KRISZTUS-

PROBLÉMA

 

 

 

Isten maga  nyilatkoztatja  ki

A  GOLGOTA  titkát!

 

Csak  Jézus  Krisztus  által

van  megváltás!

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA  DUDDE

 

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján.14,21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

 

G. Szieger Magda

 

1913 - 2001

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

Az ősbűn, és a Megváltó Mű jelentősége

Isten emberré válása

"És az Ige testté lett ..."

Jézus mérhetetlenül szenvedett

Nagypéntek

"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"

Krisztus vére - Bűnadósság

Alászállás a pokolra    -   Lucifer ellenségessége

Húsvét szombatja

Jézus feltámadása  -  Húsvét

A keresztáldozat bemutatása minden időkre,  és az örökkévalóságra szól

Csak Jézus Krisztus által van megváltás

Ne legyen hiábavaló a keresztáldozat!

Jézus Krisztus mennybemenetele

"Senki sem mehet az Atyához..."

Jézus Krisztus nélkül nincs szabadulás

Jézus Krisztus megmentőként jött

"Minden hatalom nekem adatott a Mennyben és a Földön"

Jézus szellemi missziója

Jézus létének bizonyítéka a Földön

Isten és Jézus egy  -  Isten emberré válása

Az ember helyes beállítottsága Jézus Krisztus Megváltó Művéhez

Jézus nevének megváltó ereje

Az embereknek megmutatják a helyes utat

Az örökéletet el ne játszátok

Terjesszétek az Evangéliumot az egész világon

A Jézus Krisztusba vetett hit veszélyben van

 

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

 

2006

 

B.D.Nr.7136                                                                                                             1958. 06. 01.

Az ősbűn, és a Megváltó Mű jelentősége

Állandóan figyelmeztetlek, és arra emlékeztetlek, hogy én meghaltam a kereszten. Ha erről nem volna tudomástok, akkor a Földön az embereknek, a túlvilágon a még megváltatlan szellemeknek ismételten és mindig, az emlékezetébe idézem - vagy ismeretet vezetek hozzájuk - mert nem szabad ismeret nélkül maradni annak, aki egykor boldogságra akar jutni.

Mi a haszna ha tudtok is az "ember Jézus" létezéséről, aki földi létét kereszthalállal fejezte be, ha kereszthalála SZELLEMI JELENTŐSÉGÉRŐL nem tudtok. Ha nem tudtok arról a misszióról, amit a bűnös emberek miatt vitt végbe.

És mi haszna, ha nektek meg is mondják: az emberiséget megváltotta a bűntől - de ti nem jöttök rá az összefüggésére, és számotokra csak szavak maradnak, amelynek értelmét nem fogtátok föl.

És amíg nem ismeritek az okát, hogy miért van emberi élet a Földön - addig azt sem tudjátok megérteni, miért nevezik bűnösnek az emberiséget - holott köztetek nincs senki, aki bűntelen lenne. De a Krisztusi Megváltó Mű jelentősége akkor növekszik, amikor tudtok az ŐSBŰNRŐL, mert ez a bűn az oka a földi életnek.

Ez a bűn NAGYSÁGÁBAN nem hasonlítható az emberek bűnösségéhez, még akkor sem ha tudjátok, hogy a bűnösség az ősbűn következménye. De a bűnöket, amiket az ember a Földön elkövet, már a Földön, vagy a túlvilágon kiengesztelheti, bármennyi időre volna szüksége hozzá.

De az ŐSBŰNT lehetetlen hogy ki tudnátok engesztelni, sem a földi, sem a túlvilági életben. Mert az ősbűn nem abból állt, hogy a már önmagában tökéletlen ember megszegett valamit. EZT A LEGNAGYOBB TÖKÉLETESSÉGBEN ÁLLÓ LÉNYEK KÖVETTÉK EL. Nekik nem volt világosságban és ismeretben hiányuk, őket az a gondolat uralta, hogy túltesznek rajtam - tehát akiket a világosság és erő gőgössé tett.

Ez OLYAN MÉRHETETLENÜL NAGY BŰN, hogy ezt a lény képtelen kiengesztelni. Örökkévalóságok sem lennének elegek erre.

Ezzel a bűnnel a lények a mélységbe zuhantak: azaz, elvesztették világosságukat és erejüket. Egyúttal átfordultak mindennek az ellenkezőjére, és elvesztettek minden isteni tulajdonságot, helyette magukba fogadtak minden rossz tulajdonságot és ösztönt. Ellenfeleim lettek, míg végül szellemi szubsztanciájuk teljesen meg nem keményedett, és már önmaguk létének sem voltak tudatában.

Ezt az elkeményedett szellemit száműztem a formákba. Illetve: feloldtam őket számtalan szellemi részecskére. Ezeket belenemzettem a teremtett számtalan formába, amelyeket szeretem, bölcsességem és hatalmam azért hozott létre, hogy újra vissza vezesse hozzám ezeket a bukott szellemieket. Mert boldogság a rendeltetésük, és ezt a boldogságot csak nálam találhatják meg.

Bár a teremtésen való áthaladás a mérhetetlen nagy bűn kiengesztelése miatt van, de muszáj-állapotban teszik meg, akaratuk meg van kötve - ezért nem értékelhető úgy mint az ősbűn kiengesztelése. Tehát a lénynek egyszer megint abba a helyzetbe kell kerülnie, amikor ettől a bűntől szabad akaratból akar megszabadulni. Ekkor megadható neki az ismeret, hogy bár súlyosan félrelépett, de van olyan út, amely nagy vétkétől megszabadítja. És ez a kereszthez vezető út, és az ősbűntől való megszabadulást csak az ISTENI MEGVÁLTÓ, és a MEGVÁLTÁS művének elismerése hozhatja meg. Ezt a kereszthez vezető utat a földi élet idején kell megjárni, hogy aztán a testi halál után ismét felvételt kapjon a Világosság Birodalmába, ami az ember tulajdonképpeni hazája.

Igaz, a lelkek a túlvilágon is tudnak a Megváltás Művéről, és a hozzám vezető útra ott is ráléphetnek, viszont a tökéletességnek azt a magas fokát már nem érhetik el, amit a Földön elérhettek volna - ha elismerik Jézust, mint Isten Fiát, és a Világ Megváltóját, AKIBEN ÉN MAGAM TESTESÜLTEM MEG, hogy megnyerjem azt az elismerést, amit egykor megtagadtak tőlem.

Nektek embereknek tudnotok kell a MEGVÁLTÁS ilyen nagy jelentőségéről! Jézus Nevét nem említhetitek úgy, mint egy olyan embert, aki magas etikai célokkal élt egykor a világon. Igen nagy jelentősége volt a missziónak, amiért a földre jött. És ha ez még tisztázatlan elöttetek, akkor kutatnotok kell a magyarázata után.

Mert a saját ismereteitektől és jóakaratotoktól függ, hogy földi utatok eredményes lesz-e. Hogy befogad-e a Birodalom, amely a hazátok volt.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8445                                                                                                            1963. 03. 22.

Isten emberré válása

A legnagyobb misztérium - Jézus Krisztusban való emberré válásom - azért ment végbe, hogy megváltsak mindenkit, aki egykor elbukott, és megsemmisítsem a tőlem való elpártolás mérhetetlenül nagy ősbűnét. De amíg az embereket nem oktatják minden igazságban, és maguk sem kívánják, hogy az igazságot megismerjék, ez mindaddig titok marad.

Ti emberek nem akarjátok elhinni, hogy az a sötétség amiben vagytok - épp ennek az ősbűnnek a következménye, és ha ez megszűnik, csak akkor lehet világosság bennetek. Viszont akkor már visszavonhatatlanul érthető lesz számotokra minden, és tovább már nem kételkedtek. A tiszta igazságot azonban csak MAGA AZ ÖRÖK IGAZSÁG adhatja meg, aki meg is akar tanítani, mert mint ÖRÖK VILÁGOSSÁG azt akarja, hogy teremtményei is világosságban éljenek.

A magatok szabad akarata dönti el, hogy az igazságot elfogadjátok-e, és arra is képesek vagytok, hogy felismerjétek, az igazságnak megfelelően oktatnak-e. Előfeltétele csak egy van. Az, hogy szeretetben éljetek. Mert a szeretet az tűz, ami a bölcsesség világosságát sugározza magából. Mint isteni rész, belétek van helyezve a szeretetnek egy szikrája, amely velem - az Örök Szeretettel - áll kapcsolatban. Amint valaki szabad akarattal ezt a szikrát lángra lobbantja, az az ősfény felé törekszik, amiből a legmélyebb bölcsesség formájában sugárzik vissza a világosság. Tudók lesztek, az ismeretek világossága világossá tesz benneteket, gondolkodástok helyes lesz, és az igazságban mozog.

Ezt az igazságot akarom hozzátok vezetni, hogy felismerjétek és teljesítsétek a földi feladatot. Ezért kell tudnotok a magatok ősbűnéről, és az én öröktől való Megváltó Tervemről, és a legfontosabb, hogy megismerkedjetek a Jézus Krisztus által végbevitt megváltástokkal. Ez az én benne való emberré-válásom. És mindenekelőtt arról kapjatok tanítást - ha valamikor el akarjátok érni az örökéletet - nem mehettek el Jézus Krisztus mellett. Jézus lement a földre, hogy az embereknek a szeretet Evangéliumát tanítsa - hogy a helyes élet-utat élje előttük - hogy a helyes útra terelje őket, amely elvezet az örökéletre.

Az ősbűnnel terhelt emberek nem érték volna el soha céljukat, ha ezt az ősbűnt el nem veszik róluk. Jézus Krisztus Megváltó Műve - halála a kereszten - ezt hozta meg. Mert a mérhetetlen adósság kiegyenlítéséhez az engesztelés munkáját ő vitte végbe. És ezt csak mint ember tehette - mert én MAGAM voltam benne, mert az én ősszubszatnciám a SZERETET. A szeretet nemcsak lényemnek e tulajdonsága, hanem ÉN MAGAM A SZERETET VAGYOK. Ennek felfogására addig képtelenek vagytok, amíg a Földön éltek. Viszont Jézusban való emberré válásomat csak ez a magyarázat teszi érthetővé. És így már az "eggyé válás" sem lesz kétséges előttetek.

Lényemet nem lehet személyessé /perszonifikálni/ tenni - de most mindent átfogó Szellemem Jézusban valami elképzelhetővé formálódott. Jézus hiánytalan összeolvadása velem akkor ment végbe, miután a Megváltás Művét végbevitte. Ezért Jézus földi útja alatt beszélhetett "a rajta kívüli Atyáról" - de az egyesülésre is ismételten rámutatott! Jézus földi vándorlása alatt elsötétült állapotban, és elsötétült világosságban voltak. Ez azt jelenti, hogy a Megváltás Művéről világos ismerete csak keveseknek volt. És azok tudatosan a kereszt alá álltak. Ők azt kívánták, hogy a megváltottakhoz tartozzanak, tehát szabad akarattal odaadták magukat Jézusnak, és bűneik bocsánatát kérték tőle.

Tehát az emberek sötét szellemi állapota megmaradt, és a Megváltás végbevitelét - Isten szeretetének ezt a legnagyobb irgalmi tettét - figyelmen kívül hagyták, Jézus csak mint ember maradt fogalom, és végbevitt missziójától megfosztották. Ezért az emberiségen megmaradt az ősbűn terhe, megmaradt elsötétült szelleme. És ha a világosság sugárzik is olykor, akkor sem ismeri föl, mert becsukja szemét, nehogy meglássa. De a fönti világosság már nem engedi kioltani magát. Mindig lesznek emberek, akik lángra lobbantják magukban a Szellem-szikrát, és képesek öröktől való Atyjuktól közvetlen tanítást is felfogni.

Ez a világosság egyszer majd tisztán sugárzik, és amikor akaratom megfelelőnek találja rá az időt - teljesen elsöpri a sötétséget. Ti emberek most egy megváltó-periódus végén vagytok, és kezdődik egy új. Abban már világos fény lesz, mert hosszú időre száműzetésbe kerül az, aki sötétséget hozott a világnak. Ebben az eljövendő világban Jézus Krisztus megváltását az emberek elfogadják, tehát elvétetik tőlük az ősbűn.

Annyira hallatlanul nagy jelentősége van a Jézus Krisztusról, Megváltó Művéről, a benne emberré-válásomról való ismeretnek, hogy valóban megteszek mindent, hogy ezt elvezessem az emberekhez. Viszont az emberek akaratán múlik, hogy elfogadják-e az utat a kereszthez, hogy az EGYNEK átadják-e bűnadósságukat, mert egyedül ő szabadíthatja meg őket, és meg is szabadítja - ha megkérik rá.

Mert az emberek bűn-adósságáért halt meg a kereszten, a nagy bűnt kiengesztelte, és eleget tett az Isteni Igazságosságnak. Mert Isten szeretete megszánta az egykor elpártoltakat. MAGA A SZERETET hozta meg az áldozatot. Jézusban MAGA AZ ISTEN váltotta meg a bűntől az embereket, és szabad lett az út a boldogság felé.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8141                                                                                                              1962. 04. 01.

"És az Ige testté lett ..."

"És az ige testté lett, és miköztünk lakozék". Én magam az Örök SZÓ leszálltam a földre, és testet vettem magamra. Ez a túlságosan is nagy szeretet és irgalom cselekedete volt. Arra késztetett, hogy kapcsolatba lépjek a tőlem irdatlan messzeségbe eltávolodott emberiséggel, akik már képtelenek voltak hangomat meghallani, szavaimat sem értették már, és így semmiféle kapcsolatuk nem volt az örökkévalóság szavaival.

Ezt a nagy távolságot maguk hozták létre. Saját erőből már soha nem lettek volna képesek, hogy közelebb jussanak hozzám, hogy hangomat úgy hallják, ahogyan kezdetben hallották, amikor még szavak által gondolatot cserélhettem minden tőlem életbe hívott teremtménnyel.

Szeretetem ezért áthidalta a nagy távolságot. Magam mentem a földre. Testet öltöttem, és teremtményeimmel kapcsolatba akartam lépni, hogy újból megszólítsam, és olyan hidat építsek, amely visszavezet hozzám a világosság és üdvösség hazájába. Magam vagyok az öröktől való SZÓ, de egyetlen embert sem tudtam volna a magasból úgy megszólítani, hogy az egykor szabad teremtmények, akik belőlem indultak - most ne jussanak a kényszerítő körülmények állapotába.

A hozzám vezető hidra a legteljesebb akarati szabadsággal kellett lépni, és azt csak a velük való beszélgetéssel érhettem el. De nem volt szabad, hogy szokatlan legyen a hang, hanem csak olyan, mint amikor ember beszél az emberrel. Ezért öltöttem testet. Jézus volt a burok amit igénybe vettem, és onnan beszéltem az emberekhez. De ami elhangzott AZ AZ ÉN SZAVAM VOLT, és a szavak által ÉN MUTATTAM UTAT az embereknek. Én tanítottam, és közöltem velük akaratomat. Az Evangéliumot - ezt az isteni szeretet-tant én hirdettem, és az lelküket abba az állapotba tudta helyezni - ha komoly volt az akaratuk - ismét minden ember hallhatta önmagában szavaimat.

Viszont előtte az embereket meg kellett váltani a bűntől és haláltól, előtte el kellett törölni a tőlem elpártoltak nagy bűnadósságát, hogy utána Szent Szellemem kiáradásával a velem való kapcsolatot meg lehessen koronázni - hogy ezután az ember önmagában meghallhassa hangomat, ahogyan az kezdetben is volt.

"És az IGE testté lett, és miköztünk lakozott!" Milyen kevesen értik ezeknek a szavaknak az értelmét! Maga az Örök Szó lépett a földre, mert az emberiség igen nagy szükséghelyzetben volt, és nyomorúságáról semmit sem tudott. Nem tudta, hogy szellemi sötétségben éli életét, és nincs világos látásmódja. Tőlem félreeső messzeségben volt, és nem tett semmit, hogy csökkentse a távolságot. Csak az igazság tanításával lehetett segíteni rajtuk. Meg kellett ismerniük Istenük akaratát, és ezt magamnak kellett meghirdetnem.

Nekem kellet megszólítani őket - és ezt csak ember által tehettem. Ezért öltöztem emberi testbe, mert csak így taníthattam őket igazságban, figyelmeztethettem őket fordított életvitelükre, közölhettem akaratomat - és olyan életet élhettem előttük, amilyent nekik is élni kell, hogy szellemi sötétségükből kikerüljenek, azon az úton járjanak amit mutattam, hogy így újból az örökéletre jussanak.

Ellenfelem befolyása alatt álltak, és az állandóan a szeretet-nélküli életvitelre indította őket. Ebben az életvitelben a felemelkedésükhöz nem kaptak semmit, és erőtlenek maradtak ahhoz, hogy hozzákezdjenek. Én bebizonyítottam nekik, hogy a szeretet az erő, és mint erő hatékony. Betegeket gyógyítottam, és egyéb csodákat tettem, amiket csak a szeretet ereje képes létrehozni. A szeretet-nélküli életvitel következményeiről is oktatást adtam, mert azt is meg kellett mondanom, hogy miért vannak testi és szellemi szükséghelyzetben. Meg kellett mondanom, hogy állapotuk egyáltalán nem nevezhető boldognak - és mit tegyenek, hogy a boldogságot elérjék.

És mindezt Isten szájából hallhatták. És mert nagy szükség volt rá, hogy szavaimat hallják, MAGA A SZÓ szállt le a földre, és vett magára testet.

Az ősállapotban minden egyes lényben fölhangzott szavam, és mérhetetlen boldogságot okozott. És ezt a boldogságot is odaadták, mert szabadon eltávolodtak tőlem. Tehát szavaimat már nem hallották, mert szavam direkt szeretet-sugárzás volt, és a lények visszautasították.

Az a túlságosan is nagy szükség, amiben lelkük volt, megindította szeretetemet és irgalmamat, hogy SZAVAM elleni védekezésük ellenére magam közeledjek hozzájuk. És aki csak egy szikrányi kis szeretetet is gyújtott már magában, az felismerte ISTENSÉGEMET, és követett. De a legtöbb csak az embert látta bennem, tehát szavaimat is csak mint emberi szót értékelte.

Ott voltam köztük - és nem ismertek föl. Ennek ellenére meghirdettem a Szeretet Evangéliumát, ismételten szemük elé állítottam a szeretet hatalmát, kiképeztem tanítványaimat, hogy aztán az Evangélium hirdetésének feladatával kiküldjem őket a világba, és tanúskodjanak rólam.

MAGA A SZÓ jött le a földre, és az emberiség áldására testet vett magára. Amikor valahol felhangzik szavam, mindig végtelen szeretetem és irgalmam hajol le az emberekhez, és azokba az emberekbe sugározza szeretetét, akik szavaimat jóindulattal fogadják, akik meghallgatják, és felismerik benne ATYJUK SZAVÁT, akik hálásak ezért a nagy kegyelmi adományért. Mert az örökkévalóság szava én magam vagyok, és aki ENGEM meghallgat, az a legszorosabb kapcsolatba lép velem. Az utolsó földi célt is eléri, megtalálja velem a teljes egyesülést - velem, Istenével - és Atyjával - akihez most végérvényesen visszatért és örökké boldog lesz.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8463                                                                                                            1963. 04. 09.

Jézus mérhetetlenül szenvedett

Újra és újra gondoljatok rá - mit szenvedett az ember Jézus azért, mert szeretetével segítségtekre sietett, hogy a Sátán bilincseiből megszabadulhassatok. Magára vette minden bűnötöket, és emberfeletti szenvedéseket viselt a bűnök kiengeszteléséért. A bűnök adósságát végül a legkínosabb kereszthalállal fizette meg.

Habár szenvedéseinek és áldozatának mérhetetlen nagyságát ismételten szemetek elé állítják, ti érzelmileg képtelenek vagytok ennek a szenvedésnek az utánérzésére - ennek ellenére sokszor gondoljatok rá, hogy túlságosan is nagy szeretetét felmérhessétek, amely arra indította hogy teljesítse a Megváltás Művét. Szeplőtelen és tiszta lelke a világosság legfelsőbb szférájából jött le a bűnös világba. Eljött ahhoz az emberiséghez aki az Istentől való elpártolás bűnében volt, aki földi életében is folyton vétkezett, mert az ellenfél befolyása alatt állva állandóan a szeretetlenségre kapott indíttatást, és képtelen volt ellenállásra, mert az ősbűn terhe teljesen gyengévé tette. Az emberek maguk is sűrű sötétségben voltak, azért nem tudták átlátni az ellenség lelkületét. A legmélyebb szellemi szükségben voltak, ahonnan saját erőből soha ki nem lábolnak.

Jézus szánalommal viseltetett irántuk - az ő bukott testvérei voltak akik örökre elválva maradtak volna az Atyától, és ezért segítséget akart nyújtani nekik. Meg akarta mutatni nekik a visszautat az ATYAI HÁZBA. Az engesztelésre szabadon ajánlkozott. Ezt ti felfogni nem tudjátok mit jelentett. Egyaránt szenvedett testben és lélekben, mert az emberek, akik ellenfelemet követték, megtettek mindent amit csak lehetett, hogy kínokat és szenvedést okozzanak neki. A Megváltás Művét minden erővel meg akarták akadályozni.

Számotokra az is felfoghatatlan, hogy lelke mit tűrt  el a Sötétség Fejedelmének birodalmában, amikor ki volt szolgáltatva a Sátán segítőinek - és a segítők segítőinek. Jézus világossággal telített szférából jött, és Isten ellenfelének a területére, a pokolba érkezett. Ott sötétség volt, és ettől lelke mérhetetlen kínokat állt ki, mert kínosan érintette minden, ami rossz és bűnös, és minden rossz a lelkébe akart kapaszkodni, hogy magával húzza a mélységbe.

De ő ellenállt. Igénybe vette Isten erejét. Lelke tele volt szeretettel, és ez a szeretet volt az ereje. Ez tette lehetővé, hogy végbevigye a Megváltás Művét. Jézus látta az emberek szerencsétlen földi állapotát, látta tehetetlenségüket és vakságukat. Szeretetével felvette a harcot azzal, aki boldogtalanságba taszította őket, és mindenáron meg akarja akadályozni, hogy kiútra találjanak. Szeretetét szegezte szembe az ellenfél gyűlöletével, és annak gonosz hatásával. És ez a szeretet erősebb volt, mint a gyűlölet, legyőzte ellenfelét. A szeretet embertársaiért feláldozta magát, és a szeretet megvásárolta kereszthalálával az embereket - és megszabadította őket attól, aki fogságban tartotta őket.

4. hó 10-én:

Az ár nagyon magas volt. Hogy az emberek bűnbocsánatot kaphassanak, feláldozta önmagát. Bebizonyította, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, hogy a szeretet mindent végbe tud vinni, és még a haláltól sem riad vissza, ha ezáltal a fogságba lévőket megajándékozhatja a szabadsággal, a halottakat életre kelti, a foglyot kicsavarhatja a börtönőr kezeiből. Az ember Jézusnak semmi sem volt túl sok ahhoz, hogy a Megváltás Művét végbevigye. A bűnös iránt az irgalma olyan mély, hogy már nem riasztotta vissza semmi, engedelmesen és megadóan megy a halálba, és előtte emberfölötti kínokat szenved.

Ha ezeket átgondoljátok, forró szeretettel forduljatok feléje, siessetek a kereszthez, hogy azokhoz tartozzatok, akikért az ember Jézus vére kiömlött.

Szeretetének hatalma annyira járjon át, hogy szívetek legmélyéből tudjátok viszonozni, és teljesen átadjátok magatokat neki, hogy mindörökké az övé legyetek, és azok is maradjatok. Halálát és szenvedéseit nem tudjátok eleget szemlélni, akkor kerültök közelebb hozzá, ha eltölt a gondolat - ő viselte azokat a szenvedéseket, amiket nektek kellett volna hordanotok, hogy a nagy bűnt kiengeszteljétek. És ettől váltott meg benneteket. Mindez a benne élő nagy szeretet által volt lehetséges, és ez a nagy szeretet MAGA AZ ISTEN VOLT - aki teljesen átjárta az ember Jézust, erőt adott, és irgalma művét befejezve legyőzte ellenfelét. Mert a SZERETET volt az az erő, ami Isten ellenfelét legyőzte. Ezért kell eltávoznia azoktól a lelkektől, akik útjukat a kereszt felé veszik - akik Jézus Krisztust ELISMERIK MINT ISTENI MEGVÁLTÓT, és bűneik bocsánatát kérik tőle.

 

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.7083                                                                                                            1958. 04. 04.

Nagypéntek

Mindig emlékezzetek hozzátok való szeretetem végtelenségére, amely arra indított, hogy a Megváltás Művét végbevigyem értetek. Amit az ember Jézus a Földön eltűrt és átélt, azt embertársai iránti szeretetből tette. Tudta róluk, hogy a legnagyobb szellemi nyomorúságban vannak. Mint ember tudta és ismerte a nagy bűnadósságot, és a kilátástalanságot, hogy segítség nélkül megszabadulhassanak tőle, ez az ismeret, a szeretetben töltött életének a kihatása volt, ezért szánta az emberiséget, és akart segíteni rajtuk.

Szeretete következményeként ismerte fel azt is, hogy neki egy missziója van - hogy MAGAM küldtem le a földre, hogy mint földi burok szolgáljon nekem. Tehát így benne a nagy bűnadósság eltörlésére magam tudtam végbevinni a megváltást. Földi útja ennek a missziónak megfelelően alakult: a mérhetetlen szenvedések útja, amely megérlelte, és ezt jelentette a bűnös emberek között való tartózkodása is. Mert lelke a világosság honából érkezett a sötétségbe.

De azt a földi burkot, amely a lelkét takarta, egy állandó küzdelemben, szenvedések és szükségek által kellett megtisztítani a rátapadó vágyaktól és szenvedélyektől - hogy az én részemre méltó felvevő edény legyen, Én őt egészen és teljesen betöltöttem, és így EGGYÉ LETTEM VELE.

Most következett a tulajdonképpeni missziója: hogy világosságot vigyen az embereknek, hirdesse az igazságot, és a szeretet Evangéliumát. Tehát előttük élje és megmutassa az utat amin járni kell, ha haláluk után be akarnak menni a világosság és üdvösség hazájába. Földi útját az irgalom gyakorlásának semmivel össze nem hasonlítható tettével zárta le: a szenvedés keserű útjával - és mint az emberiség bűneinek áldozata - a fájdalmas kereszthalállal.

Bár ezt a missziót ember vitte végbe, de ebben az emberben én voltam, az Örök Szeretet volt benne, és a szeretet, tehát magam vittem végbe a megváltást. Mert egyedül a szeretet képes egy ilyen áldozat meghozatalára, csak a szeretet tudta a keresztút kínjait elviselni, és a szeretetnek volt ereje, hogy a legteljesebb tudatossággal, türelmesen kitartson haláláig.

Ha az ember Jézusból a kereszten ki is szakadtak, a szavak: "Istenem, Istenem miért hagytál el engem?" úgy ez a kiáltás csak egy vallomás volt arra nézve, hogy a cselekvés végbevitelére őt az Istenség nem készítette fel, hanem az ember Jézus embertársaiért a legszabadabb akarattal hozta meg az áldozatot, és a benne lévő szeretet indította kivitelezésre - de ez gondolkodását és cselekvését nem tartotta fogságban. Az ember Jézus vállaira vette az egész emberiség bűnadósságát, a kereszthez ment vele. Ember nem tudja ennek a kijelentésnek a mélységét felfogni. Az irgalom tettét én hajtottam végbe, mert szeretet nélkül az ember Jézus sem lett volna képes magára venni a szenvedésnek és kínoknak ezt a tengerét. De az "Istenség" nem tudott szenvedni. Ezért az ilyen nagy méretű szenvedést és fájdalmat egy szenvedésre képes léleknek kellett elviselni, egy embernek, mert teste érzékeny a szenvedésre, és aki mintegy kiengeszteli, amit az egész emberiség Isten ellen vétkezett. És akinek a lelke is mérhetetlenül szenved, mert a világosság honából érkezve, már a földi sötétség is leírhatatlan kínokat okoz. Az ember Jézus az "ÉN FIAM" volt, akiben tetszésem volt. Minden érzékével felém fordult, a bűnös emberiség között,  meghajolt előttem. Lelke folyton engem keresett, Istenét, öröktől való Atyját. Szeretete arra késztetett, hogy megállás nélkül beléje ömöljek, és így létre tudott jönni az egyesülés. Tehát egyesült egymással EMBER ÉS ISTEN, vagyis a legteljesebb Rendnek megfelelően létrejött az "ISTEN EMBERRÉ VÁLÁSA"

Én soha nem választhattam magamnak olyan ember-burkot tartózkodásul, amely ne lett volna tisztán csak szeretet, hiszen magam semmi tisztátalanhoz nem kapcsolódhattam. És az ember Jézusban szenvedései által minden éretlen szubsztancia már átszellemült. Ugyanakkor eltörölte az össz-emberiség bűnének adósságát, mert volt EGY, aki embertársaiért feláldozta magát.

Halála által az ember Jézus megdicsőített engem, és én megdicsőítettem őt. Mindörökre ÖNMAGAM látható burkára választottam, mert benne én magam LÁTHATÓ ISTENSÉGGÉ lettem minden teremtett lény számára - aki méltóvá teszi magát, hogy "Isten színelátására jusson."

Földi tartózkodástok alatt, állítsátok sokszor szemetek elé végtelen szeretetemet, amellyel szabadságra segítettelek benneteket. De irgalmam nagyságát csak akkor értitek meg egész mélységében, amikor magatok is bementek a Világosság Birodalmába, és átjár a felismerés világossága - mint valamikor.

Akkor magatok is részt-vesztek, azaz úgy élitek át, mint aki maga is jelen van. És megértitek azt a VÉGTELEN SZERETETET, amely mindent megtett, hogy visszanyerje az egykor elpártolt gyermekeit.

                                                                                       Amen

B.D.Nr.8201                                                                                                             1962. 06. 27

"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"

Halálom és szenvedésem a kereszten mondhatatlanul fájdalmas volt. A szenvedés bármilyen ábrázolása mind csak gyönge hasonlata szenvedésemnek. Előre láttam Megváltó Művem minden fázisát. Tudtam, mi a végső feladatom, és nem volt semmi vigaszom, amivel fájdalmamat csökkenthettem volna. Az utolsó órákat CSAK MINT EMBER kellett végigszenvednem.

Bár minden erő a birtokomban volt - Örök Atyám szeretetereje a végső pillanatokig átjárt volna - de én akaratom által már nem engedtem szeretet-erejét hozzám áramlani, mert nem akartam, hogy hatása legyen rám, és segítsége enyhítse vagy megszüntesse a fájdalmakat.

A Megváltás Műve így nem lett volna tökéletes. Hogy az emberiség igen nagy bűne megszűnhessen, az a szenvedés legnagyobb mértékét követelte.

A bennem levő Istenség tudott akaratomról és megengedte. És mert én így akartam, ő visszavonta magát, és az én emberek iránti szeretetem a legmagasabb fokra küzdhette magát. Ez a tett ismét Atyámnak szólt, akire ebben a nagy szükségemben és szenvedésemben - különösen testi életem utolsó perceiben - erősen VÁGYÓDTAM. És mert nem vettem igénybe szeretet-erejének a hatását - ez a vágyakozásom csak növekedett.

És ebben az Örök Atyám utáni vágyakozásomban kiáltottam ki magamból a szavakat: "Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?" A magam akarata volt, hogy mint ember vigyem végső kifejlődésre a bűnös emberiségért a Megváltó Irgalom művét. A legnagyobb szeretet kifejezése amit Atyámnak adhattam az volt, hogy MAGAMAT HAGYTAM HELYETTE A KERESZTRE SZÖGEZNI. Hiszen ő szállt a földre, és vett bennem lakást, mert gyermekeiért MAGA AKARTA VÉGBEVINNI a megváltást. De mint Isten, nem szenvedhetett, ezért vettem át tőle minden szenvedést, és mindvégig elviseltem.

Akárhányszor, és akármilyen érthetően akarom megmagyarázni ezt nektek, amíg nem kerültök a Szellemi Birodalomba, teljes egészében nem tudjátok megérteni. És ezért mindig a legegyszerűbb szóval magyarázom: JÉZUS ÉS AZ ATYA EGY VOLT. És mivel ez a teljes egység megvolt, azért mondhattam: "BETELJESEDETT" Az "ember" Jézus odaadta életét, szenvedett mint ember, és mondhatatlan kínjai voltak amíg meghalt. De ugyanakkor egyesülve volt az Örök Istenséggel is, mert Jézusban mindvégig szeretet volt - enélkül nem mondhatta volna: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!

Arra viszont szükség volt, hogy a szeretet csendben maradjon, és a Megváltás Műve befejeződhessen, hogy a környezet minden embere előtt a halál bekövetkeztét meg lehessen állapítani, hogy testét sírba tehessék, amelyből harmadnap majd feltámad.

Az emberekben Jézus halálát illetően kételyt hagyott volna hátra az Istenség Szellemének bármilyen megnyilvánulása. Az Istenséggel való kapcsolata felismerhetővé lett volna, ennek pedig a megváltásba vetett hit lett volna kényszerítő következménye. Holott annak szabad akaratú döntésnek kellett maradnia.

Még ezt sem vagytok képesek helyesen megérteni, de amint Szellemetek az Örök Atyaszellemmel egyesül, világos lesz bennetek, és megértitek szavaimat. Szavam mindig magyarázatot kíván adni, hogy ti, szereteteteknek és érettségteknek foka szerint meg is értsétek. Épp a Megváltás Művéről legyen tiszta igazság és megértés bennetek, akkor szeretetem nagyságát is fel tudjátok fogni. Mert értetek emberekért, a ti vétkeitekért a SZERETET leszállt a földre, és végbevitte a MEGVÁLTÁST, hogy az út az Atyához szabaddá váljon, hogy a vétkek nagy adósságát kiengesztelje - mert az örökre elzárta volna az utat az Atyai Házba.                                 

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.5478                                                                                                             1957. 09. 02.

Krisztus vére - Bűnadósság

Földi gyermekeim, értetek ontottam ki véremet, értetek megjártam a legnehezebb utat, mert ki akartalak emelni a mélységből, amelyet saját erőből nem tudtatok volna elhagyni. Tehát meghaltam értetek a kereszten. Isten Atyámnak akartam áldozatot hozni, és ő elfogadta. Így lett az megváltás számotokra. Amit az Atyánál kikönyörögtem, annak nyereségét ti viszitek el. Váljon az áldozat hasznotokra, mert abban az állapotban, amelyben Földre szállásom idején voltatok, nagy szükségtek volt rá. Azt is tudtam, hogy az ember Földre szállásom idején voltak nagy ínségben, tudtam, hogy amíg fennáll a föld, az emberek nem tudják teljesíteni rajta földi feladatukat, mert gyengék hozzá. Szántam az egész emberiséget a múltbelieket és a jövőbelieket is. Minden embert bevontam a megváltásba, minden embernek mérték nélküli kegyelmeket szereztem - csak igénybe kell vennetek, hogy a Földön elérjétek célotokat.

Áldozati halálom a legnagyobb irgalom tette volt. A szenvedést szabad akarattal, és teljes tudatossággal vettem magamra - de az isteni szeretet-erő nélkül nem tudtam volna elviselni. Viszont szánakozással töltött el az emberiség borzasztó szellemi ínsége, és mindent magamra vettem, ami csak lehetséges volt, hogy segítsek rajtatok. Jól tudtam, hogy Megváltó Művemet megkoronázza lényem teljes átistenítése - de nem e célból tettem. Egyedül szeretetből tettem a szenvedő és Istentől elpártolt szellemiekért, akik annyira távol voltak, és annyira boldogtalanok.

A szeretet olyan nagy erővel töltött el, hogy erőt tudtam meríteni belőle ehhez az irgalmas cselekedethez, hogy nagy kínok között szenvedjek és meghaljak az emberiségért. A kereszten életemet odaadtam szerencsétlen testvéreimért, akik akár csak én, Istenből indultak, de elhagyták az utat, ami nekik volt rendelve. Ismertem az Istenhez való közelség boldogságát, és megszántam a szerencsétleneket, akik elbuktak. De ismertem Isten szeretetét is, amellyel az elbukottakhoz kötődött, és a szabad akarattal eltávozottakat vissza akartam hozni.

Szeretetem hatalmas volt Istenhez, és mindenhez ami belőle vette kezdetét. Isten áldozatomat egyedül a szeretetem miatt fogadta el. És az elbukottakra tapadó vétekért szeretetem kérte a bocsánatot - ezt másképpen eltávolítani nem lehetett, mert vétkük a szeretetlenség volt. Tehát az áldozatot csak a szeretet hozhatta meg - tehát nem önmagában a kereszthalál - hanem ezzel a halállal bebizonyított szeretet hozta meg a megváltást az embereknek, és Isten elfogadta mint kiengesztelődést. Véremet ontottam értetek, emberek, tehát engesztelést adtam azért amit tettetek. Bűneiteket magamra vettem, és megbűnhődtem értük. De az embereknek hozzá kell járulni a maguk részével is, és akarotok kell, hogy számotokra is érvényes legyen a kegyelem, fel kell használnotok a kegyelmeket, hogy kereszthalálom által megkapjátok a megváltást, amennyiben elismertek ENGEM és Megváltó tettemet is, tudatos akarattal azok közé sorakoztok, akikért a kereszten meghaltam.

Eme elismerés és akarati elhatározás nélkül még benne vagytok e bűnadósságokban, és benne is maradtok, ahhoz láncolva, aki elbuktatott benneteket. Bár a megváltást MINDENKIÉRT végbevittem - de a saját akarat dönti el, hogy hatóképes legyen nálatok is. A bűntől, amit szabad akarattal követtetek el, már többé soha nem lehet bennetek megváltani. Most már Jézus keresztje alá kell állnotok, és el kell ismernetek őt Megváltótoknak. Engem kell hívnotok, nekem kell bűneiteket megvallani, és, kérnetek kell, hogy hordozzam én, és véremmel töröljem el - és az én szeretetem által minden bűnötök bocsánatot nyer.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6531                                                                                                             1956. 04. 25.

Alászállás a pokolra    -   Lucifer ellenségessége

Helyes az az ismeret, hogy kereszthalálom után alászálltam a poklokra, és megváltást vittem azoknak is, akik még nem mehettek be az örök boldogság kapuján, mert ezt a kaput csak kereszthalálom nyitotta meg.

Megszámlálhatatlan sokaság várt ott megváltására. És én, mint ember Jézus jelentem meg nekik. Szemük elé állítottam szenvedésemet és halálomat. Nekik szabadon arról kellett dönteniük, hogy elfogadnak-e Isten Fiának, és a világ Megváltójának. Azok ismertek el, akik előzőleg szépen és jól éltek a Földön. Nem utasított vissza mindenki - de sokan tiltakoztak és visszautasították megváltásom kegyelmi ajándékát.

Ellenfelem befolyása olyan erős volt ezekre a lelkekre, hogy csak az embert látták bennem, aki a földi hatalom birtokosaival szembeszáll, és ezért halálra ítélték. Szabad akarati döntését meg kell hagyni minden léleknek, ezért nem jelenhettem meg hatalomban és dicsőségben előttük. Úgy kellett közéjük lépnem, ahogyan a Földön vándoroltam az emberek között. Tehát emberként, aki csak szavak által próbálja meggyőzni őket missziójáról, és a Megváltásuk végbeviteléről.

Ellenfelem nem akarta a lelkeket átadni. Ez volt az első alkalom, hogy látta a megváltás hatását. Ugyanis azokat, akik hozzám tartozónak vallották magukat, nem tudta visszatartani. Ezek szabad akarattal követtek át a kapun, amit megnyitottam számukra. Kikerültek ellenfelem hatalma alól, és felpattantak bilincseik, mert kaptak hozzá erőt, mert én meg nyitottam bilincseiket.

Ellenfelem dühöngött követői között, és csak most kezdődött el igazán a küzdelem a sötétség és világosság között. És azóta meg nem állt, és így dühöng még most is a Földön, és a Szellemi Birodalomban.

Alászálltam a poklokra, hogy megváltást vigyek mindenkinek, akik már földre szállásom? előtt befejezték földi életüket, mindazoknak, akik a földi helyes életvitelük ellenére még mindig annak hatalmában voltak,/ innét tipikus német ismétlő, szájbarágó körmondat!!!/  aki mint ellenfelem, engem is megkísértett, és a Földön ellene vívtam a küzdelmet azokért, akiket még megkötve tartott.

És követőinek nagy részét elvesztette. Habár én MINDEN lélekért meghaltam, és MINDENKI megszabadulhatott volna tőle. Határtalan volt a dühe, amikor látta, hogy követői elhagyják, és neki fel kellett ismernie, hogy győzelmet vívtam ki magamnak, és ezt a szeretet hozta létre. Ő is megadhatta volna magát a szeretetnek, de még igen nagy volt a hatalma és birodalma. A szeretet-erőm ellen tiltakozott, azért nem tudott hatást gyakorolni rá.

De mégis elérkezett a pillanat, amikor fel kellett ismernie, hogy megtört a hatalma. Be kellett látnia, hogy Jézus Krisztusban urára akadt, akinek szeretete elérte az Atyával való egyesülést. Gyűlölete még nagyobb lett, mert Jézus Krisztusban, az Isteni Megváltóban, erős ellenfele támadt, aki képes volt szeretete erejével kicsavarni kezéből a követőit.

Mivel a szabad akaratnak minden lénynél erős befolyása van, ebben most előnyös megoldásra talált, és folyton azon fáradozik, hogy áldozatainak akaratára hatást tudjon gyakorolni, legyen az a Földön, vagy a túlvilágon.

Én viszont kereszthalálom után alászálltam a poklokra, és ismételten is alászállok, hogy megváltást vigyek mindenkinek, akik meg akarnak szabadulni tőle. Ebben nem tud megakadályozni. Erőszakkal soha nem tarthatja vissza a lelkeket, akik követni akarnak.

Kereszthalálom által hatalma megtört, de az ő ellenállását még a kereszthalál sem tudta megtörni. Az akarata és gyűlölete hajlíthatatlan. A munka amit végez alapjaiban rossz, és lényéből teljesen hiányzik a szeretet. Ezért hiányzik belőle az erő, hogy életet adjon a megholtaknak. Megmaradt erejét csak negatív munkálkodásra használja, és a pozitív erőt ezért kell bevetni ellene. Önmagának a szeretetnek kell győzedelmeskedni, vonjon magához minden élettelent, hogy aztán újból életre támassza.

Poklokra való alászállásommal megkezdődött az egykor elbukottak hozzám visszavezetése, megkezdődött a halottak életre keltése, mert a szeretet bebizonyította, hogy erősebb a gyűlöletnél. A szeretet a kereszten meg tudta szüntetni a bűnök adósságát amely a lényeknek a halált hozta. Tehát megvásároltam az életüket, és legyőztem azt, aki a lényszerűeket a halál állapotába helyezte.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6233                                                                                                             1955. 04. 09

Húsvét szombatja

Szenvedésemet és kereszthalálomat nem lehetett elkerülni, a kelyhet ki kellett inni az aljáig. Ha az emberekért a Megváltás Művét végbe akartam vinni, akkor mindent magamra kellett vennem. Erre az áldozathozatalra egyedül az a szánalmat keltő helyzet indított, amiben voltatok. Szívem tele volt szeretettel irántatok, és ez a szeretet meg akart szabadítani attól a rettenetes sorstól, ami a testi halál után várt rátok.

Én ismertem ezt a rettenetes sorsot. Szemeim előtt el tudtam vonultatni a Világosság Birodalmának a boldogságait épp úgy, mint a Sötétség Birodalmának a kínjait. És mert elbukott testvéreim iránt igen nagy szeretetet éreztem, megkerestem az egyetlen utat, ami ezt a rettenetes sorsot megváltoztatná. Magamra vettem minden vétketeket, és megjártam vele a kereszt útját.

Amit a földön velem az emberek tettek, az mintegy annak a szimbóluma, amit nekem az egész bűn-adósság jelentett: mérhetetlenül nyomasztó, fájó, és földredobó teher, amely ismételten ledöntött, de amit túl nagy szeretetemmel mégis hordoztam. Amit testem fájdalomban kibírt, azt mind magamra vettem. Mert értetek vittem a bűnök terhét, és engesztelni akartam értük. Mert mindezt visszavonhatatlanul nektek kellett volna hordoznotok - és erre örökkévalóságokon keresztül sem lettetek volna képesek.

Szenvedtem és küzdöttem, valóban vért izzadtam. Belenéztem a pokol minden mélységébe, és lelkem a félelem és borzalom tépte. Mindent eltűrtem, amit nektek kellett volna elszenvedni. A hozzátok való szeretetem adta rá az erőt, hogy kitartsak a halál órájáig.

Szenvedésemet semmivel sem lehet összehasonlítani, és ilyen mértékű szenvedést ember nem bírt volna ki. Viszont én szabad akarattal ajánlottam föl magamat, mert tudtam, csak így lesz ez megváltás a sátán bilincseiből. Előtte is tudtam, mi vár rám, és ezzel a teherrel éltem napjaimat. Tudatosan jártam azt az utat, amelynek a végén a kereszt állt - de ez ismeret miatt mondhatatlanul szenvedtem, és soha nem tudtam vidám lenni az enyémek között.

Láttam a lelkek fölött a csapásokat, láttam hogy eredménytelen az életük, ha én kudarcot vallok, és nem hozok megváltást a bűnből. Ez felerősítette akaratomat, és ellenállás nélkül megadtam magamat sorsomnak. Ez a sors volt földi életem oka és célja.

Mindvégig küzdenem kellett, a teher mindvégig elém tornyosodott. Tűnni éreztem erőimet, és mint ember kiáltottam Istenhez, hogy vegye el tőlem a kelyhet. Szeretetem ereje nagyobb volt emberi gyöngeségemnél. A kereszten elviselt mondhatatlan szenvedés, és halálom az embereknek a minden bűnüktől való megváltás napja lett.

Mindezt tudtam - azért vettem türelmesem mindent magamra, és a végén így kiálthattam: "Beteljesedett!" Lelkem visszamehetett oda, ahonnan jött, és halálom által az Örök Atyával létrejött teljes egyesülésem.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8158                                                                                                             1962. 04. 22-23

Jézus feltámadása  -  Húsvét

Harmadnap testem feltámadt. Ez az embereknek valami hihetetlen, mert nincs rá semmi bizonyíték. Ennek ellenére - Szellemem által folyton hirdetem, hogy valóban feltámadtam halálomból. Mert Megváltó Művemmel a halált legyőztem. A halált ellenfelem saját mélybe-bukásával hozta a világba.

De feltámadásommal bebizonyítottam, hogy az átszellemítet lény számára nem létezik halál. Tehát az egykori ősi-lénnyé való visszaváltozás, amit szeretetben való éléssel - ahogyan én éltem az emberek előtt - lehet eléri, tehát ez az állapot kizár minden tehetetlenséget, erőtlenséget, minden halál állapotot, és a lélek bemehet az örökéletbe, amint a Földön ezt a változást végbevitte magán.

Keresztáldozatom legyőzte a halált, általa megszűnt az ősbűn, és a lénynek megadatott a lehetőség, hogy régi énjére visszaváltozzon - ami már örökéletet ad neki. Bizonyítékot akartam szolgáltatni, hogy a húsból való test is át tud szellemülni, és a haláltól nem kellene félni, ha az embereknek már a Földön sikerülne átszellemíteni testüket.

Én, mint az ember Jézus, azzal, hogy mindig szeretetben éltem, szellemivé tettem testem minden, még át nem szellemített szubsztanciáját. Ezzel kiérlelődtek. A bennem lévő szeretet megszelídített mindent, ami még nem volt szellemi, és rábírta, hogy egyesüljön a lelkemmel. Így lelkemmel együtt a testem is csatlakozhatott az örök Isten-szellemhez, és megtörtént ezek teljes összeolvadása.

És egy teljesen szellemivé vált lény már nem kerülhet  a halál hatalmába, mert a halál a teljes erőtlenség állapota. De a szellemi lényben, a világosság és erő teljessége van, és szabad minden megkötöttségtől. Ez a folyamat lett látható az emberek előtt feltámadásommal - tudva lévő, hogy síromat üresen találták. Érthető, hogy a hitetlenek el akarták hitetni a többiekkel, hogy testemet elrabolták - de bizonyítani nem tudták. Mindig a hívő lelkek azok, akik feltámadásomat igaznak tartják, azok, akik szeretetükkel, jóakaratukkal nagyon bensőségesen kapcsolódnak hozzám, mert igaz módon akarnak élni előttem. Hogy feltámadásom végbement, az igaz. Ezzel teljesültek azok az ígéretek, amiket az emberek a próféták és látnokok által kaptak .

Feltámadásom az ellenfél számára nagy vereség volt, mert bebizonyítottam, a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és követőit nem tudja mindörökre a halál állapotában tartani, mert én legyőztem a halált. Tehát életet adhatok mindenkinek, aki elismeri a Megváltás Művét, és igénybe veszi a kereszten szerzett kegyelmeket.

Tehát ellenfelem számára feltámadásom vereséget jelentett. Ezért akarta megtéveszteni az embereket, és kétségesnek állította be a feltámadásomat. Ennek ellenére sem akadályozhatja meg azok feltámadását, akik hisznek bennem, és akiket - ahogy ígértem - megajándékozok az örökélettel. Ellenfelem követői mindig kevesebben lesznek. És mert én a halált legyőztem, mindig lesznek akik feltámadnak az örökéletre. Nem terhelheti meg örökké azoknak a lényét, akiknek az az akarata, hogy visszatérjenek hozzám, ezért keresztem alá menekülnek, hogy ellenfelemtől megszabaduljanak. A halált számukra is legyőztem, és az életre való feltámadásuk biztos.

4.23.: A tanítványok sem akarták elhinni, hogy a halálból feltámadtam - pedig már előre megmondtam nekik. De én megerősítettem hitüket, és amikor elmentem hozzájuk, felismertek. Ez bizonyíték volt nekik, hogy legyőztem a halált. Nekik teljes meggyőződéssel kellett hirdetniük engem. Nekik halálomat a kereszten, és a halálból való feltámadásomat kellett hirdetniük.

Az embereknek erről tudni kell, mert hinni kell bennem, és a kereszthez vezető útra kell lépniük. Megváltásuk csak akkor van, ha vétkeiket elhozzák hozzám, a kereszt alá. De az irgalomnak ez a legnagyobb tette is hamarosan feledésbe merült volna, ha Szellemem nem dolgozott volna azokban az emberekben, akik magukat teljesen átadták nekem. Ezeket, mint már megváltottakat, betöltöttem Szellememmel, és az belülről tanította őket, és megmagyarázta nekik Jézus Krisztus Megváltó munkáját.

Amit az emberek mint hagyományt vettek át, nem maradt meg sokáig az igazságban. Ahol csak az emberi értelem munkálkodott, ott téves nézetek keletkeztek. De mint "hagyományt" ezeket is továbbadták - de ezek már nem garantálták a tiszta igazságot.

De ahol Szellemem munkálkodhat az emberben, ott a tiszta igazság ismét felszínre kerül, szenvedésem és kereszthalálomról éppúgy, mint feltámadásomról. Mert erre az ismeretre feltétlenül

szükség van, akkor is, ha az embereket el kell tölteni a hitnek. És Szellemem újra és újra azokban az emberekben tevékeny, akik magukat nekem átadják, hogy tiszta igazságot kaphassanak.

Az emberek ismételten kapnak hírt és igazi magyarázatot, és azért meggyőződéssel hihetnek feltámadásomban, és hogy legyőztem a halált. Nem kell hogy a halál létezzen számotokra, ha már az én oldalamra álltatok, ha magatok kívánjátok, bár értetek is meghaltam volna? ha elevenen hisztek Megváltó Művembe, amit maga az ember Jézus vitt végbe. Én feltámadtam a halálból, és ezért a testi halál után ti is feltámadtok az örök-életre. És amint ellenfelemtől - lelketek ellenségétől - megszabadultatok, már nem kell a haláltól félnetek, csak engedjétek, hogy én megváltsalak. Akkor már nem létezik számotokra halál, akkor bennem és velem éltek, és ezt az életet már többé nem vesztitek el.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.7019                                                                                                             1958. 01. 17.

A keresztáldozat bemutatása minden időkre,
és az örökkévalóságra szól

A Megváltás meghozatala szól minden időre. Amíg az egykor elpártolt szellemi visszavezetése be nem fejeződött, egyszer ezeknek a szellemieknek is eljön az idejük, hogy mint ember járjanak a Földön. És ebben az időben rá van utalva a segítségemre, amit Jézus Krisztus Megváltó Műve szerzett meg számára.

A kereszten megszerzett kegyelmeket kell igénybe venni ebben az időben, ha az ember végérvényesen szabadságra akar jutni, ha meg akar szabadulni a bilincsektől, amelyeket a mélységbe bukás hozott, és ellenfelem tett rá. De rátehette, mert a lény szabad akarattal követte. Tehát az egykor elbukott szellemi számára mindig lesz egy egészen rövid időszak, amikor csak az Isteni Megváltó, Jézus Krisztus felé kell fordulnia,  és ezzel az odafordulással elismer ENGEM Jézus Krisztusban.

Ez az időszak az, amikor mint ember megy át a Földön.  Ott a lény újból visszakapja szabad akaratát, és most dönteni kell. Ezt a döntést nélkülem, a segítségem nélkül nem tudja megtenni, mert ellenfelem béklyókban tartja. De Megváltó Művem segítségével ez a döntés lehetővé válik, mert csak igénybe kell venni az általa megszerzett kegyelmeket. Ezek segítségével ellenáll az ellenfél erejének, és megszabadul tőle.

Mindaddig, amíg a föld a szellemi kiérlelődés állomása, amíg a Földön emberek laknak, addig, Jézus Krisztus keresztáldozata az egyetlen garancia, hogy bilincseitől megszabadulhat, mert a megváltás minden időkre és az örökkévalóságra szól. Hatása soha nem szól csak a jelenre. Ezen a Földön minden eljövendő megváltó periódus a kereszt jele alatt lesz eredményes, a Földön megtestesült lelkek számára.

Jézus megváltó ereje a túlvilágon szintén felhasználható - az Isteni Megváltót ott is segítségül kell hívni, mert még akkor is el lehet ismerni keresztáldozatomat, és ezzel ENGEM Jézus Krisztusban. És csak ez jelenti, hogy elváltatok ellenfelemtől. Ha a lény boldogságra akar jutni, ennek egyszer be kell következni.

A Megváltás Művét mint földi ember vittem végbe, és nagyon áldott volt a földnek ez a periódusa, amelyben igen sok egykor elbukott szellem ráléphetett volna a hozzám visszavezető útra. De akaratuk nem lesz kényszerítve a jövőben sem, amiért aztán még számtalan teremtményt kell megalkotni - illetve végtelen sok teremtési periódusnak kell következnie, és azok mind a Megváltás Művének jegyében állnak - mert Jézus Krisztus nélkül nincs megváltás. Irgalmas szeretetem így mindig megadja az embereknek, hogy tudjanak a keresztáldozatról, és a kereszten megszerzett kegyelmi kincsről.

Mindig lesznek megvilágosult emberek, akiket Szellememen keresztül tanítok. Ezek ismételten képesek lesznek az összefüggések felismerésére - tehát embertársaiknak az igazságnak megfelelő magyarázatot adnak Jézus Krisztus Megváltó Művéről, az én Földön való emberré válásom értelméről. Ezt a tudást a Föld egyik periódusa átveszi a másiktól, és így már soha többé nem mehet feledésbe.

Mert az irgalom műve minden emberért végbement, a múlt, a jelen és a jövő emberéért. És hozzám egyetlen bukott lény sem térhet vissza, aki szabad akaratból meg nem engedi, hogy Jézus Krisztus megváltsa.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.7034                                                                                                            1958. 02. 02.

Csak Jézus Krisztus által van megváltás

Jézus Krisztus megváltása nélkül soha nem juthattok el a szabadságra. Ezt ismételten meg kell mondanom. És azt is tudnotok kell, hogy nem vagytok szabad emberek. Még mindig hozzá vagytok kötve ellenfelemhez.

Ezzel mint emberek nem vagytok tisztában, mert más létet nem ismertek. A szabadságban, világosságban és erőben élt élet teljesen idegen számotokra. De ez volt kezdeti létetek, egykor szabadok voltatok, erőben és világosságban dolgozhattatok, és nagy volt a boldogságtok. De mint ember hiányzik belőletek ez a visszaemlékezés - és amikor megismertetnek vele, vagy hiszitek, vagy nem.

És ha hitetlenek vagytok, nem is keresitek, hogy kijussatok fogságtokból - mert ennek feltétele, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, az Isteni Megváltóban, és segítségül hívjátok. Azt minden ember elismeri, hogy nem boldog a maga emberi létében, hogy hiányzik belőle az erő, nem tud mindent kivitelezni, hiányoznak az ismeretei, a bölcsesség, a korlátlan tudás. Ezért lenne szükség arra, hogy minden ember kívánkozzon a szabadság, világosság és erő állapotára.

Amíg az ember földi léte alatt el van választva Atyja Isteni Szellemétől, addig tökéletlen teremtmény. Ezt a szétválást egykor a lény maga hozta létre azzal, hogy ellenfelemhez kapcsolódott. Ellenfelem volt az első, aki azzal vált el tőlem, hogy velem ellentétes felfogása volt. És ellenfelem most a lényeket fogságban tartja, hogy többé ne akarjanak elszakadni tőle. Segíteni kell a lényeken, mert egyedül túl gyengék ahhoz, hogy a szétszakadást végbevigyék. Erre egyedül Jézus Krisztus a segítség!

Ha tehát ti emberek szabaddá akartok válni - és ez a földi lét alatt mindenképpen lehetséges - akkor Jézus Krisztust segítségül kell hívnotok. El kell ismernetek, hogy ellenfele fölött győztes lett, el kell ismernetek, hogy ő volt a földi edény, amelyben tartózkodtam, hogy megvívjam ellenfelemmel a küzdelmet. És ez csak földi ruhában, egy ember formájában volt lehetséges, aki hozzátok hasonlóan gyönge volt, és isteni erőre volt szüksége. Az tette képessé, hogy győzzön az ellenfél fölött.

És ez az erő a szeretet volt, az én ős-szubsztanciám, a megváltást a szeretet - tehát ÉN MAGAM vittem végbe. És ahogyan az ember Jézus mindenhez tőlem kapta az erőt, AKI ŐT TELJESEN BETÖLTÖTTEM - épp úgy nektek is tőlem kell erőt kérnetek, mert ezt Jézus, az ember szerezte meg kereszthalálával. Tehát ehhez az elszakadást végbevivő erőhöz csak Jézuson át juthattok. Másképp kifejezve: JÉZUSBAN ENGEM KELL KÉRNETEK, hogy ismét adjam meg nektek az erőt, amit egykor visszautasítottatok.

Az elpártolásnak a nagy bűnét a keresztáldozat törölte el. Ezért a Megváltás munkájának az elismerése nélkül nem fordulhattok felém, mert csak ezzel az elismeréssel kaphattok bocsánatot az egykori óriási vétekért, az elpártolásért.

Akiben van jóakarat, annak nem nehéz, hogy ezt megértse, de aki nem akarja, az nem érti meg az összefüggést, és nem hisz. Ennek ellenére ne legyen elutasító a problémával szemben, jobb ha ismerethiányát alázatosan bevallja, hogy még nem jutott el a helyes felismerésre.

Aki azt akarja, hogy az igazságnak megfelelő magyarázatot kaphasson, és a megértése kinyíljon - annak szívére kellene venni az állandó figyelmeztető szót, hogy Jézus Krisztus nélkül senki sem üdvözülhet. Bensőségesen kívánni kell, hogy még a Földön megszűnjön kötött állapota, és szabadságra jusson. Mert egyszer minden emberben tudatos lesz, hogy nem szabad. A Földön egy ember sem boldog hiánytalanul, és gyengeségi állapotoknak minden ember alá van vetve. Mert minden ember meg van terhelve az ősbűnnel, és azt csak az Isteni Megváltó, Jézus Krisztus semmisítheti meg.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6938                                                                                                            1957. l0. 07.

Ne legyen hiábavaló a keresztáldozat!

Megtörténhet, hogy szenvedésem és kereszthalálom hiábavaló volt az emberek számára. Hiába hoztam meg ÉRTETEK, akikre kereszthalálom semmi benyomást nem tesz, akik nem ismeritek el az ISTENI MEGVÁLTÓT, Jézus Krisztust, csak az "ember Jézust" ismeritek. De nem ismeritek el isteni szellemi misszióját, és ezzel kívül helyezitek magatokat, nem tartoztok azokhoz, akikért a Megváltás Műve végbement.

Mert ha a megváltás kegyelmeiből részesedni akartok, akkor TUDATOSAN KELL FELÉJE FORDULNI. A "megváltás" tőletek, magatoktól is függ. Akkor is, ha én MINDEN emberért meghaltam a kereszten.

De ti emberek nem tudjátok, hogy bilincsekbe vagytok verve. Hogy Jézus Krisztus megváltása nélkül nem örvendezhettek a világosság és erő szabadságának, hanem béklyóban maradtok - még ha eközben örökkévalóságok múlnak is el. Ti nem tudjátok, hogy a bebörtönzöttséget, sötétséget és erőtlenséget más úton soha nem lehet megváltoztatni, CSAK A GOLGOTÁN ÁTVEZETŐ ÚTON.

És ha az Isteni Megváltót vissza is utasítjátok, ha munkáját figyelmen kívül hagyjátok - mégis EGYEDÜL Ő A MÉRTÉKADÓ ABBAN, hogy meddig maradtok boldogtalan állapotban. Bár nektek nem tűnik annyira boldogtalannak az ember-lét. Ezért nem is keresitek azt az EGYET, aki ennél boldogabb sorsot teremthet számotokra.

De létetek a Földön nem tart sokáig, és csak utána  tudatosul bennetek a megbilincselt állapot kínja, amikor elvétetik tőletek az életerő - amit mint ember birtokoltatok. Sőt, juthattok kemény anyagba is, és a kötött állapot kínjait abban kell éreznetek. De amíg ezen a Földön, vagy a túlvilági Birodalomban megvan bennetek az én tudat, ADDIG MÉG MINDIG VAN RÁ LEHETŐSÉG, hogy szabad akarattal kiáltsatok Jézus Krisztus, a Megváltótok után - hacsak nem a legnagyobb sötétség fogad magába.

Szeretetem ezért folyton azon fáradozik, hogy gondolataitokat ARRA irányítsa, AKIBEN MEGTESTESÜLTEM, HOGY MEGVÁLTSALAK BENNETEKET!

Mindig és újból szemetek elé állítom Jézus tettét, mindig van rá gondom, hogy megemlítsem művét, hogy emberek nektek, akik még teljesen távol álltok a kereszttől, megadjam az ismeretet, amely Jézus Krisztussal áll összefüggésben - és amelynek ti semmi, vagy nagyon kevés jelentőséget tulajdonítotok.

Egyszer közületek mindenki, minden egyes kap megszólítást tőle, vagy utalást rá. Gondolatban mindenki megvitathatja magában azt, amit Jézus Krisztusról, és a megváltásról hallott. Ezek alapján akarata szerint mindenki kialakíthatja beállítottságát. Hogy aztán ez a BEÁLLÍTOTTSÁGA MILYEN - az MEGHATÁROZZA a végtelen időket, vagy az egész örökkévalóságot. Mert döntése alapján végtelen időket eltölthet megkötöttségben és kínok között - vagy már örökké megszabadul, és Isteni Megváltójának erőben és világosságban mondhat köszönetet az irgalmas szeretet ama tettéért, amellyel szabadságát megvásárolta, és amely visszaadta ős-állapotát, amelyben boldog volt.

E döntés alól egy ember sem kivétel, és minden ember MAGA készíti jövendő sorsát. Szeretetem megállás nélkül segíti, hogy helyesen döntsön, és ismételten utalásokat teszek. Ezért egy ember sem mondhatja, nem volt róla ismerete, hogy mi segíthetné a megváltottságra.

De, AKARATOTOKKAL nem rendelkezhetem. AZ ÁLDATLAN ÁLLAPOTOT SZABADON VÁLASZTOTTÁTOK, és ebből az állapotból SZABADON KELL A MEGVÁLTÁSRA TÖREKEDNETEK!

Jézus Krisztus megváltásának feltétele a szabad akarati döntés. Ha nem így lenne, valóban, már az egész világ meg lenne váltva, és már nem lenne senki gyengeségben és a bűn fogságában, mert a Megváltás Műve mindenkinek szól. Az AKARAT AKKOR HASZNÁLTA FÖL A MEGVÁLTÁS KEGYELMÉT, HA AHHOZ TARTOZÓNAK VALLJÁTOK MAGATOKAT, AKI A KERESZTEN MEGHALT ÉRTETEK, AMIKOR JÉZUS KRISZTUSBAN ENGEM MEGVALLOTOK, ÉS KÍVÁNJÁTOK, BÁR ÉRTETEK IS MEGHALTAM VOLNA.

Ekkor valóban megszabadultok a kötöttség állapotából, és a földről megváltottan távoztok. Bemehettek a Birodalomba, ahol korlátlan erőben, és világosságban dolgozhattok, és boldogok lesztek általa.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:8189                                                                                                             1962. 05. 31.

Jézus Krisztus mennybemenetele

Misszióm befejezése után felmentem a Mennybe. Megváltottam a világot a bűntől és haláltól, feltámadtam és megjelentem apostolaimnak, hogy megerősítsem őket az Evangélium hirdetésére. Magamat is átjárt a világosság és erő, elhagyhattam a földet, hogy ismét bemenjek a Birodalomba, ahonnan érkeztem, a Világosság és Boldogság Birodalmába.

Testem átmagasztosult, szellem-ruhámat már nem kötötték a természeti törvények, a test ott tartózkodhatott ahol akart, ahova akaratom irányította. Mert szellem, mint Atyám örök Szelleme, amelyet szintén nem kötött forma, hanem betöltötte az egész mindenséget. Tehát engem is, az ember Jézust, akit az örök Istenség felvett önmagába, hogy magának EMBERI BURKOT adjon. Erre azért volt szüksége, mert az emberek között akart tartózkodni. Azok azonban alá voltak vetve a természet törvényeinek, és magas érettségre kellett eljutni, hogy az örök Istenséget felvehessék magukba.

Misszióm befejeződött, és Mennybemenetelemről bizonyítékot kellett adnom. Mert ez tevékenységem megkoronázása volt, ez volt az emberek számára a bizonyíték arra, hogy átalakító munkát végeztem magamon, ami látható, és így bizonyítható is volt. Mert amikor a Mennybe felmentem, figyelmen kívül hagytam minden természeti törvényt, dicsőségbe voltam burkolva, és mégis látható voltam tanítványaim számára.

Erőt adtam nekik látásomra, mert enélkül elpusztultak volna. De csak azok láthattak, akik szeretetükkel bensőségesen hozzám kapcsolódtak, tehát már olyan érettségi fokon voltak, ami az ilyen látást lehetővé teszi. Vannak lelkek, akik ugyanilyen állapotban térnek vissza a földről, és ők is láthatnak fényben és dicsőségben, mert szellemi érettségük megengedi a szellemi látást. Már számukra sincs korlát, és fel lesznek ruházva minden dicsőséggel. Szemtől-szembe láthatják Istent, és már őselemükben érezhetik magukat. Ez a szeretet, ami egyúttal világosság és erő is. Ez a szellemi ruha amit minden lélek magára vehet a Föld elhagyásakor, mert éretten megy a túlvilági Birodalomba.

Mindezt higgyétek el. Ne kételkedjetek Istenetek és Atyátok szeretetében, aki mindannyitoknak boldogságot készít, olyanokat, amelyek elképzelhetetlenek addig, amíg a Földön tartózkodtok. De példát mutattam, hogy önzetlen szeretetével mit érhet el az ember, és milyen lesz a sorsa, ha a Földön mindig akaratomnak megfelelően él. Akkor életvitelének az lesz a következménye, hogy lénye a szeretet irányába megváltozik. Ez azonos Isten ős-lényével, és ezért teljes fénnyel és dicsőséggel sugárzást ad önmagából, ami látható mindazoknak, akik hasonló érettségi fokon vannak. Ők már egyesültek velem, aki erő és fény-sugárzó lény vagyok, és mindörökké az maradok.

Mennybemenetelem valóságosan végbement. Az ember Jézus a Földön istensége utolsó tunúbizonyságát adta, amikor sugárzó fény-teljességben hagyta el a földet, hogy a Birodalom felé forduljon, ahonnan lelke elindult. Mert a Világosság Birodalmából érkezett. Istennél volt, és visszatért Istenhez, akinek a gyermeke volt, és az is maradt. Teljesen összeolvadt vele. Tehát mennybemenetelem arra bizonyíték, hogy nem a földről való vagyok, hanem ide leszálltam. A dicsőség és világosság honából szálltam alá - és most újból az volt a cél. És a ti célotok is örökké ez lesz és marad - mert nektek is vissza kell térnetek a világosságba. A velem való egyesüléssel megkapjátok az én világosságomat és erőmet, tehát fel is támadtok, és felmehettek a Mennybe, az igazi hazátokba.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6579                                                                                                             1956. 06. 21.

"Senki sem mehet az Atyához..."

"Senki sem mehet az Atyához ha csak nem általam. . "

Hogy mennyire fontosak ezek a szavak azt a szükség is megmagyarázza, hogy az embereket el kell vezetni a Jézus Krisztusban való hitre. Hitre vezetni azokat, akik még nem hisznek, vagy az ELEVEN hitre figyelmeztetni azokat, akik már tudnak Jézus Krisztusról. Mert hozzám senki el nem jut, aki Jézus Krisztusban nem ismer föl ENGEM.

Vannak emberek, akik így gondolják, ők hisznek az egy Istenben - hiszen önmagát igazolja mindennel, ami az embereket körülveszi. De Jézus Krisztust nem ismerik el "Isten Fiának" és a "Világ Megváltójának" - viszont ezért nem tekintik hitetleneknek magukat. Az ilyen emberek még nagyon távol vannak Istenük és Teremtűjüktől. Még nem léptek velem szorosabb kapcsolatba, és azért gondolkodásukat nem lehetett világossá tenni. Az egykori elpártolás bűne még terheli őket, és ez a bűn ellenfelemhez láncolja őket. És Jézus Krisztus nélkül nem szabadulnak meg tőle. De erről a régi bűnről nagyon kevesen tudnak, és ezért nem tudatos bennük, mi a jelentősége Jézus Krisztusnak és Megváltó Művének.

Ha az emberek ismerik az Evangélium tanítását, és ismerik Jézus szavait amiket a Földön mondott - akkor jó volna ha elgondolkodnának a szavakon: "Senki sem mehet az Atyához, hacsak nem általam. . " És ha lenne komoly vágyuk, hogy magyarázatot kapjanak róla - meg is kapnák. Utána már soha nem távoznának tőlük a gondolatok, amiket ez a mondat kifejez.

Csak egy út vezet hozzám: Jézus Krisztuson keresztül. Mert a bűnadósság eltörlésének meg kell előznie azt, hogy én egyáltalán elfogadhassam.

Jézus Krisztustól kapott megváltás nélkül egy lény sem közeledhet hozzám, mert a maga akaratából bűnös lett. Ez a törvény, és ezt végtelen szeretetem sem tudja fölborítani.

Jézus Krisztus nélkül az ember nem érez biztonságot Istennel szemben. Elismeri, de inkább csak szavakkal, vagy felszínes gondolatokkal. És ha ezen komolyan elgondolkodik, az érzelmileg megmondja neki, hogy öröktől való Atyja és Teremtőjével szemben nem igazi a viszonya.

Soha nem bízza rám magát, ahogyan egy gyermek rábízza magát édesapjára, csak hiszi hogy van Isten - de szoros kapcsolatot nem létesít vele, mert ahhoz szeretet kell.

Mert a szeretet megvilágosítaná Szellemét, a szeretet élessé tenné szellemi pillantását, a szeretet kérdéseket tenne, és nem lennének téves kijelentései.

Minden emberen halk rossz-érzés vesz erőt, aki szellemi gondolatoknak adja át magát, de Jézus Krisztushoz még nem talált el.

Viszont nem marad ismeretlen előtte Jézus szenvedésének útja és kereszthalála. Embertársaival ismételten beszél róla, vagy azok emlékeztetik Jézusra. Mert gondolatait ismételten Jézus Krisztusra irányítom, az emberre, aki a Földön járt, és kínos halált halt.

Ha még nem is vallja magát Jézushoz tartozónak, de ismert előtte földi élete - és én Jézusban magam hozom emlékezetébe magamat. Hogy Jézust elfogadja-e, vagy visszautasítja, azon múlik, hogy a szeretet-létra milyen fokán áll.

De ahol van szeretet, ott magam fogom meg a kezét, és ellenállása folyton kevesebb lesz. Végül Jézus egy teljesen más megvilágításban áll előtte, mint kezdetben, amikor még teljes volt benne a visszautasítás.

De ha taníthatatlan, ha akarata még a halál órájában is ellentétes beállítottságú, akkor a szellemi világban nem várhat boldogságot: akkor korrekt életvitele ellenére is csak abban a világba kaphat felvételt, ahol az istentagadók tartózkodnak. Mert Jézus Krisztusnak nem engedte meg a Földön, hogy megváltsa - most ellenfelemhez kötötten megy be a túlvilági Birodalomba.

De még ott is megtalálhatja isteni Megváltóját és Üdvözítőjét. És egy nagy kegyelem tőlem, hogy még a szellemi világban is elismerhetik azt, akit eddig elutasítottak. Kegyelem, hogy meghallok minden kiáltást, amit hozzám, mint a Megváltóhoz intéznek. És kézen fogom azt aki kiáltott, és abból a térségből átvezetem az én mezőimre.

Mert ha elismernek, ha egy lélek eltalált Jézus Krisztushoz - akit a Földön visszautasított - még a mélységből is vissza vezetem, mert enélkül nem juthat el hozzám.

A Világosság Birodalmának kapuja minden lélek számára zárva van addig, amíg Jézus Krisztus ki nem nyitja neki a kaput. Ez pedig azzal kezdődik: hogy elismeri Isten Fiának, és a Világ Megváltójának, AKIBEN maga AZ ÖRÖK ISTENSÉG testesült meg, hogy az ellenség hatalmából kiszabadítsa az embereket.

Az ember túl gyenge, hogy magát meg tudná szabadítani. Szüksége van Jézus Krisztus segítségére. A segítséget meg úgy tapasztalhatja meg, ha hozzá magához fordul. Ez feltételezi, hogy ENGEM is elismer benne.

Azért mondta az ember Jézus: "Senki sem mehet az Atyához, hacsak nem általam... " Mert az ember Jézuson keresztül én beszéltem hozzájuk, benne én akartam, hogy elismerjenek, mert földi vándorlásom alatt, ő csak a testi hüvelyt szolgáltatta. Ezt én a Szellemi Birodalomban is megtartottam, hogy ott minden teremtményem számára látható Isten legyek, mert én SZELLEM voltam, és vagyok örökkévalóságtól örökkévalóságig, akit a teremtett lények nem láthattak.

Hogy az emberek számára LÁTHATÓ Isten lehessek, FORMÁT VÁLASZTOTTAM magamnak, és ebben a formában vittem végbe a Megváltás Művét. Tehát nektek a FORMÁT is el kell ismernetek, amelybe rejtőztem. És akkor már elindultatok a helyes úton, amely hozzám, öröktől való Atyátokhoz vezet.

Jézus Krisztus nélkül ellenfelem nem enged szabadon benneteket, mert akaratotok által még hozzá tartoztok.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6860                                                                                                            1957. 06. 29.

Jézus Krisztus nélkül nincs szabadulás

Ha meg akartok szabadulni ellenfelemtől - szükségetek van rám. Saját erőből nem tudjátok lerázni. Segítségre van szükség, és ezt csak egy valaki, Jézus Krisztus hozhatja, mert kereszthalála által ellenfelemet legyőzte. Benne én voltam, és ő és ÉN EGGYÉ váltunk - tehát Jézus Krisztusban tőlem kértek és valóban kaptok is segítséget.

Amikor elismeritek az Istent - de Jézus Krisztust nem,  tehát Jézus Krisztust nem tudjátok összeegyeztetni Istennel, akkor Isten elismerése még nem meggyőződéses bennetek. Szátokkal csak kimondtok valamit, anélkül hogy legmélyebb bensőtökben meggyőződés lenne. A földi utat ilyenkor nálam nélkül járjátok, és nem szabadultok meg attól ami szembeáll velem, még ural benneteket, és hatalmát egyedül nem vagytok képesek megtörni.

Meg kell mondanom, hogy szükségetek van rám, vagy nem teljesítitek a földi feladatot, tehát nem tudtok elválni attól, akit egykor szabadon követtetek. És nem tudtok hozzám fordulni, Istenetekhez és örök Atyátokhoz. Én mindenkor kész vagyok, hogy ebben az elszakadásban segítselek - de ezt kérnetek kell. Azért kell kérnetek, mert az akarat a döntő abban, hogy megsegíthesselek. Mindaddig joga van rátok, amíg akaratotok azonos az övével. Az pedig a tőlem való elfordulás.

Tudom, hogy elbukástok miatt lényetek gyenge. De szeretetből és irgalomból meghalt egy  ember értetek a kereszten, aki ismerte gyengeségeteket, és azt is tudta, bilincseiteket egymagatok széttörni nem tudjátok, mert azt ellenfelem rakta rátok.

Az ember Jézusban én testesültem meg, megszántam gyönge, tehetetlen és megkínzott állapototokat, és lehetőséget akartam adni, hogy újból visszatérjetek hozzám, újra abba az állapotba kerülve amely szabadságot és boldogságot jelent. Tehát - mint ember hoztam meg értetek az engesztelő áldozatot. Az ember Jézusban magam hordtam le az egykori elpártolás vétkének hegyét, és ellenfelemnek váltságdíjul ajánlottam, hogy engedje szabadon azt, aki ezt maga kívánja.

És ezt a kívánságot ki is kell jelentenetek, akarnotok kell, hogy hozzám jussatok akarnotok kell, hogy azokhoz tartozzatok, akiknek a lelkét tőle kiváltottam. Igénybe kell vennetek Jézus Krisztus segítségét Jézus Krisztusban HOZZÁM kell kiáltanotok. Ezt meg tudjátok tenni, ha hisztek a megváltó tevékenységben, és az én benne emberré válásomban. Hitetek csak ekkor lesz meggyőződéses, én csak ekkor válok bennetek elevenné. Ekkor a földi utat már nem járjátok nélkülem, és a célt is biztosan eléritek.

Állítsátok egyszer komolyan szemetek elé a kérdést, mi az oka és célja földi léteteknek, és mi a tulajdonképpeni földi feladatotok! És csak az a komoly vágy töltsön el - nehogy kudarc érjen az élet végén. És ha ez a vágy megvan bennetek, akkor kérjétek az EGY segítségét, azt aki egyedül segíthet: Jézus Krisztust - mert ő és én EGY vagyunk. Azért, amikor őt hívjátok - engem hívtok, és kiáltástok meghallgatásra talál.

Mert aki komolyan el akarja érni a földi élet célját, annak a gondolatait hamarosan helyes irányba terelik, és ezáltal felismeri, hogy nincs megváltás Jézus Krisztus nélkül.

De a legbensőbb kívánságot, a legbensőbb akaratot én nem tudom, nem szabad meghatároznom. Én csak óvlak és figyelmeztetlek. Ismételten gondolkodásra indítalak. Nektek kell benső kívánságtoknak megfelelően tennetek. És az érettségi állapot is ennek megfelelő lesz, amikor elhagyjátok a földet.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6951                                                                                                             1957. 10. 21.

Jézus Krisztus megmentőként jött

A nagy szellemi ínség miatt jöttem a Földre. Mert szántam a bilincsek közt tartott embereket, akik képtelenek az ellenállásra, és ezért megmentőért kiáltottak Istenükhöz. A Messiás eljövetelében kevesen hittek szilárdan és redíthetetlenül. De ez a kevés vágyakozással tele kívánta azt, aki kimenti mélységes szorongatottságából és ínségéből.  Miattuk szálltam a Földre, segélykiáltásuk fülemhez, ért és nem akartam hogy hitükben csalódjanak. Hozzájárult ehhez, hogy elérkezett az ember Jézus missziójának az ideje. Az egész emberiséget ki akartam menteni az ellenfél bilincseiből. Megváltást akartam vinni azoknak is, akik már eltávoztak az élők sorából, de még nem mehettek be Birodalmamba, mert a bűnadósság még nem lett eltörölve, amely okozta hogy emberek élnek a Földön.

Az ember Jézusban magam léptem a Földre, hogy megváltást hozzak minden embernek, megszabadítsam őket a már örök idő óta terhelő bilincsektől. Szabaddá akartam tenni az utat Birodalmamba - az örök béke és boldogság hazájába.

Amikor leszálltam a Földre, csak kevés ember volt készséges az én befogadásomra. Azaz, kevesen ismertek föl, csak azok, akik szeretetben élték életüket. Ezért nem volt nagy követőim serege, bár folyton azon fáradoztam, hogy követőimet szeretetre buzdítsam. Ennek következtében felismerhettek volna mint Istenüket és örök Atyjukat.

Nagy ínségük abban állt, hagy kevés volt a szeretet az emberek között. Már teljesen annak a bandájába tartoztak akiből minden szeretet hiányzott. Ellenségként állt velem szemben, és én harcot indítottam, hogy győzelmem által kiszakítsam a lelkeket bilincseikből. Azért éltem szeretettel telített életet az emberek előtt, mert a szeretet volt a fegyver, amit ellenfelemmel szemben használni akartam, és az embereknek erőt ad, hogy ellenállást gyakoroljanak.

Mivel nem volt szeretetük, teljesen a kezeibe kerültek. De a szeretettel szemben tehetetlen ez az egyetlen, fegyver ellene. Földre lépésem idején kevés szeretet volt az emberek között. Pedig a szeretet az egyetlen kapcsolat velem, Istenükkel és örök Atyjukkal. Ezt a szeretetet helyre kellett állítani, ha szavaimat érteni akarták.

De szavam már nem hangzott fel bennük, mert hiányos szeretetük miatt már hitük sem volt az egy Istenben, aki beszélni akarna velük. Ezért jöttem magam a Földre, hogy beszélhessek velük, hogy újra megmondjam akaratomat, hogy újra megadjam szeretet-parancsomat, hogy hirdessem az Evangéliumot az isteni tanítást, amely üdvösségre vezeti őket.

De egy másik nagy segítséget is kellett adnom nekik: meg akartam szabadítani őket a hatalomtól, amely fogságban tartja őket, gyöngíti akaratukat, és hátráltatja hogy akaratomat teljesítsék. Ki akartam váltani őket a hatalmából. Ehhez választottam MAGAMNAK az ember Jézus formáját, hogy végbevigyem benne az igalom és szeretet munkáját, ami megszabadítja őket minden szükségüktől.

Viszont az én oldalamra kell állni mindenkinek, aki kínzójától meg akar szabadulni. Aki szabad akarattal megmarad nála, annak nem hozhatok szabadulást. Viszont akik felém fordulnak, azok megkapják tőlem az erőt, hogy ledobhassák bilincseiket.

Ennek a Megváltó munkának is az emberi keretek között kellett végbemenni, mert az emberek akaratát nem lehet kényszeríteni. Teljesen tetszésükre legyen bízva, hogy az ember Jézus Megváltó Művét - akiben MAGAM testesültem meg - elismerik és elfogadják-e, vagy visszautasítják. Ezért mentem az ember Jézus formájában át a Földön. Felkészítettem az embereket a megváltás nagy áldozatára, amely a nagy bűnadósságot eltörli, ami miatt a Földön vándorolnak.

De csak kevesen ismertek föl, és látták meg bennem megmentőjüket, a MESSIÁST, akit a látnokok és próféták  állandóan hirdettek. Amikor Földre szálltam, már túlságosan is nagy volt a szellemi ínségük. De mert szeretetem is túl nagy volt, a Megváltás Művét végbevittem, a szeretet eltörölte a bűnök adósságát, amennyiben feláldozta magát a kereszten.

Ez a szeretet újból és újból azt keresi, hogyan vihetne segítséget azoknak, akik még eddig nem találtak el a megváltásra. Akik nem használják fel Megváltó munkám kegyelmeit, és ezért még ellenfelem hálójában senyvednek. Akik segítség nélkül soha nem tudnak megszabadulni - de akiket én soha fel nem adok, hanem ismételten útjukba állok, és az ember Jézus Megváltó Művére utalok, aki "mint ember" szeretete erejével felismerte embertársai ínségét, szeretete erejével meghozta áldozatát, és mérhetetlen kínok között meghalt a kereszten.

Szavaimmal is ismételten elmegyek az emberekhez, közlést adok Jézus irgalmas szeretetének művéről. Jézus ENGEM MAGAMAT fogadott be önmagába, és szeretete által teljesen EGYESÜLT velem, és így lett Megmentő, és Megváltótok minden bűntől, és a haláltól.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:7031                                                                                                             1958. 02. 02.

"Minden hatalom nekem adatott a Mennyben és a Földön"

Valóban - ezeket a szavakat jogosan mondtam földi vándorlásom alatt, mert Atyám - aki bennem volt - nekem adta ezt a hatalmat. EGGYÉ lettem vele, és ezért teljesen átjárt engem, maga tevékenykedett bennem és általam. Ez a hatalmam földi életem után is megmaradt. Mennybemenetelem előtt csak a földi burok, amiben voltam, volt valami emberi. Minden más ISTEN volt bennem, AKI JÉZUS KRISZTUSBAN MINDENKI SZÁMÁRA LÁTHATÓVÁ TETTE MAGÁT.

Ezért az "ember" Jézus valóban mondhatta: "Minden hatalom nekem adatott... Hiszen a benne mint emberben lévő Istenség rendelkezett minden hatalommal.

Tehát úgy jellemezhettem magamat, mint akiben égen és Földön minden hatalom megvan, mert az Örök Teremtő nem választható szét az engem magába fogadó Istentől. És magamon kívül egy lény számára sem mondok le erről a hatalomról mert ez ŐSLÉNYEM - mert én önmagában vagyok a SZERETET, BÖLCSESSÉG, és MINDENHATÓSÁG.

Aki ezt tudja, azt is tudja, hogy egyedül az én akaratom kormányozhat, és csak AKARATOMMAL MEGBÍZOTTAK - vagy AKARATOMMAL ELLENKEZŐ lények vannak. Az elsők, mintegy velem kormányoznak, míg az utóbbiakat kormányozni kell!

Habár az egész örökkévalóságon át nem csökken hatalmam és akaratom ereje - mégsem alkalmazom mindig. Megengedem olykor, hogy ellenfelem akarata is hatást gyakorolhasson - de mindig csak egy bizonyos határig. Mindezt azért, hogy érezhetővé tegyem, kinek határtalan a hatalma.

Az én hatalmam a fennállást és fejlődést biztosítja, és beteljesedésre ad lehetőséget. Míg ha ellenfelem működését kellő időben le nem állítanám, a vége teljes pusztulás lenne.

Tehát a hatalom nekem adatott! Legyen ez utalás nektek - hogy kihez kell fordulnotok. Ki adhat meg mindent, kire bízhatjátok rá magatokat, amikor hatalommal teljes védelmezőre és segítségre van szükségetek.

A segítséget nem egy távolban lévő Isten adja meg, hanem egyedül Jézus Krisztus, aki mint Isteni Megváltó, teljes hatalommal bír. Mert benne AZ "ÖRÖK ISTENSÉG", a végtelenség szelleme testesült meg. Ti mint Istennel, először Jézus Krisztussal léptek kapcsolatba, mert ENGEM MAGAMAT akkor ismertek el, amikor Jézus Krisztusban ENGEM hívtok. Mert Jézus Krisztuson kívül nincs más Isten, aki nálánál hatalmasabb lenne! Ezért csak EGY Isten van, aki az egész Univerzumot kormányozza, akinek hatalma alatt áll minden teremtett világ, akinek MEGBÍZÁSÁBÓL megszámlálhatatlan lény gondozza ezeket a világokat, és aki örök Megváltó Tervem alapján intéz mindent. Az utasításokat TŐLEM MAGAMTÓL veszik át, én ruházom fel őket a tevékenységükhöz szükséges erővel, és én vezetek úgy mindent, ahogyan szeretetemnek és bölcsességemnek megfelel.

És soha egy lény sem tesz semmit akaratom ellenére, akiket a teremtett világ gondozásával és fenntartásával megbíztam. És mert tökéletes lények, akaratom teljesen átjárja őket. Izzik bennük az akaratom, átsugározza őket bölcsességem, és betölti őket erőm, és ezzel teljesen akaratom kivitelezői.

Ahol akaratom visszalép, ott éretlen, tőlem elpártolt lények nyomulnak előre - és valóban ellenemre dolgoznak. De az ÉN ELLENŐRZÉSEM ALATT ÁLLNAK, így amikor jónak látom, akaratom megfékezi őket.

Mert EGY az, aki Égen-Földön kormányoz, és csak ennek az EGYNEK áll rendelkezésére minden hatalom. Előtte meg kell hajolni a világosság és sötétség minden lényének, mert hatalmam határtalan és mindörökké az marad!

                                                                                       Amen

B.D.Nr.6985                                                                                                            1957. 12. 05.

Jézus szellemi missziója

Amikor felismertétek az ember Jézus magas fokú szellemi misszióját, megértitek, miért kell folyton az Isteni Megváltót említeni. Mert csak amikor az ember megszabadult ősbűnétől, akkor biztosított számára, hogy világos magasságokba is beléphet.

Az embereknek fogalmuk sincs ősbűnükről. Nem is tudják, mit jelent a megváltás. Nem találnak összefüggést, az ember Jézus - akiben talán hisznek - kereszthalála, és a maguk üdvözült állapota között. Azért utasítják olyan sokan vissza - mert a Megváltás Művét hirdetik ugyan, de nem "okolják" meg!  Másrészről - ilyen megokolást csak az kaphat, aki ezt komolyan kéri, és azok mindig kevesen lesznek. Mert akik egy pillantást sem vetnek a szellemi világba, akik csak az anyagi-földi világot ismerik el, és mindig csak azt ami látható és bizonyítható nekik - azoknak a legvilágosabb magyarázat is érthetetlen lesz.

És az ember Jézus missziója nemcsak földi ügy volt, akkor sem ha látható módon ment végbe az emberek szeme előtt. Mélyen szellemi dolog az oka. És amíg az emberek erről nem tudnak, addig nem állnak úgy Jézus Krisztus, az Isteni Megváltó előtt, mint egy bűnökkel terhelt testvér, aki őt terheli meg bűneivel, és azok megszüntetését kéri. És mégis, ha megváltást akarnak, ez a kérés az első és legfontosabb.

Ezért kell tudniuk a nagy adósságról, az Isten ellen elkövetett nagy bűnről, amely által bűnössé lettek, és amit nem lehetett másképpen megsemmisíteni, csak az ember Jézus keresztáldozata árán. Amíg az emberek nem érzik, hogy bűnnel terheltek, nem lépnek a hozzá vezető útra, bűnükkel nem mennek el a kereszthez, és így az ISTENI MEGVÁLTÓT SEM ISMERIK EL.

Csak amikor már tudnak a maguk létének ősi kezdetéről, az egykori lényükről, Isten iránti ellenállásukról - ami az ősbűn - akkor értik meg Jézus megváltó tettét, hogy mint ember úgy élt, aki képes volt MAGÁT ISTENT befogadni magába. Ezáltal az ÖRÖK SZERETET végbevihette a Megváltás Művét - mert teremtményeit meg akarta szabadítani az ellenfél fogságából.

Az ilyen Jézus-bemutatás hihetőbb lesz az embereknek, mint amikor csak a földi létben elkövetett bűnökről ejtenek szót. Ezek olykor csekélynek tűnnek az emberek előtt ahhoz, hogy eltörlésükre akkora megváltói tettre volna szükség. Bár minden bűn vétek a szeretet ellen - tehát Isten ellen - mégis az egykori ősbűn, az Istentől való elpártolás bűne olyan nagy, hogy a lény egymaga nem képes annak kiengesztelésére, még ha örökkévalóságokig tartott volna is az engesztelés.

Ezt az embereknek nehéz megérteni. De az óriási vétek óriási engesztelést követel. Igaz - az engesztelést ember vitte végbe, de csak azért tudta végbevinni, mert ez az ember "Isten" volt - Istent rejtette magában. Tehát isteni erő tette képessé, és ez az erő "csak" a szeretet volt - Isten ősszubsztanciája.

Az ember, aki egykor mint ősi-lény már élt, Istennek ezt a szereteterejét visszautasította, és ezáltal minden erő nélkül maradt. Viszont az ember Jézus Isten szeretetének erejét tudatosan igénybe vette - és bukott testvéreiért, azok vétkének engeszteléséért, az irgalmasság cselekedetének végbevivésére használta.

Az emberek azt sem tudják, hogy a Földön az emberi élet is ennek AZ ŐSBŰNNEK A KÖVETKEZMÉNYE. És hogy egyszer majd újra visszatérhetnek ősi állapotukba. De ezt nem tehetik meg anélkül, hogy el ne ismernék Jézust, aki túl nagy szeretetével eltörölte ezt a vétket. Az Istentől való elpártolás egy tudatos "Istentől elfordulás" volt - és ezt most egy "tudatos hozzá fordulásnak" kell követnie, hogy újra beléphessen az Istennel való ősi viszonyába.

Hallatlan kegyelem, amikor egy ember megkapja ezt az ismeretet. Ezt mindenkinek ki kell értékelnie, azaz gondolatban foglalkozik vele, majd amit így Istentől kap - elfogadja igazságnak. Utána már csak az, ember Jézushoz kell fordulnia, hogy beszéljen vele. És ő majd mint Isten válaszol rá. Megsegíti, hogy a vétkeit fölismerje, és ha megbánja leveszi róla, mert segítségét kérte.

A fölismerésre minden ember eljuthat, hogy ő tökéletlen, gyönge és tudatlan lény. És ha gondolkodik rajta rájön, hogy vétkezett is - most keresse ennek az okát. Egyetlen kérdés sem marad válasz nélkül, amit az ember bensejében feltesz. Csak először tegye föl a kérdést, és várja a választ. És ezt, a választ mulasztja el a legtöbb ember. Amikor az Isteni Megváltóra figyelmezteti valaki, az emberek minden aggály nélkül visszautasítják őt is, és nagy szellemi misszióját is.

De Isten minduntalan rámutat az Isteni Megváltóra, Jézus Krisztusra. Ezt teszik szolgái is, akik érte tevékenykednek, nagy buzgalommal hirdetik Nevét, és Evangéliumát. Hogy aki hallgat rá, nagy vétkétől megszabaduljon, ha Jézussal bensőséges kapcsolatba lép. Benne maga Isten lett emberré, hogy megváltsa és eloldjon mindenkit, akit ellenfele még megkötve tart.

 

                                                                                       Amen

B.D.Nr.7250                                                                                                            1959. 01. 09.

Jézus létének bizonyítéka a Földön

Minden embernek adva van a lehetőség, hogy Isten EMBERRÉ VÁLÁSÁNAK titkára rájöjjön. Akkor minden ember kezébe lesz bizonyíték Jézus földi egzisztenciájára, aki mint "Isten Fia" és a "Világ Megváltója" megnyilvánul neki, és azért fölöslegessé válik minden más bizonyíték.

Aki egyszer ISTEN EMBERRÉ VÁLÁSÁT MEGÉRTETTE, azt is tudja, hogy hinni kell, és miért kell hinni. A bizonyítékokat nem kell szaporítani, mert a lélek kiérlelődésének folyamatára azok inkább hátrányosak. Pedig az ember e célból él a Földön.

Hogy ISTEN MAGA ÖLTÖTT TESTET JÉZUS KRISZTUSBAN, az ember Jézusban, az hihetetlen, és az is marad azoknak az embereknek, akiknek nincs semmi szellemi kapcsolatuk, és a szellemi törekvés idegen számukra. "Szellemi törekvés" alatt a lélek fejlődési folyamatát kell érteni. A földi életet a lélek nem öncélból kapta, hanem mint eszközt a cél eléréséhez. Tehát akiben még nincs szellemi törekvés, az még nem ébredt föl. Azaz gondolkodása könnyebben rááll a tévedésre, mint az igazságra. Inkább elfogadja a tévedést, mintsem az igazságot érvényesítse. A tiszta igazság neki elfogadhatatlannak tűnik, épp azért, mert SZELLEME még ELSÖTÉTÜLT. Ezalatt nem az értelmet kell érteni, hanem az emberekben lévő SZIKRÁT, amely Isten része.

Tehát ez az ember nem enged tiszta szellemi okokat érvényesülni, azért érthetetlen lesz számára annak a "szellemi oknak" a "kihatása" - amely arra késztette Istent, hogy emberré legyen. De EZ VÉGBEMENT! Isten belenemződött egy emberbe! És ez az ember Jézus volt - Mária fia - AKI ISTEN SZELLEMÉTŐL FOGANT. De az embereket semmi nem kényszerítheti. Ezért Jézus születése emberi törvénynek volt alávetve. DE A NEMZÉSE - NEM! Az ember nem merhet kételkedni ebben, ha megfontolja, hogy minden teremtett lény, és a Teremtés minden egyes dolga ISTEN EREJÉBŐL KELETKEZETT, tehát ez az erő-valóban képes, hogy AKARATÁVAL létrehozzon egy emberi lényt.

De ennek a nemzés nélküli születésnek is megvan a maga szellemi oka, amely a felébredt Szellem számára mindenképpen könnyen érthető. Tehát az embernek tudni kell, hogy a Teremtés egész Művének SZELLEMI OKA VAN, amelynek az ős-teremtésű szellemlények szabad akarata az alapja. Ennek a szabad akaratnak nagy szerepe van az ember életében. Így az először teremtett ős-szellemek szabad akaratának igen nagy kihatása volt, és ez a magyarázata, hogy "Jézus létezésének" nincs, vagy nagyon kevés kézzelfogható bizonyítéka van.

Semmi kényszer nem hathat az emberre, hogy pozitív, vagy negatív legyen Jézus iránti beállítottsága. Beállítottságát csak a legteljesebb akarati szabadság határozhatja meg. Mert ettől függ egyedül, hogy visszaalakul-e ősteremtésű lénnyé. Földi vándorlásának pedig ez a célja.

Ami bizonyítható, az döntésre kényszerítő. Arra a döntésre pedig egy ember sem kényszeríthető, hogy érje el újból az egykori tökéletességét, akkor sem, ha az egész teremtésnek ez az oka és célja. Tehát az embernek ismerni kell az őskezdetet, és mindannak a célját, ami létezik. Tudni kell a Teremtésről, és minden teremtett lény létének okáról és értelméről. Viszont ennek ismeretét soha és semmikor sem kaphatja meg könyvekből, Isten Szelleme közvetíti ezeket neki, aki önmagában az "ÖRÖK IGAZSÁG" - ennek viszont követelményei vannak, amit azonban minden ember képes teljesíteni. De a legkevesebben akarják teljesíteni! De ISTEN SZELLEME CSAK ott nyilvánulhat meg, ahol megvannak a feltételek, mint az Istenben való eleven hit, és az "csak" a szeretet által válik elevenné - és az "Istenből való igazság" tudatos kérése - abban a belévetett hitben, hogy az igazságot megkapja tőle. És most az ember megkapja, mert ISTEN SZELLEME az emberben lévő SZELLEM SZIKRÁVAL - mert az isteni rész benne - kapcsolatba lép, és az ember tanítást kap a SZELLEMTŐL.

Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja elhinni, AZ SOHA NEM JUT EL BÖLCSESSÉGRE, világosságra, megismerésre. De aki hiszi - a legcsodálatosabb kinyilatkoztatásokat kapja, és mert tisztán és világosan megérti azt, ami a másik embernek felfoghatatlan. Megérti az összefüggéseket, és számára egy csodálatos módon megoldott probléma lesz, hogy Isten Jézusban EMBERRÉ LETT. Már semmi más bizonyítékra nincs szüksége. És ő biztosabban látja az egészet, és átfogóbban, mint amit egy éles értelem hozna létre.

A felébredt Szellem számára már semmit sem jelent, mekkora távolság van Jézus földi élete, és a jelenkor között. Mert Jézus földi élete nem szólt egy bizonyos emberi körnek, hanem szólt a múlt minden emberének, a jelennek és a jövőnek. Jézus földi életútjáról minden ember tudomást szerez, és AMINT SZELLEME FELÉBRED, már semmi bizonyítékot nem igényel.

Viszont ha a SZELLEME még nem ébredt föl, a legélesebb bizonyíték is eredménytelen, hogy lelki érlelődését elősegítse, mert nem hit az a hit - amely bizonyítékokon alapszik. A hit szabad akaratot jelent, és egyedül ezt értékeli. Az ember értelmének semmi, vagy nagyon kevés köze van a "Szellem felébresztéséhez". A Szellem ébredése a szeretetből fakadó cselekedetek eredménye, és az önzetlen felebaráti szeretetben eltöltött életé. Ezért a legmélyebb titkok kikutatása nem az eleven értelmi tevékenység privilégiuma, hanem egyedül azoknak az előjoga, akik megtartják amit Jézus tanított a Földön: "Istent mindenek fölött szeresd, embertársadat pedig mint önmagadat!

Ezeknek a parancsolatoknak a teljesítése Jézus létére a legbiztosabb és legtisztább bizonyíték, mert hatásukra az "Istenből való Szellem" bevezeti az embert minden igazságba, és minden szellemi összefüggést megad - amit az értelem soha meg nem adhat.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.8250                                                                                                            1962. 08. 24.

Isten és Jézus egy  -  Isten emberré válása

Hogy az emberek szellemi állapota mindig jobban elsötétül, abból is észrevehető, hogy nem képesek helyesen  érteni Jézus és Isten "eggyé válását" és ezért Isten  "emberré válására" sincs igazi megértésük. A háromszemélyű Istenség tanítása által hamis gondolkodásra jutottak. De ismételten meg kell mondani, hogy az Örök Istenséget nem lehet personifikálni, tehát nem képzelhető el másképpen, mint erő, amely betölti az egész végtelenséget. Ezt az erőt nem lehet határok közé szorítani, tehát "formának" sem lehet elgondolni viszont egy formát teljesen átjárhat.

Az ember Jézusnál az isteni erővel való teljes átsugárzás folyamata ment végbe. Teljesen betöltötte a szeretet, és a SZERETET az örök Istenség ŐSSZUBSZTANCIÁJA, ami megállás nélkül sugárzik a végtelenségbe. Mindent létrehoz, és mindent fenntart. Jézus emberi formáját ez az isteni szereteterő teljesen átsugározta. Tehát Isten benne manifesztálódott. Jézus Isten őslényének a tartózkodási helye lett, tehát ISTEN "ember" lett. És mert Jézust teljesen betöltötte Isten ősszubsztanciája, Jézus "ISTEN" lett. Mert kereszthalála után, még emberi külső burka is egyesülhetett Istennel, annyira átszellemítette a testét. Jézus ezzel az emberek számára elképzelhető Istenség lett, és az ember nem képzelheti el másképpen Istent, mint Jézusban. De két “személyről" soha nem lehet szó.

Az ember Jézus a Földön elérte célját, a teljes megistenülést. És ezt minden teremtett lénynek el kell érni. Mert Isten a saját képmásait akarta megteremteni, akiknek szabad akaratból kell elérniük végső tökéletességüket. Ezt a megistenülést az ember Jézus nem csak azzal érte el, hogy szeretetben élt, hanem a Megváltás Műve által az emberiség bűnadósságát is megszüntette. Isten szeretet-erejét vette igénybe, enélkü1 nem lett volna képes elfogadni a rettenetes kereszthalált. A szeretet-erő Isten őseleme - tehát a Megváltás Művét a maga teljességében Isten vitte végbe az ember Jézusban. Viszont, amikor az emberek háromszemélyű Istenről beszélnek, az tévedésre vezető fogalom. Mert az Örök Istenséget nem lehet megszemélyesíteni, az csak tiszta szeretet, és ez a szeretet Jézusban manifesztálódott, most az örök Isten-Szellem működött Jézusban, és az Isten-Szellem minden lény számára csak Jézusban képzelhető el. Mert az egykor teremtett lények azért távolodtak el Istentől, mert nem láthatták. Most Jézusban látható Isten lett.

De Jézus nem egy második lény, akit oda kell gondolni Isten mellé. Ő ISTEN, mert Isten szereteterő, amely át és átsugározta a teljesen átszellemített formát. Tehát az már csak isteni ősszubsztanciákból állt, és ezért csak azoknak a lényeknek látható, akik szintén átszellemítették magukat, hogy szellemben láthassanak.

Amikor ATYA, FIÚ, SZENT SZELLEMRŐL ESIK SZÓ - az Isten lényének a jelölésére érvényes, amikor az ATYÁT mint szeretetet, a FIÚT mint bölcsességet, a Szent SZELLEMET mint erőt, vagy akaratot, vagy mint Isten hatalmát említik. Mert Isten lénye szeretet, bölcsesség és hatalom. A cél, amit Isten a lények teremtésével maga elé tűzött - tehát a lények szabad elhatározásból kiinduló megistenülését - amint elérik, magyarázatot ad Istennek Jézusban való emberré válására is, tehát Jézusban, a látható Istenségbe. Viszont a "háromszemélyű" Istenségnek nincs a valóságnak megfelelő magyarázata.

Az emberek fogalmakat teremtettek maguknak, amelyek hátrányosak a szellemi érlelődésre. Mert csak EGY Istenhez lehet imádkozni, és nem háromhoz. Isten azt akarja, hogy Jézusban ŐT MAGÁT ismerjék fel, ezért csak Jézusban lehet őt imádni. Ezt az elismerést megköveteli minden embertől. Elsősorban azért, mert egykor megtagadták tőle, másodszor, mert a Megváltás Művét is el kell ismerni. Mert Jézus Krisztus nélkül egy ember sem kaphatna bocsánatot ősbűnére. Ezért kell az embernek megvallani, hogy HOZZÁ tartozik, és hiszi, hogy MAGA Isten tett lépéseket az ember érdekében, és Jézusban végbevitte a Megváltás Művét.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:7024                                                                                                            1958. 01. 24.

Az ember helyes beállítottsága Jézus Krisztus Megváltó Művéhez

A földi élet EREDMÉNYESSÉGÉRE döntő, hogy Jézus Megváltó Művéhez hogyan viszonyultok. A kegyelmet, hogy mint ember testet ölthessetek - ajándékba kaptátok. De ha az életet Jézus bűnbocsánata nélkül fejezitek be, akkor nem értetek el semmit. Mert ha az ősbűnötöktől még nem vagytok megváltva, úgy tilos hogy a világosság honába menjetek.

Oda a kaput csak Jézus Krisztus, az Isteni Megváltó nyithatja meg. Ennek feltétele, hogy bűneiteket megbocsátotta - tehát Megváltó tevékenységének az elismerése. Ha végig gondoljátok, a földi életet úgy is le lehet élni, hogy annak a földi lét végén - mindegy hogy örömet, vagy szenvedést hozott - a lélekre vonatkozóan mégis ÉRTELMETLEN élet volt, akkor mégis csak meg kellene próbálni, hogy valami értelmet adjatok neki.

Jobban kellene törekedni, hogy a halál után - ha egyáltalán hiszitek, hogy van élet a testi halál után - szebbé alakuljon az élet, a sorsotok. Akik közömbösen élnek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban és a Megváltás Művében, azokból a halál utáni továbbélés hite is hiányzik.

Ennek ellenére közelebb kell vinni hozzájuk Jézus Krisztust, hogy hatást gyakoroljon gondolkodásukra, hogy többször kapjanak ösztönzést, és keressék, és megtalálják a HOZZÁ TARTOZÁS kapcsolatát. Jézus már a legcsekélyebb készséget is támogatja. Eléje megy az embernek, és megkönnyíti neki, hogy higgyen benne. De az ember akarata szabad marad, mert hogy megváltása végbe mehessen, neki magának kell meghozni a döntést, hogy Jézus Krisztust választotta.

Az emberek nem fogják föl, mekkora jelentőségű az, hogy eltaláltak hozzá. Mert a földi élet rövid ideig tart, ez alatt a kevés idő alatt a lélek megszabadulhat minden bilincsétől, olyannyira, hogy a halála órájában a lélek mint a világosság egy szelleme lendülhet a magasba.

És a lélek TUDATOSAN elfogadta, hogy testet öltsön mint ember, mert előtte megmutatták neki földi életét, és a célt, hogy mit érhet el vele. Tehát az emberi testet öltésre nem kényszerítették. Viszont - amikor elérte azt a fejlődési fokot, ami az emberi testbe öltözést lehetővé teszi, minden lélekben megvan a kívánság, hogy az anyagi buroktól megszabaduljon. Azt is tudja, hogy ezt a lehetőséget a földi, az emberi élet adja meg. De ezt az ismeretét elveszti, amint belenemződik az emberi burokba. Ezért van akkora jelentősége a lélek számára, hogy Jézus Krisztushoz tartozzon. A Megváltás Művével ő tette lehetővé, hogy bilincseitől megszabadulhasson. És az ősbűn eltörlése nélkül nincs eloldódás Isten ellenfelétől.

És ezt el kellene mondani minden embernek. Minden embert az igazságnak megfelelően kellene felvilágosítani - hogy alapjaiban mit jelent Jézus Krisztus, és Megváltó Műve. Azonkívül minden embernek sokkal többet kellene azon gondolkodnia, mi a célja az emberi életnek - és hogy e célnak MEGFELELŐEN ÉLI-E AZ ÉLETÉT?

Aki erről agyában komoly gondolatokat forgat, az a szellemi világtól helyes gondolati tanítást kap. Maga Isten tanítja, aki az ember Jézusban a megváltást végbevitte, hogy eltörölhesse a nagy ősvétket, és lehetővé tegye az embereknek a kapun átjutva bemenni a Világosság Birodalmába. Jézus Krisztus nélkül a kapu zárva marad, Jézus nélkül egy ember sem jut üdvösségre, és Jézus nélkül az ellenfél hatalmába marad, és az soha nem engedi szabadon.

                                                                                       Amen

B.D.Nr.7066                                                                                                            1958. 03. 14.

Jézus nevének megváltó ereje

Az emberek az ÉN NEVEMBEN keressék az üdvösséget. Azt kell tudni, hogy üdvösséget máshol nem találtok, csak nálam. Tehát Jézusban feltétlenül ENGEM kell elismernetek, hinnetek kell az Isteni Megváltóban és irgalma nagy Művében.

Az ember Jézusban MAGAM jöttem a Földre, száján keresztül MAGAM tanítottam, az én ERŐM nyilvánult meg benne, ÁLTALA tettem csodákat, támasztottam föl halottakat, gyógyítottam betegeket, és az embereket földi ínségükben segítettem.

MAGAM HALTAM MEG BENNE a kereszten, mert az ember Jézus teljesen felvett magába, átalakult szeretetté. Így lett alkalmas burok számomra, akiben a Megváltás munkáját végbevihettem, hogy eltöröljem az egész emberiség bűnadósságát.

Tehát a Jézus név ÖRÖK ISTENETEKNEK ÉS ATYÁTOKNAK a neve. Azért kell e névben összegyűlnötök, és lehetővé tenni, hogy köztetek tartózkodhassak - ha az üdvösségre akartok jutni. Az üdvösség egyszer kimondhatatlanul boldoggá tesz, de ez még hiányzik, amíg a Földön tartózkodtok.

Ezért nem elég "csak" Istenben hinni. Bár az Istenben való hit elismeri a Teremtőt, aki mindent - így benneteket is - megteremtett. De ez a hit nem vezet vissza hozzá. A Megváltót is el kell ismernetek, azt aki először tette járhatóvá a vissza-utat. És "Atyátokhoz" csak ezen az úton érhettek el.

Tehát hitetek csak akkor helyes, ha hisztek Jézus Krisztusban, és Megváltó Művében, és a hit csak ekkor vezet el az üdvösségre. Azaz, lelketek csak ekkor juthat vissza az egykori állapotba. Mert Jézus Krisztus segítségére szükség volt, és segítsége nélkül a célt soha el nem éritek.

Tehát az üdvösséget EBBEN a nevemben kell keresnetek, és most így azt is megértitek, miért nem kell Isten létét megokolni, vagy bizonyítani. Mert a hitre eljuthat minden ember, aki kinyitja a szemét, és maga körül tekintve, elgondolkodik a teremtésen és keletkezésén. A lényeg viszont Jézus nevének megváltó erejében van.

Először a Megváltás Művének a jelentőségét kell ismernetek, hogy aztán odaálljatok Jézus keresztje alá, és lelketek üdvösségéért Jézus nevét kiáltsátok mint Isteneteknek és Atyátoknak a nevét.

Mert Jézus Földre szállásával egy új korszak kezdődött, elérkezett az idő, hogy kereszthalála megnyissa a Világosság Birodalmának kapuját - és az első teljesen megváltott lelkek visszatérhessenek az Atyához. Mert az üdvösség kapuja előtt sokan álltak akiknek először az ősbűn vétkétől kellett megszabadulniok, hogy aztán mint üdvözült szellemlények, ismét ott tartózkodhassanak, ahonnan az ős-kezdetben kiindultak.

Jézus az Isteni Megváltó lehetővé tette nekik, hogy végérvényesen visszatérhettek az ATYAI HÁZBA. Ezért minden embernek el kell ismerni őt, aki az ős-állapotba vissza akar térni. Jézus Krisztus a Mennyország kapuja. Neve mindenütt felhangzik a Világosság szféráiban, mert BENNE ÉN VAGYOK, és Ő és ÉN UGYANAZ AZ EGY VAGYUNK. Aki mély áhítattal Jézus nevét kiejti, azzal ENGEM szólít, és én valóban megviszem neki az üdvösséget.

Azért semmiképpen nem hibáztok, amikor Jézus nevét, teljes hittel kiejtitek, és ily módon hozzátok elém ügyeiteket. Amikor BENNE, és Megváltó Művében HISZTEK, MEGSZABADULTOK a titeket terhelő ŐSBŰNTŐL, és bebizonyosodik rajtatok szeretetem. Ha nevemet gyermeki módon szólítjátok, biztos, hogy meghallom, és teljesítem kéréseiteket. Mindig és örökké Istenetek és Teremtőtök vagyok. De ATYÁTOK csak a Megváltás Műve által lettem, mert csak most kaptátok meg azt az erőt, hogy szabad akarattal tökéletes lénnyé változhattok, a "teremtményből" csak most válhattok "gyermekemmé" - amikor a szabad akaratot a hozzám való visszatérésre használjátok.

A szabad akarat csak kereszthalálommal erősödött meg, ezért egyedül NEVEMBEN van üdvösség számotokra. És emberek csak akkor vannak a visszatérés útján, ha Jézus Krisztus felé tartó útra lépnek. Mert hozzá, az ATYAI HÁZBA egyedül ez az út vezet.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.6958                                                                                                            1957. l0. 03

Az embereknek megmutatják a helyes utat

Én csak annyit tehetek, hogy meggyújtom a világosságot, és ezzel megvilágítom az utat. De menni szabad elhatározással magatoknak kell rajta. Kíséretemet felajánlom, de soha nem kényszerítem rátok, épp azért, mert nem kényszerítek senkit. Nektek kell hozzám csatlakoznotok, és kérni, hogy legyek mindig oldalatok mellett mint kísérő az úton. Akkor nem tévedtek el.

Valóban - részemről minden megtörténik, hogy magasabbra léphessetek, de szabadságtok megmaradjon, hogy úgy cselekedjetek, ahogy jónak látjátok. Annyi és annyi ember azért vall kudarcot, mert visszaélnek a szabad akaratukkal, és a mindennel ellenkező akaratukat nem törik meg.

Ti a Földön engedelmességre kényszeríthetitek az embereket - hatalmat használhattok ott, ahol azt hiszitek, jogtalanul használnak ellenállást veletek szemben. De az én Örök Megváltó Tervemben nincs szó olyan hatalmi gyakorlatról, ahol a szellemiek visszanyeréséről volna szó. Mert amit mint végső célt el akarok érni - azt a lény csak szabad akarattal viheti végbe.

Szeretetem ezt a célt követi, és mindig megtalálja rá a helyes eszközt, hogy a szellemi akarata feléje forduljon, és szabad akarattal járja azt az utat, amely az ATYAI HÁZBA visszavezet. Szeretettel sokmindent el lehet érni, és az a befolyás, amit egy szerető lény gyakorol a még HATÁROZATLAN szellemire - eredményes lesz. Viszont ha a lény ellenfelem felé hajlik, nehéz lesz áttörni.

Az ember akaratát mindig figyelembe veszik, viszont állandó verseny folyik érte. Másképpen kifejezve: mindig mutatnak neki egy utat, tehát meggyullad egy világosság. ? Szavaimat újból közelebb viszik az emberhez, amely mint föntről való fény, határozottan és tisztán az ember szeme elé állítja földi feladatát, és világos sugaraiban megpillantható az Isteni Megváltó keresztje.

És ha az ember tekintete egyszer rá tud hullani erre a megvilágított útra, akkor az akarat is dönthet már, hogy rálép-e erre az útra, és a kereszt irányába megy. Ezt az utat minden ember egyedül járja. Annak semmi haszna, ha látja az utat, de nem lép rá. Tehát annak semmi haszna, ha a Megváltás Művét vagy szavaimat csak tudomásul veszi. Az út megtételére van szükség, amely a Golgota keresztje mellett megy el.

Élni kell a szavaimat, ahogyan az ember Jézus élte a Földön - és utána menni kell azon az úton, amely a világos fényben előttetek kirajzolódik. Ezért egy ember se higgye, mindegy, hogy milyen úton jár. Egy ember se higgye, hogy mellékúton is ugyanahhoz a célhoz jut, azt se higgye, hogy útját igazi vezetés nélkül is járhatja, mert az elkerülhetetlenül a mélységbe viszi, tehát ismét oda, ahonnan jött, ahonnan szeretetem egyszer már kisegítette.

Énrám kell bízni magát, vezetésemet kell kérnie. A világosság fényénél egyszer meg kell szemlélnie az utat, amit maga előtt lát, és ne riadjon vissza, amikor a keresztet is meglátja az úton, amely azt mutatja, hogy szenvedéseken kell átmennie. Mindig a csodálatos célra gondoljon, amit csak ezen az úton érhet el. És ha így rálép az útra, tőlem erőt kell kérni hozzá, és vezetésemre kell bízni magát.

Valóban - meg tudja járni az utat, mert én mindig úgy vezetem, hogy minden veszélyes zátony mellett elmegy, minden akadályt könnyen átlép, és fáradtság nélkül eléri a magasságot. Mert én mindig ellátom erővel, és nem kell elfáradnia akármilyen magasnak és meredeknek látja is az utat. De nálam nélkül nem ér célba. Mert amint egyedül megy, egy másvalaki társul hozzá, aki nagyon gyorsan és könnyedén eltereli a helyes útról - a mélység felé. De szeretetem követi most is, mert szeretetem soha nem adja föl egyetlen teremtményét sem.

                                                                                       Amen,

B.D.Nr.7096                                                                                                            1958. 04. 18.

Az örökéletet el ne játszátok

Ne tékozoljátok el az örökéletre való lehetőséget. Igaz, egyszer mindenkinek ez lesz a sorsa, viszont addig öröknek látszó idők múlhatnak el. Végtelen kínok, és sötétségben eltöltött idők, amikor az erőtlenség és sötétség amiatt, mintha a halál állapotában lennétek. Végtelen hosszúra megnyújthatjátok a magatok számára ezt a kínos időt, hogy akár "örök kárhozatnak" is nevezhetnétek - de amit nem én teszek rátok, hanem a magatok szabad akaratával teremtitek meg magatoknak. És ismételten megteremtitek, amikor a földi emberi életet nem használjátok ki, és nem szerzitek meg magatoknak az örökéletet.

Örökké nem hagylak veszendőben benneteket, mert teremtményeim vagytok, akiket kezdet óta szeretek, és mindig szeretni fogok - és nem hagyom abba, hogy szeresselek benneteket. De nem adhatom meg előre az életet, amikor ti a halál állapotát részesítitek előnybe, és kezeimből nem fogadjátok el az életet. Pedig könnyen megszerezhetnétek, mert csak ARRA kellene rábízni magatokat, aki öröktől fogva maga az élet.

Ehhez kaptátok a földi életet. Ott az értelem és szabad akarat birtokában vagytok, ott tanításokat kaptok a földi élet feladatáról, tehát csak akarni kellene, hogy kikerüljetek a halál állapotából. Nagyon rövid a földi élet ideje, és azért amit ajándékba kaptok, ha helyesen használjátok az akaratot - nem kérnek nagy áldozatot érte. És az ember életideje rövid, de elég, hogy a célt elérhesse.

Viszont az előfejlődés, hogy az emberi állomást elérjétek, végtelen hosszú ideig tartott. És éppilyen végtelen ideig tart, míg megint megkapjátok a kegyelmet, hogy az akarati döntést megismételhessétek. Ezek örökkévalóságok, melyeknek időtartamáról fogalmatok sincs. A ti gondolkodástok - mert még tökéletlen - le van határolva.

És ahogyan nem tudtok az itt eltöltött idők kínjairól, mert a földi élet idejére elvétetett tőletek a VISSZAEMLÉKEZÉS arra az időre, amit ez az előfejlődés magába zárt, éppúgy azokról a kimondhatatlan "boldogságokról" sem tudtok, amit az "örökélet" fogalma zár magába. Nem tudtok a dicsőséges dolgokról, amelyek birodalmamban rátok várnak, ha a végérvényes visszatérésre határozzátok el magatokat. És nem lehet bizonyítani, sem az egyik - sem a másikról való ismeretet, mert a szabad akarati döntés akkor lehetetlenné válna.

De higgyétek el bizonyítás nélkül is. És ennek megfelelően éljétek a földi életet. Ne játsszátok el a Birodalmamban folytatott élet boldogságát. Ezeket a lehetőségeket vonjátok be értelmi gondolkodástokba, akkor is, ha még hihetetlennek tűnik. Éljetek úgy, hogy ne kelljen szemrehányást tenni magatoknak, ha egyszer elérkezik az óra, hogy búcsút vesztek a Földtől. Hallgassátok meg azokat is, akik ilyesmikről beszélnek, olyan dolgokról, amelyeknek a materiális világhoz semmi közük. És gondolkodjatok róla, képzeljétek el, vajon miképpen állnátok ott, ha azoknak lenne igazuk!

Túl nagy tét áll a játszmán az emberek számára. Nem az évek számáról van szó, mint pld. a földi lét évei - hanem az örökéletről. A legnagyobb boldogság soha véget nem érő állapotáról van szó. Egy világossággal, és erővel betöltött állapotról, amelynek kezdetben birtokában voltatok. Csak egy "pillanatra", egy nagyon rövid időre kellene lemondani a földi, teljesen értéktelen dolgokról. Ti azonban ezeket a dolgokat igen nagyra értékelitek. És ezért eltékozoljátok az igazi életet - és megint örökkévalóságokig a halálban maradtok.

Minden amit én tehetek annyi, hogy elküldöm hírnökeimet, akik benneteket embereket az én megbízásomból óvnak, és figyelmeztetnek. Legalább annyi hatásuk lehetne rátok, hogy megpróbálnátok eljutni az igazságra. Majd ők utalnak rá, hogy én vagyok az EGYEDÜLI IGAZSÁG, és megvilágosítom gondolkodástokat. Azt a tanácsot adják, hogy velem lépjetek kapcsolatba - hogy aztán én megfogjalak, és magamhoz vonjalak. De az első lépést nektek kell megtenni, mert én nem kényszeríthetlek az üdvösségre. De a leggyengébb akaratot is támogatom és megerősítem, ha hozzám fordul.

Mert az egész teremtést azért hoztam létre, hogy életet adjak nektek. Azt akarom hogy éljetek, és már ki kerüljetek a szinte örökké tartó halotti állapotból. Újból meg akarlak ajándékozni szeretetemmel, mindenkinek csodálatos sorsot akarok készíteni, amely örökké nem fejeződik be. De megakadályozni nem tudom, ha ismét a mélység felé veszitek utatokat, ha megint szabadon követitek azt, aki egyszer már elvette tőletek az életet, és kiszolgáltatott a halálnak.

Ismételten és újból csak azt kiáltom felétek: "Ne játsszátok el az örökéletet!" Szabad akarattal kövessétek ezt a felszólítást. Az örökéletet keresnetek kell, hogy még azalatt elérjétek, míg a Földön vagytok! És én hozzásegítelek - mert valóban szeretlek benneteket!

                                                                                       Amen.

B.D.Nr.7055                                                                                                             1958. 03. 04.

Terjesszétek az Evangéliumot az egész világon

Amikor a világeseményekre irányítjátok tekinteteteket, ismerjétek fel azt a folyamatot, amit már ezelőtt régen mondtam: ismerjétek fel benne a közeli vég jeleit. /Máté 24/14/ És ha szellemetek már felébredt, azt is tudjátok, hogy ti melyik időszakban éltek. És minden úgy érkezik, ahogyan a próféták és látnokok meghirdették.  Az emberek között sok bánat lesz, a szeretet elhidegül, olyan lesz a helyzet, mint volt a vízözön előtt: bűn és hitetlenség, és az élet fokozott élvezete. Minden úgy megy végbe, hogy az emberek nem látnak benne semmi szokatlant, magától értetendőnek érzik, mert szemléletük és gondolkodásuk csak a világra irányul. Én figyelmeztettelek, jelekről ismeritek fel, hogy közel a vég. Ezért figyelnetek kellene a jelekre.

Igaz, azzal érveltek majd, a Föld már sokszor átélt ilyen jeleket, és az említetteket minden korszakban várni lehetett. Utaltok majd nagyobb hitetlenségek idejére is, és az emberek átkos cselekedeteire. De egyről megfeledkeztetek. Azt mondtam: az Evangéliumot "az egész világon" terjeszteni kell - mielőtt a Földön az utolsó osztályozás végbemegy.

Viszont nem tudjátok, tulajdonképpen mit kell érteni az alatt, "az Evangéliumot hirdetni". Ti úgy gondoljátok, ezt csak az emberek vihetik végbe, és csak olyan formában, hogy Isten Szeretet-tanának és a Megváltás Művének az ismeretét elviszik mindenhova, ahova eddig még nem jutott el.

Valóban, Evangéliumom ilyen terjesztése is hozzá tartozik. De MAGAM is gondoskodom, hogy az ismeret eljusson oda is, ahol az embereket még nem érte el a hír Jézus Krisztusról, és Megváltó Művéről. De ennek ismeretét, én közvetlenül közvetítem. Így dolgozom ott, ahol az emberek belső ösztönzésük folytán egymással szeretetben élnek. És ez a "direkt munkálkodás" hatalmas terjedelmű, és az eredmény gyakran nagyobb, mint akiknek Jézus Krisztusról már régóta ismeretük van - mégsem lehet "keresztényeknek" nevezni őket.

Az Evangéliumnak először el kell terjedni, és el is terjed. Világosságom küldöttei elviszik mindenhova. Az utóbbi időben különösen buzgólkodnak, és emiatt a világon mindenütt testben vannak, hogy alkalmas edények legyenek számomra, akikbe Szellememet önthetem. Tehát akik kapcsolatot hoznak létre köztem, és azok között, akiknek az Evangéliumot még meg kell hirdetni.

Valóban - rossz helyzetben lenne az emberiség, ha egyedül az embereken múlna, mikor és hogyan "hirdetik az Evangéliumot", és terméketlen lenne a fáradozásuk, ha Szellemem nem lenne olymódon hatékony, hogy előtte végbe megy a szellemi ébresztés, amely részemre is lehetővé teszi a közvetlen munkálkodást.

De gondolok azokra is, akiket az "Evangélium hirdetői" nem érnek el. Szavammal mindenütt alászállok a Földre, hogy teremtményeimen segítsek. Közvetlen behatás ilyen terjedelemben eddig még soha nem volt. És még azt sem ismerték el soha, hogy az arra alkalmas edényt MAGAM töltöm be SZELLEMEMMEL. Ellenfelem mindig igyekezett a világosságot kioltani, és az emberek ezt mindig meg is szívlelték. De az akkor még nem volt az utolsó idő, most ellenfelem szokatlanul dühöng - ezért én is szokatlanul munkálkodom, hogy az embereket megmentsem.

Ezért prédikálják mindenhol a szeretetet, és a nép között szellemi ébresztés megy végbe. De nem egyedül a "hirdetőkön" keresztül, hanem szeretetem és világosságom küldöttei által, akik elsősorban azokkal törődnek, akiknél hiányzik az ismeret Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről. Ezek között az emberek között mindig lesz valaki, aki tanítja őket, aki Szellemtől eltelve beszél, és arról ad hírt, amit lelki üdvük érdekében tudni kell nekik.

Krisztus Szelleme - aki a küldötteken keresztül szól hozzájuk - mindent megmond, és figyelmezteti őket a szeretetben eltöltött életvitelre. Így ezekben is világosság keletkezik. Viszont ehhez is meg kellett érlelődni az időnek, és ezért minden szellemi sötétség és ínség ellenére sem lehet az utolsó órákat hamarabb várni.

De az emberek figyeljék, hogy mi játszódik le a Földön, és könnyen felismerik, hogy melyik korban élnek. Egyszer a jövő is jelenné lesz, egyszer beteljesedik, amit sok idővel ezelőtt meghirdettem, egyszer beérik az aratás, és a gabonát csűrökbe kell gyűjteni. És egyszer a tisztogatásnak is végbe kell menni, vissza kell állítani a régi rendet, a Földet alkalmassá kell tenni, hogy ismét betöltse hivatását, és éretté tegye az emberek lelkét.

                                                                                       Amen

B.D.Nr.6969                                                                                                            1957. 11. 15.

A Jézus Krisztusba vetett hit veszélyben van

Minél inkább közeledik a vég, a Jézus Krisztusba vetett hit annál inkább csökken. Isten ellenfelének a tevékenysége csak arra irányul, hogy távol tartsa Jézus Krisztustól az embereket. Meg akarja akadályozni, hogy az emberek az Isteni Megváltó segítségét kérjék. Fél, hogy elveszti jogát a lélekre, mert Jézus közéje, és a közé az ember közé áll, aki a segítségét kérte.

Az utolsó időben egész határozottan észlelhető, hogy minden oldalról ismételten azon dolgoznak, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitet gyöngítsék. Mindent megtesznek, hogy a róla, és a Megváltás Művéről minden hír terjedését megakadályozzák. Ez nem sikerül teljesen, mert Isten munkálkodását is egész határozottan fel lehet ismerni. Mert Isten újra és újra "szavával" hírt ad Jézus Krisztusról. Isten ellenfele mégis sok rosszat tesz az emberek között, és semmi eszközt nem szégyell, hogy célját elérje.

És Isten ellenfelének könnyű kipusztítani a Jézus Krisztusba vetett hitet, mert az emberek kevés szeretetet gyakorolnak, és a szeretet elhidegült az emberek között. Ahol a hit gyenge, ott nem elég eleven még arra, hogy az ellenfél kísértéseit felkészülten várja. És a szeretet nélküli emberek elbuknak, szellemük még sötét, és az ellenfélnek könnyű a dolga.

De az eszközei tisztességtelenek. Túllépi a neki kiszabott jogkört. Bár mindent megtesz az emberek elbuktatására anélkül, hogy az emberek szabad akarata végett Isten ebben megakadályozná,  de nincs joga meg akadályozni, hogy az Istenről szóló ismeretek eljussanak az emberekhez. Isten a Földön Jézus Krisztusban megtestesült, hogy az embereket MEGVÁLTSA. És ahol két ellenfél küzd egymással, azaz, ahol az embereknek szabadon kell dönteni, vagy az egyik, vagy a másik mellett - ott a két hatalom mibenlétét is ismerniük kell, tudniuk kell munkálkodásukról, céljaikról, mert a szabad döntés enélkül lehetetlen.

Isten ellenfele ezért már nem garázdálkodhat a Földön. És mert hatalmi körét túllépte, a hatalmasabb - akinek a menny és Föld minden lénye engedelmeskedik - megálljt mond neki. Ezért fontos, hogy még az utolsó időben mindenki tudjon az Isteni Megváltóról. 

Mindenki tekintse sürgősnek a feladatot, aki még kíván szolgálni, és vigyék meg a hírt, KIHEZ kell fordulni, ha nem akarnak az ellenfél pusztító kezébe kerülni.  Az embereket ő nem boldogítani akarja hanem elhódítani, mert ha elveszti őket - elveszik a hatalma is.

Vigasztalan a helyzet a világban. Eleven hittel kevesen hisznek az Isteni Megváltóban. Legtöbben minden szellem és elevenség nélküli, halott szavakat mondanak, amikor mint keresztények állnak embertársaik elé. De eleven kapcsolatuk nincs Istennel, azért megváltva sincsenek. Ha valami komolyabb döntést kell tenniük - Krisztus mellett, vagy ellene - az ellenfél áldozatai lesznek. Ezt a döntést pedig kikövetelik tőlük, mert az ellenfél létre tudja hozni, hogy a hozzá tartozók úgy intézkedjenek, amivel eljárhatnak mindenki ellen, aki Istenben hisz.

Akkor meg kell nyíltan vallani a világ előtt, milyen viszonyban vannak Megváltójukkal. Más választásuk nem lesz, és csak kevés lesz az állhatatos, aki eleven hittel magához Istenhez fordul segítségért.

De minden ember magára vessen, ha ebben a végső döntésben kudarcot vall. Mert Jézus Krisztusról mindenhova eljut az ismeret, és a SZERETET tanítása sem ismeretlen az emberek előtt. És ha csak azt elfogadják, hogy szeretetben élnek - akkor már felébred hitük, vagy a meglévő hit megerősödne, és nem állnának ott erőtlenül, minden  ellenállásra képtelenül. De szabad akarata van mindenkinek, és a szabad akarat maga után vonja a megfelelő következményeket.

                                                                                       Amen