A SZENT

SZELLEM

III.

 

 

 

Nyelveken beszéd

 

A Szent Szellem adományai

és tevékenysége

 

A Szellem elleni bűn

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A Szellem-tevékenység jele az emberben

A Szellem kiáradása - Gyógyítás - Csodatevés

Szellemi - keresztség

Isteni Szellem-tevékenység - Nyelveken szólás   I.

Isteni Szellem-tevékenység - Nyelveken szólás   II.

Nyelveken szólás - Pünkösd-közösség

A Szellem-tevékenység befogadása

A Szellem-tevékenysége minden szellemi-irányzatban lehetséges

Új szellem-irányzat - Emberi tevékenység

A Szellem adományai

A Szellem tevékenysége - Kegyelmi-adomány

A Szellem tevékenysége tudatos állapotot kíván

Szellem-tevékenység éber állapotban – Bizonyíték: indoklás

A megvilágosult gondolkodás is a "Szellem tevékenység" jele

Szellem-tevékenység - Összefüggő ismeret

A Szellem-tevékenység túllépi a tanult emberek ismereteit

A Szellem-tevékenysége a szellemi gondolatcserénél

Különféle Szellem-tevékenység: bölcsesség, szemlélődés, jóslat

A Szellem ereje a végidőben

A Szellem ereje röviddel a vég előtt

Nyilvánvaló Szellem-tevékenység a vég előtt

A Szellem elleni bűn I.

A Szellem elleni bűn II.

Isten szeretete

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2005.

 

 

B.D.Nr.3902                                                                                                            1946. 10. 12.

A Szellem-tevékenység jele az emberben

A Szellemem általi tevékenység olyan az emberben, hogy a lélek mindjobban elválik az anyagtól és a Szellemszikrával igyekszik kapcsolatba lépni. Ahol tevékeny lehetek, ott visszafejlődik a világ utáni vágy és a közelségem utáni vágy növekszik. Mert ahol egyszer az erőm kibontakozhat, ott minden anyagi, minden földi, elveszti értékét, mert a szellemi túlragyogja a világit, és az mindig nagyobb vonzalmat gyakorol az ember lelkére. Ahol lehetőség van, hogy az emberben munkálkodjak, ott kioszthatom szellemi adományaimat, amelyek boldoggá és mindinkább bensőségessé teszik az embert. És így az ember lelke egyesül Szellemével, és már az határozza meg egész gondolkodását, akaratát és érzéseit. Hamarosan a test is azonosul a lélek kívánságaival és a földi kívánságoktól és javaktól az is visszalép. Már csak a lélek szolgálatára van, hogy mindazt kivitelezze, amit a szellem kér a lélektől. Már csak a felebaráti szeretet gyakorlásában tevékeny, az embereknek anyagi és szellemi javakat közvetít, ha ezekre rászorulnak.

És amikor eggyé lett a test, lélek, szellem az akaratban és munkálkodásban - akkor velem is helyreállt az egyesülés - hiszen az emberben a Szellem az én részem és örökké elválaszthatatlan az Atya-szellemtől; és mert magam Szellemem által már jelenvaló vagyok ott, ahol munkálkodhatok. - Ahol még a világ javaira vágyódnak, ahol a test és lélek még földi előnyökre törekszik - ott nem lehet arról beszélni, hogy Szellememen keresztül én lennék tevékeny. Ott egyedül az értelem lehet tevékeny - akkor is, ha tevékenysége Szellemi területen van.

De az már soha nem felel meg az igazságnak. Vagy neki magának marad érthetetlen, ha az igazságot egy igazságban állótól értelem-szerint vette át. Az én Szellemtevékenységem a szellemi igazságok közvetítésében jut kifejezésre. De ekkor az embernek nincs arra szüksége, hogy az ismeretet kívülről vezessék hozzá, hanem a benne lévő Szellem közli vele. Az ismeret mintegy önmagából jut felszínre és Szellemtevékenységemnek ez a legbiztosabb jele.

Az ember természetes képességeit túllépi, ha értelemszerűen a mélyére kell hatolni valaminek, amire a Földön nincs bizonyíték. Viszont akiben magam tevékeny vagyok, annak teljesen érthető. Neki nincs szüksége bizonyításra, hogy az igazságot felismerje; mert miután önmaga Szelleme oktatta, egyidejűleg felismerő-erőt is kapott - ami mindenütt hiányzik, ahol Szellemem nem tevékenykedhet. - Szellemem tevékenysége továbbá egy nagyon is élénk szeretet-tevékenységben jut kifejezésre. Az ember szellemi és anyagi javak kiosztására érez késztetést. Tehát tevékenységem ott ismerhető fel, ahol a szeretetet gyakorolják. Mert magam vagyok ott, - mert én vagyok a szeretet, és szeretet-erőm megállás nélkül kell, hogy átáramoljon rá és mindenféleképpen tevékennyé tegye.

Tevékenysége pedig mindig akaratomnak megfelelő lesz, mert Szellemem vezeti és rendezi gondolatait. Tehát az illető ember helyesen gondolkodik, beszél és cselekszik - érlelődik a felismerésekben, lesz ismerete és szeretetben él, amikor Szellememen át én munkálkodom benne. Már a Földön egyesül, és mindörökké elválaszthatatlanul összekapcsolódik velem.

Amen.

B.D.Nr.5683                                                                                                             1953. 05. 24.

A Szellem kiáradása - Gyógyítás - Csodatevés

Amikor a Földön jártam - megígértem Szellememet. Megígértem azt is, hogy Mennybemenetelem után Szellemben veletek leszek. Biztosítottalak állandó jelenlétemről és arról is, hogy Szellememen keresztül tevékeny leszek bennetek. Mert a világ végéig veletek akartam lenni - de nem emberi formában, láthatóan, - azért ígértem meg Szellememet. Én magam Szellem vagyok - tehát ha szellemben veletek vagyok, akkor valóságosan és valóban Isten van veletek.

Nagy kijelentés ez, és az emberek nem értik meg előbb, míg Szellememen keresztül magam nem munkálkodhatom bennük. Hitetlen embernek erről nem lehet magyarázatot adni, de még a magukat hivőnek mondók sem értik meg ezt a misztériumot. Nem felfogható számukra, hogy én tényleg jelen vagyok, és a bennük működő Szellem felismerhetővé tesz engem. Ezt a folyamatot csak a szeretetből induló eleven hittel lehet megérteni. Szellemem csak abban az emberben tud tevékeny lenni, aki telítve van szeretettel. És épp ezért annyira mélyen és elevenen hisz bennem, hogy vágyódik jelenlétemre, mert erőt kér tőlem. És erőm mérték nélkül ömlik hozzá. És ez olyan formában teszi képessé rendkívüli tevékenységre, ahogyan szeretetem és bölcsségem azt áldásosnak tartja embertársai javára. A mély hit magához hív, és a szeretet arra indít, hogy én is kinyilvánítsam szeretetemet. Ez a Szellem kiömlése, amivel az eleven hitben élő embereket ellátom erővel. Az erőnek sokféle hatása van - vagy másképpen kifejezve: az az ember, aki hisz bennem és kéri Szellememet, ezt az erőt akarata szerint használhatja; mert akaratát már az én akaratom alá rendelte, tehát vele együtt én határozom meg, amit áldásosnak tartok.

Csodákat tehet, betegeket gyógyíthat, be tud hatolni a szellemi titkokba; azaz, megvilágosult a gondolkodása, az igazság szerint beszél, felismeri mi az igaz és mi hazugság; hirdeti az embereknek az Evangéliumot, és mindent kimond, amit szájába teszek, - mert én vagyok most az, aki belőle beszél.

Megmondja az eljövendőt, de csak ami szellemi tökéletesedésre szolgál. Úgy tud beszélni, hogy mindenki megérti, ha készségesen hallgatja. Mert magam vagyok abban, akit Szellemem betölt és én mindig érthetővé tudom tenni magamat - feltéve, ha a hallgatók az igazságot és hitük igazolását akarják.

Szellememet kiöntöm minden testre. Az emberek amikor ezeket a szavaimat hallják, szokatlan jelekre várnak. Viszont feltűnés mentesen érkezik minden, nehogy az embereket hitre kényszerítse. Ezért nem is igen ügyelnek azokra, akiket Szellemem betöltött és fölvilágosult a gondolkodásuk; akik az Evangéliumot is hirdetik sok erőt és szeretetet adva bele, hogy engemet tanúsítsanak és Nevemet az emberek előtt megdicsőítsék. Viszont az emberek nem figyelnek azokra a kevesekre, akikben én jelenvaló vagyok, akiknek rendkívüli erőt adok, akiknek a Szellemen keresztül kinyilvánítom magamat, hogy mindezt a hit megerősítésére használják és így embertársaik javára legyenek. Én titeket embereket, amikor a Mennyekbe mentem, nem hagytalak magatokra, én a világ végéig nálatok vagyok és maradok.

Mert én Szellem vagyok. És Szellemem lemerül mindenkire, aki magát megnyitja neki, aki a szeretet és hit által az isteni Szellem edényévé lesz. Akikben ezáltal, ahogy megígértem, tevékeny lehetek, és ezért szintén megtehetik, amit én tettem a Földön. Betegeket gyógyíthatnak, szellemben halottakat életre kelthetnek, a tudatlanokat minden igazságban taníthatják. Tehát örök életre segíthetnek mindenkit, akit általuk megszólíthatok; mert ahol Szellemem tevékeny, ott magam tevékenykedek és nekem és erőmnek valóban senki nem tud ellenállni. Tehát helyettem ti munkálkodtok, mert amikor Szellemem kiömlik fölétek, engem magamat fogadtok magatokba és most velem beszéltek és munkálkodtok.

Amen.

B.D.Nr.6392                                                                                                            1955. 11. 05.

Szellemi - keresztség

(Ap.cs. 1,5; Ap.cs. 11, 16; és 1.Kor. 12, 13)

A Szellem tesz benneteket elevenné és ezért engedjétek, hogy hatóképessé váljon. Akarjátok a megnyilvánulását, mert ezzel az akarattal kifejezitek, hogy engem elismertek és hallani kívántok. Magam tehát tudok a Szellememen keresztül munkálkodni. Ti pedig megkapjátok a szellemi keresztséget. Szellemem kiömlik bennetek és fölöttetek, mert az adományokat, amelyeknek a Szellemi Birodalomban tőlem van az eredetük - megállás nélkül kapjátok.

Mindenki aki megnyitja magát, aki kialakítja magát Szellemem felvevő edényének, az megengedheti szívébe folyni az életadó áramlatot; és megnyitja a szívét mindenki, akiben él az akarat, hogy kapcsolatba lépjen velem. És az szeretetté alakítja magát, mert különben nem kívánná ezt az "Örök Szeretetet". De Szellememnek egy emberre való átáramlása különféle fokon mehet végbe. Ezért a hatása is különféle, amit kivált. Ez mindig attól függ, milyen erős sötétség töltötte be előzőleg az emberszívet.

Ahol Szellememnek egy szeretet-fénysugara egy még teljesen sötét szívet érint, ott hatása annyira nyilvánvaló, hogy leteperi az embert és a hirtelen megvilágosult hangosan mond hálát és dicséretet a kegyelemért. Az ő akarata volt, hogy szeretet-sugaramat megkapja; szíve alázatával felém fordult és ez megnyitotta szívét. Szellemem teljességét mások szívébe is beönthetem, ha tekintetüket állhatatosan felém fordítják. Valóban hatalmas a hatás, amit az ember-szívekben kivált, de ez a többi ember számára nem mindig látható.

Az ilyen emberek sok szeretet sugároznak magukból; minden gondolatuk felém irányul, minden lélegzetvétellel szeret a szívük, és mindenkor nekem akarnak szolgálni. Mély benső hozzám-kapcsolódásuk pillanatában minden feltűnés nélkül megkapták a szellemi keresztséget. Ezért földi munkálkodásuk is szinte észrevehetetlen. Szeretetem szellemében dolgoznak értem és Országomért. Ezt soha, semmiképpen nem tudnák megtenni, ha Szellemem megállás nélkül nem ömölhetne beléjük, ha gondolkodásukat meg nem világosíthatnám és nem vezethetném őket akármilyen úton - mert maguk adták meg Szellememnek a jogot, hogy megnyilatkozhat.

De ne gondolja senki, hogy csak szembetűnő jelenségek árulják el a Szellem kiömlését. A szellemi keresztség egyedüli jelének senki ne tekintse a szokatlan eseményeket. Rejtekben többet cselekszem - mint nyilvánosan. Viszont a végidő nagy szellemi ínségére való tekintettel látható módon is munkálkodom. Ezzel teszek eleget az emberek gyermeki hitének, akik tőlem szokatlan jeleket várnak, mert egykor apostolaim is szokatlan módon tevékenykedtek.

Ezek is hitet mutatnak - tehát hitük szerint történik velük. Egy hitetlent azonban nem helyezek olyan körülmények közé, ami hitre kényszerítené. A lelket egyedül én ismerem, és az ember külseje gyakran nem árulja el, hogy lelkében mi megy végbe. És ahol a lélekben erős vágyat látok a világosságra, ott meggyújtom benne. Ez a testet olykor képtelenné teszi a szokásos tevékenységre. Viszont áldott az az ember, aki lelkébe engedi a világosságot - aki a lélek világosságában jár és mindvégig hűséges marad hozzám.

Mert még sok embert vezethet hozzám és munkálkodhat értem és Országomért. Ez a feladata minden embernek, aki fölé kiöntöttem Szellememet. Ő próbálja megindítani a szíveket, hogy az emberek készítsék fel magukat és legyenek Szellemem edényeivé. Mert csak amikor már az emberben munkálkodhatok, akkor garantált, hogy célját eléri.

Szellemem mindenkit a helyes irány felé kormányoz, hatást gyakorol rátok, hogy keressetek kapcsolatot az örök Atyaszellemmel - és mindörökre nála maradjatok.

Amen.

B.D.Nr.7855                                                                                                             1961. 03. 20.

Isteni Szellem-tevékenység - Nyelveken szólás   I.

Azt akarom, hogy legyen világosság bennetek, hogy a bennetek feltoluló kérdésekre, amelyekre választ kértek, ezt a választ meg is kapjátok. Mert tudatlan oldalról sok tévedés érkezett hozzátok, amelyeket helyre kell igazítani és amelyekre csak Szellemem adhat magyarázatot. Mert minden igazságba Szellemem vezet be titeket. Egyedül Szellemem adhat helyes választ, de Szellememnek valahol meg is kell nyilvánulnia, amihez viszont megfelelő lelki érettségre van szükség.

Biztos, hogy nektek embereknek nagy áldást jelent, ha nem tiltakoztok Szellemem tevékenysége ellen - ha munkálkodását megengeditek magatokban - amennyiben felkészültök rá, hogy Szellemem belétek sugározhasson. Tehát, hogy a bennetek lévő Szellem-szikra kapcsolatot keres az örök Atya-szellemmel, majd tanít, fölvilágosítást, szellemi tudást ad, és bevezet minden igazságba. Mert amíg magatok a szellem sötétjében mozogtok, addig az én világosságom nem világíthat bennetek. Holott szükségetek van a fényre, amit magam gyújtok meg bennetek, ha akaratom szerint éltek. Tehát ha megszerzitek magatoknak azt a lelki érettséget, amely Szellemem munkálkodását lehetővé teszi.

És most azt kérdezem tőletek: Vajon nektek embereknek micsoda áldást jelent, ha Szellemem csak érthetetlen szavakat hangoztat felétek - ha egy ember elragadtatásba esik és úgy beszél, hogy abból egy szót sem tudtok megérteni? Azt gondoljátok, hogy Szellemem így munkálkodik? Azt hiszitek, hogy ezáltal gondolkodástok megvilágosul? - hogy ismeretre juttok? - hogy ezzel az igazságnak megfelelő tudást közvetít? - És ti ezt Nyelveken való beszédnek nevezitek, és nem tudtok mit kezdeni a szavaknak ezzel az össze-visszaságával, amit emberek mondanak, akiket rossz szellemek vettek hatalmukba, olyanok, akik érvényesülni akarnak és azt hiszik, hogy így nem lehet ellenőrizni őket.

Az ilyen "Szellemhatás" a szellemek csalása. Olyan embereket vesznek hatalmukba, akikben nagy az érvényesülési vágy, előtérbe akarnak jutni és ezért extázisba juttatják magukat. - Mert ami tőlem érkezik, az tiszta és világos és nem terjeszt újra sötétséget az emberek között. Tehát amíg olyan dolgokat éltek át, amelyek nem adnak világosságot és teljes tisztaságot - addig nem én vagyok tevékeny - mert én az Örök Világosság vagyok.

A mérő botot mindig oda helyezzétek, hogy megállapítsátok, általa mennyire kaptok világosságot és ismeretet. És ekkor megkapjátok a világos választ arra, hogy ki az, aki dolgozik. Mert az erők soha nem olymódon nyilvánulnak, amely csak megzavar benneteket - és én soha nem akarom, hogy ti az egyik tisztázatlan kérdésből a másikba zuhanjatok - mert hogy ezt én sugárzom rátok.

Azt akarom, hogy világosság legyen azok között, akik világosságra vágyódnak. De azt is akarom, hogy énhozzám forduljatok és olyanra alakítsátok szíveteket, hogy Szellememen keresztül magam tudjak munkálkodni bennetek.

Nem akarom, hogy éretlen szellemeknek adjátok át magatokat, akik mindig nagyobb sötétséget terjesztenek. És ezt azért tehetik, mert ti azt akarjátok, hogy egy bármilyen szellem betöltsön. És nem azt akarjátok, hogy a szeretet által lángra lobbantsátok magatokban a Szellem-szikrát - aki aztán kapcsolatot keres az Örök Atyaszellemmel. Ez a Szellem valóban képes bevezetni benneteket minden igazságba - világosan és érthetően beszél hozzátok - és ha komolyan kívánjátok a világosságot, akkor megadja a világosságot.

Amen.

B.D.Nr.7856                                                                                                             1961. 03. 22.

Isteni Szellem-tevékenység - Nyelveken szólás   II.

Isteni szeretetemből és kegyelmeimből mindig kaphassatok, az nektek soha ne legyen szegényesen kimérve, mindig kívánságotok szerint legyetek ellátva. És oktatva is így legyetek. Ha még ismeret nélkül vagytok, kapjatok szellemi javakat, ahogyan szükséges lelketek üdvösségének. Legyen bennetek világosság. És ez a világosság, Szellemem által sugárzik belétek - mert szeretlek benneteket.

Mit én adok, az sohasem szaporítja a bennetek lévő sötétséget, soha nem teríti fölétek a szellem éjszakáját, mert amikor az "Örök Világosság" szeretet-sugarait küldi, kell, hogy ti világosságban legyetek, kell, hogy világosság legyen bennetek. Ezt az alapigazságot el ne felejtsétek és mindig helyesen ítéltek, amikor olyan szellemi tevékenység felől kérdeznek, amelynek vitás az eredete. Ami tőlem jön, az csak világosság lehet, és bennetek is világosságot gyújt. Ezzel szemben, ami nem hoz világosságot, az nem tőlem való; ő az, akinek legnagyobb törekvése, hogy a szellem sötétjében tartson benneteket.

Ne tegyetek olyan ellenvetést, hogy ti nem vagytok képesek a helyes ítélethozatalra. Mert amint azzal a kéréssel fordultok hozzám, hogy Szellemeteket megvilágosítsam, és ha ez a kérés szívetek legmélyéről jön; azzal a vággyal érkezik hozzám, hogy a legtisztább igazságot akarjátok - akkor valóban ráhagyatkozhattok, hogy teljesül a kérésetek. Én örülök minden embernek, akinél szent az igazság, aki erre törekszik, és ezért hozzám fordul, mert én az Örök Igazság vagyok.

Nem hagylak benneteket a szellem éjszakájában. Mindig helyes gondolataitok lesznek, és világosan és tisztán felismeritek, én vagyok-e a szellemi javak eredete, vagy ellenfelem. De csak kevés ember kívánja komolyan az igazságot. Ezért lehet a többieknek sokfélét a szemük elé tenni, hogy: ez az igazság - és nem jönnek rá tévedésekre. Gondolkodás nélkül mindent elfogadnak; mindent, és azt mint igazságot képviselik embertársaik előtt. Így kerül mindig több sötétség az emberek közé.

Magam részéről a téves tanításokat erőszakkal nem irtom ki. Mert az emberek mindaddig elbuknak ellenfelem hatására és megengedik közeledését, amíg végre egyszer nem kívánják komolyan a világosságot, és tőlem világosságot kérnek. És az ember szabad akarata következtében, amíg ellenfelem tevékenykedhet, az én ellenhatásom eredménytelen marad. 

Ezért világosságot csak azoknak adhatok, akik a sötétség elől menekülnek. Szeretet-fényem átsugározza őket, és mindig felismerik, ellenfelem hol kapcsolódott be, hogy az emberek gondolatait megzavarja. Rájönnek, mi az, ami semmiképpen sem lehetett az én tevékenységem, mert talányt jelent az embereknek. Hogy soha nem az én munkálkodásom, amikor az emberek olyant beszélnek, amit senki sem ért meg. Amikor úgy adják ki magukat, mint akit "betöltött az Isten Szelleme" - és mégsem tudnak embertársaiknak világosságot adni. Ne higgyetek minden szellemnek! Hanem vizsgáljátok ki komolyan. Mert ellen-szellemem is tevékeny, különösen most a végidőben. Mindig több zűrzavart okoz, és az Atyák Könyvénél is a szavak mögé bújik.

                                                                                                                                    1961. 03. 23.

Az embereket belevonja a tévedésekbe, és ezt megteheti, - mert ti azt hiszitek, hogy az igazságban éltek, és nem is kívánjátok ezért komolyan az igazságot. Megvilágosulásért hozzám kellene könyörögnötök. Ti azt hiszitek, az Atyák Könyvéből igazságot tudtok meríteni. Közben elmulasztjátok, hogy az Igazság Szellemét kérjétek, hogy a könyvet helyesen értsétek, hogy ne a könyv betűjét olvassátok, hanem felfogjátok a betűk mögé rejtett szellemi igazságot. Mert a betű öl és csak a szellem tesz elevenné. De a szó Szellemi értelmét csak akkor fogjátok föl, ha magam gyújtok világosságot. Amikor bennetek Szellemem munkálkodhat, aki titeket belülről világosít meg. Ezáltal megértitek az írott szó értelmét. És mindig vizsgáljátok meg, hogy kaptatok-e teljes világosságot, mert csak az van tőlem, ami megadja az értelmes magyarázatot. Amit minden jóakarat ellenére sem tudtok megérteni, ami újabb kérdéseket dob fel - az nincs tőlem. Minden gondolkodás nélkül visszautasíthatjátok, mint az ellen-szellem tevékenységét, és nem kell félnetek, hogy emiatt felelősségre lesztek vonva. A világosság mindig jótékonyan érint - míg a sötétség visszariaszt. És amíg kérdeznetek kell, amíg nem láttok tisztán, addig nem az én Szellemem a tevékeny. Az van munkában, aki küzd a világosság, azaz az igazság ellen. És őtőle meneküljetek.

Amen.

B.D.Nr.8835                                                                                                             1964. 08. 02.

Nyelveken szólás - Pünkösd-közösség

Mivel embertársaitokat a teljes igazságban kell tanítani, ezért az igazságot először magatoknak kell megkapnotok. Ismételten csak azt mondom, az igazsággal világos fényt kaptok és nem marad utána sötétség bennetek. Mindent meg tudtok magyarázni magatoknak. Tehát magyarázatot kaptok a Szellem különféle adományairól és ezeket magatok is megállapíthatjátok azokon, kiknek már birtokában van.

Mert rendkívüli képességet észleltek, amikor egy embernek gyógyító képessége van; nem tagadhatjátok le a jövendölés adományát sem, és a szokatlan tudás is nyilvánvalóvá lesz. Ezek olyan dolgok, ami fölött az emberek általában nem rendelkeznek, és olyan erők, amelyek emberekben nyilvánulnak meg, s nem tagadható, hogy ez isteni hatás az emberek lelki üdvére. Viszont ti főképpen a nyelvek adományáról érdeklődtök. Egy egyszerű magyarázatot adtam már egyszer, amikor azt mondtam, ez a velem való bensőséges kapcsolat jele, amikor egy emberen keresztül én beszélek - aki különféle nemzetiségű embereknek prédikál, és azok mind a maguk anyanyelvén hallják, és mindenki azt hiszi, hogy az ő anyanyelvén beszélt. És - ez az adomány az én tevékenységemnek a nyilvánvaló jele - ahogyan az apostolok fölé kiömlött Szellemem - és utána mindenki a maga anyanyelvén hallotta őket beszélni.

Tehát "idegen nyelveken" beszéltek, de nem úgy, hogy egy ember érthetetlen beszéddel csak beszél, és most azt hiszik, hogy Szellemem töltötte be. Ez az Írás teljes elferdítése, amelyben van ugyan szó arról a boldogító érzésről, amit a velem való bensőséges kapcsolat hoz létre, amely az embert Lényem dicsőítésére indítja, és ami a legnagyobb csöndben megy végbe az olyan imában, amelyet nyelv, de nem a száj mond ki. - Egész komolyan megkérdezlek, micsoda értelme van az olyan imának, amit a száj érthetetlen nyelven mond, - ha ahhoz egy magyarázóra van szükség?

Én magam nem tudok-e úgy megnyilatkozni nektek, hogy ti megértsetek? - Világosságot akarok adni - de miért vegyek egy fordítót igénybe, akinek Szellemem által szintén megvilágosultnak kell lenni, hogy nektek világosságot adjon? Én tiszta és igazságos Isten vagyok; és valóban nem találok rá okot, miért adjak először összevissza szavakat - amit egy másiknak kell lefordítani?

A nyelveken való beszédnek ez a fajtája vitte rá az embereket, hogy ezt az adományt görcsösen keressék, és így szekták keletkeztek, akik magukat egy Pünkösd-közösség tagjainak mondták - hogy ezt az adományt a maga téves mivoltában elérjék. - Ha én az embereknek megnyilatkozom, akkor mindig világosságot adok. De nem azokat veszem igénybe, akik zavarosan és homályosan beszélnek és magyarázóra van szükségük - aki épp olyan kevés világosságot tud terjeszteni, mint azok.

Kérdezlek - mi késztethetne engem, hogy idegen nyelven szólítsalak meg - amelyet nem értetek? - Tévesen értitek az Írás szavait, amennyiben mint az én hozzátok intézett szavaimat juttatjátok érvényre - mert ebben, az Evangéliumhoz csatolt levélben is tévedés van. Olyan szavak kerültek bele, amelyek nem az én szavaim. Ráadásul még ezeket is tévesen értelmezitek - és így a csupa tévedésből nem kerültök ki.

És épp ezek a szavak képezik azoknak az alaptanítását, akik állítólag birtokolják a "Pünkösd-Szellemet". Megzavarják az embereket, mert nem támaszkodnak a tiszta igazságra, amit magam vezettem a Földre - hanem ellenkezőleg - ellenségesen állnak vele szemben. És mert a tiszta tanítást nem ismerik el, ez már arra bizonyság, hogy téves alaptételre építettek. Aki úgy hiszi, hogy Szellemem őt betöltötte, tehát hogy "idegen nyelveken beszél" - annak fordítani is magának kell - és pedig szellemben és igazságban. Mert nincs akaratom szerint, hogy szellemben összezavarják az embereket, hanem hogy szellemben megvilágosítsák.

Tehát ennek az érthető nyelvre való fordításnak meg kell egyeznie azzal a szellemi értékkel, amit én vezettem föntről az emberekhez - mert e nélkül félredobhatjátok, mint téves tanítást. Én világosságot mindenkinek adok, és ez elől a világosság elől nem szabad elzárkóznotok. Mert mérhetetlen nagyságú a kegyelmi adomány, amit föntről adok - és a tévedés szintén olyan nagy terjedelmű - hogy magamnak kell munkálkodnom, ha világosságra akarlak segíteni. Boldog, aki elfogadja a világosságot - ami világít neki.

Amen.

B.D.Nr.6857                                                                                                             1957. 06. 25.

A Szellem-tevékenység befogadása

Az emberben lévő Szellemet munkálkodásában nem akadályozom meg. És nektek sem szabad megakadályoznotok, ha meg akar nyilatkozni, különben abba a veszélybe kerültök, hogy egy másik szellem beszél általatok és bennetek. Az birtokba vesz és teljesen megzavarja a gondolkodásotokat. A bennetek meglévő Szellem az én részem, aki csak akkor tud hatni rátok, ha hallgattok rá, és - végbemehet a hozzám való visszatérésetek. Mert ez a belőlem való Szellem folyton reám utal, és megmutatja a hozzám vezető utat.

Az ellenszellem is befolyást akar gyakorolni rátok, de soha nem törhet át, amíg az én Szellem-részem dolgozik bennetek, mert mellettem nem képes fennmaradni. De amikor akadályozzátok a bennetek lévő Szellemet, akkor szabadon megnyitjátok az ajtót a másiknak, és engem mintegy félretoltok. Ugyanis ezt jelenti, amikor éneteket a másik vette tulajdonába. Az én Szellemem mindig kész hogy adjon; tehát a magatok Szellemén keresztül bármikor magyarázatot kérhettek tőlem valamire. Egész egyszerűen szólva: bármikor imádkozhattok hozzám, hogy vezesselek, hogy oltalmazzalak, hogy felvilágosítsalak. És bensőtökből mindig fölvilágosítást kaptok. Irányítást adok, mert a Szellemen keresztül magam gyakorlok hatást az emberre. Amikor bensőséges imával összekapcsolódtatok velem, akkor Szellemem munkálkodását is megengedtétek magatokban. Magatokat imában átadjátok nekem, és én megjutalmazom bizalmatokat. Majd következetesen tudtok akaratom szerint gondolkodni és cselekedni, amit majd ti is úgy éreztek, hogy Szellemem bennetek való megnyilatkozásának a jele.

Az természetes, hogy amikor ellenfelem nyer hatalmat fölöttetek - ezeket a lehetőségeket szintén kihasználja. De magatok adtok hatalmat neki, amikor egyedül akarjátok járni a földi utat; amikor engem a magatok életéből kikapcsoltok és semmiféle kapcsolatban nem álltok velem. Ővele nem kell tudatosan kapcsolatba lépni, mert ti már neki hódoltok, mindaddig hozzá tartoztok, amíg nem akartok tudatosan tőle elszakadni. És ehhez kell, hogy velem tudatos kapcsolatban álljatok. E nélkül ugyanis lehetetlenné teszitek, hogy a Szellem-szikra megnyilvánulhasson bennetek, mert az elválaszthatatlan tőlem. Tehát nálam nélkül, az akaratom nélkül nem tesz semmit. Viszont előtte hajlamossá kell tennetek azzal, hogy engem tudatosan elismertek és odaadók vagytok.

Ekkor világosság gyúlhat bennetek, ami olyan világos, hogy mindent átjár, hogy egyszerűen már nem lesz bennetek semmi téves gondolat, hamis beszéd vagy cselekvés. Szellemem tevékenysége ekkor teljesen nyilvánvaló, megnyertelek magamnak - ellenfelem már nem kapcsolódhat be - mert fél a világosságtól és csak ott tud dolgozni, ahol még sötétség van. Ezért akarja a sötétséget terjeszteni és mindig sűrűbbé tenni.

Folyton csak azt mondom: "Ne akadályozzátok tevékenységében a bennetek lévő Szellememet istenellenes felfogással és bűnös cselekvéssel!" Hatását ezért nem veszitek észre és mindenféle rosszra megnyitjátok magatokat. Utána már vakon és tudatlanul mentek át a Földön anélkül, hogy elérnétek a világosságot. Pedig Világosság-Szikra rejlik bennetek és az olyan világossággal gyulladhat tűzre, hogy mindent megvilágíthat, és mondhatatlanul boldoggá tehet benneteket.

Gyújtsátok meg magatokban és kergessétek ki vele a Sötétség Fejedelmét, hogy maga az Örök Világosság vehessen lakást bennetek és a sötétségtől már soha ne kelljen félnetek. Hogy csak Szellemem legyen bennetek és betöltsön erővel, világossággal és boldogsággal.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.5669                                                                                                            1953. 05. 06.

A Szellem-tevékenysége minden szellemi-irányzatban lehetséges

Mindenki aki Szellememből beszél, az engem képvisel a Földön. Akit Szellemem betöltött, az elevenen hordoz a szívében. Akik rólam tanúskodnak azoknál Szellememen keresztül megnyilvánulhatok és ők a tiszta igazságot mondják, mert a szavakat én teszem szájukba, mert magam vagyok, aki rajtuk keresztül beszél. Ezért minden szellemi irányzatnak lehetnek igazi képviselői, ha tanításom hirdetői annyira bensőséges kapcsolatban vannak velem, hogy jelenlétem biztosított. Ekkor a tiszta igazság is garantált. Mert csak az én Szellememből tudnak beszélni és hallgatnak arról, ami befurakodott, mint tévedés. Állandóan azt választják beszédük témájának, ami teljesen megfelel az igazságnak, mert Szellemem vezeti őket.

Ezért minden szellemi irányzatban és minden vallási irányzatban vannak hatalmas szónokok, akik megérintik az emberek szívét, akiknek sikerük van azoknál, akik jóindulatúak. Buzgó igyekezettel hirdetik Isten szavát, meggyőződéses tanítványok, akik az Evangéliumot kiviszik az egész világba. És szeretetben élnek. Mert e nélkül Szellemem tevékenykedése lehetetlen volna. Ez a jel arra, hogy az illető ember tanításom igazi hirdetője. Ha maga is szeretetet gyakorol és az irántam és embertársai iránti szeretet annyira átjárja, hogy magam jelenvaló lehetek benne, akkor alkalmas eszközöm.

Ott engedjétek magatokat tanítani, ahol a szeretet felismerhető, ott fogadjátok el szavaimat, mert az igazságnak megfelelő tanítást kaptok. Ahol szeretet van, ott én vagyok, ott felvilágosítást kaphattok. - Mert szavaimat lehet élet nélkül is tanítani, betű szerint is lehet magyarázni - de az erő nélküli lesz - a hallgatókra nem gyakorol hatást. - Hacsak azok nincsenek tele várakozással szavaim iránt. Ekkor Szellemem megvilágosítja gondolkodásukat és maguk keltik életre a halott szavakat. Annyira érthető lesz nekik, mintha egy szeretettel eltelt, szellemben megvilágosult hirdető mondta volna. Szavamnak önmagában is van ereje, amely az emberben lévő szeretet által lesz hatásos. A szeretettel betöltött hirdető a hallgatókra sugározhatja ezt a hatást, de a hallgatóknak is szeretetteljes vággyal kell eltelve lenni megszólításomra, hogy az áldást hozzon nekik. Ezért az emberek gondolkodás nélkül hallgathatnak mindenkit, aki Isten szavát hirdeti. Amint mély váqy van bennük, hogy engem halljanak - úgy meg is hallanak. De Szellem nélkül adva - és Szellem nélkül hallgatva - halott szó marad, minden erő és áldás nélkül.

Valóban, akiben jóakarat van, aki komolyan törekszik az igazságra, aki hozzám fordul, hogy megvilágosítsam Szellemét, azt megóvom a téves gondolatanyagtól. De aki közömbös és langyos, aki meghallgatja, amit hirdetnek neki, de nincs belső ösztönzése, hogy az igazságot akarja tudni - annak a gondolatai zűrzavarosak és elsötétültek, mert sajátmaga nem tesz hozzá semmit, hogy világosságot teremtsen; minden gondolkodás nélkül úszik az árral oda, ahova az hajtja. Ezeknek valóban az a sorsuk, hogy tudatlanságuknak és téves ismereteiknek önmagukban kell az okát keresniök, mert ez az állapot lelki érettségre soha nem viszi el őket. - És azzal se mentegetheti magát senki, hogy tévedésekre tanították, mert egyedül a saját akarata volt, ami tudatlan állapotát okozta. Aki azt akarja, hogy az igazságban élhessen, azt meg is tanítják az igazságra amikor hozzám fordul, mert Én vagyok az Örök Igazság.

Amen.

B.D.Nr.3366                                                                                                             1944. 12. 13.

Új szellem-irányzat - Emberi tevékenység

Azoknak, akik a maguk szeretet-nélküli életútjuk folytán már nem ismerik el Istent - az lesz a céljuk, hogy egy teljesen új szellemi irányzatba tereljék az embereket. Félredobják a régi hitet és egy új tanítással igyekeznek helyettesíteni. Igyekeznek összekuszálni az emberek gondolkodását, amennyiben olyan érvekkel akarnak mindent megcáfolni, amelyek kételkedést ébreszthetnek. Majd felajánlják nekik az új szellemi irányzatot, hogy álnoksággal és kényszerítéssel megnyerjék maguknak az embereket.

Céljuk elérésére nem szégyenlik a piszkos eszközöket; kérlelhetetlenül eljárnak azokkal, akik hűségesek maradnak régi hitükhöz és kitüntetik azokat, akik teljesítve akaratukat, terjesztik az új tanítást. Ezek emberi tanítások lesznek, nincs bennük sem szeretet, se bölcsesség és csak azt a célt szolgálják, hogy az embereket szellem-nélkülivé tegyék. Olyan tanítás, amely a földi célt nem engedi fölismerni. Eredete nem a szellemvilágból való, tagadnak minden szellemit - és csak földi célokat engednek érvényesülni.

Úgy adják át ezeket a tanításokat az embereknek, hogy befolyásuk alól senki ki nem térhet - hogy mintegy a tanítások átvételétől függ a Földi létük is. Így állítják komoly döntés elé az embereket - hogy elfogadják-e, vagy nem. - És visszhangra talál ez a szellemi irányzat, mert tekintettel van az ember világi beállítottságára, és a legtöbb embernél ez döntő érv.

Az emberiség mindinkább anyagiassá válik és elfordul a szellemi dolgoktól. Amit az emberi oldal nyújt - azt elfogadja - de a szellemi adományt nem tekinti adománynak. Isten szavát kinevetik, vagy kigúnyolják, és visszautasítanak minden magyarázatot, ami az igazságnak megfelel. És majdnem mindenkinél tetszést arat ez az emberi fölépítmény, az emberi gondolatanyag, amit a szeretetnélküli emberek terjesztenek. Így egy olyan szellemi irányzat fejlődik ki, amely az igazságnak teljes ellentéte, aminek Jézus Krisztus tanításával már nincs semmi közös vonása, mert kicsúfolja Jézus szeretet-tanát.

És mert elsőként már nem a szeretetet prédikálják, a szeretet elhal, és a bölcsesség is kialszik, mert az szeretet nélkül nem létezhet. Az emberek gondolkodása mindig tévesebb lesz, mindig kevesebben menekülnek Istenhez, mint minden bölcsesség ősforrásához, és ezért a tiszta igazság közvetítésére sem lehet senkire gondolni. Az igazságot nem is ismerik el igaznak - csak a tévedés uralkodik, mert szeretetlensége miatt az emberiség már nem képes az igazságot megkülönböztetni a tévedéstől.

És az emberiség hagyja hogy kényszerítsék, és mindig mélyebbre süllyed az ismeret-nélküliség állapotába. És szellemi sötétség, szellemi éjszaka van az emberek között, és senki sem kívánja a világosságot. Ezért az ellenfélnek könnyű a dolga. Az emberiség minden rétege küzd az Istenhit ellen, mert mindenütt a szeretetlenség uralkodik, ami gátolja az embereket a felismerésben.

Viszont ami emberi építmény, az nem marad fönn. Elmúlik, mint minden, ami nincs Istentől. De eközben nagy káoszt okoz. Mert ami Isten ellen van, annak nincs hosszú élete. Ezek alapján maga Isten pusztítja el, amikor elérkezik a föloldódás ideje.

Amen.

B.D.Nr.7703                                                                                                             1960.9.18.

A Szellem adományai

(1. Kor. 12.4)

Amikor a szokatlan erőket akarjátok megmagyarázni, amelyek Isten elgondolása szerint megnyilatkoznak; és mindenki isteninek ismeri föl - ha szellemileg igazodik; akkor a Szellem adományait kell megemlíteni. Ezeket az adományokat azoknak ígértem, akik erre törekszenek, minden föltételt teljesítenek, amihez Szellemem tevékenységét kötöttem. Mert Szellemem megnyilvánulása sokféle, de mindig a Szellem adományát vevő ember lelki érettségének és az elvégzendő feladatnak megfelelő módon kapja. Az adományok sokfélék; de mindig szokatlan a hatás, amire az embert képesíti; olyan hatások ezek, amire csak mint ember, nem volna képes.

Meg kell kapnia az én támogatásomat és magáévá kell tennie erőmet; tehát az emberben az én erőm dolgozik; ez az erő megajándékozza a betegek gyógyításával, a jövendölés adományával; azzal, hogy tőlem megkapja az igazságot és az én megbízásomból terjeszti; van a belőlem induló beszéd adománya, tehát hogy én nyilatkozom meg a Szellemen keresztül, de az illető ember száján át tehát, aki azt az adományt kapta, hogy engem hallhat.

És amikor az embereknél a különféle adományokra utaltok, amelyeket a Szellemen keresztül is megemlítettem, akkor fel kell ismerniük, hogy ti nemcsak ezzel a különleges képességgel bírtok - amit Teremtőtök különleges talentumként is adhatott ajándékba - hanem, hogy ezt szellemi úton szereztétek, hogy önkényesen nem ajándékozható meg vele akárki, aki a megfelelő feltételeket nem tudja teljesíteni. És legkevésbé lehet, iskolaszerűen megtanítani az ilyen képességet.

Bár az emberek hivatottak ezekre, és szellemben mindenki úgy alakíthatná magát, hogy megkaphassa a Szellem valamelyik ajándékát - de azért nincs mindenki kiválasztva erre, mert nem ismerik fel meghívottságukat, és ezért nem is törekszenek a Szellem ajándékaira. Viszont akik ki vannak erre választva, azok a szellemi irányú életvitel tanúsítói, az emberben bizonyos fokú érettség és szeretet bizonyítói, mert Szellemem csak akkor lehet tevékeny, ha megfelelő fokú lelki érettsége van. Ha az emberek soha nem értesülnek róla, hogy a Szellem adományait minden ember megszerezheti, - akkor a föntről kapott közléseknek sem adják meg azt a hitet, amit megérdemel, mert nem tudnak megfelelő magyarázatot adni rá. És ezért kételkedéssel fogadják a Szellem mindenféle szokatlan megnyilvánulását.

Igen - az emberek már odáig jutottak, hogy tagadnak minden szellemi adományt, mint isteni tevékenységet; és elítélnek minden szokatlant, hogy az a sátánnal áll összefüggésben. Ezzel önmaguknak állítanak szegénységi bizonyítványt, mert ahol Szellemem tevékenysége nem ismerhető fel, ott az én Egyházamnak, amit én alapítottam a Földön, sincs már ismertető-jegye. Csak ott lehet az én Egyházamról beszélni, ahol Szellemem tevékenysége felismerhető, mert Szellemem a jelenlétemről is hírt ad. Mert én mindig ott vagyok, ahol komoly Szellemi törekvés észlelhető az embereknél, tehát ahol ezért Szellemi adományokat kapnak, vagy be tudnak számolni ilyen eredményekről.

Ezért mindig áldásos, ha az Evangélium hirdetésénél említést tesztek a Szellem adományairól, és szavaimra figyelmeztetitek az embereket: "Kiöntöm Szellememet minden test fölé, szolgák és szolgáló-lányok jövendölnek..." Minden ígéretem teljesül - így ez is. Ezért a hitetlen megnyilatkozásoknál tartsátok szemük elé ígéreteimet. Az embereknek tudniuk kell, hogy különösen a végidőben munkálkodásom nagyon észrevehető lesz - és minden teljesül, amit szóban és írásban meghirdettek.

Amen.

B.D.Nr.2346                                                                                                            1942. 05. 24.

A Szellem tevékenysége - Kegyelmi-adomány

Mindenki igénybe vehetné a Szellem ajándékait; és az emberek mégsem élnek ezzel az Istentől felajánlott csodálatos kegyelmi adományokkal. Nem tudják, hogy milyen értékes ajándékról mondanak le és szellemben mennyire gazdagabbak lehetnének, mert semmi nem képes pótolni azt, amit az Istenből való Szellem nekik nyújtana.

Az embernek világos ismereteket ad, bevezeti az isteni igazságba, segíti, hogy el tudjon oldódni a világtól, és helyette fény-lényekkel kapcsolja őket össze, hogy állandó gondolatcserében legyen velük. Isten felé kormányozza, vezeti; rendezi gondolati tevékenységét, tehát, hogy helyesen és igaz módon gondolkodjon, amikor szellemi kérdések merülnek föl, vagy az isteni kormányzást próbálják kutatni. Az ember mindig Istennel áll kapcsolatban, amint Szelleme tevékenységét kívánja. Tehát amikor Isten Szellemét az ember fölé önti, mindig erő ömlik hozzá. Ezt az erősugárzást közvetlenül Istentől kapja, és kikapcsol minden ellenállást, szívét megnyitja - azaz a szív megengedi, hogy az erő beléje ömöljön.

Ennek a hatása pedig, hogy ismeretet kap. Mert minden Istenből való erő olyan dologról ad több tudást, ami a földi életen kívül van. És ez a szellemi ismeret a lélek gazdagsága - kincs, amit a lélek majd akkor értékesít, amikor a túlvilágon teljesíti a feladatát. Egyetlen  földi dolog, amire érdemes törekedni, a szellemi gazdagság és ezt a lélek mérhetetlen mennyiségben magába fogadhatja. Isten maga ígérte meg Szellemét az embernek, tehát senki sem vágyódik hiába rá. Viszont Isten Szelleme már soha többé nem lehet tevékeny ott, ahol nem vágyódnak erre a pompás ajándékra. Vágyódva kell érte imádkozni, és hálásan kell elfogadni azt, amit Isten az embereknek nyújt. Egy embertől sem vonja meg - de bensőséges vágy nélkül nem adja meg senkinek.

Az isteni kegyelmi adomány nem adható meg senkinek, aki ezzel az adománnyal nem törődik, mert a Szellem tevékenysége megköveteli a figyelmes befelé-figyelést. Önmagában a legfinomabb rezdülést is figyelembe kell venni. Tehát az isteni eredetű adomány tudatos elfogadására kell magát ráállítani. Isten Szellemének meg kell engedni, hogy eljuthasson a szív Szeretet-szikrájához, vagy, hogy az Isteni-szikra szabadon összekapcsolódhasson az Istenből való Szellemmel.

A világosság és erő-befogadó lénnyel, létre kell hozni az érintkezést, hogy az erő és világosság át is ömölhessen. Istennek ez a kegyelmi adománya megköveteli, hogy a Szellem munkálkodásának lehetőségét az ember, mélyen higgye; szeretet-tevékenység és az erő átömléséhez, a Menny és Föld Legnagyobb Szelleme iránti bensőséges odaadás kell, hogy már semmiféle ellenállásra ne találjon. Mert az Isteni Szellem tevékenysége annak a jele, hogy az Istenből kiindult teremtmény, a hosszú szétválás után most végérvényesen egyesült Istennel.

Amen.

B.D.Nr.2322                                                                                                            1942. 05. 03.

A Szellem tevékenysége tudatos állapotot kíván

Szokatlan kegyelmi adomány, ha az ember az isteni szó direkt közvetítésének örülhet. De ennek az embernek olyanná kell alakulnia, ami méltóvá teszi erre a közvetítésre. Ez tehát semmiképpen nem az akarat megnyirbálása, mert az emberi akaratnak már előzőleg késznek kell lenni az isteni szó befogadására.

Tehát ha akarata tiltakozik ellene, a szó nem jut el hozzá. Ha pedig kikapcsolná az akaratot, akkor megnyilvánulásához egy akaratnélküli eszközt venne szolgálatába és a folyamatból a Szellem munkálkodása kikapcsolódna. Tehát az Istenből való Szellem nem nyilvánulhat meg és Isteni kisugárzásról szó sem lehet. Az öntudatlan állapot tehát nem felel meg Isten akaratának.

Bár gyakran a jó szellem-lények is megnyilatkoznak az ilyen embereken keresztül, ha azok teljesen alárendelik magukat a lények befolyásának. Ekkor a megnyilatkozásoknak is hitelt lehet adni. De legtöbbször az a helyzet, hogy akarat-gyenge embereket, akarat-erős rossz szellemek arra késztetnek, hogy átvihessék rájuk erős akaratukat - és ilyenkor az ember csak azt ejti ki a száján, amit ez az erős akarat sugall neki.

Viszont az az ember, aki magát szabad akaratból átadja Isten befolyásának, csak a legtisztább igazságot veheti át, mert Isten Szelleme tevékeny benne. Ez a helyzet egy világosan érthető beszéddel nyilvánul meg, ami jólesően érinti az embereket. Ha valaki nem szabad akaratából mondja a közlést, ez nagyon lecsökkenti az értékét és azért azokat a legnagyobb gonddal át kell vizsgálni, mielőtt elfogadnák vagy visszautasítanák.

Az igazságszerető, Isten megvilágosítását kérő ember érzi a szívében, hogy mit fogadhat el igazságnak és mit nem. Mert akik az igazságban akarnak élni, azokat Isten nem engedi tévedésekbe jutni. Közel hozza neki az igazságot, és ha készséges, megvilágosítja, hogy elfogadhatja, amit nyújtanak neki - vagy ítélőképességét élessé teszi ott, ahol a nyújtott közlés nem felel meg teljesen az isteni igazságnak. Isten nem hagyja sötétben gyermekeit, ha világosságra vágyódnak. Amikor abban a veszélyben vannak, hogy tévesen ítélnek - figyelmeztet és megvéd a téves ítéletmondástól.

De ne maradjon rejtve előttetek az sem, hogy szeretetében és bölcsességében Isten sok eszközt keres magának, akiknek akaratát kinyilvánítja. De mindig olyan földi gyermeket választ, akinek lelki érettsége lehetővé teszi, hogy Isten az ő tudatos állapotában közeledhessen hozzá, és tudtul adja akaratát. - Mert a Szellem munkálkodása nem egy akarat nélküli teremtmény befolyásolása, hanem az embernek nyújtott kegyelmi adomány azok számára, akik tudatosan át akarják adni magukat Istennek, és adományait szeretnék megszerezni.

A Szellem tevékenysége, hogy az isteni erő átáramlik az emberi testbe, aki most az erő-átvitel által rendkívülit tud végbevinni. Ezáltal a benne lévő Szellemen keresztül a legmélyebb igazságokba kap bevezetést. A benne lévő Szellem ugyanis a teljes ébrenlét állapotában kapcsolódik össze a rajta kívüli Szellemmel, és isteni akarat folytán magába veszi az Istenből való igazságot.

Amen.

B.D.Nr.4620                                                                                                            1949. 04. 22.

Szellem-tevékenység éber állapotban – Bizonyíték: indoklás

Szavamat teljes éber állapotban kell megkapnotok, és akkor Szellemem bennetek való tevékenységéről bizonyosságot szereztek. Mély összeszedettséggel imádkozzatok és akkor lépjetek velem kapcsolatba. A világot teljesen  kapcsoljátok ki gondolataitokból, adjátok át magatokat nekem teljesen és figyeljetek befelé a hangomra. És akkor halkan és finoman felhangzik.

Mindig lelketek érettsége szerint - hangzással vagy gondolatilag - de mindig tőlem érkezve és nem magatokból kiindulva.

Az ily módon előkészített állapotban nem vagytok olyan saját gondolati tevékenységre képesek, amely megfelelne tartalmában az én közléseimnek. A hallgató állapotában vagytok - és nem a beszélőében. És hogy ezt a különbséget tisztázzátok: a hallgató viselkedhet passzívan - de a beszélő az mindig aktív. A hallgató füle mindig érettségének megfelelően fejlett, azért a hozzá intézett szavaimat minden nehézség nélkül meghallja, akkor is, ha szívében csak egészen halkan hangzik fel.

A szavak könnyű befogadásában mértékadó a velem való kapcsolat bensőségessége. Ennek megfelelően mély a közlések tartalma is, ami neki, és általa embertársainak szól. Ezért tegyetek különbséget, melyek azok a szellemi javak, amelyeket mint Evangéliumot visztek az emberek közé, - és ama szavak között, amelyeket mint szerető Atya adok gyermekeimnek, amikor félelmükben és aggodalmukban bíztatásra van szükségük. Ez utóbbi bizonyítja, hogy bár mindenki iránt részvéttel vagyok, de főképpen azokhoz szólok, kik szükségükben segítségért hozzám kiáltottak. Mindenkor válaszolok azoknak, akik hallani kívánnak és ahogy megígértem a Szellemen keresztül beszélek hozzájuk. Teljesen tudatos állapotban kell hallanotok - mert nem rejtőzök olyan forma mögé, amely annyira gyenge, hogy átadja saját akaratát, és öntudatlan állapotban megengedi, hogy idegen akarat birtokba vegye. Határozottan óvlak az így megnyilvánuló szellemlények szavaitól, akik a gyenge akaratot azonnal igénybe veszik gondolataikkal és ezeket próbálják átvinni az emberekre. De attól is óvlak, hogy megakadályozzátok a Szellem nyilvánvaló tevékenységét vagy lebeszéljetek erről egy embert, aki tudatosan és tisztán veszi szavaimat a magasból. Ezért megadom tevékenységem biztos jelét, amit kivizsgálásra mindig felhasználhattok. Szavaim, amelyeket a Földön az embereknek adtam, olyan formában kapnak magyarázatot, amely minden tanult és tanulmányok által ismeretet szerzett embernek következetes megokolást adnak, és ezek a megokolások soha nem mondanak ellent egymásnak, mert az én szavam mindig ugyanaz marad és értelme mindig a legnagyobb bölcsességről tanúskodik.

Aki élénken behatol szavaimba, az engem magamat hall beszélni, tehát ha szavaimat olvassa, vagy valamely hallható formában jut hozzá, felismeri jelenlétemet. És tevékenységem legbiztosabb garanciája, ha valaki úgy érzi,  hogy engem hall beszélni; ez elveszi minden kételyét. Szavaimmal közel lépek az emberekhez, mert magam vagyok a SZÓ. És akik hisznek bennem és hozzám akarnak tartozni, azok majd meghallanak. Szavam úgy érinti őket, mint egy szeretetteljes atyai hang, amelynek a gyermek engedelmeskedik. Ezért Atyja is szereti, és ahányszor akarja, annyiszor gondol rá kegyelmi ajándékaival. Ezért engedjétek, hogy belső érzéseitek vezessenek, és oktassanak, mert magam teszem szívetekbe és tévedés majd soha nem gyakorol olyan befolyást rátok, hogy érdekében buzgón lépéseket tennétek.

Akiben komoly az akarat, hogy a végidőben mint tanítványom munkálkodjon, azt a csaló és nem tiszta érzésektől megvédem. Szőlőmben igazi munkások, akikre szükségem van. Ezért képességet adok nekik, hogy szét tudják választani, mi helyes és mi helytelen.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8979                                                                                                            1965.5.22.

A megvilágosult gondolkodás is a "Szellem tevékenység" jele

Hangom az egész Végtelenségben felhangzik - mindenütt, ahol én-tudatú szellemi lény van. És teljesen mindegy, hogy azok földi emberek-e, vagy Világosság-beli lények, a Szellemi Birodalomban mindenütt, ahol szeretetem sugárzására a lények megnyílnak.

Mindenkit megszólítok, mert szeretetem sugárzása boldogságot okoz. Bár a Földön az emberek nem tudják a maga mélységében felfogni, de minden érettebb lény, számára fölöttébb boldogító. Szavaimon át mindenkivel kapcsolatban állok, szavaimat direkt vagy indirekt mindenkihez eljuttatom - ismeretet vezetek mindenkihez. Legvilágosabb ismeretet adok a Végtelenség kormányzásáról, és benne való munkálkodásomról. Ezáltal folyton jobban szeretnek - és érzik, hogy én is szeretem őket. És boldogságuknak nem lesz vége, mert soha nem lesz vége, hogy szeretetemet rájuk sugározzam.

Amikor a Földön most játszódik le a folyamat, hogy szavaimat az emberek befogadják, akkor már visszavonhatatlanul végbe kellett mennie az ősbűntől való megváltásnak. Tehát a Jézus Krisztusi megváltásnak ezt meg kellett előznie, mert e nélkül az ember számára lehetetlen volna, hogy befogadja szavaimat. Valamint az is, hogy a Világosság-beli lények szavaimat az emberek gondolataira átvigyék, azokéra, akik szeretetben élnek, de Szellemem direkt tevékenységében nem hisznek, mert még nem figyelnek a magukban nagyon halkan megszólaló hangra.

Csak az kell, hogy a szeretet felgyulladjon - tehát hogy a Világosság-beli lények tiszta és az igazságnak megfelelő gondolkodásmódba helyezhessék őket. Ekkor az ember gondolkodás-menete természetes formában ugyanolyan lesz, mint a szóbefogadó emberé. Viszont maga az az ember, akiben szavam felhangzik, nem képes érezni azt a boldogságot, mint amit szavam a fény-világban okoz; de csak azért, mert még a Földön él, ahol ilyen boldogságban nem részesülhet, mert az a Földön való további munkálkodásra képtelenné tenné. Ennek ellenére a legnagyobb jelentőségű folyamat, amikor valaki olyan edénnyé alakítja magát; amely felfogja a szellemi világ áramlatát, aki ezzel embertársait is él akarja látni, azokat, akiknek még nincs meg velem az a bensőséges kapcsolatuk, hogy hangomat hallhassák, pedig ennek a szeretet-erőnek a kiindulása én vagyok.

De akik a fényben vannak, mind megmozdulnak és kapcsolatot akarnak teremteni a szellemi üzenetek közvetítőivel. Ők a fényvilágtól mindig támogatást kapnak; mert mindannyian összetartanak, akiken szeretetem átsugározhat. Mert ebből egy lény sem zárhatja ki magát, aki valamikor a fény követe volt - egy ember, aki engedte, hogy isteni szeretetem áramlata beléje folyhasson.

Az ilyen már a Szellemi Birodalommal van kapcsolatban, a Földön már csak a misszióját teljesíti - amit maga is úgy vett át, mint a világosság egyik szelleme.

Láthatjátok tehát, hogy a világosságnak földre sugárzása egy olyan dolog, amely csak azért megy ritkán végbe, mert csak ritkán akad valaki, aki a kapcsolatot tudatosan hozza létre velem. Holott az emberek gyakran mozognak az igazságban, csak nem találják rá a bizonyítékot, hogy helyesen gondolkodnak. Mindenhol sugárzik a világosság, ahol felgyulladt a szeretet, és ezért a gondolati azonosság létrejön. Ennek ellenére mindig a föntről érkező szavam lesz a mértékadó, amelyen lemérhetitek és ellenőrizhetitek gondolataitok helyességét. Mert az utolsó időben igen nagy zűrzavar lesz az emberek között. És ellenfelem ért hozzá, hogy kételkedésekbe döntsön; és ekkor vegyétek kézbe direkt szavaimat, hogy az azonosságot megállapítsátok. Ekkor a szeretetben-élés kihatásaként megtapasztalhatjátok az igazságot is, mert "aki megmarad a szeretetben, az bennem marad, és én benne". Tehát nem gondolkodhat tévesen, mert magam vagyok benne és vele.

Így hát az emberiség soha nincs magára hagyva; én és a fényvilág folytonosan gondját viseljük. Csak fordítsák helyes irányba akaratukat, hogy a helyes úton biztonságosan lehessen őket vezetni. Szavam, amely világosságot ad - mindig és örökké felhangzik, és mindig lesznek emberek, akik fel tudják fogni a Világosság-beli lények pedig mindig annak terjesztését szorgalmazzák, ami őket annyira boldoggá teszi. Készséges emberek is lesznek mindig, akik nyitottak arra amit tőlem, vagy fény-követek útján közvetítenek nekik. Mert a SZÓ, szeretet-erőm kisugárzása, egész teljességgel "ÉN MAGAM" vagyok; a lélek tápláló anyaga, a Testem és Vérem, amit azoknak adok, akik kapcsolatban akarnak velem lenni, és akiknek a legnagyobb boldogságot jelenti, hogy hozzájuk vezetem azt, amit senki más - csak én magam adhatok nekik.

Amen.

B.D.Nr.2430                                                                                                            1942. 08. 01.

Szellem-tevékenység - Összefüggő ismeret

Annyira átfogó az Isten által tanított ember ismerete, hogy már ebből is Isten rendkívüli tevékenységére kellene következtetni. A legkülönfélébb területeket ismeri meg, amelyek mégis a legszorosabb összefüggésben vannak egymással. Különösen fontos a tény, hogy az ember az összefüggéseket ismerje, mert ismerete e nélkül csak töredék. Viszont a Szellem tevékenysége arról ismerhető föl, hogy az ismeretet a maga összefüggéseiben adja. Emberi bölcsesség számára ez lehetetlen volna.

Kutatás-szerűen az ember sem testbeöltözése előtt, sem testbeöltözése után a korszakot nem tudja kutatni a Földön. Ha ezekről ismeretei vannak, akkor szellemi erők oktatták - azok létét pedig megint nem lehet kutatás-szerűen bizonyítani. Erőket enged hatni magára, akiknek léte értelemszerűen nem magyarázható, tehát világi ismeretek alapján nem állapítható meg.

Hogy az ember olyan ismerethez juthasson, amely messze felülmúlja az emberi ismereteket, előzőleg gondolati kapcsolatba kell lépnie a fény lényeivel, hogy azok tevékenyek lehessenek. És ha komolyan vizsgálódik, rá kell jönnie, ő nem lenne képes azt a bölcsességet megszerezni, amit most összefüggéseiben megkap. Egyedül ez a bölcsesség tud magyarázatot adni a földi élet értelméről és céljáról, a teremtés okáról, és mindannak a kezdetéről és céljáról, amit a szeme lát.

És nem érzi feltételezéseknek ezeket a magyarázatokat, hanem megdönthetetlen igazságnak. Ezáltal ismeretét, folyton növelheti, mert mint tévedést, nem kell semmit félredobnia és folytonos kételkedésekbe sem jut. Amint az ember átveszi ezt az ismeretet, annak igazságáról is megvan győződve - mert a felismerés erejét egyszerre kapja az igazsággal. Isten Szelleme csak ott dolgozik, ahol megvannak a feltételek, hogy képes felfogni az igazságot - azaz, hogy méltó rá. Ekkor igaznak ismer föl mindent, amit kapott.

A földi ismeret soha nem fogja átlépni azt a határt, mint amire a földi kutatásnak lehetősége van. De még ekkor is érheti támadás, mert az emberi kutatásnak nem egyformák az eredményei. Olyan dolgokról, amelyek a Föld területén kívül vannak, csak Isten Szelleme tud magyarázatot adni, de az ismeret teljességéhez erről is felvilágosítást kell adni, mert az ember csak ekkor nevezheti magát tudónak.

Amen.

B.D.Nr.8846                                                                                                            1964. 08. 27.

A Szellem-tevékenység túllépi a tanult emberek ismereteit

Aki nekem az igazságban akar szolgálni, annak ember társaival szemben is az igazságot kell képviselnie, mert az igazságot a Szellem hangján keresztül kapta. Ez akkora előny, amit nem tud eléggé értékelni, mert a tiszta igazság birtokában van, és azt senki ember el nem veheti tőle. És igazságban élni azt jelenti, hogy a sötétség nem fog rajta. Van e szebb dolog a Földön, mint amikor valaki részt vehet a világosságban, a kegyelem napsugarában áll, ami mindent megvilágít és az embert megajándékozza a legtisztább ismeretekkel?

Feladata annyi, hogy nyújtson felebarátainak is lehetőséget, részesüljenek belőle, gyújtson nekik is fényes világosságot - tehát hajtsa el a sötétséget, ami azokat terheli. De mindenütt ellenállásra talál, mert csak azok készségesek az igazság elfogadására, akik maguk kérik tőlem. Azokhoz közeledhetem is és rajtatok keresztül beszélhetek is hozzájuk. Ismerem szívüket, tudom, hogy vágyódnak az igazságra - én eléjük megyek és ők nem utasítanak vissza benneteket. De ezek csak kevesek; tehát akik a teljes igazságban élnek - mert a szellemi gőg túlságosan is nyilvánvaló a világban. Azt az oktatást, amiben ti részesültök, csak ritkán fogadja el valaki igaznak. Az emberek azt hiszik, hogy a titkokat csak tanulás által lehet megérteni - így hát több hitelt adnak annak. És az egész világ abba betegedett bele, hogy csak azokat tekintik hivatottnak embertársaik tanítására. Holott messze mögötte állnak a ti tudástoknak, mert ismereteiket nem magából a forrásból merítik.

A legtisztább formájában az igazság csak tőlem indulhat. Szellemi kérdésekben én soha nem is kértem előzetes iskolázottságot. Mindent magamnak tartok fönn, ami a szellemi életre vonatkozik, és azoknak osztom ki, akik a tiszta igazság utáni vágyból kérnek engem. Ezek igaz tanítást kapnak, és ismereteik meghaladják a tanult emberek ismereteit. - Amikor pedig egy igazság hordozót azzal bízok meg, hogy menjen, és a birtokában lévő szellemi értékre tanítsa meg az embereket, akkor arról is gondoskodom, hogy összetalálkozzatok azokkal, akiket majd oktattok és készséges hallgatókra találtok bennük.

Missziótoknak ezért nagy a jelentősége és hívatlan oldalról ne engedjétek visszatartani magatokat. Hívatlanoknak azokat tekintem, akik feladatokban nem hisznek, akik a maguk hitetlenségét szembeállítják az én annyira nyilvánvaló tevékenységem bizonyítékával - maguknak viszont tanítói feladatot igényelnek, ami mindaddig nem illeti meg őket, amíg nem tőlem magamtól veszik át az igazságot - amihez én mindig megkövetelem a szeretet gyakorlásával eltöltött életet.

Akkor majd bennük is lesz világosság, és már nem lesznek ellenetek, mindig rátalálnak egy nem tisztázott igazság kiegészítésére. És elfogadják amit adtok nekik, mert már felismerik az isteni eredetet, boldogok, hogy magyarázatot kaptak ott, ahol eddig nem láttak tisztán. Hálásak lesznek, hogy az igazság forrásánál felüdülhetnek, hogy meríthetnek az élet vizéből és megnyílt számukra ez a forrás.

 Amen.

B.D.Nr.8214                                                                                                             1962. 07. 14.

A Szellem-tevékenysége a szellemi gondolatcserénél

Belőlem világosság sugárzik. Ez a világosság mindig megakadályozza, hogy tévesen gondolkodjatok, mikor a helyes gondolkodásra vágyódtok. Szellemeteket magam világosítom meg. Ez azt jelenti, hogy érzésbeli vonzalmat, vagy taszítást éreztek, amikor az e célra átadott gondolatanyagról ítéletet kell mondanotok. Figyeljetek érzéseitekre - de mindig azzal az akarattal, hogy az igazságnak megfelelően cselekedjetek, és előítélettől mentesen tudjatok elmélyülni a szóban lévő anyagban. És majd megérzitek, megnyeri-e vonzalmatokat, - vagy belső ellenérzést vált ki belőletek.

"Kiöntöm Szellememet minden test fölé.. " Ez az az ígéretem, amely valóban most teljesül. De Szellemem tevékenységét gyakran azért nem ismeritek fel, mert mindig valami szokatlan folyamatra vártok. Szellemem viszont gyakran nyilvánul meg rejtetten, és nagyon ritka, amikor egy emberen keresztül a többi embert is direkt megszólíthatom. Az emberek többnyire azt hiszik, hogy belőlük én magam beszélek - de akkor mediális állapotban kellene lenniük - azaz, lemondva saját akaratukról, megengednék a szellemi erőknek, hogy rajtuk keresztül megnyilvánuljanak.

Amikor Szellememen keresztül egy embert megszólítok, szíve világos gondolatnak érzi szavaimat - amelyeket a maga megszokott beszédmódján juttat kifejezésre. Tehát vagy leírja, vagy egy szellemi gondolatcsere alkalmával kimondja nézeteit - amelyeket azonban Szellemem kormányoz, tehát megfelel az igazságnak. Esetleg zengő hangon hallja a szavakat bensőjében, amely nagyon magas lelki érettséget feltételez. Tehát gondolatai kialakulnak, érzi, hogy valaki beszél hozzá - majd ezt a beszédet embertársainak továbbadja.

Ez az utóbbi ismeret téves feltételezésekhez vezet, amikor a Földön meghalt szellemlények akarják ismereteiket bizonyos mediális képességű emberekre átvinni. Ezért ismételten hangsúlyozom, igaz, hogy az emberek önmagukban hallhatják hangomat, de szavaimat sohasem képesek szó szerint visszaadni, hanem csak az értelemszerinti tartalmat adják tovább. Amennyiben vagy leírják úgy, ahogyan ők megértették és diktálásszerűen veszik magukba hangomat - vagy betölti őket annak tartalma, amit közvetítettem és embertársaiknak a hallottat a maguk beszédmódján továbbítják. Ehhez szájukba teszem a szavakat, tehát az igazságnak megfelelően kormányzom gondolataikat és beszédjüket.

"Kiöntöm Szellememet minden test fölé, szolgák és szolgáló-lányok jövendölnek.." Szellemem tevékenysége a szeretetben való élés következménye. Tehát ahol a szeretetet élik, ott felébred Szellemem és állandóan helyes irányba tereli az ember gondolkodását, az embert belülről tanítja és rásugározza isteni szeretetfényemet.

Tehát ezek beteltek Szellememmel, és joggal nevezhetik magukat szolgáimnak és szolgáló-lányaimnak, mert folyton késztetést éreznek, hogy rólam és Országomról tanúskodjanak, megvallják Nevemet a világ előtt, és meghirdessék embertársaiknak, mit kíván az Atya gyermekeitől - hogy szereti és boldoggá akarja tenni őket. És akárhol vannak, kicsi, vagy nagyobb körben - erről beszélnek, ott a tiszta igazságot mondják, és én az ilyen edényekbe kiönthetem Szellememet.

Tehát minden mélyen hívő és szeretettel betöltött emberre úgy nézhettek, mint akit Szellemem betöltött, mert gondolatai állandóan helyes irányítást kapnak és felém fordulnak. Csöndben értem dolgoznak, és sok áldást terjesztenek. És a bennem lévő Szellemen keresztül hírt kapnak az eljövendő eseményekről, mert minden földi dolog összefüggésben áll az emberek Szellemi helyzetével, a szellemi érlelődés folyamatával. Szellemem megóvja, hogy valótlanságot terjesszen - viszont csöndes munkájukat gyakran nem ismerik föl, mint az Úr szőlőjében végzett munkát.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.4470                                                                                                            1948.l0.26.

Különféle Szellem-tevékenység: bölcsesség, szemlélődés, jóslat

Szellemem csak ott lehet tevékeny, ahol az emberek hasonlók lettek ős-lényemhez és szeretetté alakultak. Hogy ezenkívül milyen az egyes élete, hogy milyen a vallása, milyen származású - az érdektelen. Ezért ápolhat mindenki más-más szokást, követhet más illemet és divatot, másfajta hitoktatásban nevelkedhet - de amint az én akaratom szerint szeretetet gyakorol, Szellemem is betöltheti és természetfölötti dolgokat hozhat létre.

Szellemem munkálkodása annyiban különféle fajtájú, hogy az egyik ember mély bölcsességet, mély szellemi ismeretet kap, - míg a másik szellemben lát; tehát olyan dolgokat tud látni és átélni, amelyek a szellem-világgal, én magammal és a tiszta szellemek seregével áll összefüggésben. Tehát pillantást tehet a Szellemi Birodalomba - ami minden ember végső célja. Ismét másoknál a Szellem tevékenysége a jövendőmondásban nyilvánul meg. Bepillanthatnak az elkövetkezendő időbe, és szemük előtt lejátszódnak az eljövendő eseményei. Ezeket is Szellemem tölti be, és szükségét érzik, hogy látomásaikról és prófétai adományukról embertársaiknak szóljanak.

Elmúlt, jelen és jövőbeli dolgok látása már nagyon magas lelki érettség jele, és amint tekintete szellemi irányzatú, elveszti minden időérzékét; tehát a szférákban tartózkodik, messze a Földtől és jelenlegi munkakörétől. Ha példamutató szeretet-életet élnek, feltétlenül hitelt adhattok ezeknek az embereknek. Ilyenkor mások nem tudnak rajta keresztül hírt adni, csak fény-lények. Szeretet által kapcsolódik hozzám, Szellemem munkálkodik benne, és soha nem képesek eltávolodni tőlem vagy saját akaratuk szerint gondolkodni és cselekedni. Tehát jelenlétem legbiztosabb jele a szeretet. A szeretet az én tevékenységemet szavatolja, és teljesen mindegy, hogy Szellemem tevékenysége milyen formában jut kifejeződésre.

Szellemem tehát ott is tevékeny és tevékeny lesz, ahol visszás hitbeli irányzatban nevelték az embert, ahol tehetségtelen tanítók gondolkodását hamis vágányra terelték, amelyben Szellemem nem tudja a tiszta igazságot közvetíteni. Ennek ellenére a helyes szeretetben való élés által a téves gondolkodásmódban lévő is megtapasztalhatja a Szellem tevékenységét - csak más formában és nem az igazságnak megfelelő ismeret hozzávezetésével - mert az ellentétes lehet a neki közölt vallás tételeivel - és így keveset használna neki. Tehát Szellemem elsősorban úgy dolgozik, hogy olyan szellemi szférákba enged bepillantani, amelyek képszerűen közvetítik az igazságot. Így szellemi adottságok tárulnak szeme elé, amelyek megegyeznek minden egyes vallás tanításával és megfelelnek az igazságnak. Tehát a szellemtevékenység az igazságot érleli, akkor is, ha a forma különféle.

                                                                                                                                    1948. 10. 27.

Az emberek kapjanak bizonyságot a tanított dolgok igazságáról, ha azokat okiratokkal nem is lehet bizonyítani. A Szellem tevékenysége ekkor kiterjed a múlt eseményeire is. Megláttat olyan dolgokat, amelyekben tevékeny lehetett és az most olyan dolgokról tanúskodik, amit másképpen már nem lehet bizonyítani. Az ilyen emberek a múltat és jövendőt szellemi szemekkel nézik, és a Szellem tevékenységét folyamatosan el kell ismerni náluk, mert az erős, és mély hitet feltételez és ott található, ahol szeretet van.

Az igazságnak megfelelő ismeret nem vezethető mindenütt a Földre, mert fölvételéhez teljesen semleges szívre van szükség, amely egy meghatározott tanítástól mentes és nem képez bizonyos fokú ellenállást a saját igazságának ellentmondó szellemi javak ellen. Mert amit fentről nyújtanak, azt feltételek nélkül kell elfogadnia. Azért az embert nem kötheti le olyan ismeret, amely kívülről érkezett hozzá és az igazságnak nem felel meg.

A Szellem-tevékenységnek ez a formája ritka, mert a keresők többsége már egyfajta szellemi irányzathoz csatlakozott. A szellemi irányzaton kívülállók pedig ritkán lesznek keresők - azaz, inkább nincs is bennük hit. Holott a bennem és tevékenységembe vetett hit alapvető, hogy Szellemem tevékeny lehessen. Az az ember, aki bár szeretetben él, de a hite gyenge, akadályt gördít Szellemem benne való munkálkodása elé. E nélkül messzemenően sokkal több emberszájon tudnék megnyilvánulni. De ezek - mert hitük hiányos - nem hiszik direkt tevékenységemet, szavaimnak emberre való átvitelét.

Bár rendezni tudom gondolataikat, az egyetlen igazság fogalmának megértését is megadhatom nekik, gondolatilag olyan ismeretbe vezethetem be őket, amihez kívülről nem jutnak hozzá. De a gondolatokat mindig a sajátjuknak tekintik, és bennük való munkálkodásomat nem veszik észre. - De ahol Szellemem munkálkodhat - ahol a hit és szeretet szavaim direkt átvitelét lehetővé teszi - ott Szellemem ereje határozottan megjelenik. És onnan kellene mindenkinek világosságot szerezni magának, mert bizonyosak lehetnének, hogy a legtisztább igazságot kapják - mert a fölvilágosítást egy ember száján keresztül, magam adom nekik.

Arról mindig gondoskodom, hogy az igazság forrása a szomjazóknak mindig rendelkezésére álljon, hogy megajándékozza őket az eleven vízzel. Arról is mindig gondoskodom, hogy az igazság hordozói megjelenjenek a Földön. Ők az emberek igazi vezetői, akik csak azt közvetítik, amit tőlem kaptak. Szellemem befogadására felkészültek és Szellemem az igazságban oktatja őket, hogy taníthassanak.

Amen.

B.D.Nr.5935                                                                                                             1954. 04. 19.

A Szellem ereje a végidőben

Mindenki, aki hisz, tapasztalja meg a Szellem erejét, mert a végidő közel van. Sok erőre lesz szükség ebben az időben, és mert hisztek - hadd legyen nyilvánvaló a segítségem, hogy embertársaitok hite is megerősödjön - és ellenállást tudjanak tanúsítani ellenfelem rohamaival szemben. Valamennyien sok csapást és szükséget viseltek, akik a végidőkben éltek, mert a világosság és sötétség közti küzdelem élesen fellángol, hatását pedig az embereknek kell elviselniük.

A pokol a maga erőivel mindent kitalál, hogy követőimet elbuktassa mellőlem, hogy az embereket fölheccelje egymás ellen és figyelmen kívül hagyják a szeretet parancsát. Sok hitre és erőre van szükség, hogy a végidőben hűségesek maradjatok és tekinteteteket mindig fölfelé tudjátok irányítani, ahonnan a segítség érkezik. Ebben az időben mindenki szemlátomást megtapasztalja jelenlétemet, Szellemem fuvallata megérinti, és mindig többen zárkóznak föl mellém. Végül már az életet a legszorosabb kapcsolatban élitek velem.

Szellememen keresztül az én Nevemben tevékenyek lehettek. Ez azt jelenti, hogy az előttetek lévő időtől nem  kell félnetek, mert hitetek erejével mindent le tudtok győzni - semmi sem lehetetlen és semmi sem legyőzhetetlen a számotokra. Bennetek és általatok Szellemem lesz tevékeny. Ahol összetalálkozik egy hívő kör, ott megjelenésem nyilvánvalóvá lesz - amennyiben egy Szellemmel eltöltött jelenlévő megkapja utasításaimat, és érzi magában erőmet, amellyel kivitelezi, amit Szellemem mond neki.

Az ilyen erősítésekre nagy szükségetek lesz, mert elkeseredtek az események láttán és sehol máshol nem találtok segítségre. Ennek ellenére ennek is el kell jönni, hogy az Írás beteljesüljön, - hogy szükségbe jut mindenki, aki bennem hisz. (Ján. 15, 18-20; 2. Tim. 3, 12)

De én mellettetek vagyok, ha a hitetek rendíthetetlen, ez az idő is elvonul fölöttetek, mint egy nehéz álom. Mert hitetek erejével gátat vethettek a magatok szükség-helyzetének. Ezért igyekezzetek eljutni a mélységes hitre. Éljétek a szeretetet, hogy hitetek erősödjön és engedjétek, hogy Szellemem betöltsön, mert az hatalmas. Ha munkálkodhat bennetek, úgy éltek, és az életet már örökké el nem vesztitek.

Amen.

B.D.Nr.5281                                                                                                             1951. 12. 26.

A Szellem ereje röviddel a vég előtt

A Szellem ereje mindent legyőző erővel tör elő. Az enyémek rólam és dicsőségemről tanúskodnak - de a bűnről és az emberek sötétségéről is, - amit azok el akarnak rejteni, de az enyémek Szelleme kíméletlenül felfedi. - Szellemem akkora terjedelemben lesz tevékeny, hogy az ellenfél is felfigyel a világosság szolgáinak szokatlan tevékenységére. Ez fokozott védekező akaratot hív létre és a sátán az enyémek ellen hajtja őket. Nyilvánvaló lesz, hogy a sötétség és a világosság küzd egymással; és a vég jele, hogy a küzdelmet már nem rejtetten, hanem nyilvánosan folytatják, és jónak és helyesnek tartják, hogy háborút hirdetnek a belém vetett hitnek. Ellenfelem azt hiszi, megnyerte a játszmát. Ekkor annyira megindul a küzdelem, hogy a Világosság-beli világa is közbelép. A Szellemi Birodalomból megállás nélkül érkezik az erő, az enyémek pedig már nem lesznek vonakodók és aggodalmaskodók a földi hatalom fenyegetései és rendelkezéseivel szemben. Szellemem ereje annyira betölti őket, hogy olyan elevenen tanúskodnak rólam, olyan rábeszélő erővel, ami mindenkit csodálkozással tölt el - és egyeseket az utolsó órákban megváltoztat.

Mert az enyémek számára már nem leszek távoli Isten. Az enyémeknek valóban Atyjukká váltam, akinek bizalommal dobják magukat a szívére, akit gyermeki kéréssel hívnak segítségül és akit bármely órában rendíthetetlen hittel és bátorsággal megvallanak a világ előtt. Szellemem annyira nyilvánvalóan munkálkodik, és Szellemem ereje úgy átjárja az enyémeket, hogy állhatatosak maradnak, és eljövetelem boldog bizonyosságában elvesztenek minden félénkséget és gyávaságot.

És én láthatóan vagy érezhetően jövök hozzájuk, megerősítem, vigasztalom és bátorítom őket, - náluk leszek, és jelenlétemnek mindig újabb jelét adom. A végső hitbeli küzdelem nagy erőt követel az enyémektől, és rendkívüli módon ezt az erőt csak magam vezethetem hozzájuk.

Ekkor jelek és csodák történnek - ahogy azt meghirdették. Ezt Szellemem ereje viszi végbe, mert az utolsó időben ez már nem jelent hitre való kényszerítést, hanem az enyémeknek erősítést - az ellenfélnek pedig ítéletet. Azokat felfogásukban isteni közbelépésem ilyen bizonyítékai sem változtatják meg. Teljes tudattal átadták magukat a sátánnak, hogy földi javakat szerezzenek, akik azért járnak el az enyémek ellen, hogy neki szolgáljanak. És megkapják jutalmukat, mert azzal kell megosztani a sorsukat, aki az ellenfelem, aki az ítélet napján bilincsbe lesz verve - ugyanakkor az enyémeket magamhoz viszem a Birodalmamba.

Amen.

B.D.Nr.5284                                                                                                            1951. 12. 29.

Nyilvánvaló Szellem-tevékenység a vég előtt

Szemmel látható lesz tevékenységem a gyermekeimen. Egyik ismertetőjel a másikat követi, hogy olyan szilárdan, és rendíthetetlenül tudjanak hinni, hogy mindent lehetségesnek tartsanak. Szellemem megállás nélkül tevékeny bennük - rendez - élénkít - és az embert akaratom szerint formálja. Bár az én Szellemem az, aki gyermekeimben tevékenykedik, de előtte a saját akaratuk által kellett Szellemem munkálkodását lehetővé tenni.

Tehát nincs szó önkényes kegyelemről, amit egy ember fölé kiöntök - akkor se, ha minden kegyelem ami éri. Szellemem csak akkor lehet tevékeny, amikor van már benső készség a kegyelem elfogadására, és a legteljesebben átadja magát nekem. - Hacsak nem megy végbe az embernél valami szokatlan kegyelmi tény aktusa, amely egy jelentős feladatnak szól, amit minden ember felismer.

De akkor ennek feltételei is vannak, amiről ti emberek nem tudtok. De engem arra az elhatározásra vitt, hogy erre a rendkívüli misszióra ezt az embert válasszam. Akkor bizonyos mértékben magam hatok rá. De ha Szellemem munkálkodását ti magatok tettétek lehetővé, akkor isteni erőm megállás nélkül tevékeny bennetek és földi létetek SAJÁTMAGAM állandó kinyilvánítása. Mindenben felismertek - segítségemet, jelenlétemet, állandó gondoskodásomat tapasztaljátok; ezáltal annyira bensőségesen tapadtok hozzám, hogy már csak az én akaratom teljesítése tölt el benneteket, másképpen nem is tudtok, csak akaratom szerint élni. Egy valóságfogalom lettem számotokra és örökké az is maradok.

Bennem és velem éltek - és bennetek és veletek élek. Amint Szellemem szemmel látható módon tevékeny bennetek, amint kegyelmem betölt és ti éreztek magatokban - megkaptátok a bizonyosságot, hogy az enyémek közé tartoztok. Amint érzitek magatokban a szeretet boldogságát - amit csak az önzetlen felebaráti szeretetben való munkálkodás hoz létre - akkor már én is bennetek vagyok, és Szellemem felébred az életre bennetek. Szellemem döntő módon hat gondolkodástokra és akaratotokra. Már kezemet fogva mentek, mert Szellemem vezet.

Akkor már csak szellemi szemekkel kell körülnéznetek, már csak azokra az eseményekre kell figyelnetek, amelyek szellemi éltetekre vonatkoznak - és kialakul bennetek egy új Birodalom - nevezhetitek egy új életnek is, amit most éltek, de csak szellemben kell követnetek. Mindez embertársatok számára csak annyiban ismerhető föl, hogy megváltozik az ember lénye, akiben Szellemem munkálkodik. Viszont, ami kifelé csak gyöngén mutatkozik, az annál jobban mutatkozik a bensőben. Az embert teljesen átalakítja, mert Szellemem tevékenysége mindig eredményes. Ez szemmel látható jelenségként akkor lép elő, amikor megengedek valamit; amikor az ember hitét szeretném megerősíteni. De kényszerítve nem lesz, mert akkor csak a helyes hit ereje nyilvánul meg, amit az embertárs még mindig letagadhat, vagy megmagyarázhat, mint emberi akaraterőt. Az egy gyengehitűt megerősíthet, önmagát pedig szilárddá teheti.

De az enyémek megmenekülnek, mert ahol Szellemem tevékeny - ott az ellenszellemnek nincs befolyása. Mert ők az enyémek - és azok is maradnak.

Amen.

B.D.Nr.5971                                                                                                             1954. 05. 07.

A Szellem elleni bűn I.

Minden bűnt megbocsátok, csak a Szellem ellen elkövetett bűnt nem. Jézus Krisztusért a legnagyobb vétekre is bocsánatot kaptok. De ha a Szellem ellen vétkeztek, akkor Jézus Krisztus ellen is vétkeztek, aki meghalt értetek a kereszten, hogy Szellemét nektek adhassa. Azért halt meg, hogy az Atyához való kapcsolódásotok lehetővé váljon. És csak ez a kapcsolat hozza létre, hogy Isten Szelleme fölétek jöhessen. Az Isteni Szellem elfogadása bizonyságtétel az Isten és ember közötti kapcsolatról, mert a Szellem, Isten direkt kisugárzása. Szellemem kiömlése azt jelenti, hogy Isten belefolyik egy nyitott edénybe. Tehát ez Isten jelenléte az emberi szívben.

Amikor "a Szellem elleni bűn"-ről van szó, alatta csakis az érthető, hogy valaki tudatosan elfordul Istentől és jobb ismeretei ellenére visszazuhan a mélységbe. Fellázad az ellen, aki benne tevékeny, annak ellenére, hogy lelki érettsége hozta meg neki ezt az ismeretet. Azért megbocsáthatatlan ez a bűn, mert az illető már ismeretekkel bír, mert már megkapta a megváltás kegyelmeit Jézus Krisztus által, tehát Jézus Krisztus már fölemelte a mélységből; kapcsolatát Istennel már helyreállította - tehát már nem volt gyenge. A mostani Istentől való elfordulása olyan hatalmas bűn, hogy megbocsátással nem tüntethető el, hanem maga után vonja a mélységbe való bukást és annak következménye az örök időkön át tartó száműzetés. Mert Jézus Krisztus ezen az emberen is végbevitte a megváltást, az elfogadta, - de ismét visszautasította.

Ahol Isten Szelleme már felvilágosítást adott, megtisztította a gondolkodást, biztos magasba vezető utat mutatott - ott szinte lehetetlen, hogy valaki ismét a mélybe zuhanjon. De a sátán munkálkodásának olykor mégis van ilyen hatása. - Viszont az embernek van ellenálló ereje, van ismerete - de van szabad akarata is. És megbocsáthatatlan módon ezzel a szabad akarattal él vissza - amennyiben már a Földön azt kívánja, amiben majd a Szellemi Birodalomban részesedhet: a másik világba való látás boldogságát; ami olyan kívánság, amely már nem gyökerezik a maga mély tudásába, hanem mint jogtalan vágyat, a sátán helyezte szívébe. Igen könnyen le tudná győzni, mert felismerhetné, hogy az még korai, amíg a Földön tartózkodik. És azok az emberek, akikben Isten Szelleme tevékeny, legtöbbször le is győzik.

De ahol a Sátán győz - ott a legnagyobb bűnről kell beszélni, mert nem emberi gyengeségből engedelmeskedik neki, amikor a sátáni akaratot teljesíti, hanem a tudás utáni túlságosan is nagy szenvedély, ami egy olyan erővel él vissza, amely mint isteni szellemadomány él benne, és amelyet megváltó értelemben, megváltó tevékenységre kellene használnia. Csak nagyon kevés ember tudja, mit kell érteni a Szellem elleni bűn alatt és azok világosan felismerik, miért nem bocsátható meg ez a bűn.

A Sátánnak csak ritkán sikerül olyan valakit elbuktatni, aki röviddel a cél elérése előtt áll. Isten nagyon figyelembe veszi az ember szabad akaratát - de támogatja is és szemmel-láthatóan inti a jóra. Mindent megpróbál, hogy az újabb elbukást megakadályozza - mert szeretete végtelen.

Amen.

B.D.Nr.7725                                                                                                             1960. 10. 14.

A Szellem elleni bűn II.

(Máté 12, 31; Márk 3, 28 és 29)

Ne tiltakozzatok a Szellem tevékenysége ellen! Ezt azért mondom, mert bűnt követtek el, ha a Szellemnek ellenálltok, ha tevékenységemet felismeritek és mégis tudatosan távol tartjátok magatokat tőle. Akkor már örökké nem léphettek vele kapcsolatba, mert engem magamat utasítottatok vissza. Az emberben a Szellem munkálkodása az én szeretetem sugárzásának a bizonyítéka és amikor visszautasítjátok, vétkeztek a Szellem ellen és újból elkövetitek az egykori bűnt: nem ismertek el engem, aki jelenlétem látható bizonyítékát adom.

És ezt a bűnt nem lehet megbocsátani, mert amikor a Szellemet visszautasítjátok, Jézus Krisztust és Megváltó Művét sem ismeritek el; holott ő megbocsátást ajándékozott. Ezért nektek újból meg kell járnotok az utat a Teremtésen keresztül. Olyan utat kell megtennetek, amely végtelen kínt jelent. Ezért ne vétkezzetek a Szellem ellen! Ismerjétek el munkálkodásomat, hiszen magatokban érzitek, hogy én vagyok, aki beszél, érzitek, hogy az Örök Atya-szellem nyilatkozik meg - érzitek hogy szellem beszél a szellemhez - és mégis visszautasítjátok. Azt is tudjátok, hogy egykor azt mondtam: "Minden bűn bocsánatot nyer, csak a Szellem elleni bűn nem!"

És ezt a bűnt követi el az az ember, aki felismeri az Atya hangját, de szívét és fülét elzárja, amikor felhangzik. Ezt a bűnt követi el az az ember, aki fenntartja tiltakozását - holott felismerte, ki az. Ez az ember még ellenfelem hatalmában van és az nem engedi, hogy Jézushoz találjon.

És nem is veszi útját soha a kereszt felé, mert az ellenszellem uralkodik fölötte. Az hajtja, hogy tiltakozzon - és ő engedelmeskedik akaratának. A Szellem hangjának felismerése tőlem való kegyelem. Ezt használja fel mindenki, mert ha a Szellem hangja meg tud érinteni egy embert, az már elért bizonyos fokú érettséget. Ritka eset amikor valaki elengedi menni maga mellett ezt a kegyelmi aktust, mert az boldogító hatású, és a benne lévő Szeretet-szikra megállás nélkül hozzám, az öröktől fogva Atya-szellemhez törekszik.

Szellem-tevékenységemet alacsony szándékok miatt is visszautasítják - holott felismerték. Ekkor követitek el ellenem a bűnt úgy, ahogyan egykor tettétek, - és ez az egykori bűnt sokszorosan megnagyítja és mondhatatlan kínba dönt. Ettől szeretnélek mindannyitokat megóvni és azért figyelmeztetlek.

Ha jóakarat van bennetek, felismeritek - vajon Szellemem tevékenykedik és mikor tevékeny. És akkor valljatok meg engem és Szellememet; ne vétkezzetek a Szellem ellen, nehogy elvesszetek - és megint végtelen időkre legyen szükség hogy ismét elfogadjalak benneteket.

Amen.

B.D.Nr.5970                                                                                                            1954. 06. 06.

Isten szeretete

Az isteni szeretet-folyam szétömlik minden Isten szeretetéből létrejövő teremtményre. Ennek a szeretetnek a hatása, hogy ami halott, az visszatér az életre, ami a sötétségben tartózkodik, rátalál a világosságra; erőteljes lesz, ami eddig erőtlenül szétterülve feküdt a Földön. Minden az Isten szeretete - ő a világosság, az erő, az élet - ő a boldogság ősforrása - egy soha el nem szikkadó folyam, amely megöntöz és felüdít mindent, ami elszáradt és élesztésre van szüksége.

Ami viszont az isteni szeretet-folyamon kívül van, az élettelen állapotban van. Pedig egyedül az élet ad boldogságot! Isten szeretete azon fáradozik, hogy szeretete áramkörébe mindent bevonjon, ami halott, hogy erőt adjon neki, hogy rásugározhasson, hogy életre keltse. Ő megérint mindent, amit teremtett, hogy életet leheljen bele, mert e nélkül az örök halálban tartózkodna.

A szeretetnek ebből az erő-áramlatából kap minden életet, de állandóan különböző fokozatban. Minél inkább fokozódik a szeretet-erő, az élőlény annál inkább tudatára jut erejének, míg végre szabadon, önmagából akarhat, és cselekedhet. Végül mint embernek annyi ereje lesz, hogy önállóan teszi meg az erőforráshoz az utat. Ekkor, a világosság hozzávezetésének a fokát megemelheti, és eljuthat a világosságban és boldogságban való éléshez.

Az isteni erő és világosság teljessége áradhat az emberhez. De az áramlattól el is zárkózhat - mert az akarata szabad és semmi sem kényszeríti rá, hogy elfogadja az isteni szeretet-erőt. Nem kap határozott utasítást, hogy nyissa meg magát a legdrágább ajándék számára, amit Isten szeretetéből kaphat: A SZELLEMÉNEK. Az hatalmasan tud benne dolgozni és leírhatatlan Szellemi eredményeket hoz. A legnagyobb eredményt az Isteni Szellem vezetése biztosítja - de erre a vezetésre szabad akaratból kell törekedni. Az Isten Szellemét meg kell szerezni - ki kell imádkozni - akarnia kell, hogy isteni vezetés alatt álljon. Erre azzal teheti méltóvá magát, hogy teljesíti Isten akaratát, aki küldöttein keresztül megismertette szeretetével.

És ekkor felébredt az életre - olyan életre, amely örökké tart. Az ember ekkor szabad akarattal lépett be az isteni szeretet áramkörébe és az élet át-és-átjárja; azaz öröktől való rendeltetésének megfelelően lesz tevékeny. Világosságát és erejét megnöveli, amennyiben embertársaihoz is elvezeti - tehát másokat is elvezet az életre - mert az élet folytonos tevékenységet jelent. Tehát erejét pozitív értelemben használja és így visszavezeti a halottakat az életre. És Isten ereje hatalmas lesz a gyöngékben. Minden gyengeség eltűnik és ahol csak gyengeség és halál volt - most erő és élet lesz.

Amen.