ÖSSZEFOGLALÓ

A  VÉGIDŐ  LÉNYEGES  DOLGAIRÓL

 

 

 

Krisztus tanítása a mai kor

 

kereső emberei számára

 

 

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

2007

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Magyarázat a jelen szokatlan ismereteiről Jézus eltorzult tanításának megtisztítása - A végidő 3

Jövendölés – Harci bárd – Utolsó fázis 5

A  megváltozott csillagkép 6

Kozmikus elváltozások 8

Egy csillag közeledése 9

Felhőképződmény az égen  -  Jézus szenvedése és halála 11

Egy földi hatalmi ember halála  -  Világégés 14

Egy eseményre való utalás  -   Szellemi átalakulás 15

Meginog egy szikla  -  Szellemi megrendülés 16

Szellemi akció 17

Isten szava a végidő felfoghatatlan nagy kegyelme 18

Isten oltalma a vallásüldözésben 20

Ellenfelemet munkájában nem akadályozom meg 22

Erős hit - Siker – Szeretet 24

"Ne féljetek" 25

Figyeljetek Isten követeire, akik az út mellett állnak 26

Utolsó ítélet – Előtte ébresztő kiáltás 28

A hit pajzsa - Bizalom – Isten oltalma 29

Isten szava által erő és vigasz érkezik a legnagyobb bajban 31

Az utolsó ítélet Isten szeretetének kifejezése 32

Küzdelem a szellemi felsőbbségért 33

Intézkedések a keresztény hit ellen 34

A vallásüldözésben nyílt vallomást kell tenni 35

A kereszténység három évig tartó hitbeli megpróbálása - Kereszténység - Ajakima 37

Jézus mint vezér 38

Jézus Krisztus nevének ereje 40

Vigasztaló atyai szavak 42

Isten szava a szívben 43

A Istenért és Birodalmáért való munkálkodás 44

 

B.D.Nr:7916                                                                                     1961. 06. 11.

Magyarázat a jelen szokatlan ismereteiről,  Jézus eltorzult tanításának megtisztítása -
A végidő

A tudás nagy területe nyílik meg előttetek, amikor fentről jövő szavaimat befogadjátok, mert magam vezetlek be abba az ismeretbe, amit értelmetekkel nem vagytok képesek megszerezni. Nektek - akiknek az embertestvérek tanítása lesz a feladata – magatokat kell oktatni mindenben, ami az embereknek a tudáshoz fontos. Legyetek képesek minden ellenérv megcáfolására, amikor az szükséges az egyedüli igazság megvédéséhez, amikor az értelem emberei próbálják meggyengíteni a szellemi eredményeket.

Hogy képesek legyetek minden összefüggést megmagyarázni, ezért már előzőleg nagy szellemi tudásban kell elmélyednetek, ami csak közvetlen megszólításom által mehet végbe. Közvetlenül megszólítani csak akkor tudlak titeket, ha akaratom szerinti élettel olyanná alakultatok, hogy Szellemem kiömölhet fölétek, és csak ekkor értitek meg mindazt, amit mint mély tudás kaptok. Emiatt ugyanez az ismeret - amikor ember adja át embernek – szintén csak annak lesz érthető, és fogadja el igazságnak, aki életét szeretetben tölti el, tehát önmagában felébresztette szellemét. A szellemi tudás igen nagy terjedelmű, de mindig csak olyan mértékben kapjátok, ahogyan szükséges, hogy előzőleg magatok is kiérlelődjetek, és aztán azt a missziót is megvalósíthatjátok, amit szabad akarattal magatok vállaltok el. A közeli végre való tekintettel most bővített tudásra van szükség. Az emberek ismerjék meg öröktől való Megváltó Tervemet, hogy földi életük jelentőségét is felismerve mindent megtegyenek az újraszáműzetés sorsának elkerülésére.

Megváltó Tervem magába foglalja minden teremtett keletkezését - az eredetet, a jelenlegi állapotot, és mindannak a célját, amit szereteterőm létrehozott. Ez az ismeret mindent átfogó és sok embernek új, mert eddig nem volt szükséges hogy közöljem. Viszont a végidő megköveteli, hogy az emberek megszerezzék ezt az ismeretet is, hogy felelősségteljesebben, tudatosabban éljenek. Legyen ezért tehát ismeretük arról a végtelenül hosszú, már a Földön megtett útról, amelyet mint lélekszubsztancia tettek meg. Ez az ismeret idegen nekik, és ezért nehezen fogadják el. Nem is lesznek rákényszerítve ezt elhinni, viszont gondolatban állást foglalhat mindenki, és hasznot is húzhat belőle.

Azonban egyetlen ember sem juthat soha értelmi gondolkodásával olyan ismeretre, ami gondoskodásomra és tevékenységemre vonatkozik, ami lényemet megmagyarázná, ami mindenre magyarázatot ad, az eljövendő eseményekre, a Föld átalakulására - a változásra, ami szellemiben és világiban végbemegy. Ilyen ismeretek csak fentről jöhetnek, tőlem, ezért ismerjétek fel mint egészen különleges kegyelmet, amelyet még az utolsó időben kaptok.

Emberek, azt is értsétek meg, hogy csak igen nagy szeretetem késztet arra, hogy minderről ismeretet adjak, és általa elérjem, hogy visszatérjetek hozzám, ismerjétek fel és viszonozzátok szeretetemet. Meg kell értenetek szavaim terjesztését miért sürgetem, miért akarom, hogy ezek az ismeretek minden emberhez eljussanak.

Ezeket az ismereteket csak akkor lehet a Földre vezetni, ha megvannak a feltételei. Ahol azonban ez lehetséges, ott szedjék össze az emberek a magyarázatot, ott ismerjék el közvetlen munkálkodásomat, és fogadják magukba a kegyelmi adományt, amely a lelket érlelődésre segítheti a vég előtti utolsó időben.

Mert valóban olyan ismeretet kapnak, amit magam tárok eléjük, és ami felfed minden téves tanítást, amely a szellem sötétjében terjedni tudott, de az igazság világos fényében már nem tud megmaradni. A szeretetem által adott igazi ismeret világosságot és magyarázatot ad, és valóban nincs rá szükség, hogy emberi száj valamit hozzátegyen, nincs szükség olyan további magyarázatra, amit az emberi értelem tenne hozzá. Szavaimat felülről a legnagyobb tisztaságban nyújtom, az mindenki számára érthető, és igazi képet ad rólam, lényemről, gondoskodásomról, és munkálkodásomról.

Fentről érkező szavam bevezet minden igazságba - ezt megígértem - és ezért kapjon terjesztést, mivel minden embernek tudni kell Megváltó Tervemről, mivel minden embernek tudni kell a végről, a Föld teljes átalakulásáról, amit Megváltó Tervem előre látott és valóban végbe is megy, amint beteljesedik az idő.

Ámen.

B.D.Nr.4001.                                                                                   1947. 03. 17.

Jövendölés – Harci bárd – Utolsó fázis

A világeseményeket magasabb törvények határozzák meg, noha nagy része van benne az emberi akaratnak is. Az örökkévalóságból való Törvényhozó maga vezet és igazgat mindent, és örök tervéhez illeszti az emberi akarat kihatásait. Így látszólag el van temetve a harci bárd, de az égés még nem fojtódott el, tovább izzik, és mint hatalmas tűz hirtelen tör elő megsemmisítő hatással.

És teljesedésbe megy minden, amit Szellemem szava megjövendölt. Új életkorszak kezdődik az emberek számára, és jó annak, aki a földi életet nem értékeli nagyra, jó annak, aki felismerte a világ látszólagosságát, és nem lett a rabszolgája. Jó annak, aki ismeri a földi élet értelmét és célját, aki magasabb célt tűzött ki magának, mint csak a földi vágyak és örömök teljesítése. Az ilyenek beállnak abba az életküzdelembe, amit az eljövendő idő hoz magával. Győztesek lesznek és maradnak. Az emberiség egy új szakaszba lép, nagy küzdelem kezdődik az egyes ember számára, nagy földi szükséghelyzeteket kell átélnie, szellemben nagy harcot kell kiállnia az utolsó vallásüldözésben, amely az utolsó napot megelőzi.

Visszavonhatatlanul megérkezik mindez, ahogy a jövendölésekben írva áll, mert az idő lejárt, és a szellemi mélypont megálljt parancsol. Az utolsó ítélet napja az egész szellemi fejlődést megszakítja a Földön, hogy aztán az új Földön folytatódjon.

Az emberiség rövidesen belép ebbe a fázisba, és a beavatottak - akiknek szellemi tudásuk van - felismerik a világeseményeken, hogy ez mikor kezdődik. De földi eseményeknek kell előtte még végbemenni, a tűznek újból fel kell lángolni, hogy az ínség elérje tetőpontját, és az isteni közbenyúlás megokolást kapjon. És Isten maga utasítja rendre a küzdő feleket, kicsavarja kezükből fegyverüket, és mindannyiukra nagy szerencsétlenséget bocsát, úgy hogy minden ember tekintete azokra az országokra irányul, ahol Isten érthetően beszélt.

Mert felismerteti magát - olyan beszéddel beszél, amit mindenki megért, aki érteni akarja. És kinyilatkoztatja magát a hívőknek, szellemben az emberekkel lesz, köztük munkálkodik, és erővel tölti el azokat, akik telve vannak hittel. Mert ezeknek szükségük lesz jelenlétére, szükségük lesz segítségére, mert az idő szükséghelyzete őket is érinti, és a harc leginkább a hívőket érinti.

Az utolsó szakasz csak rövid idejű lesz, de az embereket nagyon súlyosan megterheli, és csak Isten segítségével viselhető el. De mindenki megállja a harcot, aki Istennel és Istenben él, aki őt szereti és megtartja parancsait, mert ezáltal soha nem lesz egyedül, érzi Isten jelenlétét, szavaiból erőt meríthet, amit szeretetében közvetít az embereknek, hogy hűségesek maradjanak, és mindvégig kitartsanak.

Ámen.

B.D.Nr.64o5                                                                                     1955. 11. 18.

A  megváltozott csillagkép

Rövid időközökben megismétlődő eseményeknek lesztek a tanúi, amelyek majd erősen nyugtalanítják az embereket, mert nem tudjátok majd megmagyarázni magatoknak és emiatt olyan hatalmaktól féltek, melyek ellen nem tudtok védekezni. Igazi magyarázatot sem találhattok rá, mert azt akarom, hogy minden lehetőséggel számoljatok, és minden ember kialakítsa a maga hozzáállását. Azt akarom, hogy minden egyes ember, illetve a lelke húzzon hasznot belőle. Ahol teljesen hiányzik a hit, ott lesz a legnagyobb nyugtalanság, közben a hívők többé kevésbé hozzám fordulnak, és védelmemben biztonságban érezhetik magukat.

És mert kozmikus jelenségről van szó, nagy nyilvános viták lesznek, így minden egyes ember maga is gondolkodik rajta, és embertársainak is elmondja véleményét. Időnként a világi érdekek is háttérbe kerülnek, de amikor vége lesz a jelenségeknek, a világi emberek annál buzgóbban kihasználják a világ örömeit, és csak keveseknél marad vissza olyan benyomás, amely nyugodt órákat adna, és gondolkodását megváltoztatná - amíg aztán a világűrben ugyanaz a folyamat megismétlődik, és újra ijedelmet nem okoz.

A tudomány oldaláról komoly veszélytől féltik a Föld-égitestet, mert rejtélyes változások állnak be a csillagrendszerben, amilyeneket még soha nem vettek észre, és komoly veszedelmet jelenthetnek a Földnek. Az emberek véleménye jelentősen eltér egymástól a kihatás megítélésében. Lesznek, akik könnyelműen túlteszik magukat, és gondolkodás nélkül élvezik az életüket, mások teljesen haszontalan intézkedéseket tesznek, és ismét mások magukba szállnak, és gondolatban Istenükkel és Teremtőjükkel vitáznak. Én mindenkinek meghagyom a maga szabadságát, csak rendületlenül igyekszem hatást gyakorolni az emberek gondolataira, hogy azok helyesen mozogjanak, hogy az ember valódi rendeltetése felé forduljanak, hogy megnyugodjanak bennem és így üdvösségük felé kormányozhassam őket.

De mi is történik majd? Megváltozik a csillagkép. Csillagok más pályára kerülnek, más viszonylatba helyeződnek a Földdel, mint eddig. Ezáltal olyan csillagok válnak láthatóvá, amelyek eddig nem voltak észlelhetők. És az egyik közvetlen veszélyt jelenthet a Földnek, mert pályája keresztezné a Föld pályáját. Senki nem akarja elhinni, hogy ez megtörténhetne, senki nem hiszi hogy a természeti törvény megváltozhat - de ti emberek a vég előtt álltok. Magatok is előkészítetek valamit, aminek ennél rosszabb következménye lesz, mert amire ti vállalkoztok, az az egész Földet veszélyezteti.

Ami az én akaratom által következik be, az csak a vég előjele, egy komoly figyelmeztetés. Ezzel határozott jelét adom, hogy létezik egy magasabb hatalom, akihez fordulhattok, hogy ezáltal  elfordíthassatok egy közvetlen veszélyt magatoktól, ha ti, azaz a lelketek igazi hasznot húz belőle. Ami pedig utána következik, az az egész Földet érinti, és mindent ami rajta él.

Azért jelenek meg előttetek szokatlan jelenségben, anélkül hogy bárkit is kényszerítenék megítélni, hogy én vagyok előidézője mindannak, ami kihatásában hatalmas, de nem érinti az egész Földet. Mert én ismerek minden természeti törvényt és következményeit, meg is tudok akadályozni bármiféle történést, vagy gyengíteni a kihatását. De amit hagyok végbemenni, az mindig a megmentéseteket szolgálja, hogy hozzám vezéreljen, és olyan Istent ismerjetek meg, akihez menekülhettek, mert ő az Atyátok.

Ez lesz az utolsó jel mielőtt a vég bekövetkezik. Szeretetemnek és irgalmamnak ez az utolsó próbálkozása, hogy megmentse, ami még megmenthető.

Ámen.

B.D.Nr.4521.                                                                                    1948. 12. 23.

Kozmikus elváltozások 

Ahol olyan kozmikus elváltozás mutatkozik, amely természeti katasztrófa bekövetkezését jelenti, ott biztonsággal megállapíthatjátok az embereknél való tevékenységemet is a megelőző jelek, intések és figyelmeztetések minden módján keresztül, különösen Isten iránt odaadó embereknél a látnoki előrelátásokon keresztül, és a Világosságból való lények szaporodó hatása által azokra, akik ezt a közeledést megengedik az akaratukat nekem adó és az ilyen akaratnak megfelelő életmód által.

Ahol a természeti események gyakrabban mutatkoznak, ott az emberek fogékonyabbak a figyelmeztetéseimre is, és ott többnyire a megokolás is megfelelő a természeti képződmények ilyen természeti események általi gyakori változásáról, mert az azokban megkötött szellemi törekszik a felfelé való fejlődésre, és ahol az emberek természete már alkalmazkodóbb, ott gyorsabban jutnak kiérlelődésre.

Örök Megváltó Tervem szerint most a természeti képződményeket is kellemetlenül érintik – közvetlen befolyásomra - a természeti elemek, holott az ilyen egyébként ritka. A már végtelen idők óta megkötött erők szabadulásra törekszenek, és én támogatom őket. Tehát ott is be lesz jelentve, mi történjen majd a természetben. Az embereket figyelmeztetem, még ha ők intéseimet és figyelmeztetéseimet, jelzéseimet nem is fogadják el.

A kozmikus elváltozások megmutatkozása is gondolkodóba ejthetne minden embert. Jövendölők és próféták lépnek fel, akiknél a jövendölés adománya kötelességgé teszi, hogy mindazt megemlítsék, amit a szellemi kapcsolat révén látnak, vagy hallanak.

Viszont a szabad akarat és vallásszabadság miatt minden a maga természetes útján halad, és a kozmikus elváltozásokat is megmagyarázzák tudományosan, és ezért nem nyugtalanítja az embereket. Noha a természetben végbemenő minden történést, és bármiféle folyamatot meg lehet magyarázni természetes úton is - de mindig van szellemi megokolása és magyarázata, és ezek figyelembevétele fontosabb, mint a tisztán természet-szerinti. Mert a természet-szerinti kihatást tudományotok által nem tudjátok megakadályozni vagy legyöngíteni, a szellemi hatását azonban értékesíthetitek a magatok javára, és ezzel a természetnek megfelelő következményeknek is nyugodtan kiszolgáltathatjátok magatokat.

Úrrá lesztek fölötte ha hisztek, tehát az ismeretetekből levonjátok a szellemi következtetést. És akkor a természet felett is úrrá lesztek. Tudjátok mit jelent ez? Hogy a természeti elemeknek is megálljt parancsolhat a maga akaratából az, aki az én akaratomban van, s így bensőségesen összekapcsolódik velem? És a szabaddá vált szellemi is elismer urának, uralkodtok az anyagon is, és az engedelmesen alárendeli magát.

Egész mélységében ezt még nem értitek meg, viszont amikor ezt a fokot elértétek, érthetővé válik, mi mindent vihettek végbe az én erőmmel, amely fölött már korlátlanul rendelkezhettek. De milyen kevés ember éri el ezt az érettségi fokot a belém és szeretetembe vetett rendíthetetlen hit és a korlátlan odaadás által! Viszont előttük kinyilvánul hatalmam és dicsőségem, és majd hirdetnek engem az egész világ előtt. Folyton és mindig rólam és értem beszélnek, mert Szellemem ösztönzi őket, mert már nem tartoznak ehhez a világhoz, hanem röviddel a tökéletességük előtt vannak.

Ámen.

B.D.Nr.6324.                                                                                   1955. 08. 03.

Egy csillag közeledése

Nyissátok tágra szíveteket, készüljetek fentről érkező szeretetsugaram befogadására, és halljátok mit akarok mondani: A közeli vég egy biztos jele, hogy láthatóvá válik egy csillag, amely a Föld irányába mozog, és mégis nagyon különös a pályája, mert olykor eltűnik a szem elől, majd hirtelen megint látható lesz. Áthatolhatatlan köd kíséri, az időnként feloszlik, hogy aztán megint megsűrűsödjön.

Ti emberek valami eddig ismeretlent éltek át, mert ennek a csillagnak olyan kihatása van a Földetekre, ami rémületet okoz, mert azt hiszitek, hogy a Föld az ismeretlen csillag áldozatául eshet, mert érezhető zavarokat idéz elő a Földön, ami azonban megmagyarázhatatlan. Vannak emberek, akiket nem rendít meg semmi, akármi is tör rájuk, de elveszítik nyugalmukat, amint a Földet kiszolgáltatva látják a természet erejének. Félnek, mert ilyennel még nem találkoztak.

És ezek miatt az emberek miatt megindulnak a Menny erői. Ezeket az embereket különösképpen meg akarom szólítani, és azt szeretném elérni, hogy Istenükre és Teremtőjükre bízzák magukat, amikor magukat tehetetlennek érzik. Amit az emberi akarat tesz - kihatásában akármilyen borzalmas is - ezeket az embereket nem rendíti meg, de kicsik és gyengék lesznek, amikor a természet erőinek vannak kiszolgáltatva, és lehetséges hogy akkor ahhoz menekülnek, aki minden teremtett dolog Ura, lehetséges hogy a nagy szükségben hozzám találnak.

A természetnek ez a játéka óriási izgalmat kelt az emberekben, és félelmük nem lesz ok nélkül. Mert akármilyen különlegesek is a kísérő jelenségek, a csillag egyre közeledik. És az összeütközés elkerülhetetlennek látszik azok a számítást-végzők szerint, akik a megjelenését észrevették, és mozgását követik. De én már régen bejelentettem nektek, hogy "ellenséget küldök a levegőből", hogy ti emberek még a legnagyobb kiterjedésű természeti katasztrófa előtt álltok, ami az utolsó véget - azaz a földfelszín totális átalakulását – megelőzi, és sok áldozatot követel.

Ezekre a dolgokra ismételten felhívom a figyelmeteket, és szavam igazság és teljesülni fog. De már előtte erről figyelmeztetést kaptok, mert nektek embereknek fel kell ismernetek akaratomat és hatalmamat. Tudnotok kell, hogy semmi nem történhet akaratom nélkül, hogy semmi nem történik értelem és cél nélkül, hogy közben azokra gondolok, akik teljesen hit nélkül élnek, és akiket Ellenfelemmel szemben mégsem szeretnék elveszíteni.

Ezért kell nektek embereknek tudnotok, hogy mi előtt álltok, ezáltal hamarabb hithez juttok, ha a nagy szükség idején emlékeztek arra, aki Úr Menny és Föld, minden csillag és világok felett, aki akaratának alá van rendelve minden.

Kapjatok előtte már ismeretet arról, ami aztán hithez segít, ha van bennetek egy kis jóakarat. Szerencsétlenség jön rátok, de ez az egyes ember számára áldás is lehet, ha ezáltal lelke életét megnyeri - ha földi értelemben eközben meghal is - csak kiáltson hozzám szükséghelyzetében.

 Ámen.

B.D.Nr.1o81.                                                                                     1939. 09. 04.


Felhőképződmény az égen  -  Jézus szenvedése és halála

A Menny és Föld Ura látható jelet ad, és a Földnek kinyilvánítja hatalmát és dicsőségét. Ez örökkévalóságok óta előre meghatározott, és ennélfogva nyilvánvaló módon kell a szemetek elé irányítani, hogy csodálkozva figyeljétek az isteni mindenhatóság és szeretet képződményét.

A kicsi felhő az égen majd lényegtelennek tűnik számotokra, mégis ugyanolyan életet rejt magában, amilyen a ti létetek is. És Isten ezt az életet is akarata szerint kormányozza, tehát bölcs szándékkal oly módon formálja a felhőképződményt, hogy rajta az Úr szenvedése és kereszthalála nyilvánvalóan felismerhető legyen. És ti felismeritek a kereszten azt, akit a világ meg akar tagadni, megdermedtek a rémülettől vagy ujjongtok aszerint, hogy elutasítjátok-e őt, vagy a szívetekben hordjátok. Az utóbbi őt imádva megmarad - és le akarja rázni magáról a képet, aki Jézus Krisztustól távol áll.

És az Úr akarja ezt így. Kegyelme és szeretete jelét akarja megadni az embereknek, hogy ezáltal könnyebb legyen számukra a hitet megszerezni - Jézus Krisztusban mint a világ Megváltójában való hitet – és engedjék újra életrekelni ha elvesztették volna, vagy megingathatatlan erősre engedjék felnőni. Az emberiség az isteni szeretetnek ezt a csodáját ismét el akarja erőtleníteni, és mint véletlenül formálódott jelenséget magyarázza, aminek semmiféle jelentése nincs, és szeretné meghiusítani az isteni rendelkezést.

Viszont minden emberi magyarázat ellenére az égen változatlanul megmarad a képződmény, és az egész világ láthatja. Ennek a következménye, hogy azok az emberek is meggondoltabbak lesznek, akiknek felfogása nem enged meg bármiféle jelenséget hihetőként elfogadni. Elérkezett az időpont, hogy rendkívüli jelenségeket lehessen az embereknek adni anélkül, hogy az hitre kényszerítené őket, mert az emberiség annyira "józan" gondolkodású lett, hogy minden jelenséget - akármilyen különleges is az - tudományosan, azaz értelemszerűen magyaráz, tehát minden még ismeretlen erő szellemi hatását letagadja.

Így az ilyen jelenségek már nem veszélyeztetik az ember szabad akaratát. Hát igen, sokkal inkább az történik, hogy a tudományos magyarázat az embereknél nagyobb sikert ér el, mint maga a fentről kapott jelenség, és megint csak az Istent kereső, a szeretetet gyakorló emberek ismerik fel az örök Istenség látható munkálkodását. Ez tehát újra az isteni szeretet kegyelmét bizonyítja, amit csak kevesen ismernek fel annak.

Az Úr rövid időre felfüggeszti a természeti törvényt, és épp ennek kellene gondolkodóba ejtenie a kutatókat, azonban ahol a tiszta igazság megismeréséhez hiányzik az akarat, ott akár a csillagok hagyják el szokott pályájukat, akár a napok vesztik el fényüket - ez az emberek kemény akaratát nem hajlítja meg, hanem annál szívósabban kutatják a természet törvényeit, és mindig messzebbre távolodnak az igazi ismerettől.

Ezért is rendkívüli lesz ez a jel, és valóban közvetlen kegyelmi adomány, de csak annak, akinek szíve felismeri a csodálatos jelenséget, vagy gondolkodni kezd fölötte. De az nem használja fel a kegyelmi adományt, aki lelketlenül szemléli az égi látomást, és nem von le magának semmi következtetést, mert számára a jelenség nem más, mint a véletlen szeszélye folytán legkülönösebb módon formálódott képződmény, amit értelme nem tud még felfogni, mert szíve nem képes még szeretetre - tehát a mélyebb bölcsességre még nem felvevőképes.

 Ámen.

B.D.Nr.4o73                                                                                     1947. 06. 30.

Fényjelenség az égen – Krisztus keresztje

Figyeljetek a végidők jelenségeire. Hamarosan változások tűnnek fel a természetben is. Az erők különleges játékát figyelhetitek meg, jelenséget, amire muszáj gondolnotok, ha helyes a beállítottságtok hozzám, Teremtőtökhöz, aki megengedi az ilyen jelenségek létrejöttét, hogy minden ember figyelmét magára irányítsa. És feltűnik nektek, hogy kevés ember lesz, akiknek helyes beállítottsága van irányomban, hogy mindent csak földi módon kívánnak megmagyarázni, és a rendkívüli jelenségek sem tesznek nagy benyomást rájuk. Egy nappal látható fényjelenség lesz, amely minden előzetes jelzés nélkül mutatkozik meg az égen, és semmi más magyarázat nem lehetséges rá, mint utalás Krisztus megváltó munkájára, mert egy keresztforma lesz látható, rajta a Megváltó félreismerhetetlen arcával.

Ez a fényjelenség sok vitára ad majd alkalmat, és ekkor szolgáim készüljenek fel, mert ez a jelenség bevezető, ami bizonyos mértékben minden embernek egyértelmű, mert ezt minden ember láthatja. De milyen különféle módon szemlélik, és milyen kevés megértést tanúsítanak vele szemben! Látható jelet teszek az égre, és mégsem kapok elég figyelmet. Szemük elé állítom a megváltás keresztjét, hogy higgyenek Jézus Krisztusban és üdvözüljenek, de a benne való hitük már oly nagyon elveszett, hogy e fényjelenség által sem találnak rá, sem fel nem erősödik.

Az emberek már túlságosan világias felfogásúak, és nem akarnak hinni, már minden felelőséget el akarnak hárítani magukról, amit azonban nem tehetnek meg, ha hisznek Jézus Krisztusban. És így a fényjelenség is csak kevés ember számára lesz égi jel - a végidő jele. De legtöbbjüket mégis elfogja egy belső nyugtalanság - bár csak rövid időre, azután feszült figyelemnek adja át a helyét, ami azonban már csak magának a jelenségnek szól.

Hogy ezzel a közeli vég összefüggésben lenne, azt nem hiszik el, és csak kinevetik a hívőket, akik ezt a jövendölést a közeli végről embertársaikkal közlik, hogy készüljenek föl arra, ami a Földön előkészületben van. Szolgáim kevés hitre akadnak, de mégse hagyhatják abba munkájukat a szőlőmben, mert az ilyen lehetőségek különleges kegyelmet jelentenek az embereknek a Földön, hogy elgondolkodjanak és a gondolatot kinyilvánítsák, hogy a természetfölötti erők a természeti jelenségek rendkívüli módja által akarnak az emberre hatást gyakorolni, hogy a jelenségeket én akarom, hogy az embereket a vég tudomásulvételére  irányítsam.

A tudomány is ad majd magyarázatot és azt el is fogadják, de aki szellemben törekvő, az engem ismer fel benne, és örül és ujjong a közeli vég miatt, mert neki a világ már nem nyújt semmit, de szíve reménnyel van tele a halál utáni élet miatt. Vágyakozik az utolsó órára, hogy megszabaduljon a földi nyomortól, mert megígértem, eljövök a felhőkben és hazaviszem Birodalmamba az enyémeket. Tudja, hogy ekkor elérkezett az az óra is, amikor a földi nyomor növekszik, és semmi földi segítség nem várható már. Ekkor rövidítem meg a napokat, hogy hűségesek maradjanak az enyémek, és kitartsanak a végig.

Ámen.

B.D.Nr.4493.                                                                                   1948.11.23.

 Egy földi hatalmi ember halála  -  Világégés

Amikor egy földi hatalmon lévő ember halálának híre eljut hozzátok, akkor ahhoz az időponthoz érkeztetek, amit a vég kezdetének lehet nevezni. Ekkor a világ tűzfészek lesz, a lángok fellobbannak, a gyűlölet gátlástalanul tombol, és az embereket iszonyat fogja el, mert ebből a veszélyből nem látnak már kiutat, ez elkerülhetetlen.

És most én késztetlek benneteket beszédre, mert amikor minden felbolydult, titeket nagy nyugalom fog el, mert világosan felismeritek, hogy közel van az idő, amikor magam megjelenek - és ezt megmondjátok az embereknek, akik meghallgatnak. Az emberek azt látják, hogy minden oldalról ellenség veszi körül őket, ezért semmi reményük nincs a békés megoldásra. A félelem óriási nagy lesz ott, ahol hiányzik abba az Egy-be vetett hit, aki egyedül segíteni tudna rajtuk. Így aztán csak a világ eseményeire figyelnek. Az emberek aggódva igyekeznek ellátni magukat, mert már látják a nagy földi veszély bekövetkezését, aggódva igyekeznek biztosítani a földi javakat, és intézkedéseket tesznek a szökésre, noha az kilátástalannak tűnik. Csak a hívők maradnak higgadtak, és nekem szolgálnak, hatással vannak az embertársakra, akik hitetlenségükben boldogtalanok és kétségbeesettek.

Én igyekszem még egyszer közeledni, engedem szolgáimat beszélni hozzájuk, általuk magam szólok a szeretet és biztatás szavaival. Óvom őket attól, hogy meneküljenek, és csak testi jólétükre gondoljanak. Eléjük tárom elhatározásuk kilátástalanságát, és figyelmeztetem őket a kitartásra, hogy tegyék sorsukat az én kezembe, akkor megy minden a maga útján.

A tűz fellángolt, és ez már nem állítható meg ember által. De én magam oltom el azzal, hogy egy másik elemet állítok szembe vele, azzal hogy szembeszállok azokkal, akik kölcsönösen egymást akarják szétmarcangolni. És felhangzik a szavam fentről. A Földet természeti katasztrófa éri, és a küzdőket szétválasztja. Olyan hatalommal találják szembe magukat, amely ellen nincsenek küzdők. Ez a történés csak órákig tart, de egy teljesen megváltozott világhelyzetet teremt, teljesen megváltozott viszonyokat, és kezdetben áttekinthetetlen káoszt, hatalmas földi ínséget, és mondhatatlanul sok szomorúságot, nehézséget hoz az emberek közé.

Mindezt el kell viselnetek, mert a vég közeledik, és sokféle megtisztulási lehetőséget kell még megteremtenem, mert az embereknek ezek után már rövid lesz az életidejük, ami alatt még érlelődhetnek. Közel a vég, és amint ez az idő elérkezik, már az utolsó napot is biztosan várhatjátok - és az utolsó ítéletet is - hogy végbemenjen ami megjövendöltetett a szavak és az Írás által.

 Ámen.

B.D.Nr.2521.                                                                                    1942. 10. 22.

Egy eseményre való utalás  -   Szellemi átalakulás

Sok szellemi javatokról kell lemondanotok akik még nem jártok az igazságban, mert olyan idő következik, amikor sokmindent összeomlani láttok, amik elpusztíthatatlannak látszottak. Felismeritek, hogy nincs állandósága az ember-alkotta dolgoknak, még ha sokáig fenn is tudtak maradni. Érthetetlennek tűnik, hogy isteni rendelés folytán megy végbe az a pusztulás, ami egyúttal nagy szellemi fordulatot jelent, és erősen megrendíti az emberek gondolkodását, akik úgy tudják, hogy az igazságban élnek.

Más magyarázatot nem találtok rá, csak hogy Isten nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy tévedésben vagytok. Ez a tévedés már túl mélyen belétek gyökerezett, sem hogy magatokat egykönnyen megszabadíthatnátok tőle, ezért akar Isten segíteni. Megmutatja, hogy akaratának minden enged, még az is, ami évezredeken át fennállt. Isten az embereknek szabad akaratot adott, tehát a saját akaratát vissza kellett vonnia onnan, ahol az emberi akarat szembe fordult. Tehát nem akadályozott meg olyan felépítményt, ami nem felelt meg akaratának.

Akarata azonban titokban tiszteletet kapott, és beteljesült a világot figyelmen kívül hagyva, és ezért kevéssé is ismert, mégis ellenállt az ellenséges behatásoknak. Azonban az embereknek tetszésére volt az a bizonyos felépítmény, amely pompa és ragyogás közepette érvényesült, és sok követőre talált. Viszont egyszer ennek a műnek is vége szakad, és ez a vég minden ember számára láthatóan bekövetkezik. Meginog egy építmény, amely elpusztíthatatlannak tűnt, egy esemény következik, amely mindenképpen áldozatot követel. Istennek ez a közbenyúlása megrendíti az emberek gondolkodását. De be akarja bizonyítani az embereknek, hogy minden elmúlik, amit emberek hoznak létre, és csak az marad meg, ami közvetlenül Istentől jön.

Figyelmeztetni akarja az embereket, hogy tévednek, hogy fogékonyak legyenek a tiszta igazságra. És sok ember meghökken a katasztrofális változás láttán, kételkedni fognak annak hitelességében, amit előzőleg tanítottak nekik, mert az összeomlás megfosztja őket minden hitüktől. Ez az esemény már nincs messze, és az egész világ részt vesz benne, és amennyiben hívők, felismerik benne a nyilvánvaló jelet, hogy Isten az embereket a lelkük üdvössége miatt küldi a Földre.

 Ámen.

B.D.Nr.5004.                                                                                   1950.11.21.

Meginog egy szikla  -  Szellemi megrendülés

Az emberiség nagy szellemi megrendülésen megy át, hogy alkalma legyen egy tévedését felismerni, amit eddig igazságként képviselt. Az embereket szemmel láthatóan figyelmeztetem szavaimra. Megingatok egy sziklát, és az emberek maguk határozzák meg, hogy mit utasítanak vissza: a szavaimat vagy a felépítményt, ami ezekre a szavakra épül. Érvényes csak az egyik maradhat, és a megítélés minden embernek szabadságában áll.

Csak az emberek kedvéért engedem ezt megtörténni, hogy eloldódhassanak egy kényszertől, amely megkötötte gondolkodásukat és akaratukat, és így az akarat szabadságát akadályozta, pedig az ember emiatt él a Földön. Meg akarok ingatni egy sziklát, ennélfogva az alap meginog, összeomlik az egész építmény - azaz, az emberek már nem éreznek kötöttséget, hanem szabad mérlegelés szerint gondolkodnak és cselekszenek. Többé nem félnek semmilyen hatalomtól, amely mögött Istent sejtették, mert most engem ismernek fel, aki erősebb vagyok mint ez a hatalom, és nem ezek oldalán állok.

Igaz, hogy szellemi vonatkozásban ez káoszt jelent, és a tévedés kezdetben még érvényesülni akar, viszont mint a villám felvillan az igazság, és éles fényt vet a téves tanításokra. Az igazság mellett ezek nem állják meg helyüket, mert most mindenütt fellépnek az igazság hirdetői - a világossághordozók - akiket meghallgatnak, habár a hajótörést szenvedett hatalom követői a legelkeseredettebben fognak támadni. Én az eljövendőt hirdetem nektek embereknek, és ezt már rövid időn belül várhatjátok. Mindennek megvan az ideje, és ez a történés is a közeli végre utal, mert látnokok és próféták által megjövendöltetett egy nagy város vége.

Világot megmozgató esemény lesz ez, amelynek szellemi okai vannak, és szellemi kihatása lesz. Az egész világ előtt engem tanúsít, aki mint az örök Igazság soha nem tűrhetem azt ami nem igaz, és eljárok ellene amikor eljön az ideje.

 Ámen.

B.D.Nr.5015.                                                                                    1950. 12. 06-07.

Szellemi akció

Egy nagy szellemi akció megy végbe, ily módon az emberek gondolatban azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amelyek a közeli végre vonatkoznak, mert valami olyan történik, amire a látnokok és próféták már hosszú idővel ezelőtt figyelmeztettek. Ezek a jövendölések egész nyilvánvalóan teljesülnek, és az emberek felfigyelnek. Ekkor már figyelembe veszik a jelzéseket, mert hinni kezdik, hogy a vég közel van. A szellemi akciónak földi kihatása lesz, habár a Szellemi Birodalomból indul, tehát Világosság-beli lények munkája, hogy megfontolásra indítsák az embereket.

Aki csak földi módon gondolkodik, az nem is lát benne semmi mást, mint egy természeti eseményt, ami véletlenül embereket érint, akik szellemi tevékenység látókörében vannak. De aki mérlegeli, hogy semmi sem véletlen, az meghökken, és felismeri a közeli végre figyelmeztető jelet. Mert Isten hatása és tevékenysége vált láthatóan nyilvánvalóvá, és nem embereké - akik akaratukat érvényesítik, és valami istenellenes dolgot visznek végbe - hanem félreérthetetlenül felismerhető egy hatalom, aki nyomatékosan kinyilvánítja magát. Hogy ez milyen módon fejeződik ki, az elgondolkoztatja az embereket, és többen vagy kevesebben - szellemi érettségük és beállítottságuknak megfelelően - az esemény hatása alá kerülnek.

A látnokok és próféták jövendölései teljesülnek, és az ég erői megmozdulnak. Minden szellemi lény részt vesz benne, és meghatározóan belenyúlnak a világ-eseménybe, mert elérkezett az idő, ahogy írva van: a Nap elveszti fényét, azaz elhalványul a glóriája, ami elég hosszan ragyogott jogtalanul, mert a vak emberek ellenkezés nélkül hagyták elvakítani magukat. Most azonban fentről ragyog a Világosság, és fényénél a hamis nem állhat meg. A Világosság azonban a halál árnyékából lép elő, azaz csak akkor ragyog, amikor egy beteg és korhadt testnek vége. Akkor a régiből egy új keletkezik, és ekkor sok emberben kivilágosodik, akik figyelik az idő jeleit, és mindent ami a Földön történik Isten akarata vagy engedélyeként tekintenek. A Menny és a Föld egyesül ahol világosságot szükséges vinni a sötétségben vándorló embereknek.

Bár az emberek maguk is az okai hogy sötétségben járnak, ennek ellenére nyilvánvaló segítséget kapnak, hogy Isten hatalmát könnyen felismerhessék, mihelyt csak figyelmesek és a világosságot keresik.

Ámen.

B.D.Nr.5367.                                                                                    1952. 04. 17.

Isten szava a végidő felfoghatatlan nagy kegyelme

Nektek embereknek valóban igen nagy kegyelmet ajánlok, amikor a magasból adott szavaimat közvetítik nektek, mert a végidő szellemi ínségében ez a szó felfoghatatlan értékű segédeszköz számotokra, mivel elviszi hozzátok a belőlem való tiszta igazságot, ami által üdvözülhettek, amennyiben befogadjátok szívetekbe, és életeteket eszerint rendezitek.

Szavamnak állandóan meglesz a különleges hatása, ha tudatosan vágyódtok rá és befogadjátok, hiszen azok az emberek is, akiket a maguk direkt kívánsága nélkül ismertetnek meg vele, önkéntelenül erőt fognak érezni szavaimból, ha csak egy kicsit felfigyelnek, és ezáltal szívüket megnyitják. Szavam megérinti őket, mint egy másik világból való beszéd, aminek most emiatt figyelmet szentelnek, mivel valami szokatlant sejtenek, és ez elől nem akarnak elzárkózni. Végtelenül sokat nyerhetnek belőle, a kegyelem olyan tömegét kaphatják, ami rövid idő alatt szellemi érettséget adhat nekik. De többnyire a világ megint eltéríti őket, és akkor figyelmetlenül elmennek a kegyelmi adomány mellett anélkül, hogy lelkük előnyt szerzett volna.

Ó, ti emberek, csak hinnétek el, hogy magam szólítalak meg amikor szavaimat közvetítik, hogy hallgatnátok a szavaimra, és felhasználnátok a rövid időt, ami az életre még hátra marad ezen a Földön, hogy komolyan gondolnátok lelketek testi halál utáni életére! Nem tudok másképpen segíteni ínségeteken, mint a nyilvánvaló kegyelmi adományok bemutatása által, de az adományt magatoknak kell átvenni, és legjobb képességetek szerint hasznosítanotok.

Ekkor embertársaitoknak is áldást hozhattok, továbbadhatjátok nekik azt, amit szeretetem folytán megtapasztaltok, amit követeimen keresztül hozzátok beszélek, felvilágosíthatjátok őket, ahogy én felvilágosítottalak benneteket, ugyanazokat a tanításokat átadhatjátok, és felhívhatjátok a figyelmet szellemi munkálkodásomra. Ezáltal a legbőségesebb áldást kapjátok, mert követ az én és az embertársaitok áldása, akik ezáltal eljutottak az igazságra. Az utolsó idő káoszában még sok ember lesz hálás érte, ha nevemben tanítjátok őket.

Titeket kiválasztottaim erre a tanítói hivatalra már most felkészítelek. Mert ti hisztek szavaimnak, de titeket is elfog a kételkedés, amikor a világeseményeket figyelitek, amikor hallgatásom furcsának tűnik, amikor a világ gátlástalanul tovább vétkezik, és fentről nem parancsolnak megálljt.

Megjelenésem visszavonhatatlan, és az embereket mennydörgő hangon szólítom a Rendre. Épp ezért előtte még felkínálom nektek a gazdag kegyelmet, ami olyan érettségi fokra vihet, hogy a végidőt veszély nélkül várhatjátok és élhetitek át. De kegyelem-adományaimra alig figyeltek, és csak kevesen veszik annak ami: tehát a szeretet utolsó intő kiáltása e Föld gyermekei számára, akik az utolsó döntés előtt állnak.

Szavaimat megállás nélkül küldöm a Földre, hogy ti - akik az enyémek vagytok - felismerjétek: nem vonultam vissza, hanem őrködök mindnyájatok fölött. Mindig eljövök hozzátok szóban és írásban, és az utolsó napon is minden dicsőségemben, amikor vigasztalásomra, erőmre és segítségemre lesz szükségetek, amit csak magam vihetek hozzátok. Akkor minden teljesül, amit előtte már meghirdettem, amivel erősek maradtok a hitben.

Az öreg Föld a végéhez közeledik, és akik hűek voltak végig, akik hittek szavaimban és kegyelmi adományaimat helyesen használták fel, azok felvétetnek a Béke Birodalmába. Mert számukra a vég egy új élet kezdete, békében és boldogságban való élet az új Föld Paradicsomában - amit mindenkinek megígértem, akik hisznek bennem, szeretnek, és parancsaimat megtartják. E Föld utolsó napja a boldogság első napja lesz, mert magam jövök, hogy az enyémeket elvigyem, ha életük veszélybe kerül ezen a Földön.

 Ámen.

 B.D.Nr.7954.                                                                                   1961. 08. 01.

Isten oltalma a vallásüldözésben

Álljatok szilárdan a hitben, és ne engedjétek megingatni magatokat, mert én, örök Istenetek és örökkévaló Atyátok nálatok vagyok és maradok, amikor Ellenfelem által megkezdődik a nagy vallásüldözés, és el akar buktatni titeket, akik az enyémek vagytok.

Azzal a céllal tesz mindent ellenem, hogy Jézus Krisztust és megváltó munkáját úgy állítsa elétek, mint hihetetlent. A közeli végnek egy látható jele legyen számotokra, hogy megtagadják Jézust, hogy az emberekből eltávolítsák a hitet, tehát hogy az embereknek semmi lehetőségük se legyen arra, hogy mint megváltottak távozhassanak erről a Földről.

Ellenfelem nyíltan velem szemben lép fel, ezáltal Jézus Krisztus ellen támad, akiben az emberek számára látható Isten lettem. Minél hevesebb lesz ez a harc, annál biztosabbak lehettek jelenlétemben, mert nem hagyom el az enyémeket. Nem engedem, hogy Ellenfelem győzzön azok fölött, akik az enyémek, és azok is maradnak. Amikor tehát sarokba szorítanak azzal a méltatlan ajánlattal, hogy engem mint az isteni Megváltót, Jézus Krisztust tagadjatok meg, amikor döntenetek kell, hogy hozzám vagy Ellenfelemhez tartoztok-e - akkor csak bízzatok teljesen bennem, mert akkor közelebb leszek hozzátok, mint bármikor. Magam küzdök veletek, és Ellenfelemtől nem kell félnetek, mert az én hatalmam nagy, és megvéd benneteket, akármennyire fenyegetőnek látszik is minden, amit ellenetek tesznek.

Ekkor már óránként várhatjátok megmentéseteket, óránként számíthattok jövetelemre, és hogy ennek a Földnek vége, amelyről a legnagyobb szükségben és veszélyben elragadlak. Ne váljatok akkor kicsinyhitűvé, hanem gondoljatok arra, hogy már előre megmondtam: nagy lesz a veszély amit hitetekért kell elviselnetek. Minél szilárdabb a hitetek, minél bizakodóbban tartózkodtok mellettem, annál könnyebb lesz a vallásüldözés a számotokra, mert nekem valóban módomban áll, hogy elfordítsam tőletek a legnehezebbet is. Az enyémek megtapasztalhatják szeretetemet és hatalmamat, és ezért félelem nélkül, bizakodva szembenézhetnek ezzel az idővel.

Ez valóban megérkezik, mert a hívők megtámadtatnak a földi hatalmasságoktól és azoktól, akik Ellenfelem alárendeltjei. Az enyémek valljanak meg nyíltan, és akkor ne féljenek, mert az Isten az, akit megvallanak, aki megmutatja hatalmát, és segít nekik a földi bajban és szorongattatásban. Csak készüljetek fel arra, hogy brutális eszközöket használnak ellenetek, akik hűségesek akartok maradni hozzám.

De ne feledjétek, én vagyok az Úr az élet és halál fölött, a Menny és a Föld fölött, és hogy valóban vannak eszközeim és útjaim, hogy a földi szükséghelyzetből kivezessem az enyémeket, még ha semmi kiút sem látszana. És ha földi dolgot megvonnak is tőletek, én csodálatos módon etetlek és itatlak benneteket, mert ez is hatalmamban áll, hisz én teremtettem a Mennyet és a Földet, és minden törvényt megadtam akaratom szerint. Így fel is oldhatom ezeket a törvényeket, és természetfölötti módon táplálhatlak, védőfallal is körülvehetlek, utasíthatom angyalaimat, hogy képezzenek ilyen falat.

Ti csak adjátok át hívő lélekkel magatokat nekem, Atyátoknak, aki nem hagyja szükségben gyermekeit, és aki megvéd a lélek ellenségétől, a földi és szellemi ellenféltől, mert nagy a hatalmam, és nagy a szeretetem. Mindez hamar elérkezik. Előtte még ki lesztek téve a hitbeli próbáknak, de ez is csak megerősít, és képessé tesz, hogy helyt álljatok az utolsó földi küzdelemben.

Amint elkezdődik ez a küzdelem, tudjátok nincs már messze a vég, mert Ellenfelem csak rövid ideig vezeti ezt a harcot, mert választottaim miatt megrövidítem ama napokat, őt és követőit is megkötöm. Mert betellett az idő, amit a Földön engedélyeztem neki, és a Föld vége is közel van, ahogyan meghirdettem szóban és írásban.

 Ámen.

B.D.Nr.8691.                                                                                    1963. 12. 03.

Ellenfelemet munkájában nem akadályozom meg

Bár magam Ég és Föld felett Úr vagyok, és akaratomnak egy lény sem szegülhet ellen, de Ellenfelem jogát mégsem vitatom el azon a területen, ami az ő Birodalma: és ez a földi világ, ami minden még hozzá tartozót magába foglal, ahol befolyását érvényesítheti, amikor a fejlődésben álló szellemi eléri az emberi fokozatot. Aztán ezt a szellemit, az embert, minden módon szorongatja, hogy megakadályozza fejlődését, és újra visszahúzza a mélybe, amelyből végtelenül hosszú menetben felküzdötte magát. Tehát az ő világában ő az úr.

És ez a magyarázatom nektek embereknek, miért engedek meg oly sok veszedelmet, miért nem lépek közbe megakadályozva, ahol nyilvánvalóan Ellenfelem tevékenysége ismerhető fel. Neki joga van rátok emberekre, mert szabad akarattal követtétek őt egykor a mélybe, és ki is használja a jogát, hogy a hatalmában tartson benneteket. Ti azonban ellenállhattok neki, mivel szabad akarattal bírtok. Erőben sem lesz hiány, ha azt csak tőlem kéritek. De tevékenységében Ellenfelemet nem akadályozom meg.

Mert a földi világ az ő része, bármiféle anyag - ami fölött nincs hatalma - az ő része, mivel az bukott szellemit rejt magában, ami csak az anyagba-kötöttsége által átmenetileg van kivonva hatalmából. De amint emberként jár a Földön, újra gyakorolhatja fölötte hatalmát anélkül, hogy ebben megakadályoznám. Ezt valóban ki is használja, de ugyancsak erős ellenfele van Jézus Krisztusban, az Isteni Megváltóban. Hozzá minden ember fordulhat a lélek ellenségétől való szabaddá válás érdekében. Mert Jézus erősebb nála, és minden lelket kiszabadít hatalmából, aki csak kéri, és aki imája által beléje és a Megváltás Művébe vetett hitét tanúsítja, aki ezáltal engem is elismer, aki Jézusban emberré lettem minden elbukott szellemi megváltásáért.

Ílymódon tehát Ellenfelem hatalma a Földön óriási nagy, de Jézus Krisztusban mesterére akadt. Noha mégoly nagy is a hatalma az emberek fölött, azonban Jézus Krisztusban hatalmától való szabadítójuk és megmentőjük van. Az ember tehát ne várja tőlem, hogy én, Istene és öröktől való Teremtője megtiltom Ellenfelem munkáját, hogy megakadályozom szégyenletes dolgainak véghezvitelében, mivel nem veszem el a jogát, hogy az emberre minden módon hatást gyakoroljon és megtartsa magának. Az embernek azonban nem kell ezt megengedni, mivel bármikor Jézus Krisztushoz fordulhat, hogy megszabadítsa börtönőrétől, hogy segítsen megszabadulni hatalmától, hiszen Jézus Krisztus segítsége nélkül alulmaradna.

Mily gyakran mondjátok ti emberek: „Ezt miért engedi meg az Isten?” Nem akadályozom meg Ellenfelem munkáját, mert egykor ti adtátok magatokat a hatalmába, és ő még ma uratok, ha magatok nem akartok szabaddá válni tőle, és nem kéritek Jézus Krisztust megváltásért. Ezenkívül azonban tudom azt is, mi szolgál legjobban nektek és minden  egyes léleknek. Ismerem minden egyes lélek minőségét, tudom mi által képes kiérlelődni, és a legsötétebb világnak is engem kell szolgálnia, mert a legsötétebb erők munkáját is tudom kihatásaiban úgy irányítani, hogy az emberek lelkének hasznára válik. Akik jóakaratúak, azok kiszabadulnak hatalmából, és hozzám törekszenek.

Az emberi akarat mindig meghatározó lesz, mert az szabad. Amíg a szellemi kötött állapotban a teremtett dolgokban van, addig Ellenfelem nem tud hatást gyakorolni ezekre a szellemiekre. Emberként azonban megilleti a jog, mert ez a lény szabad döntésén múlik, akit az Ellenfél meg akar nyerni. Ezért kihasznál minden lehetőséget, és az ember annál kiszolgáltatottabb neki, minél távolabb van még tőlem, minél kevesebb kapcsolata van velem, vagyis: amíg el nem ismeri Jézus Krisztust, és kínjaiban hozzá nem menekül, addig kiszolgáltatott az Ellenfél hatalmának – amit ugyanakkor a szabad akarata határoz meg.

Nekem ugyan van hatalmam, és mindent, az Ellenfelem üzelmeit is megakadályozhatom, de akkor hiábavaló lenne az ember útja a Földön, ahol szabadon döntenie kell mellettem vagy ellenem. De nektek embereknek is meg kellene értenetek, hogy és miért vagytok kemény megpróbáltatások elé állítva, hogy és miért kerültök gyakran a legkeményebb szorongattatásokba - és azokat nem tiltom meg, mivel nem fordultok hozzám segítségért, tehát minden bajnak amit megengedek egyedüli célja, hogy általa hozzám találjatok.

Viszont elhihetitek, hogy nem hagylak magatokra, és mindenkor segítek, ha tőle megszabadulni igyekeztek, és bizakodva menekültök hozzám - tehát elismertek Isteneteknek és Atyátoknak, amikor Jézust hívjátok vétkeitek feloldozásáért, ellenségetektől való szabadulástokért, aki szintén küzd értetek, mert nem akar elveszíteni. De valóban, az én hatalmam nagyobb, és hívjatok lélekben és igazságban, szabaddá váltok tőle - és nem volt hiábavaló a földi életetek.

 Ámen.

B.D.Nr.6110                                                                                     1954. 11. 16.

 Erős hit - Siker – Szeretet

A segítségembe vetett szilárd hittel mindent elértek, még ha hihetetlennek is tűnik, mert nálam semmi sem lehetetlen. Csak a szeretet szellemének kell dolgozni bennetek, mindennek amit tesztek vagy el akartok érni, hajtórugója a szeretet legyen. Ekkor szeretetetek által megszerzett szereteterőmnek vitathatatlanul akcióba kell lépnie. Ezért minden kivitelezhető lesz, amit értem és Birodalmamért tenni akartok, mivel akkor az irántam és a felebarát iránti szeretetetek is hajtóerő, amely megint biztosítja részetekre szereteterőm beáramlását, és egyértelműen eredményes lesz, ha erősen hiszitek.

Sikeretek nagy tényezője a szilárd hit, ami azonban csak ott van, ahol szeretet is van. Ha gyenge lesz a segítségembe vetett hitetetek, úgy komolyan mutassátok meg szívetekben, hogy én maga a szeretet vagyok, hogy szeretlek benneteket, és ezért nem tagadok meg tőletek mást, mint azt, ami lelketeknek kárára lenne - amit azonban magatoktól nem is kértek mihelyt szeretetben éltek, mivel akkor világos szellemmel felismeritek, hogy ilyent miért nem szabad kérnetek. De ha földi gondokban vagytok, ha súlyosan nehezedik a keresztetek, ha veszélyben van test és lélek, akkor gyertek bizalommal hozzám, és megtapasztaljátok szeretetemet, tapasztaljátok kérésetek teljesülését, mert szeretlek benneteket.

Mély szeretetemet tartsátok mindig szemetek előtt ha kishitűség fenyeget, ha hitetek gyengül. Akkor sem fordulok el tőletek, amikor bűnt követtek el, mennyivel inkább nem, amikor bajban vagytok. Azért higgyetek és bízzatok, és lesz földi segítségetek, higgyetek és bízzatok, hogy szellemileg is támogatlak amint nekem akartok szolgálni. Soha ne kételkedjetek a sikerben, mivel erőmet bármikor felhasználhatjátok, az egészen rendelkezésre áll, ha szándékotok alapját az irántam és embertársatok iránti szeretet képezi. Velem és erőmmel mindent végbevihettek, amint csak szilárdan és kétely nélkül hisztek.

 Ámen.

B.D.Nr.6111.                                                                                     1954. 11. 17.

"Ne féljetek"

Ne féljetek, hanem csak higgyetek! Semmi se fog aggasztani, semmi se nyomasztani, ha rendíthetetlenül és szilárdan hisztek. Ez a szilárd hit egy könnyebb földi életet is jelenthet számotokra, mert akkor nincs semmi amitől félnétek, és gondtalanok lehettek, gondolatban mindig afelé fordulva, aki kisegít minden bajból. Bensőtökben legyen erős a meggyőződésetek, hogy van Atyátok a Mennyben, aki őrködik gyermekei felett, nem hagyja a bajban, mert szereti gyermekeit. Ez a szilárd meggyőződésetek már biztosíték, hogy ez így van.

Ugyan mi lehetne erősebb mennyei Atyátoknál? Nincs ember a Földön, és nincs lény a Sötétségben, aki képes ellenállni neki, és ezért nem kell félnetek sem földi embertől, sem a sötét lényektől, akik kárt okozhatnának, ha hisztek Isten megígért igen nagy szeretetében és védelmében. Mert szava így hangzik: "Jöjjetek hozzám mindnyájan! Kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik nektek! Emeljétek fel szemeteket hozzá, akitől a segítség érkezik!" /Máté 11,28; 7,7/

Mihelyt sikerül szeretetének szavait magatokévá tennetek, mihelyt megérzitek, hogy Atyátok az, aki megszólított, akkor már nem kételkedtek, és hittel vártok, amíg megérkezik a segítség. Mert nincs semmi, amit meg nem szüntethetne, nincs semmi, ami számára lehetetlen volna. Tehát mindig van megoldás, ha magatok nem is látjátok. Ő valóban megtalálja a megoldás eszközét, minden bajból megtalálja a kiutat.

Ezek a szavak mozgassák meg szívetek mélyét, amíg minden kételkedésetek el nem tűnik, amíg félelem nélkül rá nem bízzátok magatokat, és türelemmel vártok. Mert szeretete tiétek, a gyermekeié, és ez a szeretet soha nem szűnik meg.

Ámen.

B.D.Nr:8316.                                                                                    1962. 11. 01.

Figyeljetek Isten követeire, akik az út mellett állnak

Akaratomat mindig szívetekbe helyezem, ha azért kértek tőlem felvilágosítást, hogy mit tegyetek. Ekkor tudom, hogy állandóan törekedtek akaratom teljesítésére, és valóban nem lesz téves döntésetek. Minden egyes lélekkel törődöm, mert mindenkinek erőre is szüksége van a magasba vezető úton.

Akiben azonban megvan az akarat ezen a magasba vezető úton járni, annak figyelnie kell minden utalásomra is, és az út közelében álló követekre is, amikor a helyes úttól újra és újra mellékutak ágaznak le, amelyek a szakadékba vezetnek, és amelyektől meg kell óvni bennetek.

Épp ezek a téves utak kezdetben annyira csábítónak látszanak, a szemnek oly sok látnivalót és izgalmasat nyújtanak, hogy az ember könnyen kész abban a reményben rájuk lépni, hogy mindig izgalmasabbat lát. Viszont az út a legsötétebb útvesztőbe vezet, amelyből a vándor már nem tudja kiszabadítani magát, és segítséget kell kérnie. Azért mondom nektek, figyeljetek az úton álló követekre, akik a helyes út ismerői, és magam küldöm a vándorok elé, nehogy vezetés nélkül maradjanak és eltévedjenek. És ne is morogjatok, ha utatok emelkedik vagy nehezebb legyőzni. Mindenkor megkapjátok hozzá az erőt, és akaratotok bármikor növelheti is az erőt, ha bensőleg erővel való ellátást kértek tőlem.

Mert ezt a kérést valóban teljesítem, mivel vágyódom hazatéréstekre, és mindent megteszek, hogy hamarosan szívemre ölelhesselek, amire már tőlem való elbukástok óta vágyakozom. Földi utatok bővelkedik különféle kísértésben, mert Ellenfelem is meg akar szerezni magának, és mindig csak a világ javait állítja szemetek elé. Egy széles, járható, és fölöttébb szép utat láttok magatok előtt, amely a legszebb cél elérését ígéri, amit gondolkodás nélkül választanátok, ha nem figyelmeztetnének folyamatosan követeim, akik azt a megbízatást kapták tőlem, úgy vezessenek, hogy rátaláljatok a helyes útra, és eltávolítsanak a széles útról.

Ezek a követek újra és újra rátok kiáltanak, hogy tévesen jártok, hogy forduljatok vissza, hogy a helyes útra kell lépnetek, ha célhoz akartok jutni, ha ezen a Földön való zarándoklástok végén az Atyai Házba akartok érkezni - ami valóban minden gyönyörűséget felnyit nektek, ami bőségesen kárpótol az örömökért, amelyekről lemondtok ha ehhez a gyönyörű célhoz vezető keskeny utat választjátok. Hallgassatok ezekre a követekre, higgyétek el, hogy tőlem, az Örök Atyától érkeznek. Elétek küldöm, mert szeretlek benneteket, és lehetővé akarom tenni hozzám való visszatéréseteket.

A látszólagos akadályok miatt ne ijedjetek meg, mert azok könnyen legyőzhetők, ha átengeditek magatokat vezetőtöknek, aki biztosan átvezet az akadályokon és szakadékokon, és eközben az út is könnyebbnek látszik, minél közelebb a cél. Tehát magam akarlak vezetni, és velem valóban legyőztök minden nehézséget, velem a legmeredekebb út sem esik nehezetekre, mert amint rám bízzátok magatokat, belőlem szüntelenül ömlik az erő hozzátok, a megvilágosodott magasságok felé indultok, és már nem kívánkoztok le a mélybe. Viszont ezt a célt soha nem éritek el a széles úton, amelyen kezdetben jártatok, és ami bár sokat ígér nektek, de visszavonhatatlanul a mélységbe vezet - amiből ennek ellenére jussatok a magasba.

Noha sokáig nem is tudjátok elhatározni magatokat, hogy ezt a széles utat elhagyjátok, közben újra és újra felismertek egy mellékutat, és követeim újra és újra odakiáltják, hogy térjetek át erre az útra a cél eléréséhez, mert e célból vándoroltok a Földön. Mert én nem adom fel az értetek való küzdelmet, és mindig magam lépek elétek ezekben a követekben, és általuk magam beszélek hozzátok. Mert nem akarom, hogy elvesszetek, hogy semmis örömök kedvéért eljátsszátok az örökéletet - ami azonban csak úgy érhető el, ha elfordultok a széles úttól, amelyet Ellenfelem szép képekkel kirakott, és ellátott vakfényekkel, amik semmi világosságot sem adnak, mivel megint csak a mélységbe akarnak vezetni, ahonnan szeretetem felsegített egészen emberlétetekig. Most azonban a végső utat szabad akarattal kell megtennetek, amihez én most ismét hozzájárulok segítségemmel, aminek csak elfogadása szükséges.

Ámen.

B.D.Nr.5291.                                                                                    1952. 01. 08.

Utolsó ítélet – Előtte ébresztő kiáltás

Állandóan kijelentetett általam az ítélet, hogy az embereknek lehetőségük legyen a felkészülésre. Ennek ellenére az ítélet hirtelen és váratlanul érkezik. Hirtelen, mert időpontot soha nem közlök, és ezért a hívőket is meglepően és váratlanul éri, mert az ítéletet mindig a jövőbe szeretnék helyezni, és soha nem számolnak azzal, hogy a jövendölések ilyen hamar teljesülnek.

Mert minden, ami a szellemi világból az embereknek közvetítve lesz, az teljes bizalmat igényel, amire az emberek ritkán képesek. Csak kevesen vannak, akik nem kételkednek, amikor a látnokokon és prófétákon keresztül bejelentem az eljövendő ítéletet, ez a kevés ember azonban nem képes minden felebarátját meggyőzni, és ezért mindig maradnak kívülállók, amíg az esemény be nem következik. A végidőben tehát gyakrabbá válnak a hatalmas méretű ítéletre vonatkozó utalások és jövendölések. Ismét látnokok és próféták által lesz bejelentve, akik az én megbízásomból beszélnek.

A végítéletet a legkülönfélébb előjelek által teszem hihetővé. A Menny és Föld között azzal a céllal teremtődik kapcsolat, hogy figyelmessé tegyem az embereket, mert nem akarom, hogy figyelmeztetés nélkül rohanjanak a pusztulásba. De nem találok hitet az embereknél. Ezért nem tesznek semmit lelki állapotuk megjavításáért, nem a vég és a testi halál figyelembe vételével élnek, hanem mindent visszautasítanak, ami erre emlékeztethetné őket.

Ennek ellenére az ítélet megérkezik! Visszavonhatatlanul elérkezik a nap, amikor élők és holtak felett, hívők és a hitetlenek felett ítélet tartatik, akik teljesen halottak szellemükben, ezért semmi további életre már nem várhatnak. Elég gyakran és elég világosan beszélek az emberekhez, de mindig emberszájon át, természeti eseményen vagy egyéb természetes jeleken keresztül, nehogy hitükben, akaratukban vagy tetteikben befolyásoljam az embereket. 

Nekem persze könnyű volna a magasból beszélnem hozzájuk, hogy félelmet és ijedelmet okozzak, és ezzel változást érjek el náluk. De ez nem volna hasznos továbbfejlődésükhöz, mást nem érnék el, mint egy bennem és hatalmamban való kikényszerített hitet, de nem lenne szeretetük irántam, csak félelmet keltene irányomba, és ezt nektek embereknek sose hagynám.

Így hát állandóan beszélek hozzátok, figyelmeztetlek az elkövetkező időre, ennek a Földnek a végére, és az utolsó ítéletre. Aki hisz és eszerint éli az életét, az áldott, és minden félelem nélkül várhatja az utolsó napot.

Viszont jaj azoknak, akik nem hisznek, akik minden óvásomat és figyelmeztetésemet szélnek eresztik, akik nem akarnak hallani, mivel szeretik a földi életet, és azt ezért végtelen hosszú időre elveszítik. Ébresztő kiáltásom - ami a vég bekövetkezte előtt utoljára még megszólal - eljut mindenhová. Ne zárjátok el füleiteket eme utolsó riasztó-kiáltás elől, mert akkor már nem lesz sok idő hátra, akkor bekövetkezik amit a látnokok és próféták útján meghirdettem, és minden megérkezik, amit szó és írás által mondtam nektek.

 Ámen.

B.D.Nr.4720.                                                                                   1949. 08. 22.

A hit pajzsa - Bizalom – Isten oltalma

Én jó adományokat adok nektek, és ennek ismeretében vidámak lehettek. Mit árthat nektek a világ, mikor én pajzsként állok előttetek, és nem engedek senkit a közeletekbe. Tehát csak álljatok a hit pajzsa mögé, és felvértezlek mindazok támadása ellen, akik nincsenek jóakarattal irántatok. Oldalatok mellett állok, minden pillanatban készen a megvédésetekre, amint veszélyben vagytok. Ez a hitetek olyan meggyőző legyen, hogy megszüntessen bennetek minden félelmet és gondot.

Jelen vagyok nálatok és tartalak, nehogy belegabalyodjatok a bozótba, ami a világ sok ellenállása részetekre, és amivel féltek szembeszegülni. Csak tekintsetek felfelé, és gondolatban engem hívjatok, akkor soha nem vagytok egyedül az úton, hanem mindig az én kíséretemben, így tehát életetek végéig gondtalanul járhattok. Bizonyára a világ még kellemetlenül meggyötör, de ez nem tehet benneteket félénkké, mert én erősebb vagyok mint a világ, ezért ha a világ szorongat is, én azonban a békéteket akarom, és nem érhetnek el nálatok semmit.

Ezért legyetek vidámak és derűsek, a világot pedig nézzétek le, azaz hagyjátok figyelmen kívül ami belőle érkezik. Birodalmam majd kártalanít mindazért, amit a földi világ megtagad, és Birodalmamban valóban jó élni, mert nem csalódtok benne. A földi világnak is ura vagyok, és az evilági életet is én szabályozom, de ezt a gondot bízzátok teljesen rám, és ne terheljétek vele magatokat, mert a lelki üdvösségetekről való gondoskodás messze fontosabb, és azt egyedül nektek kell intézni. A földi életet szabályozhatom számotokra, de a szellemi életet saját akaratotok szerint kell alakítanotok. És hogy semmi ne hátráltasson a lelketeken való munkálkodásban, én átveszem a testetek gondjait, és mindazt amire fenntartására és a földi feladatotok elvégzéséhez szükségetek van.

És mert ilyen ígéretet adok nektek, valóban átengedhetitek magatokat nekem, minden amit átéltek csak az üdvösségeteket szolgálja. Én tehát csak segítségemben való teljes bizalmat kívánok, és megkapjátok a segítséget, bármi legyen ami gondot okoz. Mert nekem semmi sem lehetetlen, és a végtelenség minden fonalát akaratom szerint kormányzom, bölcsességben, igen nagy szeretetben, mindig teremtményeim legnagyobb javára, akiknek örökkétartó boldog sorsot akarok készíteni.

Ámen.

B.D.Nr:3448                                                                                    1945. 02. 25.

Isten szava által erő és vigasz érkezik a legnagyobb bajban

Hogy micsoda kegyelem és erő árad az isteni Szeretet által Földre vezetett szavakból, azt abban a nehéz órában tapasztaljátok meg, amikor elszigetelve érzitek magatokat az egész világtól, és egyedül Istennel léphettek kapcsolatba az ima által. Akkor szeretetében majd szól hozzátok, erőt ad, gondot visel rátok, és szava elegendő étel és ital lesz számotokra, amíg segítség érkezik számotokra.

Egyetlen ember sem lesz képes olyan vigasztalást nyújtani, mint amilyen az ő szavából árad, mert szavain keresztül őt magát is közeletekben érzitek, és hittel rábízzátok magatokat. Amint szavát halljátok, számotokra minden más elvesztette már borzalmát. Szeretete szól hozzátok, atyai keze átölel, és nem enged már elesni. Szava tele szelídséggel és jósággal, reményt öntenek belétek, és felismeritek igazságként, és ezért megszűnik minden félelem és aggodalom, mert már gondolkodás nélkül bíztok benne.

Minél nagyobb a földi szerencsétlenség, Isten annál közelebb lesz hozzátok, csak hívjátok. Nem hagy el benneteket, és ezt szavaival kifejezésre is juttatja, amit meghallhattok közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, ahogy vágytok rá. Mert Isten teljesíti ezt a kívánságot, és nem hagy szellemi táplálék nélkül, nem zárja el a forrást, amiből az eleven víz árad, és megvédi a megsemmisüléstől. Azt sem engedi, hogy az emberi akarat azt betemesse és kiapadjon a forrás, amit irgalmas szeretete megnyitott részetekre, akik éheztek és szomjaztok, a test és lélek ínségében sínylődtök és felüdülést kértek.

Tehát szavak által Isten maga lép a Földre az övéihez, amikor tilos minden emberek általi közeledés hozzátok. Ő nálatok lesz, és atyai kezéből gazdag adományokat kaptok, testileg-lelkileg felerősödtök, és ha minden földi reményt feladtok, és magatokat egyedül csak Istennek adjátok át, akkor maga veszi kezébe sorsotokat, és kiment minden bajból. Mert szeretete átölel, ahogyan mindenkit átölel, aki imájában hozzá menekül.

 Ámen.

B.D.Nr:5983.                                                                                   1954. 06. 23.

Az utolsó ítélet Isten szeretetének kifejezése  

Az utolsó ítéletet is Isten szeretetének kifejezéseként kell látni, mert alapját képezi a szellemek továbbfejlődésének, akik nem állták meg az utolsó földi próbájukat, és egy új érlelődési folyamatban részekre kell bomlaniuk, hogy egyszer céljukat elérhessék. Az utolsó ítélet tehát mint egy lezáró rendezése a rendetlenségbe kerülőknek, helyreigazítása és beillesztése a szellemi érettségnek megfelelő formákba. Ez egy fejlődési periódus befejezése, és öröktől való Tervem szerinti újrakezdés a legmélyebb bölcsesség és szeretet alapján.

Az ítélkező Isten megmarad a szeretet Istenének, mert igazságosságom csak aszerint munkálkodhat, ahogyan szeretetem jónak látja, a szellemi részére hasznosnak, és mégis kiegyenlítésül ezen ítéletbe kerülő fordított gondolkodású és cselekvő embereknek. A legnagyobb elkövetett vétket is ki kell valahogy engesztelni, ha az nem lett átadva annak az Egy-nek, aki magát engesztelő áldozatul felajánlotta. Kiegyenlítést kell végezni ennek a nagy bűnnek csökkentésére, és ezt a kiegyenlítést éppen most az ítélet által adja meg a bűnössé váltak olyan állapotba helyezése által, ahol ismét le kell törleszteni a bűnt, mert a kiengesztelés ajándékát nem fogadták el szabad akarattal.

Az utolsó ítélet semmiképpen sem az isteni harag kifejezése, hanem csak a szeretet tette, melynél igazságosságom is kifejezésre jut, mert ezt nem lehet kikapcsolni a Lénynél, aki fölöttébb tökéletes. Megtehetném, hogy minden egyesnek érezni engedjem igazságosságomat, megtehetném, hogy minden vétkest azonnal megbüntessek, de ez nem felel meg bölcsességemnek, és szeretetemet is nehezen lehetne felismerni általa. Viszont én fölöttébb elnéző és türelmes vagyok, és az ítéletet - amely egy fejlődési szakasz lezárása - olyan hosszan elhalasztom, amennyire csak lehetséges, hogy előtte még megnyerjem az embereket. Védő kezemet a rosszak és gonoszak fölé tartom, mert szeretettel szeretném legyőzni őket, és nem büntető Istenként, hogy féljenek tőlem. Azonban elérkezik az időpont amikor rendet teremtek, mert kilátástalanná vált a szabad akaratból való visszatérésük hozzám, ekkor a szeretetnek látszólag vissza kell lépni, ennek ellenére ez az egyedüli ösztönző erő.

Szeretetem befejez egy sátáni állapotot, és Ellenfelemet megakadályozza a további pusztító munkában. Megmentem a lelkeket a legmélyebb mélységbe zuhanástól. Megkötöm őket újra a kemény anyagba, besorolom őket tehát ismét egy fejlődési folyamatba, egy ítéletbe, amely ismét a megváltást célozza, és nem az örök halált – és ezért inkább szeretetemet bizonyítja minden iránt amit teremtettem, minden iránt ami halott, és eljusson az örök életre.

 Ámen.

B.D.Nr.23o1.                                                                                    1942. 04. 13.

  Küzdelem a szellemi felsőbbségért

Súlyos következményekkel jár a küzdelem szellemi főhatalomért, amely oly mértékben robban ki, amilyent a világban még nem éltek át. A rossz szellemiség kényszer-intézkedésekkel akarja elűzni a jót, és ez valóban olyan merész vállalkozás, amelyet az isteni Szeretet már nem akar tétlenül nézni, és maga viszi döntésre a küzdelmet.

Minden próbálkozás arra irányul, hogy a szellemi keresőket úgy megszorítsák, hogy feladják törekvésüket, hogy a világ felé forduljanak és bizonyos tekintetben ekkor a világ győzedelmeskedik. Ha sikerülne a világnak kiírtani egy létező Istenség, és az isteni Megváltó, Jézus Krisztusba vetett hitet, akkor győztes lehetne a többi hívő fölött, és egy ilyen győzelem kihatása áttekinthetetlen lenne, mert akkor az egész emberiség érett lenne a pusztulásra, minthogy lehetetlen lenne bármiféle szellemi magasabbra-fejlődése.

Volt már gyakran ilyen küzdelem, de még soha ilyen kíméletlen formában, mint most készül. Mert Ellenfelem most maga dolgozik, azaz semmitől sem riad vissza, hogy megszerezze az uralmat az emberiség fölött. Engedelmes szolgákra talált, azaz emberekre, akik készek mindent teljesíteni, és így a hívők nagy szükséghelyzetbe kerülnek. Minden alap és ok nélkül a legkeményebb intézkedéseket hozzák, és elviselhetetlenné szeretnék tenni azok életét, akik még hisznek Istenben, és szívükben hordják az isteni Megváltót.

Ezek ugyanis fölényben vannak a hitetlenekkel és gúnyolódókkal szemben, és minden ellenvetésüket meg tudják cáfolni, és mivel Isten az eljövendő időben a testnek szótfogadó földi emberek igénybevételét akarja - akik a világi hatalom különleges támadásainak vannak kitéve - nem engedi meg, hogy a neki szolgálni akarók olyan szorongatottak legyenek, hogy hitüket feladják. Ellenkezőleg: nagy erőt ad nekik, hitükben megerősíti őket, és most harcba indulnak, küzdenek Isten nevéért, és mindkét párt megtalálja a maga követőit.

És teljes erővel kirobban a küzdelem, a jó szellemi világ a legrosszabb elemekkel küzd a főhatalomért, és látszólag erőfölénybe kerül a világi hatalom, mert sikerül úgy megfélemlíteni az embereket, hogy emiatt készek feláldozni hitüket, mivel nem hiszik, hogy az intézkedéseket el tudják viselni. Ebben a szükséghelyzetben Isten szeretete rendületlenül gondoskodik az emberiségről. Kis nyáját hűségesen megóvja, és nem engedi, hogy olyan erők áldozatai legyenek, akik szemmel láthatóan Isten ellen küzdenek.

Ámen.

B.D.Nr.1950.                                                                                    1941. 06. 12.

 Intézkedések a keresztény hit ellen

Aki rábízza magát az eljövendő időben Jézus Krisztusra, annak nem kell félnie hogy elhagyottá válik, ha nehézzé válik a helyzet. Aligha volt Ellenfelem hatalma oly pusztító hatással a hívőkre, mint ahogy most történik. Hihetetlenül erős intézkedések folynak, aminek célja, hogy az ember elváljon keresztény hitétől, hogy tagadja meg Jézus Krisztust, és csatlakozzon egy új irányzathoz, amely teljesen más alapelvet képvisel, mint Jézus Krisztus tanítása.

Ezen intézkedések által sok eredményt érnek el, sok ember elveszti Istenről való ismeretét, ha nem állnak ellen bátran azok kívánságával szemben, akik magukat hatalmasnak gondolják. Van EGY, aki messze hatalmasabb. És aki rábízza magát, annak nem kell aggódnia. Az Úr mindent megad nekik, okosak és bölcsek lesznek ha az szükséges, legteljesebb meggyőződésből beszélnek Urukról és Megváltójukról, és megcáfolhatnak minden ellenvetést, mert aki Jézusért küzd, annak felébredt a szelleme, és ez megmutatkozik, amint elérkezik az idő.

Mert bár minden földit megszűnés fenyeget, de feltétlenül fennmarad Isten szava, amit maga adott az embereknek a Földön. Isten így szólt: "Az Ég és a Föld elmúlnak, de az én szavaim soha el nem múlnak." /Máté 24,35/ E szavak értelmében heves küzdelem lángol fel, olyan küzdelem, amelynek a világeseményhez semmi köze. Olyan küzdelem, ami csupán Jézus Krisztus megvallásáért történik. Ez a küzdelem követel áldozatokat is, de aki az isteni kegyelemtől megerősítést akar, az megkapja az erőt az áldozatnak készséges elviseléséhez.

Teljes lelkesedéssel mindent kiáll Jézus Krisztusért, többé már nem aggódik, hanem csüggedés nélkül szembenéz az eseményekkel. Az Úrnak ilyen emberekre van szüksége, akik készek feláldozni magukat, és mindig készek kivitelezni, amit Isten akar. Mert az idő komoly, és teljes odaadást kíván. Olyan eseményeket hoz magával, amelyeket csak Jézus Krisztusba vetett hittel fognak elviselni, amik azonban kiérlelik az ember lelkét is, és meghozzák a legnagyobb jutalmat számára.

Mert csak hívő ember kapcsolódik össze az isteni Szellemmel, az tanítja, az isteni szavak által erőt közvetít, hogy hű maradjon az Úrhoz és Üdvözítőhöz, az Isteni Megváltóhoz, amikor a világ vele szembeszáll, és ki akarja szorítani az emberek szívéből.

Ámen.

 B.D.Nr.8727.                                                                                   1964. 01. 16.

 A vallásüldözésben nyílt vallomást kell tenni

Mindannyian, akik átélitek a hitüldözés idejét, ki vagytok téve a követelménynek, amikor ellenem vagy mellettem kell döntenetek. Mert nyílt vallomást kell tennetek, és ez azt jelenti, hogy vagy teljesen megtagadtok, vagy biztosan ki kell állnotok értem. Majd brutális eszközökkel döntésre kényszerítenek, és féltek ha nem lesz elég erős a belém vetett hitetek, miszerint a hozzám való teljes bizalmatok megvéd, és én nem engedem meg, hogy  hitetekben csalódjatok.

Éppen ezen a hitüldözésen kell még átküzdenetek magatokat a vég előtt, mivel ekkor megy végbe a bakok és juhok szétválasztása, mivel ekkor hámozódik ki az enyémek serege, akiket Ellenfelem nem volt képes megingatni, mert hitük eleven, és nem forma-keresztények, akik megtagadnak az utolsó küzdelemben. Ugyan az ellenség kényszerintézkedései olyan formát vesznek, hogy az emberek úgy vélik: engedniük kell ha élni akarnak. De akinek eleven a hite, az tudja, hogy nálam minden lehetséges, hogy én az embereket a törvényen kívül is meg tudom tartani, mert nekem semmi sem lehetetlen, és mert én még a hívőkkel szemben sem alkalmazok hitbeli kényszert.

De semmi kompromisszumot nem szabad kötnötök, nehogy azt higgyétek: engem szívetekben megtartotok, de kifelé megtagadtok, mert megkövetelem, hogy megvalljatok a világ előtt, hogy aztán én is felismerhesselek a túlvilági Birodalomban.

Ellenfelem szokatlan eljárása lesz hogy - amint ő gondolja - engem hatályon kívül helyez, és ekkor ez lesz az az időpont is, amikor ismét elvétetik tőle minden hatalom, mivel csak ellenem való tevékenységre használja, és mihelyt engem akar hatályon kívül helyezni túllépi jogkörét.

Nagyon sok erőre lesz szükségetek, az enyémekhez azonban odaáramlik ez az erő, mert erejüket az erős hitből veszik, engem mindig jelenvalónak tudnak, és ez a bizonyosság képességet is ad az értem és nevemért való nyílt kiállásra. Ha a támadások még oly erősek is, ha az intézkedések még oly brutálisak lesznek is, támogatásommal mindent el tudtok viselni, mert nem hagylak el benneteket, csak akarjatok kitartani a végig. Tudom mennyit tudtok elviselni, és ennek megfelelően vesznek körül angyalaim, akik védelmeznek ebben az utolsó harcban. Csak az önámításnak ne adjátok át magatokat, hogy nekem elég, ha szívetekben elismertek, mert a bennem való eleven hitetekről kell bizonyságot tennetek, amire mindig csak az enyémek képesek, akik hite a szeretetben való élés által válik elevenné.

De aki csak forma szerinti keresztény - aki szeretet nélkül él, habár tagja egy egyházi szervezetnek – az elbukik a kételyben, vajon eddigi hite és gondolkodása megfelel-e az igazságnak, és hamar rááll, hogy a földi előnyök kedvéért odaadja a hitét. Ez lesz a legnagyobb kísértés, amit az embereknek valaha el kellett viselni: hogy minden elvétetik tőle, ami az élethez szükséges, ha hozzám hűséges marad, másfelől mindent megkap és földi előnyöket szerez, ha engem megtagad – ami a legtöbbjének nem is esik nehezére, minthogy hitük még nem volt eleven, és ezért még minden bizonytalannak tűnik előttük.

Mert Ellenfelem ért hozzá, hogy a szellemi összefüggéseket összezavarja, és a hiányzó szeretet felismerésnélküliséget hoz magával. Az emberek gondolkodás nélkül átadják ami eddig birtokukban volt - a halott kereszténységet - és még inkább a világ felé fordulnak, ami bőséges pótlást nyújt azért amit odaadtak. És ekkor megtörténik a szétválasztásuk, mert ekkor már csak két tábor lesz: a magukat nekem teljesen átadó emberek, akik nyilvánvalóan védelmemet élvezik - és egy sereg hitetlen ember, az Ellenfelemhez tartozók, akik hamarosan átélik az utolsó ítéletet is, ami a vallásüldözést befejezi. Ekkor magam jövök, hogy elvigyem az enyémeket, és átalakítsam a Föld felszínét, ami megkötöttséget jelent azoknak az embereknek, akik a Föld utolsó harcában kudarcot vallottak.

Ámen.

B.D.Nr.754.                                                                                      1939. 01. 24.

A kereszténység három évig tartó hitbeli megpróbálása - Kereszténység - Ajakima

Minden feladatban van bizonyos kötelezettség, és a földi gyermeknek mindig törekednie kell, hogy ereje szerint azt végbevigye, közben ne késlekedjen, mivel az olyan munka mint ez, nagy odaadást követel, és túl nagy, semhogy a napi mechanikus gyakorlatokhoz lehessen sorolni. Azért szívedre kötöm, helyezd ebbe a munkába minden akaratodat és odaadásodat, és azon fáradozz, hogy ez jelentéktelen események miatt ne szenvedjen kárt. Így hát kezd el:

Három teljes esztendő telik el, amíg az egész kereszténység átmegy a hitbeli megpróbáltatáson, és vagy megszilárdítja magában, vagy teljesen elutasítja Jézus Krisztusban, a világ Megváltójában vetett hitét. Ebben a három évben egyfajta kiválasztódást lehet észrevenni, mert a világ a maga követőivel megpróbálja keresztülvinni a hittől való teljes elszakadást, miközben a többiek mind szorosabban összezárkóznak, és bensőségesebben mint valaha átadják magukat Üdvözítőjüknek és Megváltójuknak.

Az utóbbiak serege sokkal kisebb lesz, ezért kell  a Földnek még egy nagy csapást elviselnie, hogy megmeneküljön ami nincs teljesen a Sátán bandájában. A nagy közösség - akik megtagadják az Urat - rettenetes időnek néznek elébe. Az Úr már nem lesz irgalmas azokkal, akik szavait és figyelmeztetéseit soha nem hallgatták meg, és akik kinevették és kigúnyolták. Fontos dolog felismerni, hogy az Úr újból és újból milyen szeretettel és szelídséggel próbál közeledni az emberekhez, és hogyan talál mindig keményebb szívekre, hogy szándéka újból és újból az elbukott gyermekei visszatérítése, és ezt nem ismerik fel - így aztán már csak egy eszköz marad hátra a szívek engedelmessé tevésére, és hiábavaló volna minden enyheség és könyörület, ha nem figyelnek rá.

Az emberek csak a nagy szomorúságban és szorongattatásban találnak vissza Teremtőjükhöz, azonban akkor is a szívnek kell beszélni, mivel a szájjal elmondott imára nem hallgat az Úr, és ez akkor ugyanúgy egy megkülönböztetés lesz, amely a tudatlanokat még az utolsó órában is megtévesztheti. Elég lesz egy bensőséges fohász a Mindenség Atyjához, hogy a gyermek megmeneküljön a nagy szükségből. Viszont hiábavaló kiáltani, ha nem lélekben és igazságban kérnek, mert hívásuk nem talál meghallgatásra, így nem lesznek sokan, akik az utolsó órában felismerik az Atyához való tartozásukat, de ennek a kevésnek valóban áldást hoz.

Ámen.

B.D.Nr.7496.                                                                                   196o. 01. 07-08.

Jézus mint vezér

Hova vezet az utatok, ha vezéreteknek nem engem választottatok? Ezt újra és újra kérdezzétek meg magatoktól, és ne kívánjatok mást, mint hogy vezetőtök legyek, akire rábízhatjátok magatokat, és a kezemben biztosan mehettek át a földi életen. És valóban mindig megfelelő vezetőtök lesz, soha nem jártok téves utakon, és nem távolodtok el a céltól sem. Mindig azon az úton jártok, ami az igazi, amelyen a mennyei Birodalomba érkezhettek, mivel ez az út az Atyai Házba vezet, az örök hazátokba. De vezetésemet kérnetek kell. Én nem kínálom fel magamat, és akaratotok ellenére nem határozom meg, hogy ezt vagy azt az utat járjátok, vagy kerüljétek.

Azt akarom, kérjetek fel, legyek mindenkor és mindenben a vezetőtök. Azt akarom, hogy azért kérjétek, hogy irányítsalak és vezesselek minden egyenetlen úton, és azt akarom, hogy ellenállás nélkül átengedjétek magatokat vezetésemnek, hogy kövessetek az úton, amelyen előttetek járok, hogy az örök hazához vezesselek. Mert csak egy út vezet oda, amely meredek és megerőltetést jelent,

0l.08-án:

erőt követel, erős botot és támaszt, hogy biztonságosan járjátok ezt az utat. Engedjétek csak mindig hogy vezetőtök legyek, és hamarosan már nem tévedtek el, nem kell azon gondolkodni, hogy az út nem vezet-e tévedésbe, vagy hogy gyenge erőtöknek nem lesz-e járhatatlan. Mikor előttetek járok, gondolkodás nélkül követhettek, mert tudom hogyan lehet legjobban célba érni, és valóban megrövidítem az utat nektek. Minden járhatatlant eltávolítok az útból, átviszlek minden akadályon, és folyton fogom a kezeteket, amivel biztosan és veszély nélkül eléritek célt.

De gondolkodás nélkül kell magatokat rám bízni, nem szabad vonakodni vagy félni, hogy talán tévesen vezetlek, mert nálam jobb vezetőt a földi életben soha nem találhattok, még ha oly hű barátokat találtok is embertársaitok között, hiszen ők még nem mind ismerhetik az utat, ami felvezet hozzám. Azért csak mindig maradjatok mellettem, akkor többé semmiféle gondnak nem kell helyet adnotok, mert ha egyszer rám bíztátok magatokat, akkor megjutalmazom bizalmatokat, és védelmező oltalmam alatt járjátok életutatokat. A felemelkedést alig veszitek észre, mert a mellettem járás azt is jelenti, hogy megkapjátok erőmet, megfoghatjátok a kezemet, és így fáradtság nélkül visszatérhessetek a felemelkedésbe, ami céljából a Földön tartózkodtok. Mert az útnak felfelé kell haladni.

Amíg a sima Földön jártok, az út nem az igazi, mivel célotok fent van, és azért követel erőt is, amit tőlem bármikor megkaphattok, ha a földi életutatokon engem választottatok vezetőtöknek. De nehéz az út, ha egyedül jártok, vagy jogot adtok Ellenfelemnek, hogy társuljon hozzátok. Ő nagyon jól ért hozzá hogyan díszítse ki, és töltse meg csábító dolgokkal az utat, úgy hogy észre sem veszitek, nem a magasba, hanem a szakadékba vezet.

Ekkor nagy veszélyben vagytok, mert meghosszabbítjátok magatoknak a hozzám visszavezető utat, vagy teljesen lehetetlenné teszitek, mivel a mélyben nem találtok meg, és az út, amely szép ligeteken vezet át, amely könnyen járható, és amelyen a világ gyermekei járnak, az az út nem hozzám vezet, hanem elkerülhetetlenül a mélységbe - amiből aztán végtelenül nehéz a felemelkedés, és ismét vég nélküli időt kíván. De a vezetőt magatoknak kell megválasztonotok, csak engem kell kérnetek, hogy vegyem át a vezetéseteket a földi életben, én nálatok leszek, és félreállítom azt, ha hozzátok akar társulni. Csak szólítsatok vezetőtökként, akkor fel lesztek mentve minden felelőségtől is, akkor én cselekszem, irányítlak és vezetlek a helyes útra, úgy hogy biztos elérjétek a célotokat: hogy visszatértek hozzám az igazi hazátokba, hogy ismét betértek az Atyai Házba, ahol várlak bennetek az ismételt összekapcsolódáshoz az egész örökkévalóságig.

Ámen.

B.D.Nr.6663                                                                                    1956. 1o. 06.

Jézus Krisztus nevének ereje

Ha mély áhítattal kimondjátok nevemet, abból mérhetetlen szellemi erő keletkezik számotokra, mert a belém vetett hitetekről tesztek ezzel tanúságot, tiszteletetekről és szeretetekről, amit az isteni Megváltó, Jézus Krisztusnak ajándékoztok, és ezt a hitet az erő hozzátok áramlásával jutalmazhatom, amire mindnyájatoknak szüksége van. Amikor nevemben összejöttök, akkor mindenkit átjár az erő, és lelketek érzi jelenlétemet, mivel akkor körötökben tartózkodom, ugyanis belém vetett hivő gondolataitok által megengeditek, hogy jelenvaló legyek.

Amint Jézus Krisztusban elismeritek engem, olyan fejlődési szakaszba kerültök, amely a megváltásotokat garantálja. Kereszthalálom óta tehát megváltástok attól függ, hogy elismeritek-e az ember Jézusban megváltó munkámat, hiszitek-e, hogy Istenetek és Teremtőtök ereszkedett le a Földre, hogy az ember Jézusban végbevigye a Megváltás Művét értetek. Ezt a hiteteket akkor tanúsítjátok, amikor hittel kimondjátok nevemet, amikor Jézus Krisztusban Isteneteket és Atyátokat felismertek, tehát ha nevem kimondásával ezt kifejezésre juttatjátok.

A hívást, amit Jézus Krisztusban küldtök felém, mindig hallom és meghallgatom, és ez jelenvalóvá tesz nálatok. Minden nevemben történő összejövetelt megáldok. Szeretném gondolataitokat kormányozni, szeretném szellemeteket megvilágosítani, és szeretnék hozzátok beszélni, és ezt most megtehetem, mivel köztetek lehetek, mert hisztek bennem. Ezért találkozzatok gyakran, és ahol ketten vagy hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük. /Máté l8,2o/

Tehát bármikor bekapcsolódhatok beszélgetéseitekbe, gondolataitokba, mindent közvetíthetek részetekre, amire abban az időben szükségetek van, felvilágosíthatlak amiben még kételyeitek vannak, tanácsolhatok és segíthetek, amikor szükségetek van tanácsomra és segítségemre, mert még gyenge gyermekekhez vagytok hasonlók, akiket kézen fogva kell vezetni az igazi cél elérésére.

Viszont az ilyen vezetést lehetővé teszitek amint szívetek teljes hitével kimondjátok nevemet. Ezért az emberek nem mondhatják: "Itt van Krisztus, ott van Krisztus!" mert helyileg engem nem kereshettek, én csak ott vagyok, ahol egy hívő emberszív enged jelenvalónak lennem a szeretetben való élése által, és ahol a kis csoportokban a Megváltó Művemben való eleven hittel tiszteletteljesen kimondják nevemet. Mert csak a szeretet által elevenné vált hit ismer fel és nevez meg, mint a megváltó Jézus Krisztust, és teszi lehetővé jelenlétemet.

Így bár mindenütt hirdetnek, de csak kevés szívben tartózkodhatok, mert nevemet bizony csak kevés ember mondja ki abból a legteljesebb meggyőződésből, hogy megváltást hoztam neki a kereszthalálom által. És csak eme kevesek számára van nevemnek az az ereje, amely lelküket átjárja, és valóban elevenné teszi. Ezek nyilvánvalóan érezni fogják ezen áldásomat, bensőséges összekötöttséget éreznek, tehát kapcsolatuk velem olyan, mint gyermeknek az atyjával, jelenlétem tudatossá válik, harmónia és benső békesség a részük, mert ahol én vagyok, ott béke és boldogság van.

Ámen.

B.D.Nr.8865                                                                                    1964. 1o. 1o.

Vigasztaló atyai szavak

Ha minden feltétel nélkül bíznátok bennem, nem lenne a földi életetekben semmi ami nyugtalaníthatna, mert sorsotok a kezemben van, és a mindenkori hozzám való bizalmatok szerint lehet gondom rátok. A gyenge hit azonban akadályoz, hogy úgy gondoskodjam rólatok, ahogy szívesen tenném.

Ezért fogadjatok el mindent, önhatalmúan ne tegyetek semmit ellene, mert épp ti, akik nekem szolgálni akartok, biztosak lehettek benne, hogy minden utatokat elegyengetem, ha mindig szeretetembe és kegyelmembe ajánljátok magatokat, mert számomra valóban minden út nyitva áll, sorsotokat úgy kormányzom, ahogy jó lesz nektek, és a még nekem végzendő szőlőhegyi munkának. Mert magatok is gondolhatjátok, azt akarom, hogy a munkát ne szakítsátok meg.

Azt is elképzelhetitek, számomra nem ismeretlen semmi, ami nektek szolgál, ezért vezetést is kaptok ahova és ahogyan akaratom kívánja. A döntést megkönnyítem nektek, mert valamennyien azonos felfogásúak lesztek. Arról is van tudomástok, hogy kezem benne van a dologban, csak fogjatok hozzá és higgyétek, hogy továbbra is támogatlak benneteket. Mert akarom, hogy még sok munkát végezzetek, erőtökkel rendelkezésemre álljatok, mert szükséges még további tévedéseket felfedni és fellépni ellenük, amit csak támogatásommal tudtok.

Ennélfogva szükségem van hűséges szolgákra is, akik először készségesek a szellemi javak elfogadására, másodszor annak elterjesztésére, mert a szellemi ínség egyre rosszabb lesz. Az embereknek sürgős felvilágosításra van szükségük, mivel ösztönösen visszautasítják a tévtanításokat és vele együtt az igazit is, és ezért teljesen hit nélküliek. Hogy szükségem van ilyen szolgálatokra, az tegye részetekre érthetővé gondoskodásomat is értetek és földi igényeitekért, mert egyszer majd megértitek, mennyire áldásos volt ez a tevékenységetek, noha nem kényszerít a hitre, hanem mindenki szabadon dönt.

A túlvilágon azonban a tevékenységetek nyilvánvaló a fénysugarak által, ott tehát mindenki aki a világosságnak utánajár az igazság felismerésére juthat, és sokan vannak, akik erőt és világosságot szereznek még ha a Földön gyakran a fáradozástok eredménytelennek tűnik is. Ezért higgyétek el, hogy szolgáimat a Földön átvezetem a test és lélek minden veszélyén, kezeimet soha többé nem veszem le róluk, és csak azt kívánom, hogy szilárdan tartsátok magatokat, és hittel bízzatok bennem.

Akkor majd megoldódik minden csomó, minden kellemetlen helyzet magától értetődő részetekre, hogy mindig csak jóságos atyai kezemet érzitek, amely láthatóan védelmez, és nem engedi, hogy károsodjatok. És minél jobban bíztok bennem, annál nyilvánvalóbb lesz segítségem, mert akkor korlátai sem lesznek.

Ámen.

B.D.Nr.417o                                                                                     1947. 11. 18-19.

Isten szava a szívben

Az óra parancsának eleget kell tennetek, azaz készen kell lennetek, amint szavam felhangzik szívetekben vonakodás nélkül szolgálatkészek legyetek, mert közel az óra, hogy szolgálatba lépjetek. Szavaim igazságának a jele és bizonyítéka, hogy a világi kötelezettség számotokra már nem fontos amint meghallottátok hangomat, amely világosan utasít, hogy mit tegyetek. Nem lesz már kívánságtok a világ felé, hanem egyes egyedül a szellemi munkában találjátok meg örömötöket, és ez segítség lesz a teljesítéshez, mert én így akarom.

Ezt szellemi szárazság előzi majd meg, olyan idő, amikor éheztek szavaim után, az élénk szellemi tevékenység után, és amikor hiányzik minden lehetőségetek szellemi eszmecserére. Bár megkapjátok szavaimat, szeretetem is folyton és állandóan gondotokat viseli, de egyedül fogtok állni egy élni vágyó világ közepén, amely nem képes adni semmit. Az embereknél kevés megértésre találtok, és ez nyomasztó lesz, viszont szorosabban kapcsolódtok hozzám, tehát így mindig erősebb lesz éhségetek a lelki táplálékom iránt, míg hirtelen meghalljátok hangomat magatokban. És akkor elérkezett az órátok, az az óra, amikor missziótok megkezdődik. Gondoskodom róla, hogy elfoglalhassátok ezt a hivatalt, hogy minden gátlástok lehulljon, minden kétség és félelem eltávozzon tőletek.

11.19-én:

Csak az én akaratom szerint fogtok beszélni, gondolkodni és cselekedni, engem képviseltek a Földön, azaz, azt mondjátok, amit Szellemem sugall. Tanúskodtok rólam mint szavaim eleven képviselői, mint tanítványaim  ismét az emberek elé léptek, és azzal a kiegészítéssel hirdetitek tanításomat, hogy közel van a vég, és hogy magam jövök az enyémek elvitelére, amint az idő elérkezik, amit öröktől fogva meghatároztam. Hogy szabadon és akadálytalanul beszélhessetek, embereket állítok mellétek, akik világi támaszt adnak, akik mint hűséges kísérők védelmeznek és oltalmaznak a világ előtt, noha folytonosan a védelmem alatt álltok, és mindvégig nem hagylak el bennetek.

Azonban gondoskodásom tisztán földi módon is végbemegy, hogy gondtalanul tehessétek dolgotokat, mert missziótok teljesen felemészti erőtöket, ezért legyetek szabaddá minden földi gondtól.

Azt viszont megkövetelem tőletek, hogy továbbítsátok a tőlem kapott adományt, tehát embertársaitok számára tegyétek elérhetővé. Mind írásban mind szóban is vigyétek ki szavaimat a világba, hogy az igazságot terjesszétek, tehát munkálkodásomról adjatok hírt az embereknek, hogy ezáltal gondolataik a Szellemi Birodalom felé irányuljanak. És ahogyan engem szolgáltok, úgy áldalak meg benneteket, erőt adok mindvégig, és munkátokat egykor az örökkévalóságban fizetem meg.

Ámen.

B.D.Nr.4171.                                                                                     1947. 11. 2o.

A Istenért és Birodalmáért való munkálkodás

Egy új korszak kezdődik számotokra, az értem és Birodalmamért való szorgalmas tevékenység ideje. Nem bánjátok meg, hogy felajánlottátok szolgálataitokat, mert érzitek majd munkátok áldásait, növelitek egyházamat, megnövekszik körülöttetek a hívők csoportja, és taníthattok, Szellemem állandóan megnyilvánul rajtatok keresztül. Biztosak lesztek közelségemben, és ez a tudat biztonságot ad az ellenséges érzületű emberekkel szemben is.

Az igazság harca azonban megmarad a hazugsággal és tévedésekkel szemben, mert az emberek már túl mélyen belekötődtek ezekbe. Ennek ellenére az embereknek kezdetben nyitott fülük lesz, és ezért kell a közvetlenül a természeti katasztrófa utáni időt kihasználni, mert akkor szabadon, a földi hatalomtól mentesen beszélhettek. Ezért alkalmazok erre az időre hűséges munkásokat, ezért igyekszem folyamatosan ilyeneket megszerezni, hiszen ez szükséges azoknak, akiknek segítséget visznek, akiket elkeményített a sors, akik mindenütt keresnek, és magyarázatot szeretnének kapni ennek a természeti eseménynek az okáról és céljáról, mert még van egy csekély hittük az isteni igazságosságban. Ekkor különösen nagyon fontos ezekre az emberekre gondolni, és megadni amire vágyódnak: világosságot és erőt, teljes ismeretet, és eleven hitet bennem, aki rajtatok keresztül beszélek hozzájuk, hogy magamhoz vonhassam és jelenlétem által boldogíthassam őket.

Nagy munkát fogtok végezni, és ezért a földi dolgokban úgy lesztek irányítva, hogy teljes szabadsággal átadhassátok magatokat ennek a munkának. Legyetek hát készenlétben és várjátok hívásomat, és amikor az felhangzik bennetek, ne vonakodjatok eleget tenni neki.  Mert sorsotokat úgy kormányzom, hogy bármikor eleget tehessetek rendelkezésemnek, mivel az idő sürgős munkát követel. Ti azonban tiszta látást kaptok és kifinomult érzéket, tehát állandóan tudjátok munkátok hol szükséges és sikeres.

Én hozzátok vezetem az embereket, akiken segíteni akarok általatok, és akikben van jóakarat, hogy higgyenek. Mert minden jóakaratú emberről gondoskodom, aki még nem került teljesen Ellenfelem hatalmába. Szavammal a közelükbe megyek, általatok akarok beszélni hozzájuk, és meg akarom nyerni őket a magam és Birodalmam számára, hogy örökké boldogok legyenek.

Ámen.