jó HA tudjuk

I. rész

 

 

 

Téves közlések a túlvilágról

 

A szellemek kivizsgálása

 

A megváltást csak Jézus adhatja

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Különbség "Szellemem tevékenysége" /Ján.14,16/

és a médiumi közlések között

Az értelmi és szívbeli gondolkodás – Tanítói tevékenység  - Hipnózis

Médiumi tevékenység – „Ments meg minket minden rossztól!”

A médiumi átvételek - Hitelesség

A médiumi átvétel veszélyei  I.

Óvás a természetfeletti világgal való kapcsolattól

A médiumi átvétel veszélyei II.

Az egymástól eltérő szellemi javak vizsgálata

A szellemi ismeretnek egyeznie kell a fentről levezetett szóval  I.

A szellemi ismeretnek egyeznie kell a fentről levezetett szóval II.

Kapcsolat a túlvilági Birodalommal

Téves közlések a túlvilágból – Szellemi vezető

Óvás a szellemi vezetőktől

Óvás a médiumi üzenetektől – „Szellemi vezető”

A szellemek kivizsgálása  -  az Ellenfél tevékenysége a végidőben

Hamis Krisztusok és hamis próféták

Az igazságot csak Isten adhatja

Válasz a "jógikról" feltett kérdésre

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.8416.                                                                                                            1963. 02. 19.

Különbség "Szellemem tevékenysége" /Ján.14,16/

és a médiumi közlések között

Mindig gondoljatok rá, hogy az igazságnak mindenhol el kell terjednie, tehát mindenhol a Földre kell vezetnem. Ez lehetséges is, amint egy ember teljesíti a feltételeket, amelyeket "Szellemem tevékenységéhez" kapcsoltam. Az embert elsősorban bizonyos hajlandóságnak kell eltöltenie, hogy szolgálni akarjon nekem - hogy bensőséges kapcsolatba akar jutni velem - és én elfogadom, hogy szőlőskertem munkása legyen.

Ekkor már a szeretet életét éli, különben nem ajánlotta volna fel magát, hogy társmunkásom lesz. Tehát a szeretet szintén feltétel, hogy mint alkalmas edényt kiválasszam, ahova Szellemem beömölhet. Másik feltétel az erős, eleven hit, hogy én mint Atyátok beszélek veletek - a gyermekeivel - mert a gyermek kívánja hogy szóljak hozzá. A harmadik, és elmaradhatatlan feltétel, hogy betöltse a legteljesebb igazság utáni vágy, és magához az Örök Igazsághoz kell fordulnia ennek érdekében.

Az emberek azt válaszolják erre, hogy ezeket a feltételeket már úgyis sokan teljesítik, és közvetlen megszólításomat sok ember felé fordíthatnám. Ennek a téves felfogásnak a következménye, hogy könnyen hívő módon elfogadják a szellemvilágból érkező mindenféle közléseket - pedig azok nem tekinthetők "Szellemem tevékenységének".

Sok emberben túl nagy a késztetés, hogy kapcsolatba lépjen a természetfeletti világgal. Mivel az embert a túlvilág lakói minden oldalról körülveszik, érthetően azok is minden alkalmat megragadnak, hogy kapcsolatba lépjenek, és tegyenek bizonyos kijelentéseket. Ti pedig nehezen tudtok különbséget tenni a szellemvilágból érkező kijelentések, és Szellemem tevékenysége között.

Meg kellene gondolnotok, hogy végső soron én a lelketeknek akarok segítséget nyújtani, hogy még a Földön elérjétek a tökéletességet. Ez a segítség, a "Szeretet Evangéliuma" lesz a tartalma annak a szellemi értéknek, amit Szellemem tevékenysége közvetít. Hogy ősbűnötöktől a Földön megváltást kaphassatok, ismeretet kell szereznetek Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről, missziója szellemi okáról és alapjáról, és a benne való emberré válásomról. Világosságot kell kapnotok rólam, a magatok eredetéről, és a célról, az én Örök Megváltó Tervemről, amely által elérem a célomat, amit magam elé tűztem, amikor megteremtettelek bennetek.

Ez a terjedelmes ismeret csak a bennetek tevékeny Szellememen keresztül jut hozzátok. Tehát csak azok tekinthetik magukat igazi szóbefogadónak, akiket közvetlenül magam, vagy fényköveteim útján vezettem ismerethez. A fénykövetek a szellemvilág tökéletes lényei, akik felfogják szeretetem világosság sugarait, és megbízásomból továbbvezetik. Ezért aki úgy gondolja, hogy a szavakat tőlem kapja, kérdezze meg komolyan önmagától, hogy tőlem kapta-e ezt az ismeretet, meggyőződéssel mondhatja-e, "én vezettem be" az igazságba, olyan ismeretbe, ami előtte eddig ismeretlen volt.

Az ismereteket Örök Megváltó Tervemről csak én vezethetem közvetlenül az emberhez, mert ha csak értelem szerint veszi át embertársaitól, nem érti meg akkor sem, ha megfelel az igazságnak, mert megértéséhez szükséges, hogy a maga Szelleme világosítsa meg. Ezt az ismeretet világos, jól érthető módon a Föld minden országába elvezetem, és mindenhol teljesen azonos lesz, mert belőlem mindig a tiszta igazság indul, és szavaim nem mondanak ellent egymásnak.

Minden befogadója szálljon síkra egy ilyen terjedelmes ismeret érdekében - és terjessze. A természetfeletti közlések ismertetésénél ezekre kell hangsúlyt helyezni, mert ezek adják meg az ismeretet. Ha pedig a terjesztők azt veszik észre, hogy nem adják meg a mély ismeretet - akkor nem tőlem valók, hanem olyan szellemek közlései, akiknek még nem adtam meg az engedélyt a tanításra, mert a világosság még nem járta át őket annyira hogy taníthassanak.

Különösen fontos dolog, hogy az emberek tudják, milyen körülmények között kaphatnak maguk is ilyen közléseket. Hogy teljesen tudatos állapotban, gondolatilag, vagy zengő hangon hall valaki tisztán felcsendülő szavakat - vagy pedig egy szellemlény jelentkezik a médium száján keresztül. A médium ilyenkor lemond a maga szabad akaratáról, és nem ellenőrizheti, hogy milyen szellem vette birtokába. Mindig ennek kivizsgálása legyen az első dolog. Bár a médiumi állapotban is érkezhetnek az igazságnak megfelelő közlések, de ilyen hatalmas és terjedelmes ismeret, ami Örök Megváltó Tervemről ennyire teljes felvilágosítást adna - soha nem kerül ily módon a Földre.

Médiumon keresztül részigazságok közölhetők, de azokba ugyanolyan mértékben tévtanítás is befolyhat. Ilyen tévtanítás az Istenség ábrázolása Jézusban - pedig ennek megértése egyike a legfontosabb dolgoknak. Épp itt tanítják még mindig tévesen az embereket - mert a tanítók is tévedésben élnek - és a téves tanításnak szerencsétlen hatása van az emberi lélekre. Nem ok nélkül adok erről ismételten felvilágosítást, mert az embereknek teljesen tisztába kell lenniük ezzel.

Hiszen ez a földi élet célja, hogy amikor bementek a túlvilági birodalomba, már az ősbűn terhétől teljesen szabadok legyetek. Csak akkor mentek tudatosan a kereszt útján, ha az igazságnak megfelelő ismeretetek van Jézus Krisztus Megváltó Művéről. Ha ti - akik egykoron megvontátok tőlem az elismerést - most szabad akarattal tudatosan elismertek.

De amíg emberré válásom problémája nincs számotokra még megoldva, addig a szellem sötétjében vagytok. Amikor a szellemvilágból megbízottaim elvezetik hozzátok szavaimat, akkor ezek a világosság beli lények is elsőként erről a jelentős eseményről számolnak be, és erről felismerhetitek magatokban Szellemem tevékenységét. Akkor már nem kell félni, hogy másfajta szellemerő akarnak kihasználni, akik magukat álcázva azt állítják, ők a vezetőitek. De azt nem mondják, hogy a tanításhoz nincs elég ismeretük. Ti emberek még nem tudjátok, hogy ellenfelem milyen furfanggal akar hatni rátok - és a túlvilág még éretlen lelkeire. Nem tudjátok, hogy mindent megpróbál, hogy az igazságot aláássa, és elhitesse az emberekkel, hogy a tiszta igazságban élnek.

Ügyes álcázásuk sok boldogtalanságot okoz, mert az emberek engedik kihasználni magukat - mert könnyen hívők - nincs elég ítélőképességük, és a szellemi terekből érkező közléseket összetévesztik a "Szellemem tevékenységével".

Szellemem tevékenysége megcáfolhatatlan igazságokat ad azoknak, akiket arra választottam, hogy az igazságot kivigyék a világba. Fogadjátok el ezt az igazságot, és teljesítsétek akaratomat. Ne csak hallói, hanem szavaim teljesítői legyetek, és már nem kételkedtek, nem kérdezgettek, hanem tudjátok, hogy igazságban éltek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1150.                                                                                                             1939. 10. 28.

Az értelmi és szívbeli gondolkodás – Tanítói tevékenység  - Hipnózis

Köztetek az a téves nézet van elterjedve, hogy a még ismeretlen dolgok kikutatását csak magasan fejlett értelem végezheti el. Tehát csak a világi tudományokban jártas egyén tehet olyan tapasztalatokat, amelyek belenyúlnak az ismeretlenbe, és megtalálják annak kulcsát.

Az igaz, ha az ember használja értelmét. Vizsgáljon át mindent, és gondolkodás nélkül ne fogadjon el semmit amit átnyújtanak neki. Butább dolgot tesz az, aki a világi értelemre hagyatkozva valamit átvesz, mint az, aki egy hittel bíró ember közvetítésével valamit kivizsgálatlanul elfogad. Az Istenbe vetett hit nagyobb garancia egy igazság tanítása mellett, mint egy világi tanító legtökéletesebb iskolázottsága.

Az igazság eléréséhez nélkülözhetetlen az Istenbe vetett hit. A Föld egyszerű gyermeke az értelem élessége dolgában messze fölötte lehet egy világi ismeretekkel bíró tanult embernek. ha a neki szellemben közöltekre embertársai megsegítése céljából vágyódik, ha szívesen és engedelmesen továbbadja, amikor a rejtett dolgok felismerésének adománya mellett a tanítás adományát is szeretné gyakorolni.

Amit az ember a maga részére felismer, nem mindig elég arra, hogy embertársainak továbbadja. A gondolat villámgyorsan megvilágosíthatja, ő engedelmesen befogadhatja, de a gondolatilag átvett ismeret nem mindig elég, hogy beszéddel vissza is tudja adni. A befogadás után először az értelemnek fel kell dolgozni, és csak azután lehet terjeszteni amit a szív kapott. Ehhez pedig helyes értelmi gondolkodás kell. Az Isteni igazságot valóban mindenkinek oda lehet nyújtani. Viszont a továbbítás tényének feltétele, hogy a szív felfogó képességén túl legyen egy jól képzett értelmi gondolkodása is. A tanítás adományát is meg kell kapnia, ehhez is erőt kell kérnie, ha meg akar felelni az isteni akaratnak hogy tanítson. Itt ismét a szabad akarat a döntő. Az Isteni akaratnak nem felel meg, hogy egy egyszerű földi lényt abba a kényszerhelyzetbe hozzon, hogy bizonyos időkben tanítson, majd megint ne tanítson. Ez Istennek túlságosan is nyilvánvaló ráhatását mutatná, megnyirbálhatná a hitbeli szabadságot.

Ezért az sem Isten akarata, hogy egy ember öntudatlan állapotban tanulásnak vesse alá magát. Ez az embernek egy akaratgyenge állapota, amit egyformán kihasználhat az Istentől elfordult erő éppúgy, mint az erősakaratú földi ember, és nem biztos hogy az általuk közvetített tanítás föltétlenül megfelel-e az igazságnak. /hipnózis/

Egy akaratgyenge embert azért igénybe venni, hogy rajta keresztül maga megnyilvánulhasson, ez nem felel meg Isten akaratának. Ezzel szemben a teljes akaratával magát Istennek átadó földi gyermek képes az isteni akarat kivitelezésére. Mert Isten maga lehet tevékeny általa. Isten nagy erőt, és teljes megértést adhat neki. De ezeket kérnie kell, és szabad akarattal ki kell jelentenie, hogy Istenért szeretne dolgozni. Nincs semmi ami elérhetetlen volna amit egy ilyen földi gyermek elhatároz, mert minden az Istenből való igazság továbbadását szolgálja. Pld. könnyen előfordulhat hogy egy nem hívő emberi tudása messze meghaladja egy hívőét. Viszont az utóbbi az isteni igazság területét érintő minden vitakérdésben győzelmet arat beszédével. Mert Isten megvilágosítja a magát tudatosan rendelkezésére bocsátó gyermeket. Ad rá képességet hogy értelmével villámgyorsan felfogja az ellenérveket, és Isten akarata szerint megcáfolja azokat. Így a legokosabb világi ember messze mögötte marad az ilyen "Istenszerszáma" mellett, - amikor minden Istenbe vetett hit nélkül akar a szellem területére átnyúló mélyebb problémánál valamiféle bizonyító eljárást adni.

Tehát az Istennek szolgáló földi gyermeknek is kell használni értelmi gondolkodását, mert csak ha a szív és értelem összedolgozik, akkor adható át az embereknek az Istentől kapott ismeret. Ezért a túlvilági tanítók fáradhatatlanul dolgoznak, hogy elindítsák a gondolkodó tevékenységet, és teljesüljön egy végtelenül fontos misszió a szellemi ínség idején.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr4341                                                                                                              1948. 06. 18.

Médiumi tevékenység – „Ments meg minket minden rossztól!”

A Szellemi birodalmammal való érintkezés akkor jön létre, ha előtte gondolatilag vagy imában a szellemi erőket felszólítjátok rá. Tehát a szellemi javak közvetítése mindig a szabad akarat megnyilvánulásának a következménye. Ekkor a jó erők lesznek hatásosak. A gonosz erők megpróbálják hogy az emberre ráerőszakolják a maguk akarat irányát, és kikapcsolják a szabad akaratot. Ez akkor mehet végbe, amikor az ember maga is lemond a maga szabad akaratáról - tehát öntudatlan állapotban kiszolgáltatja magát azoknak az erőknek akik messze vannak az igazságtól.

A sötét erőktől sújtott embereknek azt ajánlom, hogy tudatos állapotban ajánlják magukat Isten szeretetébe és kegyelmébe. Kérjék ezek ellen a lények ellen támogatásomat és oltalmamat, - hogy ne szorongassák. Hívják a világosság erőit, hogy külön vigyázzanak rá, és tartózkodjanak a közelben. A jó erőkhöz intézett kérés azoknak jogot ad, hogy támogassák, - és a sötét erők tehetetlenek lesznek.

Az emberi erő egymagában gyenge az ellenállásra amikor mediális képességű emberekről van szó. Ők ugyanis a túlvilág befolyására nyitottá válnak, és vonzódnak a láthatatlan lényekhez. Testükre különösen a sötétség erőinek nagy befolyásuk van. Amint ellenállását feladta, - birtokukba veszik. A test birtokbavételének következménye, hogy gondolkodóképességük meggyöngül. Mintegy álomállapotban vannak, már nem a saját gondolatait képviselik, hanem az őt birtokba vevő erő gondolatait. Teljesen az illető szellemi stílusának megfelelően mondják. Bizonyos mértékben egy másik lélek van a testében, míg a saját lelke alszik.   Később, éber állapotban nem emlékezik semmire, hogy mit mondott, vagy tett. Ilyenkor a médium nem vonható felelőségre, mert a szellemi erők erősebbek mint ő.

Ennek ellenére védekezzen, amennyiben a sötét erők általi megerőszakolás ellen adja át magát a jó erőknek - magának Istennek, és állandóan imádkozza: "Ments meg minket a gonosztól!" Mert gonoszság az, amikor a gonosz erők veszik birtokukba. Sem gondolkodása, sem cselekvése már nem sajátja, - hanem egy akaraterős hatalom erőszakolta rá magát.

A rossz erők ellen folyton védekezni kell, mert állandóan a közelben vannak, és próbálnak kihasználni minden alkalmat amikor az ember gondolatilag a Szellemi birodalomban jár - de előtte nem teremtett kapcsolatot Istennel. Tehát minden védelem nélkül van amikor sötét erők szorongatják. A szellemi kapcsolat felvételét mindig Jézus Krisztus segítségül hívása előzze meg - akkor nem kell félni hogy rossz erők kezeibe esik. Hívását sok világosságbeli lény meghallja, és odasiet, hogy védő és tanító tevékenységgel támogassa, és kivédik a rossz erőket. Mert Jézus Krisztus Neve hatalmában tart minden lényt, aki ellene van. Akik pedig érte vannak, és Nevét áhítattal ejtik ki, azoknak többszörös erőt ad.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8695.                                                                                                           1963. 12. 07.

A médiumi átvételek - Hitelesség

Nektek, akiknek az a feladatotok hogy a tiszta igazságot terjesszétek, - nektek magatoknak mindenről tudnotok kell, hogy tiszta képetek legyen arról a szellemi élményről amelyet mint tiszta igazságot képviseltek embertársaitok előtt. Tudnotok kell, hogy van értékes, és értéktelen kapcsolatteremtés a szellemvilág felé.

A Szellemi birodalom minden területéről szóhoz akarnak jutni olyan lények, akik megpróbálják gondolataikat átvinni rátok. De az ember maga határozza meg, hogy milyen lények közeledhetnek hozzá. Itt mindig az igazság utáni vágynak kellene érvényesülnie, - de ezt gyakran elnyomja a szokatlan iránti kíváncsiság. Többnyire az a vágy lesz erősebb, hogy a természetfölötti világból eddig ismeretlen dolgokról szerezzen tapasztalatot. Mindezt a legjobb akarattal teszi, és úgy gondolja hogy helyesen cselekszik.

Az ilyen lehetőségeket a világosság lényei is felhasználják, mert az illető embert a helyes útra akarják irányítani. Olyan befolyást akarnak rá gyakorolni, hogy a pozitív Szellemi világhoz való beállítottsága elmélyüljön. Elsősorban arra utalnak, hogy a szeretet a legfőbb parancs. A szeretetre való minden utalás az én akaratomnak megfelelő.

A befogadó médium tisztasága és akarata, aki mediális állapotban az üzenetet fogadja, az üzenet értékét is meghatározza. De döntő a hallgatók köre is, hogy azok milyen szellemi felfogásban és érettségi fokon vannak. Egy hiányos érettségü ember már lehetővé teszi, hogy gondolatain keresztül tisztátalan szellemek is odaférkőzzenek. A sötétség erői szintén a médium öntudatlan állapotát akarják kihasználni. Gyakran előfordul, hogy ezeket a világosságbeli lények visszaszorítják.

Minél tisztábbak szellemileg az emberek, minél nagyobb köztük az összhang, hogy az igazságnak megfelelő oktatást kapjanak, - annál hitelesebb az amit mondanak nekik. Ekkor megegyeznek a nektek a Földre vezetett tanítással, - tehát valódiságuk minden kétséget kizáró. A túlvilágról számos világosságbeli lény szeretne beszélni az emberekkel, hogy megbízásom szerint az igazságot közvetítsék nektek.

Viszont: ezek a világosságbeli lények az embereket ismételten arra biztatják, hogy éber, öntudatos állapotban létesítsenek velem kapcsolatot. Felvilágosítják őket "a Szellemem emberben való tevékenységéről", és arra próbálják indítani őket, hogy VELEM lépjenek bensőséges kapcsolatba. Ezáltal mély bölcsességet kaphatnak, olyat, amit öntudatlan médiumi állapotban nem lehet a Földre vezetni.

A Szellem tevékenységét magam ígértem meg az embereknek, és hitelt adhattok szavamnak. De hogy ellenfelem munkálkodása erősen előtérbe került, azt nem lehet letagadni. Mindig össze akarja zavarni a fogalmakat. Hasonló módon mediális képességű embereket használ fel, hogy beszélhessen rajtuk keresztül. De csak szavakat mond, amelyekből hiányzik az összefüggés, szavakat, amelyekből bölcsességnek kellene áradni - viszont a legnagyobb badarság. Ezt megvizsgálhatjátok magatok is, ha felteszitek a kérdést: milyen lelki nyereségem származik ebből a közlésből? Ha szavaimat alapul véve a közlést alapos vizsgálatnak vetitek alá, teljesen ellentmond az igazságnak.

Ilyenkor a még teljesen tudatlan szellemek jelentkeznek, akiknek bizonyos világi ismeretük van, és mert azt a Földön buzgón képviselték, most is ezt akarják átvinni az emberekre. Fényszellem ruhájába burkolóznak, sőt Jézus nevét is felhasználják! De Jézust valójában nem ismerik el Istennek, tehát nevét mint egy földi ember nevét használják! Azért hogy az embereket elámítsák, Jézusnak magas missziót tulajdonítanak - de ezt azzal a hátsó szándékkal teszik, hogy az embereket eltérítsék a helyes gondolkodástól - és Jézus Megváltó Tevékenységét semmiségnek minősítsék. Ezzel tehát megakadályozzák, hogy az emberek Jézusban ENGEM szólítsanak meg. A teljes tévedés elterjesztését akarják Jézus földi missziójáról, és az én benne való megtestesülésemről. Olyan közlést adnak a maguk szellemi világából, amely nem ad a valóságnak megfelelő magyarázatot. Azt ugyanis, hogy az ember Jézusban tiszta fénylélek rejtőzött, aki olyannak hozta létre a testét, hogy az lakás lehetett a számomra. Ezáltal Jézusban a Megváltás Művét magam vittem végbe, és létrejöhetett, hogy teljesen egyesültünk egymással. Tehát azok a közlések, amelyekből nem derül ki világosan, hogy én és Jézus egyesültünk, hogy EGY vagyunk - mint téves közlést, mint téves tanítást visszautasíthatjátok. Ezek a túlvilági sötét szellemek tudatos ámításai, akik most a vég előtt buzgón azon dolgoznak, hogy ott is zűrzavart keltsenek, ahol megvan a helyes akarat - de még nem ébresztették fel szellemüket, és nem tudják megkülönböztetni egymástól, hogy melyik az isteni, és melyik a nem isteni közlés.

Az emberek nincsenek tudatában, hogy folyton a sötétség hatalmaival küzdenek - különösen most a végidőben. Ezek a hatalmak a világosság elterjedését akarják megakadályozni. Az embereknek csak egy módjuk van, hogy áldozatul ne essenek a tévedéseknek, az, hogy Tőlem kérik a világosságot - bensőségesen kérve az igazságot. Megteremtik ezzel azt a kapcsolatot, amely a sötét erők ellen igazi védelmet ad. Ugyanis a tudásvágyban nem mindig uralkodik az irántam és az igazság iránti szeretet! Az emberek érzik, hogy a földi életüknek a csupasz létükön kívül van valami más oka is - és tájékoztatást szeretnének. De azt hiszik, hogy a túlvilági erőktől mindig az igazságnak megfelelő tanítást kapnak! Ez nincs így, és az ellenfélnek mindig több alkalmat adnak, hogy gondolkodásukat megzavarja!

Viszont az igazságra komolyan törekvő embert a helyes dolgok megismerésére segíti az, amikor komolyságának, lelki érettségének, és vágyának megfelelő világosság-beli lényekkel kapcsolódik össze, akik a tiszta igazságot közvetítik. Annyira viszik az illetőt, hogy ne legyen már segéderőre szüksége - ne kelljen már hozzá médium - hogy közlést kaphasson a Szellembirodalomból. Helyette olyan bensőséges kapcsolatot létesítsen VELEM - szeretet által - hogy direkt szólhassak hozzá. Vagy olyan Világossághordozókkal lép kapcsolatba, akik az igazi, az igazságnak megfelelő szellemi gazdagságot közvetítenek neki. Ekkor már a bensejében felébredt Szelleme az igazságban vezeti.

Lehet figyelmeztetni az embereket az eredménytelen szellemi találkozásokra - de megakadályozni nem kell, mert van rá lehetőség, hogy ezen az úton eljut a hitre, a halál utáni továbbélés elfogadására. A helyes útra vihetők, ha komoly a vágyuk, hogy az igazságban éljenek. Minden jó, ha jóakaratot árul el, de óvni kell a kíváncsiságtól, a világi ismeret bővítésének vágyától - mert azon nem lesz áldás.

Soha nem tudja felismerni az igazságot, inkább tévtanításoknak ad hitelt. Ezért adtam az igazság felismerésére a jegyet: vizsgáljátok ki, a közlés leleplezi-e Jézusban való emberré válásomat úgy, ahogy én világosítottalak fel benneteket szavaimmal, és Szellemem bennetek való munkálkodásával. Utasítsátok vissza ami nem egyezik meg föntről hozzátok vezetett szavaimmal, akármilyen szép szavakkal akarják is bizonyítani az isteni forrást. Ellenfelem is ilyen szavakat használ, mert nem riad vissza semmitől, hogy az embereket sötétségben tartsa. Tudja, hogy az igazság olyan fény, ami leleplezi őt. Ezért igyekezik azt kioltani, vagy zavarossá tenni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6468                                                                                                            1956. 02. 05.

A médiumi átvétel veszélyei  I.

Sokminden kerül az emberek elé, amit médiumi állapotban kaptak a szellemvilágból. Ti gyakran teljes meggyőződéssel képviselitek az ilyen tanítást, mert azt hiszitek, a Szellemvilágból hamis tanítás nem érkezhet. Épp ezek a tanítások hátrányosak nektek, mert már nem vagytok képesek a tiszta igazság befogadására. Meg kell értenetek, hogy a legnagyobb óvatosságra int egy médiumi állapotban kapott közlés. Az a környezet, amelyben a médium tartózkodik, a legritkább esetben teljesen tiszta, ritkán van világossággal átjárva annyira, hogy ellentétes erők ne tudnának közbeférkőzni. Pedig médiumi úton tiszta igazságot csak ekkor lehet közvetíteni.

A médiumot körülvevő emberek gondolatai meghatározzák a médium kijelentéseit. Maga a médium lemondott szabad akaratáról, és idegen hatalom uralma alatt van. Csak a médiumot körülvevő emberek legnagyobb becsületessége tud minden rossz szellemet távol tartani. De amint a környezetben csak egy embernek is rossz gondolata támad - tehát nem az amit eddig képviselt - azonnal magához vonja a rossz gondolatnak megfelelő lényeket, akik meg akarják erősíteni ebben a tévedésében. Lehetőségük van rá, mert már beléptek a körbe. Mindez nem történhet meg, ha minden jelenlevőt csak a legtisztább igazság utáni vágy lelkesít, magukat teljesen átadják Istennek, és minden világossággal telitett lénynek.

Viszont ez a minden oldalról megnyilatkozó akarat hamarosan lemond a médiumi közlésekről, és minden magyarázatért tudatosan Istenhez megy. Már nem lesz szükség az akarat kikapcsolására, a transz állapot elérésére - mert Isten valóban teljesíti az olyan komoly kérést, mint az igazság megszerzése. Szolgát fog magának választani, akinek éber, tudatos állapotban közölheti szavait.

Bár nem kell minden médiumi közlést elvetni, mert a világosság lényei is kihasználják olykor ezt az alkalmat. Ezáltal kapcsolatba lépnek azokkal az emberekkel, akiktől bensőséges kapcsolat megteremtését remélik, és az lehetővé tenné a legtisztább igazság közvetítését. A világosságbeli lények mindig egymással megegyező közléseket adnak, mert mindig az Istenből való igazságot képviselik. De ezeknek a médiumi közléseknek mindig meg kell egyezniük az Istentől közvetlenül, tudatos, éber állapotban kapott közlésekkel. Ha mégis előfordulnak eltérések, és ezek véleménykülönbséget okoznak - mert a médiumi közlést is éppoly magasra értékelik mint az én szavaimat - akkor az eltérést a legnagyobb komolysággal ki kell vizsgálni. Vagy a környezet, vagy a médium áll gondolatilag ellentétben a tudatos állapotban tőlem kapott szavakkal. Mert csak egy igazság van, és az Istentől jön. Akkor is, ha világosságbeli lények közvetítik. És ahol igazság van - ott nincs ellentmondás.

Viszont van sok különféle vélemény, és vannak különféle források, amiből az emberek merítenek. De csak egy igazi életforrás van - amit Isten maga nyitott meg. Szellemét maga önti ki az emberi szívekbe, azokéba, akik felkészítik magukat, hogy edényül szolgáljanak a Szellem áradásának. Ez a felkészülés tudatos munka, lelki munka, a szeretetté való átalakulás munkája. A Szent Szellem tevékenységének ez a feltétele. Mediális közlést az is kaphat, aki nem vitte végbe magán ezt az átalakulást. Leadja a saját akaratát, és megengedi, hogy idegen akarat vegye birtokába. De hogy ez az idegen akarat milyen fajtájú, azt majd a környezete határozza meg! Hogy milyen lelki érettségi fokon állnak!

A szellemben felébredt ember védekezik a médiumi állapot ellen, mert felismeri a benne rejlő veszélyeket. A szellemben felébredt embert mindig igen erős igazság utáni vágy tölti el. Egy magas lelki érettséggel bíró médium hamarosan képes lesz a tudatos állapotban kapott kinyilatkoztatások átvételére is. Ezek már soha nem lesznek ellentétben Isten tiszta szavaival, mert abból az életforrásból származnak, amelyet maga Isten nyitott meg.

Legyetek figyelmesek, amikor ellentétre bukkantok, és vizsgáljátok ki az egymásnak ellentmondó tanítások eredetét. Ha komolyan igénylitek az igazságban való élést, akkor sikerülni is fog elérnetek a tisztánlátást - ha magát Istent kéritek hogy támogasson - ha minden felmerülő kétségnél eléje tárjátok kérdéseiteket. Ha folyton azt akarjátok hogy igaz módon tanítsalak benneteket - és meggyőződéssel léphessetek fel minden igazért - minden Istenből való igazságért.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8438                                                                                                            1963. 03. 14.

Óvás a természetfeletti világgal való kapcsolattól

Micsoda tévedésekbe vonják be az embereket, ha nem védekeznek ellene! De tiltakozhattok, mert van értelmetek, ÉS VAN IMÁTOK! Amit szellemi gondolatanyagban nyújtanak nektek, ahhoz ki kell alakítanotok állásfoglalásotokat - és ezt meg kell, és meg is tudja az értelem tenni. Imában pedig rám kell bíznotok magatokat, és a vizsgálatnál segítségemet kell kérnetek. Ekkor - valóban mondom - felismeritek a tévedést mint olyant, és nem juttok a fogságába. Az igazságot én magam tisztán vezetem a Földre. Megpróbálom mindenhova eljuttatni, és aki birtokába veszi, az világosan meglátja, hogy mi nem egyezik meg nála azzal, amit szavam sugároz a Földre.

Tiltakozzatok csak komolyan minden tévedés ellen. A világosság mint erős fénysugár világít be a sötétbe, és felfed mindent, ami ellenfelemtől indult. Állandóan közöltem, hogy a végidőben mindig erősebbé válik tevékenysége - amennyiben meg akarja zavarni az emberek gondolkodását. A sötétség mindig sűrűbb lesz minél jobban közeledik a vég. De ahol felvillan az igazság fénye, ott a sötétség nem tud megmaradni. Ez annyit jelent, hogy az emberek, akiket magam tanítok mindig az igazságban élnek. Felvilágosítást adnak hogy van-e, és hol van valakinél tévedés - ezzel már szembe lehet állítani a tiszta igazságot.

Ismételten meg kell mondanom, hogy csak az a tiszta igazság, amit én magam - az öröktől való Atyaszellem közöl az emberben lévő szeretetszikrával. Tehát csak Szellemem tevékenységével juthat a Földre tiszta igazság.

Nem garantálhatjátok a tiszta igazságot, ha azt más úton nyerték - ha egy értelem szülte gondolat anyagról van szó - vagy ha a szellemvilággal létrejött kapcsolatból származik. Azok mindig azon igyekeznek, hogy hatást gyakoroljanak az emberekre - de nem jogosak rá, és nem is tudnak tiszta igazságot közvetíteni.

Az emberek azt hiszik, tudomást szerezhetnek minden természetfelettiről - csak kapcsolatba kell lépni akaratukkal, vagy gondolatilag a szellemvilággal. Azzal viszont nem számolnak, hogy ez a szellemvilág nagyon is különféle, és a szellemlények mind közölni akarják magukat - mindegy, hogy világossággal telitettek, vagy még a sötétségben vándorolnak-e. Az embereknek a Földön hiányzik az ítélőképességük annak megállapítására, hogy megfelel-e az igazságnak a hozzájuk eljuttatott szellemi anyag. De elfogadják - többnyire kivizsgálás nélkül - és így jut hozzájuk a tévedés. Így nem lehet a világosság növekedéséről beszélni - inkább a sötétség lesz mindig sűrűbb. Ekkor viszont mindig erősebb lesz a vágy, hogy a szellemvilágból kapjanak oktatást, mert az emberek nem érzik jól magukat a világosságnélküli állapotban, érzik hogy nem az igazi utat járják.

Sajnos nem fordulnak magához az Örök Igazsághoz, nem állítják helyre a kapcsolatukat velem - pedig én vagyok az egyedül aki bevezethetném - és be is akarom vezetni az igazságba. Viszont nem akarok kényszerítő módon hatni rájuk. Így mindig az ellenfél uralma alá jutnak, akinek fontos, hogy kialudjon a fentről érkező világosság - tehát vakfényeket tesz melléjük, irritálja őket, és ezzel megzavarja a belőlem érkező világosság szelíd sugarát.

De mivel az embernek magának kell megtennie a végső döntést, hogy az igazságot keresi és kéri-e, ezért nem veszem el idő előtt ellenfelemtől a mesterségét. Mert az ember a hazugságok és tévedések hálójából képes az igazságot kibogozni - csak vágyódjon komolyan az igazságra! Én minden embernek segítségére sietek, aki tájékozódni kíván. Mert nekem valóban megvan a lehetőségem, hogy megőrizzem a jóakaratú embereket az ellenfél befolyásától, hogy megvédjem azokat akik felém törekszenek, akik el akarnak oldódni az eddig őket fogvatartó hatalomtól. Viszont aki langyos, mindent elfogad amit mint igazságot nyújtanak neki - az maga okozza magának a világosságnélküli állapotát, és nehezen találja meg a célhoz vezető helyes utat. A teljesen világosság nélkül való is bemegy a túlvilági birodalomba amikor elérkezik a búcsú órája - de ti valamennyien megszerezhetnétek a világosságot, ha komolyan akarnátok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7720.                                                                                                           1960. 10. 05.

A médiumi átvétel veszélyei II.

Ismételten szeretetre figyelmeztetlek, mert a bennetek lévő Szellemet csak a szeretet ébreszti úgy életre, hogy megnyilvánulhasson. Ennek számotokra óriási értéke van, általa szavaimat a legtisztább formában kapjátok, és a Szellemen keresztül magam beszélek hozzátok. Tudnotok kell azt is, hogy a szeretet szellemi erőket vált ki belőletek. Ezek már kezdet óta bennetek vannak, de egykori bukástok miatt most eltemetve nyugszanak. Minél nagyobbra fokozódik bennetek a szeretet, a szellemerők annál inkább kibontakoznak bennetek. Lényetek újból az az ősteremtésű lény lesz, akik kezdetben voltatok, amikor még mint az én képmásom éltetek. Hozzám hasonlóan magas tökéletességben a magatok boldogságára teremtettetek és alkottatok a szeretet erejével.

De önként lemondtatok a szeretetről - és most ezért kell szabad akarattal újból szeretetre törekednetek, és meg kell nyitni magatokat szeretetem sugárzására. Akkor Szellemem újból belétek folyhat, és minden egykori képességetek életre ébred, és ismét élénk szellemi beszédben lesztek velem. De megmondom előre ellenfelem is hasonló módon kíván hatást gyakorolni rátok, ő is rajtatok keresztül kíván megnyilvánulni - és ezt meg is teheti, ha ti akaratotok megnyilvánulása nélkül magatokat átadjátok neki. Akkor birtokába vehet, akaratát átviheti rátok - és ti tudtok beszélni, csak beszédetek a gondolatok zűrzavara lesz, amiből minden tisztánlátás hiányzik, és semmi lelki hasznot nem nyertek belőle.

Ezért komolyan figyelmeztetlek, hogy akaratgyenge állapotban ne adjátok át magatokat szellemi erőknek. Óvlak a mediális úton jövő közlésektől, amelyeket nem mindig tudtok szétválasztani attól, ami tőlem jön. Ez mindig veszélyt jelent, mert nem mondható az én Szellemem tevékenységének, hanem csak a szellemvilágból való közlésnek. Annak terei pedig igen különfélék, és csak ritkán garantálják az igazságot.

Azok is kaphatnak médiumi közlést, akik a szeretettől még messze vannak. Akaratgyengeségükben átadják magukat egy szellem erőnek - az birtokba veszi őket - és akkor sem gyakorolnak ellenállást, ha ez az erő alacsony területről érkezik.

De aki a szeretetet felgyullasztja magában, az szellemszikrájával velem, az örökkévalóság Atyaszellemével lép kapcsolatba! Az pedig csak igazságot tud osztani! Az valóban az én szavaimat kapja - közvetlen úton én beszélek vele, és az igazságban oktatom. Ezen az úton szeretnék mindenkivel beszélni.

Kérlek bennetek, ne higgyetek minden szellemnek, hanem forduljatok hozzám, és mindig az igazságot kérjétek. Ne tegyetek idő előtt kérdéseket, ne akarjatok olyan ismereteket - amit bölcsességem elrejtett előletek. A szellem lényeket ne kérdezzétek földi dolgokról.

Csak jöjjetek hozzám bizalommal, mondjátok el minden bajotokat. Én szíveteken keresztül választ adok - ha akkor befelé, gondolataitokra, benső késztetésetekre figyeltek. Ilyenkor szíveteken keresztül beszélek hozzátok, és valóban nincs szükségetek más szellemek tanácsára - akiről azt sem tudjátok, milyen terekbe tartozik. Mert jól álcázzák magukat, ti jó lénynek tartjátok - pedig a valóságban csak zűrzavart okoznak, vissza akarják tartani az embereket, hogy Örök Atyjukkal beszélgessenek. Én gyermekeimmel nagyon szívesen beszélgetek. De csak akkor tehetem, ha ti élitek a szeretetet, mert a szeretet csak szeretethez tud beszélni. Ezért jöjjetek közvetlenül hozzám. Csak bensőségesen hozzám kell kapcsolódnotok és befelé figyelni, hogy meghalljatok engem, és párbeszédet folytassatok velem. A probléma amit bizalommal elém terjesztettetek, majd egész világosan megoldódik. Ha már szeretetben éltek, hangomat mindig világosabban halljátok mert az Örök Atyaszellem megszólítja a bennetek lévő szeretetszikrát, és az számotokra is felfogható módon megnyilvánul.

Csak azt ne higgyétek, hogy majd kerülő úton megtudjátok amit mondok - holott bennetek nincs szeretet! Egymástól szét kell választani Szellemem tevékenységét - és a médiumi állapotban kapott közlést. Bár mindkét alkalommal szellemi erő tevékeny, de ahogyan van világosság és sötétség, ugyanúgy a világosság erői is küzdenek a sötétség erőivel. Világosság ott van, ahol szeretet van. Tehát a szellemi kijelentések igazságának fokát egyedül az alapját képező szeretet határozza meg. A szeretet hozzám jön - aki az Örök Szeretet vagyok - és tiltakozik az olyan megnyilvánulások ellen, amelyek nem az Örök Szeretettől érkeznek. Én pedig mindenkivel közvetlen kapcsolatba akarok lépni. Azt akarom, ti magatok szólítsatok meg, hogy én is magam nyilatkozhassam meg veletek szemben. Ez a "Szellemem tevékenysége bennetek" - amit ezekkel a szavakkal hirdettem meg nektek: Elküldöm a Vigasztalót, az Igazság Szellemét. A szeretet: minden. Velem csak a szeretet köt össze. Meg akarom tapasztalni a felém irányuló szeretetet, és valóban bevezetlek bennetek minden igazságba.

 

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4971.                                                                                                            1950. 09. 21.

Az egymástól eltérő szellemi javak vizsgálata

Ne feledjetek el magyarázatot kérni akkor, ha még kérdések és kételyek vannak a szívetekben. Mert Isten - aki az Örök Szeretet - azt akarja, hogy ismerjétek fel az igazságot igazságnak, és abban éljetek. Mint a világosság hordozóinak, nektek jogotok van kérdezni - nektek tudnotok kell dolgokat - hogy embertársaitokat taníthassátok. Amikor kívülről szellemi értéket kaptok, és az igazságáról nem vagytok meggyőződve, akkor kritikát gyakorolhattok. Ez jogotok és kötelességetek is, magatokkal és a többiekkel szemben is - akik majd ennek alapján terjesztik azt.

9.hó 22én: Isten mindig ugyanaz, tehát szava is mindig ugyanaz marad - ahogyan Örök Tervének megfelelően akarata is mindig tetté válik. Egy ember sem mondhatja el, hogy Istentől olyat kapott, ami eltér szavától, mert szava mindörökké nem változik. Amit meghirdetett látnokok és prófétákon keresztül, az szavainak megfelelően teljesült - csak az emberek másképpen fogják fel, másképp értelmezik, és ezért van szükség szavai magyarázatára.

Ezek a magyarázatok csak a szellemvilág közvetítésével érkezhetnek az emberhez. Ez vagy isteni kinyilatkoztatások által történik - amikor Isten közvetlen úton vezet tiszta igazsághoz arra alkalmas embereket vagy világosságbeli lényeken keresztül történik. E lények a legteljesebb igazságban élnek, és maguk is szeretnék ezt az igazságot átadni az embereknek. Tehát Istentől, és a világosság-beli lényektől csak a legtisztább igazság érkezik az emberekhez - ha komoly a kérésük, és a befogadó is megérti, és torzítás nélkül adja vissza. Ez érettségi fokától függ. Isten nem tagadja meg magát senkitől ami reá, vagy a tiszta  igazságra vonatkozik. Ő minden korlát nélkül adja, de a vágyakozó nem képes a szellemi anyagot mindig úgy megérteni, ahogyan azt érteni kellene.

A szellemvilágból tisztán és világosan érkezik az üzenet. De egy nem egészen tiszta szív zavarossá teheti, és ezzel nem tiszta szellemi értéket ad tovább terjesztésre. Ezért aztán annak a lelki érettsége a mértékadó, aki tovább akarja terjeszteni. A szellemi érték nem fentről érkezett torzítva, hanem az ember a maga akaratával formálta át. Hiányzik belőle az az érettségi fok, ami az isteni igazság megfelelő befogadójává tenné. Ez a magyarázata a kicsi eltéréseknek - de ezeket még nem lehet tévedéseknek nevezni.

De amikor a szellemvilágból teljesen ellentétes közlések érkeznek, és vitathatatlan igényt tartanak az igazságra - akkor komoly kivizsgálás kell. Mert ekkor a közlések kiinduló állomása is különféle erőkből áll, és ezért a legnagyobb kritikára van szükség. Megint csak annak az embernek a lelki érettsége a mérvadó, aki az "igazságot" terjeszteni akarja. Elsősorban őt kell kivizsgálni. Ezt ti emberek nem viszitek végbe, mert egy ember belső lénye nem fekszik annyira nyíltan előttetek, hogy ti megítélhetnétek. Ekkor ahhoz a szóhoz kell tartani magatokat, amit egykor Isten erről mondott - mert Isten szava nem veszti el értelmét akkor sem, ha már örökkévalóságok mentek át felette.

Ha ettől a szótól a magyarázat teljesen eltér, akkor jogosan gondolhattok sötét hatalmak megtévesztő közbenyúlására. Ismeretben lévőnek álcázzák magukat, pedig csak azoknál akarnak sikereket elkönyvelni, akik kapcsolatot keresnek a szellemvilággal - de nincs elég érettségük, hogy maguk legyenek a tiszta igazság felvevő állomásai. Tehát szívük nem elég tiszta, mégis magasan állónak hiszik magukat, mutatni akarnak valamit ami nincs bennük - és ezért áldozatul esnek az alvilág erőinek. Érthető hogy oktatni akarnak a felvetett kérdésben, de ezt nem az igazságnak megfelelően teszik, és a tévedés által a sötét még sötétebb lesz - holott a világosságot keresik! Isten feltételeket szabott, azokat teljesíteni kell, ha az ember közvetlen érintkezéssel hallani akarja Isten szavát. A tiszta igazságot csak ez biztosítja. Viszont ennek feltétele, hogy szívét önzetlen szeretetre alakítsa, hogy Isten Szellemének méltó edénye lehessen.

A szeretet magába zárja a legmélyebb alázatot, a gyermeki imát, és hogy akaratát teljesen alávesse az isteni akaratnak. Aki ezeket teljesíti, az nyugodtan létrehozhatja a szellemvilággal a kapcsolatot, nem kell félnie hogy tévedésbe esik, vagy hogy az igazságot nem ismerik fel igazságnak. Mint az isteni igazság befogadója, jogosan felléphet az igazság érdekében, és tanítása, tudása állandóan egybehangzó lesz Isten szavával. Isten szava viszont mindörökre változatlan marad, ahogyan tőle kiindult. Ő maga tehát mindig az igazságban él és mozog, mert az Örök Igazság maga tanítja.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.9003.                                                                                                           1965. 06. 28.

A szellemi ismeretnek egyeznie kell a fentről levezetett szóval  I.

Az ismerettel bíró embernek nem könnyű feladat, hogy olyan embernek adja át az ismeretét, aki annyira meg van győződve a maga szellemi javainak igazságáról, hogy minden mást visszautasít. Ennek ellenére meg kell próbálni, mert ami belőlem indul ki olyan ereje van,  hogy  meggyőz  minden  igazságkereső  embert.

De ez az erő nincs meg, ha a különféle világosság fokon álló lények nyilatkoznak meg. Ekkor az emberek nehezen ismerik fel az igazságot, mert a szellemvilágból érkező minden megnyilvánulásnak hitelt adnak - holott azokat ki kellene vizsgálni, és csak amikor megegyeznek fentről érkező szavaim tartalmával akkor fogadhatjátok el, hogy hiteles világosság-beli lények tevékenykednek. Ezért kell elfogadnotok a közvetlenül hozzátok vezetett szavaimat - és nem adhattok hitelt minden, a szellemvilágból érkező közlésnek, amit médiumon keresztül kaptok. Lehet hogy a médiumoknak megvan az a képességük, hogy magukba fogadják a szellemvilágból érkező közléseket. De az kérdéses, van-e elég lelki érettségük is, amit feltételként szabtam az ebből a birodalomból érkező üzenetek befogadásához. A nektek közvetített üzenet igazság fokának ez az egyedüli mércéje.

Ti emberek nem nagyon ismeritek ki magatokat a szellemi világban. Nem tudjátok, hogy megtévesztésetekre hányszor nyúl közbe az ellenfél. Én nem akadályozhatom meg, mert hiányzik belőletek az igazság utáni vágy - pedig az igazság megszerzésére ez adja a garanciát. Én mindenképpen gondoskodom, hogy az embereknek világosságuk legyen, és ismerjék meg a testi halál utáni életet. Arról is gondoskodom, hogy bizonyítékot kapjanak, amelyeket azonban csak az fogad el, aki az igazság utáni vágyában ezt meg is szeretné tapasztalni, mert nem kényszerítő jellegű.

De mindig fennáll a veszély, hogy a szellemi birodalomból nem azok jelentkeznek akiket hívtok, hanem azok, akik csak alacsonyabb érettségi foknak megfelelően nyilatkoznak. Épp ezért minden fényszellem óv benneteket a médiumok általi közlésektől - akik az alvás állapotában beszélnek - és mindig arra indítanak, hogy éber, tudatos állapotban legyetek az üzenetek befogadói. Ez kevés embernek sikerül, de mindig megadja a biztonságot, hogy Szellemem tanít közvetlen módon, és nektek nem kell félnetek semmi tévtanítástól.

Nem lehet hamisnak tekinteni minden üzenetet, ami akaratgyenge állapotban érkezik - viszont ki az közületek, aki ezt kivizsgálja? Közületek ki az, aki tudja ennél a lehetőségnél, hogy ha egy ember leadja az akaratát, hány rossz szellem akar szót kapni? A teljes valóságot nem garantálja semmi, ha csak olyan közlésekre hagyatkoztok, amelyek - bár a szellembirodalomból érkeznek - teljesen ellenőrizhetetlenek! Tiszta igazságot csak az ad, amit az "Istenből való Szellem" közvetít. Az pedig minden területről ad felvilágosítást, amit a többi szellemtől nem várhattok. Ezért minden világosságbeli lény arra indít benneteket, dolgozzatok magatokon, hogy olyan edénnyé váljatok, ahova "beleönthetem Szellememet".

Majd csak ekkor lehettek teljesen bizonyosak, hogy a tiszta igazság birtokában vagytok. Csak ekkor vezethető hozzátok egy mélyebb ismeret minden dolgok összefüggéséről - hogy megismerjétek létetek okát, tőlem való egykori elbukásotokat, és Jézus Krisztus Megváltó Művének óriási jelentőségét. Mindezeket csak én taníthatom - akkor is, ha ezt magas fényköveteken át vezetem a Földre. Közvetlenül rájuk sugárzok - tehát szavam általuk hangzik fel - amit épp úgy kell értékelni, mintha közvetlenül szólítanálak benneteket. Az így kapott ismeret mindent átölel, az egykor elbukottak visszavezetésének művét, megvilágítva azt is, mi volt elbukástok oka.

A világosság ellenhatása nem csak a Földön érezhető, hanem kiterjed a túlvilági birodalomra is, ahol az én tudatú lények még a szabad akarat birtokában vannak.  Az ellenfél ezeket is maga felé akarja kormányozni - ez minden szándéka. Ezért számolnotok kell az ő hatásával is, mert legfontosabbnak tartja, hogy Jézus Krisztus megváltó tettét kételkedésnek tegye ki.

Ezért minden olyan közlést az Ő művének tekintsetek, amelyben tagadják hogy Jézus Krisztus kereszthalálával megváltotta a világot a bűntől. Az ellenfél nagyon dolgozik, mert a legjelentőségteljesebb dolog megértésétől akarja eltéríteni az embereket: hogy Jézus értetek, a bűneitekért halt meg a kereszten. Mert ha erről tévesen vagytok informálva, akkor nyert ügye van, akkor sikerült neki, a "megváltást" mint tévtanítást beállítani, és ezáltal lehetetlenné teszi a belépést a Világosság birodalmába.

Az én fentről jövő közvetlen kinyilatkoztatásaim erről más magyarázatot adnak. Egyedül ettől függ majdani boldogságtok: hogy egykori bűnötök adósságától, az ősbűntől - amelyet ti nem tudtok eltörölni - megváltást kaptatok-e. Amíg ez a súlyos kérdés nyitott számotokra, addig nem vagytok a teljes igazságban. Addig nincs más, mint hogy a legmagasabbhoz fordultok, és kéritek hogy maga oktasson bennetek. És én elfogadlak, és oktatlak ahogy megígértem: "bevezetlek minden igazságba".

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.9004.                                                                                                           1965. 06. 29.

A szellemi ismeretnek egyeznie kell a fentről levezetett szóval II.

Tiszta igazság csak az van érvényben, amit én vezetek hozzátok fentről. Tehát mindennek ezzel kell megegyeznie - ha igényt tart az igazságra. Igazság csak egy van - és az tőlem származik, és mindenkit boldoggá tesz, aki helyesen akar gondolkodni. Minden ami ezzel ellentétben van, nem tarthat számot az igazságra. Az általam közvetlenül adott igazság irányvonalai mindig ugyanazok. Ha ezt veszitek mértékül, mindig lemérhető, hogy egy ember az igazságban éle.

Amikor olyan ismeret jut hozzátok, ami okot ad a kételkedésre, elsőként fel kell tenni a kérdést: Akik ezt képviselik, milyen beállítottságuk van Jézus Krisztushoz, és Megváltó Művéhez? Én fentről jövő szavaimmal tiszta magyarázatot adtam, mit jelent az egész emberiségnek a Megváltás Műve. Nektek minden mást ezen kell lemérnetek, mert ha az emberek semmiféle ismeretet nem kapnak ezekről a dolgokról - nem is lehet igényt emelni, hogy mint tiszta igazság érvényesülhessen.

Hogy a Megváltás Művének létrehozó okát és jelentőségét megértsétek, tudnotok kell a szellemek bűnbeeséséről - mert ti magatok vagytok ezek a bukott szellemek. Szép és jó, ha az embereket meg akarjátok győzni, hogy a testi halál után van továbbélés. De ha nem ismertetitek meg velük, mi az oka emberré válásuknak, akkor nem adtatok elég ismeretet nekik, mert nem elég csak annyit tudni: úgy éljenek, hogy üdvösségre jussanak. A Jézus Krisztus által kapott MEGVÁLTÁS ismerete nélkül a Világosság birodalma nem nyílik meg senkinek. Örökkévalóságokig tévelyeghettek a túlvilági birodalomban, ha egy világosság-beli lény meg nem könyörül rajtatok, és el nem vezet ahhoz az ismerethez - amit a jelenlegi téves gondolkodástok miatt a Földön nem akartok elfogadni. Ebből következik, MINDEN EMBERNEK olyan edénnyé kell felkészítenie magát, hogy Isteni Szellemáramlatom beléje folyhasson. Ezt pedig csak a szeretet hozza létre, mert világosságot ad, és ez a belső világosság már igazi ismeret.

De ebben a szeretet nélküli világban ez aligha sikerülhet, ezért az emberek tömörüljenek egy olyan edény köré, amelyből az élet vize tisztán ömlik.

Hajoljatok le, és üdüljetek fel általa, hogy legalább a legfontosabbat megtudjátok és befogadjátok: az ismeretet Jézus Krisztusról, és Megváltó Művéről. Ez fontos ismeret, és nem pótolható semmivel. Csak egy valaki adhatja meg az ősvétek bocsánatát - és az eltöröl minden vétket, amit az ember földi létében magára terhelt.

Az ember Jézus missziója - tehát hogy feláldozta magát, és a vétkeket kereszthalálával kiegyenlítette - egy egyszeri tény, amit a múlt, a jelen, és a jövő emberéért vitt végbe. Az embereknek ezt mindig újra meg kell említeni. Jézus életéről csak annyit tudni, hogy a legnagyobb tökéletességben élt - bár ez így volt - mégis kevés, mert ezzel még nem tudjátok kereszthalálának mély szellemi okát.

A Megváltás Művét el kell ismerni, mint a bűnössé vált szellem lények iránti legnagyobb irgalom tettét. Azért kell tőle bocsánatot kérni, mert az elismerés és a BOCSÁNATKÉRÉS AZ A KULCS ami a Világosság birodalmának kapuját megnyitja. Ez Jézus nélkül nem nyílna meg. Jézus az Isten iránti, és az elbukott testvérei iránti szeretetből kiengesztelte a nagy bűnt, ami az Isteni Szereteterő visszautasításából állt. Az ember erre a bűnre csak akkor kap bocsánatot, ha Jézus Krisztust elismeri a VILÁG MEGVÁLTÓJÁNAK. Előfeltétele pedig az általa tanított szeretetben élés. Hogy az ősbűntől való megváltottság létre is jöhessen - teljes tudatossággal el kell fogadni a Megváltás Művének kegyelmeit.

Ezekről a dolgokról ismételten kell beszélni, és újra és újra tudomástokra kell hozni. Nem elég Jézus tanítását megismerni, hanem töltsön el bennetek a vágy, hogy az ősbűntől megváltást kapjatok. Mindehhez hozzásegít, ha már előzőleg is szeretetben éltek, mert akkor már világít nektek az ismeret világossága. Ez már a szeretetben való élés következménye. Ekkor már nem tagadjátok, hogy Jézus Krisztus megváltott benneteket, hogy benne MEGMENTŐRE találtatok, aki levette vállaitokról az ősbűn nagy terhét, és újból megnyitotta a Világosság és boldogság birodalmának kapuját.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6682.                                                                                                           1956. 11. 01.

Kapcsolat a túlvilági Birodalommal

Minden feltételnek rendben kell lennie, ha azt akarjátok, hogy áldott legyen a Szellemi birodalommal való érintkezésetek. Ha szellemi hasznot akartok nyerni belőle, akkor egy általam is akart együttműködést hozzatok létre a Szellemi birodalom lényeivel, aminek a célja a még éretlen lelkek megváltása.

Minden érintkezés veszélyes a túlvilággal, amit a feltételek betartása nélkül tesztek - és ez a túlvilág éretlen lelkeinek is veszélyt hozhat. Amíg az ember az anyagban gondolkodik, nem lesz nagy vágya, hogy szellemi kapcsolatot teremtsen. Ha mégis megteszi - anyagi kérdések miatt teszi, abban a reményben, hogy választ kap rá. A saját akarata hogy kapcsolatot hozzon létre a túlvilági birodalommal, megadja a túlvilágiaknak az engedélyt. Közelednek hozzá, mert megnyílt feléjük, mindegy hogy milyen módon: eszközzel vagy gondolatilag, spiritiszta összejövetelt látogat, vagy médiumon keresztül érkező tanítást fogad el. Az ilyen kapcsolat azonban nem hoz áldást - inkább veszélyt jelent - és az embereket nem lehet eléggé óvni tőle.

Megijedne, ha látná, hogy amint megnyílik feléjük, micsoda tömeg rossz szellem nyomul köréje, akik birtokukba veszik. Kérdéseire válaszolnak ugyan, de mindig csak úgy, ahogy a maguk sötét állapota adja. Mindig jobban és jobban az anyaghoz akarják kötözni, mert még maguk is ugyanolyan erővel tapadnak hozzá, mint valamikor a Földön. Óvakodjatok az ilyen kapcsolatoktól, mert lehúzó ereje van! Akkor is óvakodjatok, ha általa meggyőződtetek arról, hogy a test halála után a lélek tovább él - mert ezek a szellemek nem arra bíztatnak, hogy dolgozzatok a lelketeken. Az egymásnak ellentmondó kijelentésekről észrevehetitek, hogy nem jó szellemekkel beszélgettek.

A szellemvilággal akkor lesz áldásos a kapcsolat, ha nagyon erős bennetek az igazság utáni vágy. Ha ez az ösztönzés annyira erős, hogy az ismeretekben álló lényeket arra kéritek: világosítsanak fel az igazságról. De csak olyan ismeretekre kérhettek választ, aminek szellemi tartalma van. Tehát nem szabad anyagi kérdésekre választ kérni azoktól, akik hívástokra jelentkeznek.

Az ilyen érintkezés akkor is áldást hozhat, ha kezdetben földi segédeszközökkel, vagy médiumon keresztül indult. Biztos, hogy hamarosan tisztán szellemi társalgáshoz vezet - amit mindenkinek ajánlok - ha olyan útra léptetek, hogy oktatást és vezetést kértek Szellemem által. A világosság minden olyan lénye, aki megbízásomból oktat, arról is ad majd ismeretet, hogyan lesztek tökéletesek. Amikor a szellemvilággal kapcsolatot hoztok létre mindig döntő, hogy milyen az akarat, milyen a lelki érettség, és mekkora fokon áll a szeretet - mert mindig ezeknek megfelelően közelednek hozzátok a hasonló lények. Ti emberek még tele vagytok mindenféle gyengeséggel, ezért a hozzátok hasonló túlvilági lényektől is tartanotok kell! A kapcsolat előtt mindig ajánljátok magatokat nekem, hogy mindenkor védjelek meg. Ez a kérés a legjobb oltalom lesz számotokra, mert aki ilyen kéréssel lép elém, az biztos lehet, hogy kapcsolata soha nem lesz kárára.

Viszont igen ritka eset, amikor az emberek tisztán szellemi kérdések miatt keresik a túlvilági kapcsolatot. Sokkal inkább a kíváncsiság vezeti őket, hogy megtudják, milyen odaát. Másrészt megholtjaikkal akarnak kapcsolatba lépni, hogy tanácsot kérjenek. Ha lelküknek ez nem is okoz közvetlen kárt - de sok előnyt se hoz. Az eredmény inkább érzéküket elégíti ki, és nem a lelküket.

A szellemvilág állandóan kapcsolatban van a Földdel és lakóival, minden erejükkel igyekeznek megtartani a komoly kapcsolatokat, esetleg ki is bővítik. Ezért megáldok minden embert, aki fenntartja az ilyen komoly kapcsolatot ami előnyös az emberre, és sok túlvilági lényre.

De a legnagyobb elővigyázatosságra intem azokat, akik csak olyan területre kívánnak bepillantást kapni, ami még el van zárva előlük. Könnyen ellentétes erők hatalmába juthatnak, akiktől aztán már nehezen tudnak elszakadni.  Ezzel szemben az igazságra vágyódók, a komolyan törekvők nyugodtan ráléphetnek a hídra, mert igazi követeimmel találkoznak, akik oltalmat adnak, és olyan világosságot közvetítenek, ami megfelel nekik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8360.                                                                                                           1962. 12. 21.

Téves közlések a túlvilágból – Szellemi vezető

Mindig kész vagyok hogy beszéljek hozzátok emberek akik vágyódtok szavaimra, és megengeditek hogy Szellemem tevékeny lehessen bennetek. Jólesően nézek rátok, akik mint gyermekek jöttök az Atyátokhoz, és hallgatni kívánjátok. Igen, kinyilvánítom akaratomat, és világosságot ajándékozok a még elsötétült szellemnek.

Áttörésre segítem a bennetek még eltemetve fekvő szellemi adományokat, és visszakapjátok az ismereteket, amit bukástokkal elvesztettetek. Örök Megváltó Tervembe is bevezetlek, hogy magyarázatot kapjatok, hogyan kormányzok és munkálkodom, hogy ismét boldogok lehessetek. Lépjetek ki a halálállapotból, ébredjetek az örökéletre, mert ez az őskezdeti rendeltetésetek. Megnyilatkozom nektek, és minden embernek, aki szeretetével hozzám kapcsolódik, és szeretetben él - mert magam az Örök Szeretet, Teremtőtök és Istenetek vagyok, akinek a szeretetéből keletkeztetek. Tehát Atyátok vagyok, aki Jézus Krisztusban számotokra is látható Istenné lettem. Ismételten meg kell mondanom, hogy JÉZUS és ÉN egy vagyunk. Amikor Jézus beszél hozzátok, maga az ÖRÖK ISTENSÉG nyilatkozik meg.

A Földön azt mondtam: "Aki szeret engem, annak kinyilvánítom magamat!"  Én mindig "Szellemem" által nyilvánulok meg, tehát amikor "Szellemem tevékeny" lehet bennetek. Mindig tőlem jövő megszólításnak tekintsétek, amikor teljes tudatossággal összekapcsolódtok velem, és beszédemre vártok. Arra is gondoljatok, hogy mint Atya szólok hozzátok, gyermekeimhez - tehát érthetően, szeretettel, és bölcsen. A szívetekhez beszélek, és nem értelmetekhez - mert ha szíveteket megnyerem, és az szeretettel dobog felém, én villámgyorsan megvilágosítalak amikor a Szellemi világba léptek, és már mindent tudtok és értetek. A földön ilyen ismeret nem lényeges a földi lét számára, a lélek felfelé fejlődéséhez nem fontos.

Amikor a médium olyan kijelentéseket kap, amelyek szokatlanul igénybe veszik az értelmet - akkor bizonyossággal arra következtethettek, hogy a szellemvilágból azok a lények jelentkeztek, akik a Földön értelem szerinti tudást sajátítottak el. Bár gondolataikat szellemi kérdések foglalkoztatják, de a velem való helytelen kapcsolat miatt én nem nyilatkozhattam meg nekik. Így még most is bizonyosfajta világi dologgal foglalkoznak - amelyekben tévedések is vannak - és ezeket akarják átvinni az emberekre. Az ilyen üzenetek befogadóiban is van vágy, hogy értem dolgozzanak - de sajnos ezeknek a lényeknek adják át magukat, és nem fogadják el a belőlem való Szellem kijelentéseit - én pedig a szabad akaratuk miatt nem alkalmazok erőszakot velük szemben. Minden embernek külön-külön kell egyesülni velem, ezáltal teszi lehetővé, hogy Szellemem kijelentéseket tehessen neki. Akkor abban is biztos lehet, hogy amit így a benső hangon keresztül kap, az az én hangom, és nem valami "Szellemi Vezető" beszél - aki nem az én megbízásomból jutott ehhez a megtisztelő feladathoz. Tessék komolyan megvizsgálni, hogy az ilyen közlések által mit nyer!

Amíg az ember a Földön tartózkodik, a közléseknek a szeretetet kellene fokozniuk, hogy az belülről megvilágosíthassa. Valóban nem lenne szüksége más, állítólagos felvilágosításra - amilyenek az asztrálvilágból érkeznek - amelyek önmagukat azzal minősítik tévtanításnak, ahogyan az ISTEN - JÉZUS viszonyt bemutatják. Mert én nem vagyok szétválasztva elgondolható. Egy lényről van szó, és ez a lény a Szellemem által nyilvánul meg bennetek. Minden ember azt hiheti amit akar, de ha komolyan akarja az igazságot, akkor megismerését a legteljesebb komolysággal kérni kell tőlem. Én gyengéden és halkan dolgozni kezdek az illetőben, magam gyújtok neki világosságot, Örök Tervem is lelepleződik előtte, de úgy, hogy forró szeretetre gyullad irántam. Felismeri végtelen szeretetemet, túlságosan is nagy bölcsességemet és hatalmamat. Már mindig mélyebb bölcsességeket kaphat, de mindig a belőlem való igazi kinyilatkoztatások útján, Szellemem benne való tevékenysége által. Akkor megtanuljátok az igazságot szétválasztani a tévedéstől - mert az Örök Világosság felvilágosít, és az soha nem téved.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8307.                                                                                                           1962. 10. 23.

Óvás a szellemi vezetőktől

Amikor a Szellemi Birodalomból közvetítést kaptok, az csak akkor belőlem való tiszta igazság, ha bemutatja a Megváltás Művét, megmagyarázza jelentőségét, megadja szellemi okát, és összekapcsolja Jézusban való emberré válásommal. Ekkor tisztába lesztek azzal hogy Szellememen keresztül magam vagyok tevékeny - nem olyan a közlés, amihez nem adtam engedélyt.

Téves közléseket gyakran azok a Földről már eltávozott lelkek adnak, akik maguk sincsenek az ismertek birtokában - azaz nem élnek világosságban. Viszont erős az igényük, hogy magukat közöljék az emberekkel mert földi életükben is ezt képviselték.

A világosság-beli lények boldogsága abban van, hogy azt a világosság áramlatát továbbíthatják, ami őket is átjárta. Nekik van engedélyük a tanításra, mert a tiszta igazságot adják tovább. Azokat tanítják, aki tőlem bensőségesen az igazság ismeretét kérik, és én minden tévtanítástól megoltalmazom őket.

A Szellemvilágban sok az olyan lélek, akik még nem jutottak tökéletességre, a Földön sok tévedést terjesztettek - viszont abban a meggyőződésben éltek, hogy az igazságot adták tovább. Nincs teljes igazságuk, de a földi tevékenységüket nem adják fel, a túlvilági Birodalomból is megpróbálnak hatást gyakorolni az emberek gondolataira. Teszik ezt különösen akkor, ha azok kapcsolatba lépnek a szellemvilággal, és szabadon megnyílnak, és elfogadják a közléseket - pedig nem tudják ellenőrizni, hogy milyen a szellemi lény aki közeledik hozzájuk. Javukra szól, hogy a legjobbat akarják - de rossz úton járnak, mert elmulasztották az igazság utáni vágyukban, hogy engem kérjenek.

Gyakori, hogy ilyenkor "szellemi vezető" mutatkozik be nekik, és osztatlan hitre talál náluk, készségesen elfogadnak mindent amit közvetít. Ha ezeket a szellemlényeket PRÓBÁNAK vetnék alá, és magyarázatot kérnének tőlük Jézus Krisztus Megváltó Művéről - kiderülne, csak azt közvetítik, amit a Földön erről tudtak, de a valódi ismeretük hiányzik. Így soha nem beszélnek az Atya és Jézus egységéről, mert ez a világosság még nem ismert náluk. Még maguk sem ismerték fel Jézusban Istenüket és Teremtőjüket. Az igazság világossága még nem sugározta át őket.

Amikor általam megbízott szellemi tanítók tevékenykednek hogy igazságra vezessék az embereket, azok a belőlem induló szeretetfény világosságának áramlatát vezetik azokhoz, akik bensőséges kapcsolatban vannak velem. Ők igazi világosságot gyújtanak Jézus Krisztus megváltó munkájáról, és az én benne való emberré válásomról.

De ami egy lénynek nincs birtokában, azt közvetíteni sem tudja. A befogadó jóindulata képes ugyan befolyásolni a KÖZLÉST ADÓ VILÁGOSSÁGÁT - ha az a legjobb szándékkal használ ki minden alkalmat, hogy tudását a földi embereknek továbbíthassa. Viszont mindig kihangsúlyozom: nem az én megbízásomból cselekszenek, mert még nem elég érettek, hogy teljes igazságban oktassanak. De akaratukat nem tiltom le. Védelmem pedig az, hogy nem engedem tévedésben élni azokat, akik a legtisztább igazságot kérik tőlem. De aki megelégszik a szellemlények közvetítésével, gondolkodás nélkül elhiszi azt amit maga nem tud ellenőrizni, annak az igazság utáni vágya nem olyan nagy, hogy megvédené a tévedésektől. Tegyetek csak különbséget, hogy mi a "Szellem munkálkodása" , vagy "az én Szellemem tevékenysége az emberben" hatása - és mi a hatása annak, amit a médium akaratnélküli állapotban mond az embereknek.

Ezek kivizsgálására egy megbízható jegyet adtam azzal az utasítással: kérjetek magyarázatot Jézus Krisztus Megváltó Művéről, és az én benne való emberré válásomról. Ha erről még nincs egészen tiszta ismeretük, akkor óvatosak legyetek azzal a szellemi értékkel, amit adnak. Ismételten azt a tanácsot adom: forduljatok közvetlenül hozzám, az Örök Igazsághoz, kapcsolódjatok bensőségesen hozzám, és tőlem kérjetek. Valóban, én bevezetlek az igazságba, ahogy megígértem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8312.                                                                                                            1962. 10. 28.

Óvás a médiumi üzenetektől – „Szellemi vezető”

Egészen magától értendő, hogy ebben az utolsó, vég előtti időben minden emberrel foglalkozom, minden embert tanítok és megszólítok - amint a szíve felvevő-kész, enged magához beszélni, és szavaimat továbbítja az embertársainak. Nekem különösen az fontos, hogy szeretetre figyelmeztessem az embereket, mert e-nélkül nem várhatnak menekülést. Ahol az emberek ápolják a szeretetben élés szellemiségét, ahol az emberek maguk is szeretetben élnek, embertársaikat ugyanerre bíztatják - ott lehetővé válik hogy fentről közléseket kapjanak. A közléseimnek mindig az a céljuk, hogy az emberek szellemileg törekedjenek, hogy lelkük üdvére gondoljanak - és a világ követeléseit visszaszorítsák.

A benső hang által ott tudok hírt adni magamról, ahol megvan minden feltétel, ami az emberben lehetővé teszi "Szellemem tevékenységét". Én mindig ugyanazt az igazságot vezetem a Földre, mert az embereknek a világosságban kell járniuk, és meg kell tenniük a felfelé vezető utat.

De ellenfelem is ugyanígy tevékenykedik, és a világosság angyalának álcázva magát megpróbálja befolyása alá venni az embereket. Nem lehet ettől eléggé óvni az embereket! Mindezt megállapíthatjátok a sok igazságtól eltérő közlésekről, azokat pedig mindenkor ellenőrizhetitek.

Ha pedig én vagyok az aki az embereket tanítja, akkor nem fogok itt mást a Földre vezetni, mint ott. Tehát amikor a közvetített szellemi kincs fedi egymást, akkor én munkálkodom. De ha ellentmondanak egymásnak, akkor ellenfelem dolgozik, aki igyekezik megtartani a sötétséget. Amikor az ember akarata jóra irányuló, akkor védettnek érezheti magát az ellentétes erőktől, és minden lélek javát szolgálja majd. Az egyes ember akarata a döntő, megérinti-e a tiszta igazság, és elismeri-e igazságnak. Az akarata pedig akkor jó, amikor magát átadja, a velem való egyesülésre törekszik, és az önzetlen szeretetben élésen fáradozik. Ilyenkor nem kell félnie, hogy a sötét hatalmak zsákmánya lesz, mert minden módon segítséget kap.

De egyet mindenképpen meg kell említenem: az emberek lehetőleg óvakodjanak a médiumi befogadástól. Mert ha nem is áll fenn, hogy minden szellemvilágból érkező közlés tévedést tartalmazna de nektek embereknek nem lesz meg mindig az az ítélőképességetek, amely szét tudja választani az igazságot a tévedéstől. Ez az a veszély, amitől folyton félnetek kell - hogy megtévesztenek bennetek!

Mert a világosság lényei - akik különleges esetekben médiumon keresztül is jelentkeznek - mindig és mindig arra bíztatják az embereket, hogy hagyják el a médiumi közléseket, és KÉRJÉK HELYETTE TUDATOSAN AZ ÉN SZAVAIMAT! Arra utalnak, hogy csak szíveteket kellene szeretet által olyanra alakítani, hogy az én szereteterőm beleömölhessen.

Ha pedig médiumi állapotban "szellemi vezetők" adnak hírt magukról, akkor mindig óvatosak legyetek, mert akkor a befogadónak, és a környezetének magas szellemi érettségünek kell lennie. Az igazságot kell bensőségesen kérnetek, hogy a Világosság birodalmának a védelmét is megnyerjétek. Ők minden rosszat félre tudnak szorítani, ha a tudatlan szellemlények megpróbálnak bekapcsolódni. ha tudjátok, Szellemem minden emberben tud tevékenykedni, aki teljesíti a feltételeket: életét szeretetben éli, ezáltal szilárd lesz a hite. A hit birtokában bensőségesen imádkozik, kér hogy Isten vezesse el hozzá az igazságot - és aztán tudatosan befelé hallgatózik.

Kérnetek kell ez igazságot, nagyon kérnetek, hogy a bennetek lévő Szellemem által el lehessen azt vezetni hozzátok. Ekkor nincs már szükségetek arra, hogy a túlvilágról kapjatok oktatást - mert az számotokra ellenőrizhetetlen. Bár onnan is érkezhet hozzátok igazság - de ez inkább a bennetek lévő Szellememen keresztül történjen, mert az kapcsolatot teremt az örök Atyaszellemmel. Azok a szellemi vezetők, akik az én megbízásomból tevékenyek, az embereket folyton arra bíztatják, maguk teremtsenek közvetlen kapcsolatot velem. Mert teljesül az ígéretem: "Elküldöm a Vigasztalót, az Igazság szellemét, és az bevezet minden igazságba." "Aki szeret engem, parancsaimat megtartja, ahhoz magam megyek, és kinyilvánítom magamat neki." Értsétek meg - én mindig kész vagyok beszélni hozzátok, és megmondok mindent aminek ismerete jót tesz lelketeknek. Ezért közvetlenül hozzám vegyétek az utatokat, hozzám, aki az Örök Igazság vagyok, és meg akarlak szabadítani mindentől ami még ellenfelem része bennetek. Magam hozok világosságot, ezt fogadjátok el - és áldást hozó lesz számotokra.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8220.                                                                                                           1962. 07. 22.

A szellemek kivizsgálása  -  az Ellenfél tevékenysége a végidőben

Mivel itt van a végidő, biztosra vehetitek, hogy ellenfelem mindenhova bekapcsolódik, ahova csak tud. Hatását mindenhol megfigyelhetitek ahol zűrzavar van. Az emberek között azért nincs egyetértés, mert Ő kioltja, Ő a ti ellenségetek, és az én ellenfelem. Ahol egyenetlenséget tapasztaltok, már tudhatjátok hogy Ő munkálkodik így - hogy ezáltal veszélyeztesse a szellemi felemelkedést, hogy hiányozzék a világosság ami megvilágítaná a sötétséget. Zűrzavarba akarja vinni az enyémeket is, mert azok mindig a helyeset akarnák. Amint világosság dereng bennük - biztos hogy megzavarja, vagy megpróbálja kioltani.

Ilyenkor nagy erőre van szükség - és ezt tőlem kérjétek - hogy ellenállást tudjatok gyakorolni ha rosszra ösztönöz, vagy akár a sötétségbe akar vissza lökni. Ellenfelem felett mindenkinek van hatalma, ha az a legbensőbb vágya, hogy hozzám tartozzon. Ha jelenlétemet szeretet gyakorlatokkal megengedi, és ezzel magam védelmezhetem meg tőle.

Hogy sajátmagát milyen módon akarja érvényre juttatni, azt felismerhetitek, mert emberi edényeket választ, akiket befolyásával rábír valamire. Visszaél a nevemmel, hogy szégyenteljes szándékát, mint az én "tevékenységemet" hihetőbben állítsa az emberek elé.

A végidőben ez különösen gyakori jelenség.  Meghirdettem, hogy Szellememet kiöntöm minden testre - és épp ezt az ígéretemet kívánja a maga számára úgy hasznosítani, hogy az emberek közé hazugságot szór, mintha ez "Isten munkálkodása" lenne. Az emberek gondolkodás nélkül elhiszik ezt - pedig a velem bensőséges kapcsolatban lévők felismerhetnék, nem az én, hanem az ellenfél munkálkodásával találkoztak-e, mert bensőjükben ellenérzés van minden iránt, ami nem "Szellemem tevékenysége". Ti emberek is figyelmesek lehetnétek, nem kellene mindent gondolkodás nélkül elfogadni igazságnak azért, mert Ő jól álcázza magát. Mert mindent megtesz, hogy azokat visszanyerje magának, akiket már elveszített, akik akaratukat már nekem adták - és akiket ezért már én sem eresztek el.

Meg kell adnom ezt a felvilágosítást, mert ti emberek tőlem származónak ismertek el sok olyant, ami ellenfelemtől származik. Én állandó világosságot ajándékozok, helyesen irányítom gondolataitokat - ha ti is akarjátok! De magatok is fáradozzatok, hogy a helyeset felismerjétek, mert az igazság utáni vágy már jogot ad nekem, hogy elvezessem hozzátok az igazságot. "Kiöntöm Szellememet minden test fölé, szolgák és szolgálók jövendőt mondanak." Ez a nektek adott ígéret teljesedésbe megy.

Ennek ellenére magatoknak is mindent ki kell vizsgálni, mert el kell ismernetek: sok mindent elétek tártak mint tőlem jövőt - amit aztán hamisnak és tévútra vezetőnek ismertetek fel. Fel kell ismernetek, hogy a "Hazugság szelleme" már gyakran jelentkezett embereken át - de ama edényeket mégis az én szolgáimnak és szolgálóimnak tekintettétek.

Gondoljátok meg, hányszor kellett ellentmondásokat észlelnetek, és általuk mennyire veszélybe jutott a tiszta igazság. Ha mindent elfogadnátok, ami ebben a végidőben "Szellemem szolgákra és szolgálókra való kiömlése" címén jut el hozzátok - az mennyire megzavarná gondolkodástok. Akkor aligha lehetne a "Magasból jövő világosság" -ról beszélni. Vizsgáljatok ki mindent komolyan, és kérjétek hozzá Szellemet! Ha ezt teszitek, akkor felismeritek ellenfelem munkáját!

Mert az igazságra az nem garancia, hogy az ellenfelem igénybe vette hozzá a nevemet! A végidőben nagy a hatalma, és az igazságot minden furfanggal, és alattomos csalással támadja. Ki akarja oltani magasból érkező világosságomat - vagy teljesen zavarossá tenni. Az emberekben pedig mindig talál annyi gyengeséget amin keresztül beléjük jut - különösen ha az illető még nem szabadult meg az eredeti bűntől Ha van még egy szikra gőg a lelkében, vagy előtérbe szeretne jutni mint ember, és Szellemem edényének adja ki magát - holott csak akkor lesz az, ha szívét a legmélyebb alázat tölti be!

Rejtetten dolgozom, és csak az alázatosokat ajándékozom meg kegyelmemmel. De az emberek - akiknek kapcsolatuk van egy általam kiválasztott edénnyel - minden szavamról felismernek, hogy mint ember beszélek az emberekhez. Azoknak, akik értem és nevemben beszélnek, szolgálatomra vannak a végidőben - magam teszem szájukba a szavakat, mert alkalmasnak tartom őket hogy mint szolga vagy szolgáló akaratom szerint szolgáljanak.

                                                                                       Ámen.

 

B.D.Nr.4977.                                                                                                            1950. 10. 01.

Hamis Krisztusok és hamis próféták

Hamis Krisztusok és hamis próféták jönnek utánam, de ne higgyetek nekik akkor sem, ha csodákat tesznek. Már a Földön megmondtam, hogy lesznek akik minden módon meghamisítják tiszta tanításomat. Bemutatkoznak mint a világ üdvösséghozói, a jámborság fedőkabátkája alatt prédikálnak - de a cselekvésük mégis minden más, csak nem az én követésem. Mert nem az irántam, és a hozzátok való szeretet vezeti őket, hanem a hatalomvágy. Ahol hamis Krisztusok és hamispróféták léptek fel, mindenhol ezt az egy célt követték - pedig ez nagyon távol volt az én akaratomtól! Bár azt prédikálták, hogy szeretetté kell alakulni - de ha a prédikálók maguk nem törekedtek rá - szavaik elvesztették erejüket és igazságukat.

Ezért nem lehettek igaz próféták, nem képviselhettek és hirdethettek engem embertársaiknak - bár szájuk folyton Nevemet emlegette, és saját céljukhoz engem toltak előtérbe. Ezt csak a zűrzavar követhette, olyan idő, amikor már nem ismertek fel helyesen még azok sem, akiknek az akarata jobb volt.

Szellemem már nem érződött az Evangélium hirdetőinél már világi szellemiség volt az ami az embereket vezette - ahelyett hogy a helyes úton szeretettel vezették volna hozzám az embereket. Már a keresztényellenességet képviselték, és nyilvánvaló lett tevékenységük gyümölcse: szeretettanításom eltorzulása. Jellemző a hatalmi vágy, a gőg, elvakult gondolkodás azokkal szemben akik akaratom szerint éltek, és akik számára megnyilatkozhattam. De ezek a kinyilatkoztatások nem jelentettek nekik semmit, elnyomták, mert tiszta igazság volt, és azt nem bírták elviselni.

A világért éltek, és a törekvésük is világi volt. Aki komolyan elfordult a világtól és hozzám fordult, az hamarosan felismerte a veszélyt, hogy ez a tévedés mit jelent a világ számára. Aki ezt nem ismerte fel, kitartott a világ mellett - és ezzel ellenfelem, a Világ Kormányzója mellett, aki az emberek lelkét akarja elpusztítani. A hamis Krisztusok és hamis próféták feltámadnak. Aki nem jár az igazságban, az áldozatul esik egy hamis Krisztusnak, mert megtéveszti az isteninek látszó beszéde. Ezekből a beszédekből azért hiányzik az igazság, mert a prédikátor maga nem éli a szeretetet, és így nem áll az igazság talaján. Ennek ellenére mint az én képviselőm állt elő, és az embereknek ideiglenes és örök büntetéseket hirdetett.

Egy rossz értelemben vett próféta aki eltorzította szeretet tanításomat, ezzel hamis bizonyítványt ad rólam embertársainak, mert én nem a harag Istene, hanem a szeretet Istene vagyok. Nem az igazat mondja - nem is mondhatja - mert nincs birtokában. Ezért hamisan tanítja az embereket, abba a hitbe neveli bele őket, hogy Ő az egyedüli igazságot képviseli. A hamis Krisztusokra és hamis prófétákra való utalásom elsősorban azokra a tanítókra vonatkozik, akik ismeretet nyújtanak az embereknek, akik az én nevemben beszélnek - és mégsem vallanak helyesen rólam. Az Ő beszédeiket akarom megvilágítani, megbélyegzem téves tanításaikat. Felismerésre akarom segíteni a jóakaratú embereket. Világosság hordozókat akarok küldeni az emberek közé, akik fel vannak hatalmazva hogy az én nevemben beszéljenek - mert magam választottam ki azokat, akik képesek hogy nevemben beszéljenek, és magam tanítom őket. Ezek felismerhetők mint küldötteim, mint igazi világosság hordozók, és aki jóakaratú, aki gyűlöli a hazugságot - az nem mondhatja hamis prófétának őket. Csak aki meg akar maradni a tévedésben, az nem ismeri el őket. A Sátán küldötteinek mondja őket, mert maga is menekül az igazságtól  A világ közeledik a véghez - tehát a hamis próféták is szaporodnak. Ugyanekkor fellépnek ellenük az én követeim is, hogy az emberek - ha akarják - kivizsgálhassák mindkettő értékét vagy értéktelenségét.

Ahol hamis Krisztusokról és prófétákról folyik a beszéd - ott valódinak is kell lenni. Ezek nagyon is felismerhetők, mert világosságot visznek az embereknek, és az utolsó ítéletről beszélnek. Ezzel szemben a hamisak megzavarják az embereket - élni tanítják őket, de nem az én akaratom szerint, hanem a maguk örömére. Az igazi próféták tanításomat a legtisztább formában élik. A hamisak is szavaimat használják, de folyton földi célokért, hatalomra és  gazdagságra  törekedve!

Aki tőlem kap, az továbbítja embertársainak anélkül, hogy bért kapna érte. Aki bért kér - az nem tőlem kapta az adományt amit kioszt. A hamis Krisztusoknak és hamis prófétáknak ez is egy ismertető jegye amiről felismerhetők. Mert a szellemi értékek megfizethetetlen kincsek, amit soha nem szabad földi módon értékelni, és elítélni sem szabad azt, aki nem fizetteti meg magát. Mert minden adományt szeretettel kell kiosztani, és még inkább a szellemi adományokat amelyekkel az emberekről gondoskodok, és amiket folyton elvezetek hozzájuk hogy boldogok lehessenek.

                                                                                       Ámen.

 

B.D.Nr.6161.                                                                                                             1955. 01. 11.

Az igazságot csak Isten adhatja

Ellenfelem befolyása láthatóan felismerhető, mert megzavarja az emberek gondolkodását, arra tanít hogy a sötétséget világosságnak nézzék. Mindig azon fáradozik, hogy méginkább elmélyítse az éjszakai sötétséget, szeretné eltiltani a világosság minden hozzátok érkezését. Ez az embereknél is támogatásra talál, mert maguk is elzárkóznak a világosság elől - amit szeretetem feléjük fordít. Mindig nagyobb buzgalommal fáradoznak hogy megoldják a "csomót" - de helyette mindig szorosabbra húzzák azt. Azt hiszik, maguk is képesek megtenni azt, amihez pedig támogatásomra van szükség.

Úgy hiszik, ki tudják kutatni az igazságot az értelmük segítségével - és helyette mindig mélyebbre jutnak a tévedésekbe és hazugságokba. Olyan ez, mint egy számtanpélda, amit soha nem lehet megoldani mert a kezdetben ejtett hibát nem veszik észre. A hibát akkor követték el, amikor engem félreállítottak, holott egyedül én vagyok az illetékes. Nem kérték az igazságot tőlem, pedig én vagyok az Örök Igazság. Ez azt bizonyítja, hogy engem még a távolban keresnek, nincs meg velem a helyes kapcsolatuk, nem úgy jönnek hozzám mint gyermek az atyjához, és nem tőle kérik azt amiben még hiányuk van. Még maguknak sem vallják be, hogy hiányuk van. Azt hiszik hogy a birtokukban van - pedig hiányzik - és ez az igazság.

Amíg mindenki azt hiszi, hogy az igazság birtokában van - holott mindenki másképpen gondolkodik - addig csak egy út van: magát az Örök Igazságot megkérni, adjon felvilágosítást, kinek a gondolkodása helyes. De sajnos nem ezt az utat járják az emberek, különben magától értetődő lenne, hogy Isten megadja az embereknek amit kérnek. Ha titeket embereket az a kérdés érdekel, mi az igazság, hol található, melyik szellemi irányzat a helyes - akkor kérdéseiteket tárjátok Isten elé. Ő az egyetlen aki választ tud adni. És válaszol is ha hisztek benne, hogy ő a szeretet, a bölcsesség, és a hatalom. Minden kételkedést minden tudatlanságot elvenne tőletek, tisztán és világosan sugározna a világosság fénye, megvilágosítaná utatokat, és nem engedne téves úton járni. De ellenfelem bebeszéli nektek, hogy értelmetek erejével is kikutathatjátok az igazságot. Ekkor vitatkozni kezdtek - mert Ő úgy akarja - és soha nem juttok el az igazsághoz. Az ugyanis az én részem mindenkor és mindörökké. De tőlem mindenki megkaphatja aki hittel jön hozzám, és aki az igazság utáni vágyában szeretettel kéri. Valóban nem eresztem el üres kézzel. Gondolkodását megvilágosítom, és korlátlanul adom a magyarázatokat, mert azt akarom hogy világosság legyen az emberek között. Azt akarom hogy elterjedjen az igazság, a vakok látókká legyenek, nappal világossága világítson azoknak, akik eddig az éjszakában vándoroltak. Mert csak az igazság vezet boldogságra, csak az igazság vezet hozzám, aki magam vagyok az Örök Igazság.

                                                                                       Ámen.

B.D:Nr.8800.                                                                                                          1964. 04. 06.

Válasz a "jógikról" feltett kérdésre

Soha nem kértek hiába, amikor szellemi nyomorúságtokban olyan kérdésekre szeretnétek választ, amire magatok nem tudtok megfelelni. Pedig - mint földi követeimtől - tőletek várják a választ. Nincs kérdés, amire ne tudnék válaszolni, mert nincs más lény aki annyira tisztába lenne mindennel. Viszont válaszom és magyarázatom megértéséhez bizonyos lelki érettség szükséges, egy kevés szellemi ismeret is kell. Elsősorban azt kell tudnotok, mi az oka és célja, hogy mint ember éltek a Földön. Szükséges hogy az első ismeretek birtokában legyetek, mert a többit is csak ennek útján értitek meg.

Ti tudjátok, hogy világosság-beli lények minden időben jártak a Földön. Másképpen kifejezve: olyan lények, akik a szellemek nagy bukásakor nem buktak el, és bizonyos missziót teljesítenek a Földön. Embertársaiknak ők adtak ismeretet az egy Istenről és annak akaratáról.

A Földön mindenhol egyforma a helyzet, az emberek ésszel felfogják a világi dolgokat, de szellemi területen ritka hogy igazságban élnek. Mindig csak az emberi rendelkezéseket követik, mert bizonyos félelem él bennük a mindig képszerűen ábrázolt hatalom iránt. Az igazságot ritkán tanítják nekik, a Földön a tévedés van túlsúlyban.

Ezért születnek mindenütt a Földön szellemi nagyságok, olyan emberek, akik azt a feladatot kapják, hogy az embereknek az egy Istent, és az akaratát tanítsák. Ezzel minden ember azt az életmódot élheti ami lelkét érlelődésre segítheti. Minél primitívebbek az emberek, annál erősebb világosság-beli lények testesülnek meg közöttük. Ezek a világosság-beli lények mint ember teszik meg a földi utat - ismeretekre kell jutniuk, a szeretetet kell élniük - mert egyedül a szeretet erejére van szükség, hogy az emberek igazi vezetői lehessenek. Lényegében arról van szó, hogy a természetfeletti erőt, amit a szokatlan tevékenység érdekében kibontakoztatnak magukban - tőlem, vagy ellenfelemtől kapják-e. Szeretetük a tőlem jövő erőt garantálja, mert amint szeretetben élnek, velem állnak bensőséges kapcsolatban, és végbevihetik amit akarnak.

De szerezhetnek alulról is erőt. Ha nem tőlem indult tiszta szeretet-szellemek, akkor ellenfelem látja el őket erővel, hogy missziójukat teljesíthessék.

Viszont ha szeretet van bennük, akkor megvilágosult szellemek. Felismerik embertársaik szükséghelyzetét, ismerik az emberek és az egész Teremtés - velem, Istenükkel, és Örök Teremtőjükkel való összefüggését. Erőmet magukévá tehetik, én nem tagadom meg tőlük. Látom előre komoly törekvésüket, hogy tökéletessé váljanak. Ők maguk nincsenek az ősbűn nyomása alatt, tehát nem kell félniük, hogy korlátozom hatalmamat velük szemben. Mint a világossághoz tartozó lelkek nincs szükségük a Jézus Krisztus által szerzett megváltásra. De a többi embernek körülöttük igen - azoknak kell az ismeret Jézusról, akiben emberré lettem, hogy engesztelést adjak mindenki ősbűnéért.

Ez az ismeret sem hiányzik belőlük. Viszont mint egy másik vallás képviselői, fátyolt borítanak e fontos dolog fölé. Ez nagy probléma, mert embertársaikat nem világosítják fel Jézus kivételes helyzetéről. Elismerik mint maguk közül valót - de nem annak, aki az Örök Istenség számára külső burok volt, és most minden lénynek látható mint Úr és Isten, aki mindörökké az marad.

Alig lehet megérteni, hogy azok az emberek, akik benső kapcsolatban állnak Istenük és Teremtőjükkel - elzárkóznak ettől a gondolattól. A Földön és a Szellembirodalomban számtalan embert tanítanak, és mindig magas fokú, nagy lényeknek gondolják magukat - és most mégsem emelik ki maguk közül azt az EGYET, aki valóságosan és becsületesen lett az aki: Jézus Krisztus.

Tehát ezek a fényszellemek átmentek egyszer a mélységen, engem felismertek és megismertek, az akarat próbát megállták - de az Istengyermekség magas fokát nem érték el, mert elmaradt részükről a maguk teljes átadása akaratomnak. Elmaradt, hogy teljesen alávessék magukat Jézus Krisztusnak, aki Isten, és mindörökké az marad. A Földön igénybe veszik erőmet, és tudnak csodát tenni - de Jézus kereszthalála nem döntő számukra. Jézust úgy ábrázolják embertársuknak mint a legtökéletesebb embert, aki a maguk Mestereihez hasonló - de nem úgy hogy Ő az az EGY, akiben teljes egészében magam laktam, tevékeny voltam benne, amennyiben kereszthalálom által eltöröltem a bűnadósságot.

Aki eme szellemi vezetők közül a Földön elismerte és elismeri Jézus Krisztust, az mindenkori embertársait is megpróbálja elvezetni hozzá. Ezeknek az embereknek - akik egy egészen más vallást tekintenek a magukénak - a túlvilágon kell eljutniuk Jézushoz, hogy az ősbűntől megszabaduljanak. Mert ezt a bűnt nem képes egy embertársuk sem kiengesztelni helyettesítő szenvedéssel. Az ősbűnt csak Jézus Krisztus - tehát maga Isten - törölheti el, ezért kell Jézust mint Isteni Megváltót elismerni. Az örök boldogságot sem éri el más, csak aki ősbűnétől halála előtt megszabadult.

A Földön sok szent életvitelű ember kívánja elérni a végső tökéletességet, és mégis van köztük, és Jézus között különbség. Jézus öröktől fogva ismerte misszióját, ismerte kínos halálát amivel meghal, és ismerte az ősbűnt is, ami minden embert megterhel. Hogy ezt az ősbűnt eltörölje, Jézus leszállt a Földre, és mint ember vállalta a földi életét. Ezzel az élettel minden embert a maga követésére szólított. Hidat vert, amin most már a többi ember is átmehet. Előtte nem volt lehetőség rá, hogy a Sötétség birodalmából valaki a Világosság birodalmába juthasson.

A világosság-beli lények, akik Jézus előtt mentek a Földre, Őt hirdették, a Messiást, mint aki majd üdvösséget hoz az embereknek. Előtte a próféták, majd maga Jézus adta tudtul az embereknek Isten akaratát, mert nem tudtak az ősbűn következményeiről, amivel terhelve voltak. Az ősbűn által terhelt emberek a Földön soha nem voltak képesek magas érettségi fok elérésére, mert teljesen legyengült az akaratuk. Csak a helyes Krisztus követés hozta meg az embereknek ismét a tökéletességet, az ős állapot elérését.

Akik szokatlanul tudtak a Földön tevékenykedni, akik magas szellemi tevékenységet tudtak magukban kifejleszteni, és embertársaik számára tökéletes Mesterek voltak - azok sem lettek volna soha képesek arra hogy ezt a szellemi magasságot elérjék, ha az ősbűn kényszere alatt lettek volna.

De ők a magasból szálltak alá hogy az embereknek segítséget vigyenek, ők nem voltak bukott ősszellemek, hanem hűségben megmaradtak nálam. Ezek bármikor a Földre mehettek, hogy szabad akarattal "Isten gyermekeivé" alakítsák magukat. Mert én Isteneket nem teremthettem - ezt az illető szabad akaratának kell végbevinni. Ismételten hangsúlyozom, hogy csak a szeretetben élés kell hozzá, hogy a lények mint emberek minden isteni képességet kifejlesszenek magukban. Ezt minden ember megteheti, ha a végső tökéletességre komolyan törekszik. Ezt szavaim is bizonyítják, mert azt mondtam: "Legyetek tökéletesek, ahogyan Mennyei Atyátok is tökéletes."

Ezt a magas tökéletességet azok az emberek is el tudják érni, akiket Jézus Krisztus megváltott az ősbűntől. Ha pedig egy testbe öltözött világosság-beli lény ez az ember - aki az ősbűnnel nincs megterhelve - neki még inkább sikerülni kell, hogy a megistenülést elérje. Magas érettségi fokával felismeri Jézus Művét és magas misszióját. Az embereket is mindig arra akarja indítani, hogy ők is a magasabb tökéletességre törekedjenek. De még egy ilyen magas szellem sem képes az ősbűn terhétől bárkit megszabadítani, mert ezt egyedül Jézus Megváltó Műve vitte végbe. "Helyettesítő" engeszteléseket csak azokért a bűnökért lehet végbevinni, amit az ember mint "ember" vitt végbe - ha akkora szeretete van, hogy az embertársain segíteni akar.

Az ősbűnért csak EGY ember vitte végbe az engesztelést, Jézus, Isten Egyszülött Fia. Benne Isten maga lett emberré. Ezt a bűnt a szeretet törölte el, és ÉN MAGAM VAGYOK A SZERETET.

A Szellemvilág legmagasabb világosság-beli lényei is elismernek engem Jézusban, benne ezeknek a lényeknek is LÁTHATÓ ISTENNÉ LETTEM. Ez a különbség az én Jézusban való emberré válásom - és a többi magasan érett szellem megtestesülése között. Ezért ezt az emberré válásomat minden lénynek el kell fogadnia, aki egyszer majd színről-színre látni akar.

Ebben van a legnagyobb boldogság. Tehát joggal mondható: Jézus nélkül egy ember sem üdvözülhet, és a végső cél, a velem való összeolvadás is mindörökké megmarad. De a lény saját öntudata is mindenkinél megmarad, érzi hogy Jézus benne van, Ő és Én EGY vagyunk. Ezt csak akkor értitek meg, amikor már magatok is a Világosság birodalmában lesztek.

                                                                                       Ámen.