KÖZELEBB

KÖZELEBB

URAM HOZZÁD

 

 

 

 

Melyek a szellemi fejlődés feltételei?

 

Akadályok - Felebaráti szeretet

 

 Kísértés - Belső küzdelem - Akaratpróba

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA  DUDDE

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A befelé fordulás órája

Az átvételek átgondolása - Szellemi tulajdon

Legfontosabb a szellemi tevékenység – Feladat - Áldozatkészség

Isten beszéde a megváltatlan lelkekhez

A fölfelé fejlődés feltételei – Az akarat alárendelése

Akadályok - felebaráti szeretet

Türelmes és odaadó kereszthordozás

Szelídség és türelem – Hatás a felebarátra

Kísértés - Belső küzdelem – Az akarat kipróbálása

A zengő hang feltételei

Kedélyvilág – Depresszió A szeretet tanujele

Depresszió - Szellemi és testi tunyaság

Kísértés - Az anyag szeretete

A test átszellemítése

Jézus követése

Ima a rossz szellemek hatása ellen

Démoni tevékenység - A szeretet mint fegyver

A rossz szellemek tevékenysége - Megszállottság

A hit erejének kipróbálása - Csodagyógyítások

A tévtanítások kihatása a túlvilágon

Az akaratot értékelem, ha tett nem is kivitelezhető

Gondolatkincs a Szellemi Birodalomból

 

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

 

2007

 

 

B.D.Nr:1521                                                                                                              1940. 07. 14.

A befelé fordulás órája

Hogy az ember a lényét át tudja alakítani - azt befelé fordulásnak kell megelőznie. Az ember vizsgálja meg gyakran önmagát és tetteit, vitassa meg önmagával feladatait, gyakoroljon fölöttük kritikát, hogy mennyire felel meg az isteni követelményeknek. Ha komolyan veszi a lelkén való munkálkodást, önmegfigyelései által a hiányait is felismeri. Ez arra indítja, hogy tökéletesebbre alakítsa magát. A befelé fordulás tulajdonképpen gondolatainak és tetteinek bizonyos ellenőrzése.

Amikor önmaga fölött kíméletlen kritikát gyakorol fölismeri, méltatlan rá hogy Teremtőjével szoros kapcsolatban legyen, és alázatos imában irgalomért és kegyelemért könyörög. Ezzel megint új erőt nyer, hogy önmagán dolgozhasson. Mert az ember önmagától nem tud tökéletességre jutni, mert igen gyenge az ereje, viszont Isten arról biztosítja, hogy kap elég erőt. Tehát Isten azt akarja, hogy kérje a kegyelmeket, azzal is megvallja, hogy Isten után kívánkozik.

Ha az ember - hogy lelkét tökéletesítse - gyakrabban szemléli magát és életét, fölismeri a maga és Isten között meglévő távolságot. Arra törekszik, hogy az kisebb legyen és ha nincs rá ereje, Istentől kéri. Így lépeget a magasabbra a fejlődés útján. Csak így lehet szorosabb kapcsolatra lépni Istennel - mert hamarosan eljut addig, hogy már egy lépést sem tesz, hogy ne kérje a Mennyei Atya áldását és erejét. És valóban, ezzel helyreállítja a gyermek-atya viszonyt, aminek rendkívüli erő hozzá-áramlás lesz a következménye.

Isten az kívánja, hogy bármikor számot tudjatok adni magatoknak, milyen életet éltek a Földön, nehogy az minden gondolkodás nélküli, felelőtlen élet legyen, hanem állandóan lelketekre gondoljatok. Azt akarja, hogy földi tevékenységeitek mellett is mindig gondoljatok rá, legyen időtök, hogy a bennetek lévő szellemit ápoljátok - és ne csak a testre gondoljatok. Lelketeknek ajándékozzatok szabad időt, amit annak átalakítására használtok - szabad időt, amely alatt kapcsolat jön létre Uratok és Megváltótokkal, és amely alatt kincseket gyűjtötök az örökkévalóság számára.

Azt akarja, hogy önmagatokkal tanácskozzatok - mi fontosabb: a test vagy a lélek jóléte. És ha testetekre még igen nagy buzgalommal gondoltok, kérjetek erőt, hogy az isteni akaratnak megfelelően tudjatok élni és alakulni. Mert a befelé-fordulás órája előmozdítja lelketek üdvösségét, erőt, és új törekvést kaptok ajándékba.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1555                                                                                                             1940. 08. 06.

Az átvételek átgondolása - Szellemi tulajdon

Az értelmet azért kaptátok, hogy felismerjétek az élet célját és rendeltetését. És amikor világosságért imádkoztok, soha nem kaptok mást, csak az igazságot. Épp ezért az igazságot akarnotok kell, hogy befogadóképesek legyetek rá. Ha aztán isteni adományban részesültök, és ti értelem szerint is szellemi tulajdonotokká akarjátok tenni, jól át kell gondolnotok a kapott értéket, tehát igénybe kell vennetek a Teremtőtől kapott értelmi képességet, és mindaddig kell mérlegelnetek, amíg az adomány iránt nem viseltettek teljes meggyőződéssel - azaz, amíg kétségtelenné nem válik bennetek a kapott adomány igazsága.

És amit így magatok is elismertek igazságnak, azt könnyen tovább tudjátok adni embertársaitoknak. Már nem lehet arról szó, hogy gondolkodás nélkül elfogadtatok valamit - mert az ember nem képes visszaadni olyan valamit, ami előzőleg szellemi tulajdonává nem lett. Szellemi tulajdonná viszont csak az lesz, amit bár szívvel fogadott magába - de értelmével feldolgozta, mert enélkül nem tapadt volna meg benne, és továbbítása is lehetetlen volna.

Ha a befogadó tanítani akar, akkor a befogadott anyagot először föltétlenül szellemi tulajdonná kell tennie. Tehát nem elégedhet meg azzal, hogy megkapta. A kapott adománynak csak akkor van értéke, ha gondolkodott rajta, mert ezzel életet nyert. Ha a maga részéről is megadja neki az életet azzal, hogy tevékenység lett belőle, tehát átvitte a cselekvésbe. Minden tanítás élettelen, ha csak papíroson van meg. Csak ha a szív felfogta, az értelem feldolgozta - akkor lesz eleven, azaz megfelelő tevékenységre indító.

Amit Isten a Földön az embernek nyújt, az mindig a lélek tökéletesedését szolgálja, mert a földi élet egyetlen célja, hogy magasabbra fejlődjön a lélek. Tehát megkap mindent, ami szabad akaratát lelkesíti, de nem kényszeríti.

Megteheted - ha akarod!

Ezt tartsa szem előtt minden ember. Tehát valamit mindig magának kell hozzátenni. Legyen kész az isteni kegyelem elfogadására, amennyiben gondolatilag koncentrál rá. De az isteni szeretet jelét igaziból akkor fogadta el, amikor a szív és értelem feldolgozta, és a szellemi kincset már saját tulajdonának tekintheti.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1930                                                                                                             1941. 05. 25.

Legfontosabb a szellemi tevékenység – Feladat - Áldozatkészség

Az állandó isteni fölvilágosítás és állandó önmagába-figyelés nagy eredményeket érlel. Az embert tanító erők olyan szellemi tudásanyagot adnak, ami soha nem csökkenthető - mert amit leadnak belőle valakinek, az megint csak a többiek fölvilágosítását szolgálja, tehát szaporítja a szellemi ismereteket anélkül, hogy kisebbítené az első szellemi tulajdonát. Mindez Isteni Akarat és az Ő kegyelmi ajándéka, amit az ember maga szerint használhat vagy megnövelhet. De ezeket a javakat mindig hasznosan kell alkalmazni.

Az ember soha nem gondolkodhat úgy, elég ha maga meggazdagszik rajta. Ilyenkor abba a veszélybe kerülhet, hogy elszikkad a forrás, és már ő sem meríthet többé - tehát, hogy megszűnik az isteni kegyelem áramlása. Mert Isten azt akarja, hogy a szellemi ismeret elterjedjen, és az ember használjon ki minden alkalmat, hogy a rábízott adományt elterjessze. Azaz adja tovább a tudást, amit kapott, mert csak ez jelenti, hogy szeretettel tevékenykedik embertársa érdekében. Ez újra kegyelmi adomány, amit az emberek mindaddig nem érdemelnek meg, amíg nem vágyódnak rá.

De legalább ismeretet szerezzenek róla és döntsék el maguk, törekszenek-e rá, vagy úgyis elutasítják. Azért kapják folyton a figyelmeztetést, hogy gondoljanak a lelkükre. Minden szellemi munka szellemi jót hordoz magában, azaz állandó, örök eredményt hoz. És amit az ember egyszer fölvett magába, az már örökké benne van, nem vehető el tőle. Isten előtt tehát a szellemi tevékenység a legfontosabb. Vele szemben hallgasson el minden megfontolás, mert aki szellemi értéket vesz magába, az földi feladatát teljesíti, ha ezt az értéket szeretetben továbbítja embertársaihoz.

Ne féljen hát senki, hogy idejét nem használta föl jól, ha annak a terjesztésével foglalkozik, amit Isten neki juttatott. Valóban az a legfontosabb, mert Isten adománya. A föntről jövő üzenetek befogadása össze van kötve a feladattal: "akkor kapja meg, ha terjeszteni akarja" - tehát a feltételt is teljesíteni kell.

A befogadás és továbbadás teszi Isten adományát azzá - ami. Mert a saját értelmi tevékenységét fejleszti, és részesül annak áldásában, amit kapott. E nélkül azok halott szavak, minden erő és befolyás nélkül maradnak a számára. Amit az ember Istentől kap, akkor válik szellemi tulajdonná, ha szívével fogadta magába. Azaz, ha a neki adott ajándék tartalmát gondolatilag feldolgozza és igent mond rá. Ekkor adhatja tovább mint eleven igazságot, ekkor képviselheti meggyőződéssel amit mond, és embertársát is gondolati tevékenységre serkentheti, hogy az is felvevőképes legyen, és mint ételt és italt fogadja az isteni adományt.

Az isteni SZÓ befogadásához még az a misszió elfogadása is hozzátartozik, ami áldozatot követel. Mert Isten adományának kiosztásához az kell, hogy le tudjon mondani a földi értékekről is, amikor arról van szó, hogy ugyanazt az értéket embertársainak is el kell juttatni.

Földi életvitelében példaadónak kell lennie, tehát éljen Isten szava szerint úgy, ahogyan maga is hirdeti. Ehhez hozzátartozik, hogy készségesen lemondjon a földi örömökről - önlegyőzés kell hozzá - hogy küzdjön minden ellen, ami földi élvezetet nyújt. Mert minél könnyebben oda tudja ezeket adni, annál nagyobb a befogadóképessége a föntről jövő értékes adományok iránt. Isten szavát is annál nagyobb meggyőződéssel tudja terjeszteni, maga minél mélyebben hatolt beléjük. Csak amikor már áldozatot képes hozni érte, akkor tud Istennek szolgálni, és akkor kapja meg a munkát úgy, ahogyan majd meg tud vele birkózni. És akkor nem marad el az eredmény.

A túlvilági tanító-erők tevékenységével és a földi emberekkel való együttműködéssel tág köröket húz. Tehát ott terjed az isteni szó, ahol az emberek készségesen befogadják és igyekeznek követni azt, aki nekik ezt közvetítette. Tehát odaadják ami földi javaknak számít, hogy szellemi javakra cseréljék.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:8746                                                                                                            1964. 02. 06.

Isten beszéde a megváltatlan lelkekhez

Mindnyájatoknak mondom, akik még megváltás nélkül vagytok a Földön vagy a túlvilágon, hogy csak a szeretet tud megváltani benneteket. Nektek folyton szeretetet kellene gyakorolnotok - és meg tudnátok tenni - mert egy embertársatokhoz küldött jót kívánó gondolat már a szeretet gyakorlása, és nem marad hatás nélkül.

Valamennyien olyan lényekkel vagytok körülvéve, akiknek segítségre van szükségük - mindegy hogy a Földön testben vagytok-e, vagy már bementetek a Szellemi Birodalomba. Majd csak amikor a Szellemi Birodalom magába fogadott, egyesültök olyan lényekkel, akiknek nincs szükségük már segítségre. Ez az összezárkózás velük majd csak azért jön létre, mert nektek ahhoz, hogy szellemi bajokkal küszködőkön segíteni tudjatok, fokozott erőre lesz szükségetek.

Mindig a szeretet segít ki a szellemi bajokból. És ha értetek - akik még nem vagytok megváltva - szeretetteljes könyörgés száll a magasba, azt belétek ömlő erőnek érzitek. Használjátok ki ezt az áramló erőt, és kezdjetek segítőkész tevékenységbe. Majd e szeretetből végzett tevékenység miatt hirtelen boldogságot éreztek. A sötétségtől csak a szeretet gyakorlása tud megszabadítani. Embertársatok minden rátok irányuló szerető gondolata - mert segíteni akar - jóleső érzést okoz nektek, és kiold láncaitokból, amellyel a sötétség még fogva tart.

Egyedül még erőtlenek vagytok. És amikor a túlvilágon segítséget akarnak adni - ti tiltakoztok ellene, vagy annyira apatikusak vagytok, hogy nem is reagáltok rá. Pedig a szeretetteljes könyörgés, mint egy fényszikra fölvillan előttetek, és nektek csak ezt a fényt kellene követnetek Majd erőt is éreztek, hogy el kellene oldódni a mélységtől és a világosságra kellene menni. És ezzel az erővel el is jutnátok a világosság megkezdésére. Még ha vonakodtok is, a világosság jótéteménye már rendelkezik veletek, hogy ott maradjatok, és megkapjátok azokat a tiszta utasításokat, amelyeket az általatok fel nem ismert fénykövetek adnak.

Hozzátok szólok, akik a túlvilág boldogtalanságában sínylődtök. De teljes elhagyatottságban mégsem vagytok, mert szerető könyörgéssel gondolnak rátok. És akik a Földön elfogadták amit most mondtam, szintén hálásak lesznek a rájuk irányított segítőkész gondolatokért, mert minden áldást hozó a lelkeknek, aminek a szeretet az indítéka.

De a túlvilági megváltatlan lelkek annyira erőtlenek, hogy kezdetben nekik sok erőt kell közvetíteni, hogy már ne akarjanak dologtalanok maradni. Ezt az erőátvitelt csak az érte való szerető könyörgés tudja létrehozni. Ugyanis a lények addig nem képesek maguknak erőt szerezni, amíg szeretet nélkül vannak. Ezt a hiányzó szeretetet azoknak kell helyettük sugározni, akik a szerencsétleneket felkarolják. A szeretet önmagában   erő, és a túlvilági, még sötétségben lévő lények csak a rájuk sugárzott szeretet által kaphatnak erőt. Bár ez az erő nem kényszerítő - mégis különös érzést okoz bennük. És egy lélek sem utasítja vissza, hanem engedelmesen átadja magát neki.

Ezért nem veszhet el egyetlen lélek sem, akit szeretetteljes gondolatok kísérnek az örökkévalóságban. Csak azokat a lelkeket kell sajnálni, akik olyan kevés szeretetet szereztek a Földön, hogy nem hagytak senkit maguk után, aki szerető közbenjárással gondolna rájuk. Ezek a legnagyobb ínségben vannak, és a sötétségük áthatolhatatlan. Egy fénylő szikrát sem pillantanak meg, és mindinkább megmerevednek. Segítség nélkül nem találják meg a kivezető utat és erejük sincs, hogy változtassanak szerencsétlen sorsukon.

Szeretném szívetekre bízni, hogy szerető könyörgéssel gondoljatok ezekre is, ti, akik ismeritek a szeretet erejét, akiknek már felébredt a szellemük, és ismeritek az összefüggéseket. Segítsetek ti, akik részt kívántok venni a lelkek megmentésében, mert segítség nélkül soha nem jutnak magasabbra. A vég előtti korszakban vagytok, és indul az új periódus, ami megint végtelen időkig tart. És valóban a legnagyobb szeretet és irgalom kifejezése, ha kimentitek a lelkeket a mélységből, nehogy sorsuk az új száműzetés legyen, amikor itt lesz a Föld átalakulásának ideje. Mint erő jelentkezik minden szerető gondolat, ami ezeknek a lelkeknek szól. És eredményes minden ima, amit ezekért a lelkekért mondanak. Ha csak annyit eredményez a szerető segítség, hogy ezek a lelkek elindulnak a világosság sugarának irányába - akkor már megmenekültek.

Mind jótéteménynek érzi a világosság érintését, és már nem megy el onnan, ahol a fényesség felvillant. Megmutatja a többieknek is az odavezető utat, mert már igényli, hogy mindenről gondolatot cseréljen, amit tapasztal. Most már kap tanításokat is, és ezeket is továbbadja. Ismét sikeres lett egy mentőakció, ami tág köröket húz. Mert egy lélek sem marad tétlen, amint erőhöz jut. Első tehát a szeretetteljes könyörgés érte, és jóindulatú gondolatok küldése. Amennyire szavaimat akarja, annak megfelelően kapja. Fokozatosan hozzám fordul, és már nem akar eltávozni tőlem.

Higgyétek el, hogy a szeretet és irgalom nagy tette, ha valaki nagy bajukban segítséget nyújt ezeknek a szerencsétleneknek. Mert biztos, hogy elérkezik az az óra, amikor minden az anyagba kap száműzetést - ami nem találta meg a magasba vezető utat. Ti, akik szeretnétek megváltó módon tevékenykedni, ti erősen hozzájárulhattok, hogy ezek a lelkek megmeneküljenek, mielőtt késő lenne.

Gondoljatok hát mindenkire, aki hit nélkül, vagy szeretet nélkül távozott a Földről, adjatok nekik szükséges erőt, hogy a mélytől el tudjanak oldódni. Sok szerető könyörgést ajándékozhattok nekik azzal, ha az egyes lelkeket az ÉN SZÍVEMRE  bízzátok. Én az ő szeretetük képviseletében  elfogadom a ti szereteteteket, ellátom őket erővel, ami ezeknek a lelkeknek mindig "szeretetet" jelent, ami megpuhítja elkeményedett szívüket. Majd már maguk is segíteni akarnak, mert sok szükséget látnak maguk körül, amint szemük meglátta a világosságot. Nem lesz eredménytelen az ezekért a lelkekért küldött ima - de benneteket is a szeretet hajtson, és akkor a lelkek feltétlenül erőt kapnak, és megmenekülnek.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1882                                                                                                             1941. 04. 09.

A fölfelé fejlődés feltételei – Az akarat alárendelése

A növekvő fejlődés feltétele: hogy a lélek törekedjen a magasba, hogy eloldódjon az anyagtól, lemondjon a saját akaratról, és felhasználja a kapott isteni erőt. Az embernek oda kell adnia valamit, hogy megkapja azt, ami értékes az öröklét számára. Elkerülhetetlen, hogy a lélek elsősorban az anyaghoz való ragaszkodását győzze le, mielőtt szellemivel foglalkozna, mert szellemi élmény elképzelhetetlen, amíg az ember fölött a földi javak uralkodnak, és minden gondolata azok, és az általuk szerzett örömök szaporítására vonatkozik.

A szellemi élmény eloldódást követel mindattól, ami a testet örvendezteti. Csak aki hiánytalanul legyőzte testét, csak annak a szelleme tud a magasba lendülni, és szellemi növekedése csak így van biztosítva. De hogy a földi vágyakat legyőzze, ahhoz erő kell. Ezt az erőt kérni kell, mert támogatás nélkül egymagában túl gyenge. Ezért az ember ne felejtsen el imádkozni. A Mennyei Atya mindig szívesen fogadja az erőt és lelki-üdvösséget kérő imát.

A szellemi tapasztalatokra való helyes előkészület, ha bensőséges imában Istenre bízzuk bajainkat, és kérjük segítségét, majd türelmesen kivárjuk, Isten milyen módon küld segítséget földi gyermekének. Ezért az ember figyeljen a belső hangra, és ezen keresztül tisztán megkapja az isteni akarat közlését. Most már az emberen múlik, hogy mennyire veti alá magát az isteni akaratnak. Ha valami szellemi segítségre van szüksége, akkor gondolatait emelje Istenhez, és olykor a legcsodálatosabb módon kap segítséget.

Mondhatatlanul boldogító dolog, ha valaki átadja akaratát Istennek. Az ilyen ember megszabadul minden felelősségtől, és minden gondolata és tette megfelel Isten akaratának. A legkisebb ellenszegülés viszont nehezebbé teszi az Isten felé vezető utat. Ilyenkor az ember maga állít akadályokat, amelyek elzárják a fölfelé vezető utat, és az akadály eltávolítása nagy megerőltetésbe kerül.

Isten folyton ad: kiosztja kegyelmeit, hogy földi gyermekei könnyebben eljussanak hozzá. És ha imádkoznak érte, hamarosan azt is tudják mit kell tenniük, hogy megemeljék lelki állapotukat. És ha akaratuk a jóra irányul, akkor mindent úgy tesznek ahogyan Isten kéri.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1545                                                                                                             1940. 07. 30.

Akadályok - felebaráti szeretet

Az Istenhez törekvő embernek át kell élnie a belső küzdelmek idejét hogy megerősödjön, és végérvényesen Isten mellett döntsön. Mert küzdelem nélkül semmi sem érhető el - és ha mégis, akkor annak csekély az értéke. Viszont az isteni adomány, az örökélet annyira értékes, hogy semmi fáradság nem nagy érte.

Kevesen vannak akik minden erejükkel és akaratukkal legyőzik az élet nehézségeit, és mégis a legnagyobb odaadással szolgálják Istent. Ez a kitartás áldást hoz, mert ugyanakkor megedződik az akaratuk és Isten iránti szeretetük. Aki az akadályok ellenére is Istenhez akar jutni, annak megszaporodik az ereje, és nemsokára könnyűnek tekinti azt, ami az előbb még áthághatatlannak tűnt. Célhoz csak a szolgálat és küzdelem vezet, és ahol engedelmesen szolgálnak, ott a küzdelem is könnyebb, vagy el is marad.

Jelenleg langyosak vagytok a szolgálatban, tehát bajokkal és akadályokkal kell küzdenetek. Ez elkerülhetetlen - különben a megállás veszélye közeledik, és az a lélek számára nagyon rossz lenne. Az embert nagyobb erőre ösztönzi amit nehéznek tart, és ez a célja a kellemetlenségeknek, nehogy megálljatok vagy elfáradjatok. Helyette lépjetek magasabbra, s kérjetek erőt, hogy legyőzzétek mindazt, ami a fölfelé menetben akadályoz. A felebaráti szeretet parancsa gyakran megköveteli a nektek kívánatos dolgok feláldozását is. Mindenki adja oda készségesen ami neki van, és a másiknak nincs. Adni szívbéli  örömmel  kell, meg kell látni benne a legszebb földi feladatot, hogy örömet szerez a másiknak. Ekkor majd önmagán is átéli ugyanazt, mert ő is kap - és azt kapja, amit az Úr nyújt neki akár anyagi, akár szellemi téren.

Isten annak osztogat - aki maga is ezt teszi felebarátaival szemben. Ezért ha a szív részt vesz az adásban - akkor abból is részesedik, amit helyette kap. Szeretettel adott anyagi és szellemi adomány - anyagi és szellemi eredményt hoz. A szellemi eredmény mérhetetlen - az anyagi jutalom pedig annyi, amennyi nincs a lélek kárára.

Tehát az ember soha nem rabolja meg önmagát, amikor szeretetből juttat a magáéból másoknak. Már soha nem lenne gond és szükség a Földön, ha minden ember szeretettel segítségére sietne a másiknak. Isten a szeretet minden tettét megáldja.

Hiányzik belőletek az ismeret, hogy a szeretet megválthatná az emberiséget. Az erősen kifejlett önszeretet megakadályozza bennetek a felebaráti szeretet gyakorlását. A felebaráti szeretet csak akkor értékes, ha mentes minden haszontól.

Az ember viszont mindig a maga jólétére gondol. Tehát mivel nem tesz semmit, hogy elnyerje Isten áldását és szeretetét,  hamis gondolkodására és cselekedeteire a fájdalom, a szükség, és mulasztásai figyelmeztetik. Mert a hamis gondolkodás és cselekvés idézi elő a bajokat és szenvedéseket. Mert a szeretet megvált - de a szeretetlenség fogságban, az ellenfél fogságában tart.

Isten nem közeledhet egy szeretet-nélküli teremtményhez, és isteni adományt soha nem adhat neki. Tehát ha az ember csak önmagát szereti, és nem veszi észre segítségre szoruló felebarátját, akkor maga is csak nyomorog és ínségbe jut. Mert csak annyit kaphat - amennyit maga is ad.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1806                                                                                                            1941. 02. 11.

Türelmes és odaadó kereszthordozás

Az ember előtt határtalan lehetőségek nyílnak meg, ha kész arra hogy Isten akarata szerint alakítsa magát, ha tudatosan munkálkodik lelke alakulásán. Attól az órától kezdve, hogy fölismerte: a földi élet célja lelke magasabb érettségre fejlesztése - Isten földi életében az alkalmak végtelen sorát adja, ahol cselekvő szeretettel és önlegyőzéssel elérheti ezt a szellemi érettséget. Tehát ettől az órától kezdve élete a próbatételek sora lesz, amelyekben helyt kell állnia. Ez a megpróbáltatás nem megy küzdelem nélkül, mert épp a küzdelem acélozza meg akaratát, és növeli erejét. Tehát úgy tűnik, élete ellenállásokból és bajokból áll, és életörömöknek nemigen adhatja át magát.

Ezek az első zátonyok, melyeken kis élethajója nem szabad hogy összetörjön. A zátonyok között biztos kézzel vezessen, hívő bizakodással legyen Isten iránt, csak ekkor válik be maga is, és használja szellemi fejlődésre a lehetőségeket. Jézus Krisztus maga adta a feladatot e szavakkal: "aki követni akar, az vegye vállára keresztjét." Nem azt mondta, hogy leveszi válláról a keresztet, és tehermentesíti. Ellenkezőleg - azt mondja ezzel, hogy Jézus követése a kereszthordozásból áll, amit a emberek vállára tett.

Jézus Krisztus magára vett mondhatatlan szenvedése, az emberiség vétkeinek a kiengesztelését szolgálta. Keresztjét minden zokszó, minden morgás és panasz nélkül hordozta. Amit elviselt az emberiségért, azzal eltörölte a vétküket.

Aki Jézust akarja követni, az is a bűnös emberiségért vezekel, azaz szenved, mert az emberiség bűnöket terhelt magára. Az embertársak iránti szeretet indítson mindenkit, hogy szenvedést viseljenek a bűnökért. Tehát szenvedése által csökkentse a bűnök adósságát, és ezzel megváltó módon legyen tevékeny a Földön. És egy szeretetteljes ember kész is lesz erre, mert lelke ismeri azoknak az állapotát, akik bele vannak keveredve a nagy bűnadósságba, és ő ezeken a leigázottokon akar segíteni.

Ezért a szeretetben élő ember nem lázad föl az isteni akarat ellen ha kereszttel terheli, és földi élete nem folyik már többé békés csöndességben. Tudja, hogy a lélek magasabbra fejlődéséhez nem alkalmas a küzdelem-mentes élet. Ezért nem is ágál ellene, holott keresztjét elviselhetetlennek tekinti. Ne keseredjen el senki, ha élete látszólag nehezebb, mint embertársaié. Isten nem rak rá nehéz sorsot, csak amit hordozni is tud, és az Istenből való erő is könnyíti, hogy a kereszt könnyebb legyen.

Istentől az ember tudatosan kérhet erőt, de ezt az erőt KÉRNI KELL, ki kell imádkozni, és akkor akármilyen nehéznek tűnő kereszt  többé már nem lesz olyan nehéz. Krisztus keresztjének a hordozása azt jelenti, hogy minden zokszó, minden ellenkezés nélkül alkalmazkodik mindenhez, amit Isten küld neki. Az isteni erő hatását a legkisebb ellenállás is megszüntetheti, és nehéz küzdelembe kerül, hogy győztes maradjon az életküzdelemben, és már a Földön megváltó módon lehessen tevékeny.

Tehát a keresztben, a szenvedésben ismerje fel Isten szeretetét, aki szellemi tökéletességre szeretné az embert eljuttatni. Ehhez a legbiztosabb és leggyorsabb út, ha az isteni akaratban  belenyugodva türelemmel magára veszi a keresztet, hogy kövesse Isteni Urát, és Megváltóját.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1910                                                                                                             1941. 05. 10.

Szelídség és türelem – Hatás a felebarátra

Hogy az ember szelídségre és türelemre nevelje magát, ahhoz képzelje maga elé az olyan embertársa lelkét, aki visszájára fordult akarata miatt mindenféle bajba jutott - és neki ennek a léleknek kell segítséget nyújtania. Mindig képzeljétek el, hogy az a lélek fogságban van. Ilyenkor teljesen együtt éreztek vele, szeretettel és türelemmel akartok hatni rá, hogy akaratával meglazítsa lelke bilincseit, és nagyobb szabadságot adjon neki.

A türelmetlenség és hevesség csak megerősíti a fordított akaratot, és a lélek mindig nagyobb bajokba jut. De a jó és szeretetteljes beszéd az embertársban is jó indításokat ébreszt, és lelki szükségében csak ezzel lehet rajta segíteni. A lélek mindenkinek megköszöni, ha hozzásegítik bilincsei lazításához, mert így már könnyebb az akaratot jóra vinni. Viszont a lélek burka megvastagszik, ha szeretetlenül közelednek hozzá, mert az csak elzárkózást és ugyanolyan szeretetlenséget hív életre a másikban.

Amint a lélek bilincseinek akármilyen könnyű lazítását érzi, az ő ellenállása is lazul a jó irányába. A bilincs az ellenfél hatalma, de a jó iránti erős akarat meg tudja gyöngíteni. Amikor a lélek szeretetet és türelmet érez, az akarat is a jó felé fordul - mert minden jóleső, aminek a szeretet az indítója. Csak a szeretetet föl is kell tudni ismerni szeretetnek.

A türelmetlenség és hevesség soha nem enged szeretetre következtetni, és a másiknál is izgalmi állapotot okoz. Ez nagy kárt okoz a lélekben. De van lehetőség, hogy megszüntessétek ezt a kárt amikor a szeretet, jóság, türelem, és szelídségen keresztül lényetek a másik lélekben puha lelki rezdüléseket vált ki. Ez hozzájárul, hogy a lélek megszabaduljon a gonosz erőszaktól.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:2895                                                                                                            1943. 09. 25.

Kísértés - Belső küzdelem – Az akarat kipróbálása

Az embernek nehéz küzdelmeken kell átmennie, hogy tökéletessé váljon. Ellenálló erejét ezeken a küzdelmeken kell bemutatnia. Csak a helyesen használt akarattal lehet szellemi érettséget elérni. Azért az akaratot ismételten ki kell próbálni, próbának kell alávetni, és ezt mindig lelki küzdelmek előzik meg. Kell, hogy az embert kísértések érjék, és ezeknek ugyanaz az egyetlen céljuk van - hogy legyőzzék őket. Ettől válik a szellem mindig szabadabbá.

El kell érni, hogy feladja a testi kívánságait és csak a lélek bontakozzon ki. Ehhez erős akaratra, és folytonos önmagával való küzdésre van szükség, de a lélek érlelődése ettől függ. A feladat nem könnyű, viszont az önmaga fölötti győzelem olyan jutalom, olyan eredmény, ami minden fáradtságot, minden önlegyőzést megér. A szabad szellemi állapot annyira boldogító, hogy az ember valójában semmiről sem mondott le, hanem csak kapott. Mert amit odaad - annak nincs maradandó értéke, de a szellem szabadsága örökké megmarad. Nem lehet ezeket a küzdelmeket megtakarítani, mert csak az állandó küzdelem acélozza meg, és tisztítja meg a lelket, és csak ekkor alkalmas a szabad szellemi állapotra, mert annak a feltétele az anyag, a földi vágyak és kívánságok teljes legyőzése. Ezért jut az ember ismételten kísértésbe, hogy bebizonyítsa mennyire lett ellenálló, hogy komolyan dolgozzon önmagán, és akaratát tevékenységre indítsa.

Minden szellemi haladás egy önlegyőzés, mert vagy Isten, vagy a felebaráttal szemben lemond a saját kívánságáról. Ha az ember irántuk érzett szeretetből győzi le vágyát, akkor áldozatot hoz. - Énjét állandóan visszafogja, a magasba, a szellemi javakra törekszik, és lemond minden földi örömről. Ekkor tudatosan törekszik a tökéletességre, és mindig könnyebb lesz helytállni mindenfajta kísértésben. A vágyak és kísértések mindig gyöngébbek lesznek, minél többször győzte le őket. A benne lévő Szellem pedig mindig szabadabb és szabadabb, mert már nem tartja fogva semmi, és akadálytalanul törekedhet a magasba. Mindenfajta kísértés: zátony és akadály, amit le kell győzni, ha továbbra is járni akarja a célhoz vezető helyes utat. A világon még sokfajta inger megy át, hogy próbára tegye az akaratot. Újra és újra ki kell állni a belső küzdelmeket, hogy a földi élet haladást hozzon, és a lélek a saját ellenállásain keresztül kiérlelődhessen. A célt küzdelem nélkül nem lehet elérni. Az ember mindig álljon készen, hogy ellenfelével találkozik, mert az a világ által közeledik kísértéseivel, és el akarja buktatni. Legyen óvatos, nehogy kudarcot valljon, és küzdjön megállás nélkül, míg végre legyőzte önmagát.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:4448                                                                                                            1948. 10. 02.

A zengő hang feltételei

Ha hangomat magatokban hallani kívánjátok, figyeljetek a legcsekélyebb érzésre is magatokban. Szavaim átvitele csak a világtól való teljes elzárkózásban lehetséges. Bár még a világban éltek, de süllyedjen a semmibe körülöttetek minden, és ne vegyetek észre semmit, amikor gondolataitok befelé fordulnak és engem keresnek.

Ekkor már nem földi szférában vagytok, lelketek átlendült, már a Szellemi Birodalomban időztök, mialatt a test vissza maradt anélkül hogy elvesztette volna kapcsolatát a lélekkel. Aki ki tudja kapcsolni az összes világi gondolatot, és koncentrál, az szívében hamarosan beszédet észlel, és ezt annál tisztábban, minél inkább elvált a lélek a testtől. Azaz mennél inkább igyekszik a lélek eljutni oda, ahol szavaim forrása van, ahol magam is ott vagyok a lények között, akik megbízásomból - ha a tanítás nem közvetlenül tőlem indul - benneteket tanítanak.

A világ nem fogadja el, hogy Isten közvetlenül beszél az emberekhez - nem tudja elhinni, mert a világi emberek nem képesek meghallani azt a finom hangot, és csak arra figyelnek, mit akar a test, és mit tud teljesíteni. A lélek a világnak egy érthetetlen fogalom, nem ismerik el létét, ezért nem is akceptálják, hogy mit akar a lélek a Szellemi Birodalomból a Földre közvetíteni. Nem hiszik el, mert hiányzik belőlük az akarat a feltételek teljesítésére, amelyek hangom észlelését lehetővé tennék.

Az emberek nem válnak el a világtól, hanem folyton csak feléje törekszenek. Így nem marad egy órányi idejük, hogy befelé forduljanak, tehát soha sincs benső életük. Viszont szavaimat e nélkül nem lehet meghallani. Én nem kívülről lépek közel az emberhez, hanem a szívükben jövök eléjük. Bár tevékenységem nyilvánvaló, és kívülről is felismerhető melyik emberrel vagyok, és kik azok, akik tőlem erőt kapnak, de mindig csak ott vagyok, ahol szeretetben  élnek,  ahol betérhetek a szívekbe – mert hívni is szívből hívnak. Ott vagyok tevékeny, ahol a föld gyermeke szilárdan hisz, és engem bensőségesen szeret. - Mindkettő a lélek érzése, és a test mint test, nem részesedik belőle.

Tehát aki engem akar hallani, annak el kell jönnie hozzám - és én nem vagyok a világban, én a Szellem-birodalomban vagyok. Akkor is ott vagyok, ha akaratom kormányozza a világot. Mindent azért teszek, mert szeretném megnyerni a világi embereket; szeretném a világi hajszából kicsalni őket a csöndbe, mert kívánatossá szeretném tenni nekik azokat a javakat, amelyeknek csak a túlvilágon van értékük. Vonuljatok vissza a csendbe, és hallgatózzatok önmagatokba. Tisztán és érhetően meghallotok engem, ha minden gondolatra figyeltek, amíg meg nem halljátok a zengő hangot - aminek már a bensőséges kötődés, és különös lelki érettség is feltétele. Mindenkinek megnyilatkozom, aki akaratomat teljesíti, és vágyódik hogy meghallja a hangomat.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:1602                                                                                                            1940. 09. 08.

Kedélyvilág – Depresszió A szeretet tanujele

Az emberek nem veszik figyelembe a különféle áramlatokat, amelyek különböző kedélyállapotban jutnak kifejezésre. Ezért nem tudják azt sem, hogy ezek az áramlatok nem jönnek véletlenül. - Az emberek kedélyvilága valaminek a következménye - és feltétele, hogy az embernek milyen a beállítottsága Isten vagy ellenfele iránt. Az ilyen kedélyhangulatok alatt szenvedő ember közvetlenül érzi Isten szeretetét, mert Isten a veszélyben lévő embert kézbe veszi, hatást gyakorol a kedélyvilágára hogy őt el ne felejtse, befolyásolja életörömeit és megengedi, hogy általános bátortalanság fogja el. Sok esetben ez végtelenül áldásos, mert az ember csak ilyen esetekben fordul gondolatban Istenhez és Teremtőjéhez. Csak amikor már minden földi elvesztette értékét, akkor lesz az ember hajlandó, hogy a maga igaz rendeltetésére gondoljon.

Ezért kell, hogy a belső küzdelmek napjai jöjjenek - olyan napok, amikor a földi élvezetek esendősége tudatossá lesz. Nem kell, hogy mindig valóságos szükség vagy szenvedés okozza, külső ok nélkül  is keletkezhet az emberben zavaros hangulat. És ez annak a lénynek a befolyása, akire az ember rá van bízva, és akinek a gondoskodása alatt áll az ember lelki üdve. Ő féltve őrködik az emberi szív minden rezdülése fölött.

Fönnállhat a veszély, hogy az ember elhasználja minden erejét, hogy a földi élet követelményeinek eleget tegyen. És ekkor lépnek közbe ők, amennyiben erősen meggátolják a földi tettvágyat, és az ember levert hangulatba juttatják. Jó, ha az ember enged e befolyásnak, és ha az ilyen eseményeknek az elgondolkodások a következményük - akkor a segítők nem dolgoztak hiába.

De nem hallgat minden ember a belső figyelmeztetésre. Nagyon sokan kedélyhangulatukat a fokozott földi élvezetekbe akarják belefojtani. Ez sikerül is, mert akaratuk inkább a földi élet felé van fordulva, és gondolkodás nélkül túllépnek az ilyen hangulatokon. Csak arra gondolnak, hogy visszaállítsák belső békességük régi állapotát.

Senki ne panaszolja föl, ha olyan napjai vannak, amelyeket elviselhetetlennek és nehéznek érez - és amelyek csak az érzelmi élet nehézségei, és érzelmeitől függőek. Isten szeretete van ekkor közel hozzájuk, és ezek az órák csak a túlvilági barátaik segélynyújtása, akik meg akarják akadályozni, hogy elvesszen a földi élvezetekben.

Isten szeretetének kegyelme minden, ami azt a látszatot kelti, hogy földi életében valamit nélkülözni kénytelen, mert az illető csak ezen az úton vezethető el az örök dicsőségre. Az majd kártalanítja mindenért, amit nélkülöznie kellett, vagy amiről lemondott. A földi örömök elmúlnak - de az örök dicsőségek fennmaradnak, és egyedül ezekre kell vágyakozni a földi életben.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:599                                                                                                               1938. 09. 30.

Depresszió - Szellemi és testi tunyaság

Ügyelj minden depresszióra ami meglep, és mindig azt az eszközt lásd benne, amit Isten arra használ, hogy lelkedet akarata teljesítésére alkalmassá tegye. Ti emberek minden szégyen nélkül átadnátok magatokat bizonyos szellemi lustaságnak, ha nem lennétek alávetve olyan hangulatoknak, amelyek közben a gondolkodástok is nehézzé válik. A lélekre mindig előnyös az a depresszió, amelynek a miértjét kinyomoztátok, mert ezzel megszüntetitek.

Az ember feladatához tartozik, hogy megállás nélkül tevékeny legyen, nehogy tettereje lecsökkenjen. Ez érvényes a testére és lelkére is. Ha mégis olyan állapotba kerül, hogy tettereje lecsökkent, akkor félő, hogy testi-szellemi tevékenysége is megbénul. Ez visszalépést jelentene, és az isteni bölcsesség ezt mindaddig  meg akarja akadályozni, amíg a földi gyermek még szívesen követ minden indíttatást és megelőzést. A visszalépés veszélye túl nagy ahhoz, hogy ne vegyétek figyelembe - ellenkezőleg - ellen kell állni minden eszközzel. Tehát az ember bölcsen ki van téve olyan depressziónak, amely gondolkodásra ad okot, és ezzel élénkítő hatása van testre és szellemre.

Aki az ilyen elesett állapotát a szellem számára újra-élénkítő lehetőségnek veszi, és mint ilyent szemléli, az nagy hasznot húz belőle. Rájön, hogy milyen oldalról fenyegeti a veszély és védekezik, mielőtt a szellemi lustaság elfogná. Az Úr ily módon védi övéit az elfáradástól. Mintegy nevelési céllal a felpezsdülő tevékenységet egy olyan magára eszméléssel egyesíti, hogy önmagában ő milyen kicsi és elégtelen földi lény. Ezzel az ember ismét alázatos lesz, ha veszélybe kerül, hogy már nem az. - Az isteni bölcsességnek gyakran közbe kell nyúlni, hogy a lelki munka egyenletesen haladjon.

Ti emberek gyengék és kitartás nélküliek lennétek, ha lelketek csak rátok lenne bízva, és ha az isteni kegyelem nem támogatná, nehezetekre esne minden lépés. A világban nincs semminek állandósága, mindent egy állandó változás és csere tart folytonos tevékenységben. Ezért kell a szellemet is állandóan élénkíteni. Erről Isten gondoskodik, és mindig más és más módon. De földi gyermekei javát mindig szem előtt tartja, és azok szükséglete szerint gondol rájuk - gyakran fájdalmas, de sokszor felemelő módon. Mindig az a döntő, hogy az események vagy érzések milyen hatást gyakorolnak az emberre.

Az ember ritkán tud egyforma könnyedséggel legyűrni minden akadályt amit az élet hoz. El-elhagyja az erő, akkor látható, föntről jövő segítségre van szüksége. Ez gyakran olyan, hogy nem üdvözli örömmel, épp az érzelmi hatása miatt. Ez annyira terheli, hogy úrrá kíván lenni rajta - és ezzel megszabadítja magát a valamiben való elfáradás veszélyétől.

Kétszeres erővel kívánja teljesíteni Isten akaratát, ismét a belső béke állapotába szeretne jutni, és ezt csak fokozott tevékenységgel érheti el. Tehát a depressziónak is van bizonyos áldása, akármennyire is terhesnek tűnik - csak fel kell ismerni.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:965                                                                                                               1939. 06. 15.

Kísértés - Az anyag szeretete

Az ember minden gyönge pillanatát kilesik a démonok, hogy birtokukba vehessék az akaratgyenge embert, és elbuktassák. Az ember küzdelme mindaddig reménytelen, amíg nem ajánlja magát a Mennyei Atyának. És boldog, aki ilyen helyzetben hozzá menekül, mert valóban szüksége van az isteni segítségre. A gyenge emberi szív fölött hihetetlen hatalma van az ellenséges erőnek, és az gyakran használ olyan eszközt, aminek hevesen ellen kellene állni, de ezt a maga gyengeségében az ember nem tudja mindig megtenni. Viszont az Isteni Szeretet mindig kész a segítségre, csak gondolni kell rá.

A lélek igyekezik mindig legyőzni önmagát, de a földi dolgok birtokbavétele képmutatóan csábító, és az ellenfél minden elképzelhető módon megkísérti. Viszont az anyag dolgaihoz való ragaszkodást hiánytalanul le kell győzni, minden utána való vágyat le kell rázni, és helyette csak szellemi értékekre kell törekedni. Ennek ellenére az ember újra és újra csak az ellenség kezeibe jut, ha a legcsekélyebb szeretet is megnyilvánul benne az anyagi tulajdon birtoklása iránt, mert az ellenfél hatalma annál nagyobb, minél inkább a földi javak rabszolgája lesz valaki. 

És ha az ellenfél egyszer rájött, melyek azok a gyöngék, amelyek az illetőt elbuktatják - nem hagyja abba az ilyenfajta kísértéseket. Ismét csak azt kiáltom felétek: „Legyetek éberek és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” 

Az ellenfél alattomos furfanggal próbál Isten mellől elbuktatni, és ehhez mindig az ember életének leggyöngébb pillanatait választja, ekkor tud legerősebb befolyást gyakorolni a lélekre. Bár az a kísértést felismeri kísértésnek, egyfajta vonakodással mégis eleget tesz az ellenséges hatalom kívánságának, tehát megint az anyagi lehetőségekhez nyúl, ahelyett hogy háborúságot jelentene be neki. Ilyen alapon aztán a legkisebb dolog is a szellemi "visszakozáshoz" vezethet. A tiszta szív beszennyeződhet, mert Isten segítségét nem vette igénybe.

Ezzel szemben sikeresen kivéd minden támadást, aki Isten segítségét kéri, mert a világosságban és Isten kegyelmében álló földi gyermek kérésének - hogy szeretne az ellenfél hatalmából kiszabadulni - hamarosan eredménye lesz. Az anyagi dolgok mindig messzebbről tűnnek eléje, és a hozzájuk való ragaszkodást teljesen legyőzi.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:3333                                                                                                             1944. 11. 17

A test átszellemítése

A test szellemi érlelődésre segíti a lelket, ha föladja önmagát, ha minden vágyát elnyomja, és csak a lélek kívánságát engedi érvényesülni. Amint a test szabaddá teszi a lelket, az teljesen átadja magát a szellemnek - tehát enged késztetésének és vágyának.

Minél inkább csatlakozik a test is a lélek vágyához, annál szellemibbé válik a lélek anyagi külformája is, és már nem kell olyan hosszú utat megtennie a testi halál után. Ezzel szemben az anyagi beállítottságú test még sokáig küzd a testi halál után, míg vágyait leküzdi.

Az illető lélek külformájának szellemi szubsztanciái finomabbak lettek, már nem annyira goromba-anyagúak - holott még földi anyag. A lélek átvonja a szellemi térségbe, mert már az uralkodik fölötte, és a test engedelmesen követi, lemond mindenről ami eddig kívánatosnak tűnt előtte, már teljesen mentes az ellenállástól, és így már nem fordul csak a világ felé. Az ember hamarabb érlelődik, amint a test és lélek a szellem alá rendeli magát. A szellem szeretetben és bölcsességben kormányoz, a test és lélek megteszi, amit kér - és ez hozzájárul a szellem fejlődéséhez.

A test fölfogja a lélek hangját, mert készséges lett. A lélektől távol tartja a zavarokat és maga is olyan állapotba helyezkedik, hogy a szellem hangja megnyilvánulhasson. Mert a testnek teljesen el kell oldódni a világtól, testi füleit el kell zárni és a valamire odafigyelést át kell adnia a léleknek, hogy aztán az visszaközvetítse neki. A test minél kevesebbet akadályozza a lelket, a szellem hangja annál kivehetőbb. De a test is nagy eredményt könyvelhet el. Könnyebben legyőzi az anyagot, bizonyos mértékben őt is fölerősíti a táplálék, amit a lélek kap. Mindjobban átszellemül, és a világ elhagyásakor a test a lélek átszellemített szubsztanciáit is magával viszi. A test földi-anyagi alkatrészeinek már nem kell hosszú érlelődést végbevinni, esetleg egy új emberi lélek képzéséhez is hozzájárulhat, ahol majd teljesen átszellemülhetnek.

Az ilyen átszellemítés lehetséges, ha Isten örök rendje szerint történik a szellem felfelé-fejlődése, és a test és lélek eléje megy a szellemnek. A felfelé-fejlődés menete lényegesen megrövidülhet, ha a test szellemi ellenállása megtörik, azaz, amikor maga a szellemi részecske minden ellenállást felad. Ez akkor megy végbe, amikor a test eloldódik mindentől amire eddig törekedett, és a léleknek megkönnyíti a szellemi törekvést, azzal hogy csatlakozik hozzá, széttör minden eddigi kötődést. Tudatosan átadja, és alárendeli magát a testben lévő Szellemnek. Az magához vonja a testet és a lelket, és mindkettő gyors felfelé-fejlődése lesz a következmény.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:1834                                                                                                             1941. 02. 27.

Jézus követése

Csak egy út van ami az örökéletre, és az Istennel való egyesülésre visz - és ez az út Jézuson át vezet. És majd az lesz, hogy aki visszautasítja Krisztust, soha nem mehet a Mennyek kapuján át az örök életre. Az embereknek ugyanazt az utat kell végigjárnia, amit Jézus járt a Földön. A szeretet és szenvedés útját, mert csak a szeretet által tudja magát megváltani, szenvedéssel pedig a bűnök adósságát csökkentheti.

Hogy ezt megtehesse, meg kell szereznie a Jézus kereszthalála által létrejött kegyelmi ajándékokat - amelyeket csak akkor kaphat meg, ha elismeri, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és a Világ Megváltója. Hinnie kell az Isteni Megváltóban, hinnie kell, hogy maga Isten küldte a Földre azért, hogy maga teljes egészében lakást vehessen benne, hinnie kell hogy maga az Isteni Szeretet szállt le az emberekhez. Csak akkor bizonyítja be, hogy hisz Istenben, ha a Megváltás Művét az emberek iránti legmagasabb fokú szeretetnek ismeri el, és a Megváltás Művének áldásaiban szeretne részesülni.

Jézus azt mondja: „Senki sem jut az Atyához - hacsak nem általam.”

Jézus ezeket a szavakat nem mint ember mondta - ezeket a szavakat szellemi mivoltukban kell megérteni.  Ő maga tiszta szeretet volt - tehát az embereknek is szeretetté kell alakulniuk, hogy az Atyával egyesülhessenek, aki MAGA A SZERETET. - És amikor az ember már a SZERETET TALAJÁN áll, felismeri, hogy Jézus Krisztus az Örök Istenség foglalata. Már nem akarja Jézus Krisztust elválasztani Istentől - tehát a szeretet az egyetlen út hogy eljusson Istenhez. Viszont aki Krisztust nem ismeri el, annak gondolkodása soha nem helyes, és ha igent mond is Istenre, az nem mély és igazi hit, ha a kettőt - Istent és Krisztust - elválasztja egymástól. Hamis fogalma van az Örök Istenségről.

A keresztény tanítás a két legfontosabb parancsot így fogalmazza meg: Szeresd Istent minden fölött - felebarátodat pedig mint önmagadat. Hogy ezt a parancsot teljesíteni lehessen, szeretetté kell válni, és ugyanazt az utat kell járni, amit Jézus Krisztus járt a Földön. Élete minden útján szeretetet kell osztania, és mivel a szeretet maga az Isten, minden egyes tettével az Örök Isteni Szeretetet vonja magához, tehát egyesül vele, és akkor ugyanaz történik, ami Jézust ezekre a szavakra késztette: „Az Atya és én - egy vagyunk”. A maga hatalmas szeretetével Jézus szintén egyesült az Atyával, és teljes joggal mondhatta ezeket a szavakat. Lényét teljesen átjárta az Isteni Szellem, tehát az Atya - az Örök Isten - a Fiúban volt. Abban, aki belőle indult, és már mindörökké nem váltak el egymástól. - És ez az összeolvadás az Őserővel mindig az Istenhez és az emberhez való bensőséges szeretet következménye lesz. A szeretet: út - ami Istenhez vezet. A Megváltás Műve pedig egy ember legnagyobb Isten iránti szeretetének műve az egész emberiség javára. Aki ezt nem ismeri el, abból hiányzik minden szeretet, különben az összefüggést a legtisztábban fölismerhetné, és eltűnne minden kétsége Jézus istensége felől. Szeretet nélkül a fölfelé vezető utat soha nem lehet megtenni, mert akkor az illető nem Jézust követi. Nem tartozik azokhoz, akiket kereszthalálával megváltott - és így elveszett az örökélet számára.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:202                                                                                                              1937. 11. 26

Ima a rossz szellemek hatása ellen

A démonok áthaladnak a világmindenségen, és mindenütt arra ingerlik az embereket, hogy lázadjanak föl Isten törvényei ellen. Ellenállást ott tudnak kifejteni ellenük, ahol az Atyához könyörögnek segítségért.

Bölcs törvény, hogy a világot az Atya kormányozza, és ezzel a démonok minden időben a Teremtő akaratával találják magukat szemben. Az emberek elbuknának hatásukra, ha Isten nem könyörülne mély nyomorúságukon. Ezért csak forduljatok hozzá, hogy segíthessen rajtatok. Ha a Föld el akar oldódni a sötét hatalmak erejétől, örökkévalóságokig ki kell tartania az imában. És ne aggódjatok: ima által megszabadultok minden bajtól.

Az Atya még soha nem tiltott el senkit az imától. Általa mérhetetlen kegyelmet kaptok. Ez az eszköz mindig és minden időben igénybe vehető. Ezért csak használjátok ki, és szívetek mélyéből könyörögjetek az Atyához, hogy szabadítson meg a sötétség hatalmaitól.

Egyedül rajtatok múlik, ha nehezek a küzdelmeitek. Nem veszitek igénybe az ima segítségét és bajaitokban nem bízzátok magatokat az Atyára. Az Úr mindenkit részesít szeretetében és jóságában, ezért fáradozzatok mindnyájan, hogy elnyerjétek kegyelmeit.

Ha így teszel, boldog várakozásban élsz, hogy az új nap milyen tanítást hoz, és újra meg újra szellemi dolgokkal gazdagodsz. Magadban mindig ápold a kívánságot, hogy megkapd Isten szavát - és részünkről kívánságodat kielégítik. Ha meg akarsz maradni az Úr kegyelmeiben, úgy add át neki szívedet, és vesd alá magadat akaratának. Amit szeretete ad, azt megadással kell fogadnod kezeiből. Egykor majd minden szenvedés és fájdalom szellemed feltámadására segít, és te mindörökké Isten bölcsességét dicséred.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:415                                                                                                               1938. 05. 13.

Démoni tevékenység - A szeretet mint fegyver

A démonok megmérgezik a tájakat. Megállás nélkül akarnak az emberekre hatni, hatalmat akarnak teremteni maguknak a Földön tartózkodó, testbe öltözött lelkek fölött. Szükségük van rá, hogy minden gonosz ösztönt és vétket - aminek maguk is hódolnak - átvigyék a földi emberre, és minden kísértéssel és minden eszközzel beléjük akarnak hatolni. Hogy a démonoknak ellen tudjatok állni, nagy erő, önlegyőzés, és a saját szellemi feladat ismerete kell.

De minden dolognak van jó oldala is. Azok a lények, akik szellemi feladatukkal tisztában vannak, annál bensőségesebben állnak Uruk és Megváltójuk mellé. A szellemi tunyaságban élő földi gyermekekből gyakran éber, mozgékony, és magán buzgón dolgozó Istengyermek lesz. A kísértéseknek is erejük minden bevetésével ellenállnak, ha szívüket mindig szeretettel fordítják Mennyei Atyjuk felé.

Az Úr nagy felszólítása mindenkinek szól: „Legyetek éberek, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” Soha ne feledjétek: a földi élet küzdelmeire föl kell magatokat készíteni! Éljétek a hitet, szeretetet, és akkor már képesek vagytok legyűrni magatokat, és a küzdelemben győztesek lesztek - mert amikor legyőzitek önmagatokat, a titeket megsemmisíteni akaró ellenfelet győztétek le.

Az a pár szerető szó, amit embertársaitoknak adtok, már fegyver, amivel az ellenfél támadásával szemben magatokat véditek. Azért ha szeretet mozdul bennetek - soha nem lesztek védtelenek. Ezen a fegyveren megtörik a gonosz ereje, és elerőtlenedik minden gonosz befolyás. Mindig nagyobb erő keletkezik bennetek, amivel elhallgattatjátok a démonok sugallatait.

Minden bajban és veszélyben egy törvény álljon előtted:

          Szeretet legyen szívedben!

          Ha kész vagy a szeretetre, megvéd minden időben.

          Könnyű ott a földi lét, ahol mindig a szeretet él.

          Megriadnak a démonok mikor a magasba lendültök.

          Mert szívetek meggazdagodott!

          Kérjétek ezt a hatalmat !

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:6480                                                                                                            1956. 02. 19.

A rossz szellemek tevékenysége - Megszállottság

A bukott szellemiek megváltása úgy megy végbe, ahogyan bölcsességem öröktől fogva meghatározta. Egyedül én ismerem azoknak az eltorzulását, akik egykor tökéletes állapotban indultak ki belőlem. Azért az utakat és eszközöket is ismerem, amivel vissza-alakulásukat el lehet érni, hogy visszaálljon az egykori tökéletességük.

A teremtmények megistenülése a célom, és ezt egykor el is érem. De a megistenülés végtelenül hosszú időt vesz igénybe, emberi fogalmak szerint örökkévalóságokat - míg nekem az idő érdektelen, mert én örökkévalóságokon át vagyok.

A lényszerű időérzéke mindaddig hiányzik, amíg öntudatlan, amíg célom eléréséhez a feloldott szellemi lény átvándorol a különféle teremtményeken. Csak amikor az Őslényhez tartozó lélekrészecskék ismét egybeállnak, és mint „lélek” emberi testbe öltöznek - akkor lesz a lény ismét éntudatú, és az idő is fogalommá válik számára.

Most a lénynek, az egykor elbukott ős-szellemnek,  már csak kevés ideig kell dolgoznia önmagán - természetesen ha erre készséges - hogy végigvihesse magán a megváltás folyamatát.  Ez alatt a rövid életidő alatt kell minden erővel a célra törni, és elérni a végső megtisztulást. A lelket minden rátapadó salaktól meg kell tisztítani, mert most még annak térségében van, aki mélyre-bukását okozta. És ez a térség tele van rossz-szellemekkel - olyan lényekkel, akik a földi életben nem tudták erős akarattal az anyagiasságtól való elszakadást végbevinni. Ezek uralkodójukhoz hasonlóan, gyűlölettel vannak eltelve minden fölfelé törekvő  lényszerű ellen.

A rossz szellemek körülveszik az embereket, és befolyást akarnak gyakorolni a lelkére, gondolkodására, érzéseire és akaratára. Az embernek most minden erejével küzdenie kell  a késztetések ellen, de ezt csak Jézus Krisztus segítségével tudja megtenni. Ezek a szellemi torzlények föl akarják éleszteni az ember minden rossz tulajdonságát. Ezért lehet azt mondani, hogy minden bűnt, minden erkölcstelenséget, minden nemtelen tulajdonságot az ilyen rossz szellemek befolyása okoz az emberi lélekben. És ezek a rossz szellemek szilárdan megmaradnak az emberben, ha az engedi uralkodni őket maga fölött, ha egyáltalán nincs meg benne az akarat, hogy ellenálljon nekik.

De nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy megszabaduljon tőlük, és csak ha szilárdan Jézus Krisztushoz kapcsolódik, bensőségesen kéri segítségét - akkor szabadulhat meg. Azok erősen tiltakoznak minden szeretet-sugárzás ellen, mert mint a Sátán követői gyűlölnek minden jót. Ezért nincs engedélyük, hogy megüljenek a hozzám tudatosan törekvő emberekben. Bár kívülről is hatást akarnak gyakorolni, de azt hamarabb le lehet küzdeni. Viszont amikor egy lelket elfoglalnak, akkor már nagyon nehéz megszabadulni, és igen erős akaratot követel. Az emberek ebben az esetben megszállottságról beszélhetnek, mert nyilvánvaló a sátáni hatás.

Megszállottság esetén az okot abban lehet keresni, hogy a lélek előzetes fejlődésében nem érte el azt a fokot, amit kellett volna. Viszont testbeöltözésének ideje elérkezett, és így a gyönge léleknek különösen nehéz a földi küzdelem. Meg kell szabadulnia minden vágyától, vétkétől, és ösztöneitől, tehát mindattól, amire most a rossz szellemek kényszeríteni akarják - mert azok most lehetőséget kapnak még arra is, hogy megszállják.

Maga a lélek egy testbe öltözött bukott ős-szellem, aki ellen a többi bukott ős-szellem a maga urától azt a feladatot kapta, hogy tegyék lehetetlenné a hozzám való visszatérését. - De magam állok ezek mellé a bukott ős-szellemek mellé, és Megváltó Tevékenységem által sorompó épült a Földön emberalakban vándorló ős-szellemek, és a mélyben lakó rossz szellemek közé.

Minden lélek e mögé a sorompó mögé menekül, ha megvall engem és Megváltó Művemet - így már nem kényszeríthetik, hogy kénytelen legyen elbukni. A sötétségből csak gondolatilag érintheti őket mérgező leheletük. Ez állandó éberséget, állandó imát, és velem való bensőséges kapcsolatot tesz szükségessé. Tehát ti emberek nem vagytok kiszolgáltatva ezeknek a sátáni erőknek - ha védekeztek ellene.

Hiszen azért haltam meg a kereszten, hogy megtörjön a Sátán ereje!

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:4832                                                                                                            1950. 02. 07.

A hit erejének kipróbálása - Csodagyógyítások

Ki kell próbálnotok a hit erejét, hogy szavam igaz mivoltát képviselni tudjátok a világgal szemben.  Ha eleven hitetek van, ha tudjátok, hogy minden teljes bizalommal elmondott imát meghallgatok - kérhettek tőlem amit akartok, hitetek garantálja, hogy teljesedésbe megy. Csak szerető szívből szálljon föl az ima, tehát amit kértek, annak a felebarát javát kell szolgálni, szeretetre kell alapozódnia, és az önszeretet soha nem szolgálhatja. Csináljatok hitbeli próbát! Ahol segítségre van szükség, ott adjatok segítséget. És amit nem tudtok saját erőből megtenni, azt hozzátok elém és kérjetek hozzá elégséges erőt. Hiszen tudjátok, hogy nem tagadom meg, csak higgyétek, és szeretetben tevékenykedjetek. Tiszta önzetlen szeretet késztessen segítségre, akkor elteltek erővel, és már nem kételkedtek, hogy sikerül-e a lehetetlen.

Minden vonakodás, gátlás, kételkedés a gyönge hit következménye. Imátok kérését ekkor nem teljesíthetem, mert önmagamhoz lennék hűtlen, hiszen a teljesülést az erős hithez kötöttem.

Belőletek induljon az erő, hogy embertársaitok felismerjék, mire képes az erős hit! A hit hegyeket tud áthelyezni! Nálatok ilyen hit nem található, ezért csak egyfajta beszédnek tartjátok ezt a kijelentést. De bármikor kipróbálhatjátok, csak legyek jelenvaló bennetek a szeretetben, és az ereje által a hitet is erőssé, és rendíthetetlenné teszem.

Amint engem éreztek magatokban, eltűnik a legkisebb kétely is a sikert illetően. Dolgozzatok együtt velem, és nem lehet semmi sikertelen. Igaz, a világ szeme előtt sok tett csodának fog számítani, viszont csak a velem való együttműködés és bensőséges összekapcsolódás következménye - és ez benneteket is határtalanul erő-befogadóvá tesz. Higgyétek, és tegyetek próbát.

Bizonyítsátok be embertársaitoknak a hit erejét - nem azért, hogy csodát tegyetek, hanem irgalmas felebaráti szeretetből. A hit ereje valóban hatalmas lesz, mert én vagyok, aki nem enged szégyenbe jutni. Segítséget kérő emberek jönnek majd, és kérésüket ne utasítsátok vissza. Segítsetek rajtuk, amennyiben az én Nevemben rájuk teszitek a kezeiteket. Segítsétek őket ezáltal, hogy erős hitre jussanak, és tanítsátok őket: a hit szeretet által válik elevenné.

Bízom bennetek végidők apostolai, hogy tudtok még lelkeket nyerni - akik a bennetek már meglévő, és az én létemet bizonyító hit miatt találnak vissza a hithez. Segítsetek a lelkeken, mert tudtok segíteni, ha velem bensőségesen összekapcsolódtok, hogy erőt vegyetek tőlem - mert az minden teljesítményre képessé tesz.

Próbáljátok ki a hit erejét magatok is, és az emberek áldására tevékenykedtek értem és Országomért.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:8693                                                                                                            1963. 12. 05.

A tévtanítások kihatása a túlvilágon

Részemről még sok tévedést kell helyreigazítani, hogy az emberek az igazság talaján mozoghassanak. Az emberek gondolkodása teljesen téves utakon jár. Egy tévedés maga után vonja a többit, és az embereket már nem lehet eltéríteni tőle. Igaznak tekintik azt, amit olyan emberek nyújtottak nekik, akik maguk sem jártak az igazságban, mert Szellemük még nem ébredt föl.

Ebben a világosság-nélküli állapotban megszámlálhatatlanul sokan mennek át a túlvilágra, és még ott is a maguk téves felfogását védik, nem lehet meggyőzni őket, hogy tévesen gondolkodnak és gondolkodtak. Míg aztán elfogadnak egy olyan világosságot, ami odaát is világosság, és igénybe veszik szabad akarati döntésüket. A túlvilágon is folyik a harc a sötétség és világosság között. A fénylények ismételten világosságot akarnak gyújtani a még elsötétült szellemeknek, de gyakori, hogy minden fáradozásuk hiábavaló, mert a lelkek kitartanak tévedéseik mellett.

Viszont az a problémájuk, hogy nem tudják megérteni, miért nem éreznek boldogságot a túlvilágon, holott úgy érzik, a Földön mindent megtettek a túlvilági boldogság eléréséért. És amíg nem fogadnak el világosságot arról, hogy az én akaratom  valóban más, mint amit a FÖLDÖN ELÉJÜK TÁRTAK, amíg be nem látják annak értéktelenségét, amit a Földön tőlük megköveteltek, amíg be nem látják, hogy nekem más követelményeim vannak mint az, hogy egy egyház szokásainak és külsőségeinek eleget tegyenek, hisz én csak szeretetet kérek az emberektől, és egyedül a szeretetük alapján értékelem őket, boldogságuk is szeretetük fokának a megfelelője lehet csak - addig nem történik változás. Ezeknek a lelkeknek nincs irigylésre méltó sorsuk, még akkor sem, ha nincsenek a külső sötétségben.

De ők csak vitatkoznak, és nem fogják föl boldogtalanságuk okát. Sőt gyakran szemrehányást tesznek maguknak, hogy nem eléggé tettek eleget ezeknek a külsőségeknek és emberektől kiadott törvényeknek - és ezért boldogtalanok még mindig.

Pedig rövid időn belül részesedhetnének a boldogságban, ha elfogadnák a fénylények tanítását, vagy onnan szereznének maguknak egy kis világosságot, ahol a legtisztább igazságot osztják, és ami után minden éhező lélek mohón nyúl.

Ahogy a Földön, úgy a túlvilág területein is sok a makacs lény, akik visszautasítanak mindent ami nézetűk ellen van. És az ellenfélnek épp ezeknél a fanatikusoknál van a legnagyobb hatalma! Mert valamit a túlvilágon is elfelejtenek az emberek: azt hogy kölcsönösen segítsék egymást, ami által emelkedik szeretetük foka, és már nem tiltakoznának annyira a világosság ellen!

A Szellemi Birodalomban egy lépéssel sem jutnak előbbre, mert itt is a szeretet az az erő, ami a lelket felemelkedésében segíti. A szeretet egyúttal világosság is, és az emberek a Szellemvilágban is ajándékozhatnak szeretetet egymásnak. Mert ahol nincsen boldogság, ott még nyomorúság és ínség van - tehát mindig van lehetőség rá, hogy az egyik lélek segítségére legyen a másiknak. Ilyenkor a lélek gondolkodása is világosodik, egymással gondolatokat cserélnek, kérdéseket tesznek föl, és a válasz biztosan megérkezik rá. Mindig a szeretet áll az első helyen. De ezeknél a lelkeknél abban van a nagy szellemi tévedés, hogy a szeretetnél előbbre tartják azt, amit az emberi meg nem értés emelt a magasba mint „isteni tanítást”. És sajnos az emberek először mindig azt tartják jónak, amit emberek követelnek tőlük - és figyelmen kívül hagyják az Isten kéréseit.

Így állapotuk örökké nem változik, ha nem teszik első helyre a szeretetet. Tehát ha a többiek iránt szeretetteljes segíteni-akarással vannak, ezáltal maguk is megkapják a tiszta igazságot, ami majd korlátlan boldogságot szerez nekik.

Ezért minden ember, akinek a Földön félrevezették a gondolkodását, de szeretete, és ebben való tevékenysége már magas fokú, a túlvilágra érve hirtelen megvilágosodik, és készségesen átváltja a tévedését az igazságra. A többi léleknek szívesen átadja ismeretét, mert rájött, mekkora szerencsétlenség, amit a téves tanítás okoz.

Szeretné eltávolítani a szellemi vakságot, mert szeretete segítségadásra hajtja. Így nagyon áldásos a befolyása, mert a Földön ő is ugyanabban a tévedésben élve, most - azoknak akik meghallgatják - meg tudja okolni hol, és mi a téves benne. Az emberek lelkének a tévtanítás jelenti a legrosszabb mérget, és a világosság ezért folytat elkeseredett harcot a sötétség ellen - és biztos, hogy egyszer a világosság győz.

Az embernek viszont szabadságában áll, hogy vagy a világosságot, vagy a sötétséget válassza. Semmire sem kényszerítik - szabadon dönthet. De én megteszek mindent, hogy még a Földön az igazság megismerésére jusson. A Szellemvilágban sem csökken a fénylények fáradozása, mert csak az a lélek lesz boldog, aki az igazság talaján áll.

                                                                                       Amen..

B.D.Nr:5378                                                                                                             1952. 04. 29.

Az akaratot értékelem, ha tett nem is kivitelezhető

Az akaratot értékelem, ha a tettet nem is lehet kivitelezni. Ismételten mondom, az akaratot nemcsak szavakkal lehet kifejezni, hanem ÖNMAGÁBAN az akaratot is lehet értékelni.

Amit szívetekben éreztek, ami felötlik bennetek mint kívánság és tettre késztet - jó vagy rossz tettre - az már akarat, az már szellemi fejlődésetek meghatározója, és felelnetek kell érte.

Az akarat belétek lett helyezve, mert nélküle nem lennétek lények - és ez az akarat szabad. Rajtatok kívül senki más nem határozhatja meg. Jól értsétek: a bennetek lévő akarat nincs alávetve semmiféle kényszernek, akkor sem, ha a kivitelezésben akadályozva vagytok.

Ezért mondom: az akaratot értékelem, ami tehát vagy jó, vagy rossz irányú lehet. Ezért soha nem vitatható, hogy az embereknek szabad akaratuk van, ha gyakran nem is vihetik végbe amit akarnak, mert a másik - vagy én is - a magunk akaratát a ti akaratotok ellen szegezzük és az erősebb akarat megakadályozza elgondolásotokat.

Amikor az én akaratom a tietekkel ellentétes, az csak szellemi tökéletesedéseteket szolgálja, és soha nem akarja fogságba vetni. Az akaratot az emberek gondolkodása határozza meg, és a gondolkodás ismét lehet helyes, vagy helytelen, ezt mindig a benne felgyulladt szeretet foka határozza meg.

Az isteni szeretet-erő áramlik minden emberhez. Az a szív, amelyet ez az erő megérint, jó gondolatáramlatokat vesz föl, és a benne levő akaratnak is helyes irányt ad. Míg a rossz gondolatokat egy szeretetlen szférából vezetik, és természetesen azok az emberek fogják föl, akik szintén szeretet nélkül vannak. Ezért fordul az akarata is rossz felé, ha nem is tudja végbevinni. De ez az akarat elég ahhoz, hogy bűnössé váljon, azaz gondolata és akarata ellenem irányuljon, és az ellenfélnek megfelelő gondolkodást von maga után.

Ezért lehet kihangsúlyozni, hogy mindig a szerető ember hoz létre helyes gondolatot és helyes akaratot, mert a szeretet mindent helyesen irányít. - Az ember teljes akaratával együtt adja át magát nekem, mert így a szeretet által gondolkodása nem lehet más csak jó, és felém forduló, mert engem Teremtőjének és Örök Atyjának ismert föl.

                                                                                       Amen.

B.D.Nr:3628                                                                                                            1945. 12. 16

Gondolatkincs a Szellemi Birodalomból

A gondolatok a szellemvilágból áradnak felétek, amikor érzékszerveiteket a szellemire irányítjátok, és ezáltal kapcsolatot kerestek a szellemvilág tudásban gazdag lényeivel. Minden gondolat áldást hozó lehet - feltéve, hogy az ismeretszerzésre komoly akarat van bennetek, és az igazságnak megfelelő oktatásban akartok részesülni. De az Isten akarata szerinti életvitel is feltétele, hogy jó szellemlények gondozzanak, mert a sötétség erői is mindig körülöttetek vannak, és igyekeznek félrevezetni gondolataitokat.

Magatoknak kell tiltakozni vagy megengedni, hogy közel léphessenek. Ez attól függ, milyen beállítottságtok van a jóhoz, és Istenhez. Ezért komolyan meg kell vizsgálnotok, fáradoztok-e azon, hogy Isten akarata szerint éljetek, tehát vágyódtok-e az igazságra.

Tudnotok kell, hogy a gondolat-anyagot a túlvilági szellemi lények tevékenysége vezeti hozzátok. Ők közvetítik, és ti azoknak engeditek meg, hogy befolyásoljanak, akiket életviteletekkel és akaratotokkal magatokhoz vontok. Ezért kell ügyelnetek magatokra: vizsgáljátok meg saját gondolataitokat, hogy azok Istenhez vezetnek-e, vagy elvezetnek tőle. Minden jó, szeretetre nevelő, és Istenre utaló gondolat a jó szellemi erők tevékenysége, fel kell karolni, és engedni hogy hasson rátok. Mert amekkora figyelmet ti szenteltek neki, akkora befolyást gyakorol életviteletekre, és lesz előnyös lelketeknek.

Amint pedig helyes gondolatokért imádkoztok, állandóan a jó szellemlények lesznek a vezetőitek. Gondolataitokra azok hatnak, és olyan szellemi javakat próbálnak közvetíteni, ami növeli a lelki érettséget. Olyan felismerő-erőt közvetítenek, amivel megsemmisíthetitek a rossz erők tevékenységét, amennyiben a tévedést azonnal felismeritek és visszautasítjátok.

Ha Istennel léptek kapcsolatba és tetszése szerint kívántok élni, nem kell félnetek a rossz szellemi erőktől hogy tévedésbe visznek, mert ti már eleve a jó szellemlények kezébe adtátok magatokat, akik szeretettel és türelemmel gondoskodnak, és kormányozzák gondolataitokat. Így azok megfelelnek az igazságnak, előbbre viszik szellemi fejlődéseteket, mert ti magatok is arra törekedtek.

                                                                                       Amen.