jó HA tudjuk

III. rész

 

 

 

Isten akarata.

 

Az emberlélek előélete.

 

Az anyag mibenléte.

 

Mi a túlvilág?

 

A Megváltás Műve.

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Az emberek visszautasítása - Ismeret Isten Megváltó Tervéről

Ne rejtőzködjetek el előlem...

A szabad akaratról (A böjt és imáról való beszélgetés után)

Folytatás: a szabad akaratról

Komoly végső felszólítás

A fölébresztettek imája - Teljesítés

Isten felé forduló akarat - Erő a végidő küzdelmeiben

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” - Úrvacsora

A lélek előfejlődéséről

Földi út - Kegyelem – Visszatérés Istenhez

A lélek kiérlelődése – Csodás gyógyulás – Hit kényszer

Az Isten Országáért végzett munka

Isten a tanítómester a közvetítők által is    I.

Isten a tanítómester a közvetítők által is   II.

Igazi világosság az éjszaka sötétjében – Igazi út

A túlvilági lelkek a szellemi munkát figyelemmel kísérik

A lélek megváltása a mélyből Jézus Krisztus által

A bűn kiengesztelése Krisztus Megváltó Műve nélkül

Az Istengyermekség elérése – Kiérlelődési lehetőség

Az Ellenfél állandó támadása – Világosság-hordozók - Reinkarnáció

A jó szellemi erők segítsége

Isten végtelen szeretetet akar ajándékozni

Visszavonulás a csöndbe – Eljövendő nyugtalanság.

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr: 4076.                                                                                                          1947. 07. 02.

Az emberek visszautasítása - Ismeret Isten Megváltó Tervéről

Hogy az emberek visszautasítók tanommal szemben annak oka: visszariadnak a gondolattól, hogy először át kellene vizsgálni... Pedig ha megtennék és komolyan vennék, az minden kételkedésüket megsemmisítené. Ennek ellenére meg kell ismertetni velük, tudniuk kell Isten rendkívüli tevékenységéről és szeretetéről - ami teremtményeinek szól. Egyszer ugyanis eljön az az idő, amikor az általatok továbbított szavakat emlékezetükbe idézik, és már nem lesz más mentőhorgonyuk, mint az én szeretetem - amit csak hirdessetek mindig és folytonosan. Mert akkor egyesek ismét megtalálnak, akkor is ha csak irgalomért könyörögnek.

Segítségemet nyilvánvalóvá akarom tenni, hogy megtudjátok mi a célja és oka földi életeteknek, és magatok kérdezzék meg önmagatokat: Hogyan tettem hasznossá az életemet?

Nagyon rövid már az idő addig a napig, amikor először megjelenek. Az emberiség most a halál napjait éli, mert nem használja ki idejét ahogyan kellene, ezért teszek még egy lépést, hogy eléjük menjek. Bár látszólag nem úgy közeledek hozzátok, mint a szeretet Istene, viszont ha nem lenne bennem szeretet, már rég lemondtam volna rólatok, és soha nem várnám már, hogy visszatértek.

Erre csak a szeretet visz. Nézzétek meg azt a pusztítást amit az emberek csináltak, és higgyétek el, soha nem tudnám még egyszer megtenni ugyanezt, hogy csak elvegyem ami nektek kedves és értékes, és ne adjak érte semmit... Holott azért amit oda kell adnotok, összehasonlíthatatlanul értékesebb kincseket adok. Ezért a kegyelemben gazdag felém fordulás miatt engedtem meg az emberi kéz általi pusztítást - még ha ez most nektek érthetetlen is. Oda kell adnotok azt ami akadályoz, hogy kegyelemadományomat megkaphassátok. Tehát akaratomhoz megadással alkalmazkodnotok kell amikor szenvedés és bánat között vándorolva mindent elveszítetek.

Nektek, akik hozzám tartoztok, föltárom Örök Megváltó Tervemet, ismeretet adok az eljövendőről, hogy embertársaitokat is taníthassátok. És figyelmeztetlek, tegyétek ezt meg akkor is, ha az emberek visszautasítanak, vagy csak közömbösen meghallgatnak. Eljön az idő, amikor szavatoknak visszhangja lesz szívükben, és nem lesz mindenkinél hiábavaló amit mondotok. Meglepően gyorsan egy változás kezdődik, és akkor egyedül szavam tud csak vigasztalást nyújtani, és erőt közvetíteni.

Akiben lesz erő, annak elviselhetőbb lesz az élet. Már előre megmondom, hogy fölkészüljetek rá. Földi módon nem tudtok fölkészülni, egyedül csak a lelketek készülhet föl, hogy az eljövendő idő ne nyomjon le teljesen, hogy fölfelé emelt tekintettel átéljétek.

A vég ideje ez, már nincs sok hátra. Ez a nagy szomorúság ideje lesz, amit már mindig is hirdettem látnokok és próféták által. Újra a legsürgősebben megjövendölöm ezt, és buzgó szellemi törekvésre figyelmeztetlek. Óvlak attól, hogy langyosak legyetek, vagy teljesen világias módon gondolkodjatok. Azért mindenhol hirdessétek amit hírül adtam. Beszéljetek minden félelem nélkül tevékenységemről, és sürgessétek embertársaitokat, hogy dolgozzanak lelkükön, mert a szellemi nyomor az anyaginál is nagyobb, és ennek megszüntetésénél segítenetek kell, akkor is, ha szabad akaratuknál fogva visszautasítják segítségeteket. De mégis csak végezzetek buzgó imát Isten Országáért, és én megáldalak érte.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:4413.                                                                                                            1948. 08. 22.

Ne rejtőzködjetek el előlem...

Ne rejtőzködjetek el előlem, mert én mindenkor meg tudlak találni... Senki sem tud elmenekülni, mert karom messzire nyúlik, a szemem élesen lát. Azt akarom, hogy ne féljetek, hanem bízzatok bennem, hogy nyíltan megvalljátok hol álltok, hogy a szükség idején segítőkészen állhassak oldalatok mellé.

Mert én a Szeretet Istene vagyok, és nem a harag Istene. De aki fél tőlem és elrejtőzködik, az még nem ismert meg.

De ki rejtőzik el előlem? Mindenki, aki azt hiszi, hogy engem meg lehet téveszteni, aki nem lép elém a teljes igazsággal, aki másképpen beszél és cselekszik, mint ahogyan gondolkodik, aki olyannak akar előttem látszani, mint az én gyermekem, és mégis a világ felé fordítja szemeit. Valódi arcát egy álarc alá rejti. De én ismerem és figyelmeztetem, ejtse el álarcát és nyílt szemekkel forduljon felém, kérjen segítséget, hogy becsületes maradhasson.

Arcotokat ne rejtsétek el előlem ti, akik hisztek bennem, de engem magamat nem kívántok hallani. Szeretetem bizonyítékait elfogadjátok, azokat nem utasítjátok vissza, de komolyan nem törekszetek rá. Nem féltek, hogy megtalállak, és felfedem amit előlem rejteni akartok, hisz én a szeretet Istene vagyok és nem a haragé?

Nem féltek az igazságtól, ami egyszer napfényre kerül? Miért rejtőzködtök - és nem vallotok meg nyíltan? Holott én nyilvánvalóan beszélek veletek. Falak mögé rejtőzködtök, aminek Országomat kellene ábrázolni, de nem mögötte kerestek, mert tudjátok, hogy én rajta kívül vagyok...

Mit kerestek? A fal csak előlem rejtsen el? Tekintetem áthatol rajta, tehát mégis meglátlak, és ki is akarlak csalni a rejtekedből, mert azt akarom, hogy jöjjetek hozzám, hogy megvalljatok azok előtt, akik szintén elrejtőztek. Meg akarom áldani azokat, akik emelt fővel lépnek elém, akik nem félnek a világtól és tőlem, mint Istentől sem félnek, hanem szeretnek és teljes bizalommal közelednek. Megáldom azokat, akik törvényhozót látnak bennem, és a Föld semmiféle hatalmát nem állítják fölém. Megáldom, akik hallani kívánnak, és akikhez közvetlenül fordulhatok.

De akik elrejtőznek, azokra nem vagyok figyelemmel, de tudom hova bújtak, és azért tudják meg: engem nem tudnak megtéveszteni, mert minden falon keresztül látok, és minden rejtekhelyet ismerek... Nem engedem megtéveszteni magamat, mert belelátok a szívekbe, és nem veszem figyelembe mit mond a szája. De aki megért, az engedje szívéhez ezeket a szavakat, mert szeretetem azokhoz juttatja, akiknek szükségük van rá - mert nem akarok elveszíteni senkit, hanem meg akarok nyerni mindenkit, aki hisz bennem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5578/a                                                                                                        1953. 01. 15.

A szabad akaratról (A böjt és imáról való beszélgetés után)

Az ember akarata szabad. Ezért tegyétek azt, amit helyesnek tartotok, és részemről nem kell semmi visszatetszéstől tartanotok, amíg szívetekben és szemetek előtt én vagyok.

Az ember nem vétkezhet, ha keresi, hogy szolgálatot tegyen nekem - akkor sem, ha tette eltér akaratomtól, mert nem ismeri fel akaratomat, de nem cselekszik tudatosan ellene, és én tetszéssel nézek rá, és tevékenységére. Egy különleges erőáramlat árad ki azokból az emberekből, akik teljesen meghajolnak előttem, és mély alázatban, csöndes áhítatban figyelnek belsejükben a Szellem hangjára.  Ezt az erőáramlatot - ha megnyílik rá - a környezet is megérzi.

Tehát az embertársak akaratára van szükség, hogy az erőkisugárzás nyilvánvalóvá legyen, másrészt ahol az erőnek hatni kell, ott hitnek is kell lennie. Ha az emberek tudatosan kapcsolatba lépnek az erőforrással, és ezáltal önmagukhoz vezetik az erőáramlást, ők is részesülnek az áldásban, ami az erőforrásból indul. Csak így magyarázható meg az isteni erőnek az a hatalmas bizonyítéka, az a számos gyógyult beteg és szellemi ébredés, ami elsősorban az emberek akaratát kívánja meg, hogy az Örök Szeretet kegyelmi és erő-áramában lévőnek tudják magukat. Ezáltal soha nem sejtett erők juthatnak kibontakozásra, mert elfogadok mindenkit aki hozzám igyekszik, és mindenkire rásugárzik szeretetem, aki komolyan keres, és nyilvánvaló hogy felém jön.

Szeretet-sugárzásom erőt jelent, ami úgy nyilatkozik meg, ahogyan az ember reméli. Azt akarom, hogy megismerjenek, ezért nem rejtőzöm el azok elől, akik hisznek erőmben és hatalmamban, és szeretnék, ha az érintené őket. De csak azokkal ismertethetem meg magamat, akiknek már nem vagyok idegen, és akik ezt szeretetükkel és imájukkal tanúsítják. Aki engem ismer, az szeret is, és ebben a szeretetben érezni akarnak engem. Aki bensőséges imában egyesül velem, az nem idegen embertársával szemben sem, közösséget keres vele - tehát megvannak az előfeltételek, amelyek lehetővé teszik nyilvánvaló tevékenységemet.

Tehát megáldom az embereket, és áldásom gyógyulást és felerősödést, életet és világosságot jelent. Aki sok erőt vár, az sokat kap - mert én állandóan a kívánság nagysága szerint osztok. Ugyanez megtörténhet az egyes emberrel is anélkül, hogy a tömeg ismeretet szerezne róla. Egyedül az akarat nyitja meg számomra a szívet, és akaratát mindenki más módon tanúsíthatja. Az akarat az, ami megengedi, vagy megakadályozza nyilvánvaló tevékenységemet - de ez nem jelenti, hogy az embernek csak egy csodát kell kérni, és azt a csodát már át is élheti. Bensőséges és teljesen felém fordultnak kell lenni az akaratnak, ami engem erőm kiadására késztet - ennek egyúttal a hozzám és embertársaitokhoz való mély szeretet a feltétele. Ekkor akár a nyilvánosság előtt, akár a magányos csöndben eleget teszek kéréseteknek. Az ilyen akarat hajlandó az adásra, áldozathozatalra, segítésre, és ez az ő fegyvere és ereje, aminek nem mondok ellent.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5578/b                                                                                                        1953. 01. 16.

Folytatás: a szabad akaratról

Egy közösség nagy áldás lehet, de ellaposodáshoz is vezethet. Mindig az egyes ember akarata a mértékadó, hogy lesz-e belőle szellemi eredmény. Aki szabad akarattal úgy próbálja magát alakítani, hogy én lakást vehetek benne, annak megnyilatkozom mindig azok áldására, akik a környezetében vannak, és szintén az az akaratuk, hogy velem kapcsolatba lépjenek. Minden egyes ember önmagáért, a maga lelkéért felelős, azért senkiről sem lehet a lelkén végzett munka terhét levenni. Ez a munka a hibák és gyengeségek levetéséből, és az erények megszerzéséből áll. Ez pecsételi őt isteni lénnyé.

Ezt a lelki munkát nem lehet mechanikusan elvégezni bizonyos formális gyakorlatok által - amelyekből például hiányzik a szeretet. Ezzel szemben megemelkedik az eredmény, ha valaki tervszerűen neveli magát, ha tudatosan küzd mindenfajta vétek ellen, ha kiírt magából mindent, ami veszélyt jelent neki, és azt teszi, ami hozzám közelebb hozza, ha önmegtartóztató, és kerüli mindazt, ami kiszolgáltathatná ellenfelemnek.

Akinek valami sok okot szolgáltat arra, hogy vétkezzen, térjen ki az ilyen alkalmak elől, aki valami veszélytől fél, kerülje el, ha gyöngének érzi magát az ellenállásra. Viszont aki mindig és mindig csak a szeretetet gyakorolja, az Szellemében erős lesz, és minden kísértésnek ellen tud állni. Mert a szeretetet nem lehet semmivel pótolni, akármennyire sanyargatja is magát.

A szeretet a Szellemnek és erejének megváltó eszköze, és ahol szeretet van, ott a vágy visszavonul - az "én" visszalép, és az embertárs lép előtérbe. A szeretet csodákat művel, mert érthető módon a hit ereje is hozzájárul. A hit a felvilágosult ember akaratában akkora lehet, hogy  Szellememet mérhetetlen erőkibocsátásra késztetheti.

Minden ami szeretetre, ami önátalakításra vezet. Az az ember aki le tud mondani valamiről, az saját önszeretete ellen küzd, ezt embertársa iránti szeretetté alakítja, mert hozzá szeretné eljuttatni azt, amiről ő maga lemondott, hogy segíteni tudjon rajta. Ilyenkor az önmaga kiüresítésének alapja a szeretet, és áldásos az egyes ember fejlődésére, mert a szeretetben él, szabad akarattal mond le olyanról, ami a másiknak még nélkülözhetetlen. És én megáldom érte, ahogyan megáldok minden nekem tetsző szellemi törekvést, az akarat minden tanúsítását arra, hogy nekem tetsző életet éljen.

Mert aki hozzám törekszik, az visszavonhatatlanul eljut hozzám, bármilyen az út, amelyen lépked. A felém irányított akarat olyan fegyver, ami elér. Azért hagyom rá minden emberre, hogy milyen módon teljesíti az Isten és felebaráti szeretet parancsát. Csak legyen erős az akarata, hogy teljesítse, és e célért imában is kapcsolódjon hozzám. A kérőnek mindig eléje megyek, tevékeny lesz benne Szellemem - és ezt a tevékenységet állandóan fel lehet ismerni, mert megfelel az őt eltöltő szeretet ama fokának, amellyel értem, és Országomért dolgozik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7596.                                                                                                           1960. 05. 07.

Komoly végső felszólítás

Szavaimat tudatosan - mint szerető Atyátok szavait - fogadjátok, és halljátok, hogy mit akar mondani: Ennek a Földnek az utolsó állapotában vagytok. A végidőkben éltek. Ti még átélhetitek a szellemi fordulatot, ha érettségetek lehetővé teszi, hogy mindvégig kitartsatok. Akármennyire hihetetlennek tűnik is - visszavonhatatlanul itt van a vég ideje. Megváltó Tervemben meg van állapítva a napja - és én betartom a napot, mert az idő beteljesedett.

Már nincs kitolódás - mert az ellenfél tevékenysége túlsúlyba jut. Tevékenységét akkor fejezi be, amikor majd átlépi jogos hatalmi körét, amikor már annyira befolyásolta az embereket, hogy minden Istenbe vetett hitüket elvesztik. Isten egyszer minden egyes embert felelősségre von, hogy hogyan vezette le életútját.

Az embernek a maga ura felől a földi életében döntenie kell. Válasszon engem, és szorítsa vissza ellenfelemet! Hogy ezt megtehesse, ismernie kell mindkét hatalmat akik tulajdonukba akarják vonni, és küzdenek a lelkéért. Tehát a szabad akarati döntéshez kell ez az ismeret, és ellenfelem ezt az ismeretet akarja megakadályozni. Ez sikerül is neki, mert az emberek felfogásukkal és akaratukkal megnyitják magukat neki, azaz befolyásának. Ezt használja ki arra, hogy jogos hatalmi körét túllépje, és az embereket a hívő emberek ellen erőszakos eljárásra indítsa, és egyúttal minden olyan ellen is, ami az Egy Istenbe és Teremtőbe vetett hithez tartozhat. Elsősorban Jézus Krisztusba, az Isteni Megváltóba vetett hitet akarja kiirtani. Lángra lobbantja az utolsó üldözést - és mintegy arra kényszerít engem, hogy véget vessek túlzásainak, és a kevés hűségben megmaradtat megóvjam a végső pusztulástól.

És ez az idő rövidesen itt lesz - és vele a vég!

Amikor ezt szavaimmal meghirdetem - ti értsétek meg belőle, milyen jelentős időben éltek. Tegyétek ezt tudatossá magatokban, és vigyázzatok, nehogy ellenfelem félrevezető művészetének áldozatául essetek. Ijesztő módon tud hatni, hogy elbuktassa mellőlem az embereket - és nagy eredményei vannak!

Én ellene dolgozom eljárásainak - és magam szólítom meg az embereket, hogy tudjanak hinni bennem, hogy megerősítsem őket hitükben. Ez magyarázza meg föntről  érkező beszédem okát is, és valóban meggyőzhetne titeket is,  mert az emberek iránti nagy szeretetem ezt az igen nagy szellemi ínséget - amely által örökkévalóságokra elveszhettek - szeretné elhárítani felőletek.

Bár a meghatározó a magatok szabad akarata - tudatlanságotok mégis irgalomra indít, mert közömbösek vagytok, és teljesen fordított módon gondolkodtok. Beszédemmel szeretnélek ismételten felrázni és megfontolásra indítani benneteket. Higgyétek el, nagy az a szellemi veszedelem amiben vagytok, ha nem követitek szavaimat, és újból ellenségem mellé álltok!

Higgyétek el, a mellém álláshoz meglenne az erőtök, és nem kellene félnetek, hogy a küzdelemben alul maradtok! Csak az akaratot kell megváltoztatni... - fordítsátok felém! Akarjátok megtalálni Istent - és én engedem megtalálni magamat! - De ha közömbösek vagytok, ellenfelem lesz a nyertes, ti pedig az örökkévalóságokig tartó időkre elvesztek.

Ebben a veszedelemben vagytok!

Tudom hogy rendkívüli segítséget kell nyújtanom - de nem rendelkezem szabad akaratotok fölött. Csak ismételten megszólíthatlak, óvhatlak és figyelmeztethetlek... Csak irgalmas szeretetemet fordíthatom felétek, ismeretet nem adhatok, hogy mi van készülőben - minek mentek elébe. Mást nem tehetek. Csak szeretettel beszélhetek veletek, hogy ismerjétek már fel Isteneteket és Atyátokat - higgyétek, és maradjatok meg hűségesen a bennem való hitben. De a vég visszavonhatatlanul közeledik, mert SZAVAM IGAZSÁG, és AZ IGAZSÁG BETELJESEDIK. A vég órája pedig már örök idők óta meg van határozva. Forgassátok szavaimat szívetekben - és akarjatok a boldogságra eljutni! És én nem hagylak el - erőt adok, hogy mindvégig kitartsatok. Erős oltalom leszek az enyéim számára, és megerősítelek, amikor arról lesz szó, hogy a világ előtt megvalljátok Nevemet.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr:3305                                                                                                            1944. 10. 24.

A fölébresztettek imája - Teljesítés

Vegyétek az Isteni Szellemet: Isten mindenképpen azon munkálkodik, hogy az emberek lelkét üdvösségre segítse. Minden ami történik, amit Isten akar, vagy megenged - az mind erre való eszköz. Ezért Isten kezéből hálásan kell fogadni mindent akkor is, ha a testnek szenvedést jelent, mert a léleknek javára van. Ez a gondolat határozza meg imátokat. Csak lelketek javát kérjétek, és engedjétek át Isten akaratának azt, ami a test javát szolgája. Szeretete és bölcsessége csak a léleknek szól, és mindaz ami benneteket ér, a lélek örökéletének a céljára szolgál.

Tehát azért imádkozzatok, hogy oltalmazza meg Isten lelketeket minden veszélytől. A testet pedig adjátok át akaratának - bízzátok rá, hogyan gondoskodik róla, hagyatkozzatok szeretetére és bölcsességére, hogy minden jó, amit ad.

Mindez a szellemben felébredt embernek szól, aki tud az élet értelméről és céljáról. Kérése és könyörgése állandóan a szellemi jóért szálljon a magasba. A világosságért mondjon állandó imát az idő sötétjében, legyen ez szellemi küzdelem a szilárd hitért, a felismerésekért, az igazságért, a szellemi ismeretekért. Egyedül ez szünteti meg a szellemi ínséget, és azzal együtt a földi nyomort, mert ez az első követelménye.

Aki már a felismerésben él, annak az imája csak a szellemi nyomorból való megmenekülésért szóljon. Ettől függetlenül a földi élet nyomorát is a Mennyei Atya szívére bízhatja, adja át magát teljesen vezetésének, hogy mint gyermekét szeretettel megóvja. Az Isten szeretetébe vetett hite legyen erős, és eltűnik minden földi gondja, mert amint egy gyermek tudja, hogy Atyja szereti - már nem fél semmitől, mert Isten szeretete elfordítja tőle, ami lelkének nem volna hasznos. Az ember legyen biztos abban, hogy az Isten szereti - és az úgy is lesz, ha maga is szeretetben él. Isten szeretete őt is aszerint tölti be, hogy milyen az Isten és felebarátja iránt érzett szeretete és gyakorlásának foka,  és  ezt érzi is. A szeretetben élő ember a földi bajokban is teljesen gondtalan lesz, szilárdan hisz, és nincs gondja. És ez az Isteni Szeretet ereje, ha maga is szeretetben él. Ezután már nem hiszi, hogy valamit is saját erőből meg tud tenni, átengedi magát teljesen a Mennyei Atyának, és ezért minden földi gondot is a lábai elé helyez. Tudja, csak Isten veheti el ezeket tőle, csak Isten tudja úgy intézni sorsát, ahogyan az neki jó lesz.

Tehát bízik benne, hogy Isten a maga szeretetében nem tesz vállaira többet, mint amennyire lelkének szüksége van. Imája az Isten akaratába való beleegyezés lesz, nem kér, hanem engedelmesen alkalmazkodik Isten akaratához és rendelkezéseihez. Ennek ellenére nagy testi szükségletben a lélek Istenhez menekülhet, hogy erőt és kitartást kérjen, mert ezek a bajok gyakran azért jönnek egy emberre, hogy Isten iránti bensőséges viselkedésre indítsa - mert veszélyben van, hogy elhanyagolja az imát.

Máskor Isten úgy nyilatkozik meg, hogy a kéréseket teljesíti. Bebizonyítja vele az ima erejét, hogy az isteni ígéret teljesüljön: "Kérjetek, és adatik nektek". Mert Isten minden gyermekéről gondoskodik, aki az Atyát látja benne, és ezt hívő imával bizonyítja. Isten tudja gyermekei mikor vannak szükséghelyzetben, ismeri a földi és szellemi hiányaikat, és annak megfelelően visel gondot rájuk.

Aki kér, az kap, és az ima bensőségessége garantálja, hogy mennyit kap. De az ima ereje megnövekszik, ha teljesülése Istenre van bízva, ha az ember megadással alkalmazkodik Isten akaratához, és ezzel teljesen átadja magát Isten vezetésének. Ekkor minden lelke üdvösségét szolgálja. Isten szava így hangzik: "Kérjetek, és adatik nektek".

Tehát az ember mindent kérhet, anyagi és szellemi ügyekben egyformán mehet Atyjához, és "hite szerint" Isten mindig gondol rá. És ha hajlandó kéréséről lemondani - és ez megfelel az isteni szeretetnek és bölcsességnek - akkor akaratát teljesen alárendelte Isten akaratának. Isten viszont mindig a legjobbat akarja az ember számára. Kérése is legtöbbször teljesül, mert annyira előrehaladt már az ismeretekben, hogy világi eltévelyedéstől már nem kell tartani, és Isten anyagilag és szellemileg is gondol rá.

Elfordít tőle minden szükséget, megkönnyít neki minden megpróbáltatást, szeretettel kíséri földi útját és nem kell félnie, hogy Isten nem hallgatja meg csöndes imáját. Mert amióta magát alárendelte Istennek, Isten akarata már az ő akarata is, és gondolatait helyesen irányítja. Már csak azért imádkozik ami szellemi fejlődését viszi előbbre, és testére már nem is gondol. Isten viszont megadja neki ami testének-lelkének kell, mert ígérete szó szerint teljesül.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5665.                                                                                                           1953. 05. 02.

Isten felé forduló akarat - Erő a végidő küzdelmeiben

Nem kell a végtől félnetek, ha az az akarat él bennetek, hogy hozzám hűségesek maradtok, ha érzékeitek és szemléletetek a szellemi érlelődésre van irányítva. Ha akarjátok, hogy az én akaratom szerint éljetek, akkor ti állandóan úgy gondolkodtok, beszéltek és tesztek, ahogyan az helyes. Félelem sem lepi meg szíveteket, akaraterő lesz bennetek, és mindent felemelt fővel fogadtok.

Ismerem minden egyes ember akaratát, és ennek az akaratnak megfelelően gondolok rá erővel és kegyelemmel. Amint hozzám és Országomhoz törekedtek, már nem kell a világtól és annak hatalmasaitól félnetek, hiszen azok is az én hatalmam alatt vannak.

Bár az eljövendő idő követelésekkel lép elétek, de ti magatok együtt növekedtek ezekkel a követelésekkel, olyan dolgokat visztek végbe ami azelőtt legyőzhetetlennek tűnt, és minden magától megoldódik, csak gondolataitok maradjanak felém fordulva, ne engedjétek hogy a világ tartsa őket fogva - mert kísértéseivel az is elétek áll, minél inkább közeledik a vég! Számotokra pedig az jelenti a legnagyobb veszélyt ha érzékeiteket és szemeteket a világ felé fordítjátok. De aki már legyőzte a világot, annak az eljövendő világtól, a hit-üldözéstől és a végtől nem kell félnie, mert már nyert - Engem és Országomat - és már nem veszthet el semmit.

Aki komolyan keres engem, az meg is talál, és aki megtalált, az már nem akar elveszíteni. Én is szilárdan tartom őt, és megvédem minden kísértéssel szemben, amellyel minden embernek szembe kell néznie amíg a Földön él. Nehogy a földi hatalom ostromlásai legyöngítsenek - ezért még inkább benyomulok gondolataitokba, és valóban erősebb hatalmat gyakorlok majd fölöttetek, mint ellenfelem. Mert amíg szabad akarattal felém fordultok, neki semmi hatalma nincs fölöttetek, ezért ne is féljetek, akármi is jön. Én mindenről tudok, és úgy vezetlek, hogy mindig szorosabban kapcsolódjatok hozzám, és boldoggá tegyen a velem való csendes párbeszéd. Használjatok ki minden alkalmat, hogy karjaimba meneküljetek, állandó vigaszt és erőt merítsetek amikor beszélni engedtek magatokhoz. Szavaimmal mindig és ismételten hozzátok megyek, tehát közvetlenül adom az erőt, ami majd erőssé és ellenállóvá tesz benneteket. Ezért az eljövendő időben nem kell semmitől félnetek.

Az enyémek szeretetem birtokában vannak, és már soha el nem hagyom őket. És mindenki az enyémekhez tartozik akik szeretnek, parancsaimat megtartják, értem és Országomért dolgoznak - akik akaratukkal magukat átadták, és mindvégig engedelmesek akarnak maradni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:3740.                                                                                                           1946. 04. 09.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” - Úrvacsora

Belőlem indul az erő, a bölcsesség és az élet is, így el kell ismernetek engem az élet és erő forrásának. Kapcsolatot kell keresnetek velem, hogy az erő és világosság elfogadása által az ÉLETRE jussatok. Magamat meg kell találnom bennetek. Ez annyit jelent, hogy a világosságnak, azaz az örök igazság ismeretének, és ennek következtében az erő teljességének is bennetek kell lenni. Tehát Szellememnek tevékenykedni kell bennetek, hogy bennetek magam dolgozhassam. Csak ekkor éltek, és az életet már mindörökké nem vesztitek el. Velem egyesültetek és ez az egyesülés az igazi úrvacsora. Elengedhetetlen a velem való egyesülés, mert nélküle sem erőt, sem világosságot nem kaphattok. Velem, az Ős-forrással való összezárkózásnak előbb végbe kell menni, hogy a szeretet folyamát az ember szívébe lehessen vezetni. De hogy mindez végbemehessen, elsősorban olyan akarat kell, amely hajlandó valamit magáévá tenni. Az akarat gondolati tevékenységet kér. Kell, hogy az ember szíve és értelme felismerjen engem mint forrást, és egyúttal mindannak az adóját, amit kíván. Tehát felém kell törekednie, csak akkor lesz akarata tevékeny, és akkor teljesíti a feltételeket, ami a velem való összekapcsolódást véghezviszi. A tevékennyé lett akarat azonos a szeretetben való tevékenységgel. Ez elengedhetetlen. Aki becsületesen akarja az úrvacsorát, aki velem egyesülni akar, az szeretetparancsom teljesítését soha nem kerülheti el.

Osszátok szét az adományokat, etessétek és itassátok embertársaitokat akik segítségre szorulnak. Akár szellemi, akár anyagi vonalon az ő szükséghelyzetük a ti ügyetek is legyen. Adjatok - ahogyan én is adtam nektek. Frissítsétek fel testét, lelkét, legyetek irgalmasok a gyengékhez és betegekhez, vigasztaljátok a szomorkodókat állítsátok lábra akinek valami nyomja szívét. A nyomort mindig és folyamatosan enyhítsétek, mindent miattam tegyetek - aki ezt az életet élte előttetek. Amitek van, mindent osszatok meg a szegényekkel. Ezzel teljesítitek szeretet-parancsomat, a velem való összezárkózás első feltételét. Én csak akkor egyesülhetek veletek, ha szíveteket szeretetté alakítottátok. E nélkül lehetetlen velem egyesülni, akármennyi külső formát vesztek igénybe, mert ezeknek semmi befolyása sincs lelketek állapotára.

Én az életet akarom odaadni nektek, a mérhetetlen világosságot és erőt. De addig nem tehetem, amíg nincs tevékeny akarat bennetek, amíg nem gyakoroljátok a szeretetet. Magam tanítottalak rá, hogy hogyan gyakoroljátok a szeretetet, és állandóan figyelmeztettelek, hogy ti is ezt tegyétek. Gondoljatok rám és tanításomra, akkor ennek megfelelően tudtok cselekedni. Ekkor valóban Szellemem felvevőedényévé lesztek, tehát az én lényem egy részét elevenné teszitek magatokban. A szeretetben való élés által magatokhoz vontok, és egyesültök velem, az örökkévaló világosság és erő ősforrásával - és ennek alapján már korlátlanul vehettek magatokba világosságot, erőt, ismeretet és hatalmat. De előbb végbe kell menni a szeretetben való tevékenységgel a velem való egyesülésnek, csak ekkor lehetek jelenvaló bennetek szellemben is, és csak ezután etethetlek és itathatlak szellemi táplálékkal, testtel és vérrel - ami szellemi értelemben az én testem.

ÉN MAGAM VAGYOK A SZÓ. Tehát az Úrvacsorát nyújtom nektek amikor szavaimat közvetítem, és az lelketek szellemi tápláléka lesz. Ezt a táplálékot (értsd: a külsőséges úrvacsorát) előzetes szeretet-gyakorlat nélkül is magatokhoz vehetitek, viszont az akkor nem velem való egyesülés, akkor az még nem Úrvacsora. De szavam elvezethet ehhez is, ha nem fületekkel, hanem szívetekkel fogadjátok magatokba, és szerinte éltek.

A szellemi egyesülést az akarat tevékenysége, a szeretetben-élés hozza létre. A szeretetben-élés pedig az adásból áll: aminek birtokában vagytok, annak a megállásnélküli közléséből és kiosztásából, hogy a rászoruló boldog legyen attól, ami titeket is boldoggá tett. És ha ezt nem gyakoroljátok, ha ebben nem próbáltok követni - asztalomnál nem étkezhettek. Nem tarthatjátok meg velem az Utolsó-vacsorát, mert kivonjátok magatokat vendégeim sorából. Megközelíthetetlen maradok számotokra, amíg szeretetté nem alakítjátok magatokat, mert az ős-szubsztanciám a szeretet, és az is marad.

Ha az Úrvacsorát a nálatok szokásos módon veszitek magatokhoz, úgy az mindig külső cselekmény marad, ami mély szellemi értelmét csak akkor kapja meg, ha szíveteket igaz szeretet tölti be. De ez nem az, ami érzelem szerint indít meg, hanem önzetlen felebaráti szeretetben kell kifejezésre jutnia. Mert aki megmarad a szeretetben - az megmarad bennem, és én benne. Ez az alapja az Úrvacsorának is amit én alapítottam. Ezért legyen mindig szemetek előtt az én életem, és mindenben kövessetek. Ahogyan ti szétosztjátok amitek van, úgy kaptok tőlem is anyagban és szellemben. És ha a szeretet által bensőséges közöttünk a viszony, ti is mindenkor megerősödtök és elteltek.

"Ezt Cselekedjétek az én emlékezetemre!" Tehát, rám való emlékezéssel munkálkodjatok állandóan szeretetben, és fáradozzatok, hogy biztos egyesülést hozzatok létre velem. Ez garantálja szavaimnak – ami az én testem és vérem - a hozzátok vezetését. Ennek a mondatnak ez a szellemi értelme. Ha komoly akarat van bennetek, hogy szavaim szellemi értelmét keressétek, akkor ezt biztos, hogy valamennyiem megértitek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6707.                                                                                                           1956. 12. 06.

A lélek előfejlődéséről

Az emberek már végtelen idő óta a Földön tartózkodnak, anélkül hogy tudnának róla. Legyen elég szavam, hogy elhiggyétek: igen sok idő telt el addig, hogy a földi életet mint ember elkezdtétek. Nehéz volt a mögöttetek lévő földi élet, azért az emberi testbe öltözve elvétetett a visszaemlékezésetek. Ugyanis az elég lenne, hogy nagyon törekedjetek, de az ilyen törekvés csak félelemből születne, és nem szabad akaratból.

Tehát a magatok előéletéről nem tudtok semmit - hanem csak elhihetitek - és az erre vonatkozó hitetek is gyenge, tehát az akarat kényszerítése nem áll fönn, ha közben a Földön átalakultok. Viszont mint ismeretet mindezt nagyon gyorsan elétek kell tárni, hogy a földi életben felelősségtudattal haladjatok. Minden előbbi anyagi formátok alkalmával sokat szenvedtetek, mert csak így értétek el azt az érettséget, ami az emberré válásnak szükséges feltétele. Meg is kell tennetek mindent, hogy végérvényesen elérjétek szabadságotokat, amit aztán már többé soha nem veszthettek el. Előttetek nagyon boldog jövő áll - mögöttetek kínban és kötöttségben leélt élet. Most a földi emberélet alatt magatok döntitek el, milyen lesz a sorsa lelketeknek.

Lelketek a tulajdonképpeni énetek, tehát ne gondoljatok egy második lényre, akinek a sorsa közömbös előttetek, hanem arra gondoljatok, hogy magatok vagytok azok, akik boldoggá válhattok - vagy majd mérhetetlenül szenvedtek. Tehát amíg a Földön tartózkodtok teremthettek magatoknak egy szabadságban és boldogságban töltött sorsot - csak már nincs rá sok időtök. Most még éntudatú lények vagytok azzal a képességgel, hogy akaratotoknak megfelelően tudtok gondolkodni és cselekedni, mert az életerő most rendelkezésetekre áll.

De a mögöttetek lévő állapotban teljes világosság-nélküliségben voltatok, és ha ez az állapot lesz újból a sorsotok, eltűnik az öntudat és a gondolkodási képesség. Kínokat viszont éreztek, mert teljesen szilárd formába kerültök. De ha a boldog sors vár rátok, éntudatotok birtokában maradva, világosságban és szabadságban fölöttébb boldogok lesztek, és boldogságotokat állandóan növelhetitek.

A bizonyítékok erről is hiányoznak, mert az is megnyirbálná a szabad akaratot, és magasba töréseteket elértéktelenítené. De benső hangotok mindig arra ösztönöz, hogy tegyetek valamit - erre hallgassatok és azt kövessétek. Azon fáradozzatok, hogy jók legyetek magáért a jóért, ezzel engedjétek őstermészeteteket áttörésre, mert az jó és nemes volt - mert Isten kezeiből tökéletesen került ki.

Rövid az az idő, amit mint ember éltek a Földön, de arra elég, hogy abból a fogyatékos teremtményből - amivé szabad akaratból lettetek - visszaváltozzatok arra a tökéletességre, ami egykor díszített benneteket. Elég a Földön a rövid idő, csak az akarat legyen készséges. És ez a döntő, az akarat-próba letétele, mert erre kaptátok a földi életet. Sok áll a játszmán - erre gondolnotok kell, ha nincsenek is bizonyítékok mellette. Csak azt ne higgyétek, hogy a testi halállal ti is elmúltok. Ti fennmaradtok. De hogy a továbbiakban milyen formában - azt ezzel az élettel magatok határozzátok meg, mert azt a sorsot kell magatokra vennetek, amit lelketeknek készítettetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6096.                                                                                                           1954. 11. 02.

Földi út - Kegyelem – Visszatérés Istenhez

Isten mérhetetlen kegyelméből vándorolhattok mint ember a Földön, mert anélkül hogy megszolgáltátok volna lehetőséget kaptatok - újból erőhöz és világossághoz juthattok - amiről pedig szabad akaratból egykor lemondtatok. Az Örök Szeretet iránt elkövetett bűnötök olyan óriási nagy, hogy az igazságos büntetés csakis az örök kárhozat lett volna, mert fellázadtatok a legmagasabban álló és legtökéletesebb lény ellen, akinek léteteket köszönhetitek, és akinek nagy szeretete hozott életre. Ti ezt a nagy szeretetet visszautasítottátok, azzal szemben voltatok ellenségesek, aki mindig csak határtalan szeretetet adott nektek. Ezzel olyan nagy szakadékot létesítettetek közéje és közétek, amely részetekről már soha nem volt áthidalható. Ezek alapján az Istentől való örök elválás lett volna a sorsotok, ami egyet jelent az örök sötétséggel és kínnal. De Isten szeretete ebbe nem nyugodott bele. Utat és eszközt talált, hogy a közte és köztetek lévő távolságot lecsökkentse, és ezzel megint magához vezessen benneteket. Ehhez az úthoz tartozik az ember földi élete is. Ezért olyan különlegesen nagy kegyelem a földi élet, mert minden ellenszolgáltatás nélküli lehetőséget ad olyan útra, ami egyenesen Istenhez vezet vissza - ha úgy járjátok, ahogyan ISTEN AKARJA: ha a földi élet idejére a magatok akaratát Isten akaratának rendelitek alá.

Bukásotokra vonatkozóan minden visszaemlékezés elvétetett tőletek, és mint önálló lényeknek kell döntést hoznotok: a jót vagy a rosszat akarjátok-e gondolkodásban és cselekvésben.

Az egykori Isten elleni lázadástok miatt bűnösök vagytok, de jóvá tehetitek ezt a bűnt, és megszabadulhattok tőle, ha a Földön töltött emberi élet alatt nem álltok szembe ellenségesen Istennel, hanem jóindulatú akarattal, tudatosan Isten felé fordultok. Ekkor a földi vándorlástok is helyes, megfelel Isten akaratának - és ti a földi akarat-próbát megálltátok. Megvallottátok Istent, akivel egykor szembefordultatok, mert ellenségesek voltatok iránta.

Isten nagy szeretete megteremtette a lehetőséget, hogy visszatérhettek hozzá, teljes világosságot és erőt kaphattok, és visszaszerezhetitek az ősi állapotot, amiben voltatok. Ez Isten kegyelme, amire csak akkor vagytok méltók, ha ki is használjátok - ha végtelen szeretetét hatni engeditek magatokra, és a magatok teljes alárendelésével viszonozzátok.

A magatok ereje soha nem tudná visszatéréseteket végbevinni, csak az emberi testbe öltözés meg nem szolgált kegyelme teheti lehetővé az Istenhez történő visszatérést.

Ezért nem lehet eléggé nagyra értékelni ezt a kegyelmet. Ezt csak akkor ismeritek fel igazán, amikor a lélek ismét a világosság és erő állapotában találja magát a túlvilágon. Csak akkor ismeri föl, hogy mi volt ő egykor - mi most - és még mivé kell válnia. Isten végtelen szeretetét is - aminek egykor ellenállt - csak akkor ismeri föl, akkor szereti teljes bensőségességgel Istent, és boldogságát is ebben a szeretetben találja meg.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8161.                                                                                                            1962. 04. 27.

A lélek kiérlelődése – Csodás gyógyulás – Hit kényszer

Engedjétek meg, hogy szeretetem áramlása hatást gyakorolhasson rátok. Nyissátok meg lelketeket, és megállás nélkül fogadjátok a föntről érkező erőt és világosságot. Adjátok meg ezzel a lehetőséget lelketeknek a kiérlelődésre, hogy amikor a Földről való búcsú elérkezik - tökéletesen mehessen Birodalmamba.

A lélek a szellemi részetek. Gondját viselni csak szellemi dolgokkal lehet, mert a földi létben való vándorláshoz táplálékra van szüksége. A lélek az a rész az emberben, amely a test föloszlása után is megmarad. Mert amíg a test az éretlen szelleminek ad beburkolást, addig mindig elenyészik, viszont ha a földi élet alatt a lélekhez tud csatlakozni, akkor átszellemül. Ez lehetséges, de ritkán előforduló dolog.

A test anyaga feloldódik, és a szellemi részecskék kiszabadulnak. A további fejlődés során ezek új formába kerülnek. A léleknek - amely a Földön a fejlődés utolsó stádiumába került - most minden gondja az kell hogy legyen, hogy elérje a végső érettséget, és mint fénylény mehessen az igazi otthonát jelentő Szellemi birodalomba. Ezt az utolsó érettséget csak akkor éri el, ha megállás nélkül érheti sugárzásom, és a világosságot és erőt is közvetlenül tőlem veszi át azzal, hogy tudatosan átadja magát nekem, hogy megnyílik számomra, és szeretetáramlatomat magába engedi ömleni, hogy hallgat rám amikor szavaimmal etetem és itatom - így jó táplálékot adjak neki, ami meghozza a Földön az érettséget.

A lélek megérzi szeretetem áramlását, mert az sohasem marad hatástalan ott, ahol a lény ellenállása megszűnt irányomban. Hogy az emberek ezt a hatást testileg nem érzik annak magyarázata, hogy soha nem alkalmazok sem rátok, sem embertestvéreitekre kényszert. Mert az embereknek maguknak kell a szabad döntést meghozni: elfogadják-e, vagy visszautasítják a föntről felajánlott lélektáplálékot - tehát szavaimat, amelyek közvetlenül tőlem származnak, de amelyek ennek ellenére sem bizonyítanak annyira határozottan, hogy az embereket hitre kényszerítenék.

Értsétek meg, hinni szabad akaratból kell! A hitet a saját megfontolásnak, a szeretet gyakorlásának, és a velem való szoros kapcsolatnak kell meghozni. És az emberek szellemén keresztül gyakorolt tevékenységemet is csak "hinni" kell - azt sem szabad bizonyítani, mert minden szokatlan jelenség már "bizonyítást" jelentene.

A testet és lelket gondolatban mindig válasszátok szét. Lelketek tökéletességét a belső élettel szerzitek meg - bár a szeretetben való éléssel ez kifelé is megmutatkozik. A testnek lehetőleg alkalmazkodnia kell a lélek kívánságaihoz, és nem szabad ellenállást gyakorolnia. De ez nem tekinthető az emberre gyakorolt szeretetsugárzásom fokmérőjének, mert a beteg test is rejthet egészséges lelket magában amikor olyan feladatot teljesít, amivel az embertárs üdvösségét kell szolgálnia.

Az embereket EGYEDÜL SZAVAIM vezessék el a belém vetett hitre, és ne a csodák, mint amilyen a beteg test hirtelen gyógyulása. Bár én  az ilyen csodákat is megengedem, amikor az egy igen erős hitet bizonyít, mert nem engedem meg, hogy "az erős hit megszégyenüljön".

Mindig tudom, megnyerek-e egy embert, és mivel nyerhetem meg, hogy eleven hitre jusson. Azt is tudom mi szolgál egy lélek üdvösségére. Szeretetem ereje soha nem marad hatás nélkül, ha ti nem is vesztek észre semmiféle hatást.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6736.                                                                                                           1957. 01. 14.

Az Isten Országáért végzett munka

Az Isten Országáért végzett munka a legszebb feladat, amit ember a Földön végezhet, és ami magának is lelki érettséget hoz, amellett pedig számtalan lénynek nagy áldást jelen. Csak Isten szavának az elterjedése hozhat világosságot a lelkeknek, az vezeti őket hozzám, Örök Teremtőjükhöz.

Mindenkit megáldok, aki szolgálatra jelentkezik, erőt adok, hogy a Földön jól végezze hivatalát. Amint azon fáradozik, hogy engem, és szavaimat megértesse az emberekkel - mert az fontos lelkünk üdvére - már igazi szolgája lett szőlőskertemnek.

A segítőkészségnek kell úrrá válni benne, nem lehet hogy önző szándék vezesse, mert az nem szellemi, hanem csak földi tevékenység - akkor is ha úgy néz ki, mintha szellemi célja volna. Én tudom, ki az aki nekem szolgál - ki csak egyéni énjének. Aki szellemi hivatalt visel, annak egyedül eszerint értékelem munkáját.

Emberek, indítson ez gondolkodásra, mert akkor azt is megértitek, hogy mindegyik szellemi irányzatból áldás fakadhat, ha az az akarat az uralkodó, hogy nekem szolgáljanak tevékenységükkel, ha a prédikálókat az a szándék vezeti, hogy az emberekkel megismertesse az én szavaimat. Ilyenkor megkapja támogatásomat, gondolkodását helyes úton vezetem, és helyettem ő beszél az emberekhez.

Így mindenkor az igazságnak megfelelően beszél, mert általa én szólítom meg az embereket, és én csak az igazat nyújtom nekik. Nagy szellemi ínség van az emberek között. Megszüntetni csak szavaim átnyújtásával lehet, mert szavam világosság és erő - az pedig az embereknél hiányzik. Szavam a szeretet gyakorlását tanítja, mert világosság és erő csak a szeretet gyakorlásával árad az emberekbe.

Az embereket tehát elsősorban Evangéliumom által kell oktatni, hogy szeretetben éljenek, és akkor lelkük kiérlelődik. Megáldok minden embert, aki meghirdeti isteni szeretetem tanításait, és egyúttal rámutat arra az EGY-re, aki az emberek iránti szeretetből szenvedett és meghalt a kereszten. Tehát Jézus Krisztusra utal, az Isteni Megváltóra, akiben ÉN MAGAM TESTESÜLTEM MEG A FÖLDÖN. Erről a nagy szeretetről és irgalmas cselekedetről a Földön minden embernek tudomást kell szerezni - tehát az ember Jézusról, akinek a testében Én magam vittem végbe a Megváltás Művét. Ez egy megbízatás mindenki számára, aki mint az én tanítványom kimegy a világba, hogy embertársainak az én Evangéliumomat hirdesse.

Aki ezt a megbízatást hozzám való szeretetből teljesíti, az egy igazi szolga szőlőskertemben, akinek mindig áldásos lesz a munkája. És ha számomra kinyitja szívét és fülét, utasításaimat is állandóan megkapja vagy hallható beszéddel, vagy megérzésekkel, amelyek arra ösztönzik, hogy akaratom szerint beszéljen és cselekedjen. Mindenki hűséges szolgám, aki teljesen átadja magát, aki keresi akaratom teljesítését, aki egyedüli törekvésre méltó célnak ismert föl engem. Mert ez a szolga helyreállíthatja velem kapcsolatát, ami feltétlenül szükséges, hogy alkalmas eszközömmé válhasson, mert közelebb hozza az embereket hozzám és Országomhoz - és tetteit állandóan megáldom.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:4113.                                                                                                             1947. 08. 28.

Isten a tanítómester a közvetítők által is    I.

Amit tőlem kaptok, az nem csak az egyes embernek szól - annak aki szavaimat felfogja - hanem mindenkinek, aki ő általa jut szavaimhoz, így bizonyos mértékben a tanítványom, akit magam tanítok. A befogadóképesség különféle, és olykor teljesen hiányzik, de ez nem jogosít annak feltételezésére, hogy annak az embernek nincs lehetősége behatolni az igazságba. Ugyanez megfordítva - a másik nem azért bölcs, azaz van tele szellemi ismeretekkel, mert velem van direkt kapcsolatban. Az egyedüli döntő tényező az ember akarata, az önzetlen felebaráti szeretet, és hogy be akar hatolni az igazságba. Tehát én válaszolok mindenkinek, aki valamit kérdez tőlem. Elsősorban szavam közvetítése által a szolgák kapják meg. Nekik az a képességük, hogy szavaimat felfogják szívükben, majd leírják. Megadom nekik azt a képességet is, hogy helyesen fölismerjenek és hasznosítsanak mindent, majd a beszédben való jártasságuk által szabadon tudjanak beszélni róla. Tehát én tanítom azt is, akihez a közvetítő által jut el szavam, mert felismeri benne az én szavaimat.

De ha az az eset áll fenn, hogy szavaim a többszörös átadás következtében vesztett tisztaságából, akkor az igazság után vágyódó ember sem kap teljes meggyőződést, hanem kifogásokat tesz, amelyeket aztán szellemben felébredt tanítványaim cáfolnak majd meg.

A tiszta igazság mindig meggyőző a Szellem által tanított emberre. Hol lenne szeretetem, bölcsességem és erőm, ha az igazságot komolyan kérő embernek nem adnám meg? Milyen viszonyban lennék veletek gyermekeim, ha minden segítség nélkül átengednélek benneteket Ellenfelemnek?

Csak az akaratotokat kérem, hogy teljes komolysággal forduljon felém, hogy bensőtökben felismerjétek mennyire tudatlanok és tökéletlenek vagytok, és azért kértek engem, hogy elvezesselek a tiszta igazság megismerésére. Az így kifejezésre juttatott akarat feltétlenül meghozza az igazságot. De ezt az akaratot a legkevesebben juttatják kifejezésre, és akaratuk ellenére nem befolyásolhatom őket a helyes gondolkodásra, mert Ellenfelemnek is része van az emberek akaratában, mivel szabadon csatlakoztak hozzá.

Tehát meg kell tenni, hogy akaratukat megvonják tőle - és szétváljanak - gondolaterőmmel csak ezután gyakorolhatok befolyást. Én már csak arról gondoskodom, hogy megkönnyítsem az embereknek tévedésük felismerését, mert a lelki érettség elérésének ez a legnagyobb akadálya.

Amit Ellenfelem azzal a szándékkal tesz, hogy engem félretoljon, azt nem tűrhetem el. Kitartással és türelemmel kell küzdeni ellene. Ellenfelem soha nem győzhet, ahol megvan a legcsekélyebb akarat az igazság iránt.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:4114.                                                                                                            1947. 08. 28.

Isten a tanítómester a közvetítők által is   II.

Közöttem és az emberek között közvetítők csak azok lehetnek, akik földi vonatkozásban is élénken tevékenykednek. Készségesnek kell lenniük, és képesnek hogy állandóan dolgozzanak. Ez megkérem azoktól, akik szolgálatomba lépnek, és még inkább kérem akkor, amikor arról van szó, hogy egy nekem szolgálni akaró embert képezzenek ki, és tevékenységeire felkészítsék. Csak aki földi vonatkozásban is kötelességtudó és szorgalmas, azt lehet olyan munkába bevonni, ami - bár szellemit érint - megköveteli a testi munkát is, tehát bizonyos mértékben földi munkának is nevezhető.

Akit erre a munkára alkalmasnak találok, ahhoz elvezetem kegyelmi adományaimat, és ami kikerül a kezei közül - azt meg lehet nézni. Ez addig folyik így, míg maga is hozzá nem lát, hogy lelkét akaratom szerint alakítsa, és ezt a föntről jövő kegyelmi ajándék által ismeri föl. Akkor megérti, hogy munkája sürgős, felismeri a nekem dolgozók szellemi feladatát. De aki figyelmen kívül hagyja a maga lelki munkáját, az figyelmen kívül hagyja a közléseket is, soha nem tekinti föntről jövőnek, hanem csak földi munkát lát benne, ami nézete szerint teljesen haszontalan.

De én nagy súlyt fektetek rá, nem engedek belőle, állandóan figyelmeztetem: legyen fürge, és ne tévessze meg az emberek fölösleges beszéde. Nagy dologról, a legmagasabbról van szó, az emberek örök sorsáról. Aki ezt komolyan szem előtt tartja, az a közléseknek is nagyobb figyelmet szentel, és nem marad eredmény nélkül amit csinál.

/8. hó 29./ Hogy a közléseket magáévá tudja tenni, elsősorban a befogadónak el kell hinni, hogy azok föntről származnak. Ha ez a hite nincs meg, a fénylények nem tudnak bekapcsolódni a befogadó gondolatkörébe. Ilyenkor a többi ember is hajlamos lesz, hogy emberi részről való befolyásolásra gyanítson, és visszautasítsa azt. Feltétlenül szükség van a hitre, hogy Szellemem tevékenysége megmutatkozhasson az emberben, mert e nélkül nem adhatok ilyen kegyelmi adományt. Ezért ritka dolog, hogy ily módon megnyilatkozhassak az embernek, holott akaratom szerint akar élni, hisz bennem, szeret engem, és tudja, hogy mindenható és bölcs vagyok.

Hogy az ember elsősorban befelé figyeljen arra a hit ösztönzi. És ha érzékeny, fel tudja fogni a belső hangot, azaz minden érzést ki tud értékelni. Mert a belső hang felfogása kifinomult érzékelés és egyúttal szükségesség is, mert a földitől a Szellembirodalomig kell a kapcsolatot létrehozni. A Szellemi birodalom felé forduló gondolkodásnak párosulni kell azzal a szilárd akarattal, hogy Istennek szolgáljon. Mindkettő kifinomult fogékonyságot ad, és csak ez teszi lehetővé hangom felfogását.

Az eljövendő idő annyira nehéz lesz, hogy a könnyen hívő és gyenge hitű embereket megingatja hitükben. Én viszont lehetőséget adok minden embernek, /8. hó 30./ hogy ismeretet szerezzen az örök igazságról. Ezért nem közvetlenül beszélek minden emberhez, hanem a közvetítőn keresztül MINDENKIHEZ, tehát bizonyos mértékben ők is ugyanazt kapják, mint a tőlem tanított földi szolgák - csak éppen ezeknek a száján keresztül beszélek hozzájuk, hogy a gyenge hitűeknél a hitbéli kényszerítés lehetőségét is kikapcsoljam. Az általam adott szavakat úgy kell az embereknek nyújtani, hogy szabad akaratukkal elfogadhassák, vagy visszautasít-hassák. Ezért fenntartom magamnak az átadás módját, amennyiben szolgáimnak úgy teszem a szavakat szájukba, ahogyan az az embereknek a legjobb szolgálatot teszi, és utána gondolkodásra indítja.

Ezért a beszélgetések is olyan folyamatot vesznek amit én előnyösnek tartok, azaz szolgáim majd úgy beszélnek amikor szavaimat képviselik, ahogyan én akarom.

Az embereket ott kell megfogni, ahol érzékenyek, nehogy a szavak minden benyomás nélkül maradjanak, és ahol a gondolkodásuk téves, ott el kell kezdődni a küzdelemnek, mert elsősorban a tévedéseket kell eltávolítani. Ezt toleranciával nem lehet elérni, és a régi hagyományokra nem lehet tekintettel lenni. Aki értem küzd, annak a száj kardjával kell küzdenie, és emberek miatt nem lehet hűtlen hozzám. Szavaim fontosabbak, mint azok iránti szeretete, akiknek a nézete és élete ellentmond szavaimnak.

Azért félelmet nem ismerő, ijedelem nélküli küzdőket választok a Földön, akik a szavaimat érintő legkisebb ellentmondást is felfedik, akik közbelépnek mindenért amit a belső hang útján kaptak, akik ha igazságomat egyszer felismerték többé már nem távolodnak el tőle, és minden alkalmat felhasználnak szavaim terjesztésére. Én munkájukat megáldom... Hogy mennyire lesz mindez eredményes az embereknél, az az akaratukra, és igazság utáni vágyukra van bízva. Mert akaratuk szabad. Én az embereknek segíteni akarok hogy az igazságot fölismerjék, de nem kényszeríthetek rá senkit - meghagyom mindenkinek szabadságát.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr:5728.                                                                                                           1953. 07. 20.

Igazi világosság az éjszaka sötétjében – Igazi út

Könnyű volna megtalálni a felfelé vezető utat, ha az emberek figyelembe vennének mindent, ami mint útjelző van a szolgálatukra. Csak látnátok meg minden nektek adott jelzést, amelyek határozottan felfelé utalnak, és csak követnetek kellene, hogy helyesen menjetek.

Aki nyitott szívvel és látó szemekkel megy, az nem téveszthet utat, mert egy utat sem hagyok megvilágítás nélkül amelyen kereső emberek mennek, és mindig megtalálhatják amit keresnek.

Viszont hányan mennek minden gondolkodás nélkül, fejüket lehorgasztva, ezért aztán nem veszik észre, hogy nem értek el semmiféle célt, és azt sem tudják, hogy már lefelé mennek. A cél közömbös nekik, vagy nem is tűznek célt maguk elé, hanem sodródni engedik magukat a többiektől, akik hasonló felfogással vannak, és akik nem engedik, hogy az út sötétsége visszariassza. Ahol az út sötét, ott nem lehet észrevenni a leágazásokat, amelyek a világosság magasságába vezetnek!

Csak akit a sötétség nyomaszt, az keres kiutat, és meg is találja, mert ismételten kis világosságok villannak föl, amelyek a végcéltól sugároznak a sötétségbe, hogy a vándorlókat a világosság felé csalogassák.

A követeim azok a fényszikrák, akiket a Világosság Birodalmából küldök a Földre, és akik a sötétben hirtelen fölvillannak, arra indítva az embereket, hogy kövessék őket. A Világosság Birodalmának a követei soha nem sugároznak annyira világos fényt, hogy az elvakítaná az embereket, ragyogásuk enyhe, és ezért csak azok veszik észre, akik Istentől világosságot kérnek.

De amikor mindent sötétség borít, és egy ember sem tudja már, hogy hova forduljon, erősebb sugarat is bocsátok a Földre. Ez a szellemi ínség ideje, amikor már szinte semmi fény nem világít a Földön, amikor az emberek között már nincs igazság, ezért erős fényszellemek szállnak alá, hogy segítséget hozzanak, mert ha szokatlan módon is, de az igazságot mégis el kell vinni közéjük. Ilyenkor megmentők lépnek a Földre és hozzák a világosságot, a tiszta igazságot, amit már régen elvesztettek az emberek, azért jutottak a veszélyes sötétségbe.

De legyen akármilyen sötét is az éjszaka, a Földön a sötétség soha nem lesz áthatolhatatlan, mert a Világosság Birodalmának lakói harcba szállnak az emberekért, akik már nem találják a felfelé vezető utat, mert nem figyeltek a jelekre amelyek felismerhetővé tették azt. Ekkor hirtelen az történhet, hogy az út mellett egy fényszellem áll a vándorlók előtt - felismerhetetlenül - és megadja az irányt merre kell menni, hogy a célt elérjék. Útmutatónak jönnek, mert már senki sem tudja melyik útra kellene lépnie, és az utak hova vezetnek. De ezekre az útmutatókra is csak kevesen figyelnek, mert az emberek nem hiszik el nekik, hogy tudásuk van, és helyes tanácsot kapnak tőlük.

Viszont szeretetemnek már soha nem lesz vége, és az értem tevékenykedők sem fáradnak el a tudatlanok tanításában. Ezzel mindig kicsi világosságok gyulladnak, amelyek áttörik az éjszaka sötétjét, és mindig újra megmutatják a felfelé vezető utat. És aki követi az ilyen kicsi világosságot - még ha az gyönge is - az hamarosan tiszta, nagy világosságba jut, és tántoríthatatlanul megy tovább az útján, mert most már tudja hogy helyes úton jár, hogy az út célja én vagyok, és a célt biztosan eléri, mert én  kezemet segítően feléje nyújtom, támogatom és erősítem a felfelé vezető úton.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5682.                                                                                                           1953. 05. 23.

A túlvilági lelkek a szellemi munkát figyelemmel kísérik

Akárhol tevékenykedtek is az én Nevemben, áldásom ott van veletek. Csak adjátok át magatokat mindig vezetésemnek, így a helyes utat járjátok, az én akaratom szerint, és az én erőmmel dolgoztok.

A küzdelem mindig hevesebb lesz, a világosság és a sötétség növekszik, minél közelebb kerültök a véghez. A világosság mindenütt keresi az áttörést, de a sötétség hatalmai nem akarják beereszteni a világosságot, erős falakat építenek, hogy a lelkeket elzárják a nap világosságától. A küzdelem mindig hevesebb lesz, erős harcosokra van szükség, akik eljárnak a sötétség ellen, és nem félnek tőlük. Minden értem, és Országomért végzett tanító munka harci menet a sötétség hatalmai ellen, ami egy kis eredményt mindig hoz, mert rajta van áldásom. Akik az én igazságomért szállnak síkra, tehát világosságot visznek a sötétségbe, azok az én harcosaim - és magam vagyok ott, ahol harcosaim küzdenek.

Ott nem lesz teljes vereség, mert világosságom hordozói el vannak látva erővel, ezért az erős falakat is ledönthetik az én támogatásommal. Azért ne hagyjátok abba a munkát értem és Országomért, ha magatok nem is láttok eredményt. Ezek a világosság olyan sugarai, amelyek a sötét éjszakába küldik villanó fényeiket, és egyeseknek felismerhetővé teszik az utat, ami a világos reggelre vezet.

Szellemi munkát sohasem lehet fölöslegesen végezni, mert a túlvilág hasznosítja magának akkor is, ha a Földön elmarad az eredmény. A túlvilágon megszámlálhatatlan lény követi munkátokat figyelemmel, és hasznot húz magának belőle. Ők megkapaszkodnak minden reménysugárban, éhezik a világosságot, és a fény minden szikrája jólesően érinti őket. Ezért nem maradhat hatástalan egy fénysugár sem, semmiféle szellemi munkát nem tesztek fölöslegesen. A földi világot ne engedjétek előtérbe jutni, a Szellemi birodalom legyen mindig fontosabb. Tartsátok magatokat távol a világtól, és gondolataitokat küldjétek a szellemi világba, ahonnan bőségben sugárzik hozzátok a világosság, és csak a felvevőedény kell hozzá, hogy - mint világosság és erő - megmutatkozzon az embereken. Ti még hitbeli megpróbálásokat kaptok, mert magatok tesztek döntést, hogy melyik birodalmat, melyik utat választjátok magatoknak. A világ is majd elétek nyomul minden ingerével és csábításával, hogy figyelmeteket felhívja rá, és megnyerhessenek maguknak. De a Szellemi Birodalom is benyomul gondolataitokba, és akkor erősek és hűségesek maradtok hozzám.

Engem hívjatok, hogy megvilágosítsam Szellemeteket, hogy rendezzem gondolataitokat, hogy szemeteket, fületeket kinyissam a helyes és igaz iránt - és akkor nem hibázhattok, akkor világosság és tisztaság lesz bennetek, az én Országomat és igazságát akarjátok elérni. Ekkor győztetek afölött, aki sötétségben akar tartani benneteket, és azért minden eszközzel küzd ellenetek, akik értem - és így velem - harcoltok és majd győztök is a sötétség fölött.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5153.                                                                                                            1951. 06. 17.

A lélek megváltása a mélyből Jézus Krisztus által

Jézus Krisztus keresztje a bukottak számára a remény jele. Azok számára jel, akik boldogtalannak érzik magukat abban a helyzetben, amiben akár a Földön, akár a túlvilágon vannak.

Krisztus keresztje azt mutatja nekik, hogy helyzetükből van még menekülés; út, amire csak rá kell lépni, hogy a Sötétség  birodalmának mélységéből kijuthassanak a világos reggelre. Felfelé Krisztus keresztje az útjelző, amely soha nem vezet tévedésbe, mert ezt az utat az egyengette, aki a bűnös emberiség iránti szeretetből meghalt a kereszten. A mélységben lévő lelkekért vérével Ő fizette meg a vételárat, és mindenki felhasználhatja ezt a kedvezményt.

Minden léleknek nyitva áll felfelé az út, feltéve, ha Jézus Krisztust választotta céljául, hogy a mélyből hozzá jusson. Ekkor joga van a megváltásra, az Isteni Megváltó emeli fel a mélyből, és vére lemossa a bűnöket. Ki van egyenlítve a bűnösök adóssága, és ezért a lélekért nem volt hiábavaló a Megváltás Művének megtétele. Jézus Krisztus minden emberért meghalt, a jelen, a múlt és jövő emberéért is. Leszállt a poklokra, és a Megváltás Művének kegyelmeihez hozzájuttatta a mélység lelkeit is.

A túlvilági birodalomban lévő lelkek is - ha rászorulnak - megkaphatják megváltásukat, de sohasem Jézus Krisztus nélkül, mert vétkeiket csak kiontott vére teheti jóvá, és bocsánatát is kérni kell. A Szellemvilágban is el kell ismerni Őt, mint aki megvált a bűnöktől - e nélkül lehetetlen a sötétségből való menekülés.

Az ember Jézus a Földön egy felfoghatatlanul nagy szeretet-művet vitt végbe, ami még a túlvilágon is képes hatni. Irgalma követi a lelkeket, akik megváltás nélkül távoztak a Földről. A léleknek a túlvilágon éppoly szabadon kell akarnia mint a Földön, hogy megváltását Jézus  Krisztus által megtalálja, hogy szükségében irgalmát kérje, hogy szeretete megfogja és felhúzza a mélységből.

Ezért szükséges a Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről szóló ismeret, és az erős hit. Erről minden léleknek tudni kell, ha a Földön még nem értesült róla. Ez a munka itt messzemenően nehezebb, mint a Földön, mert a sötétség lelkei kevés ismerettel és felismerő erővel bírnak, ezért nem egykönnyen taníthatók.

Ennek ellenére helyzetük nem reménytelen, ha segítséget kérnek amikor rossz helyzetben lévőnek érzik magukat, tehát menekülni akarnak. Ha a lelkek makacssága nem nagy, könyörgő imával és szeretetteljes gondolati tanítással lehet ismeretet juttatni hozzájuk, ami képessé teszi őket, hogy gondolataikat maguktól fordítsák Jézus Krisztus, az Isteni Megváltó felé, és kiáltsanak hozzá. Az ilyen kiáltás - ha bizalommal teszik - nem marad meghallgatás nélkül. Egyengeti a felfelé vezető utat, amit a Megváltó segítségével lépésről lépésre megtesznek.

Tehát van megváltás a mélyből, de sohasem Jézus Krisztus segítsége nélkül!

Ezt a túlvilági lelkeknek is meg kell tapasztalniuk, különösen ha előtte gondolataikat sohasem fordították feléje - az Egyetlen felé, aki szükséghelyzetükből ki tudja menteni őket, és aki szeretetével és irgalmával folyton kész, hogy enyhítse a bajokat, megváltoztassa a kínos állapotokat, és boldogságot adjon helyette. De mindehhez a lény szabad akaratára van szükség. És ennek az akaratnak a megváltoztatásához kell a sok közbenjáró ima azok részéről, akik hisznek és szeretnek, és ezért segíteni tudnak azokon, akik még nincsenek megváltva.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:2929                                                                                                            1943. 10. 17

A bűn kiengesztelése Krisztus Megváltó Műve nélkül

Az ember vétkének nagysága változatlanul megmarad, ha Jézus Krisztus megváltó tettét nem ismeri el, így a vétkek árát az utolsóig le kell törleszteni - és tökéletesen egyedül kell ezt a döntést önmagával megvitatnia. Örökkévalóságokon keresztül kell vezekelnie, mert az ember vétke mérhetetlenül nagy. Nem a Földön elkövetett bűnök egyedül azok, amikért engesztelnie kell, bár azok is elegek arra, hogy mérhetetlen időkig ne kerülhessen Isten színe elé. Az egykori Isten elleni lázadás a nagy vétek, amit egy földi élet alatt nem lehet kiengesztelni, és ezért átkerül az örökkévalóságba, hogy egykor ott vigye végbe érte a kiengesztelődést.

A lény örökkévalóságokon keresztül szenvedhet a sötétségben, örökkévalóságokig kell szabadságát nélkülöznie, és viselnie a kínos kötöttség állapotát. Örökkévalóságokon keresztül nélkülöznie kell az isteni kegyelmi-nap ajándékait. Istentől legmesszebb, nagy távolságban van, keserű szükséget szenved, mert saját akaratából van Istennek ellenálló helyzetben, amiből kényszerrel nem lehet megszabadítani. Tehát szenved bűneiért, mert saját akaratból nem váltotta meg magát tőle. Viszont isteni akaratból nem váltható meg, mert az ellenkezik Isten szeretetével és bölcsességével.

Aki Isten mellől elbukott, az önmagát bünteti, ha nem fogadja el Jézus Krisztus általi megváltását - amikor nem ismeri el Krisztus áldozatát. Minden bűne meg lenne bocsátva, minden kötöttsége megszűnne, és minden engesztelést megtakaríthatna magának, ha Krisztus keresztje alá állna, ha engedné hogy vére megváltsa, amit Jézus Krisztus minden emberért, és azok vétkéért ontott. Az emberek iránti szeretetből hozta meg a nagy áldozatot, mert ismerte mit jelent a szenvedés hosszú útja a túlvilágon, mert megszánta a földi és túlvilági nagy szenvedések miatt, és meg akarta ezt rövidíteni - a vétket el akarta törölni, és az örök boldogság felé akarta fordítani az embert, hogy örökké boldoggá tegye. Krisztus kereszthalála az ára az örök boldogságnak, és általa minden vétek eltörlődött.

De egyvalamit föltétlenül megkövetel: az ember ismerje el a Megváltás Művét, kérje, hogy az ő vétke is azok közé tartozzon amelyeket kereszthalálával kifizetett. Különben változatlanul megmaradnak, és a földi halál után mint teher áttevődnek a Szellemi birodalomba, és a lény örökkévalóságokon át nem szabadul fel alóla - mert nincs annyi akarata, hogy önmagát megváltsa.

Ezért Jézus Krisztus az örökélethez vezető egyetlen út!

Nélküle csak pusztulás van - de vele megváltás! Nélküle az ember erőtlen, akarata Istentől elforduló. Vele azonban Istenhez törekszik, és az erőt tőle kapja a megerősödött akarat által, amit Jézus Krisztus neki vásárolt a kereszten. Jézus Krisztus ezért a világ Megváltója, minden ember Megváltója, akik bűneiket a lábához rakják, akik magukat hittel rábízzák, és segítségét kérik. Jézus Krisztus ezekért hozta meg keresztáldozatát, hogy bűnük minden adósságától megszabaduljanak.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6515.                                                                                                            1956. 04. 03.

Az Istengyermekség elérése – Kiérlelődési lehetőség

Egy órával sem hosszabbíthatjátok meg a magatok életét, amikor időtök elérkezett, és elszólítanak erről a Földről. A magatok akarata szerint a Földre sem térhettek vissza, bizonyosra vehetitek, hogy földi életeteket halálotok órájával végképp befejeztétek. Ami azután jön, az olyan birodalomban játszódik le, ami nem ebből a világból való, akkor sem, ha lelketeknek alacsonyabb rendű teremtésekben kell tartózkodnia, vagyis amikor állapota még nem engedi meg, hogy a világosság szféráiban tartózkodjon, de már semmiféle materiális teremtményre nincs szüksége. Ilyenkor mindig a Földön túli helyeken tartózkodtok, csak olykor Földhöz kötötten, mivel a korábbi tartózkodási helyetek mindig vágyakozva vonz - anélkül, hogy ezekkel érintkezésbe juthatnátok. Lelketek tehát nyerhet a testi halállal, de lehet, hogy primitívebb tartózkodási helyre jut, mint ami a Föld volt. Ez mindig megfelel annak a lelki érettségnek, amit mint ember elért. De a Földre soha nem megy vissza, hacsak egész különleges okok vagy feladatok nincsenek, de ezt nem lehet általánosítani.

A földi élet folyamán a lélek számára sok lehetőség nyílik, hogy a lelki érettséget könnyen elérhesse, ami megszabadíthatja minden nehézségtől, gyöngeségtől és sötéttől.

Ha az ember csak ezeket a lehetőségeket használja ki, lelke akkor is legyőzheti a halált. A halál számára az utolsó akadály, hogy szabadságban, világosságban és erőben élhessen. Ha ezeket az alkalmakat nem használja ki, akkor is egy bilincs esik le róla a halállal: a földi test szabaddá teszi a lelket - de ennek ellenére bilincsekben marad, mert még világosság és erő nélkül van, így csak oda helyezhetik, ahol szegényes állapotát fölismeri, és elérheti énjének megváltozását. De ez többnyire messzemenően nehezebb viszonyok között megy végbe, mint a Földön. Ekkor ugyanis mintegy visszalépett fejlődésében, és ezt szabad akaratával maga okozta magának.

A magasba jutáshoz mindig van út, mert számtalan érlelődési lehetőség van, az egész Teremtés  a maga számos csillagával mind erre nyújt lehetőséget. De a lélek egy hallatlan lehetőséget pazarolt el akkor, amikor a Földön megadatott neki az egyetlen lehetőség, hogy eljusson az Istengyermekségre - és ezt nem használta ki. Hogy ez mit jelent, az ti emberek teljes egészében nem fogjátok föl.

Viszont azok boldogsága, akik ezt a célt elérik, leírhatatlan. És ezt minden ember elérheti - ha akarja.

De a legjobb akarat sem használ a léleknek ha a Földön kudarcot vallott - még ha máshol mégis a magasság felé veszi útját. Elérhetetlen neki ez a cél, az Istengyermekség. Ennek ellenére boldogságra juthat, mindig tovább léphet a magasság felé, mert az isteni, atyai szeretet nem nyugszik, amíg a célt, az átszellemítést el nem érte minden lény.

Bár az ember elé tárják ezt az ismeretet, de csak kevesen hisznek, és kevesen veszik komolyan a dolgot lényük átalakításával. Kevesen érnek célhoz még a földi élet ideje alatt, és a Földet is csak kevesen képesek a halál alkalmával úgy elhagyni, hogy teljesen átszellemülve menjenek be a Világosság Birodalmába.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8288.                                                                                                           1962. 10. 01.

Az Ellenfél állandó támadása – Világosság-hordozók - Reinkarnáció

Nem szabad megijednetek, ha állandóan rátok támadnak olyanok, akiket Ellenfelem arra használ, hogy elerőtlenítse a tiszta igazságot, amit magam vezetek a magasból a Földre. Az én erőm mindig átjár, és ellenállást gyakoroltok a támadásokkal szemben, mert értem és az én megbízásomból dolgoztok. Hatalmam valóban nagy, és mindent félreszoríthatok, nehogy az emberek iránti szeretetem munkáját veszélyeztesse. Igaz, a végidőben sok "állítólagos" igazságot nyújtanak az embereknek, és nehéz lesz átjutni rajtuk, hogy fölismerjék, melyik a helyes. De sohasem lehetetlen, mert mindenkorra megígértem támogatásomat, ha az igazságban kívántok élni.

Majd azt fogjátok kérdezni, miért engedem meg mindezt, miért nem akadályozom meg Ellenfelemet, hogy az emberekre hatást gyakoroljon - hiszen úgy néz ki, mintha a legjobbat akarná!

Az emberek "szabad akaratáról" van szó. Ellenfelem meg akarja nyerni őket a maga számára, és nekem el kell ismernem ezt a jogát, mert követői egykor szabad akarattal követték, és emiatt lehetősége van, hogy küzdjön értük - ugyanúgy, ahogyan én is küzdök. De a döntés egyedül az emberek akaratától függ!

Tehát Ellenfelem igyekszik az embereket sötétségben tartani - amibe egykor ő taszította őket. Meg akar akadályozni mindent, ami világosságot tudna adni nekik, és ami által engem megismernének, és szabad akarattal ismét felém fordulnának.

A világosság egyúttal az igazság is, tehát mindent megtesz, hogy az igazságot aláássa. Ezért mindig a Világossághordozóknál, követeimnél próbálkozik, hogy a világosságot kioltsa. A leggyalázatosabb eszközöket használja ehhez. De teljesen tehetetlen lesz, amint munkálkodásával szembeállítjátok Jézus Krisztus Megváltó Művét, és Jézus Krisztusnak, az Isteni Megváltónak az oltalmát kéritek vele szemben. Akkor minden fáradozása hiábavaló!

Tehát nagyon, nagyon szükséges, hogy ti tisztába legyetek az ember Jézus Megváltó Művének nagy jelentőségével - akinek külső testében maga az "Örök Szeretet" rejtőzött. Szükséges, hogy jól megértsétek: Jézusban én lettem emberré, hogy Jézus eggyé vált velem - Istenével és Örök Atyjával. Ismernetek kell Isten "Megváltó Tervét" - minden teremtett lény velem való összefüggését, azt, hogy én teremtettem, hogy minden bukott ős-szellem átmegy az egész Teremtésen, és ismerni a visszatérés útját is!

Aki mindezt tudja, az a fejlődés további menetét is ismeri, ami földi élete után a túlvilágon folytatódik. Tudja, hogy végtelenül sok lehetőség van ami a Szellemvilágba érkező, de még megváltás nélküli lényt megváltottságra segíti, és a magasabbra fejlődés útját is ismeri. Azt is tudja, hogy a lény még lezuhanhat a mélybe, és hogy én milyen eszközöket használok, hogy az ismételten elbukottaknak megadjam a lehetőséget, hogy újból a Földön tehessék le akaratpróbájukat - amennyiben ismét oldott állapotban a Föld teremtményeibe lesznek száműzve. Világosságom hordozójának érthető, hogy miért kell ennek így lenni, miért kell betartani az Örök Rend törvényeit.

Tehát aki mindezt tudja, az visszautasít minden más tanítást, ami ennek a Tervnek ellentmond. Mert minden más téves gondolkodásról árulkodik, amit Ellenfelem befolyásolt a maga kívánságának megfelelően. A Szellemvilágban számtalan démon tevékenykedik az ő megbízásából, akik magukat és gondolataikat azokra az emberekre kívánják átvinni, akik ezt megengedik nekik. Nem szabad elfelejtenetek, a dolog mindig arra megy ki, hogy szeretet-tevékenységemet elerőtlenítsék. Megváltó Tervem szeretetbe ágyazódik, és bölcsességem hozta létre. Örök elhatározásom szerint viszem végbe, mert fölismertem milyen úton tud hozzám visszatalálni az elpártolt szellemi lény. Magam szálltam alá a Földre ezekért a bukott szellemiekért, hogy a Megváltás Művét végbevigyem - és minden lénynek biztos lesz a megváltása, ha engem felismer és elismer Jézusban, és bűneinek bocsánatát kéri.

Tehát valóban nem szükséges, hogy az emberek többszöri földi élettel engeszteljék ki bűneiket, mert hogy megszabaduljanak az ős-bűntől, ahhoz ezer földi élet sem lenne elég!

Ezt a vétket csak maga Jézus Krisztus törölheti el!

Ugyanakkor kereszthalálával eltörölte azokat bűnöket is, amiket az ember földi életében követett el. De a legkisebb bűnnel terhelve - tehát Jézus Krisztus bocsánata nélkül - egy emberlélek sem mehet be a Világosság Birodalmába. A lelkek, akik terhelve mennek a túlvilági birodalomba, sötétségbe jutnak, ami elég kínos állapot, hogy akaratuk és gondolkodásmódjuk megváltoztatására késztesse őket, hogy önmagukba nézzenek, és túlvilági barátaikra hallgassanak. Egyszer ezek a lelkek is eljutnak a magasba. De ilyen állapotban - tehát bűnnel terhelten - ismét visszahelyezni a Földre egyáltalán nem szolgálna  javukra.

A lélek ugyanabba a sötétségbe kerülne vissza, és a Földön sem járna más utat, mint azelőtt, mert Ellenfelemnek ugyanolyan hatalma van még a lélek fölött, önmagától pedig sohasem tudná kiszakítani magát tőle. A lélek csak a szereteten keresztül tud ismeretekre jutni. E nélkül Ellenfelemhez tartozik, az pedig sohasem engedi szabadon. És ha igen kemény lenne is az életiskolája, akkor sem javulna meg, vagy csak ugyanolyan gonosz gondolkodásra jutna. Először az Ellenfél hatalmától kell megszabadulni - és ez mindig csak Jézus Krisztuson keresztül történhet meg.

Csak amikor Jézus Krisztus belép az ember életébe, megváltása csak akkor van biztosítva. Ehhez valóban elég lenne egy földi élet. És ha nem elég - ezért az ember, vagyis a lelke az egyedüli felelős. Ekkor magára kell venni a sötétségben eltöltendő sorsot, ami nagyon kínos, és kínjai a legnehezebb emberi soroson is túltesznek. Örök Megváltó Tervemben minden lehetőségről gondoskodtam, ami fölemelkedésre segíthet egy bukott szellemet. De a Rend törvényét mindig betartom, és nem kell olyan eszközökhöz nyúlnom, amelyek nem használnak. Mert a már egyszer legyőzött állapotba való visszahelyezés nem nyújt arra garanciát, hogy a lélek biztosan a magasba jut. Ezért ez soha nem lehet az én akaratom! A szabad akarat érinthetetlen marad, és nem lehet a visszaemlékezést megadni a léleknek - épp a szabad akarata miatt.

Az ember Jézus a ti gyengeségetek miatt halt meg a kereszten, és megszerezte vele számotokra az átszellemített akarat kegyelmeit. A földi élet alatt ezt fölhasználhatjátok, és biztosíthatjátok általa megváltásotokat.

Bűneitek kiengesztelését EGY földi lét alatt kell végbevinnetek, és megkönnyebbülve mentek a túlvilági birodalomba. Ott már nem tiltakoztok szellemi barátaitok segítsége ellen, és hogy evégett sokszor nehéz földi sorsot kellett elviselnetek - ezáltal azonban magas érettségre és nagyobb fénybefogadásra juthattatok.

Ismét csak azt hangsúlyozom, hogy a lélek újra megtestesülése egyes eseteinek megvannak a Földön a maga különös okai - viszont soha nem történhet meg, ha nem előzi meg a Jézus Krisztus általi megváltás!

Ez a megváltás eltöröl minden vétket, és nincs rá szükség hogy a földi életben ezt még egyszer eltörölje. Szeretetben és bölcsességben én határozok minden földi élet fölött, akkor is, ha ezt nem ismeritek föl. Tudom, hogy az egyes léleknek mi szolgál a javára, hogy tökéletességét elérje,

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7144.                                                                                                            1958. 06. 13.

A jó szellemi erők segítsége

Ha valaki átadja magát azoknak a szellemi erőknek, amelyek az én megbízásomból tevékenyek, az mindig el lesz látva jó tanáccsal. Ilyenkor a hozzám forduló emberi akarat kéri tevékenységüket, és ez jogot ad nekik a gondozásra. Ezért állandóan adja át magát minden jóakaratú ember a Világmindenség jó erőinek, és tegye ezt mindig azzal a céllal, hogy az én akaratom szerint történjen minden vele. Tehát amikor szüksége van rá, várja teljes bizodalommal a Világosság Birodalmának segítségét. Egyetlen hívő ember sincs védelem nélkül, magára hagyatva, még ha úgy tűnik is neki, senki se gondol rá, és teljesen magánosan vándorol a Földön. Ha legbensőbb gondolatával felém fordul, mindig körülveszik a jóakaratú lények.

Ezzel a tudattal valóban minden ember gondtalanul járhatná útját a földi életben, mert soha ember nem lesz olyan hűséges és segítőkész hozzá, mint ezek az én megbízásomból tevékenykedő szellemi lények, akik mindig akaratomnak megfelelően vezetik. Ők mindig az én világosságomnak és szeretetemnek követei, akiket saját boldogságukra engedek emberi gondozottaik mellett tevékenykedni. Ahol jártok-keltek, az ő oltalmukban vagytok. Hatást gyakorolnak gondolataitokra, erre vagy arra figyelmeztetnek vagy óvnak, tevékenységekre ösztönöznek - és mégis csak azt csinálják, ami az én akaratom. Ezért Isten oltalmáról beszélhettek, úgy érezhetitek, hogy magam gondozlak, mert tudok mindenről, hogy mi tesz jó szolgálatot nektek. Ezért ejtsetek el minden aggódó gondolatot, nem kell szerencsétlenségtől félnetek, vagy hogy hibás lépest tesztek. Mindenkor tudnotok kell, hogy nincs aggódásra szükség, ha szilárdan hisztek atyai gondoskodásomban, és azokra az erőkre bízzátok magatokat, akiket magam bíztam meg őrzésetekkel.

Szíveteket pedig töltsétek meg teljesen szeretettel - mert akkor arra kényszeríttettek, hogy jelen legyek. És akkor valóban nem történhet már semmi rossz, mert annyira nyilvánvaló a velem való kapcsolatotok, hogy bezárul körülöttetek a fénylények köre, és ez annyit jelent, hogy sötét hatalom nem juthat olyan közelbe, hogy nyomorgathasson benneteket. De a szeretetben még mindannyian gyöngék vagytok - és annál erősebbek a félelemben! Ezt félelmet szeretném elsősorban elvenni tőletek, és biztosítani, hogy állandó védelemre számíthattok, csak legyen hozzám forduló az akaratotok. Azaz engem ismerjetek el Atyátoknak és Isteneteknek, és tudatosan törekedjetek felém azzal a kívánsággal, hogy én elfogadjalak a magaménak. Mert elsősorban ez a kívánság adja meg minden jó szellemi lénynek a jogot, hogy védelmüket megadhassák.

És ha félelmeteket már legyőztétek, akkor szeretetetek is állandóan jobban kibontakozik, a velem való kapcsolat is létrejött általa, amire már vágyakoztatok. Tudnotok kell, hogy minden világossággal telített szellemi lényt a szeretet teljesen betölt és ezért hatalma is van. Viszont tőlem elszigetelten ne hívjatok szellemi lényeket segítségül, mert ezt a kérést nem hallom meg - azonban egy másik helyen teljesítik, ha nem előzte meg akarati hozzám fordulás! Ezért a belém vetett hit ne formaszerű legyen, hanem eleven. Az eleven hit azt a szilárd hitet hordozza, hogy közelebb juttok hozzám, ahhoz, aki a már boldog szellemlényeket küldi hozzátok, hogy segítsenek, és akaratom szerint szolgáljanak nektek.    

                                                                                       Ámen

B.D.Nr:7867.                                                                                                           1961. 04. 09.

Isten végtelen szeretetet akar ajándékozni

Ha a Földön Isten akarata szerint éltetek, a mennyei boldogság tereibe kerültök.

De ne emiatt az ígéret miatt éljetek helyesen, hanem hozzám való szeretetből, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és azért készítek nektek mérhetetlen boldogságokat, mert szeretném a ti szereteteteket megnyerni! Szeretetből teremtettelek benneteket, és ez a szeretet nem szűnik meg soha. Amikor már ti is világosságban lesztek, megértitek a szeretet fogalmát, mert mint ember nem tudjátok még fölfogni mindaddig, míg a szeretet hiányzik belőletek.

Minden belőlem keletkezett lény számára boldogtalanságot jelent ha nem kap szeretetet, mert az az erőtlenség és világosságnélküliség állapota is, amiben nem lehet boldogan élni. Az én akaratom szerinti élet a szeretetben való élés, és ez visszahozza nektek a boldogság állapotát. Testi halálotok után Birodalmamba léptek, ahol soha nem sejtett boldogságok várnak, amelyeket szeretetem minden szeretetben visszatért gyermekem számára készített.

A szeretet nem tesz mást csak boldogít, és az egyesülést keresi, mert a szeretet oda akarja ajándékozni magát, boldoggá akar tenni - mert ez a szeretet lényege. És mert az én szeretetem túlságosan is nagy, és el akarta ajándékozni magát, ezért teremtettem magamnak lényeket, akiknek odaadhattam magam. Edényeket teremtettem, akik felfogták szeretetem folyamát, magam is összekapcsolódtam velük, és szeretetem sugara megállás nélkül áradt beléjük. Tehát mérhetetlen boldogságot készítettem nekik.

Hogy egyszer ellenálltak szeretetem sugarainak, annak megvolt a különös oka, de ez engem nem akadályozott hogy ezeket a lényeket szeretetemmel kövessem - csak maguk már nem érezték boldogítónak, ellenálltak, és elkülönültek tőlem.

Mivel a szeretetnek nincs soha vége, azért nem marad tétlen, és megpróbálja visszanyerni azokat, akik eltávolodtak. Az én szeretetem sem csökkent soha, hanem azon dolgozott, hogy szabad akarattal visszatérjetek. Mert egy lény sem képes örökké elzárkózni szeretet-sugaram elől. A szeretet ugyanis olyan erő ami nem marad hatástalanul. Mivel egyszer a lények ellenállása megenyhül, az ellenállás mindig kevesebb lesz, és a végén újra megnyílik a szeretet számára, hogy boldog lehessen.

És aki egyszer visszatalált hozzám, már örökké nem megy el, Már nem merül el a mélybe, mert amint megtette a mélységen át az utat, annak az a végeredménye, hogy újból eljutott a magasba. Eloldhatatlanul kapcsolódik hozzám, mert elérte a tökéletességet - amit én a lénynek nem adhattam meg, mert a szabad akarati tanúsítás szükséges hozzá, hogy magát tökéletességben megtarthassa. Szeretetét e nélkül is kikényszeríthetném, de akkor nem lehetne korlátlan boldogságról beszélni, mert a szeretet nem tűri a kényszerítést.

Szabad elhatározásból kell hozzám fordulnia, amit az ember azzal bizonyít, hogy a Földön akaratom szerint él, és szeretetté alakítja magát, mert az az ős-természete.

Az én Birodalmamban a szeretet a minden.

Nektek valamennyiteknek a szeretetnek ebbe a birodalmába kell eljutnotok, hogy amikor velem, Örök Atyátokkal összezárkóztok - akinek a szeretete megteremtett, és szeretete akkor is követ ha eltávolodtok tőle - mérhetetlenül boldogok legyetek majd.

Nem maradtok örökké távol tőlem, mert szeretetem erősebb mint a ti visszautasító akaratotok. Ti is megadjátok egyszer magatokat szeretetemnek, mert bennetek is fölgyullad egyszer, és eljut a legmagasabb izzásra - akkor én leszek szeretetek tárgya és célja, és meg is maradok az örökkévalóságokon át.

                                                                                       Ámen.

B.R.Nr:5680.                                                                                                           1953. 05. 21.

Visszavonulás a csöndbe – Eljövendő nyugtalanság.

Amíg a béke ideje tart, az ember - ha akar - visszavonulhat a csöndbe. Tehát csak önmagával kell küzdenie - amennyiben kikapcsol minden földi gondolatot és azzal foglalkozik, ami lelke szolgálatára van. Tehát visszagondol földi feladatára, önmaga kezdetére és céljára.

Ilyen gondolatokkal csak a földi világtól való visszavonulás óráinak perceiben tud foglalkozni. Csak keresse sokszor a visszavonultságot, a csöndnek azon óráit, ahol magáról gondolkodhat, és dolgozhat a lelkén. Nem tart már sokáig, és a világesemények nyugtalanságot okoznak, és ezáltal mindig kevesebb ideje marad a belső összeszedettséghez.

A világ majd előtérbe nyomul és teljesen kitölti a gondolatokat, az események egymást érik, és minden ember figyelmét leköti, hogy mi történik a világban. Akkor már nehéz lesz átadni magát a szellemi gondolatoknak, és már magas értékű lesz az is, ha az ember rövid, de gyakori gondolatot küld a magasba ahhoz aki tudja, miért alakulnak így az események ahogyan alakulnak, és ahogyan láthatók.

A Istennel való kapcsolat felállítása nagyon áldásos lesz, mert ezáltal az emberhez erő árad, amit életküzdelméhez felhasznál. Ha mindig arrafelé fordul ahol az erő van - az őt mindig ellátja. Erőtlenségét megszüntetni csak akkor lehet, ha az erő forrásával helyreáll a kapcsolat. Az események hatására pedig mindenki erőtlennek érzi magát, mert nyughatatlanul és fenyegetően hömpölyögnek, és igen szükségessé teszik az Atya és Teremtővel való kapcsolatot.

Amint sikerül, hogy az ember vissza tud húzódni a csöndbe, és párbeszédet folytathat Istenével és Teremtőjével, amint úgy tudja hívni az Atyát mint gyermeke, és tanácsot és erőt kér - a földi események visszavonulnak, és elvesztik ijesztő mivoltukat.

Az ember észrevehető módon érzi hogy erő árad hozzá, hogy szívébe bevonul a nyugalom és béke, és párosul azzal a gondolattal: Isten akarata vagy engedélye nélkül nem történhet semmi. Tehát minden ami történik, az ő akarata, vagy engedélye, tehát áldást is hozhat a léleknek.

Az embernek csak azt a komoly tanácsot lehet adni: keresse gyakran Istennel a kapcsolatot, minél többször tartsa meg a befelé fordulás óráját. Olyan viszonyt alakítson ki önmaga és Isten között, amely lehetővé teszi, hogy bármikor, és bárminő szükségben az Atyához fordulhasson.

Aki ezt az atya-gyermek viszonyt létrehozta, az majd mindig talál egy-egy csöndes órát, mert Isten közelebb áll majd hozzá, mint a világ - azt majd csak annyiban veszi tekintetbe, amennyi a testi élet fenntartásához kell. Ne engedje senki, hogy a világ rátegye a kezét. A világgal való küzdelem folyton fönnáll, és a világ annál kevésbé érinti, minél kevesebbet törődik vele. Még akkor is így lesz, amikor környezete a legnagyobb nyugtalanságot éli át!

Az Istenhez kapcsolódó ember, aki gyakran küldi gondolatait a magasba, nem engedi, hogy földi események ettől visszatartsák. Istennél szerez magának vigasztalást, erőt és tanácsot. Egyedül ez győzi majd le a világot. Viszont ő nem fél az eljövendő eseményektől, mérhetetlen erő árad feléje, mert állandóan kapcsolatban van az erő forrásával.

                                                                                       Ámen.