jó HA tudjuk

II. rész

 

 

 

A megváltás kegyelmei

 

Megszállottság

 

A megváltást csak Jézus adhatja

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

„Aki hisz bennem…” - A Megváltás Művének kegyelmei

Minden lélek tudatosan lép a földi útra

Az isteni szó hatása a túlvilági lelkekre

A teremtés-aktus magyarázata – A lények akaratáról

Gonosz hatalmak harca - "És ne vígy minket a kísértésbe"

Kísértés földi kedvtelések formájában

Magyarázat a gondolati és szóbeli megszólításról

Szókincs – Önszuggesszió - Lejegyzés

Megszállottság

Megszállottság - Az apák bűnadóssága

Az embertársért vállalt szenvedés

Isteni erő - Eleven hit - Csodatevések

A "Krisztus" szó magyarázata

"Aki megvall engem a világ előtt..."

Igazságérzet

A szavak befogadójának feladata: Krisztus torzított tanításának megtisztítása

Szellemi szeretettevékenység  -  A lélek ínsége

Szellemi adományok boldogító hatása a lélekre és a testre

Az Evangélium valódiságának bizonyítékai

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr:3445                                                                                                            1945. 02. 23.

„Aki hisz bennem…” - A Megváltás Művének kegyelmei

A jelenlegi idők követelménye, hogy igénybe vegyétek a Megváltás Művének kegyelmeit. Most majd bebizonyosodik, mennyivel erősebb lesz az ember akarata, ha Jézus Krisztus halálára hivatkozva kéri a kegyelmet és az erőt. Jézus Krisztus a kereszten a legkínosabb halált szenvedte, hogy az emberek szenvedése kevesebb legyen. Az emberek szenvedéseit a vállára vette és értük hordta a keresztet. Következésképpen megkíméli az embereket a fájdalomtól, ha hittel a kereszt alá állnak, ha Jézus Krisztus támogatását kérik, hogy vegye el terheiket, és hordozza helyettük.

Imájuk után ezek az emberek megerősödnek, mert megkapják a Megváltó Mű kegyelmét, az isteni Megváltó erőt közvetít nekik. Az ember megerősödik, minden aggódása eltűnik, nagyobb erővel tud a magasba törni, a földi szenvedés alig érinti - mert Jézus segíti a hordozásban.

De milyen kevesen hívják ily módon segítségül! Milyen kevesen állnak hittel mellette és a Megváltás Műve mellett, és milyen kevesen fogadják el tudatosan a megváltás kegyelmeit! Hívják Istent - de Jézusban nem ismerik fel! Ezért a szenvedés a Földön olyan méretű, ami már túl soknak látszik. Az embereknek pedig maguknak kell hordozni, magukra kell venni - mert nem hisznek Jézusban.

Ezért olyan nagy a szenvedés, az emberiség pedig akarat-gyenge, és - mert Jézus Krisztus nélkül járja az útját - óriási terheléssel kell a nagy, tisztító szenvedésen átmennie. Isten még a Földön alkalmat akar adni hogy Jézus Krisztust felismerjék, amennyiben megengedi, hogy maguk menjenek a Golgotára, hogy az leolvassza lelkük burkait, felgyújtsa szeretet-szikrájukat, járják Jézus követésének útját, és őt felismerjék mint a Világ Megváltóját.

Amikor a szenvedés célhoz segítette őket, hogy napjaik végén Jézust már nem utasítják vissza - akkor már sokat nyertek, és egykor hálásak lesznek, a szenvedést áldják, ami meghozta nekik az ismeretet. De a földi szenvedésüket csak úgy tudják csökkenteni ha mély hittel kérik: segítse őket a kereszthordozásban.

Akik pedig megvallják Jézus Krisztust, azoknak megszűnik az akarati gyengeségük. Elkeseredés nélkül mennek át a szenvedések idején, mert erőt szereztek, igénybe veszik a megváltás kegyelmeit. Tehát már nem hiányzik belőlük az erő, és segítségével felülemelkednek mindenen, elvégzik amit a világ kér tőlük, és szenvedés sem nyomasztja őket.

Mert Jézus Krisztus hordozza értük a szenvedést, Ő hal meg az emberiség bűneiért, következésképpen a bűnök büntetését is magára veszi. Az ember megtisztulva kerül ki a földi életből - csak kérje Jézustól mély hittel bűnei bocsánatát. Neki a fájdalomra - mint a tisztulás eszközére - nincs szüksége, de a hitetlen embereket, ha még nem teljesen megrögzöttek csak a szenvedés mentheti meg.

A megváltás kegyelmei korlátlanul állnak az emberek rendelkezésére, és bármikor kérhetik. De hatástalan marad ott, ahol Jézust visszautasítják, holott földi sorsuk valóban nem könnyű.

Itt az idők vége, és ha az embereket meg akarom menteni, ezt az időt még ki kell használnom. Aki hisz Jézus Krisztusban, az tudja hogy nincs elveszve, és minden bajában a kereszthez menekül. Biztos hogy nem kér hiába.   Szenvedése elviselhetőbb lesz, akarata erősebb, és ereje megnövekszik minden szellemi és testi szükség legyőzésénél. Életküzdelmét megállja, életútja eredményes lesz, szellemileg erősödik, és elnyeri az örökéletet.

Maga Jézus Krisztus adta az ígéretet: "Aki hisz bennem, az nem hal meg, hanem örök élete lesz."

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7146                                                                                                             1958. 06. 17.

Minden lélek tudatosan lép a földi útra

Sokan nem tudják, hogy a földi testbeöltözést teljes szabad akarattal teszik meg, és mielőtt megtestesültek volna nem hallgatták el előlük leendő életsorsukat sem. De ez az ismeret nem tartotta őket vissza, mert azt is felismerték, ezzel befejezhetik a már túl hosszú és kínos állapotot, amiben vannak. Tehát nem vonakodtak, hogy mint emberek a földi élet útjára lépjenek. De hogy a földön szabad akaratukat sérelem ne érje, erről elvétetett a visszaemlékezésük. Ez a tény emlékeztesse mindig arra, hogy akár így, akár úgy él a Földön, nem tiltakozott ellene akkor, amikor egész élethelyzetét, sors-szerű életfolyamát bemutatták neki. Nem kényszeritették volna annak elfogadására, ha maga nem egyezik bele.

Bár a Földön ezt nem akarják elhinni, de szolgáljon vigasztalásul azoknak, akiknek nehéz életsorsot kell hordozniuk. Tudniuk kell, hogy ez eredmény is ennek megfelelő lesz. Lehet, ez lesz az utolsó, fájdalmakkal teli út, amit a Földről való távozásuknál egy minden nehézség nélküli sorssal cserélnek fel. Gondoljanak arra is, hogy nem tart örökké az idő, amit a Földön kell tölteni.

Sokan lesznek akik kudarcot vallanak, holott egykor készen voltak hogy eredményesen megtegyék ezt a rövid földi utat. Ha Istennel fenntartják kapcsolatukat, belőle merítenek, nem is lesz erőben hiányuk. Ha nem így döntenek, az a saját szabad akaratuk döntése - és azt semmiféle módon nem befolyásolják. Nagyon magas az ár amiért a küzdelem folyik, és az a földi életben megér bizonyos megerőltetést.

Az embernek - illetve lelkének - nem lehet ajándékba adni a boldogságban való élést. Ezt neki magának kell megszereznie, küzdenie kell, hogy megszerezhesse a szabadságot, a világosságot, és az erőt. Magának kell azt az akaratot létrehoznia, hogy ezekben győztes lehessen. Ezt meg lehet tenni minden élethelyzetben, és minél keményebb a küzdelem, annál magasabb amit elér.

Ha meggondoljátok hogy a földi életben bizonyos világi célok elérésére mennyire nekifeszültök - és amely célok valóban össze sem hasonlíthatók ezzel a magasztos céllal - akkor pontosan tudjátok, hogy minden a magatok akaratán múlik, bevetitek-e magatokat ebbe a küzdelembe. Most is hasonló szilárd akarattal kell küzdenetek, amikor összehasonlíthatatlanul nagyobb a tét, mint amikor csak földi sikerért és boldogságért folyik a küzdelem. Arra is gondoljatok mindig, hogy egykor készek voltatok megjárni a földi utat - és akkor ebből is bizonyosságot meríthettek. Azt is tudjátok, hogy EGY valaki oldalatok mellett kísér, aki mindig kész, hogy ellásson erővel, és támogasson. Segít legyőzni a legnehezebb élethelyzeteket - de természetesen csak ha erre megkéritek. Senki élete nem múlik a véletlenen, az a maga lelki érettségének a megfelelője, és előbbre viszi leendő boldogságát. Az ember ura lesz helyzetének, ha Istentől kér erőt. De hiába éli életét, ha csak a maga erejére támaszkodik, és ezzel annak a kezeibe adja magát, akitől földi életében szabadulni kellett volna

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7695                                                                                                            1960. 09. 09.

Az isteni szó hatása a túlvilági lelkekre

Minden lélek úgy tekintheti szavaimat mint ami neki magának szól, legyen az ember a Földön, vagy lélek a túlvilágon - ha szavaimat önszántából, szabad akaratból hallgatja. Szavam minden éntudatú lénynek szól, ha megnyitja magát beszédemre, azaz hajlandó meghallgatni. Beszédem boldogságot jelent azoknak is, akik testüket már letették, mert attól függően, milyen érettségi fokon vannak, és mekkora a kívánságuk - erő és világosság járja át őket is. A földi emberek nem érzik mindig az erő áramlását, mert nem tartózkodnak folytonosan a szellemi terekben, testük pedig földi benyomások alatt van, és így test-érzetük van előtérben.

Ennek ellenére a lélek erőt kap, amit hasznosít. Nagyon jelentős tény, amikor a nekem szolgáló ember magába fogadja szavaimat. Ebben a folyamatban ugyanis számtalan lélek részt vesz, a Szellemi birodalomban nincsenek előttem határok, szavam felhangzik az egész végtelenségben, felfogják a világossággal telített szellemek is, és boldogan magukba szívják. Így jutnak állandó mennyei táplálékhoz, állandó erőhöz és világossághoz. Csak önként és szabad akarattal kell az embernek döntenie, és ő is megkapja a táplálékot, ami a lélek szellemi étele, és elvezeti az érettségre. Tehát mindig az ember, és a túlvilági lélek szabad akaratától függ, hogy számukra is felhangzik-e a szavam.

Ha akaratuk ezt megengedi, boldognak mondhatók. Mert aki egyszer szabad akaratból meghallgatja szavaimat, az már szeretetem erőáramlata alatt marad, és ha azt elfogadta, mindörökké nem megy már tönkre. A felfelé fejlődés útját eredménnyel megteszi, garantáltan elhagyja a mélységet, magasabbra lép, mert tőlem állandóan erőt és világosságot kap.

A Szellemi Birodalomban a szellemiek megváltását lehetetlen volna végbevinni, ha nem lehetne ott is Evangéliumomat hirdetni. Pedig ott sokkal nehezebb meggyőzni a lelkeket, mint a Földön. De ahol szavam felhangozhat, ott a lelkek kételkedése is csökken,  - és mert nélkülözniük kell a földi javakat és örömöket - csak körülnéznek egyéb javak után. Ilyenkor a részemről elhangzott szavak szokatlanul megindítják, és gondolkodóvá teszik őket. Megtörik a jég - most már újra várják hogy meghallhassanak - és nem mulasztják el, ha erre alkalom nyílik.

A szellem-lények megváltását csak szavam hozhatja létre, mert akaratomat hirdeti. Szavam az az Evangélium, amit mint ember Jézus hirdettem a Földön - és a lelkek csak szavam által juthatnak Jézus Krisztus, és a Megváltó Mű megismerésére. Minden túlvilági léleknek, és minden Földön tartózkodó embernek el kell találnia Jézushoz, az Isteni Megváltóhoz. Akkor egyúttal engem is megtalálnak, és már elismerik azt, akit egykor megtagadtak. Ezt csak szavam viheti végbe, mert ez kapcsolatot teremt a Teremtő és teremtmény között. A lelkeknek a túlvilágon semmi ismeretük nincs, azt el kell vinni hozzájuk. Őket közvetlenül nem szólíthatom meg, de rajtatok keresztül képesek meghallani szavamat - ha ti gondolatilag előadjátok nekik, vagy magatok megnyíltok és szavamat magatokba fogadjátok - mert ekkor ezek a lelkek is részt vehetnek a közléseken. Nem lesz semmi akadálya, hogy szabad akarattal közelebb menjenek hozzátok, ott tartózkodjanak, és meghallgassák mit mondok földi szolgámnak. Ez a munkátok is nagy áldást hoz nekem és Országomnak, mert így is hozzá lehet járulni a még éretlen szellemi lények megváltásához. Szavam ezeknek is felhangozhat, és nem marad hatás nélkül bennük. Ilyenkor tudatosan magatokhoz hívhattok lelkeket, akik a Földön közel álltak hozzátok. Szavam felhangozhat ezeknek is, és biztosak lehettek, irántuk érzett szeretetetek miatt is gondolok majd rájuk. Erőt adhatok nekik, ők készségesek és felvevőképesek lesznek - és hamarosan állandó környezetetekhez tartoznak, mert amint szavam egyszer megérinti őket, attól kezdve már mindig hallani szeretnék, és ebben senki nem korlátozza őket.

Gondoljatok mindig ezekre a lelkekre is, próbáljatok segíteni rajtuk, és áldásom lesz munkátokon. Eredményesen munkálkodtok így értem és Országomért. Mindenkinek segítséget adtok aki még nincs megváltva, mert a megváltás munkája tág köröket húz - mindig újabb lelkeket lehet megnyerni hozzá, és a sötétséget felcserélhetik a világossággal.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8878                                                                                                            1964. 11. 01.

A teremtés-aktus magyarázata – A lények akaratáról

Látszólagos az ellentmondás, amit felfedezni véltek, viszont ha magyarázatomat elfogadjátok, mindjárt helyesen értitek. Minden lény az én erőmből keletkezett. Az erőm az első-teremtésű szellememhez áradt. Ez elől az erő elől mindaddig nem tudott elzárkózni szabad akaratából, amíg tőlem való eltávolodása hiánytalanul végbe nem ment. Erőm mindaddig áradt hozzá, ameddig új lények teremtéséhez akarta használni. Ezeket a lényeket átjárta szeretet-erőm tehát tökéletesek voltak. De azoknak is kellett lenniük, mert nem volt semmiből hiányuk: sem világosságból, sem erőből.

Belőlem nem indulhatott ki semmi, ami hiányos lett volna, és teljes bukása előtt Lucifernek rendelkezésére állt szereteterőm - mert a teremtő-aktus mindvégig a legnagyobb boldogság volt számára. A lények pedig az ő akaratából - és a belőlem való erő felhasználása által keletkeztek. Minden lényben lehetett valami az ő akaratából is. Lucifert minden teremtő aktus boldoggá tett, mert átsugározta mérhetetlen szeretet erőm, ezért a teremtés pillanatában feladta titkos ellenállását - tehát az akaratát - és magát teljes egészében átadta szeretet-erőmnek. Csak amikor már szabad akaratból teljesen elfordult tőlem, akkor lett vége teremtő erejének. Mert a teremtett lények végtelen seregében ő a maga hatalmát látta, és visszautasította szeretet-erőm további odavezetését. Bukásának ideje örökkévalóságokra terjedt, és ez idő alatt akarata is lassan megváltozott - végül már teljesen ellenem irányult.

A teremtett lényeket az ő akarata is nemzette, ezzel a lény akaratát megpróbálta befolyásolni, hogy az ő Istentől elforduló akaratát átvegye. De ugyanakkor az én teremtményeim is, ezért minden lénynek megadtam az önrendelkezési jogot - ha netalán dönteni akar közte és köztem.

Szeretetem világossága annyira átsugárzott minden teremtményen, hogy az felismerte nemzőjét. Nem kellett elbuknia, éppúgy fordulhatott volna felém is, még ha láthatatlan voltam is számára. Tehát arról van szó: ha Lucifer a maga akaratát bele is helyezte a lénybe, akkor sem kell alatta azt érteni, hogy Lucifer meghatározhatta a lények elbukását. Erről minden lény külön maga tette meg a döntést. Mert éppúgy mint nemzőjének, neki is szabad akarata van, és nem kell ugyanúgy gondolkodnia mint annak. A világosság neki is teljességével világított. Tökéletlenné akkor lett, amikor ezt a világosságot nem használta, amikor jobb belátása ellenére megmaradt annál az akaratánál, ami tökéletlenné tette. Mert ős-eredetében mint magasan tökéletes lény lett kisugározva a létbe, és ez már abból is látható, hogy olyan lények is elbuktak mellőlem, akik az ELSŐK-höz tartoztak, akiket kettőnk szeretet-akarata nemzett. Azok akarata is szabad volt, és megválaszthatták, hogy kinek akarnak szolgálni. A szellemek elbukása végtelenül hosszú időre terjedt ki, és ezalatt Lucifer akarata folyton változott - egyszer hozzám állt, máskor ellenem - ahogyan szeretet-erőm befogadása ösztönözte. Ugyanilyenek voltak a teremtett lények is. Akaratuk egyszer az enyém volt, egyszer Luciferé. De tökéletlenségről csak akkor lehet beszélni, amikor világossá vált bukásuk, és az mellett döntöttek, aki fényözönben ragyogott előttük. Minden teremtőaktus egy szeretet-erő csere volt, ami a Fényhordozót boldoggá tette, ezért csakis tökéleteset hozhatott létre.

A szabad akarat pedig isteni ajándék, tehát nem kellett hogy bukáshoz vezessen. Helyesen használva a lénynek mérhetetlen boldogságot hozhatott. Ezzel minden lénynek lehetősége volt, hogy akaratának helyes irányt szabjon, és volt hozzá ereje is épp azért, mert a maga világosságában felismerte, Lucifer hova akarja  kormányozni.  Tehát a döntése - hogy Lucifert a mélységbe követte - nem állítólagos "hiányosságán" múlott amit nemzőjétől kapott, hanem a saját akarata volt, amely a tiszta felismerés világossága mellett történt. Lucifertől tehát semmiképpen sem volt előre megterhelve egy Isten ellen forduló akarattal, mielőtt megkapta volna az önrendelkezési jogát. Belőlem keletkezett, tökéletes volt.

                                                                                                                                    1964. 11. 02.

Önmagamnak én nem mondhatok ellent, közléseimben a legtisztább igazság van. Ami vele ellentétben van, az nem az én Szellemem. Ellenfelem azon fáradozik, hogy zavart okozzon bennetek, és ez akkor sikerül neki, ha velem nem elég szoros a kapcsolatotok. Ha a magatok gondolkodásával lehetővé teszitek neki, hogy a fogalmakat összezavarja. Ha nem vagytok olyan kapcsolatban velem, ami megengedné hogy közbenyúljak, és megvédjelek az éretlen szellemek tevékenységétől.

Azok mindig megkeresik azt az embert, aki nem elég komolyan kapcsolódik hozzám, és meglévő világosságát igyekeznek kioltani. Minél komolyabban törekszik hozzám szeretet-világosságom befogadója, annál biztosabban hangzik fel benne szavam, és ez a biztosan tiszta és áttetsző szó visszautasít minden rossz szellemet, ha egy világosság-hordozót akar szorongatni. Minél nagyobb vágy ég világosságom hordozóiban az igazság után, annál inkább meggyőződhet a neki nyújtott gondolatok igazságáról. Ezért akarom, hogy megvizsgálj minden írást, mert ellenfelem bizonytalanságot akar ébreszteni az emberekben. Azt akarja elérni, hogy kételkedjetek annak igazságában, amit nektek hirdetek.

Ti viszont bizonyítsátok be hiteteket, és ne engedjétek magatokat eltántorítani szavam igaz mivoltától. Szellemeteket én mindig megvilágosítom, hogy egyáltalán tartalmaz-e tévedést amit leirtatok - és ha igen, az mikor nyomult közéje hogy tevékenységemet elerőtlenítse.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:334                                                                                                               1938. 03. 16.

Gonosz hatalmak harca - "És ne vígy minket a kísértésbe"

Ne legyen gondod gyermekem. Majd mindig jobban és jobban sikerül, hogy megsemmisítsd a gonosz erejét - ami még mindig körülvesz, mert nem akarnak engedni az irántad való harcban. Minél bensőségesebben törekszel a velem való kapcsolatra - annál hatástalanabbak lesznek. A világi okos embernek is védekeznie kell ellenfeleivel szemben, mert csökkenteni akarják hírét és teljesítményét - ugyanígy a szellemiben törekvő embert is érik ellenséges bosszantások. A lelket akarják elgyöngíteni - és hogy ezt elérhessék mindenre képesek.

Ha az ellenfél oldaláról ennyire üldöznek valakit, annak rendkívüli nagy akaratra és erőre van szüksége hogy ellen tudjon állni. És tudjátok ugye, ha hozzám akartok jutni, küzdenetek kell. Enélkül a fizetést - az örök boldogságot - nem vehetitek át. Olyan nagyon nehéz az út amikor tudjátok, hogy végtelen boldogság vár ott rátok ahol engem színről-színre láthattok? Vegyetek mindent türelmesen magatokra, ne engedjétek magatokat aggódóvá és kicsinyessé tenni, maradjatok meg az imában - és minden kísértés elmegy mellettetek, ti pedig minden veszély után erősebbek lesztek.

Az én akaratom, hogy győznie kell annak, aki bennem látja a célját. Elhagyhatom-e azt, aki felém nyújtja kezeit, és hozzám kívánkozik?

A Föld a siralom völgye. Nektek készült, hogy itt elérjétek rendeltetéseteket. Ezért kell megadni minden gonosz hatalomnak a lehetőséget hogy értetek harcoljon, és ti rajtuk kipróbálhassátok erőtöket, mert e nélkül nem éritek el a végső célotokat.

Viszont a lélek minden bajában elég, ha a Mennyei Atyát kiáltva kéri: "Ne vígy minket a kísértésbe!" Ekkor a kísértés nem tudja legyőzni az akaratot, mert a Atyától olyan értékelést kap, mintha ellenállást tanúsítana ellene.

Váljon bennetek tudatossá: ha az Istenséget meg akarjátok ismerni, ki lesztek téve az ilyen próbáknak - hacsak folyton nem kéritek Isten segítségét. Ezért vigyázzatok minden gondolatra és cselekedetre, nehogy a gonosz befolyása vezesse - ekkor még méltóbban és tisztábban vehetitek magatokba tanításomat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:2778                                                                                                            1943. 06. 18.

Kísértés földi kedvtelések formájában

Ne higgyétek, hogy ellenfelem tiveletek azért nem foglalkozik, mert ti úgyis Isten felé törekedtek. Amíg az embernek gyenge az akarata, addig az ellenfél korlátlanul tevékeny. Csak az erős akaratot nem tudja legyőzni, csak az tud ellenállni. Mindig az akarat a döntő, hogy a kísértés hatalmat kap-e az ember felett. Ha pedig gyengül az akarata, a kísértés befolyása ismét erősebb. A kísértések a legkülönfélébb formában lépnek eléje, ezért kell állandóan küzdeni, erőt és kegyelmet kérni, hogy akarata megerősödjön. Figyelnie kell, nehogy a gonosz támadása elbuktassa, és imádkozzon, mert megéri a küzdelem. A maga csábításával a világ állandóan ott van az ember szeme előtt - és az ellenfélnek ez a leghatékonyabb fegyvere, hogy az embert elbuktassa. Az embert minden elválasztja Istentől, ami a világhoz tartozik.

Az ember birtokában nem lehet egyszerre Isten is és a világ is. Az egyiket fel kell áldoznia ha a másikat meg akarja nyerni. A világ azonban csak látszatra nyújt javakat. Ezek fantomok, amelyek az embert csak átmenetileg teszik boldoggá - majd összeroskadnak a semmibe. Maradandó értékük nincs, de mégis megzavarják az embert a szellemi értékek megszerzésében, mert eltérítik a szellemi törekvésektől - és ez visszalépést jelent a fejlődés útján.

Az ellenfél megállás nélkül arra vigyáz, hogy távol tartsa Istentől az embert, ezért ismételten emberi kedvtelések formájában lép eléje. A világ örömeivel csalogatja, érzékszerveit igyekszik ezekre irányítani - tehát hűtlenné akarja tenni. Ha a kísértéssel szemben az ember nem állít erős akaratot, általa elbukik, és a játszmát az ellenfél nyeri meg.

Az ember teste élvez, de lelke szükséghelyzetbe jut, mert ugyanolyan fokon szűkölködik, amekkora a földi élvezet volt. Ha a testtel szemben a lélek érvényesül, akkor sikerül neki hogy elégedetlen hangulatba vigye a testet. Ez benső figyelmeztetés és óvás, amely a benső hangon, a lelkiismeret hangján keresztül jut el az emberhez - ha figyel rá. Ha észreveszi a benső hangot, akkor mindent megtesz hogy legyőzze a világhoz való kötődést, és nagyobb akarattal fordul ismét a szellemi törekvés felé. Ez az akarata erőt és kegyelmet hoz neki, hogy szándéka sikert hozzon.

De van hogy a világ hangja az erősebb, és a benső hangot meg sem hallja. Fokozatosan süllyed a világi élvezetek sodrásába, élvezni akar, és az ellenfél hatalmába kerül. Az mindig erősebben köti magához, megadja amit a világ nyújtani tud, és képtelenné teszi a szellemi javak befogadására. Ezzel akaratát megkötötte, és nehéz megszabadulni. Mert magának kell elfordulni attól, amihez engedte leláncolni magát. És még időben kell Istenhez fordulnia, hogy a kegyelem és erő kifejthesse hatását!

Ezért óvakodjatok a világ támadásaitól. Vegyétek fontolóra: Isten ellenfele újra és újra elétek lép, és csak a ti akaratotok tudja megfékezni. Imádkozzatok és őrködjetek, hogy az akaratotok elég erős legyen. Figyeljetek a veszélyekre, amelyek világi kísértések formájában folyamatosan leselkednek rátok. Kérjétek az isteni erőt hozzá, hogy ellen tudjatok állni, mert minden bukás szellemi visszalépés - és minden magatok felett aratott győzelem közelebb visz a célhoz.

Amit Isten nyújt azt soha nem lehet világi javakkal, örömökkel, kedvtelésekkel pótolni. Legyetek éberek, és váljon bennetek tudatossá, hogy Isten ellenfele állandóan szorongat, mert el akar buktatni. Ezért Istentől erős akaratot kérjetek, hogy ellen tudjatok állni minden kísértésnek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8488                                                                                                            1963. 05. 05.

Magyarázat a gondolati és szóbeli megszólításról

Hányszor adtam már felvilágosítást, hogy minden gyermekemmel beszélek, aki hallani kíván. Tehát aki folytonosan összekapcsolódik velem, annak gondolatai is az igazságban mozognak. Ennek következtében az is helyes amit kimond, hogy az emberekkel közölje magát, akaratommal nem szegül szembe, mert ő is odaadó gyermekem, őt is én vezetem, tehát nem mozog hamis gondolatok között.

Ezt a magatartást egy állandó szeretetre való figyelmeztetés jellemzi, mely azon fáradozik, hogy embertársai is szeretetben éljenek - és ez az akaratomnak mindig megfelel. Tehát nem kell megakadnotok az olyan beszéden amely folyton irántam, és a felebarát iránti szeretetre utal. Ez nem hamis gondolkodás, inkább gondolati szellemi kincs, amelynek a kiindulása én vagyok - és ezért jónak kell lennie. Ezt a földi gyermeket - aki hiánytalanul átadja magát nekem - szeretetem átsugározza, és ez a beléje sugárzott szeretetet ismét kifelé, az emberekre akarja sugározni. Ezt fel és el kell ismernetek, tehát az ilyenről nem állítható hogy hamis próféta, hiszen isteni szeretettanításom terjesztése a célja.

A tőlem jövő gondolati befolyás nem is tagadható le, de hogy tőlem szavakat is kap, azt már nem lehet elfogadni, mert annak más különféle feltételei is vannak. A szóátvitel kizárna minden tévedést. Ha az ember teljesítette a feltételeket - ami lehetővé teszi a tőlem induló szóátvitelt - akkor beszédem formája is felismerhetővé tesz engem. Akkor már nem mértékadó az illető ember képzettsége és ismeretbeli foka, mert a lénytől, és az emberi körülményeitől függetlenül szavam teljes tökéletességében sugárzik. Akkor már nem tagadható le, hogy a szavak tőlem erednek, mert az ember mint olyan nem rendelkezik azzal az ismerettel amit itt bár egyszerű, mégis tökéletes formában nyilvánosságra hoz. Az odaadó földi gyermek gondolkodását is én kormányozom, és ő a reá jellemző beszédmóddal adja tovább gondolatait. Ez is áldás lehet az emberek számára, mert gyakran hamarabb elfogadják, mint a közvetlenül belőlem induló szavaimat.

De hidd el ahol közvetlen beszéddel nyilatkozom meg, ott azt akarom hogy felismerjenek: én vagyok a szavak adója, aki a legtökéletesebb, és akinek minden lehetséges. Ezért beszélek az egyszerű és szelíd földi gyermekeken keresztül közvetlen formában, mert azok ezt lehetővé teszik - ők az én választottaim, hogy közvetítsenek Isten és ember között. Nekik nincs különös forma és beszédtehetségük, amit én használok amikor kinyilatkoztatást adok. Emberi és ismeretbeli képességüket messze meghaladja az a fajtájú és tartalmú beszéd, amit általuk a Földre vezetek. Kell hogy az emberek felismerjék: csak egy tökéletes lény lehet ennek az adója - és ezt az embereknek el kell fogadniuk, mint feléjük nyújtott különleges kegyelmet. A közlemények igazságában nem kell kételkedniük, mert én csak tiszta igazságot vezetek a Földre.

Ezeket világosan meg kell mondanom, mert téves nézetek ott tudnak belopódzni és beépülni, ahol bizonyos szellemi gőg elhiteti és föléleszti az előző magas rangú megtestesülések hitét. Csak a gondolati ellentmondások teszik lehetővé, hogy egyéb gondolatok becsusszannak, mert az ember állandó kísértésnek van kitéve. Hogy az ellennek fontos a jóakaratú, felém forduló emberek megzavarása - ez a tény legyen messzemenő előrelátásra, mély alázatra, és mindig bensőségesebb hozzám csatlakozásra való figyelmeztetés, mert egyedül ez véd meg a támadások ellen.

Magam soha nem adhatok téves tanítást, és azt is többször megmagyaráztam, hogy a Földre leszálló világosságbeli lények miért nem tudnak semmit előző életükről. Én pedig mindig és mindig mondom: gondolataitokat félrevezetik, hogy ismerjétek el a sugalmazott előzetes testetöltéseket. Erről is fel kellene ismernetek, ez nem lehet az én közlésem, mert akkor ellentmondanék önmagamnak - az pedig lehetetlen mindörökké.

Gazdag áldás kíséri aki elhatározza, hogy szeretetben szolgál nekem, és embertársait szeretetre hangolja, imádkozik értük könyörgő imával hogy megszűnjön a nagy szellemi ínség. Megáldom aki értem és országomért tevékeny, és ehhez állandó támogatásomat kéri.

Sok áldásban részesültök, mert szabad akarattal szolgáltok nekem. De a tiszta igazságot nektek kell folyton kiimádkozni, és téves gondolatok nem furakodhatnak belétek. Védelmemet minden módon élvezitek, mert minden hűséges szolgámnak örülök, aki az Úr szőlőjében engedelmesen megteszi a munkát.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:942.                                                                                                             1939. 06. 02.

Szókincs – Önszuggesszió - Lejegyzés

Az ember szókincse átlagon felüli lesz, amikor arról van szó hogy örök igazságokat fogadjon magába, és azokat lejegyezze. Mindenképpen figyelemreméltó milyen gyakori, hogy az emberek azt hiszik, a szavak a tudatalattiban, az emlékezetben nyugszanak - tehát hogy önszuggesszióval napvilágra lehet hozni őket. Ez annál megtévesztőbb, minél ritkább, hogy az ember a saját tudásából merít. Az u.n. szuggesszió csak akkor volna lehetséges, ha meglenne az emberben az ismeret - csak valamilyen oknál fogva feledésbe merült.

De amikor nagy tömegű olyan jegyzet keletkezik, ami messze túlmutat az illető ismeretein - akkor hiábavaló a kételkedő minden fáradozása és ellenvetése, hogy erre magyarázatot adjon. Azt is mindig meg kell fontolni, hogy az, aki a lejegyzést készíti, eddig távol volt mindenfajta ismerettől - másrészt, hogy az illető gondolati tevékenységét az írás emberi vonatkozásban nemigen veszi igénybe - tehát önálló gondolati munka nem jöhet szóba. A gondolatok bizonyos mértékben minden megerőltetés nélkül érkeznek ahhoz aki leírja, és ő azzal veszi birtokába, hogy kifejezetten akarja ezt a helyzetet. Minden közlés azt feltételezi, hogy van egy teljes tudással bíró tanító - aki az ismeretet adja - és van egy befogadó, azaz egy magát teljes akarattal átadó földi gyermek. A lejegyzés lehetőségét csak így lehet megérteni.

Az u.n. önszuggesszió szót azok veszik ezzel kapcsolatban igénybe, akik nem tudnak maguknak hiánytalan magyarázatot adni. Nem keresik az egyetlen helyes megoldást - azt, hogy szellemi alapra építsenek - hanem határt vonnak saját maguknak, és azon túlra nem akarnak nézni. A végső okhoz nem jutnak el, tehát egy folyamatot - amit csak szellemileg lehet magyarázni - nem tudnak megokolni. A legkülönfélébb feltételezésekhez nyúlnak, és az emberek már aggódva kárhoztatnak minden láthatatlan erőtől származó befolyást. Mivel nem értik a dolgot, inkább távol tartják magukat - ahelyett hogy világos ismeretekre törekednének! Csak aki a teljes igazságra törekszik, az nem elégszik meg olyan hiányos magyarázattal, amilyent az "önszuggesszió" vagy a "tudatalatti" fogalma ad.

Ezek a szavak az emberek számára valami megmagyarázhatatlant takarnak, holott a végsőkig érthetővé kellene tenni őket. Igaz, akkor hirtelen már tovább nem tudnának gondolkodni - és végül mégis a szellemi hatást kellene elfogadniuk. Ezzel olyan területre mennének, amit manapság még igyekeznek letagadni. Mindenképpen nehéz ott magyarázatot adni, vagy magyarázatot kapni - ahol az embereknek nincs hitük. Csak a hit tudja kitölteni azt a hiányt, ami az értelemszerinti gondolkodásnál óhatatlanul fennáll. Tehát az emberiséget már nem lehet valami jobbra megtanítani ott, ahol teljesen kikapcsolták a hitet. Ily módon az igazság megértéséhez mindig hiányzik a kulcs, és csak egy lehetőség van: teljes bizalommal el kell menni a forráshoz, ahonnan a legtisztább eleven víz folyik, és a füleket el kell zárni a világ ellenséges megnyilvánulásai elől.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6419.                                                                                                            1955. 12. 08.

Megszállottság

Ha az igazságnak megfelelően gondolkodtok, akkor komolyan számolnotok kell a szellemi erők befolyásával Tudatosan figyelembe kell venni, hogy a rossz és jó szellemi erők egyaránt befolyásolnak bennetek, mindegyik a lelketeket szeretné megnyerni.

Az ember akarata szabad. De ennek ellenére szokatlanul erős befolyás érheti, ha az embernek a saját lényéből fakadóan olyan tulajdonságai vannak - mint amilyen a befolyást gyakorló lénynek van

Ezt így értsétek: előzetes anyagba öltözéseiből kifolyóan minden ember több kevesebb ösztönnel és tulajdonsággal van megterhelve. Ennek megfelelően - ha komolyan gondolja a dolgot - több vagy kevesebb küzdelmébe kerül hogy ezeket legyőzze, vagy elhagyja. Ilyen, az embert terhelő tulajdonság a hasonló fajtájú szellemi lénynek alkalmat adhat hogy beléje csúsztassa magát. Tehát ilyen szellemi erő uralomra juthat az ember lelkében, és ti emberek ezt megszállottságnak nevezitek.

Ha ezt a szellemi erő végbeviszi, akkor az illető ember lelkét már nem terheli felelősség - mert lehetetlen hogy a szabad akaratát használhassa. Mert a másik akarata erősebb, ez az embert meghatározott cselekvésre készteti, ami nem egyezik meg a saját akaratával. Látszólag ki van kapcsolva a szabad akarata, pedig nem vette el tőle senki, csak ebben az állapotában - ami lelke megpróbálására szolgál - nem használhatja. Tehát egy olyan lény akaratával kell számolni, aki földi módon nem vonható felelőségre - mert nem érhető el. Magát az embert sem lehet felelőssé tenni, mert "uralom" alatt áll.

Hogy mi célból, és miért engedem ezt meg, azt kevés szóval nem lehet megmagyarázni. Az alacsony szellemek birodalmában is vannak törvények amelyeket be kell tartani, és amelyeknek szintén a szabad akarat az oka. Másrészt akaratom és engedélyem nélkül ama lények nem vehetik igénybe az ember testét. De esetenként megváltásuk függ tőle, mert ezek az erők is megváltozhatnak ha akarnak, ugyanakkor egész különleges okok is közrejátszhatnak, hogy engedélyemet megadjam.

Érthető hogy ilyenkor a tulajdonképpeni ember lelkét nem lehet felelőségre vonni. De olyan alkalmakat kap, amivel bepótolhatja a tőle elrabolt időt, gyakran még a földi élete alatt, ha sikerül a megszálló szellemet kihajtani. Ez a belém vetett igaz hittel, és helyes beállítottsággal lehetséges is.

Ekkor a többi ember segítségére is szükség van, mert a szellemi erők nem adják át könnyen a test fölötti uralmukat. Távozásukra okot adhat, ha az emberek teljes komolysággal Jézus Krisztus nevét hívják segítségül. De a legnagyobb hittel kell elém járulni, hogy a szellemnek parancsolhassak, és az elhagyja a testet.

A végidőben egészen nyilvánvaló az alacsony szintű szellemerők tevékenysége, és sok testet megszállnak. De mindig csak akkor, amikor a lélek előzetes fejlődési ideje lejárt anélkül, hogy olyan érettséget ért volna el, amivel védekezhetne a birtokbavétel ellen. Nincsenek meg a megfelelő tulajdonságai amelyek megtiltanák a rossz erőknek a belépést.

De a hiányos lelki érettség is megengedi az emberi test felöltését. Vagy azért hogy magának, vagy egy másik szellemerőnek lehetőséget adjon arra, hogy még a vég előtt megválthassa magát. A megszállt lélek egyedül nagyon nehezen fog célhoz jutni - de nem lehetetlen, ha az embertársai segítségére sietnek hogy kínzójától megszabaduljon. Ezért ebben is missziót kell látni, olyan segítő munkát, amelyben az emberek részt vehetnek, és mint irgalmas felebaráti szeretet nagy áldást hoz. Ahol így kötve van az ember akarata, ott az embertársak akaratának igen nagynak kell lennie, hogy megmenthessék, és ha ez irgalmas szeretettel megy végbe - eredménye is lesz.

A szeretet az ilyen embereknél sok mindenre képes. A megszálló rossz szellemet a szeretet jólesően érinti, és ez akaratváltozásra indítja - vagy annyira kellemetlen lesz neki az emberi formában való tartózkodás, hogy elhagyja mert menekül a szeretettől. A szeretet az egyedüli erő ami képes megváltani egy ilyen embert - vagy a benne rejtőző rossz szellemet - mert a szeretet viszi el mindig a győzelmet.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6691                                                                                                             1956. 11. 17

Megszállottság - Az apák bűnadóssága

Minden ember megkapta tőlem az adományt, ami lelke érlelődését lehetővé teszi. Még akkor is, ha az a látszat, hogy természet szerint testileg, vagy lelkileg torzszülött valaki - mégis, mindenkiben olyan lélek van, ami elég érett a földi testetöltéshez. De olyan erők is birtokba vehetik az ember testét, amelyek a mélyből érkeznek, és ezt külsőleg is észre lehet venni, amikor olyan dolgokat tesz, amelyek teljesen rendellenesek. Ebben azonban az ember lelke nem vesz részt - csak nem tud védekezni az erő ellen amelyek őt visszaszorítják, és az emberi testben a maguk üzelmeit folytatják.

Bölcs oka van annak ha ilyent megengedek - de ti ne jussatok arra a végkövetkeztetésre, hogy az ilyen embereknek el kell veszniük örökre. Én támogatom a lelket, nehogy birtokba vegyék. És az a csendes fájdalom, ami ilyenkor elfogja őket arra szolgál, hogy maguk közben megtisztuljanak. Földi tartózkodásuk tehát nem lesz eredménytelen akkor sem, ha embertársaik a legelvetemültebb teremtménynek nézik őket, akik már érettek a pokolra. A pokol a végidőben kidobja magából a legrosszabb szellemeket is, és ezek tartózkodási helyet keresnek maguknak. Nem nemződnek bele senkibe, hanem gyakran olymódon vesznek igénybe gyenge testeket, mintha az illető embernek megszűnt volna minden világos értelme, és minden felelősségérzete. Szinte öntudatlannak, és szellemben zavarodottnak lehet tekinteni.

Ennek ellenére egy én-tudattal rendelkező lélek testesült meg, de a tulajdonképpeni életfeladatuk teljesítését - uruk megbízásából - a rossz szellemek megakadályozzák. Ezeknek az embereknek a lelke igen kemény földi utat tesz meg, aminek a legkülönfélébb oka lehet. De van szellemi védelmük - és a kínzó félelmük, a tehetetlenségük az őket nyomorgatókkal szemben gyakran jobban hozzájárul megtisztulásukhoz, mint a normális földi élet.

Hogy ilyen erők emberi testet büntetlenül szolgálatukba vehetnek, azt gyakran maguk az emberek okozzák maguknak, mert bűneik hatást gyakorolnak gyermekeikre is. Olyan emberek ezek akik szívesen megengedték, hogy ellenfelem befolyást gyakoroljon rájuk. Olyan emberek, akiknek a tettei nagy engesztelést követelnek, és még nem kaptak Jézus Krisztus által bocsánatot - mert még nem ismerték fel őt, még nem kérték bocsánatát. Az ilyen emberek utódai még hordozzák ezeknek a bűnöknek a terhét, de nem szükséges, hogy ugyanazok a rossz tulajdonságok is meglegyenek bennük.

Az elődök bűnei által meggyengült test nem tud védekezni a rossz szellemek ellen - akik az ő szellemét is birtokba akarják venni, de ebben én megakadályozom őket. Megengedem ugyan, hogy az apák vétkeinek kiengesztelésére elviseljék a testi szenvedést, de a rossz szellemek által a lelke soha nem károsodhat - mert áldozatát szabadon hozta meg, és ezzel az áldozattal megváltja magát is, és a túlvilágon a megváltatlan lelkeket is. Hatására azok felismerik hibájukat, és Jézus Krisztus felé veszik útjukat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8508.                                                                                                           1963. 05. 25.

Az embertársért vállalt szenvedés

Arról adok magyarázatot, hogy magáért az emberért vállalhattok-e szenvedést - vagy minden embernek magának kell elviselnie a szenvedésnek azt a mértékét, ami lelke üdvéért lett kiróva rá.

Gondoljátok meg, lelketeknek a földi élet alatt ki kell érlelődnie, minden éretlen részecskéjének át kell szellemülnie. Ez vagy szeretettel, vagy szenvedéssel megy végbe - mert csak ezek által oldódnak fel azok a burkok, amelyek meggátolják hogy a lélekre sugározhasson világosságom.

Ugyanakkor a test részecskéi is gondot okoznak, amelyek szellemi fejlődésükben visszamaradottak. Ezek okozzák a mindenfajta betegségeket, és ezeket kell szeretettel, türelemmel, odaadással akaratom szerint megszelídíteni - tehát átszellemíteni. Ez a tulajdonképpeni földi feladat, hogy ezek által a lelket a lehető legnagyobb tökéletességre segítse.

A test és léleknek ezt az átszellemítését minden embernek magának kell végbevinnie. Ezt a munkát embertársai nem vehetik le róla. A lélek egyszer majd hálás lesz nekem, hogy szükséghelyzetekkel és szenvedéssel tökéletességre segítettem. Ebből értsétek meg azt is, hogy tulajdonképpen ne igyekezzetek semmit elhárítani, ami az ember lelkének javát szolgálja.

Ha mégis hajt bennetek a szeretet, hogy magatokat felajánljátok, és hajlandók vagytok embertársatokért fájdalmat elviselni - én nem akadályozlak meg ebben a szeretetben. Átmenetileg embertársatokról leveszem és rátok terhelem a szenvedést. Ezáltal a ti lelki érettségetek növekszik, mert a szeretet ösztönzésére hajlandók voltatok a több szenvedés elviselésére.

EGY valaki mindenkiért szenvedett, hogy megszabadítson attól a szenvedéstől ami mérhetetlen volt - és nektek kellett volna magatokra venni, mint engesztelést a bűneitekért. Mert a bűn volt az oka, hogy a Föld a siralom és szenvedés völgye lett.

És ez az EGY mindenkié. Vállaira veszi szenvedéseteket, és segít hordozni. Helyettesítő szenvedését Isten elfogadta. Menjetek hozzá amikor szenvedés sújt, és segít hordozni, vagy leveszi rólatok - ahogy jónak látja.

Magas értékű annak az embernek a szeretete, aki szenvedni akar értetek. Ez a magas értékű szeretet erőt visz hozzátok - MERT A SZERETET ERŐ - ami minden szenvedőre érezhető hatást gyakorol. Ha egy ember szeretetteljes könyörgéssel fordul Istenhez a szenvedőért, úgy ennek a szeretetnek az ereje annyira eltöltheti, hogy már nem érzi a szenvedés nagyságát. Időnként elmúlnak a kínok és szenvedések, és lelkének jólesik a szeretet ereje, tehát érlelődik, és kevésbé lesz érzékeny a fájdalomra.

Hogy magának a könyörgőnek milyen haszna van a szeretetteljes, könyörgő imából, azt mindig a szeretet foka határozza meg. Mivel a földi életben egyedül a lélek kiérlelődése a fontos - erre az érlelődésre sok lehetőség van. Ezért a lehetőségeket fel kell ismerni - és nem szabad megakadályozni. Az igazi szeretet azt is tudja, hogy a másiknak miért kell szenvednie. Ezért ad segítséget, hogy eltudja tűrni, és megkönnyíti neki, hogy megadással vesse magát alá Isten akaratának. Ekkor magam veszem le a keresztet, és lelke ismét előbbre jutott egy lépéssel. A szeretet és szenvedés célhoz segítik.

Ha egy ember szeretete még alacsony, gyakori hogy szenvedése nagy, mert ez a lélek tisztulását viszi előbbre. De egy másik ember tudatosan felajánlott szenvedése a lélek ilyenfajta tisztulását soha nem éri el az illető számára. Minden ember önmagáért felel, minden embernek magának kell kiküzdenie a maga érettségét. Ez szeretettel és szenvedéssel megy végbe, és a szenvedés foka a szeretettől függ. Bár meghallgatom az önmagát felajánló imáját, hogy hajlandó felebarátja szenvedését hordozni - mert szereti. Azt is megengedem, hogy részt vegyen az illető szenvedésében, amit az éppen visel - viszont mégis saját lelke tisztulásáért szenved. Bár leveszi a másikról szeretetből a szenvedést - de ez a saját lelke tisztulását és tökéletességét szolgálja. Embertársának pedig szintén magának kell gondoskodnia a lelke érettségének állapotáról – még ha átmenetileg meg is szabadult a szenvedéstől.

De bízzatok, mert hatás nélkül egy szeretetből végzett tett sem marad! Mert én határozom meg, hogy hol, és hogyan érződik majd ez a hatás! Ismerek minden embert, és mindenkiről a maga érettségi foka szerint gondoskodom!

Mindig elviselhető mértékkel terhelek, és ha terhét valaki nehéznek érzi, elég ha a kereszthordozó Jézust hívja. És valóban, Jézus melléje áll, vállára veszi a keresztet ha félő, hogy összerogy alatta. De az utat meg kell találni Jézushoz, az Isteni Megváltóhoz. Az majd megváltja a bűntől és haláltól, a betegségtől és szenvedéstől - ha a segítséget teljes hittel kéri.

Amíg az ember a Földön él megvan a lehetősége, hogy szeretettel és szenvedéssel - Jézus követésével - elérje célját, azaz hogy tökéletessé váljon.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:4935.                                                                                                           1950. 07. 14.

Isteni erő - Eleven hit - Csodatevések

Nem sejtett erő lakik bennetek, amit csak ki kell magatokból bontakoztatni, hogy mindazt végbevihessétek, amit akartok. Mint tőlem származó teremtmények, belőlem való rész vagytok, és ezért rendelkeztek mindazzal ami felismerhetővé teszi, hogy gyermekeim vagytok. Amint magatokat gyermekeimnek érzitek - az isteni eredethez méltóképpen - kell, hogy fény és erő itasson át benneteket.

Isteni lények vagytok - de nem vagytok tudatában. Azért nem, mert el akartátok tépni a közöttünk feloldhatatlanul meglévő kapcsolatot, ezáltal gondolat ban eloldódtatok tőlem, tehát az elszakadást tudatosan vittétek végbe. Ennek ellenére mégis azok maradtatok akik voltatok, és most nem kell mást tennetek, mint tudatosan ismét össze kell kapcsolódnotok velem. Akkor ismét erővel és hatalommal tevékenykedhettek, ahogyan őskezdeti rendeltetésetek szól. Ennek tudata bennetek van, és felébredhet, amint jóakaratúak vagytok, és a szeretetet gyakoroljátok.

Hogy az ősállapotba visszajussatok, annak egyetlen eszköze a szeretet gyakorlása. A szeretet visszaállítja velem a kapcsolatot, a szeretet a felismerés állapotába helyez, tehát tudatossá válik bennetek hogy kik vagytok, és milyen viszonyban vagytok - illetve kellene lennetek velem. A szeretet elevenné teszi a bennem való hiteteket, és lehetővé teszi, hogy gyermekeimnek érezzétek magatokat. Általa az eddig saját akaratából Isten nélkül élő lény megváltozik, a legtisztább képmásommá lesz, az erő teljességében mindent megtehet amit elhatároz.

Isteni teremtmények vagytok, és őslényeteket soha nem tagadhatjátok le. De saját akarat által felvehettek egy másfajta formát, tehát elfátyolozhatjátok magatokban az istenit - ezáltal gyengék és erőtlenek lesztek, szellemben vakok, és minden ismeret nélkül valók. De ez nem igazi lényetek, hanem csak egy magatokra vett látszat állapot.

Ennek megszüntetésére felhasználok minden eszközt, de ez csak olymódon mehet végbe, ha magatok is felismerésre juttok: kik voltatok, most kik vagytok, és kik lesztek. A célt - a tökéletesség állapotát - szabad akarattal kell elérnetek. Ez a nem sejtett erő a legtisztább világosság birtokába helyez, és ebben az állapotban már a Földön is mindenre képesek lesztek. Már a Földön csodákat tudtok végbevinni ha komolyan veszitek lényetek átalakítását, ha élitek a szeretetet és általa hitetek is elevenné lesz, ha a szereteterőtöket tudatosan összekapcsoljátok eleven hitetekkel - és így használjátok, mert ez az én akaratom.

/1950.7.15-én/:

Ekkor szeretetembe és kegyelmembe vetett hittel képesek lesztek hogy csodát tegyetek, és erőtöket bizonyos mértékben embertársaitok áldására használjátok. Erőtök teljességének tudatában kéritek támogatásomat, és ez mindent eredményessé tesz. Isteni erőtök belőlem való rész, amit hitetek által a végtelenségig növelhettek. De ez már a velem való szabad akaratú eggyé válás jele. Földi tartózkodásra ekkor már csak embertársaitok miatt van szükség. Magatok elértétek azt a fokot, ami kell hogy bemehessetek a Világosság Birodalmába. Tevékenységetek most már a hitetlenek és gyengék számára adott bizonyíték.

Isten gyermekei vagytok. De a gyermekség jogát még egyszer meg kell szereznetek, mert szabad akarattal lemondtatok róla. Tehát amíg nincs erőtök, az egykori tőlem való elszakadás bűnének terhe alatt vagytok. Gondoljátok meg: földi célotokat addig nem éritek el, amíg az erő hiányzik belőletek. Ennek oka az elégséges hit hiánya - azt pedig csak a szeretet teszi elevenné. Tehát hiányzik még belőletek az elégséges hit és szeretet. Ennek a hiánynak megszüntetése legyen legbensőbb kérésetek és állandó törekvésetek.

Ha imában reám bízzátok magatokat, ha hitetek megerősítését és a szeretet elmélyítését kéritek, mellétek állok, és annak jeléül hogy gyermekeim vagytok - akiket kezdet óta szeretek,  és mindörökké szeretni is fogok - eltöltelek erővel. Az én végtelen szeretetembe vetett hitetekkel mindenben sikeresek lesztek. Gondoljatok arra, hogy az a hit, ami csodákat hoz létre - kimentheti embertársatokat a legmélyebb szellemi nyomorból. Tudnotok kell: én akarom, hogy erőtöket arra használjátok, hogy embertársaitok hitét felébresszétek - vagy megelevenítsétek. Az is az én akaratom, hogy a végidőben erőshitű gyermekeim értem és szavaimért fellépjenek - majd a hit és erő jelével megerősítik szavukat. Így azt is tudjátok, mindenkit megáldok, aki ily módon tevékenykedik - tanúsít engem és erőmet, Nevemben csodát tesz a gyengéken és betegeken. Olyan embereken, akik nagy testi nyomorúságukban, gyenge hitük ellenére megengedik a rendkívüli tevékenységet magukon.

Erős támaszokra van szükségem a Földön a végidőben, hogy ellenerőt képezzenek a Sátánnal szemben, mert az ki akar irtani minden belém vetett hitet. De az erőshitű embereknél ellenállásra talál, és azt nem tudja legyőzni. Mindenkire szükségem van akit erőm betölthet, hogy szemmel látható módon tanúskodjanak rólam - és arról a Birodalomról, ami nem ebben a világban van.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8719.                                                                                                            1964. 01. 08.

A "Krisztus" szó magyarázata

Sok hamis fogalmatok van, mert nem lettetek az igazságnak megfelelően felvilágosítva. Az emberi értelem gondolkodásmódjával kaptatok magyarázatot, holott csak a Szellemet kellett volna megkérdeznetek, hogy az igazi választ kapjátok.

Eközben ugyanarra a fogalomra különféle szavakat vagy kifejezéseket használtak a magyarázók, ami szintén megzavarta az embereket, és elvette a gondolkodás tisztaságát. Ez mind ellenfelem munkája, mert minél zavarosabb lett számotokra egy szellemi probléma, annál inkább belevihette a tévedés vetőmagját, és a fogalmat annál zavarosabbá tehette. Én csak arra várok, hogy ti kérdéseket tegyetek, hogy magyarázatot várjatok, mert az igazság utáni vágyakozás határozza meg, kioszthatom-e az igazságot.

Legyetek magatok is tisztába vele, mi indít kérdezésre, mert csak akkor lesztek méltók a válaszra, és megértitek, hogy a fentről hozzátok vezetett szavaimmal ismeretet adok a Megváltás Művének jelentőségéről, megokolásáról, a Jézusban való emberré válásomról, a velem való egyesüléséről. Érthetővé teszem számotokra, hogyan és mi által éritek el a velem való egyesülést, mert mindannyiatoknak az legyen az életcélja, hogy újból visszaállítsátok az ősi helyzetet, amit egykor szabadon megváltoztattatok. Megmagyarázom az általam teremtettek megistenülését, azt a fogalmat: hogy a teremtményeim váljanak gyermekeimmé. Ezért csak törekedjetek minden kedvezményt megszerezni, hogy az örök boldogságot elérjétek.

Most elmagyarázom a szeretetben eltöltött élet kihatását, ahogyan az az ember Jézuson megmutatkozott. Tehát azon fáradozok, hogy bevezesselek az igazságba - ami már régen nincs a birtokotokban. A helyes gondolkodás már a világosságnak egy foka, amit a földi életben mindenkinek el kellene érnie, és fokoznia kellene. Pontosan a Jézusban való emberré válásom misztériumát kell megmagyaráznom, amennyire ennek megértésére képesek vagytok. Tudnotok kell, hogy a tőlem való elbukástok oka az volt, hogy a magam lényében nem láthattatok engem. Most viszont Jézusban látható Isten lettem számotokra! Tehát én és Jézus egymástól szétválasztva nem gondolható el, nem képzelhető el két lénynek. Épp Jézus velem való eggyé válása az a nagy misztérium, ami mindig csak jelzést kapott, de ti teljesen soha nem értettétek meg.

Tehát az ember Jézusban az ISTENSÉG a maga TELJESSÉGÉBEN jelen volt, mert Jézust betöltötte a szeretet. Magam pedig Ős-szubsztanciámban MAGA A SZERETET VAGYOK. Tehát Jézusban maga a szeretet volt az a világosság, ami Istenné tette. Ugyanígy minden egykor általam teremtett lény a szeretet által istenül meg, és akkor éri el a végső célját.

Most megmagyarázom a Krisztus szó jelentését is. Ez csak oly módon történhet, hogy a "Krisztus" szó már az Istennel való egyesülés megtörténtét hirdeti. Tehát "Jézusról" akkor lehet beszélni, amikor még az Istennel való hiánytalan összeolvadás ELÖTT áll. Amikor a Krisztus szó kimondásra kerül, az már annak elismerését jelenti, hogy "Isten emberré vált Jézusban", és a "Jézus Krisztus" kifejezés tartalmilag ugyanazt fejezi ki amit az "Isten" szó.

Ha az emberek arról beszélnek: "Krisztus bennem van" akkor ez azonos jelentésű azzal, hogy "az isteni szellem-szikra a szívemben ÉL" - ami a szeretet által jut majd uralomra az egész ember felett. Tehát olyan világossággal világít, hogy az ember megistenülése - vagyis a velem való egyesülése - bekövetkezhessen.

Az ember Jézus teljes mivoltomban magába rejtett engem, tehát Krisztus, vagy másképpen Isten volt benne. Bár az ember is rejt isteni szikrát magában, de ezt önmagában először tiszta lánggá kell fejlesztenie, mielőtt betöltené az isteni Szeretet-erő áramlata. Amikor így megisteníti magát, akkor mondhatja: "Krisztus bennem van" - vagyis hogy én egész teljességemmel benne vagyok! Ez a benne való jelenlét pedig attól függ, hogy gyakorolja-e, és mennyire gyakorolja a szeretet tetteit! Mert a szeretet cselekedetei a jelenlétemet bizonyítják. A szeretet cselekedeteivel minden ember engem von magához, mert: "Aki megmarad a szeretetben, az bennem marad, és én őbenne."

Köztem és Jézus között nincs szétválás, teljes egészében összeolvadt velem. JÉZUS KRISZTUS - MAGA AZ ISTEN. A Krisztus szónak ez a mély értelme. És ezt a szót kizárólag csak Jézus vette - vehette - igénybe. Bár a szeretete által én a teljességemmel egy emberben lehetek, és ő létre hozhatja velem a bensőséges kapcsolatot - de ez mégis mindig sajátos, egyedi lény marad, aki összehasonlítatlan boldogságot érez. Ezzel szemben Jézus Isten - és az is marad örökké.

ISTEN - KRISZTUS - A SZERETET - AZ ISTENI SZELLEM - mind ugyanaz a fogalom. De az embernek ismernie kell az összefüggéseket, hogy ezeket a szavakat vagy fogalmakat helyesen értse. Ez az ismeret nem gyakori. Az ember Jézus missziója, és a Szellemi Birodalomban elfoglalt rendkívüli méltósága nem mindenki előtt ismert. A legtöbben védekeznek is minden magyarázat ellen. Szilárdan kitartanak az értelmi tudás mellett Jézusban csak egyet látnak a sok közül, aki a Földön járva magas tökéletességre tett szert. De még mindig határt vonnak közte és köztem, és engem még mindig az ő emberi személyén kívül lévőnek látnak. Felfoghatatlan számukra az én benne való emberré válásom, és az ERRŐL SZÓLÓ MAGYARÁZATOT NEM FOGADJÁK EL. /Ján. 10. 24-30./ Elismerik a legnagyobb tökéletességet, amit a Földön el lehet érni, Mesternek nevezik - de ezt sok másnál is elismerik, akik szintén önmegtagadásban és szeretetben töltötték életüket. Csak azt nem tudják, hogy Jézust nem lehet ezekkel összehasonlítani, mert ő mint Örök Szeretet olvadt össze velem, és Istent mint EGY LÉNYT LEHET ÉS KELL ELISMERNI - MERT Ő ÉS ÉN EGY VAGYUNK. Ezt az ismeretet nem ok nélkül vezetem hozzátok, mert gondolkodástok igaz mivoltától, felismerésetek világosságától, a bennetek sugárzó világosságtól függ egykori boldogságtok. Amit pedig mint téves szellemi értéket visztek ki a világba - azt le kell vetkőznötök, mielőtt a túlvilágon kiszabhatják rátok az örök üdvösséget, a tiszta boldogságot. Csak egyet tehettek: hogy a szeretet cselekedeteit gyakoroljátok, mert a szeretet megvilágosítja Szellemeteket. Ha a szeretet magas fokával léptek be a túlvilágra - hirtelen ismeretre juttok. De már a Földön is kaptok belőle - csak bensőségesen kérjétek tőlem, amikor a tiszta igazság után vágyódtok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7216.                                                                                                            1958. 11. 28

"Aki megvall engem a világ előtt..."

Aki fél megvallani engem a világ előtt, azt Szellemem még nem töltötte be. Még üres edény, szellem és élet nélküli halott forma. Mert az élet felismer és megvall az emberek előtt.

A formaszerinti keresztényeket arról ismerhetitek fel, hogy aggodalmasan kerülik nevem említését, hogy nem beszélnek rólam, megváltó munkámról, ritkán ereszkednek szellemi beszélgetésekbe - és akkor is kellemetlenül érzik magukat. Ti pedig "halott" csatlakozóknak ismeritek meg őket. Ahol nevemet örömmel megvallják, ott Szellemem tevékeny - az embert belülről hajtja, hogy megvalljon a világ előtt.

Ha meggondoljátok az emberek mennyire nem keresztény módon viselkednek, mennyire szeretnének kitérni minden elől ami a vallással és a kereszténységgel összefügg, titokzatosságba burkolóznak, társaságban félnek olyan témát érinteni ami Istennel, Jézus Krisztussal, a Szellemi Birodalommal, az ember földi feladatával áll kapcsolatban - ha mindezt megfigyelitek, nem lesz nehéz kitalálni milyen lesz egykor az emberek döntése, amikor annak a megvallását vagy visszautasítását követelik tőlük, aki az embereket megmentette a bűntől és haláltól.

Értem és nevemért csak kevesen lépnek meggyőződéses hittel az emberek elé. A legtöbbje visszatartja magát. Szívében talán még nem oldódott el teljesen, de hitének már nincs ereje, hogy a megvallás következményét magára vegye. Ellenfelemnek - a vég előtti tevékenységei alatt - csak kevesen állnak ellen a szorongattatásban. Kiderül majd, hogy ki van a bűntől és haláltól megváltva, mert nevemet az vallja meg jó hangosan a világ előtt. Csak annak van ereje, amikor felszólítják, hogy tagadjon meg engem. Ezt az ellenálló erőt csak az eleven hit hozza meg. A Szellem munkálkodását az emberben csak a hit biztosítja, tehát kell a támogatásomba vetett bizakodás. Ez lesz az az idő, amikor a szellemek szétválnak, amikor világos lesz ki tartozik hozzám, ki akar hozzám tartozni - és kinek a kereszténysége csak külső forma.

Akkor nem lesz elég, hogy valaki ehhez vagy ahhoz a vallási irányzathoz csatlakozott - hanem hozzám, Jézus Krisztushoz kell az embereknek csatlakozni! Annyira elevenen kell velem lennie, hogy másképpen már nem is tehet, mint hogy hangosan hirdeti nevemet, és azt, hogy én Istene és Megváltója vagyok!

Akkor én is megvallom őt a Világosság birodalmában. Teljesítem ígéretemet "Aki megvall engem a világ előtt - én is megvallom őt Atyám előtt..." Mert ez a lélek Jézus Krisztusban engem magamat vallott meg, és Szellemem egész teljessége benne van.

De jaj annak aki megtagad! Ellenfelem csatlósa lesz - és végtelen időkig az is marad. Mert tudott róla hogy NEVEM megvallását kérem - tehát nem volt tudatlan - és ezért az ítélet napján felelősséget kell vállalnia.

Tehát eljövök, hogy ítéljek "élők" és "holtak" fölött. Értsétek jól ezeket a szavakat!

ÉLET csak belőlem van, és aki az ENYÉM - az ÉL. És akik elfordulnak tőlem, azok mind "halottak", amennyiben megtagadnak engem, amikor a végső döntést kérik tőlük. És ezek nagy számban lesznek - és az én nyájam kicsi lesz akiket a boldogságba beviszek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:1621.                                                                                                            1940. 09. 19.

Igazságérzet

Az emberek abban a hitben élnek, hogy jó dolgot szolgálnak amikor egy másik nép hiánytalan pusztulását akarják - mert nézetük szerint kárt okoznak a többi népnek. Ennek a nézetnek nincs semmi alapja, és ellene van minden igazságosságnak.

Az emberek mindig azt látják, amit látni akarnak. Ítéletet mondanak mielőtt kivizsgálnák, hogy ez a nyilvános vélemény mennyire felel meg a valóságnak. Iszonyatosan kegyetlen alapelv, hogy meg kell semmisíteni valamit - mert az embereknek kényelmetlen. Ennek alapján aztán mindenki a pusztítást szolgáló intézkedések szerint igazodik a másfajta embertársával szemben. Olyan lények ellen küzd, akik szintén Isten teremtményei, és lelki fejlődésük miatt élik a földi megtestesülésüket. Ti, akiknek kölcsönösen szolgálniuk kellene egymást - most egymást akarjátok megsemmisíteni. Ez borzalmas, és az emberiség mostani szellemi mélypontját jelzi. Az emberek nem ismerik fel a nagy jogtalanságot - amit művelnek - csak arra gondolnak, minél nagyobb romlást hozzanak embertársaikra.

Hiányzik az emberekből az igazságérzet - gondolkodásuk messze elkerüli az igazságot. Azt tartják jogosnak, ami a jólétet szolgálja, ami növeli a tulajdont és a hatalmat. Minden erős azt hiszi, hogy igaza van a gyengével szemben. A becsületes igaz gondolkodás már teljesen kiveszett. Már nem képesek megítélni, hol keresendő az igazi rossz, hogy az ember mennyire bűnös a szerencsétlenségekben amik érik. Csak a gyűlöletük és szeretetlenségük beszél, csak valamit meg akarnak torolni, csak bosszúállásukat akarják kiélni

Olyan dolgokat művelnek, ami megsért minden emberi érzést. Az emberek egymás ellen dühöngnek, túllicitálják egymást a borzalmak kitalálásában, és kölcsönösen a megsemmisítésre törekszenek. Ennek ellenére a támadót jobban kell kárhoztatni mint a megtámadottat, aki védekezik, és ugyanolyan eszközökhöz nyúl. Maga a Sátán vezeti ezt a pusztítást, a gyűlöletet és szeretetlenséget ő hajtja magasra. Olyan egymás elleni düh ez, amiben meghal minden emberi érzés. Már nem ember küzd ember ellen, hanem mélyre zuhant ember-lény egy ugyanolyan másik ellen. Eközben ezrek és ezrek szenvednek, és kegyetlenkedések miatt adják oda életüket.

De Isten megbünteti az emberek igazságtalanságát, elítéli az egymás elleni dühöngést, a küzdelem módját - és ítélete igazságos. Amint az idő elérkezik, a bűnöst büntetés éri. Az egész világnak hírül adja, ki idézte elő a rettenetes nyomorúságot. Megbélyegzi őket, hogy az emberek elundorodjanak viselkedésüktől - hogy helyesen kezdjenek gondolkodni. Tanulják meg, hogy minden embertársukat úgy tekintsék, mint Isten teremtményeit, az igazságtalanságot nézzék le, és azon fáradozzanak, hogy jóvátegyék amiben vétkeztek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8726.                                                                                                           1964. 01. 15.

A szavak befogadójának feladata:
Krisztus torzított tanításának megtisztítása

Anyagi és szellemi szükségetekben egyformán mellétek állok, ezért jöjjetek hozzám, ne érezzétek soha magánosnak és elhagyatottnak magatokat. Szeretetem gondoskodását mindig megtapasztaljátok, mert az átölel mindenkit, aki akaratom teljesítésén fáradozik.

Szavaimat szíveteken keresztül érzitek, gondolatként értékelitek tanácsaimat. Bensőtökben szeretnétek kivitelezni ezeket - és ezt meg is teszitek, mert azok az én hozzátok intézett belső utasításaim.

Ugyanígy a visszautasítás érzetét is szívetekbe helyezem aziránt, ami nem felel meg akaratomnak. Természetesen feltételezem, hogy benső kapcsolatban vagytok velem, és vezetésemet kéritek. Azt akarom, hogy mindenre amire vállalkoztok áldásomat és támogatásomat kérjétek - és akkor biztos lesz hogy megkapjátok. Nem mindennapi feladat amire a földi életben ki lettetek jelölve: az, hogy a tiszta igazságot megkapjátok, és ti TORZÍTÁS NÉLKÜL TOVÁBBÍTSÁTOK. Ezáltal felfeditek a torzításokat, amiket ellenfelem csúsztatott bele, és mindent megtesztek, ami a már eltorzított tanítás megtisztítását elősegíti.

Ez állandóan tettre kész akaratot és állhatatosságot követel, mert aki szabad akarattal vállal ilyen feladatot, az a legnagyobb akadályokkal és nehézségekkel néz szembe. Mert majdnem lehetetlen vállalkozás a nagy tévedésekkel szemben eljárni, amelynek a nagy tömeg már behódolt, amit hatalmi részről is védenek, és úgy képviselik, mint Istentől való igazságot.

Hidd el. a világosságnak tisztán kell sugároznia, ha olyan sötétséget kell áttörnie, mint amilyen jelenleg a Földet borítja. Tőlem nagy sugárzású tiszta fénynek kell indulnia - olyan világosságnak, amely felfed minden tévedést, és amely annyira világít, hogy nem lehet kioltani.

De világosságom hordozója tartsa magát távol minden vakfénytől, minden külső, mesterséges sugárzástól, semmit sem engedhet közelébe ami hamis, ami örök világosságom fényét, erejét bármivel is gyengíthetné A szellemi gazdagságot, a Földre sugárzott igaz fényt gondosan meg kell óvnia minden más forrásból eredő hozzáömléstől!

Tudnotok kell, minden időben volt olyan edényem akinek jó volt az akarata, az igazság mélyébe hatolt, és az igazságot képviselte az emberekkel szemben. De az igazság kutatásánál az értelem is tevékeny lett, nem engedte csak a szellem-hatást érvényesülni, és ezáltal ismételten új szellemi irányzatok keletkeztek. Egy szemernyi igazság mindegyikben volt - de nem volt tiszta igazságnak nevezhető. 

Ezért mindig magam nyilatkozom meg, mert ismerem a Föld felett lévő sötétséget. Tiszta igazságot csak közvetlen kinyilatkoztatásaimmal, és csak a bennetek tevékeny Szellem által lehet adni. De ezt képviseljétek, és óvjátok - nehogy idegen szellemiség is érvényesüljön benne.

Aki pedig a szavakat közvetlenül tőlem kapja, az különös komolysággal kezelje annak tudatában, hogy tőlem a legtisztább igazságot kapta. Szorgalmasan intézkedjen, hogy ezt a szellemi kincset MINDEN VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL VEZESSE embertársaihoz, maga pedig óvakodjon minden kommentártól - mert értelmi tevékenysége változást okozhat, olyant, ami nincs összhangban az én kinyilatkoztatásommal. Hacsak nem beszédben mondja el rólam és országomról gondolatait, amikor lehetőségem van, hogy a szavakat én tegyem a szájába. Akkor nem kell félni hogy saját gondolatokat fűz hozzá, amelyek ellentétesek kinyilatkoztatásommal.

Ezért adom meg minden munkásomnak azt a feladatot, amit teljesítenie kell. Mindenkit oda helyezek, ahol tevékeny lehet számomra. Viszont földi szolgáim érettsége különféle fokon áll, ennek megfelelően kinyilatkoztatásaim is különfélék - de tartalom és igazság szerint nem térnek el egymástól.

Ugyanígy különfélék a "befogadók" is /olvasás, hallás útján/ az érettségük szerint - és valami tevékenységre rendeltettek. Mindig előnyösen hatnak környezetükre, a maguk szellemi ismereteit hasznosítják - tehát ők is "világosságot sugároznak", de megint más módon, mint ami a te feladatod.

Neked a jelenlegi tanítást kell a csalás és ámítástól, és minden belekerült tévedéstől megtisztítanod, ami az emberiség jelenlegi nagy szellemi ínségét okozta. Már nem világít olyan világosság, amelyben az emberek megtalálnák a hozzám vezető utat. Sötét, a szakadékokba vezető utakon járnak, és tisztán sugárzó világosságra van szükség, amely belevilágít a sötétbe. Ez nagy és hatalmas feladat, amely minden támogatást megkap tőlem, csak teljesüljön akaratom, csak végezzétek el azokat a feladatokat amelyeket mondok, mert az igazi világosságot azok garantálják.

Tehát maga a szolgám is vágyódjon az igazságra. Ehhez az is hozzátartozik, hogy védekezzen minden olyan közléstől, ami nem közvetlenül tőlem való. Emberek - értsétek meg, annak ellenére hogy én az ítélőképességeteket élessé teszem, akkor sem vagytok képesek arra, hogy ellenfelem útjait követni tudnátok. Gyakran a világosság angyalának ruhájában lép elétek, hogy ismét felajánlja szellemi javait - holott valójában folyton az igazságot akarja aláásni, és a végidőben különösen nagy hatalma van. És amíg a Földön jártok, támadásaitól soha nem lehettek biztonságban. Ezért álljatok ellen minden olyan kísértésnek, hogy az én tiszta szavaimat egyéb művekkel megtűzdeljétek Legyen elég amit én nyújtok, és ne társuljatok olyan közösséggel, ahol az egyik közbeiktatást egy másikkal okolják meg. Még akkor sem, ha ti úgy ítélitek meg, hogy mindez nem irányul az igazság ellen.

Arra is mindig gondoljatok, én mindent megadok amire szükségetek van - és nincs szükségetek arra, amit nem kaptatok meg!  Gondoljátok  meg, ellenfelem könnyen tud zűrzavart okozni - és ha céljának megfelel, csak EGYETLEN TÉVES SZÓT kever bele az igazságba. Mert keserű küzdelem folyik a világosság és sötétség birodalma között. Tőlem csak a tiszta igazság indul, és ezt minden erőtőkkel tartsátok meg. A magatok akaratát csak énnekem ajándékozzátok, és akkor mindent megtesztek ami az én akaratomnak megfelel.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:6525.                                                                                                           1956. 04. 18.

Szellemi szeretettevékenység  -  A lélek ínsége

Az emberekből hiányzik a tiszta felismerés. Zavarosan gondolkodnak, nem képesek meglátni az összefüggéseket, gondolataik hamis vágányokon futnak, és nem tudják megkülönböztetni a tévedést az igazságtól. Nincs még világosság bennük, mert még nem menekültek ki a sötétből - ami azóta a sorsuk, amióta elbuktak Isten mellől, amikor saját vétkük miatt világosság nélküliek lettek. De az emberek nem is fáradoznak, hogy tiszta ismereteket kapjanak, holott ez a földi feladatuk. Világosság nélküli állapotukat nem érzik hiánynak, megelégszenek az értéktelen tudással, teljesen közömbösek az igazsággal szemben, és nem kívánnak magyarázatot ha teljesen tudatlanok is.

Ez annak a nyilvánvaló jele, hogy annak a hatalmában vannak, aki ezt a szellemi sötétséget okozta. Azt jelzi, hogy az emberek akarata nem irányul felfele, különben onnan is érkeznének világosság-sugarak. Más beállítottságra pedig nem lehet őket kényszeríteni, nem lehet erőszakkal világos állapotba helyezni őket - mert ez megsértené a szabad akaratukat. Így aztán csak egy szellemi lehetőség van, ami kiszakítaná őket sötét szellemi állapotukból - és ez a szellemi szeretet tevékenység, ami még eredményt ígér. Az emberek mindaddig erőtlenek, amíg világosságot nem gyújtottak magukban. De csak a szeretet képes világosságot gyújtani a lélekben. Ha az emberekben az Isten ellenfeléhez való tartozás miatt hiányzik a szeretet, akkor soha nem is érik el, hogy erő és világosság legyen bennük. Ezért kell azok részéről erőt közvetíteni nekik, akik ezeknek már a birtokában vannak.

Szeretetteljesen kell gondolni rájuk, és szellemi megmentésüket szerető szívvel kívánni. A legmesszebbmenő türelemmel és szeretettel nyújtsatok valamit nekik, ami megnöveli tudásukat, ami egy csöpp kis világosságot ad nekik.

Akik még vakok szellemükben, az ilyen ajándékot legtöbbnyire visszautasítják - de a szeretet foka, amivel ajándékoznak, az dönti el az eredményt. Ezért szőlőmunkásaim, mindig tartsátok szem előtt, hogy a szeretet bizonyos garanciát nyújt az eredményes munkálkodásra.

Az igazi szolga ismeri a teljesen világosság nélküliek szellemi ínségét, ez az ínség megérinti a szívét, és arra ösztönzi, hogy segítséget nyújtson. Önzetlen felebaráti szeretet ez, az irgalmasság tette, ami nem marad eredmény nélkül, mert a lélek érzi a szeretetet, és felébred. Kínosnak érzi a sötétet, világosságra vágyódik, és már ez a vágy biztosítja neki, hogy világosságot kap.

Az emberek nem mehetnek el embertársuk földi nyomora mellett, de éppúgy, sőt jobban észre kell venniük a szellemi nyomorukat, ami az örökkévalóságra is kihat. Ezt a szegénységet kell megszüntetni, és telve szeretettel kell az embertárs lelkiállapotára gondolni - tehát a lelkét akarjátok világosságra segíteni, ha az ember mint ember nem akar a saját szívében szeretetet ébreszteni.

Irgalomra szorul a lélek, tehetetlen mint egy gyermek, és ha testi burka csak nélkülözésre kényszeríti rá van szorulva embertársai segítségére, és azok szeretetükön keresztül erőt tudnak közvetíteni neki.

Ti emberek nem tudjátok, hogy a szeretet milyen hatalmas erő, és minden sikerül, amit szeretetből csináltok. A sötétségben a szeretetetek olyan mint egy sugárzó fény, amit a sötétség nem képes elűzni. Áttöri a sötétséget, és mindent világosabbá tesz. És aki belép egy ilyen fénysugárba, akire különösen sugárzik szeretetetek, az feltétlenül a világosságba lép, folyton világosabb lesz szelleme, és akkor a szeretet legyőzte a sötétséget.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:3215.                                                                                                            1944. 08. 08.

Szellemi adományok boldogító hatása a lélekre és a testre

Szavam befogadásának boldogsága nem lesz annyira érezhető az embernek, amíg eleget kell tennie a földi élet követelményeinek, tehát a testi érzékeket még nem kapcsolhatja ki teljesen. Bizonyos mértékben a lélek szétválasztott életet él, és érvényesülni akkor tud, amikor a testet nem veszi igénybe. Akkor megérzi az Istennel való kapcsolat boldogságát, akkor olymértékben felfogó képes, hogy az értelem is felfogja, amit a szellem közvetít a léleknek. Ekkor a lélek is felizzik szeretetében, tevékenységre vágyódik, mert átjárta a szeretet ereje.

Ennek ellenére a lélek nem marad érintetlen a szellemi adományok hatására, ha a boldogító érzést nem is érzi tudatosan. Olyan ismeretet vesz magába, ami benne marad, és amikor szüksége van rá hirtelen felemelkedik benne. Bizonyos mértékben állandó táplálékhoz jut, a szellemi étek növekedést és érlelődést okoz, tehát fejlődését növeli. Mert minden közvetítés egyúttal erőátvitel is, ha az értelem nem is tudja mindig egyformán felfogni. A lélek nem tud mindig különválni földi környezetétől, attól a tértől, ami kevéssé alkalmas a csak szellemi életre. Viszont ha nem fejt ki ellenállást, azzal az akarattal állítja helyre a kapcsolatát Istennel, hogy az igazságban kíván élni, és neki szolgálni - megkapja a kegyelmi adományt, és az isteni adománynak mindig van hatása.

Az ember a legnagyobb komolysággal arra törekedjen, hogy képes legyen a világtól és az anyagtól eloldódni. Próbálja annyira felerősíteni hitét, hogy a világ a maga különféle követelményeivel már ne gyakoroljon rá hatást. Bízzon benne, Isten mindent úgy intéz, hogy az jó lesz - maga pedig minél nagyobb intenzitással adja át magát a szellemi munkának. Akkor majd tisztán testileg is jó érzése lesz, mert felüdíti az Istenből jövő erő, ha a test is átadja magát a hatásának.

Az ember életmódja hozzájárul, hogy mennyire részesedik, vagy nem részesedik a test a fentről érkező adományok elfogadásában. Az "Isteni Szó" szerinti élet áldást hordoz magában, csendessé, nyugodttá, és békességessé teszi a testet és a lelket. Minden Istennel való szellemi közösség érzete boldogságot vált ki. A nyugtalanság, a világi gondok, a belső béke hiánya megterheli a lelket, és nem tud részt venni a szellemi adományok befogadásának boldogságában. Tehát csak a lélek kap, de ez testileg nem - vagy csak alig érezhető.

Viszont az ember nincs megkímélve ezektől a megpróbáltatásoktól, próbáljon helytállni, küzdjön ellene, nehogy a lélek a testtel szemben függőségbe kerüljön Próbáljon ismételten elszakadni minden földi gondolattól, meneküljön a Mennyei Atyához, tárja fel nehézségeit, és figyeljen az ő hangjára. Mert a földi nyomort csak az akadályozhatja meg, aki engedélyt adott rá - mert gyermekei szívét meg akarja nyerni.

Sohasem teljesíthetetlen az a földi feladat, amit Isten az ember elé állít, ha támogatást kér hozzá. Akkor megoldódik minden kibogozhatatlannak tűnő csomó, az ember minden munkája sikerül, az élete sikeres, mert elsőként lelki feladatát teljesíti: helyreállítja kapcsolatát Istennel!

Isten földi segítséget ígért az embernek, és ígéretei mindig teljesülnek - de énjének lelki alakításában saját ösztönzésből kell eleget tennie. Ezt teszi akkor, amikor gyakran visszavonul önmagába, és párbeszédet folytat Mennyei Atyjával, tőle szellemi ajándékot kér, és alázatos odaadással engedi magát tanítani.

Az Istenből jövő erő soha nem hatástalan, a léleknek mindig jól jön, de érezhető ez majd csak akkor lesz, amikor a test is teljesen átadja magát, és a Földet figyelmen kívül hagyja. Amikor a test-lélek-szellem egyesülésre törekszik, tehát teljesíteni kívánja a földi feladatot. Legyőzi az anyagot, hasonul az Örök Istenséghez - aki a benső hangon keresztül tanítja, hogy a cél elérése könnyű legyen, és tökéletessé váljon.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8404.                                                                                                           1963. 02. 05.

Az Evangélium valódiságának bizonyítékai

Csak legyen mindig több bizonyítéka az irántatok való szeretetemnek, vágyódjatok komolyan a velem való egyesülésre, és fáradozzatok, hogy akaratom szerint éljetek. Ezáltal engem mindig jobban szerettek, és erre én éppúgy vágyódom mint ti, mert boldoggá tesz, ha gyermekeim elismernek Atyjuknak, és mindörökké visszatérnek.

Tudnotok kell, hogy ismerem gondolataitokat, és minden kérdésre válaszolok ha az lelketek fejlődését szolgálja. Jó, ha azt is tudjátok, hogy a Földön is mindig csak egyet csináltam: az apostolokat tanítottam - ahogyan ma is azt teszem. Azt akartam, hogy a tőlem kapott ismeretet adják tovább, és így terjesszék az igazságot. Ma is ugyanezt kérem tőletek, akik a végidő apostolai vagytok.

Tanítványaimnak olyan dolgokat is mondtam, amelyek nem tartoznak az általános ismeretekhez, és feltételeztem bennük annyi szellemi érettséget, hogy megértenek. De tanítványaim sem voltak a Szellem teljességében, annak ellenére hogy tanítómesterük én voltam - még számukra is érthetetlen maradt jó néhány dolog. Megváltó Művem még nem volt beteljesítve, hogy Szellememen keresztül megvilágosuljanak. Először az ősbűnt kellett eltörölnöm, mielőtt Szellemem kiömölhetett volna rájuk. Amint ez megtörtént, villámgyorsan megismerésre jutottak, és eszükbe jutott minden, amit tanítottam nekik. Ezután már leírhatták hogy fennmaradjon, és el ne vesszen ez a szellemi kincs, és áldására legyen az eljövendő nemzedéknek.

Minden ilyen fáradozást megáldottam, és erőt adtam azoknak, akik a bennük lévő Szellem által engedték magukat kormányozni, és az Örök Atya-szellemmel szoros kapcsolatban voltak. Hiszen azért szálltam alá a Földre, hogy az embereknek világosságot vigyek, azaz hogy az igazságot hirdessem nekik, mert boldogok csak az igazság által lehettek. Tehát az én akaratom az volt, hogy az igazság elterjedjen, az én akaratom is volt, hogy tisztán megmaradjon. Ezért csak azokat választhattam az igazság őrzőinek, akikben megvolt erre a feltétel, és bensőséges szeretettel kapcsolódtak hozzám, mindig vágyódva az igazságra.

Ezek arra is hivatottak voltak, hogy lejegyezzék a tiszta Evangéliumot, és ezzel az igazságot úgy adják tovább, ahogyan tőlem kiindult.

De azt is tudtam, az igazságot majd nem tudják tisztán fenntartani. Ismertem az emberek szellemi állapotát, és láttam, hogy nem egyformán hordozzák az igazság utáni vágyat - ezért az veszélybe jut: eltorzítják. Ez meg is történt, amikor már nem voltak meg a feltételek, hogy a "Szellemem munkálkodhasson az emberekben". Tudtam hogy ismételten mindaddig eltorzítják, amíg az emberek tökéletlen állapotban vannak. Ezért ígértem meg az embereknek a VIGASZTALÓT, az IGAZSÁG SZELLEMÉT. Ez annyit jelent, hogy Szellememen keresztül én ismételten a Földre vezetem a tiszta igazságot, ha tanításom elszennyeződött, és így ezt szükségessé teszi. A legtermészetesebb dolog, hogy be akartam bizonyítani: a dolog úgy igaz ahogy annakidején mondtam.

Mert az embereknek bizonyíték kell. Hitük gyenge, és épp azok az események látszanak kétségesnek előttük, amelyek a földi életemmel vannak összefüggésben. Hosszú idő van a jelen, és ama események között. Ez megnehezíti hogy az emberek minden bizonyíték nélkül higgyenek.

Nektek embereknek most ezt a bizonyítást akarom megadni, az azon az időkből származó írásokkal. Akaratom szerint eddig rejtve voltak, és a tiszta Evangéliumot tartalmazzák, ahogyan én hirdettem, és amit a legnagyobb tisztaságban akaratom szerint jegyeztek le Szellemem tevékenysége mellett. Az írnok szívébe magam adtam hogy mit, és milyen formában gondoltam áldásosnak az emberiség javára.

Magam tartottam oltalmazó kezeimet a szellemi kincsek fölé, ami mint a legtisztább igazság, tőlem vette kezdetét. Mindannyian, akik a végidőben ellenfelem különféle támadásai miatt nagy benső küzdelmeknek lesztek kitéve - ti tapasztaljátok meg szeretetem és kegyelmem nyilvánvaló bizonyítékát. Szedjétek össze magatokat, és erősödjetek meg amikor arról lesz szó, hogy az igazságért helyt kell állni. Rendíthetetlen lesz a hitetek, hogy magam vagyok tevékeny egy emberben, és tevékenységem csak a tiszta igazságot eredményezheti.

Ne kételkedjetek, hogy tevékenységem ilyen nyilvánvaló bizonyítékai léteztek első tanítványaimnál. Én meg tudom őrizni az igazi szellemi kincset a változásoktól - amennyiben kivettem a kezeikből, míg jónak nem látom, hogy visszaajándékozzam. Ezt elhihetitek ti, akik már az enyémek vagytok. Hiszen éppen nektek kell, hogy hitetek erősítésére szolgáljon.

Mert aki az ilyen szellemi kincs igazságát csak értelem szerint kutatja - az benső meggyőződéssel soha nem jut el odáig, hogy valódiságát megérezze. Azoknak pedig, akik hinni akarnak, a legnagyobb boldogságot jelenti ha ilyen bizonyítékot juttatok el hozzájuk.

Az viszont kérdéses marad, elégséges bizonyíték-e ez arra, hogy elhatárolják az emberek magukat a maguk szőtte tévedésektől. A tiszta igazságot mint valótlanságot majd ismét visszautasítják, és csak azok ismerik el, akik készek, hogy akaratukkal és életvitelükkel is elismerjék, és a belőlem való Szellemen keresztül elfogadják az igazságot.

/02. 05. folytatás/   Azok is kétféle véleményen lesznek, akik az újonnan felfedett szellemi kincs valódiságát kivizsgálják. Mert a kivizsgálás is felébredt szellemet kíván, az értelem egymagában nem elég.

Így megint csoportok keletkeznek, ahol az egyik csak azt fogadja el, ami megegyezik az eddigi ismerettel - még akkor is, ha fel- és elismerik, hogy el nem vitatható bizonyítékot látnak és tudnak maguk előtt. Nem vonják le belőle a következtetést, és nem távolítják el a tévedéseket, amik az idők folyamán belekeveredtek az igazságba - amíg szellemük fel nem ébred.

Amit az első tanítványaim feljegyeztek, az kifogástalan, belőlem való szellemi tevékenység és teljes igazság volt. Az, hogy ezt lezárva hagytam, hogy a feljegyzések egy részét megóvjam az emberi kéz általi torzításoktól - annak épp az volt az oka, hogy ellenfelem tevékenységét előre láttam. Tudtam, hogy az igazságot olymértékben átszövi a tévedésekkel, hogy az emberek már nem lesznek hajlandók lemondani erről a torzított szellemi értékről - és mint sátáni tevékenységet visszautasítanak minden kinyilatkoztatásomat.

Érthető, hogy a nagy időbeli távolság szintén megnehezítette, hogy földi életem eme eseményeiben higgyenek. De szeretetem a jóakaratú embereknek bizonyítékot akar adni. Maga a tiszta igazság adjon nekik felvilágosítást, hogy az igazság igazság marad - mert tőlem indult.

Az emberi értelem nem riad vissza az igazság megváltoztatásától. Tehát csak a Szellememmel betöltött emberek gondoskodhattak róla, hogy a szellemi érték fennmaradjon, és az én belső utasításaim szerint cselekedtek, amikor megóvták az olyan emberek befolyásától, akiket ellenfelem hajtott, hogy aláássák a tiszta igazságot. Ami tőlem való, az nem veszhet el. Hatását sem veszti el, tehát azok számára akik vágyódnak, hogy az igazságban éljenek, hallatlan áldást jelent.

Az emberek akaratát nem nyirbálhatom meg amikor eltorzítják az igazságot. Viszont - nehogy változás essen rajta - szeretetem egy bizonyítékát kivonhatom az emberek befolyása alól. Azután újból előkerülhet, hogy feladatát teljesítse, tehát hogy megerősítse az enyémeket, eleven hitet adjon nekik, engem és tevékenységemet közelebb vigye hozzájuk - és tiszta fényt gyújtson ott, ahol a sötétség már igen túlsúlyba jutott.

                                                                                       Ámen.

 

--  --  --  --  --  --  --