JÉZUS mint ISTEN

JÉZUS mint ember

 

 

 

Nagypéntek üzenete

 

Mi volt az ember Jézus teste?

 

A megváltás csak Jézussal lehetséges

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A tiszta igazság garanciája

Az igazságnak megfelelő felvilágosítás Jézus Krisztusról, és a Megváltás Művéről

Isten emberré válásának megértése

Az angyalok bukása    -   Nagypéntek üzenete

Az Örök Ősfény jött közénk Jézus Krisztusban

Önmegváltás - Csak Jézus Krisztussal

Jézus feltámadása

Az átszellemült Jézus. - "Atyám és én egy vagyunk…"

Jézus teste Isten akarata által megszilárdított szubsztancia volt

Mi volt Jézus teste? I.

Mi volt Jézus teste? II. ( Kiegészítés Nr.8586-hoz)

Jézus inkarnálódása

Jézus lelke inkarnálódott-e már emberré válása előtt is?

Téves felfogások cáfolata - Jézus inkarnálódásáról

Jézus testének átszellemítése

A Krisztus-probléma és megistenülés

A Krisztus-probléma  - A szentháromság

Az akaratváltozás jelentősége – Kegyelem – Világosság - Erő

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.9024                                                                                                            1965. 07. 24.

A tiszta igazság garanciája

Amikor állandóan arról biztosítalak, hogy tőlem csak a tiszta valóságot kapjátok, akkor ez legyen elég biztosíték arra, hogy mindezt biztonságosan továbbadhatjátok embertársaitoknak.

Jól gondoljátok meg, hogy röviddel a vég előtt álltok. Ezért én megragadok minden lehetőséget, hogy tisztánlátást és világosságot vigyek az embereknek, hogy kitaláljanak a sötétségből amit az ellenfél terített föléjük. Nekem rendelkezésemre áll minden eszköz, hogy kielégítsem az igazságra vágyódó embereket, amikor úgy ítélem, hogy sürgetően szükség van rá. Kiválasztom hozzá a megfelelő edényeket, akik garantálják, hogy föntről érkező szavaimat az igazságnak megfelelően fogadják. Magam mondom nektek: Vizsgáljatok meg mindent - és a legjobbat tartsátok meg!

A bennetek lévő Szellemem pedig meghökken, amikor kételkedni kezdtek az igazságot illetően. Akkor mégegyszer is kérjetek meg, adjak fölvilágosítást, hogy helyesen ismerjetek fel mindent. Viszont nehogy a végidőben félrevezessenek, Szellememen át magam akarlak tanítani, és akkor ellenfelem már nem lesz képes elcsábítani, mert ismeritek fondorlatos játékait, és szemeteket állandóan reám irányítjátok. A világosság és sötétség közti harc már örökkévalóságok óta tart, és továbbra is még örökkévalóságok telnek el, mert a világosság csak ott tud megmaradni, ahol a megváltás már végbement, és az ellenfél elvesztette erejét. Ellenfelem mindenhol elvesztette erejét, ahol szavam a Földre sugárzik, és ott dühöng a leginkább, hogy a világosságot kioltsa.

De én Világossághordozókat állítottam, akik fölülmúlják erejét, akikkel nem tud küzdeni, mert vakítja a világosságuk. Mindent elvisel, csak a fényt nem, mert az lemezteleníti és felfedi összes vétkeit, és inkább a sötétségbe menekül. Mivel annyira közel van a vég, elő kell lépni az igazsággal, és oda kell vinni a világosságot, ahol szívesen fogadják, ahol az emberek a sötétséget nyomasztónak találják.

De az igazságot csak tőlem vehetitek át, mert én az Örök Igazság vagyok, és ott osztom ki, ahol szenvednek a szellemi sötétségtől. Ahol kinyitják a szívüket, hogy befogadják, és akiket ezért megszólíthatok. Ismerem szívüket, tudom hogy szeretetteljesek, és engem keresnek amikor az igazságot keresik. Az ilyenekre mindig gondolok, és számon tartom őket, hogy az igazság terjesztése által szolgálhassanak. Kerüljön el az igazság mindenüvé, ahol egy vágyódó ember kérdést feltevő gondolatait a világba sugározza. Kérdéseire csak én tudok válaszolni. És ekkor megkapja a magyarázatot, neki pedig örökre az lesz a meggyőződése, hogy a tiszta igazság birtokában van.

Ne tévesszen hát meg, ha olyan érzésetek van, hogy a teljes igazság birtokában vagytok. Mert ez az én hangom, amely hozzátok szól, és a tanítást majd belülről kapjátok, a szellemszikrától, ami az én részem, és hozzám törekszik, mert egyesülni akar velem.

/l965.O7.26./ Hogy dolgozni tudjatok értem, teljes meggyőződésben kell élnetek, hogy csakis a tiszta igazságot kapjátok. Ezáltal meggyőződéssel tudjátok képviselni, mert ez a legutolsó alkalom, hogy világosságot vihessetek az emberekhez. Magam gondoskodom róla, hogy a világosság tiszta és átlátszó legyen. Én mindent megvilágítok vele ami ellenkezik az igazsággal, és amit ti mint tévedést megbélyegezhettek. De hozzátok nem jut el a tévedés, mert azt SZERETETEM megakadályozza, erről minden komolyan szolgálni akaró földi gyermekemet biztosítom. Hogy még nem tudtok hiánytalanul behatolni minden föntről kapott üzenetembe az olykor kételkedést okoz bennetek.

Viszont ha egyszer már tulajdonomba adtátok magatokat, amikor már tudom, hogy akaratotok tiltakozik minden téves ismeret ellen, akkor meg is védhetlek tőle, mert ezzel a Hazugság Atyja iránti beállítottságtokat bizonyítjátok. Ez az akarat jogot ad nekem, hogy teljesen birtokba vegyelek, és benneteket mint Világossághordozót állítsalak a többiek közé, akik megbízásomból terjesztik a világosságot, hogy a szellemében vak emberiséget ki lehessen vezetni az éjszaka sötétjéből. Mindig szilárdabban higgyetek végtelen szeretetemben, az valóban nem engedi, hogy tévedésben éljetek ti, akik védekeztek ellene.

Amit megtesz egy földi édesapa, hogy nem ad hírt nektek hazug dolgokról - azt én még inkább megteszem, és ezért ne legyen semmi ilyen irányú aggodalmatok! Ismételten hangsúlyozom: Szükségem van rátok, hogy ezt a munkát elvégezzétek. Minél inkább élitek a tiszta igazságot, annál jobb szolgák vagytok, és tevékenységeteket a legjobban végzitek. Ezért soha ne kételkedjetek annak becsületes valóságán amit föntről kaptok. Hogy föntről kaptátok, azt a tartalmáról azonnal észrevehetitek - MERT NEM PRÉDIKÁL NEKTEK MÁST CSAK A SZERETETET, ÉS KIHANGSÚLYOZZA JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJÁT.

Aki ennyire kimerítő magyarázatot kap a Megváltás Művéről, az már behatolt annyira az isteni kinyilatkoztatásokba, hogy védve van minden rossz erő befolyásától, mert saját Jézus iránti beállítottsága a legbiztosabb védelme. Ismételten gondoljatok arra, hogy az Isteni Megváltó már birtokába vett titeket, akik érte dolgoztok, és ekkor már teljesen lehetetlen, hogy nyitottak legyetek bármilyen tévedés iránt ami ellenfelem irányából érkezne. Ez a meggyőződés a végidőben különösen fontos, mert majd még gyakran megtámadnak akik közléseitek igazságában kételkednek, és azoknak kell érveiteket felsorakoztatni.

Higgyétek, pontosan ismerem a befogadó akaratát, és azért olyant választottam, aki azonnal fölismer minden tévedést, és tiltakozik elfogadása ellen. Épp azért teszi, mert végidő van, ahol már csak az igazság világossága hozhat mentőkötelet azoknak, akik szeretnék hogy megmentsék őket. Végül nagy világosság világít majd, hogy mindent igazoljon, amit mint igazságot elterjesztettetek. DE AKKOR A VÉG SEM LESZ MÁR MESSZE, MERT AKKOR MÁR MAGAM JÖVÖK AZ ÉG FELHŐIBEN - AHOGYAN MEGÍGÉRTEM.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr:8550                                                                                                            1963. 07. 06.

Az igazságnak megfelelő felvilágosítás Jézus Krisztusról, és a Megváltás Művéről

Gyakran kell még tévedésekkel szembeszállnotok, mert ellenfelem dühe egyre jobban látható lesz. Az embereket csak hazugsággal, és téves gondolatokkal tudja megzavarni, ezért nincs tekintettel semmire, ami ebben meggátolná.

Mindig jobban támadja az igazságot, hogy aláássa tevékenységemet. Ez azonban nem sikerül neki, mert a Földön erős támaszaim vannak. Ezek nem inognak meg egykönnyen, mert én támogatom őket. Erejük már ott megmutatkozik, hogy felismernek minden tévedést, és így el is járhatnak ellene. Az ismerettel felruházott embert nem lehet könnyen megtéveszteni, és az a feladata, hogy amennyire lehetséges magyarázatot adjon embertársainak. Az ellenfél megpróbálja, hogy Jézus Krisztus Megváltó Művéről és értékéről tudatlanságban tartsa az embereket - mert amit nem tartanak helyesnek, arra nem is törekszenek. És ha az ellenfélnek sikerül Jézust olyan beállításba helyezni, hogy Ő egy ember, aki az államhatalom ellen vétett, amiért halálra ítélték - úgy az emberek nem találnak okot arra, hogy feléje, a kereszt felé vegyék az útjukat. Hiányzik az ismeretük a Megváltás Művéről és irgalmas szeretetéről - és ez az ellenfél törekvésének az eredménye.

Bizonyos beszédbeli bátorság kell hozzá, hogy megcáfolják az emberek felfogását, mert az emberek csak ritkán ereszkednek bele az ilyen beszélgetésekbe, és a sátáni behatás következményeként Jézust lázadó forradalmárnak tartják. Ezért fektetek én súlyt arra, hogy Jézus Krisztus Megváltó Művét kihangsúlyozzam. Ezért lép Ő előtérbe, mert eme irgalmas tevékenységének teljesen más összefüggések szolgáltatják az alapját. Lehetőség szerint ezt kell az embertársaknak megmagyarázni, hogy e hatalmas misszió okát megértsék. Az én ellenmunkálkodásom ezért az, hogy a tiszta igazságot vezetem a Földre, e nélkül az emberek már régóta a legteljesebb tudatlanságban lennének Jézus Krisztusról, és megváltó tevékenységének jelentőségéről. Mert ha a valóságnak megfelelően tárják elétek ezt az ismeretet, akkor megértitek és elfogadjátok.

De ha a másik ábrázolást kapjátok, akkor hajlamosak lesztek, hogy mellékfigurát lássatok benne, és nem azt, akiben én magam váltam emberré, akivel én, az Isten eggyé váltam. Jézus istenségét az ellenséges oldal tagadja. Pedig ez a legfontosabb probléma, amit fel kell dolgoznotok - mert nektek Jézus Krisztusban ENGEM KELL FELISMERNETEK ÉS ELISMERNETEK.

Ezért mindig kinyilatkoztatom magamat egy embernek aki tudatosan beleegyezik, hogy ezt kinyilatkoztathassam neki, és az emberek megkapják a pontos ismeretet a Megváltás Művéről, és Isten emberré válásáról. Azokról az emberekről van szó, akik ezt az ismeretet készségesen magukévá teszik, és Jézusban hozzám fordulva velem örökké össze akarnak kötődni. Aki ismeretet szerzett, hogy kicsoda Jézus, és mi indította, hogy megjárja a földi utat - az valóban nem járja hiába földi útját, mert tudatosan törekszik a végső célra, hogy lelke végérvényesen egyesüljön velem, aki magam testesültem meg a Földön Jézusban. Azért annyira fontos ez az ismeret, mert terjesztése mindig ellenfelem iránti eljárást jelent. Neki csak az a fontos, hogy minderről az emberek tájékozatlanok maradjanak - vagy hogy az ember Jézusról téves magyarázatok lássanak napvilágot. Ha Jézust csak olyan embernek ismerik meg, aki vétett az államhatalom ellen, úgy ez arra való, hogy mint lényegtelenen átnézzenek - és a földi életcél már elhibázott. Viszont az igazságnak megfelelő fölvilágosítás sem segíti nagyon a tökéletesedést a Földön, ha közömbösen, minden eleven hit nélkül fogadja valaki, ha az ember nem akar lelkének hasznot szerezni az igazságból, ha nem gondolja át komolyan mit is jelent Jézus Krisztus Megváltó Műve.

Ennek a forma-kereszténységnek is ellenfelem a létrehozója, hogy megakadályozza a komoly keresésben az embereket, hogy komolyan járják az utat a kereszthez, hogy megváltást kapjanak bűneiktől. Hiszen földi létük oka a bűn elkövetése volt. Az ellenfél mindent megtesz, hogy megakadályozza a megváltást Jézus Krisztus által. Az ember törekedjen komolyan, hogy tökéletessé váljon, és én Jézusról, és a megváltásról gondolatait fölvilágosítom, így ezeket hasznossá teheti a maga, és embertársai lelki üdvére.

Az ember  AKARATA  a döntő - és az ellenfél ezt az akaratot szeretné maga alá rendelni, és ebben csak Jézus tudja megakadályozni. De épp ezért kell elismerni őt és megváltó művét, hogy az emberek az igazságnak megfelelő magyarázatot kapjanak. Ez további törekvésre sarkallhatja, és célját is elérheti általa. Akarata állandóan erősítést kap, ami már Jézus Krisztus MEGVÁLTÓ TETTÉNEK következménye. Ezért állandóan megmarad a küzdelem a világosság és sötétség között, ellenfelem folyton tovább akarja sűríteni a sötétséget - de én is állandóan adom a világosságot, és ellátom az embereket az igazságnak megfelelő fölvilágosításokkal. Aki kegyelmeimet köszönettel fogadja, az megmenekül ellenfelem hatalmától, és a Földön eléri célját.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 7546.                                                                                                          1960. 03. 12.

Isten emberré válásának megértése

Említsetek meg minden tanítást a Jézusban való emberré válásom problémájáról, ami föntről érkező szavaimban jelzést kap. Ezek újra és újra hozzájárulnak, hogy az emberek világosságot kapjanak, ha vágyódnak utána. Ez sokat vitatott probléma, és ha az emberek az ember Jézus létét el is ismerik, de tulajdonképpeni misszióját nem ismerik föl, és nem tudják megérteni, hogy az ember Jézusban magam vándoroltam a Földön.

Holott nagyon fontos, hogy engem benne elismerjenek, mert minden egyes ember megváltottsága ettől függ. A lények, akik egykor a maguk gőgjében elváltak tőlem, akik nem akartak uruknak elismerni, és ezért a szakadék mélyére zuhantak - nekik föltétlenül meg kell tenni visszafelé az utat, és ehhez hozzátartozik, hogy engem, mint Istenüket és Teremtőjüket, mint Öröktől való Atyjukat elismerjenek. Én ezért a nagy bűnért, a tőlem való egykori elszakadás bűnéért haltam meg az ember Jézusban a kereszten. Tehát szenvedésemmel és halálommal kiegyenlítettem a nagy bűnt.

De hozzátartozik az is, hogy az ős-szellem teljes akarattal vissza akarjon térni hozzám, és ez megköveteli lényem elismerését. Elismerni az ember Jézust mint Isten FIÁT, akiben maga az ÖRÖK ISTENSÉG öltött testet. Tehát Jézus Krisztust mint Istent kell elismerni - az embernek hozzá kell fordulni, és ezáltal bizonyítani, hogy benne az Atyát elismeri.

Ezt a tényt nehéz érthetővé tenni az embereknek, de ha tudnak róla mi az emberek Földi célja - hogy lelkének át kell szellemülnie hogy ismét magára vehesse őslényét - akkor lehetővé válik annak megértése is, miszerint az ember Jézus annyira átszellemítette magát, hogy ÉN, az ÖRÖK SZERETET benne tartózkodhattam. Tehát, hogy őslénye teljesen azonos volt az enyémmel, úgy hogy már nem ketten voltunk, hanem eggyé váltunk, aminek alapján MAGAM HOZTAM LÉTRE A MEGVÁLTÁST, AMI FÁJDALMAS HALÁLLAL VÉGZŐDÖTT A KERESZTEN.

ÉN A TELJES MINDENSÉGET BETÖLTŐ SZELLEM VAGYOK! Én nem vagyok megszemélyesíthető mint egy lehatárolt forma, ahogy ezt ti elképzelitek! De tartózkodási helyül igénybe vehetek egy formát, ezt a formát teljesen és a maga egészében átsugározhatom a magam szellemével, és ekkor ez a forma is én magam leszek. Jézusban csak a külső burok volt ember, de ami ebben a külső burokban volt - AZ ISTENI SZELLEM - AZ ÉN, AZ ÖRÖKTŐL MEGLÉVŐ VOLTAM!

Ezt a tanítást újból és újból meg kell értetni az emberekkel. Szavam által mindig megpróbálom bevezetni az embereket az igazságba. Teljes megértést akarok adni nekik a legnagyobb misztériumról - az én Jézusban való emberré válásomról - hogy meg tudjátok érteni miért KELL Jézust elismerni, miért KELL nektek hozzá kiáltani, és közben mégis engem hívtok. Amíg ennek megértése még hiányzik belőletek, addig egy bizonyos közömbösség van bennetek Jézus Krisztussal szemben, mert mindig csak az ember Jézus tevékenységét nézitek, de nem találtok rá arra a szellemi összefüggésre, ami földi missziójának az alapja.

Pedig ti emberek voltatok a Megváltás Művének az okai, ti emberek voltatok Jézus Földre jövetelének indítéka, a ti ŐSBŰNÖTÖK bírt rá engem, hogy Jézusban emberré váljak. Mert ezt az ősbűnt csak én magam semmisíthettem meg, MERT TÚL NAGY VOLT ahhoz, hogy ti magatok kiengesztelhessétek, még ha az akaratotok bele is egyezett volna. Ehhez kellett emberi külső burkot igénybe vennem. Olyan külső burkot, amely képes volt szenvedni és meg tudott halni mint minden más ember. Amelyik a benne rejlő Isteni Szellem kapcsán rendkívüli szenvedés elviselésére is képes volt, mert e szenvedésben minden más ember már idő előtt elpusztult volna.

Tehát én egy ilyen emberi burkot foglaltam el, és "ember" lettem. De az ember, aki mint burok volt szolgálatomra, ugyanakkor "ISTEN" volt, mert csak a külső burok volt anyag, de amit magában rejtett, az minden teljességében szellem volt, mert Szellemem mindent átsugárzott benne - testét és lelkét - mert az ember Jézus annyira felkészítette magát, hogy én lakást vehettem benne. Ennek ellenére meghalt a kereszten. Olyan mérhetetlen szenvedést hordozott, hogy én elégséges áldozati engesztelésnek vettem az egész emberiség számára - a múlt, a jelen és az egész jövő számára. És ha az ember azt akarja, hogy megértse ezt a dolgot, akkor meg is érti, mert megértést kap hozzá. Ennek ellenére szükség van a követekre, akik tiszta szavaimat befogadják, továbbadják. Mindenki akiben jóakarat van benső megindulást érez, amikor megkapja a magyarázatot, JÉZUS MENNYIBEN VOLT ISTEN, ÉS ÉN ISTENETEK ÉS ATYÁTOK mennyire lettem ember. De megértésének foka függ szeretetének fokától, ami szívét eltölti. A szeretet világosságot gyújt, és felismeri az öröktől való világosságot is, aki maga lett emberré, hogy megváltsa az embert a bűntől és haláltól.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr.5361                                                                                                             1952. 04. 11.

Az angyalok bukása    -   Nagypéntek üzenete

Valamennyiteket, kik a Földön vándoroltok megérintett szeretetem, és lehetőséget teremtettem, hogy ismét beléphessetek velem abba az ősviszonyba, amiben voltatok. Meghatározott idő állt rendelkezésre, hogy ezt az átalakulást megtegyétek egy teljesen istenellenes viszonyból egy velem való egyesülés elérésére. Minden kegyelmet megnyitok számotokra, hogy elérjétek ezt a célt, és soha véget nem érő szeretetem megsegít ott, ahol csődbejutás fenyeget. De még határtalan szeretetem sem tudja létrehozni, hogy HATALMAMMAL a magatok akaratát megváltoztassam. A magatok akarata az a tényező, amely a döntő ebben, a változást egyedül ez hozhatja létre, de éppúgy kudarcot is vallhat.

Ellenfelem által nagyon gyenge akaratotok van. És az, aki a mélységbe döntött az ellenem elkövetett bűn által, a mélységben meg is akar tartani magának, ezért minden módon elzárja az utat hozzám, és elgyengült akaratban akar tartani, hogy ezáltal képtelenek legyetek lényeteket szeretetté alakítani. Az akarat azért gyönge, mert aki hatalmában tartja, annak lényében sincs szeretet, és nem tud erőt kihozni magából. Mert a szeretet az az erő, ami hibátlanul meg tudná adni az akaratnak a szükséges erősítést. Az ellenfél birtokában lévő lényszerűnek teljesen legyöngült akarata van, nem tud eloldódni az Ő hatalmától. Ezeknek a lényszerűeknek hoztam segítséget. Meg tudjátok érteni emberek, mi késztetett, hogy leszálljak a Földre, és menekülést vigyek?

Kezdetben ugyanaz voltam mint ti. Mint angyalszellem keletkeztem Isten szeretetéből, és Istent minden hatalom, erő, és örök dicsőség megtestesülésének ismertem meg. Luciferrel ellentétben az mellé álltam, aki szeretete erejéből teremtett bennünket. Istent én sem láttam, de iránta való szeretetem volt minden boldogságom. De az Isten mellől elbukott szellemi is szeretettel töltött el, és azt a tervet érlelte meg bennem, hogy részt vegyek megváltásukban, és kikerüljenek a sötétség hatalmából. Mert tudtam Lucifer hatalmáról, és ismertem az akaratnélküli szellemire gyakorolt hatását. Annak akartam segítségére lenni, aki az egyetlen volt, hogy legyőzze Lucifert. Isten erejét akartam igénybe venni, hogy eljárjak ellene, és elérjem a célt, megküzdjek a lényekért, és ismét visszavezessem őket Istenhez, akitől kiindultak. Erőt akartam szerezni az elesettek számára, hogy nekik adva megerősödjön akaratuk, és megszabadítsák magukat a Sátán hatalmától.

Az akaratgyengeség a szeretet-erő hiányát jelenti, tehát egy szeretet nélküli gondolkodásmód következménye. Ha ezeknek a lényeknek erős akaratot akartam szerezni, akkor szeretetre kellett indítanom őket, de előzőleg a szeretetüket fel kellett ébresztenem az én szeretetemmel. Meg kellett szabadítanom őket Lucifer hatalmából, amennyiben kifizettem a vételárat a lelkekért, akiket fogságában tartott. Tudtam, Lucifer soha nem adja hozzá beleegyezését, nem adja ki a lelkeket - viszont a léleknek már van saját ereje, amivel kiszabadítja magát. Ebben nem gátolhatja meg. Az én erőmet veszi igénybe, és én szívesen hozzá vezetem ezt az erőt, ha kész rá hogy elfogadja - tehát felhasználja a kereszten megszerzett kegyelmeket.

Szenvedésemmel és halálommal minden lélek számára megfizettem a vételárat! Minden lélek visszaszerezheti szabadságát, csak forduljon felém, adja meg akaratának a helyes irányt, ismerjen el engem és a Megváltás Művét, és segítségért hozzám kiáltson! A szellemlények akaratának a megerősítéséért haltam meg a kereszten. Szembeszegeztem a Sátánnal igen nagy szeretetemet - és legyőztem. Még a legkeményebb bilincset is meg tudja repeszteni, aki az én oldalamra áll.

Az Örök Szeretet-erőből elindult két lény küzdött egymással. Én a szeretet erejével küzdöttem Istenért és Istennel. A szeretet teljesen betöltött, és következésképpen földi testem az örök Istenség hordozója lett. Hozzá hasonlóan fénylelkem a testhez csatlakozott, és létrejött az egyesülés. Öröktől való rendelkezés szerint minden általa teremtett lénynek ezt kellene tenni, hogy mint tökéletes lény tevékenykedhessen erőben, világosságban, és boldogságban.

Lucifer - mint ősteremtésű szellem - mértéken túl kapott erőt és világosságot, de elbukott Isten mellől, mert ISTEN ELLEN használta tevékenységét. Isten ereje átjárta őt is, de Ő negatív értelemben használta, és ezzel mindig jobban és jobban eltávolodott Istentől.[1]

Az Istenből való erőt az Ő akarata szerint használni: AZ A VELE VALÓ ÖSSZEOLVADÁSHOZ VEZET - amit én mint az ember Jézus a Földön a szeretet által értem el. A szeretet a legerősebb hatalom, és feltétlenül úgy kell vele az akaratot befolyásolni, hogy az AZ ISTEN FELÉ FORDULJON! A Földön az emberi akarat számára ezt az erőátvitelt én mint ember a szenvedésem és kereszthalálom mondhatatlan kínjai és fájdalmai által szereztem meg. Ebből az erőből mindenki vehet magának, aki elismer engem, és a szeretetet kibontakoztatja magában! Eddigi urától minden ember el akar menekülni, és megteheti, aki hozzám kiált segítségért. MEGVÁLTOM és MEGMENTEM, mert biztos nem hagyom meg ellenfelem kezeiben. Megoldom bilincseit, és megszabadítom. De ezt csak akkor tehetem, ha az ember akarata maga is a megváltottságra törekszik! Akarata ellenére senkit sem tudok megszabadítani! De szeretetem végtelen, és elhódít az ellenféltől minden lelket. Eléri, hogy egykor minden lény akarata megváltozik, és hozzám fordul. Azért haltam meg a kereszten, hogy az elbukott meggyöngült akarata megerősödjön. Tehát megváltottam a világot a Sátán szolgaságából.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7863                                                                                                             1961. 04. 02.

Az Örök Ősfény jött közénk Jézus Krisztusban

Szellemem tevékennyé válik bennetek, ha lehetővé teszitek, hogy beszélhessek veletek, hogy szavamat hozzátok vezessem, és ti úgy vegyétek, mint direkt megszólításomat. Ezek a szavak az igazságot közvetítik, ami ahhoz kell, hogy üdvözült lelkekké váljatok. A Szellem hangján keresztül minden a tudomástokra jut, ami szükséges, hogy tudjátok. Mert amíg nem taníthatlak magam, addig még szellemben vakok vagytok, azaz minden ismeret nélkül, minden belső világosság nélkül. Én az örökkévalóság ős-világossága vagyok, és minden lényszerűnek aki belőlem keletkezett, annak ebben kell mozognia, különben nem üdvözülhet.

Tehát világosságomat kiárasztom a végtelenségbe, átsugárzok minden lényt, aki nem szegül ellenem. Világosságomat a Földre sugárzom, elvezetem az emberekhez, mert testbeöltözésük elején még világosság nélkül vannak. Bevezetem őket a valóságba, a valóságnak megfelelő ismeretekbe, ami világosságot ad a földi létre vonatkozóan is, és megmagyarázza életük okát és célját. Ez az ismeret nekik világosságot jelent, ez a világosság az Örök Fényből indul, és visszavezet az Örök Fényhez. Terjedelmes ez az ismeret, mert egész Megváltó Tervemet magába foglalja, az egész teremtést, a teremtettek bukását, és visszavezetésüket hozzám.

Mindezt az irántatok érzett nagy szeretetem tette, hogy a világossággal ismét megajándékozlak, akik ezt a világosságot egykor visszautasítottátok, és általa elsötétült szellemek lettetek. De nem hagylak örökké ebben a sötétségben, magam akarom világossá tenni földi utatokat, hogy azon át visszatérjetek hozzám. Ha egyszer tudomásul veszitek, hogy eltávoztatok tőlem, tehát elkövettétek az ősbűnt, akkor azt is tudnotok kell, ez volt az oka, hogy mint ember kell élnetek a Földön. Ugyanakkor minden más ismeret is érthető lesz. Ha ezt az ismeretet a Szellem hangján közvetíthetem, akkor már jócskán közelebb jutottatok hozzám, akkor már elváltatok attól, aki magával rántott a mélybe. Akkor helyreállítottátok már velem a kapcsolatot - különben nem beszélhetnék hozzátok. Már szabadok lettetek, megmenekültetek az ellenfél hatalmától, tudatosan felém fordultatok, szabad akarattal kívántok visszatérni hozzám, akitől elindultatok.

Képesek voltatok ezt megtenni, mert az Isteni Megváltó, Jézus Krisztus hozzásegített. Nélküle a Sátán szolgaságából soha nem szabadulhatnátok meg. Az Isteni Megváltóról, Jézus Krisztusról  való  ismeret  A LEGNAGYOBB VILÁGOSSÁG amit szeretetem hozzátok vezet, mert meghatározza az üdvösségeteket. Kell, hogy ez a világosság átitasson benneteket, mert amíg nem ismeritek Jézus Krisztus irgalmas nagy művét, addig elsötétült Szellemmel vagytok, és a többi világosságot sem ismeritek föl. Mert Jézus Krisztusban én, az Örök Ősfény szálltam a Földre, hogy feloszlassam a sötétséget, hogy a szeretet világosságát meggyújtsam az emberek szívében, hogy az világítsa meg a felfelé vezető utat. Földi útján minden ember keresztúthoz ér, és ekkor Jézus Krisztushoz lesz utalva. Ekkor feléje kell vennetek utatokat, ahhoz aki a kereszten értetek meghalt, hogy a tőlem való elszakadástok bűnét megsemmisítse. A róla való ismeretet hatalmas szeretetem mindenkinek feltárja. Világosságot már előtte is nyújtok, amennyiben magyarázatot kaptok Jézusról és missziójáról. Ennek a világosságnak most már bennetek táplálékra kell találni, és világos lánggal kell fénylenie. Szabad akarattal magatoknak kell feléje fordulni - és akkor a hozzám való visszatéréstek is biztosított, mert Jézusban én vittem végbe a kereszten a megváltástokat. A szellem sötétjében hiányzik minden világosság. Szellemi sötétség akkor van, amikor ellenfelem el akar téríteni a világosságtól. Elsősorban amikor a szeretet gyakorlásától el akar téríteni, mert a szeretet az örökkévalóság világossága. Ezért én folyton csak a szeretet gyakorlására bíztatlak, és amíg közvetlenül meg nem szólíthatlak, addig ezt a lelkiismeret szaván keresztül teszem.

De kezdetben belétek helyezett szellem-szikrám csak nagyon halkan jelentkezik - ezzel egy kevés segítséget kaptok - és majd az akarat dönt. Ha mellettem döntött, akkor világosságom állandóan tisztábban világít benne, felismeri JÉZUS KRISZTUST - FELISMER ENGEM ÖNMAGÁBAN, és többé már nem esik vissza a sötétségbe, mert világosságom a magasba húzza. A világosságban felismeri az utat, és eléri célját - örökre egyesül velem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5106.                                                                                                            1951. 04. 17.

Önmegváltás - Csak Jézus Krisztussal

Saját erejéből senki sem tudja megváltani magát, és mégis egyedül a saját akaratától függ, hogy a földi élet hiánytalan megváltást hoz-e számára a kötött állapotból - ami az Istentől való egykori elsza-kadás következménye volt. A megváltás tehát a Sátán hatalmából való szabadulást jelent. A Sátánhoz való csatlakozás választotta el a szellemlényt Istentől, és ez az állapot tette bűnössé és boldogtalanná. A saját erőből eloldódni ettől a hatalomtól mindaddig lehetetlen volt, amíg JÉZUS KRISZTUS le nem szállt a Földre, hogy mint ember végbevigye a megváltást. Felkelt a Sátán ellen, és legyőzte. Akarata olyan erős volt, hogy ellenállt neki, és olymértékben kibontakoztatta magában a szeretetet - ami isteni rész benne - hogy az Isten ellenfelét megfosztotta a hatalmától, MERT A SZERETET ISTENBŐL VALÓ ERŐ. Ezt a szeretetet minden ember lángra tudja gyújtani magában, tehát általa minden ember - ha akarja - megválthatja magát.

De az egykori elbukás által épp az akarat gyöngült meg az emberben, így került a Sátán hatalma alá, és saját ereje most már nem elég, hogy meg tudjon szabadulni tőle. A sátáni örökségként kapott szeretni-akarás túl gyenge és kevés, hiszen minden igaz szeretet hiányzik belőle. JÉZUS KRISZTUS által azonban az ember abba a helyzetbe került, hogy megemelheti magában a szeretni akarását, csak igénybe kell vennie a Megváltó tett által létrehozott kegyelmeket. Az érte is kereszthalált halt Megváltó segítségét kell kérnie, mert Ő megvásárolta, és vérével megfizette az egykor az ellenfélhez csatlakozott minden lélek vételárát. Az már nem tarthatja bilincsekben, ha az ember meg akarja magát szabadítani.

Tehát valóban a szabad akarat munkája a Földön, amikor az ember szabaddá akar válni a bűntől - de csak akkor dolgozik helyesen, amikor segítségül hívja Jézus Krisztust, MINT MEGVÁLTÓT. Ek-kor az ember megválthatja magát - de Jézus nélkül nem, mert mindaddig a Sátán hatalmában marad, amíg ezt a hatalmat Jézus meg nem töri. Vagyis az embernek Jézus mögé kell állni, hogy megszabadul-jon a Sátán hatalmától. Tehát Jézus Krisztus nélkül lehetetlen megváltani magunkat - de vele végbevi-hető. Viszont az embernek AKARNIA KELL, hogy megszabaduljon ettől a hatalomtól, mert e nélkül az Isteni Megváltó ezt nem teheti meg, MÉG AKKOR SEM, HA A KERESZTEN MINDEN EMBE-RÉRT MEGHALT.

Egy embernek sincs megtiltva, hogy igénybe vegye az általa szerzett kegyelmeket, és ezért az egész emberiség részese lehet KRISZTUS Megváltó Művének. De ez nem jelenti azt, hogy az ember a saját akarata nélkül is részesedhet a megváltásban.

Ha akarja az ember – szabad akarattal átadhatja magát Jézusnak. De ha akarja - hű maradhat a Sátánhoz is, aki bizonyos mértékben a szellemi megteremtésének részese volt, mert a lények létrehozásához Istentől erőt kapott. Viszont ezt az erőt a maga akarata szerint használta, és így akarata szerint, az Isten iránti ellenállást is a lényekbe helyezte. A maga hatalmas nagy szeretetével ettől akarja Jézus Krisztus megváltani az embereket! A Megváltás Művét mindenki számára végbevitte, de egy lény sincs arra kényszerítve, hogy igénybe vegye. A Jézus Krisztus vére által elérhető megváltottságot akarni kell. E nélkül a Megváltás Művét hiába vitte végbe Jézus az illetőért, még mindig a Sátánt ismeri el urának, és nincs kívánság benne, hogy hatalmából kiszabaduljon.

                                                                                        Amen.

B.D.Nr.8469.                                                                                                           1963. 04. 15.

Jézus feltámadása

A halált legyőztem - tehát ti emberek is feltámadtok a testi halál után, és lelketek örökké él.

Bizonyságot szolgáltattam nektek, hogy harmadnapon feltámadtam a halálból, mert legyőztem azt aki a halált a világba helyezte. Én magam ÖRÖKÉLETET ígértem nektek, csak hinnetek kell bennem. Mert Jézus Krisztus megváltása nélkül - akiben magam haltam meg a kereszten - lelketek nem ébred fel a halál-állapotból, mert még ellenfelemnek van hatalma fölöttetek, és Ő nem akarja, hogy a lélek fölébredjen az életre.

Ha az emberek kételkednek is benne, hogy valóban kiszálltam-e síromból, ti azért életre juthattok, csak tartsátok meg a tanítást amit a Földön adtam. Tehát ha szeretetben éltek, akkor felébredtek a sír éjszakájából, a nappal világossága világít, és lelketek is életre kel, ami aztán örökké tart. Az emberek előtt utaltam rá, hogy harmadnapra föltámadok a halálból - és ígéretemet teljesítettem. Sok tanúja volt, hogy üres a sír, és nem maradt vissza benne semmi.

Csak bizonyítékot akartam adni, hogy testeteket ti is átszellemíthetitek, ha engem követtek. Ha minden részecskétek átszellemül és a lélekhez csatlakozik, akkor nincs szükségetek a testi halálra, és valóban élve mehettek a túlvilági birodalomba - ahogyan ezt Mennybemenetelem bizonyította. Hogy ti már hosszú idő óta nem hiszitek el, mi minden történt földi vándorlásom alatt, és azután hogy befejeződött - az azon múlik, hogy az emberiség belekerült abba a szeretetlen állapotba, amiben még most is tartózkodik.

De aki éli a szeretetet, az magától is tudja: minden úgy történt ahogyan azt nektek közvetítették, mert Szellemem megmondja neki, és bevezeti az igazságba. Egy belűlről tanított embert semmi el nem tud tántorítani attól a hittől, hogy Jézus szenvedett, meghalt a kereszten, feltámadt, és felment a mennybe. Ez az ember nem fél a testi haláltól, mert tudja, Ő nem semmisül meg, hanem visszamegy igazi hazájába, ahol örökké él.

Legyőztem a halált, mert Megváltó Művem nélkül örökké a halál állapotában maradtatok volna, mert örökké tőlem távol lennétek, és így szeretetem és életerőm nem sugározhatna rátok. De én életemet adtam, hogy megvásároljam rajta a ti életeteket. Ezért már soha nem kell a haláltól félnetek, hanem bementek az örökéletre, amikor lelketek a földi testet elhagyja.

Igen, testeteket ti is átvihetitek a boldogság és világosság birodalmába, ha átszellemítitek a földi élet alatt, ha a lélekről a szeretet leold minden salakot, ha a testet is rá tudjátok venni, hogy teljesen adja át magát nekem, és engem kövessen. A test és lélek feltámadhat a halálból, ahogyan ezt bemutattam nektek. De csak ritkán lesz kész már a földi élet alatt a totális átszellemítés. Hogy ez lehetővé váljon, ezért haltam meg a kereszten. A halál minden borzalmát megsemmisítettem mindazok számára, akik Isten Fiának és a Világ Megváltójának elismernek, mert magam szálltam alá a Földre, hogy szenvedjek és meghaljak az emberiségért.

A Megváltás Műve a feltámadással zárult. Ez lenne minden ember számára tanításom igazságának igazolása, mert előre megjövendöltem, hogy halálomból harmadnapon feltámadok.

Hogy ennél több konkrét bizonyítás nincs, annak oka az, hogy ennek így kell lenni, nehogy megrövidítsem az emberek hit és akaratbeli szabadságát. Viszont ha tanításom szerint élnek, teremthetnek maguknak bizonyítékokat azzal, hogy általa felébresztik szellemüket. Szellemem által oktatást kaphatnak a Megváltás Művéről.

Emberek nem tudnak igazolásokat hozni, de az én Szellemem bennetek - igen, mert AZ isteni részetek. Bevezet benneteket az igazságba, és ti megértitek és hiszitek ami e nélkül elfogadhatatlannak tűnik. Amint hinni tudjátok az én feltámadásomat, azt is tudjátok, hogy a testi halállal nincs vége az életnek, hanem LELKETEK ÖRÖKKÉ TARTÓ ÉLETRE ÉBRED.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1739.                                                                                                            1940. 12. 15.

Az átszellemült Jézus. - "Atyám és én egy vagyunk…"

Jézus átszellemítettségének helyes megértése egyúttal Jézus szavainak: "ATYÁM ÉS ÉN EGY VAGYUNK" a helyes megértését is megadja. Isten egy emberen keresztül önmagát adta áldozatul. Ez az ember legyőzött minden emberit az Isten iránti szeretetből, és ezzel lelkét olyanra alakította, hogy Isten egész teljességében lakást vehetett benne. Egész külső formája - a teste - mindenben engedelmeskedett a lélek akaratának, és teljesen az isteni felé volt fordulva.

Tehát minden részecskéjében Isten felé irányított szellemi volt, ezért már nem volt szüksége a földi fejlődésre. Ezáltal testi halála után egész tökéletességével bemehetett a Szellemi Birodalomba. Ott mint tökéletes szellemi, bensőséges eggyé olvadással egyesült az Őserővel. Az elbukott szellemi fejlődése végtelen időkbe telik, és a túlvilágon is számtalan fokozaton át vezet a magasba. A földi halálkor a még kevéssé fejlett szellemi külső formája - a teste - visszamarad, és szabaddá teszi a lelket. A lélek, mint szellemi lény, az éppen olyan érettségű túlvilági lényszerűvel keresi az egyesülést. A külforma pedig feloldódik, és az egyes szellemi részecskéi kapcsolatba lépnek a hozzájuk hasonlókkal, hogy a fejlődésük menetét folytassák.

De Jézus teste a maga tisztaságában és szeretetében már elérte a szellemi tökéletességet. A formává lett szellemi részére a kereszten elszenvedett végtelen fájdalom volt az utolsó tisztulás, így teljesen salakmentesen csatlakozhatott a tökéletes lélekhez. Tehát már nem volt szükség rá, hogy a Földön maradjon. Az Istenszellem, a lélek és a test egyesült, tehát eggyé vált. Az ember Jézus közvetítő volt Isten és az ember között.

TEHÁT MOST ISTEN ÉS JÉZUS KRISZTUS EGY.

Nem KÉT LÉNY, akiket egymás mellett elgondolunk, hanem csak EGY LÉNY, aki minden tökéleteset magába vesz. Jézus istensége nem képzelhető el másképpen, mint hogy Ő maga az Örök Istenség, aki az ember Jézus külső formáját vette magára, azaz annak szellemi részecskéi összeolvadhattak az őserővel, mert Jézus már halálakor elérte a tökéletesség fokát, ami előfeltétele az Istennel való legbensőségesebb összezárkózásnak. Jézus teste minden földi öröm mellőzése, a szigorú önfegyelem által legyőzött minden materiálisat, és ezért már semmi további fejlődésre nem volt szüksége. Minden formát nyert szellemi részecske csatlakozhatott a lélekhez, és azzal együtt elhagyhatta a Földet, és bemehetett a világosság magasságába. Ettől kezdve tehát sugárzó fény volt ennek a lélknek a környéke, amiből következett, hogy Jézus teste és lelke egy megdicsőült állapotban hagyta el a Földet. Mert egy Istennel teljesen összeolvadt lélek Istentől erőt és világosságot kap, és azt ugyanúgy sugározza magából, mint maga az Örök Istenség - hiszen eggyé vált Istennel, ennek következtében egész teljessé gében erővé és világossággá vált.

Az emberek előtt általában rejtve marad ennek a világosság-sugárzásának folyamata. Viszont Isten végtelen szeretete az emberek iránt láthatóvá tette Jézus átszellemített lényét, hogy hatalmának és dicsőségének jelét adja, és megerősítse azok hitét, akik hatalmát és dicsőségét hirdetik a világnak. Bizonyítékot adnak az embereknek, hogy Jézus legyőzte a halált, hogy az emberek számára - akik őt követik, akik azon fáradoznak hogy ugyanazt az utat járják a Földön - nincs már halál.

Jézus megdicsőülése sokat vitatott kérdés az emberek között, és többnyire visszautasították, mint mesét, mert az ember végső céljának megismerésére hiányzik minden szellemi megértés - tehát az, hogy minden egyes lény legvégső célja az Istennel való végső és végérvényes, teljes eggyéválás.

Jézus ezt mondja: "Az Atya és én egy vagyunk!" - mert benne az összeolvadás már végbement. Az Ő lelke már olyan volt, hogy Isten magába vehette, és már erő és világosság-felfogó volt Istenből. Tehát minden bölcsességet taníthatott, és isteni erő által tevékenykedhetett.

Ahogyan Atyja a Mennyben, úgy Ő is tökéletes volt, és hozzá hasonlóan alkothatott és teremthetett. Lénye már szeretet volt, szava már szeretet volt, ezért az emberek iránt érzett nagy szeretete erejével tevékenykedett. Mert mindent ami van, és történik - azt csak a szeretet hozza létre!

Földi élete a minden pompa és ragyogás nélküli csodatettek végtelen sora volt. Ezt a sort maga sugárzó fénnyel fejezte be - amennyiben övéi szeme láttára megdicsőülten fölszállt a magasba, az örök dicsőségbe.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8756.                                                                                                            1964. 02. 18

Jézus teste Isten akarata által megszilárdított szubsztancia volt

Engedjétek hogy tanítsalak, és kérdezzétek meg amit tudni szeretnétek, mert azért akarlak az igazságban oktatni, hogy ti ismét továbbadjátok azoknak, akik titeket kérdeznek. Bár ti is csak a magatok fölfogóképességének megfelelő magyarázatot kaphattok, de megadom a képességet értelmeteknek, hogy fölismerjétek a szellemi ismeretet, tehát tudjátok tartani magatokat az értelmi emberekkel szemben is - ha erre sor kerülne. Nektek nehézséget okoz, hogy összhangba hozzátok az ember Jézus testi mívoltát azzal a magas fényszellemmel, aki leszállt a Földre, hogy nekem emberré válásomhoz megadja a külső burkot.

A Földön bukott és nem bukott ős-szellemek élnek anyag-burokban, amely anyag-burkok egy másik még nem tiszta ősszellem tisztátalan részecskéiből állnak, amelyek tehát még fejlődésük kezdetén vannak. A lélek váljon tökéletessé a földi vándorútja alatt. Minden kísértésnek álljon ellen, lökjön le magáról minden tisztátalan salakot, küzdjön a tisztátalan ösztönök és szenvedélyek ellen, változtasson minden rosszat erénnyé - tehát szeretetté alakítsa magát. A tisztátalan lények állandóan szorongatják, lelkét szeretnék a mélybe húzni, és ellenfelem is folyton ilyen irányba hajtja. Tehát a földi vándorút az ember részére az utolsó, anyagi külső formában végbevitt tisztulási folyamat, és teljes eredményre vezethet, a LÉLEK HIÁNYTALAN átszellemítéséhez.

Ugyanakkor a lélek megválthatja a testet is, amikor a LEGNAGYOBB SZERETETTEL próbál hatást gyakorolni erre az éretlen szellemire, amikor a teste számára is szeretné megnyerni azt, amit Szelleme neki közvetít. Amikor elfojt minden világi vágyat, és testét is mindinkább arra igyekszik rábírni, hogy hagyja el teljesen a világi dolgokat - tehát a test és lélek közösen a benne lévő Szellemhez csatlakozzon, és VELÜK EGYÜTT A LEGBENSŐSÉGESEBB KAPCSOLATBA LÉPJENEK VELEM.

Ezt a küzdelmet minden embernek meg kell küzdenie önmagával, mert minden anyagi burok /emberi test/ éretlen szellemi részecskéből áll, ami még az ellenfélhez tartozik, csak éppen megkötöttsége idejére nem rendelkezhet vele. Míg a lélek a földi lét idejére ki van téve az ellenfél kísértéseinek, és ebben helyt kell állnia, a test eközben a maga éretlensége miatt a lélek törekvését mindig megnehezíti, mert ez az éretlen szellemi még a sötétebb terekben mozog. Viszont a lélek világosságot kaphat, ha gyakorolja a szeretetet, és akkor a test is részesül mindabból, amire a lélek törekszik.

Bár Jézusnak anyagi teste volt, ennek ellenére mégis volt különbség, mert teste - az anyagi burok - nem tartozott egy EGYKOR ELBUKOTT ős-szellemhez. Annak ellenére, hogy matéria volt, tehát akaratom által megszilárdult szellemi részecske. Ezt ellenfelem nem tudta befolyásolni, mert nem tartozott hozzá, és nem volt joga azokra, akik nem buktak el. Viszont Jézusnak egy missziót kellett teljesítenie: a saját átszellemítését kellett a Földön elérnie a szeretet és a kínos kereszthalál által - tehát végbe kellett vinnie a Megváltás Művét.

Amikor lelke leszállt a Földre, és testi burokba helyezkedett, számtalan lényszerű fogta át, és szorongatta. Vonzotta őket a világosság, de mert a világosságot kínosnak érezték, megpróbálták kioltani. A világosságból való lélek BELÉPETT A SÖTÉTSÉG BIRODALMÁBA és át kellett mennie ezen a térségen, hogy a maga világosságával mindent feloldjon és megváltsa, aminek a területére lépett. Minden melléje társult szellem-nélkülit szeretettel el kellett viselnie, és megpróbált segítséget nyújtani. Jézust a maga nagy szeretete vitte a Földre, és ezt a nagy szeretetet a lélek nem adta oda, hanem mint erőt használta a gyengék és boldogtalanok számára, hogy ebbe kapaszkodjanak, és erőszakkal ne tolhassák őket félre, mert szeretete ezt nem engedte meg. Testét ezért szorongatták az éretlen szellemiek, az Ő testére vittek át minden ösztönt, ami az emberi testben van. Kivűlről, a környezet felől, lelkét szintén szorongatták mindenféle kísértés által, és ezek Jézus testében felébresztették a természetes ösztönöket, mert teste ugyanúgy volt megteremtve, mint minden más emberi test. Habár benne nem rejtőzött Sátánhoz tapadó anyagi részecske, hanem akaratom szerint bűn nélkül nemzették - tehát emberré válásom számára tiszta edény volt - viszont Megváltó Műve miatt teste az ellenfél minden támadására, minden külső kísértésre, minden emberi csábításra éppúgy reagált, mint minden más test.

Jézusnak mindezeket az ösztönöket le kellett győzni, mert neki példát kellett mutatnia mindenben. Ezért minden emberi érzést, kívánságot, sóvárgást a világi dolgok után le kellett gyűrnie. Ellenállt, visszautasított - anélkül hogy a szeretetet megsértette volna. Testét éppúgy át kellett szellemítenie, mint minden más embernek. Ezt az átszellemítést végbe is vitte, erőt a szeretete adta hozzá, és végső soron szeretete vitte végbe a Megváltás Művét.

Másrészt az ember Jézusnak azért kellett minden emberi gyengeséget ismerni és önmagában legyőzni, mert az egész emberiségnek példaképül szolgált: ezt kellett, és kell elérnie minden embernek. Az átszellemítés műve semmi esetre sem volt könnyű számára, mert nála a kísértések extra nagyok voltak, az ellenfél maga csatázott vele, nehogy követőit elveszítse.

Az ENGEM rejtő emberi külső buroknak bűntelennek és tisztának kellett lennie, tehát nem jelenhettem meg egy olyan testben, amelynek szubsztanciái az egykor elbukott ős-szellemhez tartoztak. Ez előttetek is világos lehet, MERT ÉPP A KÜLSŐ BUROKNAK KELLETT ÖRÖKKÉVALÓSÁGOKIG LÁTHATÓNAK MARADNI! Az egyesülés egyszülött Fiammal, a legmagasabb fénylénnyel, és egy bukott szellem részével soha és semmikor sem lett volna lehetséges.

Viszont a Jézus által végbevitt megváltás után minden BUKOTT SZELLEM végbevihette a velem való egyesülést! A megváltás Jézus kereszthalála előtt még nem történt meg, tehát az anyagból való külső forma még nem lehetett megváltott akkor, amikor szükség lett volna rá, így én magam nem lehettem volna tevékeny az ember Jézusban - holott ez megtörtént, mert Szellemem benne volt, és SZAVAMMAL ÉS CSODATETTEIMMEL nyilvánult meg. Tehát ne engedjétek megtéveszteni magatokat, amikor ezzel a magyarázattal nem összeegyeztethető ismeretet tárnak elétek. Higgyétek el, ti tőlem megkapjátok az igazságot. Én tudom, mennyire fordított még sok ember gondolkodása. Viszont minden tévedést helyre igazítok - amint ti ezt kéritek.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr.8586.                                                                                                           1963. 08. 13.

Mi volt Jézus teste? I.

Isteneteknek és Teremtőtöknek semmi sem lehetetlen. Amit akarok, az megtörténik, és amit teremteni akarok, mint kivitelezett gondolat már előttem is áll. Előttem nincsenek határok - sem eszmékben, sem kivitelezett művekben /dolgokban/ legyen az szellemi vagy anyagi szubsztanciákból. Mert a legvégső alapjaiban minden szellemi, és teljesen mindegy, hogy földi vagy szellemi teremtés áll a szemetek előtt.

Viszont hogy e szellemi szubsztancia önmagában milyen, azt egyedül én tudom megítélni. Egyedül én tudom, hogy egy elbukott szellemi-e, vagy közvetlenül kisugárzott szellemi erő, ami akaratom szerint vett formát magára. Mert minden erőt átalakíthatok, és a teremtés mindenfajta dolgává alakíthatok. A tőlem közvetlenül kisugárzott erőnek is adhatok olyan tulajdonságokat, amelyek az egykor bűnössé vált szellemihez tapadnak - amikor az az utolsó formában, az emberi testben van, és egy lelket rejt magában, hogy az kiérlelődjön.

Egy általam létrehozott olyan test, ami nem lett bűnös szellemi, AKARATOM ÁLTAL olyan gyengeségi állapotban lehet, vagy olyan jegyeket viselhet magán, ami minden más testre is rátapad - ha ennek megvan a határozott célja. Minden akaratomon és hatalmamon múlik. De az isteni, a tiszta mindig befolyásolást kap, és a világ és az anyag általi kapcsolat révén szorongattatásokba jut. Mivel Jézus Megváltó Művénél egy fölöttébb fontos misszióról volt szó, a tisztátalan ellen-erők különösen erősen dolgoztak, hogy a tiszta istenire, Jézus külső formájára hatást gyakorolhassanak. Mert az isteni-szellemi erősugárzás - ahogyan az testén látható volt - nem vált olymódon tevékennyé, hogy elpusztított volna mindent, ami ellenkezett vele, vagy tevékenységében hátráltatta volna. Megelégedett annyival, amivel a többi testi külforma, és ellenállást gyakorolt. Tehát megszeliditette az őt szorongató szellemit, és egyformán csatát vívott minden támadással szemben. Az ember Jézus példát akart mutatni embertársainak, hogyan éljenek, hogy megszabaduljanak a sötétség erőitől.

Hogy Jézus teste földi anyag volt - az nem tagadható, de ez a földi anyag az ÉN SZERETETEM, BÖLCSESSÉGEM, ÉS ERŐM műve volt. Nem egy elbukott ős-szellemből lett véve az őt alkotó szubsztancia, hanem belőlem kiinduló erő volt, ami megsűrűsödött akaratom által, és lett belőle forma. De ez a forma éppolyan kemény követelésekkel lépett Jézus elé, mint akármilyen más forma. Amint a belőlem való erő a Földre érkezik - tehát ahol a tökéletes szellemi az ellenfelem birodalmába jutott, akkor ezeket a tökéleteseket a még át nem szellemített szubsztanciák szorongatják.

Viszont megváltást kell kapni minden Jézusba kapaszkodó szubsztanciának, így ezek mintegy az egész testet birtokba vették, és annak küzdeni kellett, nehogy megadja magát. De erejét emberfölötti módon sem használhatta, mert példakép volt az emberek előtt, és ezért szokatlan erők által előnyöket nem élvezhetett. Olyannak kellett lennie, mint minden más embernek, és hogy teste az én erőmből keletkezett, az semmi előnyt nem hozott az át-istenülés küzdelmeibe.

Lelke számára ez az állapot bilincs volt, és ez végtelenül kínozta. Lelke a szabadságból és a legvilágosabb fényből érkezett - és a sötétségben kellett tartózkodnia. Ez a sötétség ráborult testére is, kínokat jelentett amiket lelke érzett, de teste ezeket nem kerülhette el. Mert Jézus szeretete következtében fölismerte az összes összefüggést, és megadta magát sorsának, azaz pontosan előre látott mindent, és már ez leírhatatlan kínt okozott. De hiánytalan átistenülést csak rendkívüli szenvedések és túlméretezett szeretet tudott létrehozni.

Amikor egy a Világosság honából való tiszta, bűntelen test és lélek kénytelen volt a Sötétség Fejedelmének területén élni, itt állandó védekezésben kellett lennie ellene, és erői ellen. Azok pedig mindent megkíséreltek, hogy testét bűnre vigyék, hogy az ember Jézus is elbukjon a bűnben - de ez nem sikerült Lucifernek. A küzdelem nehéz volt - de az ember Jézus győzött, és bebizonyította: a szeretet által lehet annyi erőt szerezni, hogy ellenállhasson az ellenfél minden támadásával szemben.

Ehhez kereszthalálával megszerezte minden ember számára az erős akarat kegyelmét, ezért minden embernek megvan a szabaddá válás lehetősége a maga börtönéből. Nincsenek kiszolgáltatva többé ellenfelemnek, hanem JÉZUS KRISZTUSBAN segítséget kapnak. Rábízhatják magukat, mert mint ember megérti őket, és ha erre kérik, valóban kiszakítja őket az ellenfél hatalmából. Ő tudja, az ellenfél mennyire szorongatja testeteket, hogy lelketek kiérlelődését megakadályozza. Tudja, hogy a földi élet egy nehéz küzdelem, mert a test még az ellenfél része, és Ő nem akarja szabadon átadni. De Jézus meghozta a kereszten az áldozatot, hogy szabaddá válhassatok: vérével megváltott, hogy megszabaduljatok minden bűntől.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8620.                                                                                                           1963. 09. 18

Mi volt Jézus teste? II. ( Kiegészítés Nr.8586-hoz)

Nem kell soha téves tanításoktól félnetek, ha hozzám fordultok magyarázatért. Én mindenkor megadom a helyes magyarázatot, amint valami érthetetlennek tűnik. Nektek, akik az igazságot terjesztitek, magatoknak is választ kell adnotok minden felmerült kérdésre. Tudnotok kell milyen összefüggések vannak, mert e nélkül nem lehettek az igazság megfelelő képviselői. Tehát értsétek meg, hogy minden anyag megszilárdított szellemi, szellemi erő, ami egykor mint lény sugárzott ki belőlem, de tulajdonképpeni célját nem teljesítette, mert ezek a lények vonakodtak, hogy akaratomat teljesítsék. Ez a vonakodás a szellemi szubsztancia elkeményedését vonta maga után, tehát megsűrűsödött, és ennek a szubsztanciának adtam én formát. Az elkeményedett szubsztanciából anyag lett.

De én hatalmam erejével is létrehozhatok anyagot, ami nem az előzőleg megkeményedett szellemi szubsztanciából lesz. A szellemi szubsztanciát akaratom által is megsűríthetem, hogy forma legyen belőle. És ezt tettem, amikor a magam számára testi burkot teremtettem. Ez ugyanazt a célt szolgálta, mint minden ember teste, csak éppen nem ellenfelem birodalmából származott, hanem közvetlenül belőlem csatlakozott a teremtés szellemi szubsztanciáihoz. Tehát a teremtésen keresztül ez is megtette az utat, amit az anyagnak meg kell tennie, hogy szolgáló tevékenységének eleget tegyen, és lassan felfejlődjön arra az állapotra, ahol egy lélek szolgálatára lehet, mint tartózkodási hely.

Minden testi burok még a fejlődés kezdeti fokán áll, még nincs átszellemítve, és többnyire az ember halála után még hosszú fejlődési menet várja, míg végre mint egy lélekhez tartozó rész, biztonságba helyezkedhet. Az általam megsűrített erőnek is megadtam az időt, ami szükséges volt, hogy mint egy lélek teste szolgálhasson, hogy az utat a teremtésen át megtegye, mielőtt mint külső forma Jézus lelkének szolgálhat. Ennek a léleknek is olyan test kellett, ami pontosan olyan minőségű volt, mint minden más ember teste. Mert Ő ezt a testet át akarta szellemíteni, és a test által ki volt téve minden éretlen szellemi támadásainak, amelyek azt remélték, hogy a testen keresztül befolyást gyakorolhatnak a lélekre is.

Jézus testének részecskéi nem voltak egy bukott szellem szubsztanciái, mégis átmentek a bukottak birodalmán. Teste épp úgy a teremtéshez tartozott, amely a bukottakat befogadja, és ezen a fejlődési meneten kellett igaznak bizonyulnia - amennyiben a szellemi szubsztancia a maga éretlen, kötött állapotában kínokat érzett, amiket el kellett viselnie. De ez már Jézus Megváltó Művéhez tartozott, és hozzájárult Jézus testének teljes átszellemítéséhez. Mert átmenve a teremtésen teste hasonló lett minden más emberi testhez, és az ember Jézus hasonló módon szenvedett és küzdött gyöngéi és vágyai ellen - mégis a test bűntelen volt, mert nekem szolgált tartózkodási helyül. Én már a GYERMEK JÉZUSBAN is tartózkodtam, és időnként Jézusnak erről bizonyságot is szolgáltattam.

Meg kell értenetek, hogy Jézus átszellemített teste nem tartozhatott egyetlen bukott ős-szellemhez sem. Tehát magam gondoskodtam erről az anyagi testről, és az hatalmam és bölcsességem műve volt. Másrészt olyan minőségűnek kellett lennie, hogy átszellemítése megtörténhessen, hogy a feltámadást megokolhatóvá, és ezzel vonzóvá tegye az emberek számára, hogy ők is a test átszellemítésére törekedjenek.

Tehát Jézus teste is e célból ment át a teremtésen egyes szellemi szubsztanciájával, és magára vette ezzel a kötöttség kínjait, hogy Megváltó Művét nagyobb eredményre juttassa. Mert a külső éretlen erők hatást gyakoroltak az ember Jézusra. A gyenge testi szubsztanciákat akarták bűnre csábítani.

De Jézus ellenállt. Minden kísértés ellen küzdött és a test minden vágyát hallgatásra bírta. Küzdelme valóban nem volt könnyű, annak ellenére, hogy bűn nélkül való volt. Semmit nem mellőzhetett el, mert példakép volt embertársai előtt, és Ő be akarta bizonyítani: lehetséges minden embernek, hogy átszellemítse testét és lelkét! Ha még nem is érthető mindez nektek - azt az egyet higgyétek el, hogy JÉZUS TESTE ÉS LELKE BŰN NÉLKÜL VALÓ VOLT. Ezért Jézusnak messzemenően többet kellett elszenvednie, mert bűnös területre szállt alá, és neki kellett a legnehezebb küzdelmet megvívnia a Földön, amit ember valamikor is küzdött. Mert minden ami materiális, az Őt szorongatta, az Ő testét és lelkét, és csak hatalmas nagy SZERETETE tudta ezt elviselni. Mert az ember Jézus a teljes Istenséget hordozta magában, és velem együtt érte el a győzelmet. Így törte meg ellenfelét, és annak hatalmát.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8264.                                                                                                           1962. 09. 05.

Jézus inkarnálódása

Földi misszióm kereszthalálommal és Mennybemenetelemmel befejeződött. Lelkem, az egykori lény, aki az Atyai szeretetből lett - megistenült. Ezt minden ősszellemnek egyszer el kell érnie, hogy mint az Atya képmása minden tökéletességgel teremthessen, és tevékenykedhessen. Ős-lelkem másik különleges feladata volt, hogy magának a SZERETETNEK az emberré válását lehetővé tegye a Földön. Vagyis az én emberi burkomban, az ember Jézusban, maga az "Örök Szeretet" nyilvánulhatott meg, tehát az Atya minden általa teremtett lény előtt LÁTHATÓ ISTEN LETT. Természetesen azok előtt, akik elértek egy meghatározott tökéletességi fokot, ami már a szellemi látást lehetővé teszi.

Isten Jézusban való emberré válása hatalmas dolog, amit ti emberek igaziból majd csak a túlvilágon tudtok megérteni. Olyan cselekedet volt ez, ami a lények elbukásával van szoros összefüggésben. Az biztos, hogy Jézus-lelke szoros egyesülésbe lépett az Atyával, Ő és én egy vagyunk, engem az Atyától elválasztva már nem lehet elgondolni, és én mindörökké látható Isten vagyok. Istenségemben ismét leszállhatok a Földre, tehát a velem bensőségesen összekapcsolódott embernek megjelenhetek mint Jézus, így az felismerhet, mint megváltóját és megszabadítóját. Viszont csak rövid időre maradok látható, ha az ilyen megjelenést bizonyos okok szükségessé teszik. MEGÍGÉRTEM NEKTEK JELENLÉTEMET, ÉS EZT A JELENLÉTET LÁTHATÓ MÓDON IS BEBIZONYÍTOM. Így az idő végén megjelenek a felhőkben, azaz erőmben és dicsőségemben - mindenesetre eltakarva, mert az enyémek még nem tudnának a legvilágosabb fényben elviselni.

Az azonban, hogy Jézus-lelkem inkarnálódjon, vagy kereszthalálom után már inkarnálódott volna a Földön - az elgondolhatatlan, mert összeolvadt az Atyaszellemmel, és mert ez ugyanaz lenne, mint Isten inkarnálódása egy emberben. Bár minden embernek helyre kell állítania az Istennel való összezárkózását a szeretet által, és minden embernek ez a végső célja - de ez nem a Jézus-lélek olyan inkarnálódása, ahogyan ti értitek: hogy Jézus ismét átmegy a Földön. Jézus-lelkem Istennel van, és marad mindörökké egyesülve, és a Szellemi Birodalomban kormányoz és tevékenykedik. Tehát a Világosság Birodalmában van, minden fénylény számára színről-színre láthatóan. Testbe nemződése ennek alapján egy újbóli Isten emberré válásával volna egyenlő, viszont ennek hiányzik a megokolása.

Magas, és még magasabb fénylények valamilyen misszió teljesítésére mindig is lemennek majd a Földre, hogy a Földön akarati próbával tökéletességük utolsó fokát is elérjék. Ezeket az embereket többnyire szokatlan tevékenységükről, és szokatlanul nehéz földi útjukról lehet felismerni. Tehát a legnagyobb elővigyázatra van szükségetek, amikor azt közlik veletek, hogy Jézus inkarnálódott. Mert ha inkarnálódnak is magas fénylények ezen a Földön, ők maguk nem tudnak róla, hogy honnan jöttek - kivé azt az egyet, aki érkezésemet meghirdeti.

Az majd tudja ki Ő - amint elérkezik az idő, hogy misszióját elkezdje a Földön. Viszont gyakran félrevezet ellenfelem tevékenysége, amikor ennél vagy annál az embernél ilyen inkarnáltságot feltételeztek - akkor is, ha annak élete teljesen megfelel az én akaratomnak. Mert egy ilyen lény szelleméről való ismeret - aki valakiben inkarnálódott - nem szolgál tökéletességetekre és csak téves követelményekre vezethet, de szellemi előnyt nem hoz, mert akkor bizonyos hitbeli kényszer alatt állnátok, holott a földi élet alatt teljesen szabadon kell döntenetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8750.                                                                                                           1964. 02. 11.

Jézus lelke inkarnálódott-e már emberré válása előtt is?

Azzal nyilvánítom ki ismételten, szeretetemet, hogy olyan ismeretet adok, ami boldoggá tesz. A tiszta világosság olyan dolgaival ismertetlek meg, amelyeket előzőleg sötétség takart. Ha megismerésetek növekszik, az egyúttal lelketek érlelődését is jelenti. Mindig a szeretet az oka, hogy szavaimat hozzátok vezetem. És ha bennetek nem lenne meg már egy bizonyos fokú szeretet, szavaimmal nem szólíthatnálak meg. Tehát a szeretet az ismeret világossága, ami mindig tisztábban sugárzik bennetek. Mindig vannak kérdéseitek, amelyekre csak én adhatok választ, mert csak én ismerem a területet, ahova betekintésre vágyódtok.

A soha el ne bukott szellemek mindegyike megteszi a Föld mélységein keresztül az utat, mert inkarnálódásával el akarja érni a célt, az Istengyermekséget. Hogy ezt elérje, a földi izom-testbe kell öltözködnie, hogy aztán akármelyik elbukott ős-szellemhez hasonlóan megtegye mint ember a földi utat. Ellen kell állniuk minden kísértésnek, miket az ellenfél állít nekik, tehát valóságosan megteszik az utat a "mélységeken keresztül", és amikor visszahívom őket, mint Istengyermek térnek vissza Atyjukhoz. Ezek a fénylények minden időben leszálltak a Földre, hogy támogassák az embereket, akiknek mint bukott lényeknek kellett elérniök a hozzám való visszatérést. A fénylényeknek igen nagy és mély szeretetük van, állandóan segítőkészek, és csak arra gondolnak, hogy elveszett gyermekeimet visszahozzák. Ha le akarnak szállni, én nem tiltom meg nekik, mert segítséget visznek a Földre - és arra ott mindig nagy szükség van. Ezek mindig a tőlem kiindult, szeretetem világosságával átjárt teremtmények, akik magas tökéletességben élnek, akik akár a Szellemi Birodalomban, akár a Földön, velem egy akarattal tevékenykednek amikor például egy misszió céljából le kell szállni a Földre. Nincs olyan fénylény, aki kivonná magát a misszióból, hogy a Föld lakóinak világosságot vigyen.

Ilyen volt Jézus lelke is, aki mint az ember Jézus vitte végbe a Földön a Megváltás Művét. Olyan ős-szellem Ő, aki a kezdet kezdetén mint egy szeretet-fénysugár indult, akinek önálló életet adtam. Ez a szellem egész különleges missziót vett magára, mert kezdet óta látta, a bukott szellemeknek szükségük van rá, kezdet óta látta, az első emberek kudarcot vallanak. Ezért akart az ember Jézus formájában segítséget vinni az emberiségnek.

Már kezdetben is tevékeny volt a materiális világ megteremtésében, mert akaratom és erőm átömlött mindazokba a teremtményekbe, akik hűségesek maradtak, és ezért mint önálló lények munkálkodtak a végtelenségben. Mint fényszellem az Ő lelke is szolgált már nekem. Kapcsolatot létesített az ember és Isten között. Azaz, mint fényszellem ment az emberekhez, és én e lelken keresztül az embereknek szavakban megnyilvánulhattam. Ez a fényszellem tehát burok volt a számomra - de nem testi-burok. Csak átmenetileg volt látható az embernek, és nem állandóan. Tehát nem mint ember ment át a Földön, bár látszólag ugyanolyan testi szubsztanciában volt tevékeny az emberek között - de mégis szellem-lény volt, és maradt, aki újra eltűnt azoknak a szeme elől, akiknek tanítás és beszélgetés által segítséget hozott.

Ez a magas szellem ilyen átmeneti, rövid földi "megtestesülésekre" is vállalkozott, és az én küldöttemként meghirdette akaratomat az embereknek. Ugyanis meg kellett magyaráznom, miért vándorolnak lelki nehézségekkel a Földön, és földi vándorlásuknak mi a célja.

De mindig különbséget kell tenni amikor egy fénylény embernek inkarnálódva teszi meg a földi utat, vagy amikor mint fényszellem jelenik meg, akin keresztül magam megnyilatkozhatom rövid időre. Ez utóbbi esetben az a fényszellem nem volt az én látható külső burkom - mint ahogyan az ember Jézus - hanem csak arra szolgált, hogy szavam természetes módon juthasson az emberekhez - mert közvetlenül a magasból is beszélhettem volna, de akkor oda lett volna az emberek szabad akarata.

Tehát mindig igénybe vettem egy testi formát, aki testi ember, de ugyanúgy szellemi ember is lehetett. Tehát az első, a testi ember mint ember élt a Földön, a második, a szellemi ember viszont csak átmenetileg volt látható az embereknek, mert szavaimra sürgős szükségük volt. Tehát amikor emberré válásom előtt Jézus lelkének többszöri inkarnálódásáról van szó, akkor csak a szellemi megjelenésre gondolhattak, ahol én, a Szeretet akartam magamat közölni az emberekkel. Tehát egy szellemi burkot választottam, hogy jelenséggé legyek az emberek előtt.

Vagyis Jézus lelke emberré válásom előtt izomtestben nem testesült meg - habár szavaimon keresztül megnyilvánulhattam az embereknek. De az a fénylény, akin keresztül ez végbement, a Világosság Birodalmából szállt le.

Jézus lelkét választottam ki arra, hogy a Földön emberré válásom lehetséges legyen. És valóban, Ő volt a legmagasabb fényszellem, aki mint elsőszülött Fiam, belőlem, illetve az én erőmből, és annak akaratából indult, aki igen nagy szeretetem első teremtett lényét kihelyezte magából.

MAGAM, mint ÖRÖK ISTENSZELLEM, csak Jézusban nyilvánultam meg, a Világosság eme legmagasabb lelkében. Viszont Ő már szolgált nekem, mint fényszellem, hogy az emberekkel való beszélgetéseimet lehetővé tegye. Azokhoz beszélt, akik magas érettségi fokon állva lehetővé tették, hogy olyan fényszellemet küldjek hozzájuk, akiken keresztül én közvetlenül beszélhetek.

Igaznak kell tartanotok, hogy azelőtt végtelenül sok fénylény volt megtestesülve mint ember, akik szintén kapcsolatot tartottak köztem és az emberek között, akik közölték velük szavaimat, és akik mintegy földi szócsöveim voltak. Mindezt igaznak kell tartanotok - csak ne vezessen téves elképzelésekhez! Mert Jézus lelke ki volt választva emberré válásomhoz, kezdettől fogva fölajánlotta magát erre az irgalmas tevékenységre, mert ismerte milyen kudarcot vallottak az első emberek. Tehát tévedés azt mondani, hogy én mint "ISTEN" már többször inkarnálódtam. Jézusban való emberré válásom egy egyszeri testbeöltözés - és az is marad, amit az emberiség egyáltalán nem tud felfogni, és a Világosság lényei is csak alig. Mert ehhez hasonló eddig soha nem történt és ezután sem történik meg. Mert Jézus nem egy volt a sok közül - hanem Ő AZ, AKI nektek embereknek és a Világosság Birodalmának a lényei számára LÁTHATÓ ISTENNÉ lett, akit én arra választottam, hogy örökké látható burok legyen számomra.

Ennek a Lénynek kiváltságos rangja van. Az én, illetve Lucifer szeretete által kisugárzott szellemek közül az Ő szeretete volt az első, amely olyan mérhetetlen mélységet mutatott, hogy egyedül Ő jöhetett számításba emberré válásom kérdésében. Ezért volt teljesen kizárt, hogy előzőleg már emberként éljen a Földön. De azt nem zárta ki, hogy részt vegyen az anyagi Föld teremtésében, mert Örök Megváltó Tervemet ismerte, akaratomat mindig teljes egészében magáévá tette, és mint világossággal és erővel telített lény, meg is valósította.

Annyira közel állt hozzám ez a lény, hogy végbemehetett teljes egyesülésünk, hogy EGGYÉ kellett válnunk, mert én benne, Ő énbennem teljesen föloldódott. Jézusban való emberré válásomnak ez a titka lelepleződik, amint egy lény ismét eléri a világosságnak azt a fokát, ami a legtisztább világosság birtoklását jelenti.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8751                                                                                                             1964. 02. 11.

Téves felfogások cáfolata - Jézus inkarnálódásáról

Fel akarom oldani a kételyeket, amelyek szívetekbe kerülnek - de amelyek jók olyan szempontból, hogy lehet választ adnom rá. Mert azt, aki úgy gondolja az igazságban él, és soha nem vágyódik utána, azt nem is lehet oktatni. Ezért akaratom szerint mindig lesz rá valamiféle ok, ami kételkedésre indít, és bensőtök kérdezni kezd. Részben a megértés hiánya miatt sok téves vélemény látott napvilágot, és ezeket akarom helyreigazítani. Ehhez tartozik az a sokszorosan képviselt nézet is, hogy Jézus lelke az én emberré válásom előtt többször is inkarnálódott. Ennek oka, hogy az emberek nem ismerik a fénylények tevékenységét a Földön, és a szellemi világban. Csak akkor nem érinti őket már az ilyen téves tanítás, amikor már világos előttük minden összefüggés, és abban a tudatban utasítják vissza, hogy ők maguk a helyes ismerettel bírnak. Ezért kell ismételten ezeket az összefüggéseket megmagyarázni, és én folytonosan meg is teszem.

Én, az Örök Igazság, folyton igazságot vezetek az emberekhez, és megcáfolok, és megokolok mindent. Azok a fénylények, akik Lucifer és követőinek bukásakor megmaradtak mellettem, folyton tevékenyek az én akaratom szerint. A Szellemi világban végbevitt tevékenységüket nem lehet nektek érthetővé tenni. A legkülönfélébb fajtájú teremtmények keletkezésében tevékenyek, mert állandóan azon fáradoznak, hogy a bukottak számára megteremtsék a legkülönfélébb felemelkedési lehetőséget. Nagy szeretetük állandóan MEGVÁLTÓI tevékenységre hajtja őket. Maguk is a Földre szállnak, ha ezt a szellemi szükség megkívánja.

Mindezt már többször megmagyaráztam - viszont ti olyan időszakban éltek, amit már több fejlődési periódus megelőzött. És a fény világa mindig együtt dolgozott, hogy az ember fejlődését támogassa. Volt idő, amikor én MINT AZ ÖRÖK SZERETET közeledtem az emberekhez, akik maguk is SZERETETET GYÚJTOTTAK SZÍVÜKBEN, akik tehát lényegileg már a visszatérés útján voltak - viszont az őket terhelő ősbűn nagy szakadéka még fennállt, amit aztán Jézus Megváltó Műve hidalt át.

Ennek ellenére szeretetem aggódott értük, nehogy elbukjanak a kísértésekben, amelyeket ellenfelem mindig újra felhasznált, hogy bilincsben tartsa őket - tehát felismertettem magamat megszólításommal. Szavaimmal jöttem erre a Földre, és a szó egy fényszellem által hangzott föl, aki csak ebből a célból szállt a Földre, hogy az emberek az Atya szavait ÉSZLELNI TUDJÁK. Magam nem voltam az embereknek látható, de ez a fényszellem igen. De csak addig, amíg én beszélni akartam. Tehát nem testbe öltözött ember volt a fénylény - de elbukott ős-szellem sem volt. Ez az ős-szellem az Istengyermekség elérése végett sem ment a Földre, amely egy misszióval állt volna összefüggésben. Végső soron egy - az embereknek látható – külső forma volt "SZAVAIM" számára, kit úgy hallottak, mint amikor ember az emberhez beszél, de kényszerítő módon nem hatott rájuk. "A SZÓ ÉN VAGYOK" tehát magam jöttem a Földre azokhoz, AKIKNEK A SZÍVE TELE VOLT SZERETETTEL. Magamnak egy fényszellem alakját adtam, de az nem volt testileg inkarnálódva a Földön. Csak mint tiszta szellem tevékenykedett, akinek hatalmában volt, hogy láthatóvá legyen az emberek előtt, majd saját akaratból formáját újból feloldja.

Ily módon többször is tartózkodtam az emberek között. JÉZUS LELKE a szertettel leginkább betöltött szellem, aki belőlem keletkezett, szintén szolgált nekem, hogy hangom felzengjen. Tehát a látszat az volt, hogy az emberek között ember.

De a JÉZUSBAN VALÓ EMBERRÉ VÁLÁSOMNAK is annyira szokatlan jelentősége volt, hogy azt is meg kell magyaráznom.  Erre a célra a legmagasabb és  legtökéletesebb fényszellemet választottam, akinek az igen nagy szeretete adta ezt az elsőrendű helyzetet, és ez a szellem most első alkalommal vett emberi alakot magára - amikor a végtelenség legmagasabb és legtökéletesebb szellemének szolgált emberi burokként. A benne való emberré válásom egyszeri folyamat, és az is marad.

Előző inkarnáció, mint ember, azért nem jöhetett számításba, mert az ilyen emberlét megkövetelte az ellenfelem térségében való tartózkodást. Viszont ellenfelemnek még igen nagy volt a hatalma, mert az ősbűn még nem semmisült meg, tehát a sötétség hatalmai ráfüggeszkedtek volna e lélekre - akiket bár le tudott volna rázni, de még nem válthatta volna meg őket, mert ahhoz a Megváltás Művére volt szükség. Ahol én akartam megjelenni, ott sötét hatalom még nem próbálkozhatott, és a szeretetlenség sem előzhetett meg, sem a szellemnélküliek visszautasítása. Ezt pedig nem lehetett volna megakadályozni - és egy testet öltött fénylény nem szolgáltathatja ki magát a sötétségnek. Ezek mind érthető dolgok, ha figyelembe vesszük JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓ MŰVET, amivel Ő megszüntette az elbukott ősszellemek bűnét.

Az emberi inkarnáció feltételezi, hogy vagy bukott szellemet akar megváltani, vagy egy nem bukott ős-szellem útját teszi lehetővé a mélységen át, ami Isten-gyermekséget hoz neki. Viszont Jézus lelkére a legnehezebb misszió várt a Földön. Szabad akarattal vette magára a legnagyobb szenvedést, amihez a szeretet adott erőt, mert ez legteljesebben betöltötte. Már eme földre szállása előtt is a legteljesebb fényben állt, tehát igazság szerint is: "AZ ÉN FIAM, AKIBEN TETSZÉSEMET LELTEM." Én csak ilyen lélekben inkarnálódhattam, csak benne volt lehetséges, hogy Isten "emberré váljon" , csak Ő tudott velem teljesen összeolvadni, tehát Ő válhatott eggyé velem.

                                                                                       Ámen.

B.D. Nr:8574.                                                                                                          1964. 07. 29.

Jézus testének átszellemítése

Más volt a helyzet Jézus testével. Az teljesen átszellemítve támadt fel a halálból, és fennmaradt mint a látható burkom , hogy mint tőlem teremtett lény, látható Isten legyen, és maradjon mindörökké. Jézus teste földi anyag volt, viszont isteni erő nemzette. Olyan szellemi szubsztanciákból állt, amit a földi testszerinti anya, Mária megszült, és amelyek követeléseikkel, ösztöneikkel és gyengeségeikkel is alkalmazkodtak a környezethez, tehát a körülvevő anyag befolyásolni tudta őket. Ezért a test kívánsága éppolyan volt, mint a többi emberé - tehát a test reagált minden kísértésre, ami kívülről érte.

Viszont JÉZUS AKARAT-erejével mindezeknek ellenállt és ez állandó küzdelmet jelentett. Állandó készségre volt szüksége, hogy SZERETETBEN tevékenykedjen, mert Jézus minden szubsztanciát meg akart váltani, amelyek ember volta miatt lelkével kapcsolatba kerültek. Szubsztanciái semmilyen más ős-szellemhez nem tartoztak, az én teremtett műveim voltak. Ehhez megkerestem azt az embert, aki képes volt Isten akarata szerinti rend alapján szülni, tehát aki majd, magában hordozza azokat a szubsztanciákat, amelyek SZÁMOMRA a testi burkot képezték, s amelyeket majd meg kell váltani - ugyanakkor ahhoz a lélekhez tartoztak, aki rejtve volt bennük.

Értsétek meg: Jézus testét, és Mária testét tisztán és bűn nélkül nemzették, de egy bűnös világban tartózkodtak, és ezért ennek a világnak a támadásai nem kímélték meg. Igaznak kellett bizonyulniok, még erősebb és keményebb küzdelmet kellett vívniuk, mert ellenfelem az anyagon keresztül még megnyilvánulhatott, és mindenen ami egy ilyen tiszta lelket körülvett - támadhatta. Támadása a legkülönfélébb kísértésből állhatott, amelyeknek egy ember ki van téve, és az ezek elleni küzdelem minden ember feladatához hozzátartozik.

Ez még érthetetlen lesz nektek embereknek, de elhihetitek, hogy Jézus teste hiánytalanul átszellemült, ugyanúgy Máriáé is. DE JÉZUS AZ EGYETLEN LÉNY, AKI A BURKÁT MAGÁVAL VITTE A SZELLEMVILÁGBA, ÉS OTT IS MEGTARTOTTA! Mert minden általam teremtett lény látható Istenévé akartam tenni. Végbement a test és lélek hiánytalan egyesülése velem, ami többé már soha föl nem oldható.

Hogy Jézus lelkére még sok megváltatlan szellemi ráakaszkodott és szorongatta, az szintén igaz, és hogy ezért Jézus küzdelme ezek ellen a sötét hatalmak ellen nagyon nehéz volt - azt is már többször hangsúlyoztam.

Ezek az erők ellenfelem megbízásából akarták elbuktatni, ezért Jézusnak küzdenie kellett az ilyen kísértések ellen, amelyek sohasem a maga testéből indultak, hanem azok a sötét hatalmak tették, amelyek igénybe vettek minden kívülállót, és az ember Jézust körülvevőket, hogy minden módon szorongassák. És így a maga tiszta és bűntelen teste ellenére mérhetetlenül kellett küzdenie, és szenvednie. De az éretlen szellemiek közül sokat meg is váltott, és azok földi, utolsó kiérlelődésüket is megkapták. Ezek az emberek később felismerhetők voltak azáltal, ahogyan állást foglaltak Jézus mellett, és Jézus követésének az élésében. Tehát soha nem lehet azt gondolni, hogy élete könnyebb volt a bűntelen test miatt. Lerázhatatlanul sok éretlen szellemi akaszkodott lelkére, akiket nem dobhatott félre - és meg is akart váltani, hogy további fejlődési útjukban segítse őket.

De éppannyira legyen számotokra az is hihető, hogy teste átszellemített állapotban a lélek tulajdona lett és maradt. Mert egy emberben való tartózkodásom mindezt a szokatlan dolgot is feltételezi, valamint a tiszta szellem-nemzést, és olyan születési folyamatot, ami szokatlan volt, és elárulta az isteni tevékenységet.

Ennek ellenére JÉZUS EMBER volt, és a küzdelem, valamint a testi szubsztanciák átszellemítése is hasonló módon ment végbe benne, ahogyan minden emberben.

Ezt a szeretet és a szenvedés hozta létre - és mindig a szeretetre és szenvedésre van szükség, hogy az ember hiánytalanul szellemivé váljon a földön.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7000.                                                                                                          1957. 12. 23.

A Krisztus-probléma és megistenülés

A Krisztus-problémát többször elétek tárják, ismételten megpróbálják veletek megértetni - holott szeretetetek fokától függ, hogy megértitek-e. A Földön és a túlvilágon is megszámlálhatatlan lélek foglalkozik ezzel a gondolattal, fölvilágosítást szeretnének róla, mert nem tudják meggyőződéssel hinni.

A Földön kevesebben vannak akiket ez foglalkoztat, de már EGY komoly kérdés is választ kap tőlem, hiszen én azt akarom, hogy az emberek világosságban és igazságban éljenek. Az emberek gyorsan félreteszik amit nem értenek meg, és gondolataik másfelé kalandoznak. De a túlvilági lelkek, akik nincsenek egészen alávetve ellenfelemnek, azok gondolkodnak rajta, amint egy kis lökést kapnak, amint Jézus neve fölmerül emlékezetükben, vagy máshogyan kapnak indítást. Ezek a lelkek kapjanak választ, hogy a túlvilágon még eljussanak Jézushoz, és kegyelemért, irgalomért megváltásért könyörögjenek hozzá. Mert amíg az ISTENI MEGVÁLTÓT nem találták meg, addig engem is visszautasítanak, aki Jézus Krisztusban magam vittem végbe a Megváltás Művét.

Ezt a világosságot még meg kell gyújtani bennük, hogy én szálltam le a Földre az emberiség nagy bűnadósságának a kiegyenlítésére, és én váltottam meg minden embert az ős-bűnétől. Viszont megkívánom a Megváltás Művének elismerését, és az emberiség megváltójával való TUDATOS KAPCSOLATOT. Akkor a tudatos elismerésem által megszűnik az ősbűn, és követi a hozzám való visszatérés, amit a Megváltás Műve nélkül nem tudnának végbevinni. Jézust, "az embert", mindenki ismeri, de missziójában nem hisz mindenki - hogy hatalmas szeretete miatt az én szellemem számára lett burok, és a megváltást én vittem végbe benne.

Az erről való ismeret azonban sem a Földön, sem a túlvilágon nics nagyon elterjedve. De amint az igazságnak megfelelően megismerkednek vele, és jóakarat mellett elfogadják, akkor ők is hamar átjutnak a boldogság kapuján - de a Krisztus probléma ismerete nélkül az csukva marad.

A tőlem való végtelen nagy távolság teremtményeimet a boldogtalanság állapotába helyezi. Viszont szeretetem folyton boldogítani akar. Szeretetem nem akar benneteket örökké a boldogtalanság állapotában hagyni. Szeretetem elétek jön, és félretolja a nagy akadályt, a tőlem való elszakadás nagy bűn-adósságát. De ennek ellenére a megváltás megköveteli a magatok készségét is, a bűneitek megvallását, és bocsánatának kérését, mert csak ezáltal ismertek el engem, és megváltásomat. Az ember Jézus csak külső burok volt számomra, a fény egyik nagy szelleme volt, és SZELLEMEM teljes egészében benne volt.

Ezek alapján: test, lélek és szellem volt az Isteni megváltó. Egy külső forma, test, amelynek lelke az Örök Atyaszellemmel teljes egyesülésre törekedett, és el is érte: tehát az ember Jézus teljesen összeolvadt velem, és így eggyé lett Isten és ember. Tehát lehet azt mondani, hogy az ember Jézus megistenült, hogy szereteterőm teljesen átjárta, és az ember Jézust olyan áldozatra tette képessé, amit csak az Isteni szeretet tud létrehozni.

Csak a külső burok volt emberi. De az a szeretet által átszellemítette magát, ezért Jézus feltámadása után anélkül szállhatott fel a Mennybe, hogy testéből vissza kellett volna hagyni valamit is a Földön, az csatlakozhatott a lélekhez, és a szellemhez. Ezt fájdalmas kínjai, és kereszthalála hozta létre.

Amikor ti emberek Jézus Krisztusról beszéltek, akkor rólam, az Istenről beszéltek, akivel az ember Jézus teljesen eggyé vált. Tehát a világot én váltottam meg a bűntől, én szálltam alá a Földre. Jézuson keresztül én tanítottam, és tevékenykedtem!

Mindig az én Szellemem járta át az ember Jézust, a bukott testvéreknek akart segíteni, mert szeretete túl nagy volt. Az embereknek megváltást csak a SZERETET HOZHATOTT, és ez a szeretet mindig kész akár a Földön, akár a túlvilágon, hogy megmentse az embereket a bűntől, és bevezesse a Paradicsomba.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7001                                                                                                            1957. 12. 24.

A Krisztus-probléma  - A szentháromság

Minden angyal mélyen meghajolt a földre leszálló Úr előtt. Tudták, hogy az elbukott szellemi megváltásáról van szó, amikor Isten végtelen szeretete maga indult, hogy segítséget vigyen a mélységben időzőknek. Az Isten mellett megmaradó szellemvilág tele volt Isten és az elbukottak iránti szeretettel. Ez a szeretet annál jobban izzott, minél jobban felismerték, milyen lesz az irgalomnak ez a hatalmas műve. Tudták, hogy át kell hidalni a mély szakadékot, hogy az elbukottak ismét a magasba jussanak.

És egy lélek, egy ősteremtésű angyal-szellem ajánlkozott, hogy megépíti ezt a hidat. Fölajánlotta magát Istennek, az Örök Szeretetnek, hogy eleget tesz a bukottakért, az egykori vétségért. Ennek a léleknek az Isten, és a mélyben tartózkodó testvérek iránti szeretete olyan nagy volt, hogy a kettőt egyesíteni szerette volna.

És az őt lelkesítő szeretet - MAGA ISTEN VOLT.

Amikor a Világosságból való lélek a gyermek Jézusban megtestesült, maga az Örök Szeretet lépett vele a Földre - tehát az Isten "ember" lett.

Az emberi buroknak a földi élet alatt kellett magát szellemivé tenni, egy sötét környezetben kellett hogy világossága világítson, mert az belőle sugárzott. A szeretetéletet élve kellett hogy az Örök Szeretet átjárja sugaraival. Tehát a megistenülés azzal jött létre, hogy az ember Jézusban minden csak szeretet volt.

Tehát így lett Jézus - Isten.

Isten Jézusban végbemenő emberré válását másképpen nem lehet megmagyarázni, mint hogy az Örök Istenség - a SZERETET - az ember Jézusban manifesztálódott, mert ez a Földre leszállt fénylélek az emberi burkát olyanná formálta, hogy Isten lakást vehetett benne. Ez egy bűnös, szeretet nélküli embernél képtelenség lett volna.

Ezért Jézus eggyé válása Istennel szintén csak azáltal érthető, hogy az ember Jézus teljes megistenülése a szeretet által ment végbe. Isten a fiát küldte a földre. Eme szavak igazolják, hogy az ember Jézus lelke föntről való, hogy egy magas fényszellem egy misszióra ajánlkozott a Földön, amit azonban Isten - maga az örök Szeretet - vitt végbe benne. Mert a SZERETET vitte végbe a Megváltás Művét, a SZERETET törölte el a bűnadósságot, a SZERETET hozott menekülést a bűnből és a halálból. De nektek embereknek még érthetetlen a "szeretet" fogalma, mert még nem alakítottátok át magatokat szeretetté.

És mindaddig érthetetlen lesz előttetek Isten emberré válása is, mert csak szavak nem képesek erről fölvilágosítani - mielőtt magatokban föl nem gyullad a szeretet, és Szellemeteket meg nem világosítja.

De "Isten" és "Jézus Krisztus" nem lehet két személy előttetek! Nem szabad az "Atyáról", a "Fiuról" a Szentszellemmel összefüggésben olyan értelemben beszélnetek, ahogyan eddig a SZENTHÁROMSÁG egyistent elképzeltétek.

ISTEN ÉS JÉZUS KRISZTUS - EGY.

És a Szellem ereje ebből az egyből sugárzik, mert elválaszthatatlanul a lényéhez tartozik, mert ISTEN szeretet, bölcsesség és erő. Valami szellemi, amit senki sem láthat. De az ember Jézusban az Örök Istenség manifesztálódott, és az általa teremtett lényben látható Isten lett.

A Mennyben minden angyal dicsőíti és magasztalja Őt, azt, aki teremtményei iránti szeretetből - kik látására vágyódnak - a Földre szállt, és megnyitotta mindenkinek az örök boldogság kapuját.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr:6450.                                                                                                           1965. 07. 12.

Az akaratváltozás jelentősége – Kegyelem – Világosság - Erő

Akinek van ismerete arról, hogy egykori szellemi vétke okozta a Teremtés létrehozását, az ember földi útját és életét - az már nem lázad fel többé ellenem, mert hogy ezt tudja, az a felém fordulásának a következménye. Bár megszerezhetik ezt az ismeretet azok is, akiknek az akarata elfordult tőlem, de ők ezt az ismeretet soha nem fogadják el, nem ismerik el igazságnak, mert emberek kitalálásának hiszik.

Ez akkor nem az ismeret világossága, ami világít nekik, mert ahhoz az AKARAT VÁLTOZÁSA KELLENE, ami az embert az ÉN GYERMEKEMMÉ alakítaná, olyanná, aki visszatér hozzám.

Sem a maga gondolati tevékenysége, sem az embertárs közvetítése nem adhat helyes ismeretet, mert ez olyan világosság, amit magam gyújtok meg az emberben - de csak akkor tehetem, ha szabad akarattal fordul felém.

Egy szabad akaratú felém fordulás pedig az előzetes visszautasító állapot feladását jelenti, vissza akar menni azon az úton, ami egykor Atyjától elvezetett. Tehát tudatos visszafordulás, és egy úttal egykori jogtalan lépésének megvallása - ami Isten elleni vétkének a bevallása is. Az az akarat, hogy nekem szolgáljon, megerősíti ezt az öntudatlan  bűnbevallást.  Akkor szeretetem visszautasításával akart felülkerekedni azon, aki mást nem akart, mint csak azt, hogy magát szétajándékozhassa. A kegyelem és erő kérése szintén annak bevallása, hogy mennyire károsodott, amikor elvesztette mindazt, amiben kezdetben részesedett.

Az, aki még a régi bűnében él, nem fog erőt, világosságot és kegyelmet kérni Atyjától, mert nem ismer el engem, tehát még az ős-bűnében él. Ezért nem ismeri el igaznak, amit bűnös állapota szeme elé állít.

Az akaratváltozás nagy jelentősége ebben van, mert megsemmisíti az egykori bűnös állapotot, de ezt soha nem képes saját erőből végbevinni, mert túl nagy volt a mélység, amibe bűnével beleesett. A teljesen erőtlen lény önmagától képtelen megváltoztatni magát.

Ezért kell segítségül hívni azt az EGYET, aki képes az akarat-gyengeséget megsemmisíteni, azt aki ezért a lényért MEGHALT A KERESZTEN, és azért adja az erősítést, hogy az utat felém megtehesse. Aki tehát becsületesen bánja azt amit tett, az már átadta magát Jézus Krisztusnak, igénybe vette kegyelmeit amit a kereszten szerzett a bűnös emberiségnek. Mert a hozzám fordulás Jézus Krisztus elismerésével is kapcsolódik.

Mert a világosság az ember számára csak akkor világít teljes erővel- tehát akkor hoz ismeretet az embernek - amikor JÉZUS VÉRE MEGVÁLTOTTA. Szellemem előtte nem tud hatni az emberre, csak ha világossá teszi gondolkodását, és újra visszaállítja a rendet, ami isteni elv.

Az Isten elismerése, és önmaga Isten akaratának való alávetése egyben mindig annak is elismerése, hogy Jézus Isten Fia, és a világ Megváltója. Aki ÚJBÓL összekapcsolódik velem, az kilép a sötétség állapotából. Világosan fölfogja az ember Jézus misszióját, és a Megváltó Terv jelentőségét. Vissza akar térni - és ez már a világossághoz való visszatérését, a kegyelem és erő befogadását, nagy szeretetem felé való fordulását jelenti.

Megvallja hogy bűnös, és bocsánatot kér. Tőlem, Istenétől és Örök Teremtőjétől való eltávolodásának a megérzése, a kegyelemért, erőért és világosságért mondott imában jut kifejezésre. Feladta egykori gőgjét, MÉLY ALÁZATTAL tért vissza hozzám, és már ismét mérhetetlen kegyelmet, erőt, és világosságot kaphat.

BŰNÉT A HOMOKBA ÍRTÁK.

MAGA AZ ISTENI MEGVÁLTÓ, JÉZUS KRISZTUS TÖRÖLTE EL.

                                                                                       Ámen.

 [1]Ezt csinálja  ma is sok ezoterikus tanítás és gyógyítás! A szeretetet emlegetik, de általa nem közelednek Istenhez! Ezért "szegletkő" Jézus! /fordító/