JÖJJETEK

HOZZÁM

 

 

 

 

A Szeretet atyai szavai

 

Visszatérés az Atyai Házba

 

Az élőlények szellemi feladata

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A szeretet atyai szavai

Szerető atyai szavak 1.

Szerető atyai szavak 2.

Kegyelem – Szellemi látás – Boldogító állapot

A vigasztalás atyai szavai

Vigasztaló atyai szavak

Vigasszal teli Atyai szavak 1.

Vigasszal teli Atyai szavak 2.

Atyai szavak – Kérjetek, úgy adatik nektek ...

Bensőséges, vigasszal teli atyai szavak

Vigasztaló szavak

Atyai szavak - Visszatérés az Atyai Házba

Az igazi haza.

A visszatérés boldogsága

A lélek bemenetele a Világosság Birodalmába

Az Atyai Ház és boldogsága

A Világosság Birodalmának boldogságai – Örömök

A világosság állapota

Boldogság a Szellemi Birodalomban

Emberi szem nem látta... 1.

Emberi szem nem látta... 2.

Mennyei boldogság

Mennyei boldogság - Örök dicsőség

Mennyei dicsőségek - Szellemi látás

"Keressétek először Isten Országát..."

Atyai szavak... -  A név

A Megváltó szeretete - Szellemi szemekkel nézni. . .

" Vigyétek ki szavamat a világba. . . "

Az emberiség ellenségei... - "A győzelem a tietek"

Az élőlények szellemi feladata – Benső látás

Áldozathozatal, és szeretetből induló tett

Használjátok ki a kegyelmi időt a vég előtt

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2005.

 

 

 

 

B.D.Nr.3532                                                                                                             1945. 09. 01.

A szeretet atyai szavai

Oldalatok mellett van egy hatalmas segítő, - és ti mégis el vagytok keseredve? Imában bármikor közeledhettek hozzám, csak használni kell ezt a kegyelmet amivel magatok mellé hívtok. Általa biztosított minden támogatásom. Bármilyen veszedelemben is legyetek, - az én hatalmam nagyobb. Pillanatok alatt megszüntetek minden szerencsétlenséget. Ezt kell a szemetek előtt tartani, mielőtt félelembe és kishitűségbe esnétek.

Mennyei Atyátok nem hagy el, és a szükség idején közelebb van mint bármikor. Természetesen csak addig, amíg gyermekeimnek tartjátok magatokat, és teljes bizalommal kéritek a segítségét.

Oltalmamról folyton biztosítalak bennetek. Szavaimmal mindig bizalmat öntök belétek, és ismételten erőt közvetítek, hogy ellen álljatok a gonosznak. A testi, lelki szükség idején pedig szeretetem még bensőségesebben átkarol - ha bizalommal hozzám menekültök, hogy segítsek rajtatok. A világ tombolása közepette, ha földi intézkedések okoznak ijedelmet és aggódást - nálam mindenkor védettnek érezhetitek magatokat.

Csak nyújtsátok ki utánam kezeteket, hogy vezesselek helyesen, és én olyan útra vezetlek, amelyen elkerülitek a szerencsétlenséget. mert mellettetek lépkedek, és a gonosz hatalma engem nem ér el. Menekül előlem, és megkeresi azokat, akik őhozzá hasonlóan a sötétségben vándorolnak. Akik az oldalam mellett, a világosságban haladnak azokat figyelmen kívül hagyja, mert számára ezek elérhetetlenek.

Higgyetek bennem és bízzatok, ne engedjétek, hogy földi szükség miatt elszomorodjatok. Csak a lelketekre vigyázzatok, és a földi éltetek gondját bízzátok Rám. Ha akaratotokat teljesen átadjátok nekem, ezzel jogot adtok, hogy gondoskodjam rólatok. Így elviselhető lesz számotokra a földi élet. Mert én mindig veletek vagyok, amíg gondolataitokat hozzám emelitek, és vágyódtok, hogy kapcsolatban lehessetek velem.

Juhaimat magamhoz hívom - és amikor azok visszatértek pásztorukhoz, többé már nem engedem, hogy eltévedjenek. Mindenkinél ott maradok akik velem akarnak lenni, és el nem hagyom örökké. Amikor ilyen biztosítékot adok - ti miért aggódtok még? Az én szavam igazság, és az marad mindörökké.

Mindig, szeretettel hajlok gyermekeim felé, amint a leghalkabb hívást meghallom. Ezért gyertek hozzám ti, akik fáradtak és terheltek vagytok. Az én szeretetem mindig kész hogy adjon, szeretetem mindig segítőkész. Tudok segíteni, akarok is segíteni - csak a belém vetett hitet és bizalmat kérem, hogy hatásossá válhasson szeretetem ereje.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr.3775.                                                                                                            1946. 05. 19.

Szerető atyai szavak 1.

Éltetek végéig védelmem alatt maradhattok, és semmi meg nem ijeszthet, semmi meg nem félemlíthet, semmi nem tűnik legyőzhetetlennek - ha egyszer már hisztek erőmben, szeretetemben, bölcsességemben. Ki védene meg benneteket, ha nem az, aki önmagában a szeretet? Akinek mindenhez hatalma van, és titeket magához akar vonni?

A földi gondot is elveszem tőletek - amint teljes a hitetek. Ne féljetek! Az én akaratomba belenyugodva, viseljetek el mindent türelemmel és megadással. Tudnotok kell, minderre lelketek üdvössége miatt van szükség. Azt is tudnotok kell: nem teszek több terhet rátok, mint amennyit el tudtok viselni. Azonkívül mindenkor segítséggel állok mellettetek, ha a helyzeten már nem bírtok úrrá lenni.

És megint csak a szeretetem az oka, hogy a szükséget nem fordíthatom el tőletek teljesen. Mert a vég bekövetkeztéig csak rövid az idő, és én azokat akik az enyémek minden dicsőséggel akarom bevinni az örökéletbe. Ezért kell megtisztítanom a lelketeket, hogy elég érettek legyetek a Szellemi Birodalom számára.

Amikor szenvedtek, vegyétek szemetek elé az én szeretetemet. Mert az mérhetetlen, és a földi élet utolsó feszültségeiben hiánytalan szabadságra akar vinni. Függetlenné akar tenni minden földitől. Erre gondolva könnyebben viseltek el mindent. Megtanultok engem bensőségesen szeretni, mert az én szeretetem hatalmas vonzást gyakorol rátok. De elhagyni - örökké nem hagylak el bennetek!

Ha az emberektől elvenném a szükséghelyzeteket, ez azt jelentené, hogy örök időkre hiánytalanul elmerülnének a sötétségbe. Én viszont még meg akarom menteni azokat, akik szeretetteljes segítségemtől nem húzódnak el. Át kell élnetek ezt a szükségidőt, ha ti magatok nem is szorultok rá ilyen mértékben. Viszont hatásában áldásos lesz rátok is, és egykor tőlem kapott különleges kegyelemnek tekintitek.

Amint engem nem kapcsoltok ki gondolkodástokból, a legnagyobb szükség is elviselhető lesz számotokra. Mert az én igám könnyű, és a terhem nem nehéz! És a szavam igazság.

Amikor magam ígérem meg segítségemet - és ha erre kértek bármikor segítem is hordozni kereszteteket, - akkor nem kell félnetek, hogy összetörtök az alatt a súly alatt, amit értetek tettem reátok. Szükségben hívjatok engem - és én bármikor segítek!

Higgyetek bennem, és a hit szilárdsága bármely pillanatban megszünteti a rosszat. Tudnotok kell, hogy csak akkor szenvedtek, ha gyenge a hitetek. Ezért állandóan küzdjetek és imádkozzatok, hogy erős legyen a hitetek. így legyőztök minden bajt, és éltetek vége boldog lesz.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.723.                                                                                                              1938. 12. 26

Szerető atyai szavak 2.

Kegyelmem egész teljességében részesültök, hogy földi feladatotokat teljesíthessétek. Csak legyen bennetek teljes akarat, hogy közel jussatok hozzám, és törvényeimet megtartsátok. Ti még nem tudjátok, hogy én visszatérésetekre várok: hogy teljes szeretettel befogadhassalak bennetek az Atyai Házba. Hogy segíteni akarok, ha erőtök gyenge lenne.

Bennem a legdrágább barátra, legszeretőbb atyátokra, és a földi életben a leggondosabb oltalmazóra találtok. Gondolkodás nélkül átadhatjátok magatokat védelmemre - csak érezzétek magatokat Atyátok gyermekének, ajándékozzatok meg szívetekkel mindörökké. Földre visszatérésem idején mindenki mértéken felül kapja kegyelmeimet, mert mindenkihez olyan közel vagyok, hogy érzik jelenlétemet.

Ó, értékesítsétek valamennyien jelenlétemet, ne küzdjek hiába szeretetért. Nyissátok meg szíveteket, hogy engem befogadjatok. Engedjetek be, amikor szívetekben lakást akarok venni. Attól az órától kezdve életutatok áldott lesz. Mert ahol én tartózkodom, ott nincs szenvedés és gond - én megvédem az enyémeket, akik felismertek engem.

Minden helyes gondolkodás, minden felém forduló akarat kegyelmem teljességét vonja maga után. Hiteteket meg akarom szilárdítani, és megnövelni a szeretetre irányuló akaratot. Megnyitom a szellemi érzékszerveiteket mindenre, ami felülről jön. Mert szeretlek benneteket kedves gyermekeim, és lelketeket az Örökkévalóságnak meg akarom menteni. Egykor meg akarok nyitni nektek minden boldogságot, és ezért vezetlek az igaz ismeretekre.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1585.                                                                                                            1940. 08. 27.

Kegyelem – Szellemi látás – Boldogító állapot

Olyan, mint egy kinyilatkoztatás, amikor az ember hatni engedi magára az isteni kegyelmet. Amikor odafigyel az Isteni Szellem beáradására, általa lehullik róla minden, ami a Föld terhe. A lélek kioldódik a test bilincseiből, és befogadja a fentről jövő szellemi adományt. Betekint a Szellemi Birodalomba, egy egészen más világot lát maga előtt, és amit kap az élő, teljes értékű szellemi kincs.

Ez a szellemi tápláléka, és ez jóérzéséhez nélkülözhetetlen. Ebben a kegyelemben élni a legcsodálatosabb dolog a Földön. Ezért ha vágyódik rá, legyőzi a hit körüli zátonyokat. Ezt a csodálatos adományt már semmi földi örömért oda nem adja. Már soha nem akar ettől eltávolodni, ha egyszer a Világosság Birodalmába betekintett.

A földi örömök ellenére előtte sötét volt a földi út, mert sohasem hozta meg vágyai hiánytalan teljesülését. Most azonban már minden fájdalom elviselhetőbb, mert a Mennyei Atya ezerszeresen kártalanította, és messze csodálatosabbat adott, mint amit a Föld bármikor adhatna.

Ennek ellenére kevesen törekszenek erre a drága adományra. Lelküknek bizonyos érettségi fokot kell elérni, ami tudatosan érzékelni engedi ezeket a csodálatos dolgokat. Mert a még földiekben gondolkodó leieknél hiányzik a szellemi dicsőségek érzékelése. Nyilvánvaló módon ha bemutatnák neki Szellemi birodalmat, - abból csak keveset érzékelne. Mert a lelket még sűrű burkok veszik körül, és megakadályozzák, hogy valamit is észleljen. Így ezt a boldogító állapotot csak azok élhetik át, akik burkaikat már feloldották, és akik a legfinomabb érzések által már képesek olyant is felismerni, amit a testi szem nem lát.

Ez a képesség felfejlődhet a legvilágosabb látásig, és a lélek számára lehetővé teszi, hogy minden anyagon keresztül csak a szellemit lássa. Tehát már nem lesz titok előtte, a legelrejtettebbet is meglátja, és mindent tudó szívvel áll az életben. Lelkét olyanra alakította, hogy szellemi szeme mindent meglát, és közvetíteni tudja az embernek.

Hogy a Szellemi Birodalomba való ilyen tudatos belemerülés micsoda kegyelem az ember számára, azt majd csak akkor értékelitek, amikor magatok is tele sugárzással, minden buroktól mentesen, Teremtőtök iránti izzó szeretettel mentek be a Szellemi Birodalomba. Atyátok a legdicsőségesebbet készítette el számotokra, és ezt minden gyermekének meg akarja adni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3565.                                                                                                            1945. 10. 02.

A vigasztalás atyai szavai

Aki gyengének érzi magát szellemben - az jöjjön hozzám, és én megerősítem. Aki úgy érzi, hogy megingott a hite, az hívjon engem, és én hitét ismét megelevenítem. Szavaimmal újból talpra állítom, szellemben, testben újra erős lesz, legyőz minden ellenállást ami bátortalanná tette. Majd én etetem és itatom, az én mennyei eledelem jóérzéssel tölti el, - amennyiben földi kötelességeit bizakodással végzi el, és szívét imában gyakran fölemeli hozzám.

Ez a "hozzám menekülés mindig talpra állítja majd, mert senki nem jön hiába hozzám, senki nem kopogtat úgy hogy ajtót ne nyitnék, és senki nem megy el üres kézzel tőlem, aki adományaimat kéri. Különösen a szellemi szükségre gondolok, és hogy ezt megszüntessem megengedem, hogy az ember nehezen járható utakon menjen - de csak azért, hogy rám találjanak és segítségemet kérjék.

De aki saját ösztönzése folytán jön hozzám, aki napi tanácsadóvá tesz, aki nem kezd semmihez anélkül, hogy ne kérné tanácsomat, aki naponta és óránként kéri erőmet, aki ima és szeretetgyakorlat által megnyílik - tehát tudatosan él, és dolgozik a lelkén, - azt én állandóan ellátom, testi-lelki gondját bizalommal döntéseimre bízhatja. Nem jut veszélybe akkor sem, ha földi szükség zúdul rá, hogy hitét próbára tegye.

Hozzám mindig szabad az út. A hidat mindig az ima, a velem való bensőséges kapcsolat, a nevem segítségül hívása képezi. Mindig válaszolok a kérésre, a szükséghelyzet mindig megoldódik, amint szilárdan és telve bizalommal hisztek és bíztok bennem. Ismerem minden gondotokat, és segítséget is tudok nyújtani. Viszont nektek legyen hitetek - ismerjétek fel, hogy micsoda erő rejlik a hitben, hiszen képes segíteni rajtatok!

Engedjetek engem kormányozni, ti pedig csak a lelketekre gondoljatok, ne kelljen éheznie. Ez egyedül a ti akaratotoktól függ. Ezzel szemben átveszem a test gondjait - ha hisztek, és tudatosan felém törekedtek. Ezért mindig jöjjetek hozzám ti, akik fáradtak és terheltek vagytok, és én felüdítelek bennetek. Ezt az ígéretet adtam nektek, és valóban meg is tartom. A test, a lélek szükségében soha nem hívtok hiába, mert mindig kész vagyok a segítségre - mert öröktől fogva szeretlek benneteket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3485.                                                                                                            1945. 05. 22.

Vigasztaló atyai szavak

Minden gondot hozzatok el nekem - meghallgatlak, és segítek rajtatok. Hiteteket azzal bizonyítsátok, hogy hozzám jöttök, és tőlem kértek segítséget. Tehetetlenségeteket azzal fejezzétek ki, hogy alázatos kéréssel léptek elém, - amivel elismertek mint öröktől való Atyátok, aki tud, és akar is segíteni.

Tehát amikor él bennetek a hit, hogy szeretetem nem hagy cserben, - akkor tudok rajtatok segíteni, mert a belém vetett hitre szükségem van, hogy erőm hatásos lehessen. Amikor gondjaitokat rám bízzátok, akkor az én gyermekeim vagytok, akiket mint Atyjuk gondozok. Ezért soha ne keseredjetek el, és ne aggódjatok, hanem mindig tudjátok: kegyelmem napja mindig világit nektek. Soha nem kiáltatok utánam hiába.

Hagyjatok csak engem kormányozni, és tartsatok ki megadással azon a helyen, ahova állítottalak bennetek. Kétség ne legyen irántam és szeretetem iránt. Figyeljétek meg szavaimat, amely az élet minden helyzetében vigasztalást és erőt ad. Általa nem nyomaszt semmi, bármi is jöjjön .

Engedjétek meg hogy szavaimmal szólhassak tihozzátok, amennyiben bensőségesen összekapcsolódtok, és párbeszédet folytattok velem, majd utána átadjátok magatokat szavaim hatásának. Ez állandóan vigasztalás és felüdülés lesz, ez választ ad kérdéseitekre, érezhetővé teszi jelenlétemet. Amint megígértem, hitetek ezzel megerősödik - mert szavam meg van áldva erővel, és ez átáramlik mindenkire, aki éhes szívvel magába fogadja azokat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5616.                                                                                                            1953. 03. 08.

Vigasszal teli Atyai szavak 1.

Én valóban nagyon közel vagyok hozzátok, akkor is, ha úgy érzitek elhagytalak bennetek. Én nem felejtek el senkit, csak olykor rejtve maradok, és ezzel arra késztetlek hogy kiáltsatok utánam. Mert soha nem szabad elfelejtenetek engem! A tőletek kiinduló gondolati kapcsolatnak igazi csoda hatása van a lelketekre, és ezt akarom megadni nektek. Ezért nem szabad ellangyosodni az utánam való vágyakozásnak, újra és újra gondolatban hozzám kell fordulnotok, mert akkor megnyíltok, magatokba veszitek erőáramlatomat, amely mindenkihez elindul, ha velem kapcsolatba lép.

Ezért jönnek olyan órák reátok, amikor szorongtok, aggódtok, és segítséget kerestek nálam. Nem teszitek rosszul ha hívtok, mert hívásotokat meghallom, és megadom amit kértek. Ez a jelenlétem, ami állandó segítséget jelent nektek. Valóban felesleges minden félelem és gond, amíg gondolatban közeledhettek hozzám, vagy szeretetet gyakoroltok. Nem vagyok távol tőletek, és ha mégis úgy lenne, a közelségemet kérő hívásotok a legjobb eszköz, hogy jelenlétemet biztosítsátok. Mert a szív minden vágyát teljesítem, mert engem csak a hivő szív kéret magához - és azt soha ne érje csalódás.

Minden rám vonatkozó gondolat magatokhoz von engem, ha ilyen értelemben száll felém. Ezért nem kellene a Földön ínségnek lenni, minden gondot megszüntethetnétek, ha engem hívnátok. Mert ha bennem bíztok, én segítek, és tudok is segíteni. Bizalmatok a velem való gondolati kapcsolatban kap kifejezést. Abban a reményben amit Atyátokba helyeztek - aki szereti gyermekeit - tehát nem hagyja őket bajban. Ne feledkezzetek el rólam, gondolatilag legyetek állandóan kapcsolatban velem, és akkor én is mindig jelenvaló leszek. Ahol én vagyok, ott nem lehet semmi rossz, mindig van segítő, aki a szükséget megszünteti.

 

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3487.                                                                                                            1945. 05. 26.

Vigasszal teli Atyai szavak 2.

Mindannyitoknak, akik gondterhelten néztek a jövőbe - ERŐS SEGÍTŐ áll oldalatok mellett, AKIRE hittel rá bízhatjátok magatokat. Csak legyetek készek a segítségét elfogadni. Magam leszek, aki a test és lélek minden veszélyétől megoltalmaz, ha a magatok vezérévé választatok. Forduljatok hozzám, hívjatok segítségül a bajban és szilárdan higgyétek, hogy segítséget adok, hogy nem hagylak benneteket a bajban, hogy én mindent úgy kormányozok, hogy az jó legyen nektek.

Gondtalanul nézhettek elébe minden napnak, minden baj semmivé porlad - mindig lesz kiút, és segítségemet is mindig felismerhetitek. Ne rejtőzzetek el előlem, hanem hozzátok elém minden bajotokat - keressetek, hogy én engedhessem megtalálni magamat. Ne tartsátok magatokat távol tőlem, hanem vágyódjatok a közelségemre, és én mindig nálatok leszek, és bármi jöjjön, én többé el nem hagylak bennetek. Higgyétek - SZAVAM IGAZSÁG amit mondok. Megígértem: ha mély a hitetek, és korlátlan a bizalmatok, akkor nem érheti olyan kérés a fülemet, amit ne teljesítenék. Hitetek ne gyengüljön el, helyette gondoljátok meg: úgy szeretlek bennetek, amint az atya szereti gyermekeit. Akiknek a kéréseit nem hagyja meghallgatatlanul - ha az nincs ártalmukra.

Adjátok át magatokat és ami kedves nektek, mindenestől az én tulajdonomba, és én kormányozom a sorsotokat, hogy ne legyen semmiben hiányotok. Átvezetlek minden útvesztőn, a földi életet úgy alakítom, hogy az elviselhető legyen.

Csak ne feledjetek el engem és Országomat. Gondolataitok szellemi irányt vegyenek, szemeteket emeljétek hozzám, és állandóan hordozzatok a szívetekben. Folytassatok velem párbeszédet, és így maradjatok bensőségesen velem. Én pedig gondolok rátok anyagilag és szellemileg, valóban semmi sem nyomasszon bennetek, mert én helyes módon gondoskodom rólatok. Irántatok nem változik a szeretetem, óvó kezemet mindig fölöttetek tartom, azokon, akik igyekeznek teljesíteni akaratomat, az enyémek akarnak lenni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.2516.                                                                                                            1942. 10. 17.

Atyai szavak – Kérjetek, úgy adatik nektek ...

Ami nyomaszt, azt hittel bízzátok rám. Bár ismerem minden bajotokat, ismerem gondjaitokat - de találjatok el hozzám. Úgy jöjjetek mint a gyermek megy az Atyjához, kérni tőle valamit, és én segítek nektek. Ezért ne féljetek - minden gondotokat magamra veszem, ha megkértek rá. Mennyire gyenge még a bizalmatok, mennyire gyenge még a hitetek, ha imáitok meghallgatásában kételkedtek!

Kérjetek és adatik nektek! Megadtam ezt az ígéretet - és ez állítsa talpra a gyenge hitűek hitét. Vegyétek figyelembe, hogy szavam a legtisztább igazság. Szavaimnak teljesülniük kell, és ezért kéréseiteket minden kételkedés nélkül tárjátok elém.

Szerető Atyátok hiteteknek megfelelően gondol rátok! ÉN csak a hitetek mélységét vizsgálom, ez a garanciája kérésetek teljesülésének. Ha hitetek sekély, akkor imáitokat sem külditek hozzám a kellő komolysággal és bensőségességgel - ahogyan lennie kellene, hogy meghallgassam.

A szavakra nem figyelek - annál jobban az odaadástokra, azt pedig a mélységes hit adja meg. Csak a lélek tükrében olvasok, és már ismerem is a hit mélységét és bensőségességét.

Ahol ilyen bensőséges ima hangzik hozzám, ott mindig kész vagyok a segítségre.

A hittel teli bizalom meghozza az imameghallgatásra vonatkozó eredményt. Mert soha nem engedem szégyenbe jutni azt az embert, akinek erős hite van. Megáldom azokat, akik gondolnak ígéretemre, és elém tárják minden gondjukat és bajukat. Beigazolódik rajtuk szeretetem, mindet elérnek amit kérnek. De amíg még ingadozik a hitetek, én is visszatartom magamat az imátok meghallgatásától. Mert azt akarom, bensőségesen kapcsolódjatok hozzám, és mindent bízzatok rám.

A gyenge hit a bensőségesség akadálya. Viszont azt akarom, ismerjetek fel szeretetteljes atyátoknak, aki gyermekeit nem hagyja szükséghelyzetben.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5057.                                                                                                            1951. 02. 08.

Bensőséges, vigasszal teli atyai szavak

Minden szükségben tekintsetek föl hozzám, és ne adjátok át magatokat aggódó gondolatoknak. Azok visszatartanak a szellemi törekvésektől, elgyengítnek, állhatatlanná tesznek. Mert általa bizonyos mértékben az anyagi világ még fogva tart benneteket.

Fölösleges minden földi gond mindaddig, amíg engem elismertek Atyátoknak, akihez minden földi gondban bizalomteljesen eljöhettek. Állítsátok minden időben a szemetek elé az én nagy szeretetemet. Érezzétek, hogy ebben a szeretet-teljességben álltok, és tudnotok kell, nincs olyan szükség, amin én ne lehetnék úrrá. Mindent megteszek amire kértek, hogy nekem gondtalanul szolgálhassatok. Kérésetek és szükségeitek iránt mindig nyitott a fülem, és soha nem engedem hogy hiába hívjatok. Azt akarom hogy eleven hitetek legyen, hogy megtapasztaljátok a hit erejét.

Segíteni akarok, és segítek is. Ha ti ezt szilárdan hiszitek, megszűnik minden szükséghelyzet, ti mindig bensőségesebben kapcsolódtok hozzám. Az a célom, hogy szilárdak legyetek, tele erővel amikor rátok tör a szükség ideje, mert azt nem lehet elfordítani az emberiségtől.

Segítséget mindig nálam keressetek, bizalommal tekintsetek fel hozzám. Ekkor nyilvánvalóvá válik segítségem, - mert azért veszek el tőletek mindent, hogy aztán korlátlanul adhassak mindent.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1923.                                                                                                            1941. 05. 18.

Vigasztaló szavak

Vegyétek a vigasztalás szavait: Maradjatok bátrak és erősek a szenvedésben, a hitben ne inogjatok meg, meneküljetek imába, és ne gondoljátok arra, hogy magatokra maradtatok, akkor sem, ha úgy néz ki mintha az egész világ összeomlana a fejetek felett.

A hit hegyeket mozdít a helyéről, ha teljes bizalommal vagytok hozzám. Ami lehetetlennek látszik, az a szilárd hit által, imáitok által meghallgatásra talál.

Én meghatározom minden ember életútját. Ezen kell mennie, mert érlelődése ettől függ. Ha ettől eltér, a túlvilágon szenvedések várják. Ezért a földi szenvedésekre, ne gondoljatok - mert azok elmúlnak, átmenetiek. Gondoljatok helyette az örökkévalóság végtelen hosszú idejére, amely messzemenően fájdalmasabb lenne a földi szenvedések nélkül.

Ezért a szenvedés ne nyomasszon, hanem a belém vetett hit által erősödjetek meg. Hiszen szeretlek bennetek. Ezért sokszor fájdalmasan kell belenyúlnom életetekbe, hogy az örökkévalóság számára megmentselek bennetek. Soha ne feledjétek, hogy én az atyátok vagyok, jó barát, testvért védelmező!

Minden szükséget tárjatok elém, készségesen és ellenállás nélkül adjátok át magatokat vezetésemnek - és ekkor helyes vezetést kaptok. Csak ne engedjétek hogy kételyek kínozzanak, igazi, mélyen belém vetett hitet állítsatok szembe vele, és reménykedjetek. Mert szavam igazság, és ha segítségemet megígértem, akkor nem kell aggódnotok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1542.                                                                                                            1940. 07. 28.

Atyai szavak - Visszatérés az Atyai Házba

Legyetek olyanok mint a kisgyermekek, hogy visszamehessetek Birodalmamba. Adjátok át magatokat a legnagyobb bizalommal Mennyei Atyátoknak, és hagyjátok, hogy ő gondoskodjon rólatok. Szeretetem könnyűvé teszi majd a földi életet.

Azért kaptok annyi figyelmeztetést, hogy minden utatokon gondoljatok rám. Csak akkor támogathatlak bennetek, ha hívtok engem, ha elismeritek segítségemet, és csak így vehetem el gondjaitokat. Hosszú volt az út amelyen eddig vándoroltatok, és most a földi élet fejezi majd be.

Ha utatok végére teljesen egyesülni akartok velem, akkor már előtte is vágyódnotok kell jelenlétemre. Mint ahogy egy kisgyermek teszi, úgy kell Atyátokhoz vágyakoznotok. Teljes szívvel kell közelségemet kívánni, és legbensőbb igényetek legyen, hogy SZELLEMBEN És IGAZSÁGBAN érintkezzetek velem.

Többé már nem hihetitek, hogy én már elérhetetlen vagyok földi gyermekeim számára. Mindig és mindenütt legyen bennetek sziklaszilárd meggyőződés szerető gondoskodásomról. Minden ügyetekben jöjjetek hozzám, hogy atyai szeretetembe részesíthesselek bennetek, és kiskorú gyermekekhez hasonlóan óvhassalak és gondoskodhassak rólatok.

Mert valóban gyermekeim vagytok, akik után vágyakozom, vágyódom rá, hogy visszatérjetek az Atyai Házba. Nem engedem elbukni ami belőlem való, ami Szellememet hordozza magában. Együtt élek és szenvedek veletek, és együtt vágyódom megszabadulásotokra.

Ha szíveteket felém nyújtjátok, megadjátok nekem a jogot, hogy bilincseiteket feloldjam. Mert ezzel felajánljátok a magatok akaratát, az pedig annak a hatalmából való szabadulást jelenti, aki oka volt hogy elbuktatok mellőlem. Ettől a hatalomtól való szabadulás a velem való egyesülés pillanata. Mert minden lényt a szívemhez vonzok, aki szabad akarattal eloldódik ettől a hatalomtól. Akiben vágyakozás van utánam, az elismer Istenének és Atyjának, hogy örökké a közelemben maradjon.

Mint egy zúgás megy végig az egész világon, szeretetem próbál magához vonni minden lényt. Felismeri a szíves földi gyermekeket, és magához vonja őket. Követőimet arra oktatom, hogy ERŐT közvetítsenek mindenkinek aki JÓAKARATÚ, és ez az erőáramlás elevenné teszi őket. A földhözkötött lényeket mintegy eloldja, észreveszik azt a finom hangot, ami bennük az én szeretetem kifejeződése. Amely felhangzik mindenütt, ahol a szív ezt a hangot meg akarja hallani, tehát akarja hogy szeretetem átjárja.

Megállás nélkül gondoskodom az emberekről. Soha nem engedem, hogy gyermekeim a Földön csalódjanak hivő bizalmukban - amennyiben nem hagyom őket támogatásom nélkül, ha ezt igénylik, és ezért segítségemet kérik. Akinek a szíve vágyódik utánam, az érzi is támogatásomat, mert nála leszek, benne, és általa is tevékeny vagyok.

Mert ez tőlem való adomány, hogy betöltőm erővel azokat, akik teljes egészében hozzám fordulnak. Hogy már a földi életükben a velem való egyesülés boldogságát érezzék, és már csak arra vigyáznak, hogy örökké megmaradjon bennük a velem való egyesülés forró vágya.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7634.                                                                                                            1960. 06. 27

Az igazi haza.

A Szellemi Birodalom valami egészen más, mint a földi birodalom, és ha az ember még két lábbal a világban áll, nagyon erős akarattal lehet csak eme világ felé törekedni. Ez két, egymástól teljesen különböző ország, és úgy tűnik, mintha az egyik a másik birodalmat teljesen kikapcsolná a létből.

De minél - komolyabb akarattal akar valaki belépni, és ott tartózkodni, a Birodalom annál nagyobb realitást nyer, és mindinkább megerősödik az az érzése, hogy tulajdonképpeni hazája a Szellemi Birodalom. Ez a Föld csak valami múlandó, ami rövid ideig tart, és az ember csak azért megy át rajta, hogy eljusson igazi hazájába.

A szellemi terület az embernek többnyire valótlannak tűnik, ismételten küzdenie kell érte, erőszakot kell elkövetnie magával szemben, hogy rövid időre gondolatilag elmenekülhessen a világtól, és átlendülhessen a Szellemi világba.

Ha komoly az akarata, akkor sikere lesz, viszont Isten utáni vágyának, és az ebből következő szeretetben való élésnek meg kell lennie benne. Ekkor lelke már bele van gyökeresedve a Szellemi világba, ugyanis a helyes szeretet Istenből jön, és visszavezet Istenhez, akinek Országa nem ebből a világból való. Viszont az emberben helyes Isten és helyes ember iránti szeretetnek kell lennie.

Mert amíg az ember teljesen az önmaga szeretetében él, addig még jobban kötődik a földi világhoz, és a "Szellemi Birodalom" hihetetlen távol van tőle, semmi sem ingerli, hogy kapcsolatot teremtsen vele. Épp ezért a benne lévő szeretet foka döntő abban, hogy az embernek mennyire tűnik a Szellemi Birodalom valóságosnak - mennyire uralkodik felette - mennyire befolyásolja gondolatait.

De ezek meggyőződéssé válhatnak benne, és többet mozoghat a Szellemi világban mint a földi világban, ha fellángol benne az Isten és ember iránti szeretet.

Ekkor ezt a Szellemi világot az ember már meggyőződéssel képviseli embertársaival folytatott beszélgetéseiben, mert magában meggyőződést szerzett, erről említést is tesz, mert gondolatait ez mozgatja. Törekvésre méltónak egyedül a Szellemi világba való jutást tekinti, erre bíztatja embertársait is, és a földi világot mint értéktelent elejti. A földi világot megpecsételi mint mulandó értéket, és több figyelmet szentel a múlhatatlannak.

Az ember ekkor nagyon gyorsan megtalálja benső békéjét, mert a Szellemi világgal van kapcsolatban, és a Földön is errefelé törekszik. Az ember a földi világ által sohasem jut teljes boldogságra, mert a világi ügyek múlékonyságával találkozva élete kielégítetlen marad, nem elég neki ha ezek teljesülnek. Lelke érzi, mást kívánna a boldogsághoz. Nem elégszik meg azzal, amit a világ nyújt neki. Valódi boldogságot akkor tud érezni, ha a javak a Szellemi Birodalomból valók!

A Szellemi Birodalom talaját csak ekkor érte el, ekkor ismeri fel a Szellemi Birodalmat a saját igazi otthonának. Ekkor már tudja, hogy ez a Birodalom valóságos, már nem lehet elvenni tőle mert odaérkezett, visszatalált az ATYAI HÁZBA - ahonnan egykor elindult.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7680.                                                                                                           1960. 08. 22.

A visszatérés boldogsága

Meg kell mondanom, számomra nincs nagyobb boldogság, mint amikor látom, hogy gyermekeimmé érlelődtök - ti , akik teremtményeim voltatok. Felismertek atyátoknak, és egyesülni akartok velem. Nektek érthetetlen ez a boldogság, mert nem tudjátok felmérni, milyen nagy volt az a szeretet, amikor megteremtettelek, és ez a szeretet nem csökken amíg végérvényesen össze nem zárkózunk, azaz amíg szabad ösztönzésből újra vissza nem tértek hozzám.

Szeretet az ős-szubsztanciám, szeretet az az őserő ami mindent megteremtett, a szeretet biztosítja fenn maradásotokat, és végtelen az a szeretet, ami mindörökké boldogítani akar. Tehát mint tökéletes teremtmények, a szeretetből keletkeztetek - mert minden tökéletes amit teremtettem. De nekem nem volt elég ez a fokú tökéletesség. Azt akartam, hogy gyermekek legyenek körülöttem, akik a maguk szabad akaratával törekednek a tökéletességre - de éppúgy tökéletlenné is alakulhatnak, ha ez az akaratuk.

Számtalan lény torzult ilyen tökéletlenné, mert akaratuk távol vitte tőlem őket, és minden isteni tulajdonságuk az ellenkezőjére fordult. Ez nem az én akaratomból lett így. De megengedtem, mert tudtam, hogy a lények visszaalakítása a tökéletességre lehetséges, és egykor végbe is fog menni - még ha végtelen sok időt is vesz igénybe.

Azt, amit ez a visszaalakítási folyamat majd létrehoz, azt én magam hatalmammal nem hozhattam létre. Hogy Atyjuknak szabad akaratból igaz gyermekei legyenek. Hogy tökéletessé legyenek, ahogy Atyjuk is tökéletes a Mennyben.

Azok, akik szabad akarattal törekedtek vissza hozzám, engem mindenekfölött boldoggá tettek, és őket mint igaz gyermekeimet vonhatom szívemre, amikor összeolvadnak velem, és mindörökké így is maradnak.

Számomra boldogító állapot, amikor gyermekeim megteszik a visszatérés lépéseit azzal a céllal, hogy velem egyesüljenek. Bár ez a visszatérés örök időket vesz igénybe.

Tudom, hogy egykor tökéletesek lesztek, hogy egyetlen lény sem marad távol. Tudom, hogy az a folyamat, ami a lények elbukásával kezdődött, egészen biztosan a hozzám való visszatéréssel folytatódik - ha közben a szabad akarat a lényt vissza is ejti egy időre. Akkor is, ha közben örökkévalóságok folynak el, amíg ez az akarat megváltozik, és a lény utánam kívánkozik. De szeretetem nem tágít, a lényeket fölsegítem a mélységből. Szeretetem elébük megy, és az egyesülésre való vágyam folyton növekszik. Ez egyszer majd teljesül is, a teremtmény egyszer majd vágyódik utánam, és egyesülésre törekszik - és utána már örökké boldog lesz. Ezért számomra nem sokat jelent, hogy ez az egyesülés mikor következik be, előttem ezer év annyi, mint egy nap nálatok. De hogy egyszer megtörténik, azt biztosan tudom, - és csak a teremtmények miatt igyekezem azt lerövidíteni. De nem vágok elébe, ha a teremtmény akarata még velem ellenállásban van.

Viszont amikor gyermekeim megérzik a boldogságot, amit egyesülésünk okoz, akkor nem tudják megérteni, miért voltak olyan hosszú ideig ellenállásban. Mert az irántam való szeretetük teljes erejében fellángol, és a teremtmény már soha nem akar tőlem eloldódni.

A lény számára csak ekkor válik érthetővé, hogy mi a szeretet. Tudják, nem veszhet el semmi ami belőlem keletkezett, és mindennek tökéletesnek kell lennie, hogy állandóan egyesülésben lehessen velem, hogy közelségemet el tudja viselni, hogy velem és mellettem teremteni és alkotni tudjon, ahogyan öröktől fogva terveztem.

A Teremtő boldog lesz teremtményeivel - az Atya mérhetetlenül boldog lesz gyermekeivel.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8400.                                                                                                           1963. 02. 02.

A lélek bemenetele a Világosság Birodalmába

Teljesüljön minden szellemi kérésetek. Ezt az ígéretet adom nektek, mert szeretetem teljesít mindent, ami lelketeknek üdvösségére van. Ezért abban is bizonyosak lehettek, ha földi vándorlásotok az én akaratom szerint ment végbe, ha önzetlen felebaráti szeretettel igazoltátok hozzám való szereteteteket, ha velem vándoroltok a földön, és én állandó kísérőtök lehettem - akkor testi halálotok után bementek a Világosság és boldogság Birodalmába.

Aki hisz bennem, az mindörökké él! Aki életét szeretetben éli le, annak helyes, eleven hite van Bennem, és ezért a Szellemi Birodalomban boldog sorsa lesz. Villámgyorsan eléri a felismerés kegyelme, az igazi, a valóságnak megfelelő gondolkodásban mozog. Boldogságot okoz neki, hogy a lélek az őt átsugárzó világossággal azokat a lelkeket is boldoggá tudja tenni, akik még sötétségben vannak, és világosságot kívánnak. Boldogságát abban találja, hogy másokat boldoggá tesz. Ezért kell, hogy előtte világos fény világítson neki is.

Ti emberek nem tudjátok elképzelni ezt a boldogságot, sem a tevékenység módját. De azt is elhihetitek, ezek a lelkek már nem kívánkoznak vissza a Földre, mert azt is tudják, hogy a Földön nem marad vissza ember, és rövid időn belül mindenki viszontlátja kedveseit.

Ne is szomorkodjatok utánuk, hanem inkább arra törekedjetek, hogy magas fokra jusson szeretetetek, mert ez szellemi látást hoz létre. A szeretet magas foka a földi halál után azonnal lehetővé teszi a szeretteitekkel való viszontlátást. E nélkül majd csak a túlvilágon kell elérni ezt a fokú szeretetet. Teljes valóság, hogy a lelkek egyszer majd viszontlátják egymást, és nagyon boldogító pillanat, amikor a Szellemi Birodalomban ez végbemegy.

Ti emberek, akiket kemény sorscsapások érnek, gondoljatok mindig arra, hogy bármi is történik veletek földi életetekben, annak oka mindig szeretetembe és bölcsességembe ágyazódik.

Legyetek meggyőződve, hogy nem akarok szenvedést rátok tenni, hanem boldogságotokat akarom emelni, amit sokszor csak szenvedések árán lehet elérni. Ebben ne kételkedjetek, hanem megadással alkalmazkodjatok - és az áldás nem marad el.

Ha egyszer visszapillantatok a földi életre, a legmélyebb hála és szeretet tölt el, felismertek Atyátoknak, akinek a szívén fekszik, hogy a túlvilágon milyen sors várja gyermekeit.

Tudnotok kell, nagyon rövid már a földi idő, és ezért nagyobb mennyiségű szenvedést kell magatokra vennetek, hogy célhoz jussatok, és velem szabad akarattal egyesüljetek. Minden hozzám küldött ima szívből jövő legyen, és ezért meg is fogom hallgatni. Gondolatotok gyakran időzik a Birodalomban, ami a hazátok. Ebből a Birodalomból magatokba vehetitek az erő és világosság nagy mennyiségét. Állandó szellemi kapcsolatban maradtok azokkal, akik csak megelőztek, és ha szeretetük és érettségük foka elég magas, mellétek állhatnak, hogy még a Földön elérhessétek ti is a célotokat.

Az a lélek, aki odaát már világosságot terjeszthet, nektek embereknek is közvetíthet. Ez azt jelenti, hogy ti a legteljesebb igazságban mozoghattok, mert ahol világosság van, ott tévedés nem tarthatja fenn magát. És aki az igazságban él, annak útja visszavonhatatlanúl célba ér.

Higgyétek, én szívetek minden gondolatát ismerem. Így azt is tudom, mi hiányzik még belőletek, és gondoskodom, hogy eljusson hozzátok.

Ha fájdalmasak is olykor az eszközök amiket használok, a léleknek mégis a testi bilincsekből való szabadulást hozzák. A földi életet egy messzemenően szebb szellemi életre cserélik, ahol szeretetben szolgáltok nekem. Épp ezért olyan boldogságokat élveztek majd, amilyeneket a földi élet nem tud nyújtani. Mert bementek az örök igazságba, ahonnan egykor kijöttetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5617.                                                                                                            1953. 03. 09.

Az Atyai Ház és boldogsága

Költözzetek be Atyai Házamba, mindörökké tartózkodjatok ott, ahova egykor állítottalak, hogy boldogan tevékenykedjetek. Ekkor Isteneteket és Örök Atyátokat Jézus Krisztusban láthatjátok, tehát magam köztetek leszek, ami által boldogságotok határtalan lesz, és az is marad.

Mert az örökkévalóságban az én dicsőségemnek Országomban soha nem lesz vége. Ha nektek dicsőségem elképzelhető lenne a Földön, már semmi másra nem törekednétek mint ennek meglátására, mert az annyira nagy és lehengerlő.

De nektek ennek ismerete nélkül kell szabad akarattal erre törekednetek, és visszatérnetek az Atyai Házba, mert sorsotok csak így lesz tiszta boldogság. Ennek feltétele, hogy a lény szabad akarattal eljusson a tökéletességre. Biztos, hogy a tökéletességet egyszer eléritek. De a ti szabad elhatározásotokon múlik, meddig halogatjátok az atyai házba való visszatéréseteket. Az időt magatok határozzátok meg, és testi halálotok alkalmával már a tökéletességet is megszerezhettétek a Földön.

Mindnyájatokra várok, a lakás mindenki számára készen van!

Érezzétek, hogy ezekkel a szavaimmal felszólítalak, komolyan arra buzdítalak, jöjjetek hozzám az én Birodalmamba. Képzeljétek el magatoknak azt a csodálatos sorsot, és mégsem tudjátok megközelítően sem magatok elé állítani a képet, amit én készítettem az enyémek számára, azoknak az embereknek, akik tiszta szívből és lélekből szeretnek.

Mindezt elérhetitek, csak tartsátok meg parancsaimat, hogy szeressetek engem és embertársaitokat. Csak az önzetlen emberbaráti szeretet tud olyanra alakítani, hogy a Szellemi Birodalom magába tud fogadni anélkül, hogy világossága által meg ne szűnjetek.

Beköltözhettek az Atyai Házba, én magam megyek elétek, és elvezetlek minden dicsőségem látására. közelemben, szeretetemmel átjárva leírhatatlanul boldogok lesztek, és mindörökké azok maradtok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5666.                                                                                                           1953. 05. 03.

A Világosság Birodalmának boldogságai – Örömök

Boldogsággal teli élet várja az enyémeket a Szellemi Birodalomban amikor befejezték életutjukat, és eltávoznak erről a világról, mert már örökre megválhatnak a földi formáktól.

Minden lehullik róluk ami őket terheli, könnyűnek és szabadnak érzik magukat. Bejutottak a Világosság honába, találkoznak az ott lakókkal, akik megismertetik őket a saját Birodalmukkal.

Az embereknek sehol nem említik, hogy milyen boldogságokat fognak átélni, milyen az a világ, amiben most majd továbbélnek. Itt természetfeletti formák és fogalmak vannak, egy egészen más tér ez, összehasonlításra itt a Földön semmi nem ad alkalmat. Ennek ellenére a lelkek igen hamar otthonosan érzik magukat. Tudják, ez az igazi hazájuk. A lélek a visszaemlékezés kegyelmét megkapta, és ezáltal túlcsorduló a boldogsága. Felismeri azt a végtelen szeretetet és kegyelmet amivel vezettem a kezdetek óta - amíg csak célhoz nem ért.

Az ember a Földön képtelen megérezni azokat a boldogságokat, amelyek ott várnak reá. Mint Földhöz-kötött, érzései határok között mozognak, és meghalna, ha lelke ezeket a dicsőséges dolgokat megpillantaná, melyeket most folytonosan élvezhet anélkül, hogy elpusztulna.

Az irántam, és a felebarát iránti szeretettel az ember kialakítja magát, mintegy felvevőképes lesz a világosság sugárzására, mert a Szellemi Birodalomban állandóan ebben mozog, és mérhetetlen boldogságot érez. Ez a viszonzott szeretet boldogsága, és ez állandó szeretet-tevékenységre indítja a lelket. Most adni akar, mert ő is kapott, nem tud másképpen tenni, boldogságot készít azoknak, akik még boldogtalanok.

A Földön az ember akarata garantálja a lélek magasabbra emelkedését. De ez az akarat komoly akarat legyen, szíve mélyéből forduljon hozzám. Nem szabad, hogy csak üres szavakkal beszéljen. Minden szó üres nekem, amit nem szellemben és igazságban mondanak ki, amit anélkül mondanak ki, hogy nem érzik át. De aki komolyan akar, az eléri célját!

A megígért boldogságok, amelyek rá várnak, indítsák a szenvedés megadó elviselésére, mert az csak a boldogság fokát növeli a Szellemi Birodalomban. E nélkül a léleknek a túlvilágon sötét tereken kell átmennie, amig végre bejuthat a Világosság Birodalmába.

Valóban, egy utánam kívánkozó lélek sem nélkülöz majd engem és szeretetemet. Átsugárzom, és a legnagyobb boldogság állapotába helyezem. Minden szenvedést és fájdalmat, amit az ember irántam való szeretetből elviselt, boldogságra és jókedvre változtatok. Királyi módon megjutalmazom, aki értem és Birodalmamért harcolt a Földön.

Olyan sorsot készítek nekik az Atyai Házban - ami örökké boldoggá teszi.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.977.                                                                                                                       1939. 06. 23.

A világosság állapota

Az ember számára elképzelhetetlen, milyen lehet a világosság állapotában való tartózkodás a túlvilágon. Mert ezerszeresen több minden földi örömnél. A földi örömöktől teljesen eltérő fajtájú öröm, és ezért minden mértéken túl boldogító és lelkesítő.

Az ember minden fantáziája sem képes csak megközelítő képet is adni, ami megfelelne az igazságnak. A tökéletes lényt ebben a térben mennyei örömök várják, amit nem lehet semmi földivel összehasonlítani. A világosság állapotában a lények érző-képessége túllép minden földi érzékelésen. Ezért a Földön senki nem képes felmérni ezeknek a lényeknek a jóérzését, a dolgok kellemességét.

A végidőben ne legyen elképzelhetetlen a lények számára, hogy az ember a maga ösztönzéséből, és ne a jutalomért törekedjen a tökéletességre. Viszont ha tud az ember erről a fölfoghatatlan boldogságról, az töltse el a legnagyobb buzgósággal, hogy a valódi tökéletességre törekedjen amikor a jót - magáért a jóért teszi, és a jutalmat nem helyezi előtérbe.

Ezért bölcsen rendelte el Mennyei Atyánk, hogy az ember előtt maradjon ismeretlen amit azoknak készített, akik őt szeretik. ő a földi gyermek szeretetét akarja, atyjuk akar lenni, és szeretetüket atyai módon akarja jutalmazni.

Mindent megad a gyermeknek, amivel maga rendelkezik.

Igyekezzetek ezért Isten igaz gyermekeivé válni, hogy a Menny minden boldogságából részesedjetek, és mindörökké mérhetetlenül boldogok lesztek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4578.                                                                                                            1949. 03. 02.

Boldogság a Szellemi Birodalomban

Nem vagytok képesek felmérni azoknak a boldogságát, akik letehették testi hüvelyüket, és bemehettek a Világosság Birodalmába, az Örök Hazába. Mögöttük van minden földi szenvedés, nem nyomja már őket semmi ami nehéz, nem szorongatja ellenség, idegen tőlük a szomorúság és félelem, szemük csak szép vidéket, teremtő akaratom csodálatos képződményeit látja.

Világossággal telitett alakok közelednek feléjük, hogy bevezessék őket a béke és boldogság Birodalmába. Ebben a környezetben tartózkodhatnak, és kedvükre tevékenykedhetnek. Az után az állapot után, amikor a lelkük még kötött volt, és földi anyaggal volt körülvéve, ez a mostani szabad állapot a főboldogság.

Szívük szeretetre képes és készséges, a szeretet annyira átjárja őket, hogy már ezért is boldogok, kielégülést találnak.

A velük teljesen azonos lelkekkel - tehát akikkel azonos érettségi fokon állnak - összezárkóznak, és ez az összekapcsolódás is megemeli a boldogságot. Mert a szeretetből végbemenő összezárkózás megnöveli az egyes lény erejét, és tevékenységre való késztetését, aminek a következménye közös munkálkodás, ami végtelenül boldogító, mert az az erő kibontakozása, ami megint erőt hoz. Az erő beléjük áramlása pedig a legmagasabb boldogság érzete, mert az Isten közelségét bizonyítja.

Teremtményeim éreznek engem, és érettségüknek megfelelően - amit a világossággal való átsugárzás tesz lehetővé - lényem olyan látását kapják, ami számukra még elviselhető. Fokozódik belső boldogságuk, mert az utánam való vágy állandóan növekedik, és beteljesülést kapnak. Hogy ez mit jelent, azt földi ember nem képes megérteni, mert a földi szeretet csak visszfénye a szellemi szeretetnek. Ez már a Földön is a leginkább kívánatos, a Szellemi Birodalomban pedig meghalad mindent, amit mint dicsőséges dolgot a léleknek nyújtani lehet. Mert a világosság és erő állandó hozzá áramlását jelenti, tehát egy állandó Isten-közelséget.

Amint teremtményeim a Világosság Birodalmába jutottak, számukra én magam a boldogság fogalma vagyok, és már nem mondanak le rólam. Ezenkívül mindenki megkapja jutalmát azért a szeretetért, amit a Földön adtak nekem.

A boldogságot állandóan növelem. A lelket betöltöm szeretetemmel, és mindig újabb boldogságot készítek neki - mert emberi szem nem látta, és emberi fül nem hallotta, amit azoknak készítettem, akik engem szeretnek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7963.                                                                                                            1961. 08. 10.

Emberi szem nem látta... 1.

Nincs más célom, csak hogy boldoggá tegyelek benneteket, hogy megajándékozzalak Országom dicsőségével, hogy olyant lássatok amit emberi szem még nem látott, és ami határtalanul boldoggá tesz. Mint gyermekeimet akarlak szívemre vonni, mert szeretetem határtalan irántatok. Ezt a célt egyszer el is érem. Viszont addig végtelen idő-mennyiség folyhat még el. És egyvalami kell még hozzá, az, hogy ti is megajándékozzatok a magatok szeretetével, hogy szabad akarattal kívánkozzatok hozzám - akitől egykor elindultatok.

Ezért akarom folyton megnyerni a szereteteteket. Ismeretet akarok adni a magam lényéről, ami tökéletes. Tehát ha lényemet igazán felismeritek, biztosan megnyerem szereteteteket is. Ezért nyilvánítom ki magamat. Mint létező igazolom magamat előttetek. Felvilágosítást adok a lényemről, kormányzásomról, tevékenységemről, örök megváltó tervemről. Leleplezem előttetek a magam képét, amit lehet szeretni. És majd meg is szerettek, ha kinyílnak szemeitek, és a rólam való képet befogadjátok a szívetekbe. Hogy felismerésetek helyes legyen - ezért meg is szólítalak benneteket.

Az emberek szellemben még vakok, ezért nincs helyes elképzelésük istenükről és teremtőjükről, aki Atyjuk kíván lenni. Elbukástokkal egykor elvesztettetek minden ismeretet, és emberi létetek kezdetén is még ebben a sötét szellemi állapotban vagytok. Ezért ha el akarom érni hogy szeressetek, akkor meg kell világosítanom szellemeteket. Kis világosságot kell adnom, ami Istenetek és Teremtőtök képét is megvilágosítja, hogy megismerjetek. Felvilágosítást kell adnom teremtésetekről - hogy egy tökéletes lényből lettetek - akit bár nem láttok, de ő végtelen boldoggá tesz bennetek. Meg kell ismernetek, hogy kik voltatok, kik vagytok, és újból ki lesz belőletek.

Mindennek az ismerete hozzájárul, hogy felismertek és megtanultok szeretni: Felém törekedtek, és egyesülni szeretnétek velem. Földi életeteknek az a célja, hogy a sötét és világosság nélküli állapotot elcseréljétek a legvilágosabb fénnyel. Ekkor a bennetek lévő szellem - aki az én részem - megnyilvánulhat felétek, és mindig nagyobb világosság sugárzik reátok. Ha így éltek, mindig közelebb kerültök Istenetekhez és Teremtőtökhöz. Földi létetek alatt a célt is elérhetitek: egyesültök velem. Ekkor megtörténik a visszatérésetek, és találkoztok a boldogsággal is, amit szeretetem mérhetetlenségében adni akar.

Eredményesen küzdöttem szeretetetekért, és szeretetem most már boldoggá tehet. Szemtől-szembe láthattok, mert Jézus Krisztusban látható istenné lettem! Teljesült az a kívánságotok, ami egykor arra indított, hogy elforduljatok tőlem, és ahhoz fordultatok, akit látható istennek elismertetek.

De ő ellenfelem lett, mert velem szembehelyezkedve, magát tette meg Istenné. Az idő végtelenségei múltak el azalatt amíg tőlem elváltan éltetek. De most láthattok minden hatalmamban és dicsőségemben. Boldogságtoknak nem lesz vége, állandóan vágyódtok rám és közelségemre, és az állandóan beteljesedik. Amit ember szeme még soha nem látott, emberi fül még nem hallotta, azt készítem azoknak, akik engem szeretnek.

Mert végtelen szeretetem a gyermekeimé - mindörökké.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:2415.                                                                                                            1942. 07. 19.

Emberi szem nem látta... 2.

Amit emberi szem még nem láthatott, emberi fül még nem hallhatott, Isten azt készítette azok boldogítására, akik Őt Szeretik. Isten az erről való ismereteket titokként kezeli. Csak azt követeli meg, hogy higgyenek az emberek a túlvilági dicsőségben, ami addig nem látható! Mert amit Isten gyermekeinek nyújt a túlvilágon, az nem földi dolog...

De szava igazság! Tehát az ember lelkét egy fölöttébb boldog állapot várja, a legcsodálatosabb dolgokat látja és éli át. A Földön semmi sem hasonlítható össze ezzel, és nem közelíti meg semmi.

Ez a boldogság állapota! A szellemvilág állandó szemlélése, ami a szellemi szem előtt számunkra elképzelhetetlen változatosságban jelentkezik.

Ez a legmesszebbmenő harmónia, és kiegyensúlyozottság, ami összeköt egymással minden szellemi lényt!

Ez a szeretet állandó hatása, Isten állandó szolgálata, egy egyesülés, egy állandó kiegészülés, a szellemi erő állandó befogadása, a szeretet erejének állandó növekedése. Mindez leírhatatlan boldogság.

Egy pillantás ezekbe a dicsőséges dolgokba az embert teljesen más életvitelre késztetné! De ezt már nem lehetne Isten előtt olyan életvitelnek tekinteni, amikor az illető nem tudna a jutalomról. Az ember belső késztetésből legyen jó, ha részesedni akar ezekből a túlvilági örömökből.

Isten megadta az erre vonatkozó ígéretet. Amint az ember elfogadja mint igazságot, amint HISZ, már nem jelent veszélyt számára a túlvilági boldogság állapotának ismerete. Mert ekkor már olyan szoros kapcsolatban van Istennel, hogy önmagától akar jó lenni, már nem érzi, hogy neki az ígéret miatt kellene változtatni az életvitelén! Mert Isten ezeket a dolgokat azoknak készítette, akik őt önmagáért szeretik!

Az Isten iránti szeretet feltétel, de annak a szív legbensőjében kell megszületnie. Csak a szeretet fokát értékeli, és nem azt tettet, amit a jutalom miatt visznek végbe. Ahol szeretet van, ott a jutalomra már nem gondolnak.

Ahol szeretet van, ott boldogság is van, mert Isten maga a szeretet, és Isten közelsége a legszebb és legboldogítóbb a lélek számára. Ez a szeretet beteljesülése, és Isten szeretete maga a mennyei boldogság.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.2233.                                                                                                            1942. 02. 12.

Mennyei boldogság

Egyetlen hasonlat sem alkalmas rá, hogy a Menny boldogságát szemléltesse. Mert a Földön ezt a boldogságot még megközelítően sem lehet semmivel sem ábrázolni. Semmi sincs vele azonos, amivel képet lehetne alkotni róla. Azért nem tud az ember semmit elképzelni, mert nem kézzelfogható dolgok azok, amelyek végtelenül boldoggá teszik.

Az ember elégedjen meg az Úr ígéretével: Ember szeme még nem látta, és emberi fül még nem hallotta amit azoknak készítettem, akik hisznek bennem.

A lelkek kiérlelődésére hátrányos lenne az örökélet boldogságainak ismerete. Az ember legyen tökéletes, tehát benső ösztönzésből legyen jó, és nem a jutalom matt.

Semmivel sem lehet összehasonlítani azt a boldogságot, ami a tökéletessé vált emberre az örökkévalóságban vár. Az ember mindent megtenne és mindent elszenvedne, ha ismerné a boldogság reá váró fokát, ha tudná, hogy miben áll ez a boldogság. Csak annyi magyarázatot lehet adni, hogy a túlvilágon döntő a szeretet érzelme. Hogy e nélkül boldogságot el sem lehet képzelni. A Szeretet összeköt mindent, és ezzel olyan boldog állapotot teremt, ami földi ember számára elképzelhetetlen. A Földön a szeretet már eltűnőben van, összehasonlítva a túlvilág lényeinek szeretetéhez.

Az ember a szeretetet már nem is tudja elképzelni, mint a boldogság fogalmát és fokmérőjét. Habár a szeretetet - a gyakorlati szeretetet, és szeretetérzést - a Földön is valami nagyszerűnek és kívánatosnak tartják, ha az ember egyszer találkozott vele. Mert csak az isteni szeretet boldogít, az a szeretet amely ad, tehát önzetlen. A kérő, megkívánó szeretet csak akkor boldogít, ha kívánságának tárgya Isten, és az ő szeretete. Mert ez a kérő szeretet egyúttal beteljesedés is, mert minden ember megkapja aki vágyódik rá.

Ha már az Isten iránti szeretet a földön is boldogító, mennyivel boldogabb a lény az örökkévalóságban, amikor Isten hozzá hajol a maga végtelen szeretetével, és lecsendesíti forró vágyát. Ezeknek a beteljesült kéréseknek a boldogsága szavakkal leírhatatlan, nem lehet visszaadni. Mert ez teljesen szellemi folyamat, amikor a lény megtalálja az Istennel való egyesülését, és annak szeretet sugárzása magába veszi.

Az örök boldogságról ezért nem lehet semmit elképzelni, amíg valaki a Földön él. Az ismeretet maga isten tartja rejtve előtte, amíg el nem érte azt a lelki érettséget, hogy bepillantson a Szellemi világba.

Ott - ha Isten úgy akarja - lelepleződnek az örök dicsőségek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1792.                                                                                                            1942. 01. 28.

Mennyei boldogság - Örök dicsőség

A lény számára leírhatatlan boldogság, hogy fénnyel telitett környezetben él. Elvétetett tőle minden ami nyomasztó és terhelő, nincs kitéve éretlen szellemi lények gyötrésének, nincs árnyék vagy félelmet okozó állapot.

Mindenütt öröm, harmónia, és sugárzó fény van. A lényt bensőséges öröm, és hála tölti be, hogy Isten közelében érezheti magát – még ha nem is egyesült még tökéletesen Istennel.

Isten akaratából világosságot és erőt vehet magába, tehát már részt vesz az örök dicsőségben. Tevékenysége is boldogító, mert Isten akarata szerint lehet tevékeny, amit maga felfogott, azt továbbíthatja a többi lénynek.

További fejlődésükhöz a lényeknek isteni kegyelemre, erőáramlatra van szükségük. A világosság lényei ilyen erőátviteli állomások, akik az Istentől kapott erőt folyamatosan továbbvezetik, és ezáltal maguknak mondhatatlan boldog állapotot teremtenek.

A földi emberek sem a világosság lényeinek tevékenységét, sem az erő-átvezetés folyamatát nem értik. Ezért nincs is erről semmi elképzelésük. És ezért az örök boldogságot is csak képzelgésnek tekintik, amit szeretnének félredobni. Még a gondolatát sem akarják elfogadni. Mindent azzal a mértékkel mérnek, ami a földi folyamatokhoz hasonlít, és nem gondolják meg, hogy a földön kívül más törvények vannak életben. Hogy ott olyan dolgok mennek végbe, amelyek földi módon érthetetlenek.

A Föld a legjelentéktelenebb teremtett dolog, tehát lakói nem tudnak mást elképzelni, csak azt, amit ott találnak. Ezen túl nem terjed elképzelésük. Ahhoz, hogy a Világosság Birodalmát csak megközelítően el tudják képzelni, már jó előrehaladott érettségben kell lenniük. De a valóságnak megfelelő ábrázolást még akkor is nehezen fogják fel, mert teljesen új ismeretet kellene adni neki, amire az ember ritkán képes.

Ezeket a tájakat tehát csak örök dicsőségnek lehet mondani. Mert mértéken túl kedves és dicsőséges dolgok, és a lényt olyan állapotba helyezik, amit legnagyobb boldogságnak nevezünk. A földi ember mégsem képes elképzelni, mi az a valóságban.

Ezért az emberek eme szavak hallatán hogy "mennyei boldogság" és "örök dicsőség" - mindig vészes kételkedésbe jutnak a szavak értelmét illetően. Mert nem akarnak semmit elfogadni, amit nem értenek meg, és nem magyarázható meg.

Másrészt meg lehetetlen közelebb vinni hozzájuk, hogy betekintést nyerjenek a Világosság Birodalmába, mielőtt a magukét nem teszik hozzá, hogy maguk is világosság és erő-hordozókká legyenek. Bár ezt a Földön el lehetne érni, de erős akarat, és Isten iránti mély szeretet kell hozzá. Ekkor már sokkal könnyebb ezeket a tereket is megismerni, amelyek egykor tartózkodási helyük lesz, mert akkor már bennük is van fény és világosság.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.2284.                                                                                                           1942. 04. 01.

Mennyei dicsőségek - Szellemi látás

Az örökélet dicsőséges mivoltát Isten elrejtette az ember elől, mert befolyásolná gondolatait és tetteit. Az ember képtelen lenne másra gondolni, csak arra, hogy kiküzdje magának az örök dicsőséget. De ekkor nem válhatna soha tökéletessé, mert a tökéletesség szabad ösztönzésből eredő életvitelt kíván, és nem olyant, amit jutalomért tesznek.

Ha az ember belső ösztönzésből lesz jó, azaz átalakítja magát szeretetté, akkor már lelki érettségének foka szerint a Földön megnyílik neki az Örök dicsőség ismerete. Felébred benne a természetfölötti térség dolgainak elképzelésére szóló képesség, képszerű benyomások közlését kapja, amelyeket Szelleme közvetít lelkének.

Ez a szellemi látás, és bizonyos fokú lelki érettség kell hozzá.

Bennük nem tesz kárt az örök dicsőségről szóló ismeret, mert ez nem a kíváncsiság, hanem az Isten előtti helyes életvitel eredménye.

Amikor egy ember megszerzi az ismeretet, hogy összehasonlíthatatlanul szép életük van a halál utáni életben azoknak, akik életükben szeretetté alakították magukat, úgy ez az utalás nem tekinthető kényszerítésnek, mert az ember szabadon dönthet - elhiszi-e vagy sem. Hinni pedig megint csak az az ember fogja, aki az Isten akarata szerinti életre törekszik. ennek következtében csak a mélyen hívő ember kap szellemi látást, mert csak egyedül neki nyilatkozik meg az örökélet dicsősége.

A szellemi látás a lelki érettség igazolása, ezért ez a fajta látás mindig csak röviddel a földi lét befejezése előtt kapható. Az illetőnek már nincs a Földön hosszabb időre szüksége, célját teljesítette, Istennel bensőséges kapcsolatot teremtett. Isten csak a többi ember miatt nem hívta el előbb magához, hogy igazolást nyújtson nekik az Isteni Szavak valódiságáról:

"Emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, amit Isten azoknak készít, akik Őt szeretik!"

Mert a földi szem ilyent nem tud látni, de a szellemi szem képes felfogni ezeket a benyomásokat, ha bizonyos fokú tökéletességet elért. Hogy a szellemi szem mit lát, azt az ember kévéssé tudja visszaadni. Ez meghaladja az ember fogalmi kincsét, és a szavak megközelítően sem tudják ábrázolni.

Viszont a közölt benyomások elégségesek, hogy az embertársak is mélyen hívők legyenek, és Istennek tetsző életre vezesse őket.

De amikor az ember akarata ellenkezik, akkor az örök boldogság legpazarabb leírása sem elég, hogy ezt az akaratot megváltoztassa. Mert a túlvilági életről a tökéletesség állapotában kapott felismerés és tudás - az Isten felé fordult akarat következménye. Isten pedig kényszerítéssel nem változtatja meg soha ezt az akaratot, hanem mindig meghagyja a szabadságot.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3226.                                                                                                           1944.8.19.

"Keressétek először Isten Országát..."

Keressétek először Isten Országát, és a földi életet minden gond nélkül élitek le, arra vonatkozóan, amire a testnek szüksége van. Mindent megkaptok, ahogy azt megígértem. Egy a fontos, hogy a lélek életét megtartsátok, és akkor magam veszem át a gondot testetek felett.

Viszont amint elveszítitek az ígéretbe vetett hiteteket, már magatoknak kell gondoskodnotok minden testiről, és ezzel az ellenfél hálójába kerültök. Ő épp ezt a gondot, a legfontosabb tevékenységnek állítja a szemetek elé, és ezzel vissza akar tartani, hogy a lelketekről gondoskodjatok. Ezzel kerültök a materializmus veszélyébe, gondolkodásotokat és tetteiteket csak az anyagi megszerzésére irányítjátok. Állandó gondban vagytok a test miatt, és Isten Országát elhanyagoljátok. Végül már csak tisztán materiális életet éltek, és lelketekre nincs semmi gondotok.

A földi élet tartamára Isten csak egy célt állított elétek: hogy a lelketek érettségét magasra fejlesszétek. E cél eléréséhez el kell oldódnotok az anyagitól, és semmire sem vágyódhattok, csak ami a léleknek szolgál. Ha Krisztusi ígéretemre gondoltok, tele hittel tehetitek szabaddá magatokat az anyagi gondoktól, mert szavam igazság. Ha elsősorban Isten Országát keresitek, akkor az Atya akaratát teljesítitek, és gondoskodik rólatok.

Az emberek törekvése azonban többnyire a test gazdag, vidám életére irányul - mégpedig túlméretezetten - és ezzel a szellemi élet háttérbe jut. Mindez Isten szeretetébe vetett bizalom hiányára utal, aki megtart mindent amit megteremtett. Isten segítségébe vetett hittel és bizalommal az ember minden nehézség nélkül megszabadulhat minden földi gondjától. Könnyen megy át a földi életen, amint a gondját a lelki-életre helyezi, amint tudatosan a Szellemi Birodalom felé törekszik, amint mindenben Isten akaratát kívánja teljesíteni, tehát Isten Országának elérésére igyekezik.

De ezt a hitet szinte már nem is lehet megtalálni az emberek között. Ezáltal maguk teremtenek maguknak egy gonddal és fáradozással teli életet. Olyan terhet vesznek magukra, amit Isten csak arra az esetre ígért nekik, ha életcéljukat nem teljesítik, és szellemi jólétüket nem helyezik a testi jólét elé.

Isten az egész Teremtés fenntartója! Megállás nélkül gondoskodik fennmaradásáért, és minden akarata szerint fejlődik. Gondoskodása épp így szól a legfejlettebb teremtményre, az emberre is, és földi élete épp oly biztonságos mint az összes teremtésé.

De Isten mindezt az ember akaratától tette függővé. Feltételt állított eléje, amelynek teljesítése meghozza a gondtalan létet. Ha az ember nem veszi figyelembe ezt a feltételt, akkor nehéz földi élete lesz, mert elveszíti Istennek a testről való gondoskodását.

Az ember a földi életet a lelke miatt kapta. Tehát elsősorban a lélekre kell figyelnie, a lelkéhez kell mindazt elvezetnie, ami szellemi érlelődéséhez szükséges. Ezeket csak a Szellemi Birodalomból lehet megszerezni. Ezért az ember érzékeinek a Szellemi Birodalomra kell irányulnia, mert a földi birodalom nem tudja megadni a hiányzó táplálékot.

A földi birodalom csak a test igényeit elégíti ki.

Az ember várja hittel és bizalommal ezeket Istentől, hogy megajándékozza vele - ahogyan megígérte. Törekedjen a szellemire, amit nem kap ajándékba, hanem kívánsága szerint annyit kap, amennyit a lélek kér.

Ezért adjátok át minden gondotokat az Úrnak. Minél bensőségesebb kapcsolatra igyekezzetek jutni vele. Minél inkább eloldódik lelketek a földi dolgoktól, annál inkább elveszi gondjaitokat. Védettek lesztek, semmiben sem lesz hiányotok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.763                                                                                                               1939. 01. 28.

Atyai szavak... -  A név

A készséges gyermekek a szívükben hordoznak, keresik Szellememet, mert lelkük fölismert. És te gyermekem, minden idődben amit nekem tudsz szánni, hallhatod hangomat, és rád tett hatásom nem lesz eredmény nélkül. Mindig kevesebb lesz az olyan óra, amikor azon aggódsz, hogy nem lesz már erőd, hogy értem dolgozz.

Belátható időn belül feladatot kapsz, amit segítségemmel könnyen végbeviszel, hatalmassá nő benned a hit, a szeretet, és az akarat, mert a jutalom én vagyok... és te minden buzgósággal erre törekszel.

Gyermekem, - nevedben minden el van rejtve, amit általad az embereknek ki kell nyilatkoznom:

 

Bűnbánatot kell tartanotok...
Elismerni, honnan jöttetek...
Rendületlenül kell dolgozni lelketeken...
Tevékenynek kell lenni a szeretetben...
Hallgassatok szívetek szavára...
A világ minden öröméről mondjatok le...

 

Dobjátok magatokat alázatosan Mennyei Atyátok elé,
Ugy kérjetek kegyelmet Istentől...
Dolgozzatok a Menny és Föld Urának...
Dolgozzatok felebarátaitokért...
Egyetlen Mennyei Atyátokat mindörökké dicsőítsétek.

 

Lásd, akik a világot keresik, azok engem nem találnak meg. Viszont akik engem keresnek, azoknak eléjük megyek, és szeretném magamat kinyilatkoztatni nekik. Aki odaadja magát, annak én is odaadom magamat - aki kegyelmeimet kéri, az a kegyelmeim között él már. Mert hogy valaki hallhatja szavamat, az valóban szeretetem kegyelmi ajándéka. Ezért készülj fel, és szeretetem jeléül fogadd kegyelmeimet.

Ápold a lelkedet gyermekem, vegyél tudomást szeretetemről, és azon fáradozz, hogy a legtisztább szeretetet érezd irántam. Mert el kell tűnnie minden tisztátalannak, és csak a tiszta szeretet van tetszésemre... szeretet, amely nem követel semmit, csak magát adja, kész mindent megtenni, hogy szolgálhasson...

A tiszta szeretet hasonlóan a drágakőhöz: sokat ér. Környezetére a legvilágosabb fényt sugározza, boldogít, és mindig csak adni akar. Amint ez a szeretet elfoglalja a szívedet, magadba fogadsz engem, képemet szívedbe rejted - és már a Földön ez lesz a legnagyobb boldogságod.

Hogy mi jut osztályrészedül, amikor szeretetem táplál, az most még rejtve marad, mert az érettség fokait csak szeretetemért való állandó küzdelemmel lehet megszerezni. Csak javadra szolgál, ha legmélyebb szívedből kívánsz engem, és közelségem. Ha bensőséges imában ajánlod magadat Megváltódnak. .. Jövök... váratlanul... és elfoglalom a lakást amit szereteted készített... és mondhatatlanul boldoggá teszem, aki hisz bennem, és szeret engem.

Gyermekeimet nem hagyom nyomorogni. Akik átadják magukat - megfelelő időben közeledem feléjük, és felismertetem magam.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.195.                                                                                                               1937. 11. 22.

A Megváltó szeretete - Szellemi szemekkel nézni. . .

Törekvésedet az Úr megáldja, és vedd szavait....

Már kevés órán belül is elveszítheted ami neked legkedvesebb a világon - de Megváltód szeretete mindörökké megmarad neked. És az erre való törekvés - gyermekem - sok áldozatot megér. Te napról-napra abban részesülsz, hogy felüdülj ennél az örök forrásnál. Fordítsd csak egyedül feléje minden gondolatodat, akkor te is olyan életet élsz a Földön, ami kedves neki.

Élted minden napja egy egyetlen ima legyen, hogy elnyerd a Mennyei Atya szeretetét, és könnyen vándorolsz a Földön, és mint Istennek egy része térsz vissza hozzá, amikor időd elérkezik.

Ha az Úr beszél veled, az igen nagy szeretete miatt történik, és amit ebben a nagy szeretetében ad, azt te a szíveddel fogod fel... 

Szétválik sok összekuszált szál, és az Úr hamarosan tiszta képet ad, hogy milyen az alkotás és tevékenység a Szellemi világban. Neked osztályrészed, hogy a megtanulj szellemi szemmel nézni az Örök Birodalomban.

Hogy ott tevékenyek lehessetek, már a Földön magas szellemi fokot kell elérnetek, hogy a túlvilágba való lépéseteknél már ismerősként alkalmazkodhassatok a szellemi lények szorgalmas seregéhez. Valamennyien Isten bölcs határozata alapján dolgoznak, és a kevésbé tökéletes szellemi lényeknek nyújtott segítség mar leírhatatlanul boldog állapotot jelent nekik. Ehhez járul, hogy mint világosságbeli lények, maguk is képesek látni és érezni, de ezt ti most még nem értitek... Azonkívül, hogy a fény ilyen teljességében képesek tartózkodni, az is mérhetetlen boldogságérzetet kelt bennük. Csak az Úr Jézus szeretete vezethet el ide benneteket - és az iránta érzett szeretet által mindörökké az övéi lesztek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5796.                                                                                                             1954. 06. 15.

" Vigyétek ki szavamat a világba. . . "

"Vigyétek ki szavamat a világba."

Így beszéltem tanítványaimhoz, és betöltöttem őket Szent Szellememmel, és hirdetni tudtak engem és tanításomat. Szavaimat állandóan magukba fogadták, és ezzel Országom eleven hirdetői lettek. Ezt a hivatalt soha nem lettek volna képesek ellátni, ha nincsenek Szellemem által állandó kapcsolatban velem, mert annak hangjára figyeltek, és vezetését követték. A szavak által pedig felismertek engem, és tudatos volt számukra jelenlétem.

És ha a végidőben az embereknek az Evangéliumot akarom hirdetni, ugyanilyen módon kell történnie. Tanítványokat választok, akik szintén felismerik magukban hangomat, akik megengedik, hogy bennük jelenvaló legyek Szellemem által. Tehát nem tanítványaim beszélnek az emberekhez akiknek az Evangéliumot hozzák, hanem Atyai szeretetemben én beszélek földi gyermekeimhez. Azért, hogy üdvösséget vigyek nekik, hogy még a vég előtt forduljanak vissza a rosszul választott útról, nehogy ezért megint belezuhanjanak a mélységbe.

Emberi szó ezt nem tudná végbevinni, de az én szavam igen, és ez az emberszívben hatalmas felindulást okozhat. Mert szavamnak hatalmas ereje és hatása van, ha nem gyakorolnak rá nyíltan ellenállást. Ha van rá lehetőségem, hogy magam szólítsak meg valakit, ott van remény az eredményre. Mert akkor szeretetteljes ember a közvetítő, és annak a szeretete legyőzi az ellenállást. Én ugyanis csak rajta keresztül beszélhetek, mert szeretete megengedi a jelenlétem.

Földi tanítványaim is szeretetteljesek voltak embertársaikhoz, és a végidőben is kiválasztom az igazi tanítványokat. Mert szükségessé vált, hogy szavam a Földön hallható legyen, mint utolsó óvó és figyelmeztető szó, mert az embereknek még egyszer meg akarom hirdetni az Evangéliumomat, hogy megmentsem őket az utolsó ítélettől, és mert üdvösséget akarok nekik vinni.

Tehát mondjátok szavaimat, mert az maga Isten, mert én magam vagyok a szó. Amint elhangzik a szavam, magam vagyok nálatok. Nem embert hallotok, hanem az öröktől való Szellemet. Aki életre hívott hatalmából és szeretetéből, és aki szavával állandó kapcsolatban van veletek. Akarjátok hallani az Örök Szeretet Szellemet! Azért csalogat megállás nélkül szavával, hogy meghallgassátok, felismerjétek, és korlátlanul átadjátok magatokat neki. Mert Ő - aki benneteket szeretetből teremtett - olyan határtalan boldogságokat akar adni, amilyent csak el tudtok viselni, amikor már ti is erőben és világosságban jártok. Tehát amilyenre majd szavam alakít bennetek.

És én mindenütt és mindig beszélek hozzátok, ahol egy szeretetteljes szív ezt lehetővé teszi... ahol Szellememnek nem tiltják meg hogy szóljon, ott Örök Szellemem is ott lesz - és szeretete kezdet óta szól minden teremtményéhez.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.193.                                                                                                                1937. 11. 21.

Az emberiség ellenségei... - "A győzelem a tietek"

Hozz áldozatot az Úrnak, és ő ezerszeresen viszonozza. Az emberek között a szellemi tanításnak sok ellensége van. Nem szent előttük semmi, ami az emberi tudáson kívül van, és az emberek között elpusztítanának minden szellemi javakra irányuló törekvést. Ahol csak lehetséges azt tanítják, hogy az emberi test halálával kialszik minden élet és fennmaradás. Ezzel megrabolják minden hitétől az embereket, megakadályoznak mindenféle viszony kialakulását egy magasabb Lény irányába. Megsemmisítik a túlvilágba vetett hitet, az igazolás lehetőségét, egyáltalán mindent, ami célja és oka annak a rövid időnek, amikor az ember abban a kegyelemben él, hogy testben időzhet a Földön.

Az ilyen minden istenit visszautasító beállítottsággal az ember még a semminél is kevesebbet ér, mert nem elég hogy az életidejét teljesen haszontalanul éli, hanem ezáltal a sötétség hatalmába is kerül, és az mindjobban lehúzza a mélységbe, és ezzel a pusztulásba.

Minden akarattal, és minden eszközzel harcot kell indítani az emberiség ilyen ellenségei ellen, most és mindenkor. Gondoljátok meg, mennyire kezükben tartják ezek az emberi lélek jólétét és fájdalmait. Ha nincs semmi saját ösztönzés, hogy kiszabaduljon közülük, ott rosszul áll az emberiség sorsa. Már képtelen a jót és a rosszat egymástól szétválasztani. Miden megítélés nélkül elismeri, és jónak tartja, amit az ellenfél képviselője szép beszédekkel az emberekkel el akar fogadtatni. És az egészből nem marad meg más, mint egy tévedésben élő, Istent és tanításait visszautasító nép. Majd ezek is sokféle pártra oszlanak, és mindenhol csak a sötétben való tapogatózás és tévelygés lesz...

Amit Isten tanított, és amit Krisztus adott az embereknek, azt próbálják megsemmisíteni, és tévesen, torzítva adják vissza. De ti, akik hűségesek vagytok, nem engedhetitek elveszni ezt a legnagyobb jót. Szeretetben és egyetértésben kell tevékenykedni, hogy az embereknek megmaradjon a kapcsolata Istennel. Az imával megvan a biztosíték, hogy az Úr és Megváltó a megfelelő időben minden egyes emberen segít, aki híveihez tartozik

Sok az olyan lélek, aki Istent Urának és Istenének elismeri. Ezeknek a hitét kell nektek szilárddá tenni, nekik kegyelmet biztosítani, ez a földi feladat a számotokra.

De tevékenységeteket még kemény küzdelmek előzik meg. Mert ahol ellenségesek Krisztus tanításával szemben, ott intézkedéseket tesznek azok ellen, akik vallják tanítását, és kiállnak mellette. Még sok kegyelmet és erőt kell kérnetek Mennyei Atyátoktól, hogy fel legyetek készülve a küzdelemre. De maga a Megváltó áll mellettetek - és azt mondja: "A győzelem a tietek!" Mert ő mindenkit megáld, aki szavát hirdeti, és győzelemre vezeti.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.759.                                                                                                               1939. 01. 26.

Az élőlények szellemi feladata – Benső látás

Csak mindig fölfelé emeld szemeidet meg akaratodat, és gondolataid mindig helyes irányítást kapnak. A lélek hamar veszélybe kerül, ingataggá válik, és az Úrnak kell ismételten és nagy türelemmel újból a gondjaiba venni, rádöbbenteni a lelket, hogy gyenge a hite. Mert a lelket nyomasztó gondolkodásnak és bátortalanságnak oka a gyenge hit. A lélek számára egyfajta kényszerhelyzet, amikor hite megerősödéséért időnként depresszióba jut. Ebben az állapotban jobban küzd, mert terhes neki, és meg akar szabadulni tőle. Így megnyugtató lenne számotokra, ha felismernétek a napi élet sok apró ellenállásának és viszályának a hasznát és áldását. Ezért bizalommal adjátok át magatokat az Isteni vezetésnek, és már nem lesz okotok az aggódásra, hogy gyengehitűek vagytok. Ebben a bizonyosságban fogadd magadba azt is amit mint tanítást ma kapsz.

Isten teremtésében mindenre, még a legkisebb lényre is szükség van. Viszont az ember nem tudja felismerni, hogy a feladatoknak mi az oka és célja. Bár a külső, a földi tevékenységet megfigyelheti, viszont a szellemi tevékenység, a sok kicsi élőlény létének tulajdonképpeni oka el van rejtve az ember elől, és az így is marad. Csak a test levetése után lesz felismerhető.

Ha ti emberek egy pillantást vethetnétek a tevékeny Szellemi Birodalomba, csodálkozástok nem érne véget... Viszont hatalmatokban áll, akaratotoknak van alávetve, hogy képességet szerezzetek a rejtett dolgok látására. Hogy mindennek, még a legkisebb élőlénynek a tevékenységét is felismerjétek, elég ha elmerültök Isten teremtésének nagyszerűségébe, ha sziklaszilárd hitetek van Isten szeretetében és hatalmában, és szíveteket készségesen tágra nyitjátok. És a képek az ember szívében tisztán, láthatóan tükröződnek, és a földi gyermek hallható magyarázatot kap. A szellem szeme kinyílik, és az Úr maga tanít ott, ahol mélységes a vágy az igazság és az ismeret után. És ti felismeritek a Földön és a túlvilágon a pihenés nélküli tevékenységet. Rájöttök, hogy minden lénynek a feladatát teljesíteni kell, és az szellemben még messzebbre hat, mint földi viszonylatban. Habár az utóbbi szükséges az össz-teremtés fennállásához is. Mert a legkisebb lényt sem teremtettem értelmetlennek vagy haszontalannak. A szellemi áramlatokat minden teremtmény észleli, és állandóan továbbvezeti. Mintegy az a feladatuk, hogy felfogói és közvetítői legyenek a szellemi erőnek, és az össz-teremtésben mint elektronok nélkülözhetetlenek.

A Teremtés Művét úgy tekintsétek, mint az isteni erőt terjesztő eszközt, aminek kisugárzása van. Ennek felfogása rátok emberekre van bízva. Ez az erő végtelenül sok kicsi élőlény útján küldhető ki a világmindenségbe, hogy az ember ebből az erőből a legnagyobb mértékben részesülhessen. Amint maga is megtisztult lény és erő Istenből, ismét egyesüljön az ős-erővel.

Ha mint ember végig gondoljátok ezt a végtelenül hosszú utat, és magatokat végállomásnak tekintitek, akkor kell hogy megértsétek, minden törekvéseteket a végső célnak kell szánnotok. Mert az isteni teremtés megszámlálhatatlan csodáját rejtitek magatokban, amelynek mindegyikét átjárta isteni erőm, és az ember lelkében zárkóznak össze. Megértitek mi a tét, ha most Isten erejének utolsó felvevő edényét lelkiismeretlenül összeromboljátok, és minden meglévő erő majd az anyag szaporodását segíti, amit pedig fel kellene oszlatni, és szellemivé kellene alakítani. Mert ez a helyzet, amikor Isten erejét nem szellemi tökéletesedésre, hanem tisztán világi dolgokra használjátok el.

Ti valóban nagy mennyiségben birtokoljátok ezt az Istenből való erőt, és nem tudjátok, ezeken keresztül milyen képességek vannak tulajdonotokban. Ha ezt az erőt helyes értelemben hasznosítanátok, be tudnátok hatolni Isten teremtő csodáiba, és szellemi szemetek megpillanthatná azt, ami különben láthatatlan számotokra. Felismernétek, hogyan tudnátok mindig meggyőződést szerezni Isten szeretetéről, bölcsességéről, hatalmáról, ha komoly lenne a vágyatok, hogy elérjétek a számotokra lehetséges tökéletességet már itt a Földön. Minél inkább megtanultok szellemben látni, annál kevésbé érzitek a Föld terhét, és ahogy Isten Szelleme elevenné tesz bennetek, minden anyag urává váltok. Viszont hogy Isten Szellemét életre ébresszétek magatokban, minden értelmeteket arra kell irányítanotok, hogy a földi életet csakis szellemi javatokra használjátok. A legmélyebb kapcsolatban kell maradnotok az Isteni Teremtővel, és jóságos atyai kezére kell mindenkor bíznotok magatokat. Ekkor minden lépésetek a tökéletesség felé tett lépés lesz. Mert Isten csak a földi gyermek akaratát nézi. Ha ez feléje van fordulva, akkor szeretetével átfogja a szívét, és a helyes cél felé irányítja. Aki szíve mélyéből állandóan azt az imát küldi feléje: "Neked akarok szolgálni az időben és örökkévalóságban..." annak akarata meg tudja ragadni a hozzá érkező erőt, és az az Isten felé ragadja őt. Mert ha nincs ellenállás, minden visszavezet Istenhez.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr.437.                                                                                                               1938. 05. 27.

Áldozathozatal, és szeretetből induló tett

Tégy mindig jót, és bennem megtalálod fizetségedet, mert minden jótettel közelebb húzol magadhoz. És ugyanezt kötöm szívedre, ha korlátlan mennyiségben akarsz isteni kegyelmeket szerezni magadnak. Csak minden egyes jótetthez szeretetet is kell kapcsolnod. Csak a szeretetben megszületett jótettnek van nálam tekintélye.

Gyermekem, milyen fáradtságos olykor a megértést létrehozni, ez gondolkodásra indíthatna, hogy készséged nem mindig egyforma. A napi imád helyére olykor szeretetből fakadó tettet is kell helyezned, és ennek következménye-ként a befogadás ereje könnyebben hozzád folyik... Határtalan, mi mindent tehetnétek, ha a szeretetben többet gyakorolnátok magatokat, már ezért is áldottak vagytok a Földön. Viszont nem veszitek észre az alkalmakat, hogy ilyen áldást szerezzetek.

A Mennyei otthonotok elérésére pedig sok szeretet cselekedetre van szükségetek, mert ezek segítenek hozzá, hogy bemenjetek. Minden előnyötök a szeretet által jön létre, de szeretetből keletkező tettek nélkül nem várhatjátok, hogy az Úr úgy beszéljen veletek, mint Atya a gyermekeivel. Figyeljetek fel erre! Hozzatok áldozatot az Úrnak - éspedig az iránta való szeretetből, és erőt kaptok rá, hogy második, és további áldozathozatal kövesse azt. Egyúttal szellemben, hitetekben, és bizalmatokban is erősödtök.

Szeretettel lesztek az Isteni Megváltó iránt, és általa is a szeretet szavait kapjátok. De szívetek állandóan beszéljen hozzám, az isteni igazságok felismerésén fáradozzatok, a minél nemesebb mozgató indítékért, hogy embertársatok nyomorát megállítsátok. Keressétek a fajdalom csillapításának, a béke megteremtésének lehetőségeit, hogy a Földön szolgálhassatok az embereknek, és megállás nélkül a Mennyei Atyátoknak. Csak aki szolgál, az lesz nagy szellemben, de aki magát felemeli, azt megalázzák. Csak ha ilyen szolgálatra törekedtek, ismeritek meg minden kihatásában a szeretet hatalmát. Királyi birodalom feletti uralomra választalak...

Oly mértékben teremtsetek és kormányozzatok a Földön, hogy az megfeleljen a földi igényeknek - de a lélekért megállás nélkül dolgozzatok. Ezért a szeretetben is legyetek megállás nélkül tevékenyek, mert e nélkül senki sem válhat tökéletessé, és isteni kegyelmet sem kaphat. Viszont a kegyelem annyira kell nektek, hogy nehezen nélkülözitek. A szeretet tetteivel kell megszereznetek, ha azt akarjátok, hogy Mennyei Atyátok szeretetét hasonló módon éreztesse veletek. Tág tevékenység-terület jut mindenkinek, ha a szeretetet gondosan akarjátok ápolni, és gyümölcseit megérlelni, mert azok úgy a Földön, mint a túlvilágon előnyt jelentenek.

Add át magadat Isten oltalmának, és helyezd bizalommal minden gondodat Istened atyai szívére. Ő tudja, hogyan vigasztaljon meg, és nem vonja meg tőled segítségét.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5729.                                                                                                            1953. 07. 21.

Használjátok ki a kegyelmi időt a vég előtt

A vég bekövetkeztét már nem tudjátok megállítani. Az idő beteljesedett, amit Isten öröktől fogva meghatározott, mert ismerte a bennetek lévő akaratot, amely megállítatlanul lefelé törekszik, és amiért ismét kötöttségbe kell kerülnie.

Amit az egyes ember még tehet, az annyi, hogy igyekszik olyanná alakulni, hogy ne tartozzon az újbóli száműzetésbe kerülők közé. És igyekszik embertársaira olyan hatást gyakorolni, ami megmenti őket a legrosszabb ítélettől. Az idő elérkezett rá, ami azt jelenti, hogy bármikor várható a vég napja, az anyagi teremtés feloldódása ezen a Földön. Akkor is, ha erre nincs megadott időpont, mert ennek ismerete csak értelmetlen zűrzavart okozna, de nem használna senki lelkének.

Minden úgy lesz, ahogy hirdetve lett, és az utolsó napok pillanatok alatt elmúlnak, hiszen csak annak a vége lesz, amit már sok-sok idővel ezelőtt megjövendöltek. Már az ítélet napjaiban vagytok, ezt mindenki felismerheti, aki nyitott szemmel körülnéz. Ami most az egyes embert éri, az kiterjed minden emberre: szenvedés, szorongattatás, halálfélelem, ínség és kétségbeesés. Minden ember átéli, mert a pokol erői elszabadultak, dühöngnek és szítanak ott, ahol még valamit el tudnak pusztítani. És mindig megtalálják hozzá a szolgálatkész embereket, akiken keresztül minden-módon károkat tudnak okozni.

Viszont Istennél minden ember szerezhet segítséget, minden ember mellett jó szellemi erők vannak, akiket csak hívni kell, hogy testét-lelkét megvédjék a veszélyektől. Aki rábízza magát Istenre, és világosságának követeire, /angyalaira / az teljes bizakodással nézhet szembe a véggel.

Letelt az az idő, ami az embereknek a lelkük érlelődésére adatott, és a vég napját öröktől fogva meghatároztam. De ti nem ismeritek, ezért még most is nekifoghattok a magatok átalakításához, mert hasznotokra van minden óra, amikor felfele irányítjátok gondolataitokat, amikor a szellemvilággal - amiből ti is származtok - visszaállítjátok a kapcsolatot.

Csak próbálkozzatok eloldani gondolataitokat a világi dolgoktól, ne engedjétek, hogy a világi felfogás, és a világ javai uralkodjanak rajtatok, nehogy sorsotok örök időkre az anyag sorsa legyen. Gondolataitokkal a magasság elérésén fáradozzatok. Meg tudjátok tenni, mert megszámlálhatatlan szellemi erő igyekezik segítséget nyújtani. Hordoznának bennetek, ha őket erre kérnétek. A világot le tudnátok győzni, ha komolyan akarnátok. Használjatok ki minden napot, ami még osztályrészül jut - mint rendkívüli kegyelmet - de azzal is számoljatok, hogy minden egyes nap az utolsó is lehet, és már csak egész rövid idő van hátra a végső napig. Mert a vég nem csak az egyes ember, hanem minden ember osztályrésze, mert az örök rend törvénye érvényesül, és ez a törvény már öröktől fogva létezik.

Amit ti emberek kitolód ásnak vesztek, benne van Örök Tervemben, és csak annyiban tekinthető halasztásnak, hogy az emberek idő előtt elérték a szellemi mélypontot, aminek a Föld feloszlása a következménye. De Isten irgalmas, és nem ítél meg senkit idő előtt. Szeretete még mindig meg akarja menteni az egyes embert, szokatlan kegyelmeket oszt, amelyek esetleg hozzájárulnak megmentésükhöz. De az ítélet napját nem változtatja meg, és mindig jobban figyelmeztet, és mindig jobban óv benneteket. Viszont kevés hitre talál - a vég pedig mindig jobban közeledik.

Minden figyelmeztetés ellenére a vég meglepetésszerűen éri az embereket. Csak aki hisz, az üdvözül. Csak aki hisz, az készül fel a végre, holott nem ismeri annak óráját, amikor eljön az Úr. De várja jöttét, és mindvégig kitart.

                                                                                       Ámen.