ISTEN

MÉG MA IS

SZÓL HOZZÁNK

 

 

 

Le van zárva a Biblia?

 

Isten miért szólítja meg az embereket?

 

Miért vannak újkinyilatkoztatások?

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Le van zárva a Biblia?

Az Isten szava örökké felhangzik!

Isten maga vezeti az emberekhez az igazságot

János 14,21: "Aki megtartja parancsaimat…"

Csak Isten juttathatja az emberekhez az igazságot

Miért szól Isten az emberhez?

Isten a megszólítása által próbálja megszerezni az emberek szeretetéért

A felemelkedéshez Isten kinyilatkoztatások által adja segítségét

Miért van ismételten újkinyilatkoztatás?

Az ember kötelessége hogy megvizsgálja a szellemi értékeket!

A folyamatos kapcsolat Istennel biztosítja az eredményt

„Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg!”

Tiszta igazság  -  Szó a magasból

Kegyelmi adomány még a vég előtt -  Jézus Krisztus

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

 

B.D.Nr.8054                                                                                                             1961. 12. 03.

Le van zárva a Biblia?

Micsoda feltételezés, hogy az atyák könyvével lezárultak az írások, amelyek szavaimat tartalmazzák. Hogy én magam szabtam volna határt, hogy TÖBBÉ MÁR NEM NYILATKOZOM MEG, hogy többé az emberekhez már nem beszélek?

Ki jogosított fel benneteket, hogy ilyet feltételezzetek?

Ki tilthatja meg nekem, hogy ismételten és újra, mint Atya ne beszéljek gyermekeimhez? Ki ad jogot a feltételezésre, hogy a Biblia egyedül is elég, és nektek embereknek további beszédemre már nincs szükségetek? Ti, akik visszautasítatok minden Újkinyilatkoztatást, ti vagytok a legmélyebb szellemi sötétségben! Ebben a sötétben a Bibliát sem értitek, tehát számotokra a Biblia még lezárt könyv! A betük szellemi értékét még nem fogjátok fel, különben a folytonos kinyilatkoztatásra szóló utalásaimat megtaláltátok volna, és Szellemem munkálkodása érthető lenne. De amig saját szellemetek fel nem ébred, nem fogjátok fel a szavak értelmét, amit a Földön járva a tanitványaimnak mondtam.

Micsoda szegény lenne az emberiség, ha olyan könyvvel kellene megelégednie, melynek értelmezését nem tudnátok időközben felülvizsgálni? Felülről a tiszta igazságot mindig felajálják, amihez hozzámérhetnétek, hogy még az igazságban mozogtok-e!

Ti, akik egyedül csak az Atyák Könyvét akarjátok érvényesíteni, magába a "szóba" még nem hatoltatok be. Csak az értelmetekkel olvassátok, de a bennetek lévő szellemet még nem engedtétek szóhoz jutni, pedig ő megtanított volna, és magyarázatot adott volna a szavak értelméről! Még nagyon függtök a betükön, és a szellemi értelmét nem fogjátok fel!

Amikor meg az igazságba MAGAM akarlak bevezetni, akkor letagadjátok munkálkodásomat, és szolgáimat azzal gyanusítjátok, hogy ellenfelemmel paktálnak.

Tagadjátok azt az akaratomat és hatalmamat, hogy beszélek azokkal akik teljes hittel felajánlották szolgálataikat, és ezért képesek magukban meghallani hangomat. Ti mereven kitartatok a nézet mellett, hogy szavaim közlése lezárult azzal az írással, mely egyedül kapott jóváhagyást tőletek. Ez nagy károsodást jelent számotokra. A magasból érkező szavaim visszautasításával azt igazoljátok: HOGY CSAK HALOTT KERESZTÉNYEK VAGYTOK.

Mert az ELEVEN kereszténységet az jellemzi, HA SZERETETBEN MUNKÁLKODIK. Ez szellemi megvilágosulást hozna nektek. Tehát annak megértését is, hogy a szellemi szükség idején rendkívüli segítségemet nyújtom nektek! Akkor megértenétek a Biblia szavait is, az ígéreteket amiket adtam, és amelyek arra utalnak, hogy azoknak nyilatkoztatom ki magamat, akik parancsaimat megtartják. /Ján. l4, 21/

Hogyan akarjátok ezeket az ígéreteimet magyarázni, ha tagadtok minden "Újkinyilatkoztatást" ? Talán engemet akartok hazugnak odaállítani, amikor bejelentem, hogy "elküldöm a vigasztalót, aki bevezet benneteket minden igazságba". /Ján. l4,26/

Hogyan értitek ezeket a szavakat? A szavakat, melyeknek pedig teljesedniük kell, mert minden ígéret beteljesedik, amit földi vándorlásom alatt adtam az embereknek.

Hinni miért nem akartok? Mert gőgös szellemek vagytok! Mert a belső elevenség hiányzik belőletek, hiányzik a felébredt szellem, és ezért azt hiszitek, hogy engem és munkálkodásomat lehatárolhatjátok, úgy határozhattok felőlem, ahogy nektek tetszik!

De tévedtek, még akkor is, ha tanulmányaitok által olyan tudás birtokában hiszitek magatokat, amely arra jogosit, hogy magasból érkező szavaimat visszautasítsátok. Gőgös szellemek vagytok, és azért soha nem kaphattok tőlem kinyilatkoztatást! Kegyelmeimet csak az alázatosoknak adom - és ez az alázat hiányzik belőletek. Ezért még sötétségben vándoroltok, és nem tudjátok áttörni, mert kerülitek a világosságot. Pedig világosságot az adhatna, ha arra vágyakoznátok, hogy a világosság sugárkörébe lépjetek.

A teremtmények iránti szeretetemnek soha nem lesz vége, és azért ha A FELTÉTELEK megvannak, soha nem mulasztom el, hogy meg ne szólitsalak benneteket. Szavam azok számára mindig felhangzik, akikben jóakarat van, akikhez úgy beszélhetek mint Atya a gyermékéhez, akik elevenen hisznek benne.

Nekik tanúságot teszek magamról, és az enyémek felismerik hangomat.

Nekik jelenlévő lehetek, és kinyilatkoztathatom magamat, ahogyan megígértem.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8522                                                                                                             1963. 07. 08.

Az Isten szava örökké felhangzik!

Azt is megígértem, hogy a világ végéig nálatok maradok -azért teremtményeim, szavam - mint jelenlétem bizonysága - örökké felhangzik számotokra. A kapcsolat örökké helyreállt köztünk - a belőlem keletkezett lények, és Istenetek, örökkévaló Teremtőtök között. Szeretetem mindörökké megnyilvánul irányotokban, amennyiben megszólitalak - mert szeretetem kezdet óta abban találta legnagyobb boldogságát, hogy teremtményeivel szavak által beszélhetett. Minden lény boldogsága öröktől fogva abban állt, hogy tőlem megállás nélkül szeretet-erőt kap, és az erő kisugárzása az én közvetlen hozzá intézett beszédemmel jut kifejezésre.

Szavakkal fejezem ki magamat, gondolataimt átviszem rátok, és abban találom boldogságomat, hogy véleménymondásra késztetlek. Ezért jöhet létre Atya és gyermeke között gondolatcsere - és ez már maga is boldogság! Minél tökéletesebb a lény, szavam annal világosabban hangzik fel szívében. Ezt szellemileg úgy kell érteni, hogy az illető a legvilágosabb ismeretekben mozog. Ugyanúgy gondolkodik és akar mint én, akivel tökéletessége által a legbensőségesebb kapcsolatban van.

De az alacsonyabb érettségi fokon álló lény is meghall engem, ha kapcsolatát tudatosan helyreállítja velem. Csak a boldogság foka alacsonyabb. Amint velem kapcsolatba lép, lénye új életre született. Legyőzte a szellemi halál állapotát - mert egyedül ez zárja ki, hogy hangomat meghallja.

Nagyon kevés ember tud róla, hogy Istene és Teremtője beszélni kíván vele. És meg is hallanák szavaimat, ha akaratom szerint megváltoztatnák életvitelüket. A közvetlen megszólítás boldogságát csak kevés ember tapasztalja meg, és lép bensőséges viszonyba Istennel. S amikor ezt az ismeretüket embertársaikkal közlik, azok hihetetlennek tartják és kinevetik, mert ilyeneket mond. Pedig "Ég és Föld elmúlnak, de az én szavaim el nem múlnak!"

Ti emberek ezt az ígéretemet is másképpen magyarázzátok - amennyiben azt hiszitek, hogy a "leírt szó" marad meg változatlanul. De ehhez is szükséges, hogy szavaimat ismételten a Földre vezessem, mert az emberi akarat nem tart meg semmit változatlanul, és az egykor kimondott szavak nem maradnak meg garantáltan tisztának.

De ennek az ígéretemnek még mélyebb jelentése is van: "Az én szavaim el nem múlnak." Tehát szavam mindig és örökké arról tanúskodik, hogy kapcsolat áll fenn köztem, és teremtményeim között - teremtményeim mindig és örökké hallhatnak engem. Mert ez a boldogságuk, hogy közvetlen megszólítom őket, hogy akaratomat állandóan ismerik, és ők is ugyanazt az akaratot hordozzák magukban. Istenükkel és Teremtőjükkel úgy beszélhetnek mint apa a gyermekével, hogy teljesen betölti őket a legmélyebb felismerés, a legmagasabb bölcsesség, az igazságnak megfelelő tudás, és ez határtalanul boldogító.

És mindez a szavak általi eszmecsere eredménye. Ha a lényszerüben szavam nem hangozhatna föl, úgy nem lenne helyesen leélt élet. Mert SZAVAM élet,erő és boldogság. Enélkül örökké elérhetetlen, távoli Isten lennék teremtményeim számára - akinek nem lenne semmiféle hatása, mert nem volna rá alkalom, hogy vele kapcsolatot lehessen teremteni.

"Mindvégig veletek maradok!" Nálam és jelenlétem nélkül nem létezhettek. Hacsak nem tartoztok ellenfelemhez, akinek térségébe én nem hatolok be. Mert hozzámfordulástoknak szabadakaratból kell végbemenni.

De amint eloldódtok tőle, és komoly formábán törekedtek felém, szavam is felhangzik bennetek. Kezdetben ugyan halkan -mint a lelkiismeret szava. De ha magatokat egyedül nekem adjátok át, hangomat is mindig határozottabban észlelhetitek magatokban, és bensőtök arra késztet, hogy gondolatban velem beszélgessetek. Akkor majd válasz is érkezik, de azt kezdetben nem ismeritek fel mint az én válaszomat, hanem saját gondolatnak tekintitek. De minél inkább kerestek engem, és magatokat a világtól visszavonjátok - annál hangosabban hangzik fel szavam bennetek. Maga a tény, hogy hittel hiszitek: én majd szólok - képessé tehet, hogy válaszomat már tudatosan várjátok.

És meghallhattok! - Egyedül lelketek érettségétől, egyedül a szeretet fokától függ, hogy milyen módon vesztek észre engem és szavaimat.

És ha ti - akik hozzám tartoztok -állandóan felfelé lépkedtek, akkor szavam sem hagy el már többé. Nálatok leszek és maradok - és mindörökké beszélek hozzátok, és a szavak által létrejövő állandó eszmecserével boldogságtok is folytonosan emelkedik.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8599                                                                                                            1963. 08. 28.

Isten maga vezeti az emberekhez az igazságot

Nagyon szívesen elvezetem hozzátok az igazságot - nagyon szívesen közlöm veletek a tudást, hogy mi a földi lét célja - mi a végcélja, és mi az oka a földi vándorlásnak. Mert csak akkor kezdtek el tudatosan élni, és törekedtek a cél felé, amikor erről felvilágosítást kaptok. Előtte szellemben halottként járkáltok, és mindazon napok elvesznek, amelyek - ha helyesen éltek már - közelebb vihettek volna a célhoz.

De ti emberek nem akarjátok elhinni, hogy Istenetek és Teremtőtök, Öröktől való Atyátok maga beszél veletek, és igaznak vehettek mindent, amit mint tudást ad. Nem gondoltok rá, hogy én a szeretet Istene vagyok - és a szeretet mindent odaad amire szükségetek van, hogy elérjétek a földi célt, hogy végérvényesen visszatérjetek hozzám, akitől egykor elindultatok - majd szabad akarattal eltávolodtatok.

Ezért kell azt is tudnotok, hogy mi a háttere a földi létnek, és hogyan alakítsátok a földi létet, hogy az eredményes legyen. Attól szeretnélek megóvni, hogy az egész földi lét üresjárat legyen.

Én öröktől való világosság vagyok - és a világosság tiszta fényt terít maga köré. Ti még sötét területen vándoroltok, mert ismeret és tudás nélkül vagytok. Ezért akarom világosságomat a sötétségbe vetíteni. És mondom nektek, boldoggá tesz benneteket ha olyan tudást kaptok, amely az igazságnak megfelel. Tévesen oktathatnak benneteket azok az emberek, akiknek nincs igazi tudásuk, és ekkor a körülöttetek lévő sötétséget nem töri át semmi. Csak vaklámpák ők, világosságot nem sugároznak, csak megzavarják gondolkodástokat.

Én szívesen oktatlak, és mindenről kaphattok felvilágositást. Viszont egy feltételem van, legyen komoly az elhatározástok, hogy csak a tiszta igazságot akarjátok tudni. Csak erre az akaratra van szükség, és hogy magatokat reám bízzátok. Mert én az igazsag vagyok, és benneteket is az igazságba vezetlek. Valóban tanítalak, és olyan gazdag tudást kaptok, ami boldogít. Minden érthetővé válik, minden kérdésre választ kaptok, és világos nappallá válik minden bennetek. Kiléptek a szellemi éjszakából, és örültök a világosságnak ami megvilágít benneteket.

De igazságra csak akkor lesz kivánságtok, ha felgyullad bennetek a szeretet. Mert a szeretet, világosság és igazság összetartoznak. Egyiket sem lehet a másik nélkül elgondolni. Akiben nincs szeretet - nem kívánja a belőlem való igazságot, és örökké nem kér világosságot. De aki éli a szeretetet az a sötétségből is ki akar menekülni. A bölcsesség világossága, a szeretet tüzéből indul ki. Ezért válik mindenki tudóvá, aki szeretetből kifolyóan cselekszik. Én a szeretet vagyok, és aki tudatosan megengedi, azt Szellemem által oktatom. És minél többet osztogathatok a világosság tudományából, annál jobban boldogít annak az embernek a szellemi állapota, aki kimenekült az éjszakából, és ezzel a Sötétség Fejedelmének a hatalmából is - aki mindenkit sötétségben akar tartani - nehogy engem, Istenüket és Teremtőjüket felismerjenek.

De mert én a SZERETET vagyok, és mindannyian az én szeretetemből keletkeztetek - azért örökké boldogítani akarlak. Viszont ez megköveteli, hogy velem egyesüljetek. Akaratotoktól azt követeli, hogy ismét közeledjetek hozzám. Ekkor már megkapjátok kegyelmi adományaimat is, mert engeditek, hogy tanítsalak, és megteszitek akaratomat, amit a tanításban tudomástokra hozok.

Tehát szabad akarattal azt az utat választjátok, amely hozzám vezet, akiből kiindultatok. Mert most már a világosság olyan bennetek, hogy tud helyes utat választani, tanításom által ismeretet kaptatok, és tudjátok, hogy mi az értelme és célja a földi életnek.

A belőlem való igazság boldoggá tesz benneteket, és amint létre jön a hit hogy én beszélek veletek, már kívánkoztok, hogy velem beszélgethessetek.

És a szeretet által ez a hit eleven hit lesz. Tehát önzetlen felebaráti szeretetben éljétek az életet, mert általa kapcsolódtok össze bensőségesen velem, annyira, hogy beszélhetek hozzátok, és ahogyan megígértem - bevezethetlek az igazságba.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.7375                                                                                                              1959. 06. 23.

János 14,21: "Aki megtartja parancsaimat…"

Amikor megtartjátok parancsaimat, akkor szerettek engem, és én kinyilatkoztatom magamat nektek. És mindig kinyilatkoztatom magamat azoknak, akik hallani AKARNAK. Soha nem maradok néma, és nem megyek el onnan - mert szeretlek, és legbensőségesebb kívánságom, hogy beszélgethessek veletek. Párbeszédet akarok folytatni veletek, hogy így megnyilatkozhassak mint Atyátok, aki a gyermekei után sóvárog, amióta csak elpártoltak tőle - és elbuktak.

Nem lett kisebb a szeretetem a bukottak iránt sem. És ezért megteszek mindent, hogy visszahívhassam őket.

És amint észreveszi hangomat, amint felismeri, hogy az az én hangom, és vágyódik hogy szóljak hozzá - már rá is lépett a visszatérés útjára, már közel is van az Atya szívéhez. TUDATOSAN kell most már keresni velem a kapcsolatot, hogy az egyesülés biztosan létrejöjjön. Az meghozza neki mindazt a boldogságot, amit kezdetben birtokolt.

Nektek kedveseim a Földön, csak parancsaimat kell megtartonotok, illetve az AKARATOMAT kell teljesíteni és biztosak lehettek, hogy mindenkor szólok hozzátok. Ilyenkor a kegyelem legnagyobb teljességében vagytok! Mert amikor hozzátok beszélek, az olyan kegyelmek közvetítését jelenti, ami tökéletességre és boldogságra segít, és könnyüvé teszi a visszatérés útját, a cél elérését.

De milyen kevés ember hiszi el, hogy beszélni szeretnék vele - hogy hallhatnak amikor akarnak, csak teljesíteni kell a feltételeket, hogy hangom felhangozzon bennük.

Kevesen vannak azok is, akik a hozzájuk beszélő Atya hangját felismerik - amikor küldöttek által szólok hozzájuk. Mind az én gyermekeim akarnak lenni - de az Atya hangját nem akarják felismerni, mert még távol vannak, parancsaimat nehéznek tartják, és így nincs meg a képességük hogy szívükben halk hangomat észrevegyék. Pedig beszélek az emberekhez. Mindenki észrevehetné, csak hinni kellene bennem, és teljesíteni kellene az Isten és felebarát iránti parancsaimat. Csendben, és hittel befelé kellene figyelni, hogy mit akarok mondani. És meghallja hangomat - és túlboldog lesz, amikor az Atya beszél a gyermekéhez.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8757                                                                                                             1964. 02. 19.

Csak Isten juttathatja az emberekhez az igazságot

Engedjétek hogy hozzátok beszélhessek, és fogadjátok el tanításomat. Higgyétek el, hogy tőlem a legtisztább igazságot kapjátok - és meggyőződéssel adjátok tovább. Ekkor szőlőhegyem igazi munkásai lesztek, mert az emberiség szellemi ínsége megköveteli, hogy tiszta igazságot kapjon. Amig az emberek igaziból meg nem ismernek, amig nincs igazi tudásuk Istenük és Teremtőjük lényéről, addig nem törekednek feléje. Mert mindaddig nem tartanak méltónak a törekvésükre, amig nem tudják, hogy lényem a SZERETET, hogy szeretetet akarok osztani, és szeretetet akarok kapni.

De hogy szeretetet adhassanak nekem, ahhoz fel kell ismerniök, hogy lényem a legtökéletesebb, és a szeretetet is érezniük kell. Ez megint csak akkor lehetséges, ha a teremtményeim, az emberek nyitottak lesznek irányomban, magukat szabad akarattal átadják, hogy szeretetemet rájuk sugározhassam és boldogíthassam őket. Ezért kell tudnotok, hogy teremtményeim vagytok, akik igen nagy szeretetemből keletkeztek. Tudnotok kell, hogy SZERETNI-AKARÁSOM és SZERETET-ERŐM eredményei vagytok, és a ti alap-lényetek is a szeretet.

De ezt - az ilyen tudást - csak én magam közölhetem aki mindent tudok. Azért engedjétek, hogy tanítsalak benneteket -majd ezt a tudást közvetítsétek azoknak is, akik még nem állnak kapcsolatban velem.

Mert minden embernek meg kell tudni, hogy ősi tulajdonképpeniségében ő kicsoda. És valamennyien törekedjenek visszajutni ebbe az ősi kiindulásba, mert akkor mérhetetlenül boldogok lesznek. Csak amikor már elismerik, hogy a végtelenségben én vagyok a legtökéletesebb lény, az emberek szívében csak akkor gyullad föl irántam a szeretet, mert akkor megtudták már azt is, hogy én vagyok a szeretet, és a szeretet a szeretet felé nyomul.

De amig Lényemről az emberek nem kapnak helyes felvilágosítást, amig úgy állítanak oda, mint bíráskodó, haragos Istent - addig nem fordulnak felém. És az emberek nem fordulnak hozzám bizalommal mint gyermekeim, és ezért szeretetemből sem tudnak semmit megtapasztalni. Még kevésbé hozzák el szeretetüket, inkább csak félnek tőlem - de az apa-gyermek viszonyt soha nem állítják vissza. Holott ezt kérem tőletek -hogy aztán szeretetem mérhetetlenül boldogíthasson.

Ellenfelem hatására alkottok torz képet rólam, és ellenfelem hatására az igazságot is aláássák - amennyiben tévedésekkel megtűzdelve kapjátok, vagy elhallgatják előletek. Az akaratukban ellenfelemhez tartozó emberek küzdenek az igazság ellen. Ezzel szemben a világban olyan szellemi értéket képviselnek, amelynek semmi igénye nem lehet az igazságra. Ez ellen kell nektek hatnotok, akik akaratom teljesítését keresitek, és szőlőhegyem munkásai akartok lenni. Tőlem igazi vetőmagot - a tiszta igazságot kaptátok. Ezt szórjátok ki a szívekbe, hogy készségesen megnyíljanak. Mert kényszerrel nem lehet igazságot továbbítani. Ezt szeretettel kell felajánlani, és szabad akarattal kell elfogadni.

És ekkor áldásos lesz a hatása, amennyiben az emberek, akik eddig sötét térségekben járkáltak - mert a világosság még nem világított nekik - most már a világosságban élhetnek. Gazdagon ellátlak vetőmaggal, vessétek be ezzel a szántókat, hogy jó termés növekedjen. De ezzel a drága értékkel csak én ajándékozhatlak meg - csak én vezethetem el hozzátok - egyedül én vagyok a kút amelyből az élet forrása tör elő, az igazi táplálékot csak tőlem vihetitek.

Ti, akik engedelmesek vagytok, odaadhatjátok embertestvéreiteknek, mert sürgős szükségük van erőteljes táplálékra és frissítő italra, hogy földi zarándokútjukat megújult erővel folytathassák. A földi utat lelketek kiérlelődése miatt kell végigjárnotok. Keressétek, és találjátok is meg a földi út alatt Isteneteket és Teremtőtöket. És én, mint a tőlem kiíndult teremtményeknek, gyermekeimnek az Atyja, hagyom hogy minden egyes aki komolyan törekszik hozzám, megtaláljon.

És majd amikor megtaláltatok, szeretetem állandóan megajándékoz valamivel. Egyformán gondolok rátok szellemi és anyagi javakkal. Már szellemi vagyont jelent, hogy ismeritek azokat a szellemi folyamatokat, amelyek megelőzték emberi léteteket. Ismeritek szeretetem fáradozásait is, hogy magasabb tökéletességre vezethessen. Az ismeret terjedelmes mértéke szellemi vagyont jelent, mert világosság gyullad számotokra amely messze elvilágít, és olyan területekre ad betekintést, amelyet csak szellemi úton lehet feltárni.

És aki a nagy kegyelmet megkapja, hogy ilyen hatalmas kiterjedésű tudáshoz jut, az mutassa ki háláját, és adja tovább kegyelmi adományaimat. Gondoljon azokra az embetársaira akik szellemi ínségben vannak - akikből hiányzik minden szeretet. Őket elsősorban szeretetből induló tettekre kell bíztatni, azután majd kinyílnak azokra a szellemi adományokra is, amiket nekik adtok.

Ezért számotokra nagy feladat, hogy az embereket ismételten figyelmeztessétek, gondoljanak szeretet-parancsomra. Mert az embereknek csak a szeretetben leélt élet hozza meg a tiszta igazságot - csak a szeretetben eltöltött élet által nyertek megértést a mélyebb tudásra, és csak a szeretet ismerteti meg az embert földi élete okával és céljával, amelynek elérésére aztán már komolyan törekszik.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8568                                                                                                             1963. 07. 24.

Miért szól Isten az emberhez?

Emberek, gondoljátok meg, micsoda nagy jelentősége van annak, hogy Istenetek és Teremtőtök maga hajol le hozzátok, hogy megszólitson! Biztos, hogy ennek valami olyan célja van, amit egész mélységében nem tudtok felfogni. Magam hajlok le hozzátok, hogy megszólítsalak, tehát bizonyára nagyon fontos, hogy beszédemet meghalljátok, hogy rajtam keresztül valaminek az ismeretébe jussatok, amit én nagyon fontosnak tartok.

Nem csak figyelmeztetést és óvást kaptok - az ismeret fokát is emelni kívánom, és amennyire csak lehet utmutatásokat is adok. Elsőként a sötétséget akarom levenni rólatok, amiben vagytok. Ezért megmondom hogy mi a sötétség oka, és hogyan lehet eltávolítani. Világosságot adok, mert a sötétség boldogtalan dolog számotokra, és a sötétben nem találjátok meg az utat a nappal világosságához.

Elveszítettetek minden világosságot, minden ismeretet. Rólam - Istenetek és Teremtőtökről - aki Atyátok akar lenni, már semmit nem tudtok. Magatokról sem tudtok semmit, hogy kezdetben kik voltatok, miért változtatok meg, és mi célból járjátok a földet. Teljesen ismeret nélküli állapot ez, ami isteninek egyáltalán nem mondható. Pedig ISTENI EREDET vagytok, valamikor tökéletesek voltatok - tehát volt világosságtok. Ismertétek a folyton rátok sugárzó igen nagy szeretetemet, amely a sötétséget megakadályozza. Így tisztán és világosan minden összefüggést megértettetek, és tudástok olyan volt, amit csak isteni lény birtokolhat.

De ezt a tudást, ezt az ismeretet és világosságot szabad akaratból leadtátok. Magatok pedig egy világosság nélküli állapotba zuhantatok. Fogalmaitok összezavarodtak, nem tudtatok már semmit megérteni - sem magatokat, sem létetek célját, sem a velem való összefüggésteket. Pedig az én szeretet-erőmből jöttetek létre. Sötétségbe zuhantatok, és a sötétség addig tart fogva, amig szabad akaratból újra nem vágyakoztok szeretetem sugárzására, amely aztán már újra megajándékoz ismerettel és világossággal.

És föntről jövő szavam ebbe a sötétségbe hangzik. Megértitek-e a szeretetnek azt a mélységét, amely ismét oda akarja ajandékozni, amiről szabadon lemondtatok? Megértitek-e, mekkora értéke van szavaimnak? Hogy ez HATALMAS KEGYELEM részemről? Ember ennél nagyobb kegyelmet nem kaphat, mert lehetővé és könnyüvé teszi hogy visszatérjetek a szeretethez. Közvetlenül megszólítalak - áthidalom a széles szakadékot, amely még köztünk fennáll. És a Világosság Birodalmából a kegyelem áradata ömlik a Földre, hogy átitassa, és hogy szellemi szárazságtokat élettel töltse be.

Meg akarom változtatni a nyomorult állapotot amelyben az emberek vannak, segítséget foganasítok, hogy kitaláljanak a sötétségből, és világosság sugározzon feléjük. Készségesen el kell fogadniok, hogy további életútjukat megvilágítsák vele, és biztosan célba jussanak - mert a cél mindig a világosság, és sohasem a sötétség.

Irgalmasságom igen nagy tettét nyújtom az embereknek amikor azoknak, akik egyszer már visszautasították szeretetem világosságát, most szeretetem ugyanazon fényét újra megkaphassák, mert azt a Földre vezetem - habár az emberek NEM KÍVÁNKOZNAK UTÁNA! Kevesek kivételével - akiket aztán közbülső hordozóknak szánok, hogy a világosságot a sötét helyekre elvigyék.

Minden ember részesüljön belőle, kegyelmem ajándékától senki ember ne legyen megfosztva. Világosságom körébe mindenkit be akarok vezetni, és megpróbálom hogy rásugározzak, és aztán már a világosság lényei vezetik, akik csak arra várnak, hogy egy ember megnyíljon szerető gondoskodásuk számára.

A Földre folyamatosan világosságot sugárzok, mert egészen a végig a sötétség csak mélyülni fog. De aki világosságot kér - annak adok. Az ismeret állapotába ismét beléphet, mert magam vezetem be abba a mély ismeretbe, amit kívülről nem kap meg. Hacsak nem küldötteimtől kapja, akiket magam vezettem be a tudásba.

Kegyelmi ajándékaimat sok embernek felajánlom. És aki csak egy kicsit is vágyódik a fényre - annak világossága lesz, bevezetem az igazságnak megfelelő tudásba, ami majd boldoggá teszi. Adományaimat gazdagon kiöntöm mielőtt a vég elérkezik. És a vég elérkeztéig minden jóakaratú ember megváltoztathatja hiányos állapotát. Kap világosságot, és ha szeretetből kiindulva cselekszik, meg is szaporíthatja. A végtől akkor már nem kell félnie, mert már tudja mi a földi élet oka és célja.

A cél elérésére már tudatosan törekszik. Akarata helyes: döntést tett, visszakívánkozik hozzám, és most már célját biztosan el is éri.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8917                                                                                                              1965. 01. 24.

Isten a megszólítása által próbálja megszerezni az emberek szeretetéért

Micsoda gazdagságot mondhattok magatokénak, kik folytonosan kegyelmet kaptok, és kezetekben tartjátok jelenlétem bizonyítékát, amit senki többé el nem vehet tőletek. Szokatlan tudásba kaptok betekintést, amit nem tud megcáfolni senki, mert ilyen tudást csak az adhat aki mindenről mindent tud, és ezt közli is minden emberrel akinek komoly a kívánsága, és erre engem megkér.

Én messzemenőn többet tudok, mint amennyit ti felfogni képesek vagytok. Lelkesítsen nagyobb lelki érlelődésre, amikor behatoltok Örök Megváltó Tervembe, és jobban beleláttok kormányzásomba és munkálkodásomba. Amint a teremtés titkaiba behatoltatok, képesek vagytok mindent megérteni ami történik - és a világ semmi értéke nem tud már hatást gyakorolni rátok.

Mert újra az ismeret állapotában vagytok, világosságban álltok, és közeledtek az ősállapothoz amikor mérhetetlenül boldogok voltatok. Ekkor - mint ember - hamarosan befejeződik létetek, leteszitek a testi burkot, és visszatértek Birodalmamba, amely igazi hazátok.

Ezért ha nagyobb lelki érlelődésre törekedtek, és ebbe a törekvéstekbe nem fáradtok bele. Higgyétek el, hogy soha nem is sejtett, dicsőséges dolgok várnak rátok Birodalmamban, amely nem e világból való. Törekvéstek célja legyen, hogy mindig jobban felzárkóztok hozzám, gondolataitokból ergem soha ki ne hagyjatok. Veletek akarok lenni, szeretetemet újból rátok akarom sugározni, mert azt eredményezi, hogy magatok is világosság lesztek, hangomat világosan és tisztán halljátok, és többé már nem kételkedtek, hogy magam tanítalak és szólok hozzátok.

Azzal, hogy a szeretetekért küzdök, el kell ismernetek szeretetem folytonos és örök. Követtelek a mélységbe, segítettelek a felemelkedésben, míg aztán megtestesülhettetek, mint ember. És szeretetemnek még most sincs vége. Kegyelmet -kegyelemre ajándékozok, és minden segítségre kész vagyok. Akkor is a szeretetetekért küzdök, amikor megszólítalak és erőt adok. Csak mindezt helyesen kell felhasználni, hogy még magasabbra lépve végül bemehessetek Birodalmamba. Szeretetem, mint gyermeke akar ott fogadni, és olyan nagy boldogságokat készít, amelyekről semmi elképzeléstek sincs.

Amit hozzátok intézett szavaim által el akarok érni az, hogy megyőződjetek jelenlétemről, és szeretetemet viszonozzátok. Hogy szíveteket megnyissátok, belétek sugározhassam szeretetemet, hogy aztán a velem való egyesülés szeretetben létrejöhessen - mert ez a boldogsághoz hozzátartozik. Ekkor már örökké magasztaltok, hálát és dicsőséget énekeltek, mert olyan tökéletesek lettetek, mint kezdetben voltatok - mert Atyátok is tökéletes.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8268                                                                                                             1962. 09. 09.

A felemelkedéshez Isten kinyilatkoztatások által adja segítségét

Már öröktől fogva tart szerető gondoskodásom, mert már öröktől fogva eltávolodtatok tőlem, és boldogtalanok vagytok. A magatak földi életében nem tudtok semmit az emberként való megtestesülés előtti végtelen időkről, mert már mögöttetek van, tehát legyőztétek. Most mint ember jártok a Földön, és fogalmatok sincs, hogy milyen sorsnak mentek elébe, és mindaddig nincs fogalmatok róla, amig az utat szabad akarattal felém nem veszitek. Csak ekkor múlik el felőletek a visszaesés veszélye, enélkül újból meg kell tenni a végtelenül hosszú utat. De mert minden szeretetem a tiétek, megállás nélkül olyan hatást gyakorlok rátok, hogy annak a hatalomnak adjátok vissza magatokat, aki az életbe hívott. A földi élet alatt ez a saját elhatározástoktól függ - az pedig szabad! Visszavezethet a legnagyobb boldogsághoz - de létrehozhatja legnagyobb zuhanástokat is. Mert egyedül a szabad akarat döntheti el, hogy milyen sors vár rátok az örökéletben.

Amig ez az akarat kötött volt - tehát amig a lélek a muszáj-törvény alapján vándorolt át az egyes teremtéseken - a lemerülés veszélye nem állt fenn, mert ellenfelemnek nem volt fölöttetek hatalma, szeretetem pedig megállás nélkül felfelé húzott. Most viszont mint emberek - szabadok vagytok. Ezért ellenfelemnek megint joga van rátok, és befolyást gyakorolhat. Tehát szabad akarattal és állhatatosan ki kell tartanotok vele szemben, az utat szabadon kell felém vennetek, és akkor megálltátok az utolsó földi próbát is, és megszabadulhattok minden külső formától.

Mivel szeretetem hívott az életbe, és szeretem soha nem csökkent és nem is fog csökkenni - azért én állandóan mellétek állok, és épp úgy küzdök akaratotokért, mint ellenfelem. Minden esemény úgy lép elétek, hogy általa gondolataitok felém irányuljanak. Mert amint elérem, hogy mint a Legtökéletesebb Lényt, aki szeret, és boldogságtokat akarja elismertek - úgy magamnak megnyertelek benneteket.

Tehát ki kell nyilatkoztatni magamat, el kell érnem hogy tudomást vegyetek arról a hatalomról amely életet adott, azonkívül lényemről is felvilágosítást kell adnom. Ismeretet kell nyújtanom róla, ez a lény hogyan munkálkodik és tevékenykedik, és ti milyen összefüggésben vagytok vele.

Mivel gondolkodóképességet és értelmet kaptatok, azért állandóan megfontolásra indítalak. Gondolkodástokba bekapcsolódom, és úgy kormányozom földi sorsotokat, hogy gondolhassatok rám. Tehát minden módon azon vagyok, hogy akaratotokra hatást gyakoroljak, és az felém fordulva magát nekem átadja. Erre késztet az igen nagy szeretetem, amely hozzátok akar kapcsolódni, de ehhez szüksége van a szabad akaratotokra.

Az emberi testbeöltözés előtti megtett hosszú út után most abban az érettségi állapotban vagytok, hogy csak ki kellene használni az emberi létnek adott kegyelmeket - és eljutnátok célotokhoz. Mert az élet minden napja meghozza az alkalmat, hogy Istenetek és Teremtőtökről valami ismeretet szerezzetek. És az élet minden napja olyan alkalmat is ad, hogy szeretetet gyakorolhattok, szeretetben munkálkodhattok. Ez helyes gondokodást alakít, és afelöl ad világosságot, hogy a Földön egy feladatot kell teljesíteni. Ezzel nagy ismeret nyílhat meg arról, hogy mi a földi lét oka. Ez a tudás elvezethet hozzám -mert magam vagyok az, aki ezt a tudást felétek vezeti. Meg kell tanulnotok hogy felismerjetek, és aztán tudatosan törekedjetek hozzám.

Szeretetem mindent megtesz, csakhogy a fejlődési folyamatot befejezhessétek, ami visszavezet hozzám. Egyet azonban végtelen szeretetem sem tud megtenni: ERRE A VISSZATÉRÉSRE AZ AKARATOT NEM KÉNYSZERÍTHETI.

A földi utat a legnagyobb szabadságban kell megtennetek. Ha az akarat mellettem dönt - mérhetetlenül boldogok lesztek, és azok is maradtok. Visszaeséstől többé már nem kell félnetek, mert amit egyszer megnyertem magamnak, azt szilárdan megtartom, és már örökké nem adom át ellenfelemnek.

A földi élet folyamán viszont ő ugyanúgy küzd a lelketekért. Ezt is meg kell tapasztalnotok, hogy tudatosan dönthessetek. A továbbiakban gyakoroljatok ellenállást az irányába hogy segíthessek, utatokat hozzám irányítsátok, és JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓ MŰVÉNEK KEGYELMEIT igénybe vehessétek. Benne magam jöttem a Földre, hogy lelketekért kifizessem a váltságdijat. Ugyanis - épp úgy ellenfelemé is vagytok, mert szabad akarattal követtétek egykor.

De tudnotok kell, hatalmától úgy lehet megszabadulni, ha utatokat a KERESZT felé veszitek, és ezzel kimutatjátok azt az akaratot, hogy szabadon választottatok engem.

Ezért az embereknek állandóan kinyilatkoztatom magamat, ismeretet adok földi életük okáról és céljáról, és arról, hogy a végső megváltást Jézus Krisztus által kapják meg - akiben magam hoztam megváltást a bűntől és a haláltól.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.9002                                                                                                             1965. 06. 25.

Miért van ismételten újkinyilatkoztatás?

Mivel az emberek akarata szabad - Isten szavát nem lehet a változtatásoktól megóvni. És a fordításokat sem végzik mindig szellemben felébredt emberek, tehát TÉVEDHETNEK. Az Újkinyilatkoztatások adásának az okát ebben lássátok. Az Újkinyilatkoztatások feladata, hogy helyreigazítsa a torzításokat és így, Isten szava igényt tarthasson a tiszta igazságra. Újkinyilatkoztatások nélkül lehetetlen volna a tévtanítások kiküszöbölése, különösen hogy az emberek ráhagyatkoztak, MAGAM óvom meg szavaimat a változtatásoktól.

De meg kell értenetek, az emberek szabad akarata ezt lehetetlenné teszi. Szabad akaratukat megkötötté soha nem tehetem, még akkor sem, ha a tiszta igazságról van szó. De az embereknek biztosítékot adtam, garantáltan az igazságban lesznek, ha erre vágyakoznak. Tehát ezek szerint nem hagyatkozhattok arra, hogy változtatás nélküli szellemi értéket kaptok, amikor "Isten szavát" predikáljál. De én biztosítékot adok, hogy az igazságot kapjátok ha az igazsagra VÁGYAKOZTOK. Igen, akkor még a prédikáló is irányítást kap a prédikációjában, akkor is, ha szelleme még nem ébredt fel, és gyakran nem azt mondja majd amit akart, HANEM SZÁJÁBA ÉN ADOM A SZAVAKAT - csak azért, mert egy ember komolyan vágyakozik, és az igazságnak megfelelő oktatást kér!

Ha ez a kívánság sok emberben felmerülne, és csak az igazságot akarnák tudni - akkor a prédikálók is hamarosan felismernék tévedéseiket. Jobban fáradoznának, hogy figyeljenek a benső hangra, amely másra tanítja őket.

Minden embernek van lehetősége, hogy "állítólagos" szavaimban megtalálja a hamisat, mert a szeretet megvilágosítja szellemét, és az csak a tiszta, hamisítatlan tudást fogadja be. Csak ekkor látja, milyen sokfelé rejtőzik tévedés, hol tudott az ellenfél dolgozni, mert az emberből hiányzott a szeretet világossága. Azt is tudja már, az ember csak az értelmével nem képes a problémák megoldására, ha nem kap támogatást a szellemétől. Rájön arra is, miért van helyreigazításokra szükség, amiket az Újkinyilatkoztatások formájában adok nektek. És ezért mindig és újra - ahogyan megígértem - kinyilatkoztatom magamat azoknak, akik szeretnek, és parancsaimat megtartják. Mert egy téves gondolat sok másikat von maga után, és a végén csak egy torzkép marad rólam, amely minden mást mutat, csak nem a JÓ, SZERETETTELJES ISTENT, AKI MINDENKINEK ATYJA KÍVAN LENNI! Éppen, mert már sok téves szellemi értéket vettetek magatokba, azért idegen nektek a szeretet istene. Távol vagytok tőle, nem ismeritek el Atyátoknak, és így nem is törekedtek feléje. Amit rólam tudtok, inkább arra alkalmas, hogy méginkább elidegenedjetek tőlem!

Én viszont szereteteteket meg akarom nyerni, azért megragadok minden alkalmat, hogy beszélhessek veletek. Ha nem is közvetlenül, de olyan embereken keresztül, akik engedik hogy Szellemem bennük dolgozzon, és vagy közvetlen szavaimat vezetik hozzátok, vagy rendezett gondolkodásuk alapján, az igazságnak megfelelő oktatást tudnak adni. Nagyon fontos, hogy helyes gondolkodásmódba kapjatok bevezetést, és tudjátok, mit fogadhattok el, és mit utasítsatok vissza. Nehogy azt higgyétek, garanciátok van a helyes gondolkodásra, ha tudástokat a Könyvek Könyvéből merítitek! Mivel nem alkalmazok kényszert az ember akaratára, nem akadályozhatom meg ha valaki hiányos tudása miatt saját jónak tartott véleménye szerint magyarázza az ebből a könyvből vett szellemi értéket. Mindenben szellemi értelmezés van elrejtve amit beszéltem, és ezt csak az emberben lévő szellem képes felismerni. Viszont a szellemet csak a szeretet képes életre ébreszteni, és ahogy megigértem utána már minden igazságba bevezeti.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8364                                                                                                             1962. 12. 28.

Az ember kötelessége hogy megvizsgálja a szellemi értékeket!

Nem mentegethetitek azzal magatokat, hogy téves tanítást kaptatok. Részemről abban a helyzetben vagytok, hogy az értelmeteket használhatjátok. És ha csak annyi ismeretet kaptatok, hogy van Isten és Teremtő, aki által minden keletkezett, aki mindent fenntart amit magatok körül láttok, és rólatok is gondoskodik - úgy gondolatban csak ehhez a Teremtőhöz kell fordulnotok, és mondom nektek, ha igazán akarjátok, akkor gondolataitokat úgy kormányozom, hogy felismerhessétek őt.

A szellemi világból is majd olyan gondolatokat kaptok, amelyekben folyvást rólam és rólatok lesz szó. Ezek majd felvetik a gondolatot, vajon ti milyen viszonyban vagytok Istenetekkel és Teremtőtökkel? Ne eresszétek el magatok mellett ezeket a gondolatokat, hanem engedjétek, hogy megmozgassanak. De azt soha el ne felejtsétek, hogy MINDEN ember tévedhet, aki csak az értelmét veszi igénybe!

Tehát meg kell kérdezni magatoktól, tévedésmentesek e azok az emberek, akik oktatnak benneteket, akik olyan tudást tárnak elétek, amit ők is egy másiktól kaptak, vagy tanulmány útján jutottak hozzá. Bizonyára kétségek merülnek föl, és akkor jól teszitek, ha a dologról gondolkodtok. Ekkor meghatározó lesz az az akarat, hogy vajon vágyódtok e magatok az igazságra. Mert egyedül ez az akarat hozza létre, hogy a tiszta igazságot megkapjátok. Ha gondolkodás nélkül csak elfogadjátok amit elétek tárnak, úgy soha nem találjátok meg az utat hozzám. Tisztán csak értelmi tudást kaptok, amely a szívet soha meg nem indítja. Legcsekélyebb előnyére sem válik ez lelketeknek, mert sem igazi ismeretre nem vezet, és arra sem indít, hogy önmagatokon dolgozzatok. Ez világi tudás, és az is marad, akkor is ha szellemi problémát tartalmaz. Ez az ismeret csak AZ ÉRTELEMHEZ SZÓL, de a szellemet nem veszi igénybe hogy megvitassa amit hallott, és felismerhesse hogy mit kapott.

Amikor pedig parancsok akadályoznak abban, hogy valamiről gondolkodjatok - akkor magatok is felismerhetitek az ilyen tilalom értelmetlenségét, és bosszankodhattok is rajta. Már ezért is kételkedhettek a tanítás igazságában. - Nem szükséges hogy minden tévedés legyen benne, de mégis teremtsetek magatoknak tiszta ügyet, és gondolkodjatok rajta. Ahhoz forduljatok, aki Istenetek és Teremtőtök, és aki az egyetlen, aki MAGYARÁZATOT adhat a dologról.

A halott tudással ne elégedjetek meg, és igyekezzetek eleven tudáshoz jutni. A tudás addig halott, amig a lélekre nem tud befolyást gyakorolni, amennyiben önmagán végzett buzgó munkálkodásra indítja, ami elsősorban a szeretetből induló cselekvésekből áll. Mert amint az ember a szeretetben él, gondolatai is világosságot kapnak, és már nem elégszik meg azzal, ami nem felel meg a teljes igazságnak. A benne lévő szeretet által kapott világosság már nem engedi, hogy gondolkodás nélkül mindent elfogadjon, amit eléje tárnak, hanem vizsgálódásra készteti. MERT A SZERETET ISTENI ELV, AMELY HAZUGSÁGOT VAGY TÉVEDÉST SOHA NEM TŰR MEG MAGA MELLETT!!!

Ezért eleven vágy indul el benne az igazság után. Ekkor mindegy hogy milyen módon, de megkapja az igazságot! Mert aki vágyódik az igazságra az megkapja, mert az már utánam kívánkozik, aki az örök igazság vagyok!

És én megnyilvánulok neki, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon az igazságot elvezetem hozzá, amit az minden kételkedés nélkül elfogad és kiértékel.

Önmaga teljességére mindenkinek magának kell törekedni. Van rá képessége, mert az valóban csak annyiból áll, hogy kapcsolatba lép velem. Azaz, szellemben és igazságban azért imádkozik, hogy földi útját eredményesen járja. Biztos, hogy ez az imája teljesül, mert belülről ösztönzést kap, hogy szeretetből cselekedjen. Ezáltal világosságot kap, és olyan úton jár, amely a beteljesülésre vezet.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.5785                                                                                                              1953. 1o. 1o.

A folyamatos kapcsolat Istennel biztosítja az eredményt

Akármit csináltok, mindenhez kérjétek a segítségemet. Nélkülem ne kezdjetek semmihez, nélkülem egy útra se térjetek. Engedjetek mindig előre menni, és akkor én leszek az a cél amit biztosan elértek.

Ezért minden szellemi ügyben is bízzátok rám magatokat, és mert majd SZELLEMEM kormányoz, igazi jótanácsot kaptok! Másra nem is lesztek képesek csak hogy helyesen gondolkodjatok és cselekedjetek, és értem és Birodalmamért eredményesen dolgoztok. A dolognak mégis az lesz a látszata, mintha mindent saját akaratotok szerint gondolnátok és tennétek. Annyira nem lépek előtérbe, mintha akaratom végbevitele kényszer lenne - ennek ellenére az én akaratom az, ami általatok kifejezésre jut.

Ha minden munkát, minden gondolati és szóbeli kijelentést előtte nekem ajánlotok, biztosak lehettek, hogy befolyást gyakorolok rá. Erre az előzetes kapcsolatra azért van szükségem, hogy akaratomat megérezzétek, és már annak megfelelően gondolkodjatok, beszéljetek és cselekedjetek.

Arra ne is gondoljatok, hogy számomra a munkát nem tudjátok elvégezni. Amíg nem tekintitek világi munkának, hanem nekem akartok vele szolgálni - és mint szolgák velem állandó kapcsolatban vagytok, hogy utasításaimat fogadjátok - addig minden rendben van. Az utasítást szívetekbe adom, amennyiben olyan érzésekkel telítem, amelyek akaratomnak megfelelő cselekvésre indítanak. És akkor minden áldott lesz, amihez hozzákezdtek.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.6676                                                                                                             1945. 10. 24.

„Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg!”

"Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg" Ezt azoknak mondom, akik hajlamosak a kételkedésre, akiknek nincs helyes ítélőképességük, és azon aggódnak, elfogadhatnak-e olyan szellemi értéket, ami szokatlan módon került hozzájuk. Az értéket minden előítélet nélkül fogadjátok el, majd kérjetek, hogy szellemeteket megvilágosítsam, és gondolkodjatok el az így hozzátok jutott dolgokon. Ami számotokra elfogadhatatlannak tűnik - mert még nem tudjátok felfogni - azt most kapcsoljátok ki, és üdüljetek fel azon, ami az első vizsgálat után nektek is hihető.

Nem kérem, hogy vakon higgyetek! Azt kérem, hogy a hozzátok érkezett szellemi értéket vizsgáljátok meg! Gondolkozzatok rajta, és ami érthetetlennek tűnik jobb ha visszautasítjátok, mintha gondolkodás nélkül elfogadjátok. Mert nem hoz áldást az olyan gondolati érték, amelyhez gondolatban még nem foglaltatok állást! Más a helyzet ha komolyan veszitek, hogy az igazságot szeretnétek tudni, mert akkor az igazságot fel is ismeritek, amikor küldöttem azt a szellemi értéket viszik hozzátok, amelynek én vagyok az eredete. Mert ezeknek a szavaknak életadó ereje van - természetesen feltételezve, hogy az örökéletre törekedtek.

"Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg!" Nem hangzik-e ez ellentétesen ama szavakkal: higgyetek csak anélkül hogy gondolkodnátok? Hiszen én a ti tetszéstekre bízom, hogy mit higgyetek, amikor arra szólitalak, hogy a legjobbat tartsátok meg. Azért bízom tetszéstekre, MERT NEM KÍVÁNOK VAK HITET AZ EMBEREKTŐL.

De ti, akik azt követelitek, hogy nem kívánatos "a hittételek fontolgatása" - miért gátoljátok meg az emberek vizsgálódásait? Nem éppen akaratom ellen cselekesztek? És tisztában vagytok a következményekkel, amit az emberekben a kényszerhit okoz? Én minduntalan azt hangsúlyozom, hogy az akarat szabad, minduntalan megemlítem, hogy az ember felelős szabadakarati döntéseiért, minduntalan a szellemi kényszerítéstől óvok, és azt magyarázom, mi lényeges a földi életben.

Mindezt az Írás is bizonyítja: "Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg!" És minden komoly, akaratomat teljesíteni akaró ember felháborodhat ezen, hiszen nem egyezik meg az egyházi oldalról érkező paranccsal - hanem átgondolásokra szólítja. Vajon kinek a szava, és kinek a tanítása szavahihetőbb? Ezekhez a szavaimhoz nem fűzhettek más értelmezést mint azt, hogy foglaljatok állást minden hitbeli tanításhoz. Legyen mindegy nektek, hogy ki tárja elétek a szellemi értéket - ti foglaljatok állást felőle.

A belőlem való tiszta igazságot, ami közvetlen módon, felülről érkezik hozzátok azt is megvizsgálhatjátok, és én nem kárhoztatlak, ha habozás nélkül nem tudtok mindent elfogadni. Mindig kérjétek ki a tanácsomat, és én mindarra megértést adok, ami lelketek érlelődésére szükséges.

Mikor még alacsony érettségi fokon vagytok, nem értetek meg mindent. De határozzátok meg magatok, hogy mit fogadtok el. "Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg." Azt bizonyítjátok ezzel, hogy komoly gondolkodással vágyódtok az igazságra. Aki anélkül fogad el mindent hogy megvizsgálná, az közömbösségét mutatja, az igazságban sem él, mert az mindegy neki.

Felelősségteljes felfogás soha ne támogasson ilyen beállítottságot. Az embereket inkább a szellemi értékek megvitatására bíztassa, és azt ne akadályozza meg. Csak akkor lesz a szellemi érték áldás az emberek számára. És mert igénybe veszi szabad akaratát, ez arra segíti, hogy elérje a szellemi érettséget, mert a szabad akarat döntésén múlik minden.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.7521                                                                                                              1960. 02. 31.

Tiszta igazság  -  Szó a magasból

Csak tartsátok mindig szavaimhoz magatokat, és mikor szellemi értéket kívülről közvetítenek, azt vizsgáljátok, hogy egyezik-e a nektek közvetített közvetlen szavaimmal. Ami ellentmond neki, azt utasítsátok vissza. Mert amit a Szellem hirdet belőlem, az tiszta igazság, és azt mindig képviselhetitek. Nem kell félnetek, hogy tévedést adtok tovább, ha ahhoz tartjátok magatokat, amit a magasból én vezetek hozzátok.

Az én akaratom, hogy az emberek között elterjedjen az igazság, azért arról is gondoskodok, hogy megkapják. Szellemem által csak ott beszélek, ahol van rá biztosíték hogy elfogadják, és változtatás nélkül adják tovább. És én tudom, hogy ez hol és mikor lehetséges - és ott kiömlik Szellemem. Azt akarom, hogy az emberek az igazságban éljenek. De azt is tudom, hogy ellenfelem nagy hatást gyakorol rátok, és állandóan tévedésekkel akarja átszőni az igazságot. Én tudom, hogy az igazságra ki vágyódik, és ezzel ellenfelemnek rá kevesebb a befolyása. Így azt is tudom, az igazság utáni vágy mikor ad lehetőséget, hogy a Földre vezessem és továbbvigyék azokhoz az emberekhez, akikben szintén ég a vágy és akarat, hogy az igazságot szolgálják.

Mikor a Földön jártam az evangéliumot magam hirdettem. És akármiben oktattam őket, tőlem mindig a tiszta igazságot kapták. Most is a tiszta igazság indul ki tőlem, és csak egy vágyódó, tiszta szívre van szüksége, hogy befogadja és értékelje, mint igazság. Ugyanakkor világosságot is terjeszt, és az igazság ismertetőjegye, hogy az ember növekszik felismeréseiben, tudása tiszta világosságot ad neki - ezt pedig csak az igazság képes megtenni.

A tévedés összezavarja a gondolkodást, elsötétíti a szellemet, és nem tud boldogító hatást elérni. Aki az igazságra vágyódik, az érzi a világosság áldását. Aki tévedésekben van, nem érzi, hogy a szellem sötétjében él. Azt ne mondja egy ember se, hogy az igazság elérhetetlen, és megközelíthetetlen az ember számára. Ha az igazságra vágyódik, és ezért velem komoly kapcsolatba lép, minden egyes ember megkaphatja. Most nyilvánvaló, hogy magasból érkező szavaim által az igazságot kapjátok, és bármikor utánanézhettek, hogy mennyire egyezik a kintről hozzátok juttatott szellemi értékkel. Mert amit magam vezetek hozzátok, az nem lehet más, csak igazság.

Értékeljétek ezt nagyra, semmikor se adjátok oda, mert hallatlan jelentőségű kegyelmi ajándékot kaptatok benne, amely eltünteti a szellemi szükséget, a világosság és erő állapotába helyez, és segíti lelketetek érlelődését. Nagy szeretetem ajánlja ezt föl nektek, hogy ne vándoroljatok a szellem sötétjében.

Szellemem alámerül, beömlik egy nyitott edénybe, és mindig újból megtölti. Szellemem az igazságot adja, és ez egyedül csak tőlem származhat. Ezért meggyőződéssel képviselhetitek embertársaitok előtt, mert tőlem semmi hazúg szellemi érték nem indulhat ki.

Hogy mindez tőlem származik, azt ismételten és újból az tanúsítja, hogy mindig EMBERRÉVÁLÁSOMRÓL, és MEGVÁLTÓ MŰVEMRŐL történik említés. Arról történik említés, hogy én, JÉZUS KRISZTUS, maga az Istenetek és Atyátok, a ti megváltótok lehajolok hozzátok, hogy tanúságot tegyek magamról. Szokatlan hatást állapíthattok meg, és így szellemi erőre következtethettek. Ezt a szellemi erőt már könnyű isteni erőnek elismerni, mert megállás nélkül csak a szeretetet tanítja, és JÉZUS KRISZTUST, mint egyetlen és legfontosabb CÉLT állítja a szemetek elé.

Azért mindent elhihettek, amit Szellememen keresztül kaptok, mert "AZ ÖRÖK IGAZSÁG" hajol le, és tanít benneteket -mert azt akarja, hogy az igazságban járjatok.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8494                                                                                                             1963. 05. 12.

Kegyelmi adomány még a vég előtt -  Jézus Krisztus

A vég előtti utolsó időkben kegyelmeim végtelen sokaságát öntöm ki a Földre, mert az embereknek szükségük van rá. Sok támogatásra van szükségük, hogy a földi út utolsó szakaszát eredményesen tehessék meg. Egyáltalán a helyes útra is még sok embert kell visszavezetni, és ezeknek is segítségre van szükségük, mert a szakadék felé mozognak.

Amit az utolsó időben felhasználok, az minden kegyelmi eszköz, mert az emberek nem tesznek hozzá semmit, hanem közömbösen járják a földi utat - és így nem is szolgálnak rá, hogy segítsem őket. Sőt, inkább ellenállnak - nemhogy a segítséget elfogadnák. Ennek ellenére szeretem minden teremtményemet, és egyet sem akarok elveszíteni. Nem akarom, hogy megint boldogtalan állapotban kelljen végtelen időket eltölteniök. És ezért a JOG ELŐTT, MÉG KEGYELMET GYAKORLOK! Nincs semmi, amit ki ne próbálnék, hogy megmentsem őket még a vég előtt.

Minden egyes emberről tudom, hogy mi van hasznára. Tudom, mi alkalmas, hogy helyes útra lehessen kormányozni. Ezeket fel is használom anélkül, hogy kényszert gyakorolnék akaratukra, mert kell, hogy szabadon döntsenek. Mindent megkönnyítek nekik. A kegyelmi eszköz úgy kerül hozzájuk, hogy azt nyilvánvalóan fel kell ismerniök. Az ember folyton utalást kap a szellemi világra - valamilyen formában a halál is ismételten eléje lép, mert a saját környezetében éli át. A haláleset számtalan fajával találkozik, olyan embereket kell odaadnia, akik kedvesek és drágák neki.

Saját múlandóságára is ismételten kap figyelmeztetést, és foglalkozhat a gondolattal, vajon mi következik a halál után? Gondolatait a szellemi világ is maga felé kormányozza. Gyakran gondol megholtjaira, és felmerül a kérdés: vajon hol vannak? Végképp elmentek? Van kilátás a viszontlátásra? A vezető szellemek, akiknek védelmére az ember rá van bízva, ekkor bekapcsolódnak, próbálják gondolatilag befolyásolni és magyarázatot adnak. Lehetővé teszik, hogy egyenesen a Földre juttatott szavaim kapcsán jusson az illető ismeretekre, vagy hogy olyan könyv jusson a kezébe, amely magyarázatot ad. Mindent megtesznek, hogy védencük gondolatait igazi hazájuk felé irányítsák, ahová akkor lépnek, amikor búcsút vesznek a Földtől. Az élőkre a megholtak is gyakorolnak hatást, amennyiben gondolataikba állandóan bekapcsolódnak, és így bizonyos módon kapcsolat létesül a földi és a szellemi világ között.

Kegyelmem mértéke kimeríthetetlen. Mindenki kihasználhatja, ha akarata kész rá. Hangom is azért hangzik fel, mert aki hallja és elfogadja, az kihasználja a legnagyobb kegyelmi ajándékot, amely valóban biztos eredményt hoz: segíti lelke érlelődését, és még a Földön eléri célját, hogy megtalál engem, kapcsolatba lép velem - és ez már az eljövendő tökéletességet is biztosítja neki. Mert nagyon fontos dolog, hogy az ember még akkor állítsa helyre velem kapcsolatát, MIELŐTT LELKE ELHAGYNÁ A TESTET, mielőtt elérkezne a Földtől való búcsú pillanata.

Ha felismert és elismert engem, akkor nem veszik el, mert a kereszt felé, Jézus Krisztushoz, a megváltóhoz veszi útjat, benne felismer, és ezzel útját már felém irányítja. Ekkor örökre kikerült az ellenfél kezeiből, mert Jézus megváltja bilincseitől. Jézus az, aki az ő bűneit is magára vette, és szabaddá tette az utat az Atyához.

Jézus és én - egy vagyunk. Ennek felismerése biztosíték, hogy az egykor elbukott visszatér hozzám. Az embernek szavaimmal nyújtok felvilágosítást. Ezért az én szavam a legnagyobb és leghatásosabb kegyelmi adomány, amit még a vég előtt nyújtok. És boldog aki elfogadja, mert az valóban nem veszik már el.

Az idő már rövid - és a sötétség oldaláról heves küzdelem folyik a lelkekért. De én is küzdök értetek teremtményeim, és mellétek állok, hogy helyesen döntsetek, hogy a küzdelmet megálljátok - hogy utatokat Jézus Krisztus felé vegyétek, akiben én lettem ember, hogy megváltsalak benneteket. Vegyétek igénybe a megváltás nagy kegyelmi művét, amit Jézus vitt végbe. És mondom nektek, megszerzitek a győzelmet, és megszabadultok tőle, aki el akar pusztítani benneteket.

                                                                                       Ámen