A SZENT

SZELLEM

II.

 

 

 

Pünkösd - Szeretetszikra

 

A Szent Szellem kiömlése nem volt

egyszeri esemény

 

A Szent Szellem hívása

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Szellem tevékenység (Pünkösd) - Közvetítő – Igazság - Tévedés

A Szellem kiáradása

Isteni intő szó - Pünkösd

A Szent Szellem kiáradása

A Szellem kiáradása - Pünkösd

Az Úr lakásvevésének boldogsága a szívben

A Szent Szellem kiáradása – Erő közvetítés

A Szent Szellem elleni bűn

Negatív beállítottság - Sivatag - Vetőmag

A Szellem kiáradása I.

A Szellem kiáradása II.

"Kiárasztom Szellememet.."

A Szellem kiáradása - Tanítványok

Magyarázat a "Szent Szellem kiáradásáról"

A Szellem kiáradása nem egyszeri esemény volt

A Szellem kiáradása a tanítványokra - és most is

A Szellem kiáradása - A szeretet-tan terjesztésének folyamata

Isten kisugárzása - Tanítás belülről

A Szent Szellem hívása

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

 

B.D.Nr.4660                                                                                                            1949. 06. 06.

Szellem tevékenység (Pünkösd) - Közvetítő – Igazság - Tévedés

Amit adott órában kaptok - azt mondjátok ki; mert ti akkor nem magatoktól beszéltek, hanem én szólok általatok. Ti, akik meghívott tanítványaim vagytok - Szellemem munkálkodását erről mindig felismerhetitek. Ezért amikor az embereknek szavaimat nyújtjátok - ellenbeszéddel nem lehet elnémítani benneteket, mert minden ellenvéleményre válaszolni tudtok anélkül, hogy erre a szellemi vitára felkészültetek volna.

Aki szavaim birtokában van és terjeszteni akarja, az az én Nevemben tevékenykedik. Értem beszél, az én megbízásomból, és csak azt adja tovább, amit tőlem kapott. Tehát csak közvetít köztem és az emberek között, akikhez beszélni akarok, de közvetlenül nem beszélhetek, mert azok nem engedik meg - vagy akaratuk fordított irányú - vagy lelkük képtelen önmagukban hangomat meghallani.

Viszont én közeledni akarok hozzájuk. Lelküket rezgésbe akarom hozni. Azt akarom, hogy földi feladatukra rádöbbenjenek; halkan és szelíden akarok hozzájuk szólni, hogy felém forduljanak és egykor majd boldogok legyenek. Azért akarok általatok beszélni - de nem ti vagytok, aki szól hozzájuk. Minden ember felismeri, hogy szokatlan erő lelkesít benneteket. És ha ellenfelem még nem vonta teljesen fogságba őket, akkor ez a hallgatókat jólesően érinti.

Ha ellenfelem fogságában vannak, akkor minden ellen, amit beszéltek, fellázadnak és ellenségesek. Ilyenkor tanácsos a port leverni lábatokról és fordítsatok hátat nekik. De aki még keres és bizonytalan, az hallgat rátok és érzi szavaim erejét. Szellemem tehát beszédre hajt benneteket és ezért soha nem beszéltek tévesen, és kudarcot sem vallotok, mert Szellemem megvilágosítja gondolkodásotokat; ez olyan látszatot kelt, mintha értelmetek a legnagyobb tevékenységben lenne, holott ti csak eszközök vagytok, amely nem tud másképpen beszélni, mert magam vagyok tevékeny bennetek. Ez a beszédadomány munkálkodásomat bizonyítja egy emberben, aki különben nem ért a beszédhez, és most villámgyorsan meg tud cáfolni minden ellenvetést.

A tanítás erejéhez legtöbbször azok kapnak kiképzést, akiknek kevés az iskolaszerű szellemi tudásuk. Azok szíve jobban befogadja az igazságot, ami nem egyezik meg azzal a szellemi ismerettel, amelyet az emberek nyújtanak, mint igazságot. Olykor az általam adott tiszta igazság erősen eltér ezektől és ezért nem fogadják el. Az emberek szívósan kitartanak a téves tanítások mellett és így érthető, hogy kevéssé alkalmasak a helyesbítések befogadására - tehát, hogy megkérdezzék a belőlem való Szellemet és munkálkodni engedjék.

De ahol munkálkodhat, ott megbélyegzi a téves tanítást. Ezért kell az igazság buzgó képviselőit - akik még teljesen befolyás nélküliek, ha a Szellem önmagukban tanítja őket - az emberekhez küldeni. Azok elfogadják a szív érzéseit és a legtisztább igazságnak fogadják el, amit a belőlem való Szellem hirdet nekik. Ha szellemi ismeret nélkül vannak - ezt könnyen megértik. Azaz, ha a téves tanítás már előzőleg nem gyakorolt hatást rájuk - amelyet most oda kellene adni, mert mást nyújtottak nekik. Bár az erős akarat mindezt végreviszi bennük, mert aki komolyan törekszik az igazságra, az könnyen felismeri a tévedést és megszabadul tőle. Nem kívánom a gondolkodás nélküli elfogadást. Ezért érthető megokolást és magyarázatot adok, amelyből mindenki felismerheti, hogy nem emberi gondolatanyag, hanem a Szellem munkálkodása az, amit kaptak. Tehát amikor egy magát nekem átadó szolga által beszélek az emberekhez - nem maradnak üresen. Olyan oktatást kaphatnak, amely sok kérdésben és kételyben világosságot teremt - feltéve, ha a hallgatók vágyódnak az igazságra - tehát engedik, hogy tanítsák őket.

És mindenkor mondhatják, hogy Isten tanította őket, mert magam vagyok aki az illető emberen keresztül beszél, mert Szellemem munkálkodhat benne és én a tiszta igazságot közvetíthetem.

Amen.

B.D.Nr.6720                                                                                                            1955. 05. 30.

A Szellem kiáradása

Akármi az, amit gondoltok, tesztek és akartok, amint teljes egészében átadtátok magatokat nekem, hogy  védjelek és vezesselek - azt Szellemem határozza meg. Csak a magatok átadása szükséges, hogy én megragadhassalak és Szellememen keresztül munkálkodhassak.

Már nem vagytok magatokra hagyva és a földi utat gondtalanul járhatjátok. Elvezetlek az igazi célhoz, és Szellememen keresztül minden lépésetekre vigyázok - mindig  helyesen vezetlek, ha abba a veszélybe kerültök, hogy  letértek az igazi útról. Amint Szellemem bennetek munkálkodhat - magam vagyok jelenvaló nálatok. De ezt Ti szabad akarattal engeditek meg nekem.

De amíg hiányzik a velem való kapcsolat, amíg a szellemi szikrát tétlenül szunnyadni hagyjátok, addig izolálva vagytok tőlem. És amit most ebben az állapotban tesztek, gondoltok és akartok, azt még mindig ellenfelem határozza meg, mert megállás nélkül hat rátok. Erre addig van joga, amíg akaratotokkal ti az övéi vagytok. Én befolyásomat nem érvényesíthetem és sorsotok veszélyben van. Mert nálam nélkül nem számíthattok semmi elkövetkezendő túlvilági jóra. Ellenkezőleg, ellenfelem Birodalmában elvesztek a mélyben. - Amíg mint ember éltek ezen a földön, kevés gondot csináltok magatoknak abból, hogy mi lesz a túlvilági sorsotok; viszont a testi halált el nem kerülhetitek - és ami utána következik, az lehet borzalmas - de lehet fölöttébb szép és boldogító.

Miért nem adjátok át magatokat teljes bizalommal, ISTENETEKNEK ÉS ATYÁTOKNAK, hogy ő helyesen vezessen benneteket? Hogy majd boldogságot készít nektek - ahogyan megígérte? - Mert nincs hitetek bennem! - És ez már ellenfelem hatása, ő akarja elnyomni a belém vetett hitet. - Viszont én értelmet adtam nektek. Megadtam a képességet, hogy valamit fontolgatni tudjatok. És ennek a képességnek az ereje által igazat tudtok adni nekem; értelmetek erejével felismerhettek egy olyan hatalmat, aki mindent életre hívott, ami körülvesz és akinek a magatok létét is köszönhetitek.

Adjátok át magatokat ennek az erőnek, és már semmi felelősségetek sincs a földi életre vonatkozóan. Mert ez a hatalom mindent megtesz, hogy célhoz érjetek. Ti ezzel az átadással visszatértek hozzám - ahhoz, akitől szabad akarattal eltávoztatok. Adjátok át magatokat nekem, és attól az órától kezdve az én kíséretem mellett vándoroltok az életben. Gondolkodástok, tettetek és akaratotok megfelel az én akaratomnak - mert Szellememen keresztül magam munkálkodhatok bennetek.

Tudjátok most már, hogy mit jelent "a Szellem kiömlése" fölétek? - Ez különböző erővel mehet végbe - mindig a hozzám és a felebarát iránti szeretet ereje szerint. De mindig érezhetitek, hogy megragadlak; amikor felém irányul kívánságtok, mindig birtokolhatjátok magatokban Szellemem hangját. Csak akarjátok, hogy tulajdonomba vegyelek; csak adjátok magatokat birtokomba - és én vezetlek, akárhol is vándoroltok. Ekkor veszély nélkül mehettek át a földi életen, a célt biztosan eléritek. Ekkor engem követtek és soha nem hagytok már el, mert Szellemem betöltött, újból az enyémek lettetek - amint kezdetben volt.

Amen.

B.D.Nr.1415                                                                                                              1940. 05. 12.

Isteni intő szó - Pünkösd

Szellemem hirdesse meg nektek, hogy létetek gonosz, veszedelemben van - és elvesztitek - ha nem adtok hitelt szavaimnak. Szeretetem segítséget kínál és ti visszautasítjátok. Szeretetem a Menny kenyerét küldi, hogy a gonosz elleni küzdelemben megerősítsen. Szeretetem figyelmeztet és a jóra akar kormányozni. Szeretetem magyarázatot ad, hogy hibás lépéseket tesztek és világosságot akar hozni.

És ti ezt a szeretetet nem veszitek figyelembe. Visszautasítjátok. Szavaimat nem veszitek tekintetbe. Életviteleteket nem változtatjátok meg, és újra csak azon az úton jártok, amely a tévedésekbe vezet. Ezzel veszélyeztetitek a túlvilági létet. Nem gondoljátok meg, hogy a pusztulás felé haladtok. Mert én nem menthetlek meg tőle, ha ti magatoknak ez a kívánságtok. És körülöttem is hiába fáradozik mindenki, hogy helyes gondolkodásra szoktasson. Ellenállástok mindig erősebb lesz; becsukjátok szemeteket-fületeket, nehogy meghalljátok a föntről szóló figyelmeztetéseket.

Szellemetek fogságban van bennetek, nem adtok szabadságot neki; ezért soha nem kaphattok ismereteket, mert Szellememmel csak azokra az emberekre gondolhatok, akik kinyitják szívüket és vágyódnak rá. Csak ezeknek adhatok erőt - és a világ soha nem hallhatja szavamat. Viszont nektek, akik szíveteket elzárjátok szavam elől, hangom fenyegetően és hangosan hangzik, és majd ijedelmet és rémületet vált ki - mert a szeretet szelíd hangjának nem akartatok hitelt adni. Szeretetteljes óvásaim elmennek fületek mellett - ezért kiáltásom a magatok rémületére hangos és érthető lesz.

Még egy rövid ideig várok, és előtte megpróbálom azokat megnyerni, akik nem állnak ellen nekem. De az óra közel van, minden angyalom már utasítást kapott, miként szolgáljon. Minden szeretetben álló lény tevékeny és segítséget próbál adni az embereknek. Ott kopogtatnak, ahol szellemi ínség van, és megpróbálják felém irányítani a gondolatokat.

Akik megmaradnak nálam, azokat erőmmel és szeretetemmel támogatom. - Azok sorsa valóban jobb – még ha földi szempontok szerint tarthatatlannak is tűnik. Eltaláltak hozzám, és már nem engedem el magamtól őket. Mert minden lelket felkeresek, aki még nem fordult el tőlem teljesen, hogy megmentsem a gonosz hatalmától.  Megáldom azokat akik ínségükben eltaláltak hozzám, mert ha el is vesztik földi életüket, bemennek a Béke Birodalmába, ahol levesznek róluk minden ínséget.

Amen.

B.D.Nr.1416                                                                                                              1940. 05. 12.

A Szent Szellem kiáradása

Ján. 14, 13-26; és 16, 5-25

Aki akaratomat teljesíti, azt szeretem, mert szeretete az enyém. Ezért Szellememet küldöm, tehát állandóan nála vagyok. És mert Szellemem az én szeretetem sugárzása; Szellemem egyszerre erő és akarat; Szellemem mindig és örökké a MAGAM KIÖMLÉSE - tehát én mindig annál vagyok, aki kívánva vár engem és Szellememet.

Azt már soha el nem hagyom, mert szeretetével tulajdonomba adta magát, ezért én szavaimon keresztül adom magamat neki. - Aki szavaimat bensőségesen kívánja, annak utánam vágyódik a szíve és ez a vágyódás a szeretetét bizonyítja. Tehát magam mehetek hozzá, mert bensőségesen szeret és nem akarom hogy magányosan maradjon. Nála akarok lenni, akarom, hogy érezze közelségemet. Nem akarom, hogy szenvedés nyomja, ínségében támogatom. Nála akarok lenni, üdítse fel vigasztalásom ha erre szüksége van. Tehát szavam legyen a vigasztalója, mert magam beszélek hozzá és szellemben nála vagyok.

És vágyódjatok erre az én Szellememre mindnyájan, akik a földön vándoroltok, mert amint Szellemem nálatok van, ti legyőztétek önmagatokat. Amint Szellememre vágyódtok - velem keresitek a kapcsolatot, és a velem való bensőséges kapcsolat meghozza a legteljesebb szeretetemet - és az én szeretetemben védve vagytok. Nem vagytok magányosak és elhagyottak, sem tehetetlenek és gyengék - hanem erősek, amikor Szellemem nálatok van.

A Szent Szellem kiömlése az én látható jelem arra vonatkozóan, hogy amikor engem és védelmemet kéritek, nem hagylak védelem nélkül.

Védelmemet megígértem. Azt mondtam - az Atya, aki  a szeretet - nem ad át sorsotoknak, ha szeretitek - azaz parancsait megtartjátok. Ezért ha szavaimnak hitelt adtok és vágyódtok szeretetemre - elküldöm Szellememet és az bevezet az igazságba. Mert az irántam való szeretet és hit olyanra alakít, hogy szellemben lakást vehetek nálatok - mértéken túl gondolhatok rátok kegyelmeimmel - szavammal nálatok lehetek és mérhetetlen erőt, vigasztalást és világosságot adhatok. Tehát Szellemem megvilágosít és minden adománnyal gondol rátok, ami a Mennyből jön. Ismereteitek lesznek, a legteljesebb igazságban éltek, s földi utatok valóban az én akaratom szerinti út lesz. Parancsaimat megtartjátok - mert szerettek engem.

Amen.

B.D.Nr.8615                                                                                                             1963. 06. 02.

A Szellem kiáradása - Pünkösd

Szellemem kiáradása csak kereszthalálom után vált lehetővé. Előtte egy ember sem bírhatott magában valami istenit, mert a lelkeket az istenellenesség ősbűne terhelte. Szellemem pedig önmagam kisugárzása, és soha bűnnel terhelt ember nem lehetett ennek befogadója, mert túlságosan mély a szakadék köztem, és a vétkesek között.

Viszont az ember Jézusban ezért a vétekért én magam hoztam engesztelést, és az az ember, aki elismeri és elfogadja a Megváltás Művét, az fel tudja magát készíteni annyira, hogy szeretetsugárzásomat újra befogadhassa. Ez annyit jelent, hogy én is lakást vehetek nála és mint jelenlétem jele - eláraszthatom Szellememmel.

Ekkor az ember gondolkodását és akaratát már a Szellem ereje határozza meg, és amíg Szellemem munkálkodik benne, nem gondolhat és nem akarhat semmit, ami téves. Mert teljes tudatával engedi, hogy benne munkálkodjam, amennyiben megnyitja magát nekem, azaz, bensőségesen hozzám kapcsolódik és szeretetsugaramat szívébe meríthetem. Az mindent megvilágít ott; a legtisztább világosságot adja, és az ember kiléphet az eddigi sötétségből. Szellemem által minden igazságba bevezetést kap - ahogyan megígértem. A Szellem kiömlésének ezt az aktusát - amely tanítványaimnál minden ember előtt láthatóan ment végbe - a kereszthalálnak kellett megelőznie. Ellenfelemet előtte le kellett győzni, hogy az embereket ne kényszeríthesse a sötétségben való maradásra. Ezentúl szabaddá kellett tennie azokat, akik felém fordultak; akik hagyták, hogy megváltsam őket - azaz, tudatosan elismerték a Megváltás nagy Művét és részt akartak venni benne.

Tehát a szellemi halál - a nagy sötétség - ezek számára le volt győzve; magukat olyan edénnyé alakíthatták, amelybe Szellemem beleömölhetett. Gondolkodásuk már nem volt tele tévedésekkel, felismerték mi az igazság és teljes tudatossággal törekedtek az igazságra. Kiléptek a teljes ismeretnélküliségből - világosságuk lett, Szellemem átjárta őket, és újra közelebb kerülhettek hozzám. A szeretet-szikra, amely mint az én részem szendergett bennük, most az Atyaszellem felé törekedett, mert öröktől fogva kapcsolatban állt vele.

Egész egyszerűen most helyreállt velem a kapcsolat, amelyet a lény egykor a maga szabad akaratával megszakított. És a lényt, aki most újra kapcsolatba lépett velem, ismét át kellett járnia a világosságnak, mert én az Örök Világosság vagyok, és most már minden gondolatának helyesnek kellett lennie. Az igazságot fel kellett ismernie, és azt képviselnie kellett - mert a Szellem arra ösztönözte, hogy hirdesse az igazságot minden embertársának.

És az első tanítványoknak ez volt a missziójuk. Szellemem kiömlése képessé tette őket, kimenve a világba, minden népnek hirdessék az Evangéliumot. Maguknak is az igazságban kellett élniük, hogy azt továbbadhassák. Habár a tanítás évei alatt magam vezettem be őket az igazságba, mégis Szellemem kiömlésének kellett jönnie, hogy feladatukat világosan és tisztán lássák - semminemű tudatlanság ne nyomassza már őket. Hiszen Szellemem által magam tanítottam őket és náluk maradtam, ahogyan megígértem.

Ugyanígy Szellemem ismét kiömlik olyan emberek fölé, akik nekem akarnak szolgálni; akik fölkészülnek, hogy olyan edények legyenek, amelybe Szellemem beleömölhet és akik első tanítványaimhoz hasonlóan az igazságot akarják embertársaiknak hirdetni - abban az ismeretben, hogy nagy szellemi ínségben csak a tiszta igazság mentheti meg őket. Szellemem azon munkálkodik, hogy a sötétség megszűnjön és azok az emberek, akik nekem akarnak szolgálni a tévelygő lelkek megváltásában, ismét helyesen gondolkodjanak.

Egy ember sem adhatja azt, amije nincs. Viszont én szolgáimnak gazdagon adok, hogy ti ismét kioszthassátok embertársaitoknak, akiknek sürgős szükségük van támogatásra - mert egyedül nem kapcsolódnak hozzám. De ti, akik ismerik az összefüggéseket, ti fölvilágosíthatjátok őket és rávehetitek, hogy akaratukat megváltoztassák. Ti mindig gazdagon részesültök szellemi javakban és mindig választ kaptok, ha kérdést intéztek hozzám. A válaszon felismerhető, ki az aki megválaszolta - és továbbítsátok a választ is.

Mert sok ember és sok túlvilági lélek tesz föl kérdést és vár igazi válaszra. És ezt általatok megkaphatják. Én ismerek minden szívben felszálló gondolatot, és feladatához mérten gondolok minden emberre. - És ez a bennetek való tevékenységem Szellemem tevékenysége, amit az első tanítványok Mennybemenetelem után tapasztaltak magukon. Nekik is segítségükre sietett szeretetem, hogy kivitelezzék, amit feladatul kaptak. Mert nekik is sok ismeretre volt szükségük és nyilvánvaló segítségem nélkül feladatukat sohasem tudták volna teljesíteni. Szellemem által állandóan tanítottam őket és nem kellett félniük, hogy képtelenek a tanításra, vagy hogy téves szellemi ismeretet terjesztenek. Hivatalukat így jól ellátták, az Evangéliumot úgy hirdették, ahogyan én akartam.

Ezen a földön most ugyanezt a feladatot adom utolsó tanítványaimnak is; azt, hogy vigyék az igazságot az emberek közé - azt az igazságot, amely csak tőlem származhatott. Mert a földön a legmélyebb sötétség van. A tévedések és hazugságok annyira elterjedtek, hogy az embereknek az igazságra való eljutás és, hogy az igazságot igazságnak felismerjék - a legkomolyabb akaratukba kerül. De üdvösségre csak az igazság által juthatnak. Hiszen amikor rólam és Lényemről a tiszta igazságot megkapják - engem ismernek föl és megtanulnak szeretni.

Ezt az igazságot, ezt az ismeretet csak Szellemem közvetítheti nekik - és közvetíti is, mert szeretlek benneteket. És nektek is a szeretet által kell a bensőséges kapcsolatot helyreállítani, hogy a szeretetszikra, amely az Atyaszellemmel áll örök kapcsolatban - megnyilvánulhasson. Ekkor magam szólhatok hozzátok, olyan ismeret birtokába helyezhetlek, amely megmondja mit kell tennetek, hogy a célt - a velem való egyesülést még a földön elérhessétek.

Mert amikor magam tanítalak, akkor valóban jó tanítást kaptok, földi célotokat biztosan eléritek és szeretetté változtok. Ismét magatokra veszitek őslényeteket és boldogok lesztek, mint voltatok kezdetben.

Amen.

B.D.Nr.1062                                                                                                             1939. 08. 19.

Az Úr lakásvevésének boldogsága a szívben

Aki a földön mindent nekem áldoz, arra jólesően nézek, mert szíve szabad lett minden földi vágytól. Tehát benne lakhatom és velem leírhatatlan boldogság vonul szívébe. De ez teljesen más, mint a földi boldogság. Akik befogadnak szívükbe, azok attól kezdve nem vágyódnak másra, csak az én jelenlétemre; és mert én annyira bensőségesen szeretek - ez a vágyuk is teljesül.

Engedem, hogy gyermekeim megtaláljanak. Hiszen nem akarok mást, csak a szeretetüket. Azt akarom, hogy keressenek, hogy hozzám kérjék magukat. És én mindig kész vagyok hogy magamat elajándékozzam. Ha a földi gyermek eltalál hozzám, a legnagyobb boldogságot adom: szívemre veszem és szeretetemmel etetem, itatom. Viszont akiben egyéb kívánságok is vannak, nem tudok ilyen boldogságot adni. Mert minden kívánság, ami földi örömnek szól, - lehetetlenné teszi a szívben való maradásomat. Mert a világ és én - az két pólus, amely ellentétes egymással. Földi szemmel nézve, a világ valóban nyújt kellemes dolgokat. De a saját javaiba soha nem képes a velem való bensőséges összekapcsolódást belevinni. Ez elképzelhetetlen - mert két ennyire ellentétes fogalom soha nem tud ilyen azonosságra jutni.

Aki a világot szereti a maga fényével és pompájával, az soha nem képes megfoghatóan érezni azt a boldogságot, amit az Úr jelenléte okoz. - És megfordítva - az ember semmibe vesz minden földi dolgot, ha ezért cserébe az Úrhoz való kapcsolódás kegyelmét kapja. Annyira bensőséges szeretettel ölelem át az ilyen gyermeket, hogy azt már nem a teste, hanem a szelleme érzi. Hirtelen felismeri az eredetét és teljes erejével az Örök Atyához kapcsolódik.

Belenézett a világosságba. Tehát ettől az órától kezdve már nem fél a sötétségtől. És amint a szellem egyszer felismerte önmagát és az örök Istenségben a szeretetteljes közelséget érezte - tehát bepillantott a mennyei boldogságba -, attól kezdve meghal minden földi kívánsága, mert ócska és üres lesz neki minden, amit a föld tud nyújtani és ismét csak a Megváltóval való összezárkózást keresi. Mert az enyémeknek már a földön kimondhatatlan boldogságot ígértem, ha szívükben engem hordoznak és már nem figyelnek a világ örömeire.

Amen.

B.D.Nr.1063                                                                                                             1939. 08. 20.

A Szent Szellem kiáradása – Erő közvetítés

Egy fölöttébb fontos tanításról akar az Úr közlést adni, amely eddig nektek eltorzítva és nagyon nehezen érthetően lett közreadva. Viszont annyira súlyos dolog, hogy nem lehet elmellőzni. Érvényes földi és szellemi vonatkozásban is, mert a földi lét előre meghatározott folyamata a lélek számára bizonyos fokú érettséget tesz lehetővé. De ez az érettség függ az embernek ehhez a tanításhoz való mindenkori beállítottságától.

Nézzétek, a Szent Szellem kiömlése az ember számára általában még valami teljesen érthetetlen dolog. És mert a szavak értelmét még nem fogta föl, nem is tulajdonít neki semmi jelentőséget. Ezért egyszerűen elutasítja, mint ami a föld gyermeke számára valami nagyon hátrányos dolog. Mert nem csak hogy maga él a legnagyobb szellemi szegénységben, a másik embernek adott szellemi adományt sem bírja megérteni. Ez az oka, hogy az emberiség nem ismeri el az isteni erőt, amikor az megnyilvánul. Az ember képzelje el - mennyire kínos volna, ha nem sikerülne egy gondolatot megtartani magában. Ha a felmerülő gondolat, mint a villám megjelenne, hogy azonnal el is tűnjön a tudatból. Próbálja világossá tenni magának, hogy a gondolat-tevékenységnek - mint ilyennek, oka és célja van és bizonyos rendnek van alávetve. És akkor megérti, hogy a gondolatanyag is valami olyan, amit nem lehet kedve szerint félredobni.

Rá kell mutatni arra is, hogy az erők nem kerülnek vaktában a világűrbe, hanem Isten bölcs határozata szerint oda lesz vezetve, ahol az emberi akarat, mint energiahordozó, alkalmas az erő felfogására. És ez az Istenből való erő, az ő Szelleme - kiömlik az ember fölé, ha az az akarata, hogy edényként szolgáljon. És ezt nem lehet másképpen érteni, minthogy Isten önmagát, tehát erejét, szellemét, közvetíti azoknak, akik azt be akarják fogadni.

Aki Istenből a legszentebbet, tehát az énjéből kiáradó Szellemet kéri, kikönyörgi, magát méltó módon felkészíti, tehát felfogó képes - arra a Legszentebb, az Istenből való Erő kiömlik. És az Isteni Szellem rendbe rak az emberben minden gondolatot, minden érzést, Isten Szelleme a földi gyermeket bevezeti a legszentebb igazságba, a legmélyebb tudásba. És az emberszájon keresztül Isten Szelleme önmagát hirdeti.

Egy készséges földi gyermekben a Szellem mindenről oktatást ad; az Istenből való Szellem, aki most az emberen keresztül megnyilvánulhat - mindent meghirdet, mindent meg akar adni, ami az emberek lelki üdvösségét szolgálja. És tökéletességére való tekintettel olyan dolgokat is végbevisz, ami az embernek - mint ember - lehetetlen volna. Ezért, amikor Isten Szelleme kiömlik egy ember fölé, ott már nem lehet szó természetes beszédről, gondolkodásról, cselekedetről. Isten Szelleme kormányozza a gondolat-tevékenységet, ő kormányozza szóra és tettre az akaratot, és istensége nyilvánvaló jeleit mutatja.

És ha most meggondoljátok, hogy mind, akik a földön vándoroltok, egyformán jogosak vagytok, hogy Isten Szelleme fölétek ömöljön. És az kiömölne minden egyes ember fölé, ha azon fáradozik, hogy erre méltó legyen. Ebből megérthetitek, mennyire fontos ennek a folyamatnak a megértése, és hogy mennyire kevéssé ismeritek ezt a mindannyitoknak elérhető kegyelmet. Mennyire kevéssé keresitek, és mennyire szegényesek maradtok szellemben, mert ennek a felbecsülhetetlen szellemi gazdagságnak a forrását nem veszitek figyelembe és a magatok gondolattevékenységét csak a legcsekélyebb terjedelemben engeditek megmozdulni. És még akkor is védekező állásban vagytok, amikor bizonyítékok vannak rá, hogy csak a felfogni-akarást kell gyakorolni, amikor egy szeretetet gyakorló földi gyermek a Szent Szellem kiömlése által mondhatatlanul gazdag szeretne lenni.

Amen.

B.D.Nr.1064                                                                                                             1939. 08. 20.

A Szent Szellem elleni bűn

(Mát. 12, 31-32; Luk. 6, 43-45)

Az Isteni Szellem olykor megnyilvánul és ez szó szerint a Szent Szellem kiömlése rátok. Aki pedig ez ellen tudatosan védekezik és tiltakozik, a szent szavak átvevése ellen és szét akar szakítani minden Szellemi kapcsolatot, tehát szívét elzárja minden szellemi áramlással szemben - az vétkezik a Szent Szellem ellen, mert felismerte benne Istent. Az Istenből való Szellem fel akarja magát ismertetni minden ember lelki üdvösségére - és ezt az isteni adományt hálás szívvel és örömteli érzéssel kell fogadni. Aki visszautasítja ezt a csodálatos dolgot, az már még egyszer nem kaphatja meg, mert az Örök Istenség ellen vétkezik, amennyiben ellenáll tevékenységének.

Az ember olyan kegyelmet utasít vissza, amelynek értékét nem képes felfogni. De az isteni szeretet egyrészt felismerte az emberiség szükséghelyzetét, másrészt látta a végtelen áldást, ami ebből fakadhat, ha az emberiség hajlandó a maga megvilágosulására felhasználni ezt az isteni ajánlatot, és vágyódik a Szent Szellem kiömlésére. Mert Isten Szelleme elmegy mindenkihez, aki méltóvá teszi magát és megváltó módon kíván tevékenykedni a földön.

Isten minden időben és mindig ad. Korlát nélkül közvetít és ad bölcsséget annak, aki szeretettel rábízza magát, aki szellemi szegénységét megemlítve vágyódik kegyelmeire. Tehát ha kérése csak szellemi táplálékra vonatkozik, és a földi gyermek valóban oktatást szeretne Istenről és az igazi földi életcélról, akkor nem kér hiába. Ha komoly a kérés, a Mennyei Atya senki elől nem tartja vissza az igazságot.

Tehát Isten Szelleme leszáll és a földi gyermeket bevezeti minden tudásba. Teljes hittel vegyetek erről tudomást, és az emberiség foglalkozzon behatóan ezzel a gondolattal - majd annak megfelelő módon kapjon tanítást azoktól, akik az ismeretben állnak és fogadja hálásan magába a Szent Szellem kijelentéseit.

Amen.

B.D.Nr.1065                                                                                                             1939. 08. 21.

Negatív beállítottság - Sivatag - Vetőmag

A sivatag terméketlen tája teljes megfelelője az Isteni Szellem iránti negatív beállítottságnak. A talaj nem képes táplálékot nyújtani a növénynek, tehát nem nő addig semmi, amíg szorgalmas munkások rá nem állnak, hogy a talajt termékennyé tegyék. Ez mondhatatlan türelmet, kitartást követel és nem utolsó sorban megköveteli a föntről való áldást.

Ugyanaz annak az embernek is a helyzete, akinek megállás nélkül prédikálják az Evangéliumot, de az köves talajra hullik. Mert minden, amit az isteni szeretet az ilyen embernek ad - azt figyelmen kívül hagyja. Lelkét nem éri el mindaddig, amíg az Úr munkásai nagy fáradozással, türelemmel és szeretettel a vetőmag befogadására a talajt elő nem készítik, hogy ezerszeres termést hozzon.  A sivataghoz hasonló emberi gondolkodásmód egyedül a földi élet felé fordul és hátat fordít minden szelleminek. Folyton süthet a nap, a sugarai életre keltők lehetnek, de a köves hordalékon nem sikerül neki növényt létrehozni - ahogyan hasonlatképpen a legmagasabb szellemi ismerettel bíró ember sem képes ismeretét egy visszautasító, nem felkészült lényre átvinni, aki a szavakat - részben ugyan átveszi, de sohasem a szíve mélyén, pedig az a szántóföld, amely a vetőmagot mérlegeli és befogadja.

Tehát nehéz ez a munka - és mégis el kell kezdeni. Az Úr szolgálatában minden munkásnak rá kell állni, hogy termékennyé tegye a még töretlen földet. Mondhatatlan türelemmel kell a Teremtő szeretetét szemük elé tárni - amíg aztán a teremtmények maguk is munkához nem látnak és már ők fáradoznak az isteni vetőmag terjedésén. Mindez nagyon finoman kezd rügyezni, majd mindenfelé burjánzani kezd az eddig élettelen és halott köveken. A munkások fáradozását, szeretetét, és türelmét áldás kíséri, mert új élet keletkezik az eddigi sivár tudatlanság talaján.

És az Úr megáldja a munkásokat, akik a hozzá való szeretetből megtették a mondhatatlanul nagy munkát és sok embert ismeretre juttattak. Bár munkájuk kilátástalannak tűnt - nem fáradtak bele, hogy termékennyé tegyék a terméketlen talajt. Azaz ismeretet közvetítettek a tudatlan, Istent visszautasító embereknek, tehát hozzájárultak, hogy szellemben azok se maradjanak már élettelenek és halottak.

Amen.

B.D.Nr.4805                                                                                                            1949. 12. 29.

A Szellem kiáradása I.

Ami a lélekhez szól, az nem érinti az ember érzékszerveit, hanem csak a szívét. Azért a Szellem hangját sem fogják föl és érzik meg a test érzékszervei, hanem csak a szívben csendül meg - azaz az ember legbensőjéből száll föl, és csak azután válik tudatossá.

Ha az ember érzékszerveit jólesően érintené - biztos, hogy gyakrabban figyelne a szívére - viszont csak kevés lenne a lelki eredmény, mert test is részesedne belőle. A belső hang messzemenően érdemszerzőbb, ha testi ösztönzés nélkül csendül fel, mert ilyenkor csak az emberi akarat törekszik a szellemvilág felé - oda, ahonnan a lélek számára a hang felhangzik. Ezért nagyon ritka, hogy a Világosság lakói megnyilvánulhassanak az ember irányában. Habár állandóan fáradoznak, hogy hírt adjanak magukról. Olyan Birodalomban vannak, amelyről az embernek semmiféle elképzelése sincs. Azért kételkedik ennek a Birodalomnak a létében.

Nem is akarnak ide betekintést nyerni, és nem igyekszenek a Birodalom lakóival kapcsolatot teremteni. De ha egy ember kész a kapcsolat megteremtésére, mert hisz és a Birodalom lakóit hallani szeretné, akkor az ottani lények már többé nem mondanak le róla. Általa kapcsolatba kerülhetnek az emberekkel és ha indirekt is, de közölhetik velük magukat. Ezért az embernek, csak akarnia kell, és nem vár hiába a Világosság-beli lények megnyilatkozására - akik bizonyos tekintetben erő-állomások Isten kiömlő ereje számára - a Szellem számára, amely minden oldal felé ömlik és csak nyitott edényt keres a maga számára.

Akadály tehát csak az ember részéről van, mert elernyed a készsége. Habár ez csak átmeneti állapot, mert akit ily módon már érintett szellemi áramlat és a Világosság-beli lények által Isten megnyilvánulását érezhette, már soha nem akarja elveszteni ezt a szellemi hangot és szellemi füleit ismételten kinyitja, mert lelke vagy a szelleme erre ösztönzi.

A léleknek a maga szelleme akar megnyilvánulni. És ha nem talál ellenállásra, akkor a lélek állandóan arra ösztönzi a testet, hogy belső összeszedettségre csöndes alkalmakat teremtsen, hogy a benső szavakon keresztül szellemi javakhoz jusson. Minden, ami a szellemi fejlődést előbbre viszi, Isten védelme alatt van és támogatást kap. Ezért a szellemi törekvéseket még a legnehezebb életviszonyok sem képesek befolyásolni, mert az emberi akarat alkalmazkodik az isteni akarathoz, és Isten a Szellem hangján  keresztül akar beszélni az emberhez. Ezért Isten mindenképpen támogatja a szellemi javak befogadását.  Mindig tetszésére van, ha a földi gyermek az ő hangját akarja hallani és mindig elősegíti ezt, hiszen a lélek kívánja a táplálékot, és azt Isten soha nem hagyja éhezni.

Amen.

B.D.Nr.5059                                                                                                            1951. 02. 10.

A Szellem kiáradása II.

Munkálkodni akarok bennetek és ki akarom bontakoztatni erőmet. Olyan állapotba akarlak helyezni, hogy jelenlétemet érezzétek és boldogok legyetek. Azaz, erőm elevenné tesz és életet ad lelketeknek, mert tevékenységem nélkül halott - holott az ember él. - A lelket akarom életre ébreszteni és mert képtelen nálam nélkül élni - magamnak kell bennetek lennem. És ez vonja maga után munkálkodásomat is.

Magam Szellem vagyok. Tehát csak szellemben lehetek nálatok. Nincs rá szükség, hogy látható testben átéljetek. Ennek ellenére lakásom lehet bennetek és hatásom által életet adhatok. Ti pedig meggyőződéssel mondhatjátok, jelenvaló vagyok nálatok, mert ennek nyilvánvaló jele van: a Szellem által való megvilágosodás. Belső ismeretek által érlelődtök, olyan ismereteitek vannak, amelyeket ember soha nem adhat - hacsak benne is nem játszódott le hasonló folyamat és az így nyert ismeretet közli veletek. Tehát Szellemem titeket embereket életre ébreszt. Viszont Szellemem örökre elválaszthatatlan tőlem, ennek következtében, akit Szellemem megvilágosított, az tőlem kapta a világosságot - megengedte magában munkálkodásomat - ami megint csak úgy lehetséges, ha szeretet lakik az emberben, akiben Szellemem által magam akarok tevékeny lenni.

A belőlem való Szellem nem nyilvánulhat meg szeretet nélkül; szeretet nélkül megnémul az emberben az isteni hang és szeretet nélkül nincs megértés azokra a dolgokra, amiket egy szellemben felébredt embertársától kap.

Mert Szellemem hallatlanul nagy szeretet-tűz, tele van erővel és hatásokkal - de mindig csak akkor, amikor a saját elemében van; amikor olyan szívben ébred fel, amely képes szeretetre és szeretni akar. E nélkül a Szellem visszahúzódik és teljesen elzárkózik mindattól, ami az emberben Isten nélkül van.

Tehát amikor a Szellem kiömléséről van szó, az a legelevenebb összezárkózást jelenti velem, hogy az emberben munkálkodásom lehetségessé váljon. Tehát, hogy az embert elfogadjam, létrehozzam tudását, hogy ismeretben gazdag és a legteljesebb igazságban mozgó embert készítsek belőle, aki céltudatosan járja földi útját, tekintetét fölfelé irányítja, elfordul a világtól és a szellemi birodalom felé törekszik. Világossá lett benne, hogy a szellemi birodalom az igazi hazája és minden erejével feléje törekszik.

Eleven akaratában, gondolkodásában és tetteiben. Tudatosan dolgozik magán, hogy olyanná formálódhasson, aki állandóan összekapcsolódhat velem, mert boldog, hogy benne tevékeny vagyok és többé nem akar elválni tőlem. Tehát ha az ember fölfelé törekszik, akkor nyilvánvaló, hogy tevékeny vagyok benne. Nem áll ellenkezésben velem, és befogad szívébe. Ekkor szeretetem és erőm átjárja, a felismerések talaján áll és örökre eltávozott tőle a szellemi sötétség.

Amen.

B.D.Nr.8213                                                                                                             1962. 07. 13.

"Kiárasztom Szellememet.."

Ap.cs. 2, 17 - 18; és  Joel 3,  l-2

"Kiöntöm Szellememet minden test fölé, a szolgák és szolgáló-lányok jövendölnek és az ifjaknak világos álmaik lesznek." Ez az ígéret tőlem származik és különösen az utolsó időkre szól, amikor az emberiség olyan mély sötétségben vándorol, hogy magasból való világosságra van szüksége. Arra használok minden alkalmas és engedelmes edényt, hogy szellemi áramlatomat beleöntsem és szeretetsugaram így eltalál az emberi szívekbe.  Ezek az emberek hallják magukban hangomat és továbbadhatják embertársaiknak.

Beszédem világos és tisztán érthető és nincs magyarázatra szüksége. Akik megkapják, felismerik, hogy az én  hangom - az Atya hangjának tekintik, aki gyermekeihez szól.

De tévedés az a feltételezés, hogy én az illető értelmi képességétől tenném függővé, hogy Szellemem hol nyilvánuljon meg. A szellemi áramlat tőlem indul és arról ismerhető fel, hogy a legmélyebb igazságokat mondja, és a legmélyebb igazságokat az embereknek olymódon magyarázza, hogy az minden embert megérint és isteni megszólításnak is tekinthető. A Szellemen keresztül a tőlem elindult lelkeket akarom megszólítani. De szükséges, hogy az emberi értelem is meg tudja vitatni, isteni eredetű-e. Viszont nem annyira a "forma" a lényeges, ahogyan a közvetítés végbemegy - hanem a tartalmat kell értékelni, hogy az tud-e világosságot adni az embereknek; általa ismeretre jut-e; nyer-e vele valami olyat, amit eddig, nem tudott. És szellemi beszélgetéseket lehet ezáltal folytatni. Ha az ilyen beszélgetéseknél valaki teljes bölcsességgel szól rólam és a szellemi birodalomról, az embereknek érthetővé tudja tenni a hallottakat és eleven hitre tudja vezetni őket - akkor ezt az embert betöltötte Szellemem, az én megbízásomból beszél, edényként használom szellemi áramlatom számára és valóban sok áldást tud szerezni. Mert mint szócső szolgál nekem, akin keresztül földre vezethetem az igazságot és rajta keresztül világosságot adhatok mindenkinek, akiben jóakarat van.

Épp a szellemi beszélgetéseknél kapok legnagyobb lehetőséget, hogy egy emberen keresztül megnyilvánulhassak és akkor teljesedésbe mennek azok a szavak is: "Ne aggódjatok, hogy mit mondtok,  mert a szavakat majd én teszem szátokba!" - De az emberekhez én mindig úgy beszélek, amilyen fokon felvevőképesek; azaz kell, hogy beszédem mindazoknak érthető legyen, akik csak ezen az edényen keresztül hallják. Szeretetem mellé mindig társul bölcsességem és hatalmam is, de a szeretet az, ami beszédre késztet, mert ti emberek nagy szükségben vagytok a szellemi sötétségtek miatt.

És ismételten csak azt hangsúlyozom, hogy én a szeretet Istene vagyok. Nem a harag Istene, aki fenyegetésekkel akarja teremtményeit megmozdulásra késztetni, hogy engedelmeskedjenek neki. A fenyegetés mindig a szeretetlenség egy fokát jelenti. Viszont én szeretettel akarom megnyerni gyermekeimet. Ezért szeretetteljes beszéddel próbállak benneteket a helyes útra terelni és nem fenyegetéssel akarok félelmet kelteni. A félelem vakhitet eredményezne és számomra értéktelen volna. Hozzátok intézett "SZAVAM" - szeretetem sugárzásának a jele. Csak amikor az emberek nem akarják igénybe venni szeretetemet és végtelen szeretetem, amivel szavaimat kifejezésre juttatom sem elég, hogy ellenállásukat feladják - csak akkor beszélek majd hangos szóval, amit minden embernek meg kell hallani, mert fülüket tovább nem zárhatják el.

Én fölöttébb hosszan tűrő és türelmes vagyok. Teremtményeimmel a legszeretetteljesebb módon érintkezem, amikor Lényemet próbálom megmagyarázni, hogy szeretetüket megnyerjem. Sok szokatlan segítségnyújtást adok, hogy magamat és szeretetemet bizonyítsam. Viszont fenyegetéssel nem próbálom megnyerni őket, mert kényszerrel nem lehet szeretetet nyerni - és minden fenyegetés egyúttal kényszerítés is. És amikor az emberek félnek tőlem, gondolkodásuk és akaratuk már nem szabad.

A vég, az ítélet napja visszavonhatatlan bizonyossággal elérkezik. Én gyermekeimet az utolsó óráig hívogatom és csalogatom akkor is, ha eszközeimen keresztül az ítéletet már régen meghirdettem. Mert ezek a bejelentések ismét csak arra céloznak, hogy gondolják meg komolyan, kinek a hatalmából jöttek létre. És a szeretet szavaival többre jutok, mint a fenyegetések bármely formájával. Az Atya a gyermekek szeretetére vágyódik - és szabad akaratból ajándékozzák oda szeretetüket, mert célomat csak akkor érem el.

Elhihetitek, hogy teremtményeim földi vándorútját tele szánalommal figyelem és nem vagyok képes éles szavakat mondani, nehogy még jobban eltávolítsam őket magamtól. Szeretetem ismeri a bilincseket, amit ellenfelem tett rájuk.  Ezeket próbálom feloldani és akarom először bizalmukat megnyerni, hogy az én karjaimba meneküljenek és hagyják szabaddá tenni magukat. Ezt csak a szeretet szavai képesek végbevinni, és sohasem a büntetés és harag fenyegető szavai. Ismerem a végidőben az emberek gyengeségeit, ismerem ellenfelem irgalmatlan tevékenységét, és mindig csak kegyelmemmel tudok ellenhatást kifejteni ott, ahol alattomos és szégyenteljes eszközökhöz nyúlt, hogy zűrzavart okozzon.

És végtelen szeretetem valóban győzni fog, még akkor is, ha eközben örökkévalóságok múlnak el. De mindenkinek megígérem, hogy egyszer elérkezik a szabadulás ideje és én segítek, hogy a célt amilyen gyorsan csak lehet, elérjétek. Meghagyom eközben a szabad akaratot és azt kiáltom felétek: "Hallgassatok a szavaimra!"

Amen.

B.D.Nr.4049                                                                                                            1947. 05. 25.

A Szellem kiáradása - Tanítványok

Éppúgy mint a földön az első tanítványaimnak, nektek is egy missziót kell teljesítenetek. De aki az én megbízásomból teljesít valamilyen hivatalt, annak tőlem képességet kell kapni rá. Ezért nektek is, mint a földön munkálkodó szolgáim, kiképzést kell kapnotok, mert ismét arról van szó, hogy az emberekhez el kell vinni az Evangéliumot.

Ebből következik, hogy bizonyos értelemben meg kell tőlem kapnotok, amit majd továbbadtok az embereknek. Ez a feladat megköveteli a Szellem tevékenységét, amely mint isteni Szellemem szikrája nyugszik az emberekben - míg aztán a szeretetben való élés által fel nem ébred, és meg nem akar nyilvánulni. És kijelentéseit feltétlen igazságnak lehet tekinteni. A Szellem tevékenysége az ember akaratától függ.

Nem mindenki részesül ebben az ajándékban. De nem azért, mert én az egyikre jobban, a másikra kevésbé gondolok, hanem mert nem kérik tőlem a - Szellem általi tevékenység kegyelmét, vagy nem figyelnek föl az isteni kegyelmi ajándékra - holott ez a legdrágább, amit a földön az embernek felajánlhatok mint ajándékomat.

Az ajándékot örömteli szívvel kell fogadni, értékelni kell, és értékének megfelelően kell kezelni. Mindenek előtt egy nyitott szívnek kell készen lenni rá, hogy magába fogadja a kegyelmi áramlatot. Ez annyit jelent, hogy Isten munkálkodását akarja az ember, erre a benne való munkálkodásra felkészüljön és méltóvá tegye magát. Akkor a Szellem kiömlik erre az emberre, aki a földi misszióra ki lett választva, mert magát szabad akaratból ajánlotta föl.

A Szellem első kiömlése Mennybemenetelem után, mint tanítványaim munkálkodásának a kezdete ment végbe, hogy feladatuknak megfeleljenek és a tiszta szót, amit magam tanítottam a földön - továbbítani tudják. Hogy tanítványaim eme szavakat meghirdethessék, először oktatnom kellett őket. Olyan tudásuknak kellett lenni, hogy minden hozzájuk intézett kérdésre az igazságnak megfelelő magyarázatot tudjanak adni. Tehát maguknak is az igazság talaján kellett állniok. Szellemem ezt az igazságot közvetíti nektek embereknek.

                                                                                                                                    1947. 05. 26.

Valamennyien Szellemem felvevő edényei lehettek. Szellememet mindannyitok fölé ki akarom önteni, ha a szeretetben való munkálkodás által magatokat felvevő edénnyé akarjátok alakítani. Magam a szeretet vagyok és Szellemem a szeretetem ereje.  Ezért az edénynek is, amelybe a szeretet ömleni akar - szeretetté kell válnia. A szív legyen szeretetre képes és szeretni akaró - és ezt az embernek magának kell kialakítania. Ez az én követelésem, mert enélkül nem munkálkodhatom bennetek. Ez tanítás, amit földi szolgáimnak adok, és ők ezt terjesszék el a földön az emberek között. Ezzel arra bíztatják őket, hogy hasonlóképpen ők is tegyék lehetővé magukban a Szellem munkálkodását. Mert ahol a Szellemen keresztül munkálkodhatok, ott garantált a magasba való feljutás; ahol én munkálkodom,  ott világosság van és ahol világosság van, ott élet is van.

Nektek emberek, örök életet akarok adni. Azért küldöm hozzátok földi szolgáimat, hogy ti hallgassatok rájuk.  Ők a neveltjeim, a végidők tanítványai, akiket kiválasztottam, mert alkalmas szolgáknak találtam őket, és röviddel a végidő előtt fontos tevékenységre fölfogadtam. Evangéliumomat újból ki kell vinni a világba. Bölcsességem felismeri ennek sürgősségét, és szeretetem segítséget akar nyújtani ott, ahol nagy a szellemi nyomorúság. Magam akarok az emberekhez beszélni és ehhez szükségem van rátok, akik szívesen segítetek nekem. Előbb bennetek kell munkálkodnom, mielőtt általatok az embereket bevezethetem az igazságba.

Mindvégig veletek akarok lenni. Az emberiségnek ismerete van arról, hogy Szellemem kiömlött tanítványaim fölé. De azt már nem tudják, hogy ezzel a kegyelemmel minden embert boldogítani akarok, és hogy az egyes ember akarata dönt abban, hogy Szellemem tevékeny lehessen benne. Azért ti, a tanítványaim adjatok erről ismeretet nekik. Hadd beszéljek a Szellem által bennetek és ti adjátok tovább, amit hallottatok, amit a Szellemi birodalomból fölfogtok, mint a magam direkt kisugárzását.

A vég előtti utolsó időben hagyjátok, hogy MAGAM legyek tevékeny általatok. Szervekre van szükségem, amelyeken keresztül megnyilvánulhatok, hogy hitükben megerősödjenek az enyémek és elnyerhessék a hitet, akik még távol vannak vagy akaratukban gyöngék. Mert a vég hamar itt lesz, a kegyelmi idő letelik - ahogyan írásban és szóban meg lett hirdetve.

Amen.

B.D.Nr.8408                                                                                                            1963. 02. 10.

Magyarázat a "Szent Szellem kiáradásáról"

Engedjétek meg, hogy úgy vezesselek be az igazságba, ahogyan azt megígértem: Magam akarlak tanítani, hogy ne kételkedjetek, mert tőlem csak a tiszta igazság kerülhet hozzátok. Az igazságnak ez az ismerete különösen annak az ismeretnek a tisztázására terjed ki, amit nem lehet bebizonyítani, de amely nagyon szükséges ismeret a földi élet feladatának a helyes teljesítésére.

Ez az ismeret a magatok kezdete és a célotok az összefüggések meglátása; a hozzám való viszonyotok, aki Örök Teremtőtök és Istenetek vagyok; és Jézus Krisztus Megváltó Műve - annak oka és jelentősége. Ha ezeket az ismereteket az igazságnak megfelelően megkapjátok, akkor garantált a hozzám való visszatérésetek. De ha téves és hiányos magyarázatokat kaptok, akkor aligha teljesítitek a földi feladatot, amely abban áll, hogy akaratomat teljesítsétek és beleilleszkedjetek örök rendem törvényébe - amit szabad akaratból félrelöktetek.

Tehát fennáll annak szükségessége, hogy a tiszta igazságot ismerjétek - mert annak következtében, hogy egykor kiléptetek a rendből, most teljesen tudatlanok vagytok. De emberektől addig nem kaphatjátok meg a tiszta igazságot, amíg maguknak sincs ismeretük az igazságról, ők pedig mindaddig igazság nélkül lesznek, amíg a Szellem munkálkodását meg nem engedik önmagukban.

Viszont hol tudna Szellemem munkálkodni - amikor az embereket teljesen tévesen tanították? Amikor nincs semmiféle ismeretük, és az előfeltételeket sem teljesítik, amely "Szellemem munkálkodását" lehetővé tenné bennük! Elsősorban tehát meg kell tanítani őket mindarra, hogy maguknak mit kell tenni, hogy hangomat meghallják; vagy hogy érthetőbb legyen; vagy hogy helyesebb gondolkodásra jussanak. Úgy, hogy mintegy maguktól hatoljanak be az igazságba és már mindig úgy gondolkodjanak, ahogyan a belőlem való igazságnak megfelel.

A "Szellem kiömlése a tanítványok fölé" - ez mindenkinek ismerős. De ezt a csodálatos eseményt csak a tanítványokra vonatkoztatják - és magukat kizárják azok köréből, akik fölé Szellemem kiömölhetne.

A "Szellem kiömlése" alatt elsőként azt kellene értenetek, hogy gondolkodástok megvilágosult lesz, hogy gondolataitok rendeződnek és olyan ismeretekben álló erők kormányozzák, akik az igazságnak megfelelően vezetik a gondolatokat hozzátok, amelyeket magatok feldolgozhattok. Ekkor valóban eléritek az igazság helyes felismerését, amit meggyőződéssel képviselhettek, mert érzitek, hogy az igazság.

Tehát Szellemem tevékeny lehet bennetek és nem kell félnetek, hogy tévedésbe estek. Viszont a feltételt teljesítenetek kell: az életet szeretetben kell élnetek. Mert a szereteten keresztül velem is kapcsolódtok, ezért az igazságot is élnetek kell. Míg a szeretetnélküli ember nem áll kapcsolatban velem és csak azokra a szellemi javakra nyitott, amelyet ellenfelem nyújt neki. Az embereknél világos fényt kell gyújtani arról, mi a helyzet a Szellem kiömlésével. Tudnotok kell, hogy bennetek Isteni Szellememnek egy szikrája nyugszik. Ez a szikra ugyanaz - mint ami én vagyok, és elválaszthatatlanul kapcsolódik hozzám.  Azt is tudnotok kell, hogy ezt a szikrát a szeretet gyakorlásával magatoknak kell az életre felgyújtanotok. Tehát ez a szikra kapcsolatban áll velem. Ez a szikra ugyanaz, mint én vagyok. Istenből való rész, és ezzel önmagában világosság és erő.

Tehát arra is képes, hogy ismeretet közvetítsen nektek mert mindenről tud, mert maga is a világosság egy szikrája. És a fény az mindig sugárzik és megvilágítja a sötétséget. Tehát az isteni szellem-szikra titeket belülről tanít, és mindig a belőlem való legtisztább igazságot hirdeti. Ennek feltétele, hogy ti teljesítitek a szeretet-parancsot, ami által velem kapcsolódtok és Szellemem belétek ömölhet.

Csak az igaz, amit Szellemem közvetít. Ezért igazságot csak az továbbíthat embertársainak, aki direkt tőlem kapta. És ott arat tetszést és ott fogadják el a tiszta igazságot, ahol Szellemem már munkálkodott, ahol az ember gondolkodását már meg tudtam világosítani és szellemi szikrámon keresztül kormányzom. Tehát helyre van állítva a helyes rend és a helyes rend ott van, ahol a szeretetet tették meg életelvnek. Nagyon kevés embernek van a Szellem kiömléséről világossága. Holott annyi mindent megmagyaráz, amiről az embernek tudni kellene, de most még értetlenül áll vele szemben. Holott a földi életcélt felismerhetné általa és törekedhetne az elérésére.

Az értelmi gondolkodás nem nyújt garanciát,  hogy a tiszta igazságra rátalál-e. Ez már abból is kitűnik, hogy az értelmi gondolkodásnak nincsenek azonos eredményei.  Míg Szellemem emberben való tevékenységének mindig ugyanaz az igazság az eredménye. Tehát egy szellemi érték igazsága arról ismerhető fel, hogy tartalma teljesen megegyezik azzal, amit a földön magam tanítottam az embereknek, akiknek Szellemem kiömlését is megígértem, hogy igaz tanítást kapjanak azok, akiknek földi tartózkodásom után is az igazságban kell mozogniuk és már semmi garanciájuk nincs arra nézve, hogy az emberektől az igazságot megkapják.

Mindenkire kiöntöm Szellememet, aki teljesíti akaratomat és szeretetben él. És nektek embereknek tudnotok kell, mit akarok én, hogy ti megértsétek. Mindenkinek tudnia kell, hogy Örök ISTENSZELLEMEM egy szikráját őrzi magában, hogy ez valóban "az igazságban vezeti", amint ti életviteletek által lehetővé teszitek, hogy Szellememen keresztül magam legyek tevékeny bennetek.

De ki tudja ezt azok közül, akik azt hiszik, hogy tanítani tudnak benneteket? Csak kevesen - különben föntről érkező szavam hozzátok vezetésében nem kételkednének és nem utasítanák vissza.  Mert most ez áll fönn. Mert csak kevés embernek van nyitott szíve és füle, hogy engedje magába sugározni azt a világosságot, amit az igazság odavezetésével gyújtok meg náluk.

Az emberek épp azoknak a szavaknak tulajdonítanak kevés jelentőséget, hogy Szellemem kiömlött a tanítványok fölé. Kevesen vannak, akik mint nekik szóló üzenetet fogadják. Szellemüket csak kevesen ébresztik föl magukban és állítják így helyre bensőséges kapcsolatukat az Örök Atyaszellemmel. Mert kevesen tudnak az igazi szeretetben való élés kihatásáról, és hogy a tiszta igazság csak belőlem indulhat ki, és Szellemem által jut az emberekhez "akit ti hisztek, és bennetek tevékeny" (l. Tesz. 2, 13).

Az emberiség azért vándorol sötétségben, a hamis gondolkodás tévedésében, mert megtiltja a benne lévő Szellemnek a tevékenységet. Azért nem tud az igazságban mozogni, mert az igazság tőlem indul és az emberben való isteni résszel közli magát, ha az ember akaratával és szeretetével lehetővé teszi.

Amen.

B.D.Nr.8988                                                                                                            1965. 06. 03.

A Szellem kiáradása nem egyszeri esemény volt

Tőletek csak azt kérem, engedjétek, hogy szeretetemet rátok sugározhassam; így Szellememet kiönthetem fölétek és az bevezet minden igazságba. Azt kérem, szabad akarattal nyíljatok meg, hogy azzal a tudással boldogíthassalak, amelynek birtokában voltatok, de szabadon lemondtatok róla. Annyira egyszerű megérteni, az egykori bűnt azzal kell megszüntetni, hogy újból szeretettel vagytok irántam, mert egykor felmondtatok nekem. Engeditek, hogy szeretetemet rátok sugározhassam mint akkor, amikor akaratilag még hozzám tartoztatok. Így ismét beléptek abba az ősállapotba, amely mondhatatlan boldogságot okozott nektek. És most újból boldogok lesztek, mert a legnagyobb boldogság, amit magatoknak készíthettek, ha érzitek, hogy szeretlek. De ehhez szabad akaratra van szükség.

Ha Szellemem kiömölhet bennetek, újra az ismeret állapotába kerültök. Ezt Szellemem teszi, mert megnyitja tudásotokat, amely egykor annyira boldoggá tett. Akkor ismertetek minden összefüggést, amivel Istenetek és Atyátok kormányoz. Nem jártatok Szellemi vakságban, tudtátok, hogy a világosságban éltek - mert az igazság ismerete világosságot jelent. Most majd abban mozoghattok és az arra ösztönöz, hogy a világosságot továbbvezessétek oda, ahol még szellemi sötétség van.

A pillanattól kezdve, hogy megnyitjátok magatokat nekem, már tudatosan élitek a földi életet, mert határozottan és tisztán fölismeritek a célt, ami előttetek van és el kell érnetek. És el is éritek, mert mindig kaptok ahhoz erőt, amit a szellemi tevékenység megkíván. És ha gyengék vagytok is testileg, lelketek mégis örülhet az erőnek, mert mindennek jó hatása van, ami tőlem érkezik.

Vágyódástok majd a velem való végérvényes egyesülésre irányul, mert azon fáradoztok, hogy akaratomat teljesítsétek. Ez pedig mindig abból áll, hogy a szeretetben és minden erényben gyakoroljátok magatokat. Tehát, hogy lelketeket kiérleljétek. Egy magát nekem megnyitó edény számára a legnagyobb dolog, amit a földön elérhet, ha Szellemem kiömlik rá. Mert akkor már belépett Országomba, ismerete világit neki és szabad akaratból jutott közelebb ősállapotához; mert ha be van töltve Szellememmel az már feltételezi, hogy Jézus Krisztus megváltását is megkapta.

Ekkor ellenfelemtől szabaddá lett, aki ugyan ismételten megkísértheti, de minden eredmény nélkül. A Szellem kiömlése nem beképzelés, mert az ember hatalmas tömegű ismerettel tudja bizonyítani. Olyan ismeretekkel, amelyek eddig nem voltak birtokában. Mindez benne szendereg minden emberben, csak fel kell ébreszteni. Viszont az ember is tudja, hogy helyesen gondolkodik, mikor ezt az ismeretet képviseli tudja, hogy saját Szelleme mondta neki és ezt a hitét már senki el nem rabolhatja tőle.

                                                                                                                                    1965. 06. 04.

Aki lehetővé teszi, hogy Szellemem kiömölhessen föléje, az Birodalmam várományosa annak minden csodálatosságával.  Megtette az utolsó lépést is, hogy bemehessen Birodalmamba, mert szabad akarattal létrehozta a kapcsolatot velem, az örök fény és erő forrásával. Önként belehelyezkedett abba az állapotba, amelyben tanítványaim voltak, amikor Szellemem átsugározta őket, és hangosan hirdetni kezdték az Evangéliumot. Ők sem tudnak hallgatni, és minden gyávaság nélkül arról beszélnek, hogy én megnyilvánulok bennük, majd hirdetik a szeretet Evangéliumát és teljesen Szellemi síkon mozognak. Meggyőződéssel mondják, hogy csak a tiszta igazságot hirdetik és maga Szellemem vezeti be őket ebbe.

Bár hosszú idő eltelt már, amióta tanítványaim magukon Szellemem kiömlését megtapasztalták. És azok a kevesek, akiknél azóta ez az esemény megismétlődött, szintén éppúgy meg vannak győződve az igazságról és kiállnak érte. Tehát azóta is gondoskodom, hogy nevemben tanítványok beszéljenek. Különösen most a végidőben, ahol már majdnem kihalt minden hit a Szellem tevékenységéről.

Ezeket a tanítványaimat is azzal a feladattal küldöm ki, hogy az igazságot adják tovább az arra készséges embereknek, ami csak belőlem és éppen Szellemem emberben való tevékenysége által juthat közismeretre. Hogy ti emberek a Szellem kiömlését tanítványaimnál egy egyszeri eseménynek tekintitek, hogy nem tudjátok, ez az esemény mindenkinél végbemehetne, akik mint a tanítványok, szeretetben élnek - ez azt bizonyítja, hogy hiányzik belőletek a szeretet és ellenfelem befolyása alatt vagytok. Ő mindig azon van, hogy sötétségben tartson benneteket.

Ennek ellenére mindig voltak emberek, akik a világosságban éltek és komolyan vették, hogy az igazság talaján álljanak. És ezek csöndben dolgoztak is. De hamarosan már nem voltak hallgatók. Ellenfelem olyan nyilvánvalóan dolgozott ellenük, hogy pontosan azokat választotta a maga támaszának, akiknek tulajdonképpen az igazságot kellett volna képviselniük és akik hivatottnak gondolták magukat arra, hogy a tiszta igazságban mozogjanak és azt hirdessék. Így a "Szellemmel eltöltött emberek" mindig ellenségnek számítottak, mert hirdetett szellemi javaik nem egyeztek meg a maguk tanításaival.

És így is maradt. A tévedés mindig nagyobb teret kapott, mert nem figyeltek föl arra, amit az emberek Szellemem által kaptak. Végül már a Szellem munkálkodása is ismeretlenné vált az embereknél. Még az Írásokkal foglalkozók sem törődtek ezzel a problémával - amit pedig magával az Írással meg lehetett volna magyarázni. Így a Szellem kiömlését csak első tanítványaim számára ismerték el. Viszont ami az Írásban áll, az érvényes minden emberre. Mindenki belehelyezkedhet abba az állapotba, hogy megkapja ugyanazt a kegyelmet, amit az első tanítványok. Csak a szeretetben való élése legyen olyan, mint volt az apostoloké és uralkodjon benne a tiszta igazság utáni vágyakozás. Az majd megvilágosítja belülről - tehát "Szellemem majd munkálkodik" benne. 

Amen.

B.D.Nr.8803                                                                                                            1964. 05. 16.

A Szellem kiáradása a tanítványokra - és most is

Megígértem, hogy mindvégig veletek maradok - és szavam mindig igazság. De fűztem hozzá egy feltételt, azt, hogy engem kell kérdeznetek, hogy a választ tőlem akarjátok hallani - mert én vagyok az Örök Igazság. Ezért személyesen kell kapcsolatba lépnetek velem és megkapjátok, amit kértek.

Mert a Szellem kiömlését nemcsak apostolaim kapták meg. Érvényes volt ez mindenkire, aki az enyém volt, aki bensőséges kapcsolatban volt velem - és azért rájuk is éppúgy gondolhattam, mint a tanítványokra. És ezt az enyémekkel történt eseményt úgy említették, mint egyszeri történést, amely első tanítványaimmal ment végbe.  Ezek után már nem vettek tudomást a "Szellem munkálkodásáról" az emberben.  És pontosan Szellememnek ez a bennetek való munkálkodása az, amiről én, Istenetek és Teremtőtök fölismerhető vagyok - mert ez az, ami kapcsolatot teremt köztem és az emberek között.

Nekem csak egy, a szeretet-áramlatom számára megnyílt szívre van szükségem, amelybe belefolyhatok, és neki megnyilatkozhatom. Kinyilatkoztatásom mélyreható ismeret mindarról, ami kihullott belőletek. Tapasztaljátok meg újból, hogy kik voltatok, most mik vagytok, és mivé kell válnotok. Ezekről kapjatok ismeretet, tehát legyen világosság körülöttetek. Azért önthettem ki Szellememet tanítványaim fölé, mert azok teljes mértékben kapcsolódtak, mert minden előfeltételt teljesítettek, amely Szellemem munkálkodását lehetővé tette bennük. Azonkívül ekkor már végbevittem a Megváltás Művét az ősbűnre vonatkozóan.

Szellemem betöltötte tanítványaimat és az én megbízásomból kimondták mindazt, amit nekik mondtam. Tudtak már megbízásomból tanítani és az embereknek az Evangeliumot hirdették. Tehát így maradok veletek is mindvégig, mert a magasba mentem; viszont jelenlétemet mégis közölni akarom veletek.

Ezt ismételten megtapasztalhatjátok, és ne higgyétek, hogy elhagytalak; Szellemem állandóan azok között van, akik bensőségesen kapcsolódnak hozzám. Tanítani akarlak és tudástokat megemelni, hogy jogosan mondhassátok "Isten Szelleme tevékeny bennem".  És ahogyan megígértem, csak az igazságot mondom: "Bevezetlek az igazságba és emlékeztetlek mindarra, amiket nektek mondtam!"

Amen.

B.D.Nr.4658                                                                                                            1949. 06. 04.

A Szellem kiáradása - A szeretet-tan terjesztésének folyamata

Nektek van adva, hogy Nevemben beszéljetek; azaz, hogy hirdessétek Országomat, és szeretetem tanítását kivigyétek a világba, tehát hogy szellemben tevékenyek legyetek. Ezért annak igazságáról, amit embertársatoknak továbbadtok, elsősorban magatoknak kell meggyőződést szereznetek.  A szellemi kincset, amit tőlem kaptatok, szívetekkel és értelmetekkel kellett magatokévá tennetek, tehát érzés szerint is és értelem szerint is igennel kell választ adni rá.

Ezt akarom elérni nálatok, hogy kétely már ne tépje szíveteket. Hogy tudjatok hinni, hogy tudástok legyen, hogy embertársaitoknak bölcs tanítói legyetek, aki szőlőskertemben áldásosan tevékenykedik. Missziótok nincs időhöz és helyhez kötve és mindig lesz alkalmatok, hogy értem és Nevemért közbelépjetek. Használjátok ki ezeket az alkalmakat és értékesítsetek mindent, ami mint szellemi gazdagság érkezik hozzátok.

Én állandóan osztom adományaimat, ezért ti is állandóan adjatok abból, amit szereztetek, ami már birtokotokban van, ami magatokat is boldoggá tesz. Ekkor majd megállapíthatjátok magatokon beszélő tehetségeteket is. Ez csak addig tart, amíg értem beszéltek és szavaimat továbbítjátok. És erről fölismerhetitek Szellememet, hogy nem értelmetek súgja a szavakat, hanem hogy belülről hajtva beszéltek, hogy teljes meggyőződéssel beszéltek olyan dolgokról, amely tudásotok számára teljesen idegen. És meggyőzőnek tűnik mindenkinek, akiben komoly akarat van, hogy az igazságban éljen. Kiöntöm fölétek Szellememet, amint szolgálni akartok és dolgoztok értem és Birodalmamért.

Amit a Szellem közvetít, az a legtisztább igazság, és érdemes rá, hogy embertársaitoknak előterjesszétek, mert a belőlem való Szellem nem ad mást, mint a legtisztább igazságot - mert belőlem való rész, akinek semmi sem idegen és aki a legnagyobb mértékben fel akarja tárni előttetek az ismereteket. Átvételénél legyen tevékeny a szív és értelem és ugyanúgy a továbbításnál is legyen a szív és értelem tevékeny. Azaz nyújtsátok át szeretettel és olyan formában, hogy értelem szerint is elfogadhatónak tűnjön az embereknek és beállítottságuk ennek megfelelően igenlő legyen.

Alkalmatok gyakran lesz, mert a készséges lelkeket hozzátok vezetem, akik képesek a föntről való Szellemi kincset befogadni és értékelni. Amilyen a meggyőződéstek, úgy tudtok majd meggyőzően beszélni és Birodalmam számára könnyebben megnyeritek az embereket. Ennek ellenére kegyelmeimet kérnetek kell, hogy általatok magam munkálkodjak, amikor értem tevékenykedtek.

Én eleget teszek minden kérésnek, amely Szellemi haladást, megvilágosulást, és szavaim visszaadásának erejét kéri, mert aki értem dolgozik, valóban nem dolgozik hiába. Olyan kegyelmi mennyiséget értékesíthet, amelynek nincs határa és csak rajta múlik, mennyire használja akaratom szerint az igazság terjesztésére. Áldásomban pedig mindig bizonyos lehet.

Amen.

B.D.Nr.4659                                                                                                            1949. 06. 05.

Isten kisugárzása - Tanítás belülről

Hogy a tudatlanság állapotából, amelyben a földi élet kezdetén vagytok - átlépjetek az ismeret állapotába, ahhoz állandó oktatásra van szükség. Állandóan oktatni kell benneteket, mert olyan mértékben nem vagytok befogadó képesek, hogy ezt a nagy világosságot azonnal el tudnátok viselni. Lassan kell bevezetnem benneteket a helyes ismeretbe, hogy a szív és értelem felfogja és lelketeknek igazi haszna legyen belőle. Tehát tanítókat kell mellétek adnom, hogy az igazságban vezessenek. Ezek lehetnek olyan tanítók, akiket én képeztem ki de lehetnek olyanok is, akik indirekt is képesek befogadni mindazt, ami a tudáshoz szükséges és van szilárd akaratuk, hogy szolgálatomba lépve értem és Birodalmamért dolgozzanak. Mert ez az akarat adja a garanciát nekik, hogy igaz a tanítás, amit kaptak, tehát a maguk részéről akaratomnak megfelelő tanítói tevékenységet folytatnak. Az az akaratom, hogy az igazság elterjedjen, hogy az emberek a szellem sötétjéből a tiszta világosságba lépjenek. Azt akarom, tanulják meg, hogy engem megismerjenek, hogy ki és mi vagyok, és nekik mint teremtményeknek, mi a feladatuk a földön.

Tehát én vagyok az igazi tanító, aki helyes ismeretet ad azoknak, akik szintén mint tanítók akarnak tevékenykedni. Engem viszont másképpen nem lehet meghallani, csak mint szellemet. Bár beszélek hozzátok, de hangom nem kívülről hangzik föl fületeknek, hanem belülről kell észrevennetek. Ezért ott is én tevékenykedek, ahol indirekt, tehát közvetítő által megy végbe a tanítás. Elsőként mindig Szellememnek kell munkálkodnia, hogy hatásos legyen a nektek közvetített tanítás, hogy értelmeteket fölfogó képessé tegye és szívetekben az igazság mélysége iránt érzéseket ébresszen.

Ahol Szellemem nem tevékeny, a legnagyobb bölcsességeket hallhatjátok és az mégis teljesen érintetlenül hagy benneteket és csak mint sok üres szó hallatszik fületeknek. Ezeket a halott szavakat Szellemem teszi élővé; Szellemem erő, amely átáramlik minden szón. Ezzel tud hatást gyakorolni az emberre, tehát hogy isteni szónak érezze. Szellemem tevékenysége az irántatok való részvétem jele, de csak ha megnyíltok számomra, lehetek részvéttel irántatok, amennyiben Szellemem tevékenysége által tökéletességre segítelek. Akkor majd mindent meg tudtok érteni, akár direkt vagy közvetítő által jut hozzátok a tanítás.  Az ismeretnélküliség állapotából be tudtok menni a fénnyel legtelítettebb állapotba, mert amint Szellemem által bennetek tevékeny lehetek, direkt kapcsolatban álltok velem.

 A Szent Szellem egyszerűen önmagam kisugárzása,  Adomány - amely nem anyag, amelyet nem lehet megpillantani, nem lehet megfogni, hanem csak érezni lehet. Amely tehát valami hatásos, de nem látható, és ami mégis engem igazol - tehát a Magam Énjének az eleven tanúsítója. Szent Szellemem a szeretetem kisugárzása, Szeretetem pedig abban a formában nyilvánul meg, hogy azt ami ő maga, a legkisebb szikra formájában az ember szívébe sugározza, aki ezáltal képes isteni lénnyé fejlődni és mindig jobban és jobban halad a tökéletesség felé.

Tökéletesnek lenni annyit jelent, hogy szellemi területen a legtisztább ismeretek világosságában áll, a világosság-nélküliség állapotát legyőzte és segítségemmel fény-lénnyé lett, aki a közelemben tartózkodhat, szeretetem és Szellemem állandóan átjárja, és mindörökké boldog már.

Amen.

B.D.Nr.8674                                                                                                            1963. 11. 15.

A Szent Szellem hívása

Ti emberek gyakran hívjátok a Szent Szellemet, hogy jöjjön el hozzátok - és nem tudjátok, hogy az bennetek van és csak a szabad akaratra van szükség, hogy megnyilvánulhasson. A Szellem az én részem. Eloldhatatlan kapcsolatban van az Atya-szellemmel. Tehát egy isteni szikra, amely lelketek társa lett, amikor a földön emberi testbe öltözött.  Vagy másképpen: ti egykor mint szeretetem sugárzása jöttetek ki tőlem, tehát ős-szubsztanciátok ugyanaz, mint az enyém.

Bár az egykori elpártolásotok által ez a szubsztancia elkeményedett - és ti halott lények lettetek - holott valamikor tele voltatok élettel. Ugyanis akkor rátok sugárzott szeretetem ereje, és ez az erő nem tud meglenni másképpen, csak ha állandóan tevékeny. És mert ti szeretet-erőm ellen tiltakoztatok, képtelenek lettetek minden tevékenységre. És most is, amint ember formában a földre léptek ebben az erőtlen állapotban vagytok. Hogy a földi élet feladatát teljesíteni tudjátok, örök szeretet-erőm egy szikráját belesugároztam minden egyes ember szívébe, amely ismét az én részem. Éltet benneteket az egykori lénnyel kisugárzott erő, ami azt jelenti, hogy van életerőtök, amivel földi módon tevékenyek lehettek, és egyúttal mint ember is teljesíthetitek feladatotokat.

A tulajdonképpeni feladat azonban az átszellemítésetek és az is marad. Tehát, hogy visszaváltoztok az ős-állapotba.  De ezt a feladatot csak úgy tudjátok teljesíteni, ha szeretetté alakultok. Hogy erre képesek legyetek, belétek kellett helyezni a szeretet-sugarat, mert egykori elpártolásotok által teljesen szeretetérzés nélkül vagytok. A belétek helyezett sugár, a szeretet-szikra, a magam énjének a kisugárzása; Szellemem kisugárzása a ti lelketekbe, de amely csak a magatok akaratával tud benneteket, mint embert életre ébreszteni.  Szeretet-szikra mindenkiben van és az az én énem része bennetek. Tehát nem kell külön hozzátok érkeznie, már bennetek van, de megnyilvánulni csak akkor tud, amikor szeretetből kiinduló cselekvések által erre lehetőséget adtok neki,  ő maga nem tolakszik, sem nem befolyásol valamilyen formában. Tehát a Szellemet akármikor életre ébreszthetitek magatokban, de erre nem kényszerít senki. Az imával, hogy a Szent Szellem jönne el hozzátok, csak azt bizonyítjátok, hogy a helyes összefüggést nem ismeritek, továbbá hogy fogalmatok is téves, mert mintegy megszemélyesítitek és úgy hívjátok magatokhoz mint egy lényt.

A Szellem viszont az én kisugárzásom, mert én MAGAM vagyok öröktől fogva a Legszentebb Szellem, és mindenkinél ott vagyok, aki hív. Az a Szellem, akit ti hívtok, soha nem képzelhető el tőlem elváltan és nem tud és nem is akar eleget tenni hívástoknak, amíg magatokat szeretetté nem alakítottátok. Mert bár a belőlem való szeretet-erő nem ismer korlátokat, egy bezárt szívbe mégsem tud belesugárzani. A szív pedig mindaddig zárva marad, amíg készséges nem lesz a szeretetre. Mert szeretetre éppen az említett társul adott Szeretet-szikra vagy Szellem-szikra által lesz képes.

A szeretetre való készség pedig arra készteti a belőlem való Szellemet, hogy megnyilvánuljon akkor is, ha külön nem is hívjátok.  - Bennetek van, de mindaddig csöndben marad, amíg a szeretetet figyelmen kívül hagyjátok. Ő maga a szeretet és ezért csak a szeretet iránt nyilvánul meg. Azonkívül elválaszthatatlanul össze van kötve az Öröktől való Atya-szellemmel, ezért az "én Szellemem" vagy másképpen az isteni szeretet-tűz egész teljességével belétek, emberekbe ömölhet és ezzel arra késztetheti a Szellem-szikrát, hogy megállás nélkül oktasson belülről, mert az isteni Szeretetfény meg kell hogy világosítsa a ti szíveteket is. Az a legtisztább ismeretet jelenti, olyan tudás elérését jelenti, amely az igazságnak megfelel, mert Szellememnek mindenről van ismerete és ezért csak a tiszta igazságot közvetítheti.

Tehát ti folytonosan csak azt kérhetitek, hogy én MAGAM legyek jelenvaló nálatok. Ez azt követeli tőletek, hogy szeretetté alakítsátok magatokat, mert e nélkül az Örök Szeretet nem lehet jelenvaló. Tehát csak erőért imádkozhattok, hogy parancsaimat teljesíteni tudjátok és akkor majd jelenlétemet is megérzitek, mert a szeretet minden tettével engem vontok magatokhoz, hiszen én magam vagyok a SZERETET. Akkor majd Szellemem által tevékeny leszek bennetek - ahogyan azt megígértem.

Amen.