ISTEN

SZÓZATA A

HALDOKLÓ VILÁGHOZ

 

 

 

Isten MAGA ad magyarázatot

 

napjaink jelentőségéről

 

 

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Közeli vég  -  Jövendölések teljesülése 2

Isten faiskoláinak megtisztítása 3

Komoly utalás Isten közbenyúlására, és annak következményeire 5

Milyen sorsa lesz a világnak? 7

„Az ég erői megindulnak” 8

A vég előre meghatározott napját betartom 10

Az időpont 13

Kibővítés 15

Félelem és szomorúság - Isten közbenyúl – Hit-küzdelem 16

A katasztrófa előjele  -  Nyugtalanság embernél és állatnál 19

A Föld pusztulása a kísérletek következménye 20

Az utolsó hatalmas pusztítás 22

Vége ennek a megváltó periódusnak -  Isten Megváltó Terve 24

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2005.

 

B.D.Nr.6106                                                                                                             1954. 11. 12.

Közeli vég  -  Jövendölések teljesülése

Higgyetek szavaimnak, amelyek a közeli véget hirdetik, és ne engedjétek megtéveszteni magatokat. Napot és órát nem tudtok - mert nem lenne jó, ha tudnátok. Viszont senki sem képzeli el annyira közelinek A VÉG NAPJÁT mint ahogyan az már öröktől fogva meg van állapítva. Szemeteket tágra nyitva még valamennyien a világra irányítjátok - senki sem tartja lehetségesnek hogy ilyen gyorsan vége legyen. Mert még nagyon földi a gondolkodástok, akkor is, ha szellemileg törekedtek, és az enyémekhez tartoztok.

A világi dolgok közepette éltek, és be kell töltenetek azt a helyet, ahol vagytok. Ezért gondolataitok messze járnak attól, amit állandóan és folyton hirdetek. Azért ismételten és újból mondom nektek hogy a vég hirtelenül és váratlanul érkezik. És az emberek nem tudják az időt megmondani, mert úgy érkezem majd, mint tolvaj az éjszakában! De mert nem hiszitek el - ne is gúnyolódjatok afölött, ami még előttetek van, nehogy egyszer meg kelljen bánni.

Hogy felkészülhessetek az elkerülhetetlenre, folyton ébresztek látnokokat és prófétákat, hogy óvjanak és figyelmeztessenek. Az órát és napot ennek ellenére sem tudjátok meg, nehogy az megzavarjon, mert akkor már nem cselekesztek és akartok szabadon. A világ emberei a korábbinál is jobban futnak élvezeteik után, és meglepődnek amikor a nap megérkezik, mert előtte semmi szokatlan nem történik. Csak kevesen látnak világosan! De figyelmeztetéseikért kinevetik őket - amíg közbe nem nyúlok, és szavam be nem teljesedik. Azért mindent tartsatok igaznak, amit a SZELLEM szava közvetít. A VÉG HAMAROSAN MEGÉRKEZIK, MERT AZ IDŐ BETELT, ÉS ELJÖTT AZ ARATÁS IDEJE!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6790                                                                                                            1956. 03. 24.

Isten faiskoláinak megtisztítása

Faiskolámban olykor alapos tisztogatást kell végeznem. Mert a gyom a nemes vetést elborítással fenyegeti, és az egészséges növények nem képesek már úgy fejlődni, hogy az nekem örömet okozzon. Ilyenkor a jó fajtájú növényt gondosan ki kell válogatni, a gyomot irtani és száműzni kell, a talajt át kell szántani, és csak ekkor vehet újból magot magába, és én is csak ezek után szedhetek jó termést. Most már rügyezhet az új élet, ami engem boldoggá tesz - de előtte ilyesmi már nem volt lehetséges.

Ez az alapos tisztogatás már öröktől fogva tervezve van, és ti minden órában, minden nap várhatjátok. A Föld már nem tölti be azt amire hivatott, mert a gonosz uralkodik mindenen. A finom kis palántákat - amelyek sarjadni akarnának, hogy életet és világosságot kapjanak - gyakran elfojtja. A világ mérgezett levegője az életet halállal sújtja, és sok palánta eltorzul, pedig erőt és egészséget ígért.

Az embereket berántják az élet forgatagába, és ott jó pár lélek a halálát leli, pedig az életre volt hivatott. Nincs már elég tiszta levegő, hogy az emberi lélek kiteljesülhessen. Ez a bűn és pusztulás Birodalma. Azért az alapos tisztogatás már elkerülhetetlen, akár hiszik ezt az emberek, akár nem. Egyszer eléri a mélypontot, és ezzel az óra is elérkezik, amikor Megváltó Tervem kivitelezést kap, és amelyben a Föld alapos tisztogatáson megy keresztül. Ezért meg kell semmisíteni mindent, ami képtelen az életre. Előtte azt a keveset kiválasztják, azt a keveset, akikben még van élet. Nem elég már csak a rosszat, az alkalmatlant eltávolítani - hiszen azok vannak túlsúlyban. Nem engedem viszont, hogy áldozatul essen az, aki előtte megállta a helyét a gonosszal szemben. Összegyűjtöm akik az enyémek, és azok is akarnak maradni. Akik nem engedték meg, hogy ellenfelem fogságba vesse őket. Elviszem őket a Földről, hogy aztán ott teljes változást vigyek végbe, és a Föld újra képes lesz, hogy faiskolaként szolgáljon egy új emberi nemzedék számára.

Megteszem én is azt, amit minden jó földmíves megtesz, hogy felszántja és megtisztítja a talajt, hogy alkalmas legyen az új vetés számára. Az idő elérkezett rá - és egyszer szeretnék már jó termést, miután most lehetetlenné vált. Az emberek többnyire élettelen állapotban válnak el a földtől. Földi életük nem hozott növekedést. Olyanok maradtak, mint voltak földi életük kezdetén - sőt, még torzabbak és életképtelenebbek lettek. Pedig földi megtestesülésüknek nem ez a célja.

Ezért az eljövendő emberiség számára termékeny talajt kell készítenem.

A földet meg kell tisztítanom, és ellenfelemnek egy időre meg kell tiltanom, hogy oda belépjen. A lelkeknek újra meg kell adnom a kiérlelődés lehetőségét. Ellenfelem ideje lejárt, és ő valóban jól kihasználta ezt az időt, hogy megrontsa az embereket. De egyszer elérkezik az idő, hogy ellenfelemet munkájában megakadályozzam. Ugyanakkor követői munkáját is lehetetlenné kell tennem. Ez csak úgy lehetséges, hogy újból száműzök mindenkit, aki reá hallgat. Ezért keletkezik egy új Föld, a legkülönfélébb új teremtménnyel. Ezek is majd magukba rejtik a bukott szellemit, amíg az meg nem szelídül, és a fejlődés útját újból megkezdheti.

Újból alkalmassá kell tennem a Földet, hogy az emberek megint tökéletességre jussanak. Mert a teremtmények iránt érzett végtelen szeretetem szellemi életet kíván a számukra, és nem a szellemi halált - amely pedig már bevonult a Földre. Azért akarom elűzni innen a halált, és a Földet újból az élet szent földjévé akarom tenni, amelyből a gyenge erőt szív magába, és eljut az életre.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7052                                                                                                            1958. 03. 01.

Komoly utalás Isten közbenyúlására, és annak következményeire

Csak rövid idő választ már el attól a naptól, amikor hangom olyan hatalmasan hangzik, hogy senki nem állíthatja, ő nem hallotta! Csak kevés ideig élhettek még normális viszonyok között. Utána KÁOSZ lesz a FÖLDÖN. Az emberek óriási feladatok elé kerülnek, hogy a maguk és embertársaik életét elviselhetővé tegyék, hogy szokatlan segítségnyújtással válhassanak úrrá a káoszon, és a csekély rendelkezésre álló eszközzel elfogadható viszonyokat teremtsenek.

Mert egy természeti csapás területén élők elvesztik mindenüket és az elképzelhetetlen mértékben érinti őket. Az emberek ezt nem hiszik, mert még sohasem éltek át ilyen természeti csapást. De részemről még egy ilyen közbenyúlást követel a Föld, mielőtt bekövetkezne A VÉG. Mégegyszer megszólítom az embereket, hogy gondolkodásra késztessem őket, és még megmenthessem, akiben jóakarat van.

És ezt a beszédet minden ember meghallja. De hogy szívüket és fülüket kinyitják-e, AZ RÁJUK TARTOZIK! Mert a legtöbb ember még akkor is elfordul tőlem. Izoláltságban maradnak, amibe hitetlenségük által jutottak. Az eseményekre mindenfajta más magyarázatot keresnek és adnak, csak azt nem, hogy én akarok beszélni hozzájuk, hogy Isten akarja magát ezzel felismertetni, azért beszél így, hogy az embereket észre térítse, és a nagy veszélyben és ínségben keressék vele a kapcsolatot.

Megszámlálhatatlan sokaság veszti el életét, és a megmaradottak szeme óriási pusztulást lát. Igen nagy lesz a szükség. Ezt csak a BELÉM ÉS SEGÍTSÉGEMBE vetett szilárd hit tudja megszüntetni, de ilyen hite csak nagyon kevés embernek lesz. De ami földi szemmel lehetetlennek látszik, az segítségemmel lehetséges lesz - és majd gyakran csodás hatás lesz ott, ahol bíznak bennem és segítségemben.

De a Földnek át kell menni egy megrendülésen, az emberi szíveket meg kell érinteni, hogy a szükségben segítőkészek legyenek embertársaikhoz. És ahol a másik ember iránti segíteni akarás önzetlen szeretetből indul, ott mindenhol látható javulás lép fel. Mert erőszakos közbenyúlásomnak egyetlen célja, hogy az emberek egyszer már visszavegyék a maguk énjét, és a felebaráti szeretetet önzetlenül GYAKOROLJÁK. Akkor az ínséget én is megszüntetem, és elláthatom őket a szükségessel. És valóban, azok mellé állok, akik önzetlenségüket bizonyítják.

A szükség olyan nagy lesz, mint még soha. De ennyire hangsúlyosan kell beszélnem, hogy hatalmam láttán mindenki felismerhessen. Szeretetemet pedig az ismeri fel, aki észreveszi a szokatlan segítséget, ami emberileg nem várható. Aki velem a belső kapcsolatot létrehozza, vagy megszilárdítja, az pedig mindig biztos lehet segítségemben.

De a hitetlenek rossz helyzetben lesznek: ők embertársaik hátrányára akarnak magukon segíteni. Viszont nem lesz rajta se földi, se szellemi nyereségük! Nem kell már sok idő, hogy ez a szerencsétlenség végbemenjen. Erre figyelmeztetem most az embereket - ÉS EZ IS MÁR HALLATLAN KEGYELEM. Mert akkor azt is tudjátok már, hogy KIHEZ forduljatok, és KI AZ, aki segíteni tud a veszélyben és ínségben.

Az eseményt azért jelzem folyton, hogy aki hallja, az erős hitet, és lelkierőt kérjen, hogy állhatatosan kitartson. Akkor ebben az ínségben is felém veszi útját, MERT EGYEDÜL CSAK ÉN SEGÍTHETEK. És nem kell félni semmitől, mert akármilyen módon, de segítem az enyémeket. És enyémnek számít mindenki, aki hisz bennem, aki hozzám imádkozik, hogy amikor elérkezik az óra, megtalálja hozzám az utat, és biztos lehessen oltalmamban. Ezekre hárul az a feladat, hogy ezt embertársaikkal is közöljék, hogy útjukat azok is felém vegyék abban az órában, amikor eldől az emberek jóléte, vagy szenvedése.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.9020                                                                                                            1965. 07. 20.

Milyen sorsa lesz a világnak?

Ha tudnátok, milyen sors vár rátok, a világot összes javaival együtt már egy percre sem kívánnátok meg - mert mindezt elvesztitek, és meg kell elégednetek azzal a kicsivel, ami még megmarad a szorongattatás és gyötrelmek órája után.

Nem vehetem le rólatok ezt a szenvedést, MERT KÖZEL VAN A VÉG, és előtte még meg kell szabadulnotok mindentől ami a világhoz tartozik - így attól is, aki ennek a világnak az ura. Amint helyes beállítottságtok lesz hozzám, Istenetek, és ÖRÖK TEREMTŐTÖKHÖZ, az élet is elviselhetőbb lesz számotokra.

De kinek van meg irántam a helyes beállítottsága, azzal a szilárd hittel, hogy én mindenben segítségére vagyok? Ki bízza rám magát teljesen, és ki kész, hogy felebarátjáért odaadja életét? Mert ez lesz a sorsotok - akár a halált is magatokra veszitek szabad elhatározásból, csak megmenthessétek embertársatok életét!

De ez nem válik károtokra, mert bár a Földön elvesztitek az életet, de az ÖRÖKÉLET biztos számotokra, és azt már senki el nem veheti tőletek. Azért ne féljetek akármi is lesz, és szilárdan higgyetek a továbbélésben. Gondoskodjatok, hogy olyan lelki állapotban hagyhassátok el a földi életet, amely meghozza az örökéletet.

Röviden utána már ezen a Földön is vége lesz az életnek, és következik a nagy leszámolás. A túlvilág kapuja bezárul, és a Földön már csak a Sátánnal elbukottak, és a hozzám hűségesen megmaradottak lesznek. Az előbbieket újra száműzöm az anyagba - az utóbbiakat eleven testtel elragadom, hogy velük elevenítsem meg az újonnan kialakult Földet. És mert a Föld ilyenfajta feloszlását mindig óvások és figyelmeztetések előzik meg, azért ezt az előzetes katasztrófát is előjelnek kell tekinteni, amit már egész biztosan követ a vég.

Ezt a földi periódust azért fejezem be, mert az emberek a földi életüket nem lelkük érlelődésére használják - viszont ami menthető, azt még meg akarom menteni. Mert teremtményeim, szeretlek mindannyitokat, pusztulástokat nem kívánom, hanem annak a béklyóitól akarlak megszabadítani - aki elpártolástok oka. De akaratotok ellenére nem kényszeríthetlek rá, hogy az én akaratom szerint olyan életvitelt folytassatok, amely örökéletet hoz magával. Az elsőséget át kell engednem a ti akaratotoknak, és amilyen ez az akarat, olyan lesz a sorsotok.

Mivel már öröktől fogva elhatározott ennek az ítéletnek az ideje, valamennyiteknek elég alkalma lehetett volna, hogy megváltozzon, és ne kerüljön az ítélethozatal áldozatai közé. De ezt nem hittétek el, és ezért meglepetés számotokra a vég bekövetkezése, és teljesen előkészület nélkül talál.

Én annál többet nem tehetek, mint előtte újra figyelmeztetést küldök - EGY TERMÉSZETI CSAPÁST, amely hatalmas lesz terjedelmében, nagy ijedelmet vált ki, és ezen fel kellene ismernetek Istenetek és Teremtőtök komoly hangját.

A vég bekövetkeztéig az ember szabad akarata dönt a maga sorsáról, mert sem én, sem ellenfelem nem alkalmazunk kényszert. De ellenfelemnek nagyobb lesz a sikere. Viszont nem örülhet neki, mert a hozzá tartozókat is kitépem a hatalmából, hogy belenemződjenek az anyagba. Erőben mégis vesztes lesz, mert minél inkább növekszik a felfelé-fejlődés, az a világosságba érkező lényeket meg is érleli, és így azok kisiklanak a kezei közül, mert azok visszatérnek az ATYAI HÁZBA - ahonnan valamikor elindultak.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8379                                                                                                             1963. 01. 13.

„Az ég erői megindulnak

Azt is előre megjövendöltem, hogy az idők jelein felismerhetitek: közel van a vég. Ezek annyira nyilvánvaló jelek lesznek, hogy már nem lehet kételkedni, milyen órában vagytok.

Az Ég erői megindulnak! Kozmikus változásokat láttok. Olyan természeti jelenségeket figyelhettek meg, amelyek gondolkodásra indíthatnak, mert úgy tűnik, a természetben felborult a törvényes rend. Ennek ellenére isteni törvény uralkodik fölötte, mert mindennek ami jön, vagy történik, az én akaratom, vagy engedélyem az alapja.

Az emberek előtt kinyilvánul annak igazsága, amit a látnokok és próféták már régóta hirdettek, és amiket magam is megmondtam a végső dolgokról. Mert a végső időben minden kilép a maga rendjéből - hogy az emberek felfigyeljenek rá. Mert amikor ti nem engeditek már érvényre jutni az Istenbe vetett hitet - amikor azt hiszitek, Teremtésemre befolyást tudtok gyakorolni, amikor magatokat hatalmasnak és nagyon bölcsnek hiszitek - akkor ellen-igazolásokat kell adnom. És a jelenségek láttán - amelyeket akaratotok sem feltartóztatni, sem megváltoztatni nem tud - fel kell ismernetek tehetetlenségteket. Azt is fel kell ismernetek, hogy ezek az előre jövendölések már régóta léteznek, és ezt tagadni nem tudjátok. Most elérkezett a az idő, amikor az írások beteljesednek, és beteljesedik mindaz, amit szavam is ismételten hirdetett az embereknek.

De az emberek majd a kozmikus változásokat is a saját mahinációjuk következményének tartják, sőt, magukat olyan uraknak, akik ilyen kozmikus változásokat képesek létrehozni. Ezzel teljes meggyőződéssel megtagadnak engem, mint Istenüket. A végső időben ez is ellenfelem hatása, mert engem akar trónomtól megfosztani - és ezért újból meg lesz kötözve.

De mindig lesznek olyan emberek is, akik felismerik ezt az időt, és engem és Birodalmamat a világgal, és a teljesen hitetlenekkel szemben képviselik. Ezek tudják hogy hamarosan itt az utolsó óra, és mint ennek igazolását fogadják a kozmikus változásokat, mert magam jövendöltem meg mindezt, amikor a Földön jártam.

"És az Ég erői megindulnak!"  A szellemi értelme ennek a mondatnak is megvan, de ti emberek nem fogjátok fel. Minden eleven lesz, ami belőlem keletkezett, és aminek az eredete az én akaratom. Minden merev forma életre kel, mert erőm nyilvánul meg, és az mindig életet szül. És a vég előtti utolsó időben erőm egész teljességével kiárad.

Mindenütt lazítást idéz elő. Ez annyit jelent, hogy Szellemem Napja áttöri a sötét éjszakát, amelyben a Föld van. Szellemem Napja tisztán gyullad föl, és sugara mindent életre kelt. Felébreszt minden alvót, és akit ez a sugár érint - ha eddig halott volt - most életre kel.

Tehát az egek erői megnyilvánulnak, és ti emberek nem lesztek képesek ezt feltartóztatni. Végül aztán tisztán természetszerűen is megnyilvánul hatalmam, amit egy ember sem tud megmagyarázni magának. Mert a Vég előtti időkre szokatlan jeleket jövendöltem, amelyek olyan formában nyilvánulnak meg a természetben, hogy az emberek megdöbbenten figyelhetik a folyamatot - de saját ellenhatással képtelenek lesznek feltartóztatni.

Igen, maguk is hozzájárulnak, hogy olyan erők szabaduljanak föl, melyeknek a kihatását nem ismerik, és amelyek következtében minden elpusztul. És így a végső pusztulást meggyorsítja. Örök Megváltó Tervemben ez benne van, mert az emberek akaratáról öröktől fogva tudtam, és Megváltó Tervemet erre építettem. Mert az ember ezt magától teszi meg. Azt hiszik, ezzel legyőzhetnek engem - viszont így egészen nyilvánvaló, hogy ellenfelem befolyása alatt állnak, akinek pusztító hatása most láthatóvá válik.

Úgy jön minden, ahogy megmondtam, és aki figyel, az felismeri az idők jelét. Aki minderre felfigyel, felismeri azt is, hogy szavam igazság, amit az ember föntről kap, és ami nagy kegyelem azoknak akik elfogadják. Mert az embert soha nem hagytam figyelmeztetés nélkül, amikor olyan esemény előtt állt, amit azért kellett rábocsátanom, mert fennállt a veszély, hogy teljesen átadják magukat ellenfelemnek. Óvásaim és figyelmeztetéseim mindig megelőzték ítéleteimet. Az előzetes megtérésre mindig meg akartam adni a lehetőséget, hogy a fennálló rövid időt felhasználva, lelke károsodása nélkül kerüljön ki az ilyen ítéletekből.

Az óvás és figyelmeztetés viszont soha nem kényszerít hitre! A mostani közléseimnek sem lesz sok hitele, habár az idők jele világosan felismerhető. Az ember mindenre magyarázatot keres, ez jobban megfelel neki. Így előkészület nélkül lepi meg a vég. Mert az idő beteljesedett, és közel a vég.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8500                                                                                                            1963. 05. 18.

A vég előre meghatározott napját betartom

Nincs már messze a nap, amelyet bölcsességem határozott meg, hogy a Földön változást vigyek végbe, mert ez már csak egy szellem nélküli emberiség lakóhelye, és a szellemi iskoláztatás céljára már nem veszik igénybe. Nincs messze az a nap amikor akaratom egy olyan munka kivitelezéséhez kezd, amelynek célja, hogy a teremtett földet külformájában teljesen átalakítsa. Ez azt jelenti, hogy megsemmisül minden a földben, a földön, és a föld fölött ami él, és minden még "halott" teremtett mű.

Megváltó Tervem öröktől fogva áll, és betartom azt az időt, amit bölcsességem szükségesnek látott arra vonatkozóan, hogy a bukott szelleminek új kiérlelődési lehetőséget adjon. Ti emberek nem tudjátok elérni, hogy tervemtől eltérjek, vagy időbeli eltolódást tegyek. Mert tudom - és öröktől fogva tudtam - hogy az emberiség ebben az időszakban milyen szellemi felfogásban él, és ez totális változtatást kíván, minden szellemi újraformálását, hogy hozzám találhasson a visszatérés útján.

Ezért kijelentéseimet szószerint kell vennetek, és hosszú idővel már nem számolhattok. A meghirdetett vég bekövetkezését nem helyezhetitek a jövőbe. Mert egyszer a jövő is jelenné válik, és ez az idő most elérkezett. A körülöttetek végbemenő világi eseményekben magatok is észrevehetitek, hogy az emberek szellemi mélypontja már alig léphető túl. A közeli vég oka már ebben is meglátható. Minden kilépett a rend kereteiből, abbamaradt a szellemi fejlődés - sőt, visszafejlődik.

Azért hamis remény azt hinni, imátokkal valami másra hangolhattok. Még akkor is, ha magam mondtam, az imának nagy az ereje. De ez az ÖNSZERETET imája, amikor ti a meghirdetettnek távolabbi időre való kitolódását kéritek, mert nem vagytok hajlandók a földi életről lemondani. Ti csak azért imádkoztok, hogy tartsam meg a Földet, mert magatok nem akartok a vég áldozataivá válni. Imátok szóljon embertársatok lelkéért, és a másik SZELLEMI ÉRLELŐDÉSÉT KÉRJÉTEK, egymásért imádkozzatok, és ne engem kérjetek, hogy tekintsek el a végpusztulástól. A teremtésben megkötött sok szelleminek is imára van szüksége. Azoknak éppúgy jogos, hogy magasabbra lépjenek, mint nektek embereknek - és engedélyt kaphassanak az emberi forma használatára.

A ma élő emberek gúnyt űznek a jogból hogy a Földön megtestesülhettek, mert egy lépést sem tesznek felfelé - sokkal inkább a mélységbe törekszenek. Nem lenne semmi előnyük, ha meg is hosszabbodna a földi létük, mert csak még mélyebbre merülnének - és ezt is meg kell akadályozni. És ez történik az ÚJ SZÁMŰZETÉSSEL.

Ekkor újból kicsavarom őket ellenfelem kezéből, akinek annyira a hatalmában voltak földi létük idején. Ti emberek csak egymásért imádkozzatok, hogy lelketek még a vég előtt kiszabaduljon az ellenfél hatalmából. Eléri füleimet, és meghallgatást nyer az embertársért mondott ilyen közbenjáró ima. De azt nem éritek el, hogy öröktől való Megváltó Tervemet megváltoztassam. Mert legjobban én tudom, mi van leginkább hasznára minden teremtménynek.

Tehát, ha szőlőskertemben akar valaki tevékenykedni, az számoljon a közeli vég tényével, és ennek megfelelően munkálkodjon. Amennyiben szeretetet prédikál, és utal Jézus Krisztusra, ennek a szeretetnek a szerzőjére. Hogy aztán az út, az ő keresztje alá vezessen, és így amikor a vég megérkezik, megváltást kapjanak bűneiktől, és a lelki haláltól. Akkor a Világosság Birodalmába mehetnek, vagy megmaradnak az Új Földön, ahol paradicsomi körülmények lesznek - ami egyenlő értékű a Világosság Birodalmába való bemenetellel, mert ezek az emberek megállták a földi élet próbáját, és vétkeiktől megszabadultak.

Hogy ezt a célt még sokan elérhessék, ismételten megszólítom őket földi küldötteim által. Ezek a küldöttek ti vagytok, akik közvetlenül kapjátok beszédemet, és elviszitek oda, ahol hivő lélekkel befogadják.

Megszólításom megmarad a vég bekövetkeztéig. Én tudom egyedül, ki képes rá, hogy szavaimat meghallja, és szeretetsugárzásomat beengedje szívébe, hogy helyesen értékesítve felhasználja. Ők majd újra és újra tanúsítják, hogy már nincs messze a vég. Megváltó Tervemet folyton megemlítik, Jézus Krisztusra és Megváltó Művére utalnak. Mindig kiemelem a Megváltás Művének nagy jelentőségét, és azt, ha nem akarnak a mélységbe zuhanni, akkor Jézus Krisztus az egyetlen megmentőjük. És aki hisz a vég bekövetkezésében - az már nem is fél tőle, mert hite a szeretet által eleven lett. És az az ember, aki éli a szeretetet, állandóan annak az erőnek a birtokában van, amely dacolni tud minden támadással, amit az utolsó idő hoz.

Az erő maga a szeretet, mert a szeretet által velem - az örök szeretettel - áll kapcsolatban, és az erő belőlem árad beléje. Valóban - a végtől senkinek nem kellene félnie, csak azon fáradozzon, hogy szeretetben éljen. De az emberből hiányzik a szeretet, azért mindig mélyebbre merül. És ezzel maga vonzza magához a vég bekövetkezését. Mindezt öröktől fogva felismertem - és ahogyan szóban és írásban meghirdettem, a Megváltó Terv úgy kerül kivitelezésre.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8501                                                                                                             1963. 05. 19.

Az időpont

A Nr.8500. közlés folytatása.

Időpont megjelölést soha nem kaptok. Lelketekre káros hatást gyakorolna, ha pontosan tudnátok, jövendölésem mikor valósul meg. De tudomástok legyen róla, mert figyelmeztetni, és óvni akarlak, és azt akarom, hogy felkészüljetek rá. Figyelmeztetni akarlak, hogy lelketeken jobban munkálkodjatok, és ÓVNI akarlak a közönytől - amit keserűen megbánnátok.

Ezért az eljövendőt meghirdetem, de az embereket már ennek a megváltó periódusnak a kezdete óta figyelmeztettem a bekövetkezendő végre. Sarkaljon a gondolat, hogy most már közvetlenül előtte álltok. Tehát éljetek akaratomnak megfelelően, teljesítve az életfeladatot.

Az időpontot soha nem adtam meg, hogy mikor számítsatok a meghirdetett eseményre, és ez tett ilyen langyossá a megjövendölt iránt. Még mindig azt hiszitek, hogy amit jövendöltem, a távoli jövőben van. Arra nem gondoltok, hogy az idő állandóan múlik, a jövendő mindig jobban közeledik, és egyszer csak a jövendőből is "jelen" lesz.

Ezért mondom meg most is az eljövendőt, hogy itt van előttetek ennek a Földnek a vége - egy megváltó periódus befejeződik. Mindig sürgetőbben utalok rá, mert nektek hihetetlennek látszik, hogy ebben a végidőben vagytok. Most sem adok pontos időt, és nem is fogok adni, mert a szabad akaratot nem kényszerítem. Azt viszont megmondom - sok időtök már nincs, és igen hamar beteljesedik minden jövendölés, és ne hagyatkozzatok semmi olyanra, hogy előttem egy nap olyan mint ezer év. Természetes, hogy az ezer év is egyszer elmúlik, és ennek a megváltó periódusnak, amelyben most éltek, szintén vége lesz. Már azért is szükség van egy új korszakra, hogy a teremtés dolgaiban lekötött szellemi felszabadulhasson, és továbbléphessen fejlődése útján. És ismételten csak újra azt mondom: Ez igen hamar bekövetkezik!

Ezeket a szavakat azért ismétlem ilyen sürgetően, hogy meghökkenjetek!

És a vég előtti utolsó időben újra, és újra munkásokat keresek, mert sürgősen szükségem van rájuk az elkövetkezendők miatt. Az embereknek szokatlan ismereteket adok, hogy jövendöléseimet megértsétek, hogy tudjátok, mi az oka közléseimnek. Rávilágítok, miért van ez az időpont, amely szükségessé teszi a teremtett dolgok feloszlatását. Mindezt azért teszem, mert a vég nagyon közel van, és hinnetek kell, szavaim beteljesülnek.

Az időpontot azért sem adhatom meg, mert nem akarom, hogy áttekinthetetlen káosz uralkodjon fölöttetek. Mert ha napot és az órát pontosan tudnátok, rettenetes lenne a zűrzavar, amely semmiféle érlelődést nem hozna. Sürgetően mindig csak arra utalhatok, hogy számolnotok kell minden jövendölés teljesülésével, és nem hagyatkozhattok rá - ezt már ti úgysem élitek meg.

Éljetek akaratomnak megfelelően, és minden félelem nélkül nézhettek az események elé. Csak gyakran gondoljatok rám, imádkozzatok, és cselekedjetek szeretetből. Így kapcsolatban maradtok velem. És valóban mondom, lelketeket nem éri károsodás, még ha idő előtt hívlak is vissza benneteket. De ha akaratomnak megfelel, akkor testileg is megóvlak, hogy mindvégig szolgálatomra legyetek.

De arra ne számítsatok, hogy az időpontba beavatlak. Ez semmiféleképpen nem tenne jó szolgálatot. Azoknak sem, akik nekem szolgálnak, mégkevésbé embertársaitoknak, akiknek az érettségi foka nem enged meg ilyen ismeretet. Viszont embertársaitoknak tegyétek meg, ami nektek lehetséges, nyújtsatok ismeretet arról, ami bekövetkezik, örök megváltó tervemről, és az atya végtelen szeretetéről, aki még a vég előtt minden gyermekét szeretné megmenteni. Ezt tegyétek, a vég bekövetkeztéig végezzetek termékeny munkát szőlőhegyemben. Nekem minden lélek nyereség, akit még meg lehet menteni, amit én valóban megjutalmazok.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8502                                                                                                            1963. 05. 19.

Kibővítés

A Nr.8501 folytatása

Ahol van rá lehetőség hogy embertársaitoknak hírt adjatok az előttetek álló végről, és az azt megelőző történésekről - ott beszéljetek, nehogy valaki azzal mentegetőzzön, nem vett észre semmit. Mert valóban, mindent meg akarok tenni, hogy bármilyen kicsi kis világosságot is adhassak valakinek. Azért összeismertetlek azokkal, kiknél még fennáll a reménynek egy kis sugara, hogy reagálni fognak - amennyiben a dologgal gondolatban foglalkoznak és megfigyelik mi megy végbe körülöttük.

Úgy igyekszem kormányozni minden ember gondolatát, hogy egyszer fölvilágosítást kérjen, hogy mit várhat - ha nem is ebben az életben, de a túlvilágon, ahova gondolatait kormányoztam. Mert az az élet, amit az emberek most élnek, teljesen a földi javak felé forduló gondolatokkal, a lelket nem viszi el az üdvösségre, viszont a léleknek a földi életben minden anyagi dolgot le kell győzni.

Amikor az ember az anyaghoz láncolja magát, az lelkének ínséget, elsorvadást jelent, és a földi cél elérése kilátástalanná válik. Ezért kell az embereket figyelmeztetni, mennyire mulandók a földi dolgok. És ha van bennük jóakarat, a hátralévő kicsi időt még kihasználhatják, hogy olyan valamit szerezzenek, aminek akkor is van értéke, amikor a földi élet elmúlt. Egyedül ez a célom azzal, amikor állandóan az eljövendő végről beszélek. Tudniok kell hogy lelkükről számadást adnak - ha egyáltalán hiszik, hogy a testi halál után a lélek tovább él. De épp ennek a hite hiányzik - azért olyan nagy az utóbbi időben a szellemi ínség. De ez az állapot ne kedvetlenítsen el benneteket, hanem ismételten közöljétek embertársaitokkal, amit tőlem hallottatok. Beszéljetek a Szellem hatásáról bennetek, és mindannak a tartalmáról, amit szavaim közöltek veletek.

Meg kell mondanotok, mekkora a veszély, hogy örök időkre elvesznek ha lényüket azalatt a kevés idő alatt, ami még hátra van - szeretetté nem változtatják. Meg kell mondanotok, még haláluk előtt el kell menniük Jézus Krisztushoz, hogy vétkeiket elvigyék keresztjéhez, és bocsánatot kérjenek.

A legfontosabb parancsolatot is meg kell tanítani nekik: az Isten és emberszeretet PARANCSÁT. Mert ennek a parancsnak a teljesítésétől függ lelkük állapota a földön, és egykor a túlvilági létükben is. Mindent továbbítanotok kell, amit tőlem hallotok. Mindig az emberek érettségi állapotának megfelelően kell beszélnetek, hogy megértsék, majd gondolataikat emeljék hozzám - aki mindig segítek, ha segítséget kérnek.

Mindezt az ismeretet azért vezetem a Földre, hogy arra is legyen magyarázatuk az embereknek ami még előttük van, és amit állandóan bejelentek. Az események ne okozzanak meglepetést, mert azok visszavonhatatlanul úgy érkeznek, ahogy megmondtam. Az előkészületre mindenkinek lehetőséget akarok adni, hogy félelem nélkül nézzenek szembe a véggel. Csak azok féljenek, akik mint ellenfelem követői, teljesen elzárkóznak, és akiket a Föld újonnan teremtett dolgaiba kapnak száműzetést.

Oldódjatok el az anyagtól, nehogy az újból külső burokká legyen rajtatok, amelyből egyedül nem tudtok kiszabadulni. Higgyétek el, a vég bekövetkezik, és nincs már messze az ideje. Mert a mélypontot már elértétek, szellemi átalakulás már nincs a Földön. Már csak a Föld totális átalakítása hozhat szellemi változást magával. És velem azért kell bensőséges kapcsolatra törekednetek, hogy ezt a szellemi változást az új Földön megélhessétek. Hogy az enyémek közé tartozzatok, azokhoz, akik a legélesebb hitbeli küzdelem idején - amit még ellenfelem szolgáltat majd - hűségesek maradnak. Azért gyertek hozzám, hogy erőt kaphassatok, és mindvégig kitartsatok.

Utána bemehettek a béke és üdvösség Birodalmába. Ha a világ előtt meg kellett vallanotok engem - élhettek az Új Földön, ahol állhatatosságtok jutalmát megkapjátok. Akkor ezt a világot legyőztétek, ellenfelemtől már nem kel tartanotok, mert követőivel együtt ismét hosszú időre megkötött helyzetbe jut.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8317                                                                                                             1962. 11. 01.

Félelem és szomorúság - Isten közbenyúl – Hit-küzdelem

Biztosra vehetitek azt is, hogy hamarosan a vég előtti utolsó fázisba léptek. Mert nyilvánvalóvá válik, hogy itt vannak a jelek, amelyeket szóban és írásban megjövendöltek. De semmi módon nem lesztek rá kényszerítve, hogy higgyetek benne... Minden embernek módjában áll, hogy olyan magyarázatot adjon minderre, amilyent akar, akár megfelel az igazságnak - akár nem.

Akinek a gondolatai a szellemire irányulnak, az tudja - végéhez jut egy korszak, és egy új kezdődik. Végtelenül sok szellemi vár még megváltásra, akik részben szabadon, részben kötötten mennek majd át a Földön, hogy visszatérhessenek Istenhez.

Tervszerűen megy végbe a Föld föloszlása majd újraformálása. Isten Megváltó Terve ezt már öröktől fogva megállapította. Ti pedig, a végidők emberei, az örök Isten és Teremtő kegyelme folytán - ismeretet szerezhettek, hogy mi van még előttetek.

Beavatlak Megváltó Tervembe, ha az igazságot meg akarjátok tudni. Isten szavait megkaphatjátok, amely mindarra igazságban ad magyarázatot, ami teremtéstekre és megistenüléstekre vonatkozik. Mert Isten nem akarja, hogy a végidőt az ismeret teljes hiányában éljétek át. Mert ha van bennetek egy kis halvány ismeret, biztosan azon fáradoztok, hogy még a földi életben végbevigyétek a megistenülés aktusát, és így célotokat elérjétek.

Ehhez az kell, hogy szabadon akarva az igazságban álljatok. Akkor hinni tudtok mindent, amit Isten szaván keresztül, föntről mondanak az embernek. Akkor hihető lesz a közeli vég, és a Föld teljes átalakulása. Saját szellemetek világosít föl majd sokmindenről, és az összefüggések világossá válnak.

Figyelemmel kísérhetitek a világ eseményeit, amely fenyegetővé válik az egész emberiségre. Figyelemmel kísérhetitek, milyen az emberek egymás iránti eljárása, és a résztvevők milyen intézkedéseket foganatosítanak, hogy erejüket érvényesítsék. / pld fegyverkezési verseny - a kiadó/

És ti is nagy félelmet éreztek majd, mert a legnagyobb mértékű megsemmisítő háború fenyeget mindenkit. Nagy lesz a félelem, és csak az a kevés ember lesz kivétel, aki magát átadja Istennek, Örök Atyjának, és ezért minden rossztól megszabadul.

És Isten kormányzása valóban szokatlan, mert maga lesz, aki közbenyúl. De ezáltal az ínség nem kisebb, hanem sokkal nagyobb lesz. Mert az emberek most egy TERMÉSZETI ESEMÉNNYEL állnak szemben, az elemek dühöngésével, amelyeknek tehetetlenül ki lesznek szolgáltatva, és amelyeknek az ember nem tud megálljt parancsolni. Mert  az hatalom nyilvánul meg, aki minden fölött uralkodik, és akinek minden természeti elem alá van rendelve.

Most egy olyan időszak következik, amit valóban a nagy szomorúság idejének lehet mondani - de amit az övéi nem éreznek annyira nehéznek, mert állandóan Isten szokatlan segítségét tapasztalják.

Viszont akik Istenük és Teremtőjüktől messze tartózkodnak, akik szeretetében, bölcsességében, és kifejezhetetlen hatalmában nem hisznek, azok nagy szükségben lesznek, mert nem az után az EGY után kiáltanak, aki segíthetne rajtuk. Istent nem ismerik el. Szellemük ellenállása még ugyanakkora, mint elpártolásuk idején volt. Ezért vissza kell menniük a mélybe, ahonnan Isten segítségével egyszer már kiemelkedtek, és már csak az utolsó akarati próba volt hátra, hogy végképp minden bűnüktől megszabadulhassanak.

Az utolsó időben kemény küzdelem lángol fel Jézus Krisztus ellen. Nektek embereknek őt Isten fiának, és a világ megváltójának kell elismernetek, akiben maga Isten lett emberré, hogy ti megváltva mehessetek be a Szellemi Birodalomba.

Viszont Isten ellenfele kérlelhetetlen harcot indít mindenki ellen, akik hisznek Jézus Krisztusban, és ezért a világ előtt mindenkinek nyíltan meg kell őt vallania. Megvallani pedig csak az tudja, aki a magasból Földre vezetett szavait elfogadja. Mert ezek ismerik az igazságot, és tudják ki volt Jézus Krisztus, és hogy miért kell őt elismerni. Ezek mindvégig hűségesek maradnak, és ezért majd azokhoz tartoznak, akiket elragadnak amikor a vég napjai elérkeznek.

Az emberek tanúságtevésének utolsó próbája a hitbeli üldözés lesz amit azok állnak meg, akik az igazságban vannak. Isten ezért vezeti SZAVAIT ismételten a Földre, hogy mindenki részesülhessen az igazságból, és az utolsó hitüldözésben képviselhessék a világ előtt. Mert Jézus Krisztusról csak az igazság ad felvilágosítást, csak a beléje vetett hit ad erőt, hogy mindvégig kitartsatok, míg aztán maga is eljön, hogy Birodalmába vigyen benneteket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4371                                                                                                             1948. 07. 11.

A katasztrófa előjele  -  Nyugtalanság embernél és állatnál

Röviddel azelőtt, hogy a természeten keresztül megjelenek - nagy nyugtalanság hatalmasodik el az embereken. Az esemény önmagát olymódon hirdeti meg, hogy ember és állat egyformán izgatott lesz, és bensőleg érzik, hogy a természetben készül valami. Az állatok viselkedése különösen feltűnő lesz. Egy bizonyos irányba próbálnak menekülni, majd hirtelen visszafordulnak, mintha láthatatlan hatalom kergetné őket. Az emberekben félelmet kelt ez a viselkedést mert azt olvassák ki belőle, hogy elkezdődött valami, ami ellen nem képesek védekezni. Így szorongva várják, hogy mi következik. És ti szolgáim a Földön, használjátok ki buzgón ezt az időszakot. Ez még a kegyelem rövid ideje, amikor szavaitokat meghallgatják, mert magyarázatot keresnek az ember és állat rendkívüli érzéseire.  Figyelmeztessétek SZAVAIMRA őket, készüljetek föl MEGJELENÉSEMRE, és utasítsátok őket hozzám, hogy nálam keressenek menedéket, amikor megnyilvánulásom ideje elérkezik.

Majd kapcsolódjatok hozzám gondolattal ti is, hogy erősek legyetek, támaszai lehessetek a hitetleneknek és gyenge-hitűeknek. Magatoknak is igaznak kell bizonyulnotok, és meg is tudjátok tenni, ha előtte, és majd a legnagyobb szükség idején is hozzám kiáltotok.

Figyelmeztetlek benneteket az előjelre. Alkalmat adok, hogy környezeteteket megfigyelhessétek, és majd észreveszitek, minden úgy megy végbe, ahogyan előre megmondtam: az embereket szorongás, és nyugtalanság fogja el. Ennek okát már tudjátok, és ezért eredményesen beszélhettek ott, ahol szükség van rá.

Megint azt tapasztaljátok majd, hogy az az ember ad hitelt szavaitoknak, aki szeretetet gyakorol. A szeretetlenül érző ember meghallgatja majd hogy mit mondtok, de nem hiszi el, és így nem húz hasznot belőle, amíg csak el nem érkezik az óra, és föntről felhangzik szavam.

Ez hatalmas tombolás és morajlás lesz, és már senki nem gondol a másikkal, hanem csak a saját életére ügyel. Mindenki menekül, de minden oldalról ugyanazt a morajlást és zúgást hallja. Ez az esemény olyan kihatással lesz az egyes emberre - amilyen a hozzám való beállítottsága.

Aszerint marad életben, vagy sodorja el a természeti katasztrófa, hogy bölcsességem öröktől fogva hogyan ismerte fel, és határozta meg. Habár látszólag nyugalom van, és még semmi jel sem utal rá - mégse érezzétek magatokat biztonságba. Mert visszavonhatatlanul elérkezik a nap, amely ezt a természeti eseményt meghozza. És a kételkedő is meggyőződhet róla, ha marad rá ideje.

Beszéltem Szellememen keresztül, amikor ezeket bejelentettem - és majd beszélek a természeten keresztül egy mindenkinek érthető nyelven, amit mindenki meghall. Aki az első hangnemnek nem hisz - az majd fölülről úgy kapja hangomat, hogy meghallja. De még akkor is módjában áll, hogy jövendöléseimre gondolva elhiggye, vagy az egész történést a természet játékának vegye.

Magamat felismertetem, hogy halljátok, akik szellemem hangját nem akartátok felismerni!

Boldog, akinek megmarad az élete. Számára még van egy rövid kegyelmi idő, amit arra használhat, hogy rendbe tegye azt amit elmulasztott. Hogy komolyan felkészül a végre, ami a természeti eseményt rövid időn belül követi.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8452                                                                                                            1963. 03. 29.

A Föld pusztulása a kísérletek következménye

Ezen a Földön a pusztulás utolsó munkáját, ti emberek, magatok hozzátok létre. És én ebben nem akadályozlak meg, mert azokra a szellemiekre gondolok, akik a pusztítás eme munkája által felszabadulnak az anyagból, és új megformálásban folytatják fejlődésüket az Új Földön. Ez már többször elhangzott, de ti nem hisztek. Az egész esemény egyszerűen hihetetlen a számotokra. Pedig egy fejlődési szakasz végét képezi, amit egy új szakasz követ - hogy a visszavezetés folyamata ismét törvényes Rend szerint menjen végbe. Ez eredményes is lesz, viszont a pusztulás előtti öreg Földön már nem volt az.

Ellenfelem utolsó sátáni munkáját most viszi végbe - amennyiben arra veszi rá az embereket, amire magának nincs hatalma: arra, hogy feloldja a teremtés dolgait. Teszi ezt abban a hitben, hogy így a megkötött szellemi felszabadul, és az ő hatalmába kerül. Rendelkezik az emberek fölött, és arra készteti őket, hogy a legkülönfélébb kísérletekbe kezdjenek. De ezek az emberek ismerethiánya miatt zátonyra futnak, és óriási pusztítást végeznek.

Az emberek végbe mernek vinni olyan kísérleteket, amelyeknek nem ismerik a kimenetelét. Olyan erőket szabadítanak fel, amely felett nem tudnak uralkodni, és ezáltal pusztulásra vannak ítélve. Velük együtt erőszakos pusztulásnak van kitéve az egész teremtett Föld. A Föld felszíne teljesen megváltozik, a Földön minden teremtett dolog megsemmisül.

Kihatása a Föld belsejéig nyomul, és a pusztulás igen nagymértékű lesz. De a legtöbb ember ezt már nem kísérheti figyelemmel. Csak majd az a kis sereg, akiket előtte elvezetek a Földről.

Ilyen mértékű rombolást soha nem engednék meg, ha ez nem adna újabb megváltó lehetőséget a még kötött szellemi számára, akik már végtelen hosszú idők óta a legkeményebb anyagban senyvednek. Azonban ezeknek a szellemieknek a továbbfejlődése a földfelszín teljes pusztulása nélkül is megoldható lenne, ha az ember nem lökné fel a törvényes rendet, hanem a Földön csak szolgáló tevékenységet folytatna.

De az ember már nem él az isteni rendben, és ezért ellenfelemnek igen nagy a befolyása. Maga akar nyereséget, és ezért kísérletezésekre ösztönzi. Ettől reméli, hogy majd minden kötött szellemi visszatér hozzá. Én nem akadályozom meg ebben, mert végső soron az ember szabad akaratán múlik, hogy végbeviszi- e, amire az ellenfél rá akarja venni.

De bármit is tesz az ember, tettének kihatását mindig ismerem, és tudom, hogy hogyan értékesítsem. Mert valóság, hogy minden az én hatalmam alatt áll - a sötét világ is, és nekik szolgálni kell. És még ha öntudatlanul is teszi, mintegy részt vesz a visszavezetés munkájában. Az emberi akarat irányát öröktől fogva ismerem. És Megváltó Tervemet ennek az akaratnak megfelelően építettem föl. Ezért tudom azt is, mikor jött el az idő, hogy szellemi haladás már a földön nem várható.

Azt az időpontot is ismerem, mikor van helye a megkötött szellemi felszabadításának. És az emberek tetteit nem akadályozom meg, amikor rosszirányú akarattal elindítják a hatalmas romboló munkát. Ezzel a visszájára fordított akaratukkal az emberek a Sátán engedelmes eszközei. Ő maga nem pusztíthatja el a teremtés műveit, semmiféle anyagot nem tud feloldani, mert minden kötött szellemit kivettem a hatalma alól. Pedig most ezt a kötött szellemit próbálja visszanyerni, ebben vannak segítségére az emberek, mert az anyagot maguk oldják fel. Kezdetben csak sok kisebb kísérlettel, de ezek később olyan méretet öltenek, hogy az anyag már nem bír ellenállni.

És én megengedem, hogy felszabaduljon az anyagba kötött szellemi - habár ez az összemberiség rovására történik. Viszont maga is szellemi mélypontra jutott, és ez szükségessé teszi, hogy az anyagba legyen SZÁMŰZVE . Akármire vállalkozik is ellenfelem, és a neki engedelmes ember, végső soron mégis csak a szellemi fejlődését szolgálja, és az eljut a tökéletességre. Ezért Megváltó Tervem is abban a formában kap kivitelezést, ahogyan meghirdettem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8684                                                                                                            1963. 11. 25.

Az utolsó hatalmas pusztítás

Ismételten figyelmeztetlek a végre, de annyira elevenen mégsem hisztek benne, hogy komolyan felkészülnétek. Az esemény szokatlan, nehéz elhinni, mert ilyenhez hasonló nem történt az idő alatt, amire vissza tudtok tekinteni. Egy-egy megváltó periódus nagyon hosszú, amellett az a bölcs nézetem, hogy ne tudjátok lemérni az ilyen korszak kezdete és vége közti időt, mert hiányzik hozzá minden tudástok. Nem megbízható információ, ami kutatással nyer megállapítást, hanem csak feltételezés, ami nem bizonyítható.

Bár az egész Földet érinti az előttetek álló pusztulás - amely a földfelszínt teljesen megváltoztatja - tudatosan csak azok a kevesek élik át, akiket mint az új emberi nemzedék törzsét - a pusztulástól megmentek. Ezeknek emlékezetébe a régi Föld megmarad, de az új korszak annyira másképpen kezdődik, hogy az emberek hamarosan megszokják. És mert már egy teljesen új világ amiben élnek, gondolkodásuk eltávolodik a régi Föld utolsó eseményeitől. Csak olyan nekik, mint egy álom, mert az Új Föld teljesen más problémákat hoz - és mert szellemi beállítottságúak, csak hozzám akarnak közelebb jutni. A földi gondolatok lehullanak róluk, de szellemük szokatlanul élénk, miáltal lelkük igen magas érettséget ér el. Mintegy elérik már a földi célt, és habár még földi testben járnak, a világosság Birodalmának lakóival állnak kapcsolatban.

A jelenlegi földi embernek teljesen érthetetlen amit erről hall. De ez az igazság, és ezért mondom ismételten: eljön az az idő, amikor nap-nap után szokatlan eseményekre kell felkészülnötök. Végül aztán minden felborul. Ehhez erőt csak az emberi lélek bizonyos fokú érettsége ad. Tehát, hogy a jövendő dolgokkal elkészüljön, álljon tudatos kapcsolatban velem - azzal a bizonyossággal, hogy mellette vagyok, bármi is történik.

Mindenfajta nagy eseménynek, mindig az ember az oka - mégha közvetlen okot nem is lehet látni. De hogy az emberi léleknek mire van szüksége - azt egyedül én tudom. Végülis a szokatlan eseményeknek azért kell jönniük, hogy az embereket felrázzák. De ezek csekély jelentőségűek a Földet érintő nagy romboláshoz képest, amely megérkezik, ha eljön az ideje. Mert a törvényes rendet akaratom szerint kell újból visszaállítani.

Tehát emberek, nagy események előtt álltok. A rombolás nagy munkáját egész terjedelmében csak azok tekintik át, akiket elragadok, és akiknek a szeme előtt folyik le az egész. Ezek is csak azért láthatják, hogy felismerjék és megtapasztalják szavaim igazságát, és istenük és teremtőjük hatalmát.

Előtte lesz még több esemény, ami az embereknek ijedelmet okoz. De mindennek az a célja, hogy gondolataitokkal hozzám forduljatok, akinek minden hatalom megadatott, és akinek minden ember ki van szolgáltatva. Valóban, boldog akit még a vég előtt magamhoz hívok, mert az újraszáműzetés rettenetes ítélete nem érinti. Viszont erre kell készülnie minden embernek, aki nem tartozik az enyémek közé, tehát nem tartozik azokhoz, akiket - mint már többször mondtam - elragadok erről a Földről.

Egy ilyen történést ti emberek el sem tudtok gondolni, mert hasonló eseményről nem tudtok, és mert az ember nem fogad el semmit, ami ellent mond a természeti törvényeknek. De aki a természeti törvényeket megalkotta, az el is törölheti, mert valóban, számára semmi sem lehetetlen. Különösen nem akkor, amikor egy új rendet kell létrehozni, amely lehetővé tesz mindenféle szellemi továbbfejlődést. Azért, amit SZAVAIMON keresztül erről megtudtok, fogadjátok hívő lélekkel. Higgyétek, nekem minden lehetséges, és a vég idején hatalmamat is igénybe veszem, mert ellenfelemet megfosztom erejétől. Ideje lejárt, és valóban jól kihasználta, hogy megrontsa azt, ami az enyém is. És ezek miatt a szellemiek miatt újabb teremtett világokat hozok létre, amelyek magukba veszik a földi élet alatt kudarcot vallott szellemit.

Szívem állandóan az összes szellemi megváltására gondol. És ha most lehetetlennek is tartjátok, hogy az eljövendő eseményekben szeretetem megnyilvánulását lássátok, egyszer majd képesek lesztek ezt is megérteni. Akkor majd elismeritek azt a hatalmas szeretetet és bölcsességet, és annak a nagy hatalmát, aki meg akart menteni a szakadéktól - de aki közben meghagyja a szabad akaratot, hogy tökéletessé válhassatok, ahogy Mennyei Atyátok is tökéletes.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5278                                                                                                             1951. 12. 21.

Vége ennek a megváltó periódusnak -  Isten Megváltó Terve

Elétek állítottam egy célt, és adtam hozzá egy időtartamot, amely alatt ti emberek ezt a célt elérhettétek volna. És ha komolyan vennétek, a cél elérése még most is lehetséges volna.

Viszont lejárt a nektek adott határidő, és csak rövid idő választ el a végtől. Aki addig a kitűzött célt nem érte el - az szellemi életét eljátszotta. Az időt elvesztette, nem akart élni, és így sorsa a halál. Egy megváltó periódus befejeződik - és elkezdődik egy új. A Földön jelenleg emberként megtestesült szellemi ideje megmásíthatatlanul lejárt, és ha kudarcba fulladt, újra meg kell kezdenie a fejlődés körforgását, hogy az örök Rend törvénye teljesüljön. Lejárt a kijelölt idő, és már csak percek választanak el, hogy az elöregedett Föld eltűnjön. Ekkor feloldódik rajta minden teremtett dolog, hogy újak keletkezzenek, és azok új lehetőséget adjanak a még éretlen szellemi fejlődésének.

Ezt az órát ismételten a szemetek elé állítom, de amit hallotok, minden benyomás nélkül elmegy a fületek mellett. Nem akarjátok elhinni.

Hitetlenségetek örök tervem teljesítésétől nem tart vissza, hanem arra késztet, hogy mindig határozottabb jeleket küldjek, és így a vég hihetőbbnek tűnjön.

Hitetlenségetek arra késztet, hogy nagyon fájdalmas sebeket üssek. Hogy észre térítselek, és rádöbbenjetek, mi is az élet, és ti hogyan használtátok. Az ínség és nyomor óráit nem takaríthatjátok meg, de ezek majd hozzájárulnak - hogyha komolyan akarjátok - mégis célhoz érjetek.

Észrevehető módon megsegítelek, és erőt adok, de szívetek hívjon segítségül, hogy az akarat láthatóvá váljon. Mindent meg tudok, és meg is akarok tenni értetek, hogy eljussatok az üdvösségre - de ÖRÖK MEGVÁLTÓ TERVEMET nem semmisíthetem meg. Mindennek az örök Rend törvénye szerint kell végbemenni, ez pedig egy meghatározott időt jelent, aminek most vége van.

Az emberek szellemi minősége már régen mélyponton van , és ez meghatározza, hogy itt a Földön vége legyen a korszaknak. De a gyöngék és határozatlanok miatt még mindig kitolom az időt, hogy megnyerjem őket, mielőtt a teljes időtartam lejár. De arra már kimerült minden lehetőség, akkor már minden egyesnek viselnie kell a hozzám való beállítottságának a következményeit - akkor már ítéletet tartok, és mindenki azt a sorsot kapja, amit megszolgált. Vagy örök boldogságot, vagy kárhozatot. Vagy élet az Új Föld paradicsomi állapotában - vagy újból SZÁMŰZETÉS végtelenül hosszú időre a teremtet új világokba.

                                                                                       Ámen.