A SZENT

SZELLEM

I.

 

 

 

Életerő  -  Szellemi erő

 

A Szent Szellem tevékenységének kérése

 

A Szent Szellem munkálkodása

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Életerő — Szellemi erő

Isten-szikra

Szellemi újjászületés

Isten jelenléte - Isten templomának előkészítése

"Lakást akarok venni szívetekben"

"A Szellem tevékenysége" az emberben

A Szellem egyesítése az Atya-szellemmel

A Szellem egyesülése a lélekkel - Újjászületés

A Szellem tevékenysége - Istenből való erő

Visszaváltozás szeretetté – Szellem szikra - Kiáradás

A Szellem tevékenységének feltétele

A hit és szeretet elvezet az Istennel való egyesüléshez

Isteni Szellem tevékenység  -  Démoni munkálkodás

A Szellem tevékenysége – A Szent Szellem kiáradása

A Szent Szellem hatása      A végidő apostolai

Isten szolgáinak kipróbálása

A Szellem hatásai

A Szellem tevékenységéről

A Szellem kiáradása "szellemi" segítséget jelent

A Szellem lecsökkent hatása

Ismeret a szellemi-tevékenység folyamatáról

Ritka, az isteni Szellem tevékenysége az emberben

A Szellem-tevékenység különféle formái –  Gyógyítás – Nyelveken szólás

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.5269                                                                                                            1961. 12. 10.

Életerő — Szellemi erő

Soha ne hagyatkozzatok a magatok erejére. Igaz, hogy az akaratot magatoknak kell tevékenységre bírnotok és nem szabad tétlenül várnotok a segítségre. Viszont amit tesztek, azt mindig velem egyesülten kell kezdenetek, segítségemet és áldásomat kell hozzá kérnetek - és sikerülni fog. Van ugyan életerőtök és az fürge tevékenységre képesít és jogosít. De akaratom áll minden fölött és azt ti nem kényszeríthetitek semmire. Én pedig, amikor lelketek üdvösségét szolgálja, sokszor arra kényszerülök, hogy ellenálljak akaratotoknak .

Az életsorsban vannak kudarcok, sikertelen elgondolások, eredménytelenségek és ezeket saját erőből nem vagytok képesek távol tartani. Ilyenkor nem sokat segít az életerőtök sem és rá kell jönnötök, milyen keveset tudtok saját erőből létrehozni. Minden kudarc, minden hiábavaló munka, minden gyengeségi roham, mindig arra int, hogy forduljatok az örök Erőadóhoz, az ő áldásáért könyörögjetek, ismerjétek el elégtelenségeteket, kérjétek hogy sokasítsa meg erőtöket és adja meg minden tevékenység sikeres befejezését.

Engem nem lehet elfelejtenetek. Azért gyakran olyan helyzetbe kell hoznom benneteket, ahol a saját erő nem elégséges és nem képes eredményt hozni. Meg kell értenetek, hogy sikertelen minden fáradozástok, ha én nem adom hozzá áldásomat. Viszont az áldást kérnetek kell, nehogy megfeledkezzetek rólam. A sikert garantálja a velem való együttműködés. Ha visszaléptek ettől, minden sokkal nehezebb és gyakran teljesen sikertelen. Bár a sikert kikényszeríthetitek magatoknak, de akkor csak az alulról jövő erő segítségével. Az állandóan gondoskodik rólatok, ha cserébe adjátok érte lelketeket.

Ezzel az erővel hatalmassá válhattok a földön; minden sikerül és az embereket elképeszthetitek természetfölötti erővel. De ez mindig azzal jár, hogy lemondtatok szabadságtokról, mert rátok rakta bilincseit, és teljesen az ő, a sátán hatalmában vagytok. Ne kívánjátok ezt az alulról érkező segítséget még akkor sem, ha szemmel láthatóan sikeres földi életet kínál. - Jöjjetek énhozzám bensőséges imával hívjatok, és erőt és kegyelmet kérjetek tőlem és valóban többet nyertek általa, mint amennyit ellenfelem képes adni. De nem világi javakat vesztek ekkor birtokba. Én minden kezdést megáldok, amit a földön elindítotok. Ugyanakkor szellemben is megáldalak. Azaz, a velem tartott bensőséges kapcsolat által ellátlak szellemi erővel, amely összehasonlítatlanul értékesebb a ti életerőtöknél, mert a szellemi erővel végzett munka mindig sikeresebb, ha ti ezt nem is ismeritek föl. Soha ki ne vonjatok abból, amihez hozzákezdtek, mert állandó tanácsadótok, vezetőtök, gyámotok akarok lenni, aki mindent mindig lelketek javára a legjobban kormányoz.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.5299                                                                                                            1952. 01. 19.

Isten-szikra

Az emberszívben lévő Isten-szikra az a világosság, amit meg kell gyújtanotok, hogy világosság legyen bennetek és felismerésekre jussatok. És ezt a fényt egyedül a szeretet gyújtja meg. A szeretet ébreszti fel az isteni Szellemet, amelyet mint az Örök Szeretet egy-szikráját, az öröktől való Atya-Szellem helyezett belétek, hogy kiterjedjen és betöltse az egész embert. Hogy aztán majd eggyé váljon az fénnyel, a Szeretet Tüzével, amit Isten maga sugároz bele a Végtelenségbe.

 Az Örök Szeretet nem osztható részekre; Istennek ebben a mindent átfogó sugárzásában minden benne van, amit szeretetnek lehet nevezni. És mindenütt maga Isten van ott, ahol szeretetet gyakorolnak, mert a szeretet soha nem lehet Istenen kívül, mert ez az ő ős-szubsztanciája. Viszont a szeretet valami hatékony dolog; valami eleven. A szeretet bizonyos mértékben egy mindig tevékeny tűzáradat, amely megállás nélkül életet hoz létre. Tehát egy ilyen szikra nyugszik bennetek, amikor mint ember megpillantjátok a világot. A földi életnek pedig az a feladata, hogy ezt az Isten-szikrát lángra lobbantsa, tehát úgy, hogy benneteket mintegy az életre ébresszen.

Ez a tulajdonképpeni Istentől való élet, amely a test látszatéletének megadja az igazi értelmét. Ez a szellemi élet, ami elmúlhatatlan. Viszont az emberben először fel kell ébreszteni, mielőtt ereje megjelenhetne. Ez az, ami benneteket Istennel összekapcsol és megjelöl mint Isten részeit. Belétek van helyezve, de át van adva a magatok akaratának, hogy az akarat felgyújtsa és magas lángra eressze. Amikor az ember nem akarja felismerni Istenhez való tartozását és eláll mellőle egészen a földi lét végéig el lehet temetve. Bár a kapcsolat fennmarad, mert Isten Szelleme oszthatatlan, viszont az ember nem érez belőle semmit, benne sötét és hideg van, sem a világosság fényét, sem melegét nem érzi. Ennek alapján tehát az ember nem veszi észre a saját Szellemét, az isteni szeretet-áramlatot, és ezért szellemben halott; nincs benne szellemi tevékenységre semmi ösztönzés, nincs ereje - még ha a földön él is. Az igazi életet csak az Istenből való Szellem teremti meg.

Az élet állapotába csak akkor lép be, amikor a szeretet által lángra lobbantja magában az Istenszikrát. Isten szeretet-ereje csak ekkor tölti be az embert, ekkor jut a tevékenység állapotába, ahol megjelenik az Istenből való erő, ahol az ember ismeretekben gyarapszik és a hit és szeretet létrehozza benne az Isten-szellem teljességét. Ez fokozott erőt és világosságot jelent. Az ember földi életének a legfontosabb feladata, hogy a szeretet által a Szellem-szikrát felébressze, majd folyton és folyton táplálja. Ekkor hozza létre Istennel, az Örök Szeretettel az egyesülést, tudatosan egy láncszemmé lesz benne, hogy soha többé el ne oldódjon attól, akitől az örökkévalóságban sem tud már elválni.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.4072                                                                                                            1947. 06. 28.

Szellemi újjászületés

Célotok és kívánságtok a szellemi újjászületés átélése legyen, mert akkor hozzám kapcsolódtatok és biztosított a fölfelé haladástok. Beleszülettetek a testbe, és bennetek nyugszik a Szikra, ami az én részem. De a Szellemszikrának még nincs élete - még ha ti a földi élet részesei is vagytok. Először életet kell adnotok neki, tehát a bennetek lévő Szellemnek át kell élnie a saját megszületését - és ezt egyedül magatoknak kell végbevinni. Ez a feladatotok, amelynek teljesítésétől függnek az örökkévalóság életviszonyai. Tehát a szellemi újjászületés azt jelenti, hogy teljesen függetlenül a testi élettől a bennetek lévő Szellemnek megadjátok a lehetőséget, hogy belépjen a magatok életébe és részesül mindenből, amit ti gondoltok, beszéltek és tesztek. A bennetek lévő Szellem az én részem - tanácsot akar adni, vezetni és oktatni akar, azt akarja, hogy hallgassatok rá, magához akarja vonni a lelket - tehát segítséget akar nyújtani, hogy megtaláljátok a velem való egyesülést, hogy boldogságotokat elnyerjétek.

De a Szellemet hogyan ébresztitek föl magatokban? Úgy, hogy megteszitek annak akaratát, aki nektek életet adott és a Szellem-szikrát belétek helyezte. Ezzel akarta helyreállítani az összeköttetést veletek, akik még távol vagytok tőle, és mégis meg kell találnotok a földön a vele való egyesülést. Az én akaratom pedig az, hogy megtartsátok parancsaimat, engem minden fölött szeressetek, embertársaitokat pedig úgy szeressétek, mint önmagatokat. Ha ezeket megteszitek, a szellemi újjászületés nagyon gyorsan végbemegy és a Szellem tevékeny lehet bennetek. Tevékenysége elsősorban a gondolatok rendezéséből áll, mert az most már a Szellemi-birodalom felé fordul.

Tehát gondolkodástok szellemi irányt vesz fel. Ellentétben az eddigi földi élettel, most szellemi dolgokkal foglalkoztok. A világot már nem állítjátok előtérbe, és kívánságtok azoknak a dolgoknak szól, amelyek a lelki életre vonatkoznak; gondoltok a halál utáni életre, engem kerestek és én hagyom, hogy megtaláljatok. Mert a bennetek lévő Szellem-szikra az Atya-szellemmel való egyesülést keresi, titeket is erre bíztat, el akar oldani a világtól és megnyitja a szellemi élet kedvességét. Mindez sikerül is neki, ha tevékenységre lehetőséget adtok neki.

Ekkor újjászülettetek szellemben, és a célt biztosan eléritek. Mert én a Szellem-szikrával öröktől fogva össze vagyok kapcsolódva, ennek következtében ti is hozzám vagytok kapcsolva, ha engeditek, hogy a bennetek lévő Szellem fölfelé húzzon - miután életre ébresztettétek és utána átadtátok magatokat befolyásának. A testnek és léleknek előnyére válik, ha kapcsolatba lépnek a Szellem-szikrával. A test és lélek átadja a földi világot, hogy összeköttetésbe lépjen a szellem-világgal. A test és lélek hozzám törekszik, mert a Szellem-szikra meghatározza a gondolkodást, érzést és akaratot, és a szellemben újjászületett ember teljesen átadja magát Szellemem befolyásának.

A szellemben újjászületett már mindörökké nem vándorol a sötétségben, megtalálta a világosságot, elevenné lett, és életét már soha el nem veszti és örökké él.

Amen.

B.D.Nr.7895                                                                                                             1961.5.19.

Isten jelenléte - Isten templomának előkészítése

 (1.Kor.1. 16/17 és 6,19)

Lakást akarok venni szívetekben, minden időben jelenlévő akarok lenni nálatok. Azt akarom, hogy vágyódjatok jelenlétemre és ezért felkészültök mint templomom, amelyben lakni tudok. Ez annyit jelent, hogy magatokat szabaddá teszitek, minden tisztátalan vágytól, minden hibától és gyengeségtől, szeretetté alakultok, mert a szeretet földíszíti a szíveket és olyan edénnyé lesz, amely magába fogadhatja szeretetemet és Szellememet, ezzel az én lakásom lesz és az is marad. És most jelenlétemet is megtapasztaljátok, mert MAGAM beszélek hozzátok és állandó bensőséges viszonyban vagyok veletek.

Amikor jelenlévő lehetek nálatok, akkor valóban megálltátok a földi életpróbát, akkor visszatértetek hozzám - akitől egykor szabad akarattal elmentetek. Amikor jelenlévő lehetek nálatok, akkor már minden felfogástok és szemléletetek szellemi síkon mozog, gondolatban sokszor vagytok nálam, párbeszédet folytattok velem, soha nem érzitek már magányosnak magatokat, mert állandóan tudatos bennetek Atyátok jelenléte. Ezáltal már a földön benső békétek és boldogságtok van. Földi terhek és gondok akkor már nem nyomasztanak, mert mindent átadtatok nekem és mert biztosak vagytok abban, hogy én mindent elrendezek nektek, én, aki jelenvaló vagyok, aki bennetek lakom és valóban hűségesen gondoskodom rólatok.

Engedjetek lakást vennem nálatok és erre úgy készüljetek, hogy Örök Atyátoknak megmutathassátok, hogy szeretitek. Tegyétek szíveteket Isten templomává, alakítsátok át magatokat szeretetté - mert az Örök Szeretet csak ott tartózkodhat, ahol szeretet van. Én csak a magam őselemében lehetek és a ti szeretetetek után vágyódom.

Ezután már semmi el nem választhat bennünket egymástól, a gyermek egyesült Atyjával, minden időben hallhatja hangját. Úgy érintkezhet velem, mint egykor, amikor teremtményeimnek megnyilvánultam, amikor állandóan érezték sugárzásomat és leírhatatlanul boldogok voltak. És a földi lét alatt elért szeretet-fok egyúttal meghatározza az üdvösség boldogságának a fokát is, amelyet JELENLÉTEM KI TUD VÁLTANI bennetek.

És amikor szavam bennetek felhangzik és ti megkapjátok jelenlétem bizonyítékát, indítson ez mindig mélyebb szeretetre, mert a pompás ajándék, amit ezzel Atyátoktól kaptatok, megint csak a szeretet; és vagy felébreszti, vagy elmélyíti bennetek a szeretetet. És akkor bizonyítsátok be ti is szereteteteket. Vigyétek ki szeretetem tanítását a világba, embertársaitokat indítsátok arra, hogy szeretetben éljenek, és segítsétek rá őket, hogy szintén Isten templomává akarjanak lenni.

Ébresszétek föl bennük a kívánságot jelenlétemre, és hogy szeretetben tevékenykedjenek. Ekkor valóban szeretet-tettet visztek végbe, amely tetszésemre van. Mert minden emberben lakást szeretnék venni, mindenkihez szeretnék magam beszélni. Mert akkor érem el csak célomat, amikor ti emberek szeretetté alakítottátok magatokat azért, hogy velem egyesülhessetek és boldogok legyetek.

Amen.

B.D.Nr.5390                                                                                                            1952. 05. 13.

"Lakást akarok venni szívetekben"

 (Ján.14,23; Róm.5,5; 2.Kor.4,6; Ga1.4,6; Ef.3,7;)

Hozzátok megyek, és ti nem fogadtok be, amikor beszélni akarok veletek, nem hallgattok rám, amikor hívlak, nem követtek, és amikor lakást akarok venni nálatok, bezárjátok szívetek ajtaját és nem engedtek be. Tovább kell mennem a következő ajtóhoz, hogy ugyanazt újra átéljem. Nem ismeritek föl Uratokat, aki hozzátok közeledik; nem tudjátok, milyen pompás ajándékot akar hozni, milyen boldogságokat készített azoknak, akik befogadják.

Ennek ellenére előtte elküldöm követeimet, hogy jelentsenek be. De aki nem ismeri az Urat, az nem hiszi el amit követei mondanak. És szolgáim minden értem való tevékenysége hiábavaló ott, ahol az emberek akarata ellenem irányul. A világ embereinek a tekintete másfelé fordul - a világ örömeire. És annak számára, aki ennek a világnak az ura, mindig nyitva van az ajtajuk, és az úgy tesz-vesz ott, ahogy akar.

Ti emberek - tudjátok, milyen nagy veszedelem ez? Tudjátok-e, milyen nehéz lesz ezt az urat kikergetni onnan? - És azt tudjátok-e, az ő egyetlen célja, hogy benneteket elpusztítson? És azért fészkeli be magát nálatok, hogy már ne tudjatok neki ellenállni? - És tudjátok-e, mennyire gyöngék vagytok arra, hogy házatokat belülről kitisztítsátok. Hogy segítségre van szükségetek, ha meg akartok attól szabadulni, aki a boldogtalanságot hozza?

Én a békét hozom nektek, és csak olyan házba léphetek, amelyet megtisztítottak a gonosztól. Azért jövök már előre, hogy kopogjak és időt engedjek a tisztogatásra.

Kopogtatok nálatok és elhozom szavaimat, hogy ti e szavak szerint éljetek. Tehát, hogy a tisztogatást végbevigyétek magatokban. Ezzel szívetekben lakást készítetek, amely méltó lesz a Menny és Föld Urának a befogadására. Azért jó adományt hozok nektek, amikor ajtótokhoz lépek és kopogtatok. És boldog, aki kinyit nekem, és adományomat elfogadja.

Boldog aki meghív, hogy lépjek be, hogy aztán már el se engedjen szíve lakásából. Szíve olyan legyen, mint egy templom, hogy mostantól már soha el ne menjek.

Azért hallgassatok követeimre, amikor jönnek. Engedjétek meg nekik, hogy hírt adjanak Uratokról és Megváltótokról, aki nektek is Uratok és Megváltótok akar lenni, aki jó adománnyal akar boldogítani, aki meg akar nyerni magának, hogy aztán már soha el ne veszítsen.

Követeim minden ajtón kopognak, mert előre küldöm őket, hogy már nyitott ajtót találjak, amikor magam jövök hozzátok. Hallgassatok rájuk, mert az én szavamat hirdetik, az én eljövetelemre akarnak felkészíteni, hogy ne kopogjak hiába nálatok, mert az idő rövid már. És akkor a Világ Fejedelme teljesen a tulajdonába vesz - mert egyedül - az én segítségem nélkül, nem tudtok tőle megszabadulni.

Hívjatok - hogy jöjjek, mielőtt még nem késő - és egykor majd áldjátok az órát, amikor ezt a kérést kimondtátok. Mert eljövök, és segítek és ha magatok is akarjátok, lakást veszek nálatok, a szívetekben, hogy az ellenség már soha ne árthasson nektek.

Amen.

B.D.Nr.7710                                                                                                             1960. 09. 26.

"A Szellem tevékenysége" az emberben

Neked adatott, hogy tanúskodj rólam. Nem akarom, hogy az emberek megfeledkezzenek rólam. Bár keresik az Istent, aki megteremtett mindent ami körülveszi őket, de ez a hit egy nagyon kétséges hit, mert Istennek legföljebb igen nagy hatalmat engedélyeznek. De szeretetet és bölcsséget - amely hihetővé tenné, hogy az Atyjuk, azt már nem, abban már kételkednek.

Ezért nincsenek helyes viszonyban velem; nincs semmiféle kapcsolatuk hozzám, távol vannak tőlem. De én azt akarom, hogy tudjanak hinni bennem, és ezért sokféleképpen megnyilvánulok. Mert testi haláluk utáni boldogságuk a belém vetett hitüktől függ. Én minden időben ébresztettem magamnak szolgákat és szolgáló-lányokat, akik direkt kinyilatkoztatásaimat befogadták és továbbították. Tehát magamról bizonyságot adtam nekik és mivel igazi képet kaptak rólam teljesen az igazságban mozogtak, mert Szellemem tanította őket.

Azonban nekik ez feladatuk volt, mert tőlem ajándékot kaptak ami kötelezte őket. Az embereknek viszont többnyire hiányzik ama ismeretük, hogy én direkt beszélek hozzájuk, amikor bizonyos feltételeket teljesítenek. Ezért olyan nehéz hitet követelni tőlük arról, ami közvetlenül vagy közvetve Szellemem által jut hozzájuk: Bár mind ismerik az ígéreteket "Kiöntöm Szellememet minden testre és szolgák és szolgálók jövendölni fognak.." és hogy ".. mindvégig az enyémeknél maradok, .." vagy ".. elküldöm a Vigasztalót, az Igazság szellemét..". Ismerik a Könyvek Könyvét, de mégsem foglaltak állást ezekhez az ígéreteimhez. Ezért kell felvilágosítani őket. Tehát adjatok ti hírt nekik a "Szellem bennetek való munkálkodásáról", az Atya direkt kapcsolatáról gyermekeihez és azokról a kijelentésekről, amelyeket az Atya szeretete ajándékoz gyermekeinek.

Az emberek a "Szellem munkálkodását" ne cseréljék föl mediális szellemközlésekkel, amelyek a természetfölöttiből érkeznek az emberekhez. Ezek azokhoz érkeznek, akik átadják akaratukat és mint "forma" engedik használni magukat, akin keresztül a különféle érettségű szellemlények akarnak - és meg is tudnak nyilatkozni.

Mert itt most annak igazságáról van szó, amit az emberek föntről kapnak. A közlések értékéről van szó, az én szavaim értékéről van szó - amit ti emberek nem ismertek föl, és ezért jelentőségét nem is értékelitek. De tudnotok kell: az Atya a gyermekeihez beszél, és fontos mondanivalója van, mert közel van a vég.

Tudnotok kell, egyedül az igazság által lehettek boldogok, és ez az igazság csak tőlem, "az Örök Igazságtól" eredhet. És számotokra nagy jelentőségű, ha ennek az igazságnak a birtokában vagytok. Mert igazi képet ad rólam, és megmagyarázza Lényemet - amennyire ti ezt fel tudjátok fogni. Azonkívül szeretetet ébreszt irántam, ami szükséges a velem való egyesüléshez, a szellemi eljegyzéshez, az pedig örök fogalom a magatok boldogságát illetően.

Az embereknek direkt kinyilatkoztatásaimról tudni kell. De azt is tudni kell, hogy olyan edénnyé alakítsa magát mindenki, amibe én beleönthetem Szellememet. Nem kell hozzá más, csak éljétek a szeretetet és ezzel ébresszétek fel magatokban a Szellem-szikrát. Az összekapcsolódik az Örök Atya-szellemmel, majd megnyilvánul bennetek és a legcsodálatosabb szellemi javakat közvetíti. Ezek elmúlhatatlan javak és egykor, amikor a testet elhagyva bementek s Szellem-birodalomba, a ti szellemi gazdagságotokat képezi.

Ezért tanúskodj rólam, akárhol is kínálkozik az alkalom, mert az embereknek hinniök kell, hogy én Atyjuk akarok lenni. És szeressenek, mert a szeretetet csak a belőlem való igazság elfogadása hozhatja létre.

Amen.

B.D.Nr.3631                                                                                                             1945. 12. 20.

A Szellem egyesítése az Atya-szellemmel

És így a ti Szellemetek egyesíti magát az én Szellememmel, az Atya-szellemmel, amelynek része. És ekkor boldogok lesztek, mert a tőlem való elválás a boldogtalanság. Bár ez nem mehet végbe úgy, ahogyan ti elképzelitek, mert ami az én részem, az mindörökké elválaszthatatlan tőlem. Ennek ellenére sem tudtok boldogok lenni mindaddig, amíg nem vágyakoztok arra, hogy Szellemszikrátok az Atya-szellemmel egyesüljön. Mert az akarat mértékének megfelelően lesztek boldogsággal is ellátva. És amikor azt hiszitek, hogy tőlem eltávolodhattok, és erre szabad akarattal törekedtek - akkor szeretetem nem képes megérinteni, és csak ennek a ti akaratotoknak megfelelően tudlak ellátni.

De amikor törekedtek felém, akkor magatok léptek be az áramkörbe. És mindig boldogságot jelent, amikor szeretetet kaptok tőlem. Amíg a földön tartózkodtok, ez többé-kevésbé tudatos bennetek, mert a lélek érzi, szeretetem erejét, - a test azonban kevésbé. Viszont a lélek mindig húz belőle hasznot, mert mindinkább belelép abba az állapotba, amely lehetővé teszi a világosság és erő befogadását – az fény-lénnyé alakítja, aki a test halála után minden nehézség nélkül bemegy, a Világosság birodalmába és mérhetetlenül boldog.

Ezt a boldogságot csak a velem való egyesülés hozhatja meg és minél bensőségesebben törekedtek erre az eljegyzésre, annál inkább tudok eleget tenni ennek a kívánságnak és szeretettel és erővel táplálhatlak. Ti is jobban tudtok tevékenykedni a szeretetben, engem bensőségesebben vontok magatokhoz - mert magam a szeretet vagyok és minden szeretetből induló tettnek egy erősebb hozzám való kapcsolódás a következménye.

Ezért a velem való egyesülést csak a szeretet tudja létrehozni, és ha a túlvilágon boldogok akartok lenni, teljesen szeretetté kell alakulnotok. Úgy kell élnetek, ahogyan azt tanítottam, ahogyan leéltem az életet előttetek a földön. Engedjétek a bennetek lévő Szeretetszikrát világos lánggal égni, amely mindent elragad, amit csak elér.

Szívetek nem tehet mást, csak szeretetben éghet és mozgató erőtök csak a szeretet lehet. Akkor állandó egyesülésben lesztek velem. Szellemetek az én Szellemem felé törekszik és összeolvad az Örök Atya-szellemmel. Utána mindörökké eloldhatatlan kapcsolatban a legnagyobb boldogságot élvezve, világosság és erőben tevékenykedve – tehát teremtő és alakító módon a saját boldogságára munkálkodik. De mindig velem és bennem tevékeny, akitől öröktől fogva minden világosság, minden erő és minden üdvösség árad.

Amen.

B.D.Nr.3205                                                                                                            1944. 07. 29.

A Szellem egyesülése a lélekkel - Újjászületés

A lélek ellenállhatatlan magasba törésre érez késztetést, amikor a szeretetben való élés által összekapcsolódik a magában lévő Szellemmel. Az befolyásolni igyekszik, és abba a Birodalomba akarja vezetni, amely az igazi otthona. Ugyanilyen mértékben a földtől is eloldódik, azaz akarata és gondolkodása már nem a testének és kívánságainak szól, hanem a szellemi felé fordul. Amikor ez az állapot létrejött, a lélek szellemben újjászületett. Új életszakaszt kezd, fölismerte földi feladatát és ez a földi feladat tudatos marad benne.

Az előző állapotba való visszalépés már nem következhet be, ahol még szellemi ismeret nélkül volt és csak a földi életre gondolt. Most szellemi gazdagságot gyújt, amennyiben tudatosan törekszik a magasság felé, megnyitja magát a Szellemi-birodalom gondolati áramlatának és ennek következtében szeretetből induló tetteket visz végbe. A fényből való lények a Szellem-szikrán keresztül nyilvánulnak meg az emberben, és megállás nélkül szeretetre ösztönzik.

Minél inkább tevékeny az ember a szeretetben, annál könnyebben felfogja a Szelleme hangját és annál több ismeretet vesz magába. Szeretetből induló tettei, lehetnek anyagi és szellemi természetűek. A szolgáló felebaráti szeretetben tevékeny lehet, amikor a földi szükségletekben ad támogatást, de gondozhatja az embertársa lelkét is, amikor tanítja és átadja, amit előzőleg ő kapott Szellemén keresztül. Olyan szellemi ismeretet, ami az igazságnak megfelel.

Továbbíthatja az elmúlhatatlan értékeket és ezzel lelkeket segíthet a magasba. Ez a szeretetből induló tevékenység nagyon áldásos, mert olyan segítséget nyújt, amiért a l. lelkek örökké hálásak lesznek. Mert a szellemi segítség az életre ébredést segíti - ha az ember engedi, hogy segítsenek rajta; ha azt nem utasítja vissza és nem zárkózik el.

Amint az ember rálépett a szellemi ösvényre, már soha nem akar az úton egyedül menni, hanem mindig hatni igyekszik embertársaira, mert felismerte, az életben a legfontosabb a szellemi törekvés, és ha készséges rá egyedül ez vezetheti el a célhoz. A lélek a földön már nem érzi jól magát és állandóan azon törekszik, hogy onnan megmeneküljön. Imában mindig és mindenhol fel tud emelkedni a Szellemi-birodalomba, mert ott ácsolják mindig a hidat, hogyha az ember a Szellemi birodalomba való belépésre vágyódik.

A világosság lényei mindig készek, hogy az emberhez közvetítsék az Istentől kapott erőt, és az emberben a Szellem-szikra is mindig kész, hogy a szellemi adományt átnyújtsa az ember lelkének. A Szellem-szikra állandó kapcsolatban áll a világosságot adományozó világgal, és így Istennel. Isten a világosság lényein keresztül vezeti az igazságnak megfelelő ismeretet, ahhoz az emberhez, aki szeretné befogadni. Mert a szellemi adományok mértékét a lélek kívánsága, gondolkodása, és akarata határozza meg. Ez korlátlan lesz, amint ez a lélek a szellemi javakat továbbadja embertársainak, hogy boldoggá tegye azokat is.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.1160                                                                                                             1939.11.5.

A Szellem tevékenysége - Istenből való erő

A Szellem tevékenységét önmagatokban csak úgy lehet megérteni, ha az ember elképzel egy tevékeny erőt magában. Különbséget kell tenni a Szellem és a lélek fajta és mód szerinti tevékenysége között. A lélek az életmód, és minden test él, ha lélek lakik benne. Ezzel a lélekkel azonban tisztán mechanikus életet is élhet, mert a test jól elvégez minden funkciót, ami az élethez kell. Ezt lélek nélkül nem tehetné meg. Viszont most ezt Istennel való minden összefüggés nélkül teszi.

Csak az Istentől kapott életképességet használja, de nem Istenért, hanem kizárólag önmagáért és az Istennel ellentétes hatalom érdekében. Ezt megelőzően Istentől tudatosan életet kért, hogy hozzá közelebb juthasson, de ezt a célt nem teljesítette, viszont a lélek tevékenységét ezzel kapcsolatban, hogy élhessen - igénybe vette. De nem kérte magának az isteni erőt, az isteni Szellemet, pedig az lenne az egyetlen lehetőség, hogy közelebb jusson Istenhez.

A csodálatos isteni adományt, az Isteni-szikrát figyelmen kívül hagyta. Így a Szeretet-szikra - az isteni az emberben, nem lett tevékeny; a Szellem-szikra nem kelhetett életre, és Isten erejét nem lehetett az embernek közvetíteni. Isten nem nyilatkozhat meg az ember Szellemében, Istennel a kapcsolat nem állt helyre, tehát a közeledés sem mehet végbe. A közeledésre nincs lehetőség. Nincs lehetőség a szétválasztottság áthidalására, amikor magam tevékenykedhetnék benne. Ez addig marad így, amíg az Istenből való Szellem tevékennyé nem válhat az emberben.

Az Istenből való Szellem egyúttal Isten ereje is. Az ember teste szerint élhet és mégis halott, ha a szellemi újjászületés nem ment végbe. Istennel keresni kell az érintkezést, és az istenit a felebarát iránti tevékeny szeretettel kell felébreszteni magában. És az isteni majd tevékeny lesz. A lelket majd úgy befolyásolja, hogy az minden gondolkodást akaratot és tettet alárendel neki. A lélek már nem tesz eleget a test kívánságainak, hanem egyedül a benne megnyilvánuló Szellemre hallgat, és így már maga Isten nyilvánul meg. Az Istenből való Szellem helyet kapott MINDEN emberben, de saját magában lévő legdrágábbat nem mindenki veszi igénybe. Így a földi életet elhibázza, mert az nem hoz fejlődést. Az Isten-szellem felébresztése nélkül, az Atya-szellemmel való egyesülés nem mehet végbe, pedig ez az élet egyetlen célja.

Amen.

B.D.Nr.8510                                                                                                             1963. 05. 27.

Visszaváltozás szeretetté – Szellem szikra - Kiáradás

Az Isten-szikrát mindenki magában hordja. Az az én részem, mert önmagamban én vagyok a szeretet. Tehát, egy szikra isteni-szeretet van bennetek, amely velem a szeretet ősforrásával eloldhatatlan összeköttetésben van. Ez a Szikra bennetek izzik, amikor a földi életet mint ember elkezditek. Ti pedig világos lángra lobbanthatjátok, amelynek tiszta fényében már nincs semmi, ami ne lenne átlátszó. Mert ez a láng minden dolgot megvilágít és az embert is teljes egészében átjárhatja, annyira, hogy a legvilágosabb ismeretekben találja magát. Olyan lesz mint kezdetben, amikor mint szeretet-sugár indult belőlem és teljesen tökéletes lény volt.

Minden a világosság és erő birtokában van, ami bensőségesen kapcsolódik hozzám. Ezért a földi létben az ember egyetlen fontos dolga, hogy létrehozza a kapcsolatot velem, amelyet egykor szabad akarattal megszakított. Ez pedig az említett Szeretet-szikra által megy végbe. Az örök Atya-szellemmel helyreállítja a kapcsolatot, hogy a lény a legvilágosabb fény és megismerés állapotába jusson - ami egyúttal a szabadság és erő állapota is. Aki ezt a Szikrát önmagában lángra lobbantotta, az már mindörökké nem veszhet el, mert isteni szeretet-fényem áramkörében van. Olyan edénnyé lett, amelybe szeretetem beleömölhet. Mert ennek a Szikrának a lángra lobbantása a szeretet által megy végbe, tehát aki tevékeny a szeretetben, az helyreállította kapcsolatát velem, mert magam vagyok a szeretet, és  aki éli a szeretetet az bennem marad és én benne.

A szeretet az isteni rend elve; a földi életben a legfontosabb dolog, mert a szeretet én magam vagyok, és aki hozzá akar eljutni, ezt csak úgy teheti, ha maga is szeretetté válik. Ezzel ismét eggyé lesztek velem. Hiszen őslényetek a szeretet volt és most csak arra van szükség, hogy visszaváltozzatok szeretetté. Szeretetem egy szikráját azért helyeztem belétek, hogy ezt meg tudjátok tenni. Nektek magatoknak nincs semmi szeretetetek és örökké nem lennétek képesek a visszaváltozásra az én támogatásom nélkül. De azzal, hogy a Szeretetszikrát belétek helyeztem és az mindörökké kapcsolatban van velem - megadtam a támogatást.

A földi életet arra kell használnotok, hogy magatokban lángra lobbantsátok a Szikrát. Ekkor leesik rólatok minden fogyatékosságtok, megmenekültök minden boldogtalanságtól, a legvilágosabb fény elől kitér a szellemi vakság és ismét az ismeret talaján álltok, mert a szeretet már világosság, amely átvilágosít benneteket és elkerget minden sötétséget. A Szeretet-szikrát a szeretettel életre keltitek magatokban és kikerültök a halál állapotából - mert a szeretet-nélküliség minden állapota szellemi halált jelent az életre teremtett lényeknél.

Most már belétek sugározhatom isteni szeretetemet és mert én mindent tudok, azért ti is a tudás állapotába kerültök. Most beléptetek az isteni rend állapotába, ahol a világosság a legfényesebb és az ismeret a legvilágosabb, és ahol ismét tökéletesek lesztek, mint ahogyan kezdetben voltatok. - És a Szellem kiömlése még mindig érthetetlen? Mit kell érteni alatta? - Értsétek meg, egy teljesen természetes folyamat, hogy a Szellem belülről oktat, ugyanúgy az is, hogy csak a szeretetben való élés adhatja meg a kapcsolat helyreállítását, mert akkor magam tevékenykedhetek bennetek. Tehát ismét megadom azt a tudást, amit elvesztettetek, mert szabad akarattal adtátok oda, amikor elvágtátok magatokat minden szeretettől és tiltakoztatok szeretetem sugárzása ellen.

A földi feladat teljesítése csak annyi, hogy ismét visszaváltoztok szeretetté. Erre adtam lehetőséget, amikor az isteni Szeretet-szikrát belétek rejtettem. Ezért kell mindenki számára állandóan a szeretetet prédikálni, mert amikor a szeretetet gyakoroljátok, eljuttok annak megértéséhez, hogy az mit von maga után. A Szellem kiömlése érthető fogalommá válik, azt is tudjátok majd, hogy mi az igazság és hol és hogyan lehet az igazsághoz eljutni. Mindennek bennem van az eredete, és csak a velem való kapcsolat a feltétel, hogy részesüljetek mindenből, hogy tökéletessé váljatok, ahogyan Atyátok a Mennyben is tökéletes. De amíg nincs bennetek szeretet, addig Szellemetek sötét marad, bár pislog egy kicsit mint szikra, de nem indít tevékenységre, mert hogy tevékeny legyen, annak a szeretetben való munkálkodás a feltétele. Azért boldognak mondhatjátok magatokat, hogy ezeket az ismereteket megkapjátok; és ha elfogadjátok és azon fáradoztok, hogy ennek az ismeretnek megfelelően éljetek, tehát a szeretetet lángolni engeditek magatokban - akkor ismét életre keltetek a szellemi halálból - és ez az élet már örökké tart.

Amen.

B.D.Nr.8833                                                                                                             1964. 07. 26.

A Szellem tevékenységének feltétele

Elég egy egyszerű kérés, hogy töltselek be Szent Szellememmel, hogy telítve legyetek vele. Előfeltétele: ez ne csak a száj beszéde legyen, hanem szívetek legmélyéből szálljon föl hozzám a kérés. Minden embernek örülök, aki ilyen kéréssel jön hozzám, hiszen gondolatainak a legtisztább igazságnak megfelelő tisztaságát kéri tőlem.

Tehát mi lehetne az, amit nagyobb szeretettel tennék, mint hogy odavezetem a világosságot, ahol erre vágyódás van? És az igazság utáni vágyának megfelelő lesz, amivel ellátom és a szeretetének megfelelő lesz a kegyelmi áradat teljessége. - Valóban figyelemreméltó erő átsugárzásáról van most szó, amely az egyes emberben mint "Szellemi adomány" jut kifejezésre. Ez kifelé is felismerhető és az embereknek olyan meggyőződést ad, hogy az illetőt eltöltötte Isten Szelleme. Viszont ezek kivételes esetek, pedig én nektek azt az ígéretet adtam, hogy a Vigasztalót mindazoknak elküldöm, akik hisznek bennem, parancsaimat megtartják, mert "nekik kinyilatkoztatom magamat".

Ha a kinyilatkoztatás olyan edényen keresztül történik, akinek a feladata, hogy egyenesen tőlem fogadja magába szavaimat - ezzel mégis megszólítok mindenkit, tehát kinyilatkoztatom magamat. De ti nem értenétek meg, ha Szellemeteket meg nem világosítottam volna, ha nem tevékenykedhetnék bennetek. Vagy másképpen: mert ti tevékenyek vagytok a szeretetben, ezzel lángra lobbantjátok magatokban a világosságot, amely megvilágosít; a Szellem-szikrát ébresztitek életre magatokban, és az most belülről hatást gyakorol rátok. Mindent felfogtok, amit veletek ismertetek, ezért tudástok mindig magasabb lángra lobbantja a hozzám való szereteteteket anélkül, hogy az kívülről látható lenne.

Ezt a szellemi keresztséget említettem akkor, abban az időben, amikor a földön jártam. Az emberek akkor még vakok voltak, Megváltó Művem még nem volt kész, amely által a szellemi vakságból megszabadíthattam volna őket. Tűzkeresztségről beszéltem nekik, a szeretet világosságáról, amely majd fellángol bennük, tehát ami olyan, mint a tűz és a Szellemet azonnal felébreszti, elhajtja a szellemi vakságot belőlük. Meghirdettem "Szellemem tevékenységét" az emberben, mert ismereteket akarok adni - és az csak a szereteten keresztül lehetséges. Ezért minden ember, aki szeretetben él és a helyes gondolkodásra vágyódik, már benne is van a helyes gondolkodásmódban. Ezt a feltételt azoknak állítottam, akikben Szellememnek munkálkodni kell.

A Szellem kifelé is felismerhető adománya azzal a kötelezettséggel jár, hogy a gyenge embertársat is olymódon érintse, amely feleleveníti gyenge hitét. Ezért akik ilyen kegyelem birtokában vannak, egyidejűleg missziójukról is ismeretet kapnak. Ekkor nyilvánvaló jelről lehet beszélni, egy benső meghívásról, amit az az ember kap tőlem, akit erre meghívok.

De milyen gyakori, hogy ellenfelem ide is bekapcsolódik. Azokat az embereket választja ki, akik még tévedésekben vannak és akiket abban a tévedésben akar megerősíteni, hogy az Isten-Szellem átjárta őket. Tisztán testi izgalomba helyezi őket és azok most értelmetlenül beszélni kezdenek, miközben abban a meggyőződésben vannak, hogy Isten Szellemének a befolyása alatt vannak. - Ott tud hatást gyakorolni, ahol az emberek tévedésben vannak, nem engedik magukat fölvilágosítani, nem uralkodik bennük az igazság utáni vágy - ami pedig megóvná őket az ellenféltől.

És így ezek is a "Szellem munkálkodásáról" beszélnek amellyel azonban vigyázni kell, mert hiányzik belőlük a belső ismeret, hogy a Szellem mikor és hol dolgozik. Így olyan valamit vesznek igénybe, aminek feltétele az igazság felismerésének a vágya - de az nincs meg bennük. Mert ha erről tudnának, az felébresztené bennük az alázatot. De azokban ez nincs meg, akik csak úgy gondolják, hogy Isten Szelleme betöltötte őket.

Amen.

B.D.Nr.8974                                                                                                            1965. 05. 12.

A hit és szeretet elvezet az Istennel való egyesüléshez

A szellem kiömlésének folyamata

Szemmel láthatóan fel kel ismernetek, hogy vezetlek benneteket, ha azt a sok szálat amit összekötök, nem tekintitek olyannak, mint ami tőletek indult ki. Én ismerem a szíveket, akikhez nektek még szólnotok kell, és valóban nem hagyok ki senkit. De rátok szükségem van mint közvetítőre, mert magam a legritkább esetben tudom az embereket megszólítani - különösen, amikor még ismeretlen nekik Szellemem munkálkodása, és útjukat nem veszik felém, hogy direkt megszólíthassam őket.

Ha az emberek ezt a folyamatot ismernék, egyszerűbb lenne a dolog, hogy az igazságot közvetíthessem nekik. De ellenfelem épp erről eltörölt minden világosságot és a "Szellem kiömlése" körül sötétséget terjesztett, amelyet mindig nehezebb áttörni, minél jobban közeledik a vég. Ennek ellenére egyes lelkekben még tudok munkálkodni, mert felgyulladt bennük a szeretet, tehát Szellemüket maguk lobbantották lángra és a magatokról szóló igazságot rajtuk keresztül közvetíthetem.

Engedem, hogy olyanokkal találjatok kapcsolatot, akik komolyan vágyódnak az igazságra. Ti csak szolgáljatok nekem hűségesen és lelkiismeretesen és minden kapcsolatnak meglesz a hatása, mert aki egyszer az igazság birtokába került, az tanúskodik róla. Szavam erejének ez a hatása és értem és Birodalmamért fáradhatatlan munkára ösztönöz. Minden szolga munkáját megáldom, ha értem végzi.

Egyedül én tudom, az igazságot kihez kell még elvinni; egyedül én ismerem az erre nyitott szíveket; és valóban nem tartom vissza az igazságot senkitől, ha komolyan vágyódik rá. És ti, akik direkt kapjátok szavaimat, ti mindig érzésetek szerint cselekedjetek, amely arra indít, hogy épp azt mondjátok embertársatoknak, ami értékes számára, amiről kérdései vannak, és amelyekre én rajtatok keresztül válaszolok. Engem mindig arra kérjetek, hogy helyesen vezessem gondolataitokat és támogatásomba vetett hittel tegyetek eleget benső késztetéseteknek, mert az az én hangom, amelyet nem tehettek meg nem hallottá.

Értem és Országomért végzett munkátokon mindig rajta lesz áldásom, mert ennél semmi nincs fontosabb. A tiszta igazságot ki kell vinni a világba. Egyedül én adhatom meg ezt az igazságot, de amit mégis vizsgáljon ki minden ember, hogy honnan ered. De ez csak kevesek füléhez ér el. Olyanokhoz, akiknek nincs más vágyuk csak az, hogy az igazságban éljenek. Ezért vezetem utatokba őket és megengedem, hogy rátok találjanak, hogy magam szólhassak hozzájuk és tudom, hogy meghallgatnak.

Amen.

B.D.Nr.2133                                                                                                             1941. 10. 29.

Isteni Szellem tevékenység  -  Démoni munkálkodás

Az Isteni Szellem munkálkodásáról árulkodik minden, ami Istenre utal. Azért minden jó és Isten felé törekvő, összeköttetésbe hozható az Isteni Szellem munkálkodásával. A démoni tevékenység lehúz, a szeretetet gyűlöletre változtatja, tagadja ami jó és nemes, és növelni igyekszik az Istentől való távolságot. Viszont az isteni szellem-hatás szeretetre nevel, megnemesíti az embert és Isten közelébe igyekszik.

Ezek alapján az ember igen könnyen megkülönböztetheti, milyen erők uralkodnak rajta. A jó szerint nem tud gondolkodni és cselekedni, amikor rossz, démoni erők befolyásolják, és ezeknek van hatalmuk fölötte.

Amint azon fáradozik, hogy Istennek tetsző módon éljen, akkor az ember fölött jó szellemi erők uralkodnak, tehát olyan lények, akiket átjárt az isteni erő. Ekkor Isten Szellemének a befolyása alatt áll, éri az Istenből való erőáramlat, amely ha átjárja, visszavezet minden lényszerűt Istenhez.

Tehát isteni szellem-hatás, amikor az ember gondolatai Istennel foglalkoznak - illetve, ha gondolatilag Istennél időzve, választ kap olyan dolgokra, amelyre választ szeretne kapni.

Az is isteni szellem-hatás, amikor a szellemi táplálék utáni vágyát a neki közvetített szó kielégíti. Ugyanígy isteni szellem-hatás, ha úgy érti az Isten szavát, ahogyan Isten gondolja. Soha nincs démoni hatás ott, ahol Isten akaratát hirdetik, ahol a szeretetet tanítják és szeretetet kérnek; vagy ahol az isteni bölcsességet olyan teljességgel közvetítik, hogy az soha nem lehet emberi munka.

Akik nem zárkóznak el a démoni hatás elől, azok nem ismerik föl az isteni szellem-hatást; ha nem tanúsítanak elég ellenállást, akkor nincsenek tiszta fogalmaik Istenről és szellemi erejéről. Hogy az ember magába fogadhassa az istenit, ahhoz meg kell nyitni magát. Azaz igenlő magatartást kell tanúsítani; de erre csak az képes, aki kívánkozik az Isten után. Fölöttük a démoni erőknek nincs hatalmuk. Tehát fölismeri Istent, ahol megnyilatkozik - ahol Szelleme látható hatást gyakorol.

Aki nem kívánkozik Isten felé, ahhoz az istenellenes erők törekszenek. Erős hatást gyakorolnak rá és akadályozzák a fölismerésekben. Ennek következtében nem ismeri föl az isteni szellem-hatást vagy annak tulajdonítja, akinek alárendelte a maga akaratát. A démoni hatás megtéveszti az ember gondolkodását, és kételyekbe dönti azt, akinek nem elég erős és rendíthetetlen a hite.

Amen.

B.D.Nr.2467                                                                                                            1942. 09. 08.

A Szellem tevékenysége – A Szent Szellem kiáradása

Az Úr hangját különféleképpen kapjátok. Fogadjatok mindent köszönettel, amit kaptok és csak a magatok Szeretet Szellemére figyeljetek. Ugyanis az ő ereje szerint lesztek ellátva. Ezért ne kételkedjetek, amikor gondolkodásra késztetnek a különféle adományok. Mert a formát a bennetek lévő szeretet foka határozza meg. Azaz, az Isteni Szellem a maga megjelenésében annál nyilvánvalóbb, hogy a szeretet milyen mélyen járta át az embert. Egy gyengébb szeretet-fok is létrehozhat isteni szellemhatást, csak a következménye nem annyira meggyőző, és mint szellem-hatás nem ismerhető föl azonnal; habár az eredmény, a gondolati tevékenység megegyezik azzal a direkt kinyilatkoztatással, amit egy a szeretet mélységeiben élő ember kap. Krisztus tiszta tanítása mindenkor a kinyilatkoztatások alapja.

Tehát a direkt módon kapott szó és az igazságot kereső ember gondolati tevékenysége megegyezik Krisztus tiszta tanításával; - az Isteni Szellem tevékenységéről van szó - mert a direkt befogadott szó mindig a Mennyből érkező krisztusi tanításnak nevezhető, és minden változás, tehát minden olyan tanítás, amely eltér Isten legtisztább szavától - azt emberi mellékterméknek lehet mondani és ezért vissza kell utasítani. Isten Szelleme gondolkodásban, beszédben és cselekedetben mindig helyesen vezet. Azokat is egymáshoz vezeti, akiknek komoly dolguk van az igazsággal, akik az igaz felé törekednek és Istennek akarnak szolgálni. Mert az a benső felfogásuk a mértékadó, amely az Istennel folytatott párbeszédben jut kifejezésre. Ezek az emberek méltók lesznek Isten kinyilatkoztatásaira is, és teljes meggyőződésük, hogy ismerik az igazságot és helyesen gondolkodnak.

Tehát mindenütt felismerhető a Szellem munkálkodása, ahol az ember komolyan foglalkozik azzal, hogy szellemi területekbe hatoljon, ahol komoly akarattal kutatja az igazságot és ima által Istentől kér tanácsot. Ott, a tudással bíró szellem-lények állandó ellenőrzése alatt áll a gondolkodó tevékenység. Tehát a kereső embereket megakadályozzák, hogy tévesen gondolkodjanak. És ők mindig ezektől a lényektől kapják a helyes és az igazságnak megfelelő gondolatokat. Mert a Szellem munkálkodása az emberben az, hogy rendezett a gondolkodása, tehát hogy következetesen és tisztán tud és kell gondolkodnia és így nem kell félnie a téves nézetektől.

Mindig meg tudja különböztetni az igazságot a tévedéstől és ehhez nincs egy másik emberre szüksége, hanem bizonyos mértékben önmaga által kap ismeretet. Gondolatanyagát úgy tekinti, mint amit önmaga által nyert. De mindig a Szellem ereje az ami áthatja és arra ösztönzi a Szellem-szikrát, hogy megnyilvánuljon, tehát, hogy kinyilvánítsa magát a léleknek. Most tehát a Szellem adományát, amit mint tiszta igazságot magából belülről kapott, az ember veszi át. De a feltétel - hogy az ember a szeretetben gyakorolja magát - mindig megmarad. E nélkül a Szellem nem tevékenykedhetne benne. Viszont, ahol élik a szeretetet, azok között a szellemi tudás azonos, a gondolatok és nézetek egyformák. Tehát minden gondolatukat a Szellemből valónak kell tekinteni és értékelni. Így a szeretetben élő és szeretetre képes emberek mind azonos szellemiségűek és Isten mindig ilyen embereken keresztül nyilatkozik meg. Csak a tevékenységet nem ismerik fel annak - ami, tehát a Szellem kiömlésének. Mert az emberek már nem tudják, hogy mit kell ezalatt érteni.

Az emberek annyira eltávolodtak a szeretettől, hogy Isten munkálkodását lehetetlennek tartják. Pedig Istennek az emberben való direkt munkálkodása nélkül nem ismernének meg semmit az igazságból - akkor sem, ha meg volnának győződve róla, hogy ők maguk az igazságban élnek. És nem ismerik fel az igazságot mindaddig, amíg maguk is meg nem világosulnak Isten Szent Szelleme által. Mert bár Isten határt szabott azoknak az embereknek, akik nem élnek akarata szerint, de az ismeretet nem tarja azoktól vissza, akik teljesítik a feltételeket, hogy a Szellem megvilágosítsa őket.

Amen.

B.D.Nr.5130                                                                                                             1951. 05. 13.

A Szent Szellem hatása      A végidő apostolai

Titeket - akik értem és Országomért akartok dolgozni, Szellemem felém vonz, átsugároz ereje, és ezzel képessé váltok, hogy értem és Birodalmamért munkát végezzetek. Ha teljesíteni akarjátok, akkor előtte ismernetek kell annak az akaratát, akit szolgáltok. De Uratok akaratáról hogyan tudhattok meg valamit, ha maga nem mondja meg? Akaratomnak erről a kinyilvánításáról gondoskodik Szellemem, aki tevékeny bennetek. Szellememnek szívetek szeretete teszi lehetővé, hogy dolgozhasson bennetek. Ezért minden szeretetre képes és szerető szívre kiönthetem Szellememet, hogy akaratomat tudtul adjam.

A végidőben tanítványokra van szükségem - olyan apostolokra, akiket a világba azzal a feladattal küldhetek ki, hogy a népnek tárják föl tanításomat. Olyan emberekre van szükségem akik tanításom szerint élnek, ezért ismereteket kapnak és példát adnak az embereknek, Isten milyen életvitelt követel tőlük a Földön, és az ilyen életvitelnek milyen hatása van. Mutassák meg az embereknek, hogy elsősorban a szellemi erő ad igazi életet, és ahol helyes életvitel van, jelen vagyok és felismertetem jelenlétemet.

Tanítványaim a végidőben nagy befolyást nyerhetnek az embereknél, ha azok még nem keményedtek el nagyon, és még nem lettek a Sátán igazi szolgái. Mert a Szellem erejével telítettek, közvetíteni tudják az embereknek azt, amit tőlem kaptak; bizonyos mértékben köztem és az emberek között állnak; kapják és osztják az adományokat, amelyek az örökéletet biztosítják. Szellemi gazdagságuk van, amit embertársaik is megszerezhetnek, ha akarják.

Viszont a szeretet állapotába állandóan vissza kell térniük, különben Szellemem nem tud hatni. Pedig, ahhoz hogy valaki a magasba jusson, feltétlenül szükség van a Szellem erejére. Embertársaitokat is azért küldöm hozzátok, hogy a szeretetet prédikáljátok nekik, mert az ismeretet ad, mit kell tenniük, hogyan éljenek, hogy mindörökké üdvösséget nyerjenek.

Amen.

B.D.Nr.5131                                                                                                              1951. 05. 14.

Isten szolgáinak kipróbálása

Csupa szeretetből vontalak magamhoz. Öröktől fogva tudom, ki adja föl ellenállását velem szemben és ki az, akit ezért arra használhatok, hogy a vég előtti utolsó időben nekem mint eszköz szolgáljon. A vég óráját még nem tudjátok, még fátyolt tartok a föld utolsó dolgai fölé.

Viszont nektek akik hűségesek vagytok, tudnotok kell Megváltó Tervemről; amint szükség lesz rá nektek az időt is megadom, hogy ismereteiteket az emberek hasznára még értékesíteni tudjátok anélkül, hogy ők a napról és óráról tudnának. Mert az kárukra lehetne. Csak a beavatottakat és a hozzám hűséges szolgákat tehetem figyelmessé a vég napjára - és azokat is csak olymódon, nehogy az befolyást gyakoroljon hitükre és akaratukra.

Azért szolgáim szívét előtte kipróbálom; de erőt is adok nekik, hogy a próbát megállják; így majd kihámozódik az a kevés, akiknek még nagy szolgálatokat kell tenniük és arra képesek is lesznek. Ismerem szíveteket; ismerem akaratotokat és magam viszem elétek, amire vágyódtok: világosságot és erőt. Ezzel Egyházam erős támaszai lesztek a földön és sem földi, sem szellemi hatalom nem döntheti meg, mert ti erőteljes ellenállást gyakoroltok, amint falaitokra támadnak.

A föld végidején hitben és akaratban erős emberekre van szükségem. Ilyenek mindenütt vannak és én felkészítem őket az utolsó küzdelemre, ami ellenem, és minden szellemi ellen irányul. Az előkészület olymódon megy végbe, hogy beavatom őket Örök Megváltó Tervembe. Először is kormányzásomat és munkálkodásomat magyarázom meg nekik, hogy azzal megerősítsem a belém vetett hitüket, ami aztán szőlőskertemben buzgó munkavégzésre is képesíti őket.

Ezenkívül adok nekik világosságot és erőt, azaz nagy terjedelmű ismeretet, ami tanításra képesíti őket és erőt ad, hogy a sötétség minden ellenségeskedésével szemben, belső meggyőződésből legyenek állhatatosak. Kiképezek magamnak egy erős sereget, akiket megtartok és mindaddig támogatok, amíg feladatukat hiánytalanul nem teljesítették, amíg a földön az utolsó küzdelemben az ellenség fölött a győzelmet ki nem küzdötték.

Ismerlek benneteket és akaratotokat, és boldognak mondlak titeket, hogy magatokat átadtátok nekem. Tulajdonomba veszlek és örökké már el nem eresztelek. Szükségem van rátok az utolsó időben, mert rajtatok keresztül még hatni akarok embertársaitokra - hozzátok vezetem őket, hogy elvégezzétek rajtuk szőlőskerti munkátokat.

És mert szükségem van rátok, megtartalak amíg missziótokat be nem fejeztétek, amíg a vég el nem érkezik, amely rövid időn belül már ott áll mindannyitok előtt. Szellememet mindenki fölé ki akarom önteni, hogy felismerjétek, milyen időszakban éltek és Szellemem is meghirdeti majd, mikor lesz itt a nap, amelyet az Írás és Szó már meghirdetett.

 Amen.

B.D.Nr.5132                                                                                                             1951. 05. 17.

A Szellem hatásai

Isten Szelleme - az Isteni Szeretet nagy titka - kiömlik rátok. Ebbe a titokba addig nem tudtok behatolni, amíg ez az Isten-szellem be nem tölt benneteket. Mert épp a Szellem ad helyes gondolkodást, az igazság szerinti gondolkodást. Csak ekkor kezditek lassan megérteni Isten szeretetét, gyenge derengésetek lesz az ismeretekről - mert valami isteni megérintett benneteket, és az világosságot gyújtott, mert az isteni egyúttal világosság is.

Az Istenből való Szellem bizonyos mértékben ÖNMAGA megnyilatkozása; Isteni szeretetfényének kisugárzása a végtelenségbe, ami az alkotásaiba kötött szellemire, azok érettségi állapota szerint hat. A még "muszáj-törvénybe" kötött szellemi, ezzel az erő megnyilatkozással állandó tevékenységre pezsdül, amely kifelé is megnyilvánul - tehát az emberi szemnek is látható. Viszont a teremtmény szabad akarati állapotában - tehát amikor a szellemi emberként él - más az Isteni erősugárzás hatása. Akkor már nem a külsőt, hanem a belsőt, a lelket érinti az emberben, tehát életre kelti, azaz a szellemi erő olyan tevékenységre ösztönöz, amely tökéletesedését támogatja.

A Szellem ereje, ez az isteni szeretetsugárzás, visszavonhatatlanul Istenhez hajtja a lelket, mert önmagában is erő és világosság és végtelenül hatóképes. Tehát meg kell istenülni, amit megérint. És Isten kiönti Szellemét! - És az az ember, aki egyszerűen azt akarja, hogy Isten megérintse, és kinyitja neki szívét, az tudatosan és szabad akaratból kiteszi magát fénysugárzásának, belép szeretete körébe és Isten ereje, a Szelleme, átsugározza. És az Isteni Szellem teljessége az illető lelki érettsége szerint lesz észrevehető rajta. Minél kevesebb salak takarja a lelket, annál könnyebben hatol beléje Isten szeretetfénye, majd hatalmas ragyogással visszasugárzik az emberre, aki állandóan jobban és jobban átszellemül, minél nagyobb mennyiségben engedi magába ömleni az isteni erő és fényáramlatot. Isten szelleme nem veszik el a végtelenbe, hanem magához von mindent. Tehát aszerint, hogy érinteni engedi-e magát, az isteni szereteten kívüli szellemit is, egyesíti magával, ha az az Örök Szeretet felé fordul, hogy az szeretetével megajándékozza.

Nincs már távolság Teremtő és teremtménye között, a Szellem ereje létrehozza az egyesülést. Az egykor tőle kiinduló Szeretet-szikrát fölemészti az Isteni Szeretet-szellem és örökre egyesül az Atya-szellemmel. Így mint túl boldog lény annak közelébe jut, aki az örökkévalóság Fénye és Ereje.

Amen.

B.D.Nr.7965                                                                                                             1961. 08. 12.

A Szellem tevékenységéről

Azt akarom, hogy Szellemem munkálkodása révén a föntről hozzátok érkező SZÓ eredetének ismerjetek föl engem. Ezért tegyetek említést erről a szokatlan folyamatról, amelyen keresztül ti minden külső, földi segítség nélkül egy terjedelmes szellemi ismerethez jutottatok. Azt akarom, hogy az emberek szerezzenek tudomást arról, hogy bensőséges kapcsolatban én direkt beszélek hozzájuk; de vannak bizonyos előfeltételei a belém vetett eleven hit, amelyet a szeretetben élés által lehet megszerezni - és tudatos befelé figyelés, amikor kinyitjátok szellemi fületeket arra a beszédre, amelyet Szellemem által most kaptok - aki az én részem és most megnyilatkozik nektek. Tanít és a legmélyebb titkokba avat; tehát szavam felhangzik bennetek és engem magamat hallotok.

Ezt a folyamatot csak kevesen hiszik el, különben mindenki elfogadná szavaimat. Szellemem tehát így munkálkodik, azaz megnyilvánul, és "bevezet minden igazságba". Ti, akik így halljátok szavaimat, akik direkt tőlem kaptátok, ti ismét továbbvihetitek és aki velem bensőséges kapcsolatban van és meghallgatja, vagy elolvassa, az is érzi majd szavaim erejét. "Szavam hatásaként" fokozott lelki érlelődést kap, mert én beszélhettem hozzá - ha indirekt módon, követeimen keresztül történt is.

Viszont aki nem tulajdonít szavaimnak semmi jelentőséget, aki tagadja, hogy a szavak eredete én vagyok, az nem ismeri el a Szellem tevékenységét, nem tud semmit arról, hogy "magam munkálkodom abban, aki hisz". Nektek embereknek "megígértem" Szellememet; azt mondtam, nálatok maradok a világ végéig, mert én magam vagyok a SZÓ, és így szavaimban mindig azoknál vagyok, akik hisznek bennem és hallani akarnak.

Hogy beszélhessek hozzátok, kérnem kell tőletek, higgyétek el, én magam vagyok az, aki megnyilatkozik, aki direkt megszólít. És most kérdezlek? Hol találtok még ilyen hitet? Nem nagyobb-e a kételkedés mint a hit, amivel szavaim felé fordultok? Ennek ellenére azt mondom: "Testetekből az eleven víz folyamai áradnak majd."

Szavam majd felhangzik bennetek, és isteni szeretetfényem majd betölti szíveteket, amikor isteni Szellemem számára felvevő edénynek felkészítitek. Mert a Szeretetszikra bennetek az én részem, tehát mindenről tud és belülről taníthat titeket.

Az Isteni Szellem beleömlése egy nyitott edénybe, egy emberi szívbe, az "Isten munkálkodása az emberben". És az az ember ezt újból kiadhatja szívéből és az mások tökéletesedését szolgálhatja - és így nem veszhettek el, ha belementek ebbe a velem való bensőséges kapcsolódásba és jelenlétem bizonyságaként én megszólíthatlak. Nem ember szavait, hanem az Isten szavait halljátok, aki bennetek dolgozik, akinek hisztek. Ekkor biztosan az igazságban éltek, mert tőlem csak a tiszta igazság indulhat.

És amikor azt a feladatot adom, hogy szavaimat terjesszétek, mert az embereknek a tiszta igazságra szükségük van, akkor azt akarom, hogy szavam hatását embertársatok is megtapasztalja a maga lelkén; mert szavam erőmmel van megáldva és ti mind valami csodálatosat kaptok, amit semmi sem pótolhat. Ez szeretetem direkt ajándéka; MAGAM hajlok le és beszélek hozzátok, direkt vagy indirekt - de mindig az én szavam, az én beszédem az amit kaptok - ha elfogadjátok a nektek nyújtott kegyelmi adományt.

Valóban, lelketek nagy áldást kap, általa kiérlelődik. Mert szavam ereje könnyűvé teszi, hogy magasra léphessen, elérhesse célját, egyesüljön velem, és bemehet a világosság és boldogság Birodalmába.

Amen.

B.D.Nr.5430                                                                                                            1952. 07. 06.

A Szellem kiáradása "szellemi" segítséget jelent

Amikor fölétek ömlik Szellemem, az mindig szeretetem és kegyelmem jele. Arra való készségem jele, hogy segítsek nagy szellemi nyomorúságtokban. Jól értsétek: a "szellemi" nyomorból kisegítselek. Mindig meg kell ismételnem, hogy a földön uralkodó szellemi nyomor mindig arra késztet, hogy szokatlanul tevékenykedjek, mert amit adok, az mindig szellemi kincs; a szellemi kincs pedig a szellemi nyomorúságot enyhíti.

De a földi nyomor is szolgáljon arra, hogy felismerhető legyen a szellemi szegénység, és azt akkor szüntetem meg, amikor itt lesz az ideje, amikor majd előnyös befolyást gyakorol az ember szellemi állapotára. Mert a földi nyomort csak azért engedem az emberek fölé, hogy szellemi előny nőjön ki belőle. Amikor Szellememet egy ember fölé kiöntöm, akkor szellemi segítséget kap. Erőt és ismeretet adok - ismeretet földi nyomorának okáról is. Az ember az én segítségemmel ezt is megszüntetheti, amennyiben sors-szerűen nyújtok segítséget, tehát bizonyos mértékben önmaga tevékenységével lesz ura földi nyomorának. - Tehát különbséget kell tennetek az imameghallgatás - a földi szükségben hozzám küldött segélykérés teljesülése, és ama segítség között, amit az ember szellemi javak formájában kap.

A szellemi javak erőt adnak, hogy a hozzám való helyes szellemi beállítottsággal minden nehéz élethelyzet ura legyen. Tehát amikor olyan segítséget kap, hogy magától belép a helyes rendbe és ezzel kikapcsolja a földi szükség okát. Szellemem kiömlése mindig szellemi megvilágosulást jelent és az ember a földi szükség okát felismerheti és kormányozhatja. De a Szellem kiömlése alatt soha nem szabad tisztán földi oktatást, földi figyelmeztetést és tanácsadást érteni. Bár egy megvilágosult ember önmagától is képes ilyent embertársának adni, de sohasem mondhatja ki úgy, mint Isten szavát, mint ISTEN SZELLEMÉNEK utasítását.

Isten Szelleme csak szellemi javakat oszt. Szellemem az emberben lévő Szellem-szikrán keresztül beszél a lélekhez szellemi indítást, szellemi tanítást ad, hogy az ismét az örök Rend talaján álljon. Szellemi módon befolyásolja a lelket és mondhatni olyan állapotot teremt benne, amely mintegy magától kikapcsol minden földi nyomorúságot. De hogy földi nyomora véget érjen, Szellemem az ember akarati beleegyezése nélkül, soha nem segíti arra, hogy visszatérjen a Rendbe. Mert szükséghelyzete arravaló, hogy téves gondolkodásmódját és rendetlen életvitelét felismerje. Tehát először fel kell ismernie az okot és Szellemem erről ad az embernek felvilágosítást - majd hogy tudatosan önmaga megváltoztatására törekedjen - amihez Szellemem által bármikor közvetítek erőt az embernek.

Amen.

B.D.Nr.2478                                                                                                            1942. 09. 19.

A Szellem lecsökkent hatása

A Szellem ereje megállás nélkül hat, amíg az ember az Örök Istenséghez közel érzi magát. Azaz, amíg benne van a kívánság, hogy Istenhez bensőségesen kapcsolódjon és kegyelmeit megkapja. Viszont a Szellem ereje nem egyformán hatásos mindig, mert az ember Isten utáni vágya is különféle erővel jut kifejezésre. - Az Isten utáni erős szeretet-vágy más gondolatnak nem enged teret a szívben, és Isten Szelleme betöltheti a szívet, mert akadálytalan bejárása van oda.

De amint gyengül az Isten utáni vágy, azaz az ember az Isten utáni vágy mellett világi gondolatokat is hord magában - a Szellem hatóképessége sorompókat kap, nem tud akadálytalanul hatást gyakorolni, és így nem is érződik, hogy rendkívüli módon hatóképes. - Viszont hatóképessége az idő alatt is fennáll, amíg a világnak nagyobb figyelmet szentel mint Istennek. Ahol az Istenből való Szellem egyszer már hatóképes volt, ott soha nem lesz túlsúlyban a világi vágy, mert az isteni adományt már többé nem akarja nélkülözni, és mindig visszaküzdi magát, hogy ismét korlátlanul átadhassa magát Istennek.

A szellemi táplálék messzemenően jobban kielégíti az embert mint a világ, ezért aki egyszer kapott már szellemi táplálékot - az éhezik utána - akkor is, ha a világ a maga csalétkeivel újból előre is nyomul, és az embert gyöngíteni akarja. A szellemi világgal való kapcsolat - amely az Isten utáni bensőséges vágy által jött létre - az ember számára a LEGMÉLYEBB bölcsesség forrása, és ha egyszer merített belőle, teljesen már semmi más nem tudja kielégíteni. Ezért utána már mindig erre a vízre szomjazik - és amennyire szomjas, az örökélet forrásából annyira kap felüdülést.

Isten az utána vágyakozókat nem hagyja szellemi nyomorban. De olykor megengedi, hogy érezze nyomorúságát, csak azért, hogy megemelje az utána való vágyat, hogy a Szellem erősebben megnyilvánulhasson. Mert Isten minden egyes ember szellemi állapotát ismeri, tehát felismeri a lelkek gyengéit és a szellemi éhség csökkenését is felismeri. Tehát időnkét engedi senyvedni az embert; ebben az állapotában szeme elé tárja, hogy nem értékelte eléggé a Mennyei Atya kegyelmeit. Ilyen helyzetben a gyermek ismét Atyjához menekül és annál bensőségesebben állítja újból vissza kapcsolatát. És újból hozzá áramlik Isten kegyelme és ereje, és a Szellem tevékenységének nincs már korlátja.

Amen.

B.D.Nr.8967                                                                                                            1965. 04. 21.

Ismeret a szellemi-tevékenység folyamatáról

Valóban átnyújtom nektek a földi életre szükséges tudást. Csak nyissátok ki szíveteket, és akarjatok értem és Országomért dolgozni. Ne nyomasszon a gondolat, ha nem kaptok azokról a területekről ismeretet, amelyek a lélek számára érdektelenek az utolsó időkben.

Jelenleg sokkal fontosabb, hogy az emberek amilyen hamar csak lehet, eleven hitre jussanak; ismerjék a Megváltás művének jelentőségét és okát; megtapasztalják a szeretet erejét és kihatását, mert örök sorsuk ezektől függ.

Ezeket az ismereteket most ezért vezetem a földre. Habár a teremtés titkait is leleplezem, de ez kinyilatkoztatásaimnak csak csekély része - épp azért, mert most nem ez a legfontosabb ismeret. Viszont kidomborítom az egykor tőlem indult lények megteremtését, mert ott tévedések kerültek az ismeretekbe, amelyek fölöttébb fontosak és helyesbíteni kell. Szőlőmunkásaimnak azt a feladatot adtam, terjesszék az emberek között mindazt, amire mint ismeretre a végidőben szükség van, mert az menekülést hoz nekik. Tudniuk kell, hogy EGY feláldozta magát értük. Ezért ősbűnükről tudniuk kell, és azt is kell tudniuk, hogy egyedül ők ezt nem képesek eltörölni. Tehát ahhoz az EGYHEZ kell fordulniuk, aki megmentette őket. Természetes, hogy őt el is kell ismerniük, különben nem mehet végbe rajtuk a megváltottságuk.

Ti, akik szavaimat fogadjátok mindezen összefüggések között sokatmondó magyarázatokat is adhattok, felkészíthetitek őket a végre - amelyet általatok mint közelit hirdettem meg. Azt is megmondhatjátok, hogy csak a szeretetben való élés alakíthatja a végidőt eredményesre. Azonkívül, hogy nem kell félniük ha ezeket a parancsaimat teljesítik és önszeretetüket önzetlen felebaráti szeretetre változtatják. Közölhetitek velük a testi halál után a lélek továbbélését is. Bár ezt csak kevesen fogadják el. Viszont meggyőződéssel képviselhetitek, mert szolgáim tőlem kapták erről az ismeretet. Ugyanúgy Szellemem munkálkodására is juthattok. De ez lesz a legnehezebb, ebben alig egy-két ember hisz azok közül, akik még Szellemüket nem ébresztették föl magukban, és ezért a Szellem tevékenysége hihetetlen nekik.

Még azoknak az embereknek sincs erre megértésük, akik az írást olvassák. Ha volna, valóban könnyű lenne az igazságot az emberekhez vezetni, mert érthető lenne nekik a Szellem munkálkodásának a folyamata és minden további nélkül elfogadnák, amit mondotok, majd helyes gondolatok között élnének. Az ebben való hitet minden embernek magának kell megtalálni - ezt megint csak a szeretet hozza létre. Ezért a legfontosabb, hogy az embereket a szeretet élésére buzdítsátok és tegyétek világossá nekik ennek a kihatását. Ugyanúgy említsétek meg a szeretet-nélküli élet kihatásait - amely a biztos szellemi halált vonja maga után.

Hogy a földön mondott szavainak mekkora jelentősége van, azt még a vezetőemberek sem tudják kellőképpen megérteni. Vakon járnak és prédikálnak. Üdvösséget akarnak vinni az embereknek, de csak hiszik, hogy azt hozzák, mert elmennek a legfölségesebb - az én direkt a magasból hozzájuk intézett szavai mellett, amely minden megoldatlan kérdésre magyarázatot adna. Meghívottaknak érzik magukat és mégis vak vezető, akik senkinek sem tudnak világosságot adni.

Ezért kicsi lesz azoknak a száma, akiket meg tudtok nyerni szavaimnak és nekem. Akiknek a tiszta igazságot közvetíthetitek, és akiknek épp ezért nem lesz félnivalójuk a végidő bekövetkeztével. De az emberek ebben sem hisznek, még a távolba helyezik. És majd meglepődnek, mert nem készülnek föl rá. Bejelentéseimre sem ügyelnek, így a vég bekövetkezését ijedelemmel várják. A teremtés dolgaiba lesznek ismét száműzve az Új Földön. Hacsak nem irgalmazok nekik, és már idő előtt elhívom őket a földről. Akkor még lesz lehetőségük, hogy a túlvilágon Jézus Krisztushoz jussanak, aki az embereket a bűntől és haláltól megváltotta.

Amen.

B.D.Nr.1746                                                                                                             1940. 12. 21.

Ritka, az isteni Szellem tevékenysége az emberben

Hogy Isten Szelleme milyen ritkán nyilvánul meg az emberekben abból is látszik, hogy kevesen vannak ugyanazon a nézeten Istenre, teremtésére, földi munkálkodására és a túlvilágra vonatkozóan. Isten Szelleme ugyanazt tanítja állandóan az embereknek, mert Isten csak a legtisztább igazságot adja és osztja szét azoknak, akik vágyódnak rá és teljesítik az előfeltételeket, amelyek lehetővé teszik az emberben az Isteni Szellem munkálkodását.

A Szellem tevékenységét is ritkán ismerik fel. A magukban megszólaló finom hangra nem figyelnek, és az Istenből való Szellem nem nyilatkozhat meg - habár életvitele által az ember méltó lenne Isten bölcsességére. Szelleme Isten felé tör, de maga nem keresi a direkt összeköttetés lehetőségét, nem vágyódik az isteni hang meghallására és ezért nem is veszi észre. És ha kap is figyelmeztetést a Szellem emberben való tevékenységéről, azt gőgnek minősíti és ezzel az isteni ösztönzés egy istenellenes hatalom hatására megreked.

Tehát az akarat nem kész rá - és az Isten az embert nem kényszeríti. Az utat feltétlenül magának kell egyengetni, át kell adni magát Istennek, át kell adni az akaratát - és Isten maga teszi majd kézenfekvővé neki a gondolatot, hogy hozzon létre kapcsolatot. Gondolati utasításokat is ad, hogy mit kell tennie Isten hangja felhangzásáért. Amikor az ember átadja akaratát Istennek, mindent megtesz, amit Isten akar. És ha Isten a tiszta igazságot akarja általa terjeszteni, akkor közli a tiszta igazságot.

A legkevesebb ember megy egyenes úton Istenhez. De ha ezt szeretnék, tisztán felismernék, mit tegyenek hogy elnyerjék tetszését. Még ha valami nekik teljesen idegen volna is, minden vonakodás nélkül megtennék. De milyen ritka dolog, hogy egy földi gyermek felajánlja szolgálatait a Mennyei Atyának és földi feladatot kér tőle. Ezért ritka az is, hogy felhasználhatók egy feladat végzésére, mert az a szabad akarattól függ. És mert a tiszta igazság közvetítésére ritkán kérnek - azért oszthatom ilyen keveseknek. De ahol az eset fennáll, ott mindig ugyanaz az igazság található, és ebből tévedés nélkül megállapítható az Isten Szellemének munkálkodása. Ha valakinek maga Isten a tanítója, az csak a legtisztább igazságot érlelheti. Ahol ezt az igazságot nem közlik nyilvánosan a világgal, ott gondolatilag kerül az emberekhez. Azokhoz akik Istent szeretik, neki szolgálnak, parancsait megtartják. Ekkor a gondolatok megegyezése által kell az isteni adományozót felismerni.

Ennek az lesz a következménye, hogy a tanítás áttörésre jut, elterjed, és az isteni tevékenységet mindig és állandóan felismerik. De az is következik belőle, hogy az emberek már nem a távolban, hanem önmagukban keresik és találják meg Istent. Ha az ember ismeri a túlvilági erők tevékenységét és kapcsolatot teremt Istennel, az Istenből való Szellem lehetőséget kap a megnyilvánulásra. Az a figyelő gyermeknek úgy tárja föl az igazságot, hogy az készségesen elfogadja és mindörökké kész Isten szolgálatára.

Amen.

B.D.Nr.5270                                                                                                            1951. 12. 11.

A Szellem-tevékenység különféle formái
Gyógyítás
– Nyelveken szólás

A Szellem tevékenysége a hozzám és embertársatok iránti szeretetre alapozódik. Tehát aki állandóan szeretetben él, aki szellemi vagy anyagi gondjában segítőkészen áll felebarátja mellett, aki mély szeretettel, és alázattal odaadó irántam és állandóan akaratom teljesítésén fáradozik, azt Szellemem állandóan betölti. Tehát Szellemem tevékeny lehet benne és az sokféle módon meg is nyilvánul.

A Szellem sok adománya adható az embernek, de nagyon ritka, hogy valamennyi egy emberben összpontosulna. Minden emberben más a lelki érettség és a szellemi képesség. Tehát Szellemem főképp azoknál nyilvánul meg, ahol megvannak azok a bizonyos feltételek, hogy a szellemi adomány érvényesül és azon az emberek felismerhetik Isten Szellemem miképpen munkálkodik.

Ahol igazi a szeretet, ott a hit is hatalmas. A hatalmas eleven szeretet pedig mindenre képes, és ekkor Szellemem úgy munkálkodik, hogy a hit ereje érvényesül. Az ember képes betegeket gyógyítani, megszünteti a gyengeségi állapotokat, kiűzi az ördögöket. Tehát szokatlan eredményei vannak a testi szenvedéseket illetően. A Szellem tevékeny és erőmet és szeretetemet tanúsítja.

Másoknak, akik élik a szeretetet, arra van sorsszerű lehetőségük, hogy az emberek között ismereteket terjesszenek. Itt a Szellem tevékenysége másféle módon, ismerhető fel. Szellemem által az embernek olyan ismeretek tárulnak föl, amely tanítói tevékenységre képesíti. Az embert Szellemem tanítja, gondolkodása rendeződik, érzése megfinomul, szellemi füle iskolázott lesz, hogy felfogja a Szellem hangját, aki mindent közvetít neki, amit embertársainak kell továbbítania. Tehát az illető Isten Szelleméből prédikál. Szellemem tevékeny, amint az ember értem és Országomért szeretetből és embertársai iránti szeretetből akar dolgozni.

A Szellem további ajándéka a jövendölés, a jövőbelátás, az emberek óvása és figyelmeztetése és annak meghirdetése, szellemben készüljenek fel a hirtelen végre, és olyan eseményekre, amelyeknek szellemi oka és célja van. Az eljövendő eseményeknek a meghirdetése, értem és Országomért végzett munka. Ezért a látnoki adományt a Szellem adományának lehet mondani, mert általa csak szellemi eredményeket kell elérni. Az emberiség pedig soha ne maradjon figyelmeztetés nélkül, az ítélet ne érje váratlanul, hanem ha hisz, a jövendölésekből lelki hasznot húzhat. Csak egy Szellememmel betöltött ember teszi embertársait figyelmessé az eljövendő ítéletre és bíztat az életvitel megváltoztatására. Ez tetszésemre van, mert ismeri a szellemi ínséget, és a megváltó tevékenységre a szeretet hajtja. Szellemem tevékenységének egy további formája, az az adomány, amikor az emberekhez a nekik érthető nyelven szól. A hallgató ember akármilyen nyelven beszél is, ő a maga nyelvén hallja szólni azt, aki a Szellemtől hajtva beszél hozzá. Minden szót megért, Szellemem megszólítja, mert a beszélőben ő nyilvánul meg.

Ily módon azonban csak akkor nyilvánul meg Szellemem, amikor a különböző nemzetiségű ember azzal a kívánsággal gyűlik össze, hogy szavamat hallja. És ezekhez egy Szellememmel betöltött ember beszél a maga szeretet készségével, hogy segítsen rajtuk, hogy szeretetemről, hatalmamról és bölcsességemről szóljon, tehát, hogy engem megismertessen velük és az Evangéliumot hirdesse. Ekkor szólhat a maga megszokott beszédjével, és mégis mindenki a saját anyanyelvén hallja és érti a mondottakat. Ekkor már annyira szemmel látható Szellemem munkálkodása, hogy nem lehet benne kételkedni. Viszont minden gyengehitű azt állíthatja, hogy a beszéd az ő anyanyelvén hangzott el; ezért a gyengehitűeknek nem hitbeli kényszerítés, viszont a szellemben felébredteknek, erős bizonyíték; és meg is kívánja a legerősebb hitet és a legönzetlenebb szeretetet, hogy megadhassam az embereknek ezt.

Szellemem ott tevékeny, ahol akar. De mindig a megvilágosult gondolkodás, az igazság felismerése, és a szellemi törekvés biztos jele, ha Szellemem az ember részéről beleegyezést kapott a munkálkodásra. Tehát az ember a maga szeretetben való élésével működési területet nyit a Szellem munkálkodására. Földi célját biztosan eléri, egyesül velem, az Örök Atyaszellemmel.

Amen.