SZELLEMI

ÚJJÁSZÜLETÉS

 

 

 

Mi az újjászületés?

 

Egyeseknek adott kegyelmi ajándék – vagy mindenki elérheti?

 

A földi élet célja

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A földi lét célja

Isten felé fordulás szabad akaratból - Szeretetkötelék

A lények megistenítésének terve

„Legyetek tökéletesek, ahogyan Atyátok is tökéletes”

A tudatos Isten felé fordulás azt jelenti, hogy megállta az akarati próbát

A teremtett lények megistenülése

Isteni vezetés a Szellem által

Szellemi újjászületés - Meggyőződéses hit

A Szellem tevékenysége - Szellemi újjászületés

A szellem újjászületése

Szellemi újjászületés I.

Élet - Az isteni szikra felébresztése az emberben

Szellemi újjászületés II.

Szellemi újjászületés  - III.

Isteni szellem-szikra – Helyes viszony Istenhez

Létünk jelentősége

Megistenülés - Szellem-szikra

Szavaim befogadóinak előnye a hitetlenekkel szemben

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.7871                                                                                                             1961. 04. 13.

A földi lét célja

Egykor a földi életre magatok adtatok okot, mert tiltakoztatok, hogy továbbra is szeretetem áramlásának körében maradjatok. Önálló lények voltatok, akiket szeretetem hozott létre, velem mindig a legbensőségesebb kapcsolatban álltatok, és ezért szeretetem ereje mindig elárasztott benneteket.

Boldogok is voltatok mindaddig, amíg engedtétek hogy szeretetem rátok sugározhasson. De amikor szeretetáramlatom köréből szabad akarattal kiléptetek, szeretetem ereje hatástalan lett rátok. Ez azt jelentette, hogy képtelenek lettetek a cselekvésre, mert ahhoz mindig szükséges a szeretet ereje. Viszont a tevékenység hiánya megmerevedést okoz. A tevékenység hiánya a mozdulatlanság, a halál állapota, a teljes élettelenség. És az egykori ellenem való lázadással teljes szabad akarattal beleadtátok magatokat ebbe az állapotba.

És ez az állapot mindaddig megmarad, amíg szabad akarattal újra be nem léptek szeretetem áramkörébe. Ezt az akarati változást minden tőlem eltávozott lénynek meg kell tenni, hogy halott mivoltából új életre keljen.

Tehát a tőlem eltávozott szellem szeretetemet visszautasította, önmagában megmerevedett - tehát képtelen volt minden tevékenységre. Ekkor akaratom megszámlálhatatlan részecskére bontotta, és szeretetem erejével beborítva a legkülönbözőbb formájú teremtményekké lettek. Olyan teremtményekké, amely a szellemit, ha minimális kicsiségű, de mégis akaratom szerinti tevékenységre indította. A tevékenység élet - és a halott lassan életre ébredt. És azzal, hogy mindig újabb formába öltözött - a megkötözött szellemi tevékenysége is mindig fokozódott.

És az ember a legutolsó forma, amelyben az egykor elbukott szellem elérheti a tevékenység legmagasabb fokát - és el is kell érnie, ha az újra visszakapott szabad akaratot helyesen használja. A külső formátok szintén szeretetem teremtő műve, amely a folyamatot végbeviszi: meghozza nektek az örökéletet, és az már soha el nem veszhet, ha egyszer a visszatérés megtörtént.

De az ember-lét veszélyt rejt magában: a szabad akaratát újból rosszul használhatja, és elvesztheti az egész eddig megszerzett fejlődési eredményt, újra lemerül a mélybe, szeretetemet visszautasítja, szellemi szubsztanciái újból megmerevednek, és újra halálba zuhan. Az ember-lét megmérhetetlen kegyelem, és alatta mindent megkaptok ami elvezethet a legteljesebb tökéletességre. Hogy ezt a kegyelmet hogyan használjátok, azt a szabad akarat határozza meg. A szabad akaratnak lehet indítást adni, lehet befolyásolni, de kényszeríteni, hogy helyes irányba menjen - nem lehet.

Emberek - tudnotok kell az emberi lét mennyire fontos számotokra! Ezért világítom meg ismételten az összefüggéseket. Követeim által, vagy közvetlen szavaimmal olyan ismeretet kaptok, amely felelősségtudatot képes ébreszteni, szavaim újra és újra tanítanak, és a lelkiismeret szavát is halljátok magatokban. Viszont rajtatok múlik, hogyan viszonyultok ehhez az ismerethez - rajtatok múlik, elfogadjátok-e közvetlen kinyilatkoztatásaimat. Többet az én igen nagy szeretetem sem tehet, mint hogy hozzátok juttatja ezeket a kinyilatkoztatásokat. Ezek beszélnek a helyes életvitel kihatásáról, a földi lét értelméről és céljáról, és akaratomról, annak teljesítéséről, amely valóban garantálja a boldog örökéletet.

De azt nem rendelhetem el, hogy kinyilatkoztatásaimat elhiggyétek, mert ahogyan egykor szabad akarattal mentetek el tőlem, ahogyan szeretetemet visszautasítottátok, úgy kell most szabad akarattal visszatérnetek. Szabadon kell szeretetem áramkörébe lépnetek, akarnotok kell hogy bensőséges viszonyba kerüljetek velem - és majd valóban bementek az örökéletbe, és boldogok lesztek Atyátokkal.

Amen.

B.D.Nr.6381                                                                                                             1955. 10. 20.

Isten felé fordulás szabad akaratból - Szeretetkötelék

Ha a teremtmény szabad akarattal fordul felém, létrejön egy kötelék, amely örökre összekapcsol vele. Tehát a szeretet sugárzását felfogja - amely a teremtményt hozzám vonzza - és már soha el nem ereszti. Ez a kötelék elszakíthatatlan - ha az ember egyszer elfogadta - az már szilárdan tartja, és nem tud eloldódni többé.

De csak azokról beszélek, akik komolyan felém fordítják tekintetüket, és nem azokról, akik magukat forma szerint kereszténynek tekintik - de akiknek még nem én vagyok gondolataik, kívánságaik, törekvéseik tartalma. Én az ember legbensőbb érzéseiről, titkos gondolatairól beszélek, arról, ami a lelkét betölti.

Az emberi akaratról beszélek, amely saját ösztönzésből keres - és meg is talál. A szabad akaratról, amelyet senki sem kényszeríthet, amelyet nem befolyásolnak kívülről, hanem magából a lélekből emelkedik föl, és oda fordul ahova vonzódik. Ez az újjászületés pillanata. Az ember eltalál hozzám, felfogta szeretetem sugárzását, amellyel örökre magamhoz láncolom. És bármilyen lesz is az ember további útja, biztos hogy szeretetem hozzám vezeti, akkor is, ha tévedéseken és zűrzavarokon megy keresztül, és úgy tűnik, újból eltávolodott tőlem.

Már nem engedem el örökké azt, aki egyszer szabad akarattal jött hozzám. Akkor sem, ha gyöngeségében - ami tökéletlenségének következménye - abba a veszélybe jut, hogy elhagyja a helyes utat. Tévútjain is mellette megyek, és újra és újra a helyes útra terelem. Erre azért van jogom, mert szabad akarattal fordult felém - és ez a felém fordulás állandó segítségemet biztosította neki. Tudom, hogy épp azok, akik felém fordulnak, ellenfelemtől sok szorongattatást kapnak. De én elhárítom róluk, nehogy ez az állandóan hatalmon levő elnyerhesse tőlem őket.

Egyedül én tudom csak azt is, ki az, aki saját ösztönzésből fordul felém. Az emberek nem tudják megítélni, ki az aki akaratából kifolyóan az enyém, és ki az, aki még messze áll tőlem - mert a látszat gyakran csal. De bizonyossággal elfogadhatjátok, mindenkit a magasba segítek, aki komolyan törekszik felém - mert engem nem lehet megcsalni. Ismerem mindenki lelkiállapotát, ismerem az egyes ember gondolati és cselekvési szándékait - és valóban helyesen és igazságosan ítélem meg. És minden elgondolható segítséget elvezetek ahhoz, akinél komoly törekvést látok.

Viszont titeket embereket gyakran el lehet vakítani szép szavakkal, külsőségek alapján értékelitek embertársaitokat, és általában túl gyorsan ítélkeztek. Nektek már elég, ha valamit bizonygatnak, vagy áhítatosan viselkednek, és elhiszitek, ezek az emberek a hozzám vezető helyes úton vannak. Ennek ellenére valójában még nagyon messze lehetnek, és alig egy lépéssel jutnak előbbre. Míg aztán majd egyszer önmagukba fordulnak, felfogják szeretet-sugaraimat, és örökre összekapcsolódnak velem.

És én erre a pillanatra várok, hogy tudatosan vágyódjanak utánam. Soha ezt a tényt nem hagyom figyelmen kívül, mert ezzel kerültétek el a veszélyt, hogy örökkévalóságokra újra el ne vesszetek. Ennek ellenére a küzdelem nehéz lesz, de a célt biztosan eléritek. Szeretetem kötelékébe mindig megkapaszkodhattok és az mindig magasabbra húz. Többé már el sem engeditek, mert boldoggá tesz, hogy megkapaszkodhattok valamiben, ami tartást ad a földi életben. Erre az elhatározásra azonban minden embernek magának kell eljutnia. Erre nem lehet sem rábeszélni, sem kényszeríteni - mert én csak azt értékelem, ami a szív belsejéből jön. Figyelmeztetni lehet rám az embereket, amennyiben mint szerető Atyát állítotok a szemük elé, aki a gyermekei után vágyódik.

Minden gyermek kialakíthatja helyes kapcsolatát az Atyával, majd megérzi az Atya szeretetét - és engedelmesen átadja magát neki. Erre a pillanatra várok, erre a pillanatra, amely visszahozza gyermekeimet! És ettől az órától kezdve ébren őrködöm gyermekeim fölött. És akármilyen is a további életútjuk, célhoz érnek - mert szeretetem nem enged visszahullani senkit, aki szabad akaratból talált el hozzám.

Amen

B.D.Nr.6336                                                                                                             1955. 08. 19.

A lények megistenítésének terve

Megváltó Tervem végtelen időkre terjed. Az elbukottak megváltása: a teremtett lények megistenítésének terve. Ezeknek egykor visszás volt az akarati döntésük, és ezért végtelen időkre volt szükségük, hogy ismét helyes irányba terelődjön az akaratuk. A velem ellentétes felé fordultak - de egyszer nekik is "képmásommá" kell válniuk.

Az az átalakulási - vagy visszaalakulási - folyamat végtelenül hosszú ideig tart, mert törvényszerű rendben kell végbemennie - különben elháríthatatlanul káosz keletkezne, és a Megváltó Terv a célját nem  érné el. Örök rendemnek pedig mindig a szeretet az alapja - és az is marad.

Tehát a hozzám való visszavezetés csak úgy lehetséges, ha minden elbukottnak, minden tökéletlenné vált lénynek lehetőséget adok a szeretet gyakorlására. És szeretetet gyakorolni annyit jelent - hogy szolgál! Tehát alkalmakat kellett teremtenem, hogy az elbukottak szolgálatot teljesíthessenek, olyan valamit kellett teremtenem, ahol minden elbukott hozzájárulhat - most teljesen mindegy hogy milyen jellegű - rend keletkezéséhez és fenntartásához.

Ezért teremtettem az anyagi világot, mint ami ennek a célnak megfelel. Hagytam, hogy a szellemi mintegy velem együtt tevékenykedjen a teremtés létrejöttében. Viszont rá kellett kényszeríteni, hogy akaratomnak megfelelő külső formát vegyen magára, és ebben végezze a neki kiosztott tevékenységet.

Tehát az egész anyagi teremtést a szolgáló elv uralja, ezt akaratom határozza meg, de az mindig az én nagy szeretetem kifejeződése. Tehát először egy kényszerhatás alatti szolgálat jött létre - mert önmagától egy lény sem akart szolgálni. Ez a szeretetet gyakorlásából áll, az elbukottak visszaalakulásáért és visszatéréséért. De az én célom ez - és ez is marad.

A muszáj-törvény alatt végzett szolgálat már hozott változást minden elbukottban – még ha végtelen hosszú időbe került is. Ha a lényszerű visszaváltozása annyira halad, hogy felhagy az irántam való kezdeti ellenállással, akkor bizonyos szabadságokat kaphat - tetteire nincs kényszerítve, hanem ugyanazt szabad akarattal végezheti. Tehát szolgál - de ehhez maga gyulladt szeretetre! Az egész fejlődési folyamat oka és célja, hogy az akarat helyes irányba induljon, hogy ettől kezdve gondolatait, tetteit, és akaratát a szeretet elve határozza meg. Tehát bebizonyítja a szeretethez való visszatérését, és megistenítése végbemegy.

Ekkor elérte a célt, amit a belőlem kihelyezett szelleminek állítottam: hogy a teremtett lény szabad akarattal alakul képmásommá - gyermekemmé!

Ebben a végtelen hosszúságú fejlődési időszakaszban az egykor elbukott mennyiségileg is igen sok fázison megy át. Ezeket egykor majd visszatekintve átnézheti - ha már a világosság állapotába jutva megérti Megváltó Tervem hatalmas méreteit. Minden egyes fázisban megláthatja a maga szenvedéseit és kínjait. És majd csak ez láttatja meg vele, a mélybe való zuhanása is ilyen hatalmas volt! Milyen messze került tőlem  - akit kezdetben tökéletesnek alkottam!

Szeretetem, bölcsességem és mindenhatóságom csak ekkor válik nyilvánvalóvá minden lény előtt. Irántam való szeretetük hullámai csak ekkor csapnak össze fejük fölött, és teljesen elmerülnek szeretetembe. Megállás nélkül dicsőítenek és magasztalnak, nincs más akaratuk, csak hogy örökké szolgálhassanak és segíthessenek célom elérésében, hogy minden teremtett lény megistenüljön. Megállás nélkül a szeretetben tevékenykednek, és eközben közelebb jutnak eredeti rendeltetésükhöz: hogy akaratom szerint munkálkodjanak és tevékenykedjenek - amely most mar az ő akaratuk is - mert tökéletesek lettek!

Amen

B.D.Nr.6877                                                                                                             1957. 07. 24.

„Legyetek tökéletesek, ahogyan Atyátok is tökéletes

Megváltástokra bizonyos idő van engedélyezve, és ez az idő teljesen elég a megszabadulásra, hogy a testi halál után a Világosság Birodalmába léphessetek. Minden kegyelmet - ami ebben az időszakban rendelkezésetekre áll - igénybe kell venni, és ki kell használni. Mert valóban nem kívánok lehetetlent, és szavaimnak: "Legyetek tökéletesek, ahogyan Atyátok is tökéletes a Mennyben!" - nem volna jogossága, ha a Földön nehéz, vagy lehetetlen volna a tökéletesség elérése. Egy valami azonban kell hozzá. Az arra irányuló akarat, hogy elérjétek azt a célt, amiért a Földön vagytok. Az akarat szabad, és egyedül az akarat határozza meg, hogy a földi élet végén a lélek milyen érettséget ért el. A kegyelmeket szabad akarattal kell felhasználni. Ezek korlátlanul állnak rendelkezéstekre, kényszert nem gyakorolnak rátok, de ha valaki nem fogadja szívesen és hálásan - egyszerűen hatástalanok maradnak.

A kegyelmi áramlás nyitva van minden ember számára - tehát minden ember elérheti a tökéletességet a Földön. Egy ember sincs hátrányban a többivel szemben, és senki sincs olyan előnyben, hogy több kegyelmet kapna mint a másik. De az megtörténhet, hogy az egyik nagyobb kegyelmi kincset emel magához - míg a másik figyelmen kívül hagyja, és elmegy mellette.

A kegyelmek elfogadása és felhasználása nem függ az emberek sorsától, élethelyzetétől, vagy földi hatáskörétől - mert minden embernek megvan a lehetősége, hogy határ nélkül kapjon kegyelmet, mert végeredményben ez a lélek dolga - a szabad akarat dolga. Mert sem földi hatalom, sem földi életkörülmény nem kényszerítheti az embert, hogy szellemi, javak hiányával éljen. Csak legyen kész rá az akarata, hogy erőt és kegyelmet kérve velem gondolatilag kapcsolatba lépjen. Megkapja tőlem a kegyelmeket és minden földi akadály kikapcsolódik. Olyan javak ezek, amelyeket a lélek megkap, és minden ember egyformán megkaphat. Végső soron a dolog azon múlik, hogy az ember melyik oldal felé irányítja az akaratát, és akaratának irányát rajta kívül senki más meg nem szabhatja.

A lélek az emberi testbe való öltözésének elején még sűrű burkokkal van körülvéve, amelyek megakadályozzák a világosság behatolását. De belülről egy kicsi szikra mégis világít. És ha ezt nem veszi észre, akkor egy kegyelmet már visszautasított.

Teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben van, testbe öltözésének kezdete óta védőszellemek állnak oldala mellett. Kényszert ők sem alkalmaznak, de az ember inkább a jó felé fordul, mert védőszellemei megakadályozzák, hogy akaratát gonosz szellemek vegyék birtokba - s amint az ember már maga gondolkodik, van rá képessége, hogy a jót és rosszat megkülönböztesse - mert az embertársak jó vagy rossz cselekvéseinek hatása őt magát is érintik.

Még akkor is, ha külső körülmények rossz cselekvésekre kényszerítenék - a belső akarat tiltakozhat ellene, és ez az akarat formálja az embert.

A jóakarat állandóan elfogadja a kegyelmeket, és ezek akadálytalanul érkezhetnek hozzá. Ezért van minden léleknek lehetősége, hogy hiánytalanul minden burkát lelökhesse magáról. Tökéletessé válhat, mert a kegyelem által minden gyengeséget ki lehet egyenlíteni - csak legyen az ember készséges, hogy értékelje a rendelkezésére álló kegyelmi kincseket. Mert Jézus Krisztus szerezte ezeket kereszthalála által, és ezért egy embernek sem kell megmaradni a gyengeségében. Az ember nincs már menthetetlenül kiszolgáltatva ellenfelemnek.

A kegyelmek által minden ember üdvözülhet! Csak fordítsa az Isteni Megváltó felé az akaratát! Amíg sötétség van benne - tehát nincs semmiféle ismerete és tudása - addig tegyen eleget a szellemi szikra indíttatásának, amely jócselekedetekre, és annak akarására készteti. Ezzel kihasználta az első nagy kegyelmi adományt. Utána már mindig megnyílik a kegyelemnek - és az soha el nem apad, amíg a Földön tartózkodik. Folyton azt követeli az akarattól, hogy tehessen valamit, és ezzel már a cél elérése is garantálva van, hogy tökéletessé válhasson.

Amen

B.D.Nr.7783                                                                                                             1960. 12. 30.

A tudatos Isten felé fordulás azt jelenti, hogy megállta az akarati próbát

Minden egyes ember életében fordulópontot jelent amikor tudatosan fordul Isten felé, amikor bensőjében elismeri, és kapcsolatba lép vele, amikor eleven hittel imádkozik hozzá. A lélek ekkor tudatosan rálépett a hozzám visszavezető útra. Biztonsággal eléri a földi célt, és egykori adósságától megváltva léphet a túlvilági Birodalomba.

Tehát az embernek tudatosan kell Isten felé fordulni! Nem elég csak bizonyos formáknak és szokásoknak eleget tenni, vagy üres szavakkal bizonyítani Istennek, hogy hisz! Mert Isten csak azt értékeli, ami az ember szívében keletkezik. Nem tévesztik meg sem szavak, sem taglejtések. De a szellemben és igazságban mondott ima biztosan eléri, és gondol arra aki tudatosan keres vele kapcsolatot.

Tehát a tudatos Isten felé fordulás szellemi fordulatot jelent az egyes ember életében, és ez annál eredményesebb, minél hamarabb létrejön. Azt jelenti, megállta azt az akarati próbát, amely mint cél lett a földi lét idejére az ember elé állítva. Előtte élete üresjárat volt, mert ezen idő alatt - míg az ember Isten nélkül él - lelke nem nyer semmit.

És Isten nélkül az ember addig él, amíg nincs eleven hite. Mert az iskolaszerű tudás - amit az embereknek tanítanak - még nem "eleven hit".

A hitet csak az bizonyítja, ha önmagát Istennek átadja. Ettől kezdve él a lélek - azaz szellemi síkon mozog a gondolkodása, érzése és akarata. Kapcsolat van közte és Isten között. Isten maga gondoskodik a lélekről, mert az szabad akarattal talált rá. És ismét hangsúlyozni kell, hogy ilyent csak a szeretet tud létrehozni!

Aki szeretetben él, annak a gondolata helyes irányba fordult - az Örök Szeretet útjára - mert a szeretet a szeretet felé késztet. Vagy másképp: azt az embert aki szeretetet gyakorol, az örök Szeretet magához vonja. Elevenné válik benne a hit, és az ember gondolata afelé fordul aki teremtette, aki azért mert szabad akarata tevékennyé lett megfogja, és már nem ereszti el, hogy visszaessen.

Mert a szeretet és a hit az Isten felé fordult akarat bizonyítéka. Egyúttal jelzi az akarati próbában való helytállását is - amiért az ember a Földön él.

Amen.

B.D.Nr.6207                                                                                                            1955. 05. 07.

A teremtett lények megistenülése

Kezdetben mellettem voltatok valamennyien, mert szeretetem ereje teljesen betöltött, és az hozzám vonzott. A legnagyobb boldogság állapota volt ez számotokra, mert isteni lények voltatok, szeretet-sugárzásom kialakult formái lettetek, a legmagasabb intelligencia képződményei. Egyúttal világosság és erő volt bennetek, amely teremtői tevékenységre képesített. Tökéletes lények voltatok, a képmásaim. Csak az volt a különbség, hogy ti belőlem származtatok - én pedig öröktől fogva vagyok, és rajtam kívül nincs teremtő erő.

Tehát minden tőlem származott, az én "MŰVEM" volt az első teremtett lény - mindnyájatok nemzője is - de csak az én hozzájárulásommal, hogy erőmet használhatja.

Tehát ez a lény is az én művem volt - és nem úgy van ahogyan el akarta hitetni, hogy ő maga a teremtő erő. Megszámlálhatatlan lény kelt életre ettől a lénytől, mert a tőlem megállás nélkül hozzáömlő erőt teremtő értelemben akarta használni, és a képessége megvolt hozzá.

Teljesen hozzám hasonló, tökéletes volt. Abból a célból állítottam a létbe, hogy ő népesítse be a végtelen Szellemi Birodalmat az én - és a maga boldogságára. Ami engem boldoggá tett, boldogítsa ezt az első, tőlem eredő lényt is, ezért korlátlanul kapott tőlem erőt és világosságot. Szabad akaratát a saját elgondolása szerint használhatta. De tökéletességének megfelelően akkor cselekedett volna, ha az én akaratom szerint cselekszik.

De az ő akarata az én akaratommal ellentétesen bontakozott ki. Ez lehetséges volt, mert szabadnak teremtettem. Tehát tökéletessége nem lett megkérdőjelezve. Ez lehetetlen is lett volna, ha a lény jobban törekszik szeretetem, mint hatalmam felé, ha megelégszik szeretetem erejével, amely megállás nélkül áradt hozzá.

A lényszerű teremtmények megszámlálhatatlan sokasága, amit az én és az ő szeretete hívott életbe, szívében azt a vágyat ébresztette, hogy uralkodjon fölöttük. És bár tudta, hogy a lények teremtésénél végső soron csak az én erőm volt döntő tevékenységű - irántam való szeretetét mégis ellentétes érzésre fordította. Irigyelte tőlem az erőt. Ezért el akarta választani tőlem az én erőm által életre hívottakat, hogy egyedül birtokolja és uralja őket.

De nem sikerült volna a lényeket elválasztania tőlem - akik végső soron mégis az én teremtményeim, mert szeretetem ereje eltöltötte, és eloldhatatlanul hozzám kötötte őket - ha magam nem adtam volna őket szabaddá, de teremtményeim megistenüléséért így történt.

Tehát ti - akiket tökéletesnek teremtettem - ti örökre csak az én teremtményeim maradhattatok volna, olyanok, akik csak az én akaratom szerint voltak képesek gondolkodni és cselekedni. De így nem feleltek meg annak a képnek, amit akkor képzeltem el, amikor megteremtettelek bennetek. Szabad, a legmagasabb tökéletességgel bíró és tevékenykedő gyermekeknek teremtettelek bennetek, akik bár a saját akaratuk szerint cselekednek, de ez az akarat a hozzám való szeretet következményeként az én akaratom is. Ezt akartam elérni, és ezért szabaddá tettelek benneteket, hogy magatokat olyanná alakítsátok, amilyen célt veletek kapcsolatban én állítottam magam elé.

Szeretetemet nem vontam meg, de az első teremtményt - aki most ellenfelem - nem akadályoztam meg, hogy ugyanúgy hatást gyakoroljon rátok.

Ti szintén fel voltatok ruházva szabad akarattal, és szabadon dönthettetek: hozzám, vagy hozzá akartok-e tartozni. Nem kellett elbuknotok, mert világosság volt bennetek, érezhettétek szeretetemet, amely felém húzott. De az ő befolyása is nagy volt - és emiatt elbuktatok. Szabad akarattal követtétek. De ő nem adott boldogságot, hanem a mélységbe vont.

Ő maga is ellenállt nekem, szeretetem hatalmát hatástalanná tette - nem én vontam meg tőle. Annyira eltávolodott tőlem, hogy szeretetem sugárzása már nem érte el. Követői serege által - akiket magával ragadott a mélybe - nyílt ellenállást tanúsított, azzal a hittel hogy elég ereje van.

Szeretetem erejét mindannyitoknak nélkülözni kellett. Nem én vontam meg tőletek, hanem ti utasítottátok vissza. Ezért lettetek gyönge, erőtlen és sötét szellemek. Tehát szabad akarattal adtátok fel a mondhatatlan boldogság ős-állapotát. De ne maradjatok meg ebben a magatok választotta állapotban, mert szeretetem nem mond le rólatok. Ti is az én teremtményeim vagytok, akiket soha nem hagyok abban az állapotban, amely ellentmond rendeltetésének.

A célt - amit egykor magam elé állítottam - nem adom föl. Elérem, és ti is - akik most boldogtalanok vagytok az egykori ellenem való lázadás miatt - eléritek, mert megváltoztok, és újra korlátlan erőnek örülhettek, ismét bementek Világosságom Birodalmába, és boldogok lesztek.

De erőszakot nem alkalmazok veletek szemben. Az úton, amely hozzám visszavezet, teljes szabad akarattal kell mennetek. Vissza a tökéletességbe, amely egykor a tiétek volt - amit bár odaadtatok, de egyszer újra elértek, mert szeretetem egyetlen célja, hogy mint gyermekeim, erőben, világosságban és boldogságban éljetek, teremtsetek és munkálkodjatok Birodalmamban.

Amen

B.D.Nr.6261                                                                                                             1955. 05. 18.

Isteni vezetés a Szellem által

Amikor eleget tesztek a feltételeknek, amelyek szellemem bennetek való munkálkodását lehetővé teszik - csak akkor biztosított, hogy állandóan szellemem vezet, és már nem kell félni, hogy fordított úton jártok. Ekkor már minden úgy érkezik hozzátok, ahogyan az örök Atyaszellem a lélek érdekében jónak látja.

A feltételek teljesítése komoly akaratot jelent, hogy az isteni Rend szerint éljetek. Azaz: a helyes cselekvést akarni kell. A akkor már magatok gondoskodtok róla, hogy szeretetet gyakoroljatok - hisztek egy magas és tökéletes Lényben aki megteremtett, ezzel a Lénnyel kapcsolatba kívántok lépni, és ezt az ima által meg is teszitek.

Így áll helyre velem a kapcsolat, amely elsősorban azért kell, hogy most a Szellem által fejezhessem ki bennetek magamat. Ezek nélkül lehetetlen, hogy Szellemem munkálkodhasson bennetek, mert az egy kikényszerített fejlődés lenne. De amikor így helyreállt velem a kapcsolat, hogy én Szellemem által - amely bennetek van - hatást tudok gyakorolni rátok, akkor meggyőződhettek róla, hogy az egész földi életben minden úgy megy végbe, és minden úgy lép hozzátok, hogy ti magasabbra léphessetek.

Én soha nem vezetlek a mélybe, hanem tántoríthatatlanul csak a magasba vonlak. De továbbra is megállás nélkül törekednetek kell, nem szabad langyossá sem válnotok - vagy minden erőnek átadjátok magatokat, közömbösen hogy melyik közeledik. Az akarat folyton felém forduljon, és úgy maradjon. Én legyek a cél, és akkor a magatok célját is eléritek: engemet - akihez kezdet óta tartoztok.

Minden emberben dolgozik Szellemem, csak gondolkodjon pozitív módon rólam - ismerjen el, és kívánja, hogy én megragadjam. Kérdezzék meg komolyan magukat hogy milyen a viselkedésük irányomban. Még visszautasít-e, hisz-e az emberekkel kapcsolatban álló Teremtő létében - vagy inkább az egész életet tőle elválva élné le? Vagy elismeri, mint aki van - de fél tőle és hatalmától, és kellemetlenül érzi magát, mikor bűnt követ el ellene? Vagy szeret - és ezért megpróbál akarata szerint élni?

A legkomolyabb formában azt kell tisztán látni, hogy Szellemem csak akkor kezdhet munkálkodni bennetek, ha szeretet köt hozzám. Ezért nem várhatjátok el, hogy megvilágosítsalak, vagy a Szellemen keresztül vezesselek - amikor ti az akarattal már messze eltávoztatok, habár hiszitek, hogy létezem. Csak amikor már ti is azt akarjátok, hogy szoros kapcsolat legyen közöttünk, ennek az akaratnak van olyan hatása, hogy szellemem munkálkodni kezd bennetek. Életutatok akkor már nem lesz kormányzás nélküli, és minden úgy lép elétek, ahogyan tökéletesedésetek érdekében szeretetem jónak látja. Figyeltek a bennetek lévő Szellem hangjára, azaz követitek a belső unszolást, és mintegy mindig azt teszitek, amit tennivalónak Szellemem megnevez.

Amen

B.D.Nr.4213                                                                                                             1948. 01. 22.

Szellemi újjászületés - Meggyőződéses hit

A szellemi újjászületés feltétele a meggyőződéses hit. Ezt teljes egészében csak akkor értitek meg, ha már újjászülettetek, azaz, úgy alakítottátok magatokat, hogy szellemem munkálkodhat bennetek. Csak ekkor veszitek észre a különbséget a halott és eleven hit között. Csak ekkor tudjátok hogy szeretet nélkül nincs eleven hit, és szeretet nélkül szellemi újjászületés sincs. A hit szoros kapcsolatban áll a szeretettel, nem lehet elgondolni egyiket a másik nélkül. Az ember akkor juthat szellemi újjászületésre, amikor már teljes a meggyőződése hogy én létezem, és velem tudatos kapcsolatba léphet. Hiszi, hogy körülötte vagyok, gondolatban beszélhet velem, és segítségért hozzám kiálthat. Ez meggyőződéses hit, ez lehetővé teszi hogy Szellemem által munkálkodhassak benne. A csupán formai hit soha nem vezet arra, hogy engem hallható módon megértsen, vagy felvegye az igazságnak teljesen megfelelő gondolat áramlatokat.

Mint szeretetem jele, szavam csak a mélyen hívő emberhez áramolhat, és csak az az ember válhat szellemben újjászületetté, akinek az életútja az én akaratommal - tehát Isten akaratával megegyezik. Tehát a tőlem adott szót elfogadja mint tiszta igazságot, és azon fáradozik hogy aszerint éljen. Mert ez is a meggyőződéses hit kifejezése. Ha nem hinné, nem törekedne komoly lelki munkára, és nem fogadná komolyan a szavakat, amelyek benne mint újjászületése bizonyítéka felhangzanak.

A meggyőződéses hit a gyümölcsöket is megérleli. Azaz, a lélek nem marad meg abban a lelki fokozatban amelyben van, hanem tökéletesedik. Tökéletesedése felé halad. Mintegy a földi élet völgyéből kinőve, belenő a Szellemi Birodalom szférájába.

És ez az egyik Birodalomból való átváltás a másikba - ez a szellemi újjászületés! Újjászületik a lélek. Habár földi szemmel nézve ugyanabban a szférában van mint az előbb - szelleme mégis teljesen e birodalmon kívül van! Szelleme kapcsolatba lépett a lélekkel, és most azt is átvonja a Szellemi Birodalomba - bár teste a testi halálig a Földön tartózkodik. Akinek nincs szilárd, eleven hite az nem éli át a Földön a szellemi újjászületést. Mert a forma szerinti hit - ahol a hit csak a szájban van és nem a szívben - nem hordoz életet magában.

És a forma szerinti keresztény a maga szellemének egyesülését az Atyaszellemmel még kevésbé tudja felfogni, mert nem hatol bele elég mélyen a hit és szeretet szellemiségének erejébe. Így hát ezek az emberek sem a szellemi újjászületés pillanatait, sem szavaim átvételét nem bírják átélni, mert ezek a szellemi értékek tisztán a hiten múlnak, és csak önmaguk által bizonyíthatók.

És ez a bizonyíték mindig csak azoknak ad bizonyítékot, akik rendelkeznek ezzel a meggyőződéses hittel. De nem bizonyíték azoknál akik nem rendelkeznek meggyőződéses hittel, akiknek a hite még élettelen. Náluk elsősorban a szeretet tettei hiányoznak, amelyek magukkal hoznák a mély bölcsességet - másodsorban a mély igazságokkal együtt járó felismerő erő hiányzik. Ezt a képességet azok kapják ajándékba, akik átadják magukat hogy oktatást kapjanak tőlem. Ez utóbbi feltételezi azt a hitet, hogy én az embereket oktatni tudom, oktatni akarom, és meg is teszem, amint az ember teljesíti azokat a feltételeket, amelyekhez ezt az ígéretet kötöttem.

És így egyiket a másik nélkül nem lehet elgondolni - szeretet, hit, kegyelem, erő, szellemi egyesülés - amikor mindez elért egy meghatározott fokot, létrejön a szellemi újjászületés. Ekkor már a Földön boldogok vagytok, mert lelketek a Szellemi Birodalomba emelkedik - az igazi hazájába. Már csak arra vágyódik, hogy eloldódhasson a testtől, és örökké a Világosság és boldogság mezőin tartózkodhasson, és örök egyesülésbe lehessen velem.

Amen

B.D.Nr.4869                                                                                                            1950. 03. 29.

A Szellem tevékenysége - Szellemi újjászületés

Engedjétek, hogy Szellemem hatásosan dolgozhasson, mert akkor az igazságban éltek - szellemem munkálkodása garantálja ezt. Gondolkodásotokat magam vezetem a helyes útra, és az igazi kegyelmet is én adom, tehát én vagyok aki kiönti szellemét fölétek.

Ez nem kell, hogy valami rendkívüli hatás legyen, mint pld. a föntről érkező szavaim közvetlen befogadása, hanem a szellem egész természetes módon való tevékenysége. A lényeg, hogy az ember teljesítse a feltételeket, amelyekhez munkálkodásomat kapcsoltam.

Csak mindig azt kell akarni ami helyes, és úgy kell élni, ahogy nekem tetszésemre van. Azaz teljesítse akaratomat - ez a szeretet gyakorlásában jut kifejezésre. Ekkor szelleme felébred, és mert kapcsolatban van velem, az embert úgy oktatja, hogy helyes a gondolkodása, hogy az igazságban mozog - és így képes hogy a jót felismerje és képviselje.

Majd teljes meggyőződésévé lesz, hogy helyesen gondolkodik - és ezt a képességet magának tulajdonítja, és nem annak, hogy én munkálkodom benne. Míg egyszer szolgáim felvilágosítják, hogy Szellemem dolgozik az emberben. Ezt is megérti, de teljesen csak akkor, amikor én már Szellemem által munkálkodom benne. E nélkül kételkedik még a tanításban, vagy mint valószínűtlen dolgot visszautasítja.

Amikor egy emberben tevékennyé lesz a szelleme, már elérte a célt, hogy a Szellemi Birodalomba jusson. Mert ez már a szellemi újjászületés egy része. A kötött állapotból való szabadulás egyik tette, és szelleme már biztonságosan kormányozza a teljes cél, az örökélet felé. Tehát amikor az ember tudatosan törekszik felém, szilárdan hisz bennem, életvitele szeretetben tevékeny, figyel belső érzéseire, gondolataira, és a folyton növekvő ismereteire, amelyek gyakran minden külső befolyás nélkül érkeznek. Ilyenkor biztonsággal elfogadhatja hogy szelleme életre ébredt, és már nem kell félnie hogy a mélységbe bukik.

Gondolatai megegyeznek az én magasból adott szavaimmal, amelyekkel szeretnék minden embert felkészíteni erre a folyamatra. Hogy már maguk közvetlen kapcsolatban álljanak Örök Atyjukkal. Így majd ismeretet nyernek az Univerzumban való kormányzásomról és munkálkodásomról. Ily módon már szeretnek, mint Teremtőjüket és Atyjukat, helyreállítják velem kapcsolatukat, hogy az igazságot magam közvetíthessem nekik, és ők boldogok lesznek.

Amen.

B.D.Nr.2360                                                                                                            1942. 06. 07.

A szellem újjászületése

A szellemi újjászületés fordulópont az életben. Ez az a pillanat, amikor tudatosan ráébredtek a szellemi erőre, amely szeretetem által ömlik hozzátok. Amint érzitek, hogy elválaszthatatlanul hozzám tartoztok, amint tudatossá válik, hogy nélkülem nincs lét a számotokra, amint közel éreztek magatokhoz, és ennek tudata határozza meg az egész életet - ekkor a bennetek lévő szellem-szikra hozzám, Atyjához törekszik, ekkor ébredtek fel a tulajdonképpeni életre, ekkor születtek újjá szellemben.

És most egész tudatosan törekedtek hozzám. Felém fordul a gondolat, az akarat és tetteitek is akaratomnak megfelelők. Most megragadlak és felhúzlak magamhoz a magasba. Egy lépést sem tehettek egyedül, mindenhova elkísérlek, körülöttetek vagyok, és minden gondolatra figyelek, amely engem keres. Hallom szívetek minden kérdését, minden kérő imát és minden sóhajt szeretetem után. És segítek - ha nem is érzitek.

Szeretetem határtalan, gondoskodásom folytonos, és így egyetlen teremtményt se hagyok támogatás nélkül. Gyermekeimre pedig különösen is gondolok - és mindenki gyermekem aki eltalál hozzám, akik saját ösztönzésből bízták rám magukat. Egész szeretetem az övék.

Olyan a szellemi újjászületés - mint a felkelő nap. Mindig sugárzóbban jelenik meg az égen - majd teljes pompájában ott ragyog. Meleget és világosságot ad, átsugározza a teremtett dolgokat, új teremtményeket ébreszt és tart életben. És amikor már szellemben újjászületett az ember - nincs megállás számára. Mindig sugárzóbb és világosabb lesz körülötte - hiszen szellemem, szeretetem ereje sugárzik át rajta, azért fokozódik a fénye, és erejét és fényét mindenre kisugározza ami körülveszi.

A szellemi újjászületés az örökéletre való felébredés. Életre keltheti az élettelent, mert ahova fénye esik, ott világos sugárral töri át a sötétséget. És ahol világosság van - ott élet van. Magam vagyok ott, és életet hozok mindenkinek aki vágyódik rá, aki tőlem tudatosan kéri, aki vágyakozva fordul felém - tehát aki elismer.

Szavaimat adom, és ez szeretetem látható jele. Erőt adok amely abban nyilvánul, hogy megnövekszik az utánam való vágyakozás, és ez a vágy, ez a kívánság azt jelzi, hogy atyai Szellemem a ti szeretet-szikrátokat magához vonja. Ezért legyetek boldogok, amikor utánam vágyódtok, mert szellemem épp úgy törekedik felétek, és szívetek már nem tud eloldódni, mert ha egyszer már nekem adta magát - nem tud többé elszakadni.

Én vagyok az igazság, én vagyok az élet, és a lét ősalapja. Akire szeretettel gondolok, az létezik az örökkévalóságoktól az örökkévalóságokig. Él, és a legteljesebb igazságban él. Ahol lesz, ott nem lesz látszat és hazugság, hanem az lesz ami én vagyok: Szellem - telítve belőlem való erővel és hatalommal.

Sugárzik belőle a szeretet, és elképzelhetetlenül boldogítja, hogy Szellememet ismét közvetítheti a teremtményeknek - újból életre ébresztheti ami élettelen volt. Mindenben hozzám hasonló lesz, mert szellemem átjárja. Ezért nem is tud más lenni, mint ami én vagyok: szeretettel, bölcsességgel és hatalommal telített lény.

Így lesztek az örökkévalóság legboldogabb teremtményei - szeretetben kapcsolódva egymáshoz, és mindig közel hozzám. És amire vágyódtok, azt megkapjátok - mert csak szeretetemre vágyódtok, és az folyamatosan rátok sugárzik, hogy végtelen boldogságban tevékenykedjetek Birodalmamban. És ebben mindenki részesül, aki időre és örökkévalóságra összekapcsolódik velem.

Amen

B.D.Nr.4641                                                                                                             1949. 05. 16.

Szellemi újjászületés I.

Döntő pillanat az ember földi életében, amikor akaratát tudatosan Isten akarata szerint kezdi kormányozni. Ez a pillanat a lélek változásának a kezdete. Fordulópontnak lehet tekinteni - elkezdődik az egykor elbukott visszatérésének a folyamata. Ha ez az akarati változás korán bekövetkezik az ember életében, nagyobb érettségre juthat a Földről való távozás előtt.

Viszont ha későn jut felismerésre, rövid idő alatt is tökéletességre juthat, ha mint teremtmény törekedik az Istennel való egyesülésre. Ilyenkor erősebb akarattal kell törekedni a lélek megváltoztatására, hogy szintén kiérlelődjön. Az emberi életben minden esemény szolgáltathat okot az akarat megváltoztatására. És ha az akarat helyes irányba terelődött, már nem eshet vissza a sötétségbe, mert amint Istennel közölte hogy el akar jutni hozzá, már maga Isten vonja magához.

Maga az akarati döntés, amikor valaki tudatosan elhatározza, hogy gondolatait Isten felé kormányozza, bizonyos fokon szintén szellemi újjászületés, mert a lélek ezzel egy új életbe lép. Nem csupán az anyagi világban él, hanem mélyebbre tekint, és az igazságot keresi. Meg is találja, mert Isten - az örök Igazság - gondolatilag hat az emberre aki vágyódik utána, és fölismerteti magát.

Az így újjászületett lelket úgy kell kezelni, mint ahogyan valaki egy gyönge palántát ápol. Könnyen emészthető koszttal kell életben tartani, hogy lassanként megerősödjön - míg aztán maga is föltalálja már magát, és minden fáradtság nélkül megteszi a fölfelé fejlődés útját.

Az újjászületést az akarati változás hozza létre! A lélek ezzel az örökéletre vezető útra lépett. Bár még sok akadálya és veszélye lesz - világi kísértések, és egyéb nehézségek - de egy erőteljes lélek ezeket le tudja győzni.

Végeredményben azon múlik, megkapja-e a lélek a változáshoz szükséges erőt, vagy nélkülöznie kell, és így nehezére esik a fölfelé menetel. De ez megint akarati dolog - kérem-e az erőt. Az a lélek, aki egyszer már elindult fölfelé, és most segítségért Istenhez fordul - azt Isten megragadja és anélkül hogy kényszerítené, mindig előnyösen befolyásolja.

És leghatásosabban Isten szava tudja befolyásolni. Isten szavaiban erő és élet van, táplálja az újszülött lelket, és elsegíti az érlelődésre. A lelkileg újjászületett ember állandóan nyitott Isten szava iránt - legyen az indirekt, tehát hogy hallja vagy olvassa az isteni kinyilatkoztatásokat - vagy gondolati kapcsolatba lép a bölcsesség Ős-forrásával, tudatosan kapcsolódik ahhoz, aki maga az igazság.

Az ilyen ember gyakran visszavonul a maga csöndjébe, a maga bensőjébe, és ekkor gondolatait a föntről kapott befolyás irányítja helyes mederbe. Lelke táplálékot kap, és erőben és világosságban növekszik.

A lelkileg újjászületett ember a szeretetet éli - mert a helyes irányú akaratnak ez a hatása.

És ahogyan a földi élet célja és értelme adja, annak megfelelően kell folyton érlelődni és menni a tökéletesedés felé, hogy szabad akarattal eloldódjon az őt kötöttségben tartó hatalomtól.

Ebből a hatalomból magának az embernek kell kicsavarodni, de föntről állandóan kapja az erőt és kegyelmet, amit az újjászületéséhez felhasználhat.

Amen

B.D.Nr.3240                                                                                                            1944. 09. 01.

Élet - Az isteni szikra felébresztése az emberben

Az emberben a tulajdonképpeni élet: a Szellemi Szikra, és ezért szellemi újjászületésről csak akkor lehet beszélni, amikor az emberben felébredt a Szellem. Amikor az munkálkodni kezd, a szellemi élet is kezdetét veszi. Az ember ekkor született meg szellemben - mert a földi születésének csak akkor van értelme és célja, amikor a szellemi újjászületés létrejött. Az ember lelke ekkor elismerte a szellemi szikrát - és ez anélkül is végbemehet, hogy az ember értelemszerűen meg tudná különböztetni a két fogalmat.

A lélek és a szellem egyesülése olyan folyamat, amely anélkül is végbemehet, hogy az ember tudomást szerezne róla, mert ezt az ismeretet csak akkor kapja meg, amikor már végbement. Mert a Szellem csak azután adhat fölvilágosítást a léleknek, hogy ez mit jelent. És a lélek is csak ezután igyekezik mindig bensőségesebben kapcsolódni szelleméhez, és veszi birtokba a folyton gazdagodó ismeretet. Az ember csak most kezd élni, azaz értékesíti tudását, és tudatosan dolgozik Isten Országáért. Azonkívül embertársai között szorgalmasan terjeszti a kapott ismeretet.

Az élet állandó tevékenység. Az ember földi módon akkor is él, ha az isteni szikra még nem ébredt föl benne. Azaz, földi módon tevékeny - a földi életéért, a testéért és földi céljaiért dolgozik. De ez nem az igazi élet. Nem állandó élet - nem az az élet, amelyről Jézus Krisztus beszélt, és megígérte azoknak, akik hisznek benne. Mert az igazi élet, a szellem élete. Ez elmúlhatatlan élet, és ennek az életnek az elnyerése az ember földi célja. Ez a földi életcél akkor kezd teljesülni, amikor az emberben a szellem életre ébred. A szellemi újjászületés a leg törekvésre méltóbb életcél, mert elmondhatatlan nyereséget hoz a léleknek.

Amit az anyagi világ nyújt, az múlandó, csak a testnek jó - de a léleknek soha. Amit a szellem nyújt a léleknek, az felfrissülés, felüdülés, az táplálék - tehát táplálék az élethez, drága kincs, ami már el nem veszhet, valami ami boldogít, és szorgalmas tevékenységre indít.

Nevezhetnénk életelixírnek is, mert a halál már nem fog rajta - pedig előzőleg fenyegető volt - és ha a szellemi újjászületés nem történt volna meg, rendíthetetlenül végbe is megy. Az izomtest csak egy burok - benne a lélek és a szellem van elrejtve. És csak az ember szabad akaratától függ, hogy megreped e a burok, és igyekezik-e magában fölébreszteni az istenit.

Ha a lélek, amely az akaratot hordozza, az isteni szellem felé fordul, akkor kezd benne mozdulni az isteni szellem szikrája. Igyekezik keresztül jutni a burkon, amennyiben megszabadul minden földi vágyától, az erkölcstelenségtől és vétkektől - tehát amikor a szeretet tetteivel is igyekezik a burkot feloldani.

Keresi az érintkezést az ember lelkével - segíti az önlegyőzésekben - állandóan jó tanácsokat ad. Oktat, sugall, és úgy kormányozza a lelket, ahogyan az magát kormányozni engedi.

Most az isteni szikra veszi át az emberben a vezetést, és ez valóban helyes így. A lélek és szellem már nem állnak ellentétben, hanem egyesülten követik a célt. Habár az ember még a Földön él, de az örök haza felé törekedik, a test vágyait, és minden földi célt figyelmen kívül hagy. Az ember csak most lesz eleven. Bár a földi dolgok iránt közömbös, de szelleme folyton él, és tesz valamit. Az ember már csak a Szellemi Birodalom számára teremt, az Isten Birodalma számára. Dolgozik magán és embertársain, és megállás nélkül tevékeny.

A benne lévő szellemi szikra már nem engedi tétlenül nyugodni - mert az romlásba visz, mert az egyenértékű a halállal. Tehát azzal az állapottal, amely az örökkévalóságban kínokkal teljes a lélek számára, és ezért félni kell tőle, mint a legrosszabb sorstól, ami az embert érheti. Amikor a szellem elevenné lett, már mindörökké nincs halál - mert a szellem halhatatlan, és a szellem magához vonja az örökéletbe, az örök dicsőségbe a lelket.

Amen

B.D.Nr.4893                                                                                                            1950. 09. 09.

Szellemi újjászületés II.

Mindenkit szellemi újjászületésre segítek akiben jóakarat van, mert a szellemi újjászületéssel kezdődik az örökélet, tehát az az állapot, amely szabadságot, erőt és boldogságot jelent.

Amit még anyag takar, ami még az anyag kötelékeiben szenved - az fogságban van, és gyönge. Minden erejét arra pazarolja, hogy megint csak az anyagot szaporítsa. Viszont az anyagtól eloldódott lélek kezd szabaddá válni - habár még a Földön él - átsiklik egy másik szférába. Az ilyen lélek felismeri mi az igazi rendeltetése, és más lesz a viszonya hozzám, Örök Atyjához. Olyan viszony lesz ez - ugyan még primitív formában - amely inkább az ős-viszony megfelelője. Törekedik elválni a Földtől, és az én Birodalmam felé közeledik. Belép egy olyan világba, amely eddig idegen volt neki - és újjászületik.

Ez az újjászületés nyilvánvaló lesz, amikor egy földi törekvés helyébe szellemi törekvés lép. Amikor a maga követelményeivel a világ már nem áll első helyen, hanem csak annyit gondolnak rá, amennyire a földi élet fenntartásához szükséges.

A szellemi újjászületés az igazi ima, vagy a szeretet cselekedetei által végbemenő bensőséges egyesülés eredménye. Az a pillanat, hogy a lélek engem keres, hogy felém törekedik - elég ok rá hogy magam közeledjek hozzá. Ekkor az akarata már nekem szólt - és a földi cél teljesült. Akarati változás történt, amely lényegi változást von maga után - alkalmazkodik ős-lényemhez, a Szeretethez. Szellemi életbe lépett, és megkezdi szellemi felemelkedését. Ha egyszer megfogta a kezemet, és engedi hogy felfelé húzzam - biztos, hogy el is éri.

Tehát, hogy a szellemi újjászületést elérje, a léleknek elsősorban a földi vágyait kell eltemetni. Vágyai és ösztönei által nem szabad a régi burokhoz kötődni, mert azok célja a testi jólét. Gondolkodás nélkül le kell mondania arról, amit a világ nyújt, mert nem lehet egyidejűleg - földi és szellemi szférában. A szellemi világba való belépés csak akkor mehet végbe, ha a lélek hiánytalanul legyőzte a földi világot. Ami újra kezdődik az nem a test - hanem a lélek élete. A test ugyan még a Földön van, de a lélek akaratához kell alkalmazkodnia, ezért a továbbiakban már a lélek rendelkezik vele.

Szellemi újjászületésre segítek mindenkit, akiben van jóakarat. Segítségem úgy jön létre, hogy megkönnyítem az anyagtól való szabadulását. Gyakran fájdalmas ez a részemről való közbenyúlás - de mindig a lélek javát szolgálja. Megtanulja hogy legyőzze az anyag utáni vágyát, hogy új életet keressen ahol múlhatatlan javakkal teli életet él, megtanulja, hogy abba a Birodalomba törekedjen ahol az igazi hazája van, és megszabadulva minden bilincstől tele lesz erővel, világossággal, és mindörökre boldog lesz.

Amen

B.D.Nr.5650                                                                                                            1953. 04. 12.

Szellemi újjászületés  - III.

Az ember törekedjen szellemi újjászületésre, mert csak akkor biztos az örökélete, ha már újjászületett. A természetes születés arra szükséges, hogy lehetővé tegye a szellemi újjászületés útját. Lelketeknek újjá kell születni. Az élettelenség állapotából be kell lépnie az élet állapotába, a beburkoltságból ki kell lépni - és újjá kell születni. Tehát egy olyan területre kell lépnie, amely eddig idegen volt neki. Ki kell menekülni a régi hüvelyből, hogy szabadságban és világosságban kibontakozhasson.

A természetes születés Isten nagy ajándéka, és a léleknek olyan lehetőséget ad, hogy új életet teremtsen magának. Erre kell törekednie. Az új életbe tudatosan kell belépni, és tudatosan kell Isten felé törekedni. Dolgozni kell önmagán, hogy meg tudjon szabadulni mindattól, ami bizonyos fokig eddig a lélek sírja volt. Ebből kell kilépnie, hogy a halál állapotát felcserélje az élet állapotával.

Tehát az újjászületés nem isteni ajándék, hanem a léleknek kell törekedni rá. Ez az ember célja, amit itt a Földön el kell érnie ha boldog akar lenni, és el is éri, csak feszítse fel szeretetben eltöltött életével azokat a bilincseket, amelyek lelkét megkötözve tartják. Mert a szeretet tetteivel életre kelti magában az isteni szeretet-szikrát, az isteni élet szikráját - amely a még halott, erőtlen és tudatlan lelket most Istennek tetsző munkálkodásra indítja. Azaz - mintegy belülről hajtja valami, hogy tevékeny legyen a szeretetben. Ezzel erőt kap hogy bilincseit szétszakítsa, és fellendüljön abba a Birodalomba ahol otthonosan érzi magát, és ahova tulajdonképpen tartozik. Ekkor született újjá. Még a Földön él, de a földi élet mellett szellemi életet él. Szemlélődése és elgondolásai a szellemire irányulnak, felismeri mi az életfeladata, és igyekszik teljesíteni. Tehát tudatosan Istennel és Istenben él. Erre a szellemi fejlődésre saját akarata indította. Bár Isten kegyelme is támogatta, az minden ember rendelkezésére áll. De nem használja föl minden ember, mert hiányzik hozzá az akarata.

Tehát az embereknek a szellemi újjászületést kellene életcéljukká tenni. Mert csak az az igazi élet, amely elvisz az újjászületésre, és a lélek feltámad a halál sírjából. Ezzel menekül meg a szellemi sötétségtől, és lép a nappal világosságába. Ezt a szellemi újjászületést biztosítja minden fölfelé irányított tudatos gondolat, és minden tett, amit a szeretet hozott létre.

Törekednetek kell, hogy lelketeknek az életet adjátok, és ne tartsátok fogságban amikor menekülni akar a sírból. A szellemi újjászületésre tudatosan kell törekednetek, és legyőztök mindent ami még bilincset tesz a lélekre - adjatok teljes szabadságot a léleknek. Kapjon egy új életet, és ebbe az új életbe erővel és világossággal lépjen. A bilincsbe kötöttség végtelen hosszú állapotát le kell váltani - szülessen újjá szellemben és igazságban - hogy ezt az új életet már örökké el ne veszítse.

Amen

B.D.Nr.6090                                                                                                            1954. 10. 26.

Isteni szellem-szikra – Helyes viszony Istenhez

Valamennyien isteni szellem-szikrát hordoztok magatokban. Ha adtok rá jogot, ha lehetővé teszitek hogy kifejezhesse magát és oktasson - akkor vezetőtök lesz a földi életben. Nincs egy ember se magára hagyva, mindenki várhatja támogatásomat. Csak lépjetek kapcsolatba velem, és én szellemem által hatást gyakorlok rátok. A szellem-szikra által amely belétek van rejtve, és amely az Atya-szellem egy része, már kezdet óta elválaszthatatlanul hozzám kötődtök - tehát állandó összeköttetésben vagytok velem. Viszont csöndben van addig, míg a vezetést át nem engeditek neki, amíg gondolataitokkal és lényetekkel különváltok tőlem.

Ezért rajtatok múlik, hogy részemnek érzitek e magatokat - hogy a helyes apa-gyermek viszonyt, vagy a teremtmény kapcsolatát Istenhez és Teremtőjéhez helyre állítjátok-e. Rajtatok múlik, hogy adhatok-e tanácsot, vagy vezethetlek-e. A közeledés első lépését jelenti, ha elismertek Teremtőtöknek, és magatokat nekem alárendelitek - aki biztos vezetést adok, hogy majd Atyátoknak is elismerjetek, és hozzám törekedjetek. Akkor már hihetőnek tartjátok, hogy szellem-szikrám bennetek van, hogy hat rátok, hogy óv és figyelmeztet a rossz kerülésére és a jó megtételére.

Csak ismerjetek el - és akkor már beszélhetek veletek a szellemen keresztül. Szavaim mindig szeretetteljesebbek lesznek, Isten-szellemem befolyása mindig több szeretetet hoz létre bennetek, minél jobban felismertek Atyátoknak, és mint gyermekeim engedelmesen követitek a belső hangot, amely előnyös oktatást ad.

Velem mindig és mindenkor fennáll a kapcsolat.

De hogy ez tudatos-e bennetek - az rajtatok múlik. Ha imában gondolataitok hozzám emelkednek, az tudatos kapcsolatot létesít velem. És szellemem hatást gyakorolhat rátok. Tehát a teremtésben nincs tőlem senki elkülönítve, hacsak maga nem tekinti előnyösebbnek az izoláltságot. Ha valaki elfordul tőlem - az őt megteremtő hatalomtól - és elválasztva érzi magát, akkor izolált, és én nem gyakorlok hatást rá. Ekkor az isteni szikra szunnyad benne, és semmiféle módon nem ad hírt magáról, mert az emberi szabad akaratot nem érintheti semmi. Azt semmi meg nem határozza, hogy az embernek irányomba milyen legyen a beállítottsága. A kapcsolatot magának kell létrehozni - ha élvezni és tapasztalni akarja ennek a kapcsolatnak az áldásait, amely elvezeti a teljes tökéletességre.

Amen

B.D.Nr.6256                                                                                                            1955. 05. 13.

Létünk jelentősége

Az ember már közel van a céljához, ezért ne semmisítsétek meg az emberré válás előtti hosszú földi vándorlástok eredményét. Ha kudarcot vallotok, újra visszamerültök a mélységbe, amelyből végtelen időkbe tellett, amíg feldolgoztátok magatokat. Ne engedjétek hogy zátonyra jussatok, és szétroppanjatok az utolsó akarati próbán, hanem kövessétek buzgón a célt, és a legrövidebb időn belül boldogok lesztek.

Általában ismeretlen előttetek, mit jelent az embernek a földi életút. Nem is gondoltok rá, mi volt előtte, és mi lesz utána. Azt sem tudjátok, hogy fejlődésetek utolsó szakaszában vagytok, ahol a cél érdekében a szabad akaratnak kell tevékennyé válni. Az Istennel való egyesülésre kell törekedni - az hoz szabadságot és boldogságot.

És mert erről nincs tudomásotok - az életet sem értékelitek annak ami - és nem használjátok ki az utolsó lehetőséget, hogy végképp megszerezzétek szabadságotokat. És így hiábavaló volt az előzetes hosszú út, amit lelketek kötött állapotban tett meg a teremtés műveiben. Veszélyben van a nagy fáradtsággal megszerzett érettségi fok, amely az emberré válás lehetőségét meghozta. Mert ugyanazon a fokon nem maradtok meg, hanem visszamerültök.

Lehet, hogy újból egy földi menetelés vár rátok, amit megint kötött állapotban kell megtenni a teremtés művein keresztül, mert a földi lét alatt annyi kegyelem állt rendelkezésetekre, hogy újra vétkeztek Isten ellen amikor a felajánlott segítségét visszautasítjátok. Ez egy újabb bukás, amit végtelen szeretetében Isten szeretne megakadályozni.

Ezért vezeti el szavait hozzátok - hogy megismerjétek örök Megváltó Tervét, hogy mi volt a kezdet, mi a cél - és mi a földi feladat.

Nem akarja hogy ismét a mélységbe zuhanjatok - de a szabad akaratot sem nyesi meg.

Segít - de nem kényszerít!

Tehát a cél elérése lehetséges, de nem biztos, mert a döntést szabad akarattal ti magatok hozzátok meg!

És Isten szavaival ezért lép közelebb hozzátok, hogy az akaratot erőssé tegye, és az iránya helyes legyen. Arról oktat, hogy mi a földi lét jelentősége, és igyekszik felelősséget ébreszteni bennetek, amivel saját lelketeknek tartoztok.

Elvezeti hozzátok az igazságot, és ezt elfogadhatja mindenki, akiben jóakarat van, aki élete céljáról komolyan gondolkodik, aki a Legmagasabb Lényhez tartozónak érzi magát, és kapcsolatba akar lépni vele. Az ilyen embert boldoggá teszi a szó, amit Isten vezet hozzá a Földre, mert fölismeri benne az igazságot, érzi hogy Isten megszólítja, és mindent megtesz amit Isten kér tőle. Teljesíti az isteni akaratot, amit maga Isten közöl vele.

Amen

B.D.Nr.6269                                                                                                            1955. 05. 29.

Megistenülés - Szellem-szikra

Kapcsolódjatok örök időkre hozzám - menjetek be Birodalmamba, és dolgozzatok és teremtsetek velem együtt a magatok boldogságára. Legyetek akaratomban tevékenyek - és ezt mégis saját ösztönzésből tegyétek, nem akaratom rendelése miatt. Csak ekkor vagytok gyermekeim, csak ekkor vagytok örökre hozzám kapcsolódva. Ez a bensőséges kapcsolat a mélyég legyőzésének az eredménye, és minden teremtményre ez a feladat vár, aki gyermekemmé akar válni.

A mélyből a magasságba vezető út nagy követelményeket állít a teremtmény elé, de teljesítheti, mert szeretetem mindenkor a magasba vonja, mert szeretetem minden teremtményt támogat, akinek nincs elég ereje.

Tehát a teremtménytől Isten csak a szabad elhatározást várja, hogy a mélyből a magasba akarjon jutni, és akkor soha nem lesz erőben hiánya a cél elérésére. De a szabad akaratú döntésre szükség van - mert egykor az ellenkezőjét is szabad akaratból tette, a zuhanást, és a tőlem való elválást.

Minden gyenge, és gyenge is marad, ami tőlem elfelé törekszik, mert visszautasítja szeretetem használatának erejét. És csak ha újra kész a szeretet elfogadására, lesz ereje hogy megtegye az utat hozzám, az Atyai házba.

A tőlem való szabad akaratú elfordulás igazi büntetése az örök kárhozat lenne, tehát az örök szétválás. Ez a pokol kínjait jelentené egy szabadnak teremtett, fénnyel és erővel telített lénynek. De  a teremtményeim iránt érzett túlságosan is nagy szeretetem ezt nem engedi meg, ezért olyan lehetőséget teremtettem, hogy szeretetem visszakapja az elpártoltakat anélkül, hogy az igazságosság sérülést szenvedett volna.

Maga az örök Szeretet egyenlítette ki az adósságot!

Lejöttem a Földre, és a mérhetetlen vétekért végbevittem az engesztelést. Ezzel lehetővé vált a bukottak visszatérése - de függővé vált a teremtmény szabad akaratától!

Hogy ez az akarat erre a hozzám-fordulásra képes legyen, hogy ismét én legyek a legkívánatosabb cél ami felé a mélység lényei törekednek, szellemem hatást gyakorol rájuk. Azaz a szeretet, ami az ős-lényem, és ami által minden keletkezett, utat keres magának a teremtmények szívében, akik az Örök Rend kerete között már ráléptek a visszatérés útjára. De egyszer ezeknek is szabadon vallomást kell tenniük, hogy folytatják a felém vezető utat - vagy ismét vissza kívánnak térni a mélybe.

Abban a stádiumban amikor a teremtmény ember, szeretetem hatást próbál gyakorolni rá - amennyiben szeretet-szellemem egy szikráját társul adom melléje.

Ha az ember megengedi, ez befolyást gyakorol rá. Mert ezen a szikrán keresztül az ember állandó kapcsolatban állhat velem - de a kapcsolat létrehozására nincs kényszerítve. A szeretet-szikra felmérhetetlen értékű segédkező az emberben, és garantálja a velem való egyesülését - feltéve, hogy akarata nem áll nyílt ellenkezésben velem.

A mélységből a magasságba vezető út akkor vált szabaddá, amikor mint Jézus végbevittem a Megváltás Művét - amikor magamra vettem a vétkek adósságterhét, és engeszteltem érte. Utána erőt közvetítettem azoknak, akik készek voltak hogy ezt az utat járják. Mert eddig ez az erő hiányzott belőlük. Tehát magam léptem velük kapcsolatba, nem hagytam őket segítség nélkül, a szeretet-szikrán keresztül magam kapcsolódtam össze velük.

Azt viszont mindenki maga dönti el, hogy elfogadja-e ezt a kapcsolatot. Mert sem magamat, sem szellemi erőmet nem kényszerítem rá senkire - de rendelkezésére bocsátom mindenkinek aki akarja, hogy szellemi erőm átjárja.

Belőlem való rész - a szereteterő - amely kezdet óta átjárta teremtményeimet, de visszautasították. Ennek lett következménye a nagy zuhanás a mélységbe.

Viszont ezt a szeretet-erőt korlátlanul visszaszerezheti minden ember, még pedig azzal, ha az egykori bűnadóságtól megszabadul, ha elismeri Jézus Krisztust megváltójának, és bűnei bocsánatát kérve igénybe veszi kegyelmeit.

Csak ezután kaphatja meg tőlem az isteni szeretet erejét, szellemem csak ezután lehet bennük hatásos, ekkor önthetem ki rájuk Szent Szellememet - ezzel a kapcsolat annyira helyreállt velem, hogy a mélybe való visszaesés már nem történhet meg, és minden fáradtság nélkül megteszi velem a fölfelé vezető utat a végső cél, a velem való egyesülés elérésére. Teremtményem most már mint gyermekem tér vissza az Atyai házba.

De segítségem nélkül mindez lehetetlen volna, mert a teremtmény kiadta minden erejét. De szeretetem ezt az erőt visszafordítja hozzá, szeretetem egyesül a teremtménnyel, ha az kész visszatérni hozzám. Igen teremtményeim - szeretetem megajándékozott szellememmel, a bennetek lévő szeretet-szikrával hogy vezessen, mert az az igazi vezető.

Amen

B.D.Nr.5394                                                                                                             1952. 05. 17.

Szavaim befogadóinak előnye a hitetlenekkel szemben

Az élet-forrás mindenkinek megnyílt, akik szavamat közvetlenül, vagy követeim által közvetve kapják. Valamennyien megkapjátok kegyelmeimet, közel lépek hozzátok, és kiosztom amire szükségetek van, hogy boldoggá váljatok. Valamennyien felüdülhettek az élet vizén - szavaimon - mindenki meghallhatja, aki hallani akarja. Olyan áldást kaptok vele, amely megismerteti a valóság összefüggéseit, amely megmagyarázza tevékenységemet, és a hatást is amit gyakorol. Szavaimon keresztül engem is megismertek, - megtanultok szeretni - felismeritek hogy mi a földi feladat, és igyekeztek teljesíteni.

Mindez jelentékeny előny azokkal szemben, akik még nem tudnak rólam semmit. De azért nem tudnak semmit, mert nem akarták kezemből elfogadni, mert kegyelmi ajándékaimmal érkező követeimet visszautasították.

A világosság nem világíthat nekik, mert menekülnek tőle. Ezzel engem sem ismernek meg, és így üresjárat marad az életük, mert még sötétség van bennük. Tehát előnyben vagytok velük szemben, ezért fogadjátok el irgalmas szívvel őket. Próbáljatok világosságot gyújtani náluk, a kapott kegyelmi adománnyal dolgozzatok ahol csak lehet. Ti folyton felüdülhettek - de azok ínségben vannak, akkor is ha maguk szolgáltatnak rá okot. De ahol csak lehet vezessetek táplálékot hozzájuk!

Szavam - az élet forrása - belőle megállás nélkül folyik az élet vize. És amikor fáradt és éhes földi vándorral találkoztok, osszátok ki a friss italt. Nyomorult helyzetükben majd többen elfogadják a felüdülést, és akik felüdültek, már nem felejtik el, hogy általatok kapott erőt tőlem.

Szavaimat - ezt a pompás adományt - nyújtsátok oda mindenkinek! Még annak a veszélynek ellenére is - hogy visszautasítja! De senki ne mondhassa, hogy kegyelmi adományomat megvonták tőle!

Ti, akik szavaimat megkaptátok, legalább egy vándort lássatok el hálából: úgy osszátok adományomat ahogyan én osztom, ami nektek drága azt szeretettel nyújtsátok, és próbáljátok embertársatokat szavaimnak megnyerni.

Én megáldom minden ember fáradozását. Szeretetem folyamát öntöm ki mindenkire, aki csökkenteni igyekszik a nagy szellemi ínséget, akik a vég előtti utolsó időben segítségemre vannak a nagy Megváltó Terv végrehajtásában. Én korlátlanul adok - és ti bőven vehettek. És szeretetem szellemiségében osszátok ki mindenütt, ahol szellemi ínséget láttok. Az élet-forrásból megállás nélkül ömlik a víz, és életre keltő hatása van. Legyen mindenkinek bejárása ehhez a forráshoz. Aki nem jön magától - vigyétek el hozzá hogy megérezze az erőt, amit életvizem rejt magában. Ébredjen föl ő is az életre - és folytonosan kívánja majd ezt a vizet!

Jutalmazzátok meg így azt a szeretetet, amit azzal adtam hogy szavaimmal hozzátok fordultam. Az ínség nagy, és én csökkenteni akarom. Legyetek segítségemre ebben, mert akaratuk megszerzéséhez ember-szájon keresztül kell beszélnem, és ha szolgálni akartok nekem - legyetek szorgalmas munkások szőlőskertemben. Mindenki hatóképes lehet a maga körében - és én áldásomat adom rá, mint szolgámra.

Amen