JELENÉSEKRŐL

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A Fatimáról szóló olvasmány után 1

A Sátán szemfényvesztései - Jelenések 1

Csoda - Hamis próféták 1

Máriához - Jézus édesanyjához való beállítottság 1

Téves tanítások kihatása a túlvilágon 1

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr:4322                                                                                                            1948. 06. 03.

A Fatimáról szóló olvasmány után

A démonok játéka, amikor különféle jelenések által megzavarják a könnyen hívő emberek tisztánlátását. Ezek hazugságok és tévedések terjesztését szolgálják, csak arra valók hogy a fennálló tévedéseket megerősítsék, és az embereket a helyes, egyenesen hozzám vezető útról eltérítsék.

Egy szellemben felébredt ember könnyen átlátja ezt a játékot, de nehéz annak, aki már valami téves tanításhoz ragaszkodik, és vak vezető vezeti, akinek magának sincs ismerete és nem kívánja az igazságot, hanem az átvett szellemi értékkel megelégszik anélkül, hogy annak eredetét kivizsgálná.

A különféle hamis fogalmakból a téves tanítások láncolata tevődik össze, és akik ilyeneket képviselnek, azoknak minden eszköz jó, hogy megerősítsék ezeket a téves tanításokat. Törekedésük nem az, hogy világosságot vigyenek, hanem hogy az emberek megmaradjanak szellemük sötétségében. Ez igen nagy igazságtalanság - ezért mindig melléjük adom tiszta tanításom képviselőit, akik fellépnek a tévedés ellen, és megpróbálják felvilágosítani az embereket.

Kinyilatkoztatásaim soha nem történnek olymódon, hogy kiskorú gyermekeknek adnék kinyilatkoztatást akaratomról, mert minden kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy mindenki áldására elterjedjen. Én csak egy szájat veszek ahhoz igénybe, hogy általa minden emberhez beszéljek. Hallgatást sem parancsolok soha már azoknak, akik engem kívánnak hallani, hanem feladatul adom nekik, tegyék ismertté akaratomat az emberek között. Akaratom az, hogy az emberek szeressék egymást, és a szeretet által üdvösségre jussanak. Ha akaratomat nem teljesíti, tökéletlen marad, nem szabadul meg a rátapadó bűn-adósságtól, amelyet szeretetlensége által folyton nagyobbá tesz.

Egy másik ember soha nem veheti a bűnös helyett a vétkét magára, hogy megszenvedjen érte. Mert Jézus azért halt meg a kereszten, hogy az emberiség bűn-adósságát magára vegye, és megváltsa tőle. Az ember részese lehet ugyan Krisztus megváltó tevékenységének, amennyiben példaszerű szeretetben-élésével mint példakép terjeszti Krisztus szeretet tanítását, és felébreszti az emberekben a szeretetet. Továbbá az Evangélium közvetítésével a tévedésben lévőknek tiszta igazságot adhat, mert az igazságot mindenki magában hordja, aki a szeretetet éli.

Szeretetteljes szívvel embertársának erőt adhat a maga könyörgésével - de az illető akaratilag legyen kész az erőáramlás felvételére. Mert minden ember maga felel a lelkéért, ezt nem lehet levenni róla, különben kérdéses lenne igazságosságom - és egyszerre minden ember megváltást kapna, mert a világosság szerető lényei a maguk világosságát és szeretetét folyton a szerencsétlen megváltatlanok felé fordítják, és ez az erő valóban elég lenne, hogy minden embert üdvözítsen.

Minden egyes embernek magának kell eltalálnia hozzám. Fel kell ismernie hogy bűnös, és meg kell próbálnia hogy megszabaduljon bűneitől. Le kell vezekelnie - még ha örökkévalóságokig tart is - vagy tudatosan elismeri Jézus Krisztust és megváltó tettét, és bűnei bocsánatát kérni tőle.

Az ember szeretete kikönyörögheti annak megtérését akiért imádkozik - de csak annyira, hogy az messzemenő támogatást kap szellemi részről, és olyan élethelyzetekbe kerül a világosságbeli lények által, hogy ha akar, megváltozhat. Gondolatait olyan emberekre irányítják, akiknek az életvitele helyes, tehát minden módon melléje állnak hogy lelke érlelődjön, több erőt szerezzen - és ezeket mind az érte való könyörgés hozza meg neki.

De hogy ezt a kapott erőt hogyan hasznosítja, az egyedül az akaratától függ. Téves felfogás, hogy bűneiért a  szerető földi testvérei bűnhődnek majd.  Mindez tanításom félreértését jelzi, amit egykor teljes tisztaságban kaptatok, de sokszorosan eltorzította az emberi téves elképzelés. Ahol a könyörgésnek a szeretet az indítéka, az eredmény nem marad el - de a kihatása más. Mert minden embernek magának kell bűneiért felelősséget vállalni.

Ezért folytonos megtévesztés, amikor természetfölötti lényekről tudósítanak. Ezek a tudósítások nem bírják el a komoly kivizsgálást, és soha nem hozhatók összhangba az általam Földre vezetett igazságokkal. Démoni elvakítás az egész, ami jó táptalajra talál a könnyen hívő embereknél, és a félrevezetett gondolkodásúaknál. Mert ahol én megjelenek, ott nincs pompa és ragyogás - de felismerhető vagyok mindenkinek, aki fel akar ismerni, és jó és tiszta a felfogása.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:7045.                                                                                                           1958. 02. 18.

A Sátán szemfényvesztései - Jelenések

Ellenfelemnek egy egész különleges trükkje, hogy az embereket arra indítsa, toljanak félre engem gondolatvilágukból. Teszi ezt olymódon, hogy "más isteneket" állít eléjük, és azt az elképzelést ébreszti bennük, hogy azok az "istenek" majd hidat képeznek közöttünk. Tehát azoknak az "isteneknek" köszönhető, ha én kegyesen az emberekhez hajlok. Az embereknek ennek érdekében mindent meg kell tenniük, elsősorban meg kell szerezniük ezeknek az "isteneknek" a jóindulatát. Mindazok akiket így mellém állítanak, és megkérnek közbenjárónak - idegen istenek.

De ti vegyétek utatokat EGYENESEN hozzám, mert ez a földi életeteknek egyetlen oka és célja. Amikor tudjátok miben állt egykori bűnötök, akkor azt is tudjátok, hogy ezt a bűnt csak az ellenkezőjével lehet jóvátenni. A ti bűnötök pedig a tőlem való TUDATOS ELSZAKADÁS volt. Tehát nektek TUDATOSAN KELL VELEM A KAPCSOLATOT HELYREÁLLÍTANI.

Ezáltal fel kell ismernetek egykori bűneiteket, és előttem meg kell vallanotok. Ezeket az egykori bűnöket soha más lény - legyen akármennyire is teljes világosságban, nem hordozhatja le értetek, és bocsánatkérésüket sem fogadhatom el helyettetek. Az akaratváltozásnak saját munkátoknak kell lenni, saját akaratotokból kell hozzám jönnötök, mert a kapcsolatot amit szabad akaratból elrontottatok, csak akkor lehet újból helyreállítani.

Ellenfelemnek ravasz fegyvere, hogy lehetőleg kitolja, vagy teljesen megakadályozza a hozzám való visszatérést - tehát a tudatos kapcsolódást - amennyiben elhiteti veletek, hogy célotokat kerülő úton is elérhetitek. Ezzel a fegyverrel azokhoz közeledik, akiknek még van jóakaratuk, és nem utasítanak vissza minden vallásoktatást, tehát akiket könnyű megtéveszteni. Az emberek gondolatatait akarja megtéveszteni, időt akar nyerni, el akarja zárni a felém vezető utat. Ezért helyezte a "túlvilági közbenjárók" gondolatát a világba, és igen sok követőre talált vele.

Igaz, hogy maguk az emberek mint közbenjárók segíthetnek a túlvilági lelkeken, mert ez a közbenjárás szeretetüket bizonyítja, amit ezek iránt a lelkek iránt éreznek. Ez nekem már elég ok arra, hogy erőt adjak, mert az ember szeretetét igen nagyra becsülöm.

Viszont teljesen más a helyzet a világosság-beli lények /angyalok/ közbenjárásával. Ezek a lények telítve vannak szeretettel, és az is valóság, hogy hatalmukban áll segíteni minden emberen. Szeretetük teljessége folytán a bölcsességnek is teljében vannak. Valamennyien tudnak az ősbűnről, Örök Megváltó Tervemről, ismerik a földi élet okát és célját. Tudják, hogyan kerülhet vissza hozzám a bukott lélek, miáltal mehet be újból ősállapotába. A megváltatlanok iránti szeretetük olyan nagy, hogy a segítségüket biztos nem tagadják meg tőlük.

De irántam való szeretetük ennél is nagyobb! Ezért soha nem nyomulnának előtérbe az emberek gondolataiban,  hanem  állandóan  azon  tevékenykednek,  hogy azok gondolatait énrám irányítsák. Tudják, az embereknek előbb Istennel kell helyreállítaniuk a kapcsolatukat, és csak azután lehet az üdvösség elérésében segíteni. Tehát ezeknek a világosság-beli lényeknek soha nem lesz olyan akaratuk, hogy ti feléjük figyeljetek, és hagyjátok a drága időt eltelni, amit visszatérésetekre meghatároztam. Még kevésbé támogatják a téves tanítást - amennyiben megjelennének az embereknek.

Ezt a ravaszságot ellenfelem csinálja. Hogy elmélyítse a sötétséget, vakfényeket villant fel. Az emberek elsötétült szellemi állapotára számít, akik nem gondolnak szavaimra: Ne legyenek mellettem "idegen isteneid", vagy: „Faragott isteneket ne készíts, hogy imádd!”

A legtisztább és legszentebb lény, aki földi testemet megszülte, soha nem akarja arra indítani az embereket, hogy azok HOZZÁ kiáltsanak segítségért! Inkább minden lényt HOZZÁM szeretne vezetni, mert szereti ő is ezeket az elbukott lényeket, és szeretné előmozdítani visszatérésüket. Ennek a szent lénynek Lucifer az ellenfele, és terveihez nem szégyenli igénybe venni képmását. Mint sátáni szemfényvesztést, képét mindig akkor hozza elő, amikor reális esély van rá, hogy átlátják játékait, amikor megkérdőjelezik a téves tanításokat, és egy kis fény át akar törni. Ekkor ellenfelem újból akcióba lép, és úgy dolgozik, hogy hatalma újból megerősödik, az emberekre mély sötétséget terít, és azok újból beleesnek a csapdájába. Ez azért történhet meg, mivel kevés szeretetet gyakorolnak ahhoz, hogy világosságot gyújthatnának magukban. Ha lenne világosságuk amivel valóban tisztázhatnák a dolgot, akkor rátalálhatnának az igazi útra - az egyenesen hozzám vezető útra.

2.20-án: Ha az emberek mindig csak szeretetben élnének, nem fordulnának elő ilyen szellemi zűrzavarok és tévedések, mert mindent felismernének. Gyakran épp azok az emberek a legkevésbé bensőségesek, akikben külső események nagy benyomást keltenek. A világias rendezvények szinte meghatározzák a lelkiéletet, különösen ha vallásos cselekmények fedőkabátját hordják magukon, igénybe veszik az emberek érzékszerveit, és elködösítik  a lelket.

Ellenfelemnek ezért van könnyű játéka. Az emberek beleesnek ezekbe a tevékenységekbe, holott ha szeretet volna bennük, átláthatnának rajta, és felismerhetnék. Mert a szeretet egyszerre világosság is, és mert a szeretet szelleme megvilágosítja az emberi lelket.

Ez a magyarázata tehát annak, miért vannak tömegek ellenfelem bűvészmutatványai mögött, amit úgy képviselnek, mint "tőlem érkező igazságot." Csak egy kevés kis ismeret kellene, és felismerhetnék az emberek a jelenések értelmetlenségét, ami soha nem egyeztethető össze isteni szeretetemmel, és Megváltó Tervemmel.

Földi testem anyja soha nem adja oda magát, hogy olyan események középpontja legyen, amelyek elzárják az EGYENESEN felém vezető utat. Az emberek figyelmét soha nem akarja önmagára irányítani, mert ez azonos lenne az én háttérbe sorolásommal - holott minden szeretetét és odaadását átadta nekem. Ellenfelem befolyására az emberek teljesen hamis nézetet alakítottak ki róla. Mellém "isteneket" alkottak maguknak, és most körülöttük táncolnak.

De az EGY Istenre nem gondolnak - akitől egykor eltávoztak, és majd egykor szabad akarattal visszatérnek hozzám. Akaratukat hamisan kormányozzák, mert ellenfelem ért hozzá, hogyan tárjon vakfényeket szemük elé. Maga is álarcban dolgozik, és isteni tiszteletadást követel az emberektől. Minden jelenést ő visz végbe, ő az, aki a becsületes, jámbor ember valódi látomását a maga céljára kihasználja. Arra a hitre készteti a tömeget, mintha egy fölöttébb szent, tiszta lény nyilatkozna meg - aki azonban soha nem fog ily módon megnyilatkozni. De mindezt az emberek hinni akarják, és nem lehet őket ebben megakadályozni. Magam viszont mindig adok elég világosságot azoknak, akik vágyódva gondolnak a tiszta igazságra.

Ne engedjétek zavarba hozni magatokat, mert ellenfelem egyéb dolgokat is tesz még, és célja a tömegek megnyerése lesz. Már ez is jel arra vonatkozóan, hogy ki van a szokatlan tevékenység, és jelenés mögött. Én mindig rejtekben dolgozom, és fényköveteim sem tolakszanak soha előtérbe. De az én tevékenységemre kevesen figyelnek, viszont ellenfelem megmozgatja az egész világot, és erről fel is lehet ismerni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:3580.                                                                                                           1951. 10. 17-18.

Csoda - Hamis próféták

Ne engedjétek megtéveszteni magatokat, mert ellenfelem állandóan sötétséget akar terjeszteni körülöttetek, hogy elsötétítse a fentről való világosságot. Megtévesztéssel és hazugsággal akar megfogni magának, hogy általa érzéketlenek legyetek a tiszta igazság iránt.

A célja állandóan az, hogy ne lássatok tisztán, érzékeiteket megzavarja, még az Örök Istenség lényét is elfátyolozza. Ehhez olyan eszközöket használ, amit nehezen lehet felismerni mint a Sátán vakfényeit - hacsak nem él valakiben a komoly igazság utáni vágy.

Jámborságot színlel, az embereknek egy angyal fényruhájában érkezik. Az emberekben még él a ragyogás, a pompa utáni vágy, és az isteni dicsőséget csak külső pompával párosítva tudják elképzelni. Isten dicsőségét színleli nekik ott, ahol könnyen hívő emberekre akad, és ez tetszésükre van. Tehát ezeken keresztül hazugságot és tévedést terjeszt, és elsötétíti vele az emberek gondolkodását. Elfogadják a valótlanságot, és visszautasítják a tiszta igazságot amit szerény ruhában ugyan, de maga Isten vezet a Földre. Ezáltal a hazugság és tévedés sokkal hamarabb elterjed, mint az igazság, mert az emberek maguk akarják, és a tévedések terjesztői fedőkabátul mint Krisztus tanításának képviselői adják ki magukat, és ezért mindenhol elismerést kapnak.

Mert a Sátán erőszakkal és furfanggal dolgozik. Azokkal az emberekkel szolgáltatja ki magát, akik nem vágyódnak komolyan az igazságra. Ezek engedelmesek nekik, mert komolyan Istenre sem vágyódnak - aki pedig maga Igazság. És így a Sátánnak, a Sötétség Fejedelmének könnyű játéka van. Ember maradandót csak Isten segítségül hívásával tud létrehozni. Isten azt akarja, hogy lélekben és igazságban hívják, különben elzárja füleit. Ez pedig kizár minden külsőséget, minden ceremóniát, fényt és pompát - mert az igazi, a lélekben és igazságban végzett imát akadályozza.

Aki a külsőségeknek figyelmet szentel, az nehezen állítja fel Istennel a belső kapcsolatot, mert ellenfele mindig odaáll közéje és Isten közé, eltereli a figyelmét, és érzékeit a külsőségekkel tartja fogva. Ezért Istent ne keressétek a ragyogásban és pompában, ne keressétek olyan környezetben, ahol a földi anyag jut teljes kifejeződésre - ott Isten ellenfelének van a területe, és azt eredményesen munkálja. Isten a rejtekben nyilatkozik meg, azon emberekben nyilatkozik meg, akik kicsinyek és szerények énjükben. Azokban nyilvánul meg, akik embereket toboroznak neki, mert kinyilatkoztatásai az egész emberiségnek szólnak - az egyes embert csak eszközként használja, akin keresztül az egész emberiséghez akar beszélni.

Kinyilatkoztatásai elsősorban az igazság terjesztését, és akarata meghirdetését célozzák, aminek követése meghozza az embereknek az örök boldogságot. A látnokok és próféták által is a világ végét hirdeti, és figyelmeztet a végidő jeleire. Isten akarata hogy az emberiség értesüljön róla, senki ne mondhassa, hogy minden sejtelem és figyelmeztetés nélkül tört rá a vég.

Ezek a látnokok és próféták mindig olyan emberek akiknek mély hitük és szeretetük van - különben Isten ellenfele választaná ki őket magának, hogy neki tevékenykedjenek. Ezért kell nagyon figyelni azok életvitelére, akik magukat Isten  szolgáinak  nevezik,  hogy megfelelnek-e Isten akaratának, parancsainak. Ha igen, a kinyilatkoztatásoknak is hitelt lehet adni.

Isten a csendben tevékeny, bár rendkívüli módon és nyilvánvalóan, de nem csodákkal, nehogy az embereket hitre kényszerítse. A külső látványosságot is kikapcsolja, mert nem a világi embereket akarja pompával és ragyogással megnyerni, hanem épp szívüket szeretné elfordítani a világ vakfényeitől. A nem természetszerinti tevékenységet is meg kell tudni magyarázni, különben hitbeli kényszerítést jelentene - és Isten ezt nem engedi meg magának. Ezért rendkívüli kinyilatkoztatásokat csak mélyen hívő emberek kapnak, úgy, ahogyan Isten szeretete őket méltányolja, és ki akarja magát általuk nyilatkoztatni. Nyilvános csoda azonban hitre késztetné az embereket, és ez nem volna szellemi fejlődés számukra, mert az Istentől való félelem a szeretetet soha nem tudja pótolni, amit az embernek éreznie kell, ha hozzám akar csatlakozni.

Az éretlen embert a csoda csak félelemre készteti, de nem szeretetre. A Sátán viszont kihasználja az ilyen eszközöket, és az Isten iránti szeretetet akarja vele megakadályozni. Ott indul el akadálytalanul tevékenysége, ahol sok a bűnös, kevés a bensőséges ember, viszont sokan fordulnak a világ felé. Ott is csak a jámborság fedőkabátja alatt jelenik meg. Homokot szór az emberek szemébe, hogy képtelenek legyenek a tisztánlátásra. Tehát befolyást gyakorol rájuk, amit még Krisztus hamis képviselői - azok az emberek, akik hivatva érzik magukat, hogy hirdessék Krisztus tanítását - meg is emelnek. Még maguk sem állnak eléggé az igazság talaján, hogy szét tudnák választani a tévedést az igazságtól, és mint ilyent eltávolítanák. Mert a Sátán hatalommal és furfanggal dolgozik.

Isten viszont a szeretet, és az ő kinyilatkoztatásai csak szeretetet árasztanak, és szeretetre nevelnek. Ezt tekintsétek mértékadónak! Ahol a szeretetet tanítják és gyakorolják, ott van az igazság, mert Isten maga van ott. De ahol a világ fényei túlságosan világítanak, ott Isten ellenfele található. Az ő tevékenysége pedig a hazugság, amit Isten ellen irányít - bár fényruhában igyekszik fellépni. Az Isten felé forduló ember ennek ellenére felismeri álarcát, és hivatott, hogy óvja embertársait a hamis prófétáktól, akik mindig akkor lépnek fel, amikor az emberek nyomorban vannak, de ezzel csak előbbre viszik a szellemi nyomort, ahelyett hogy megszüntetnék.

És Isten így kiált az emberekhez: Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Kihasználják a végidőt, hogy Isten ellen dolgozzanak, tehát az Örök Igazság ellen szólnak!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8324.                                                                                                           1962. 11. 08.

Máriához - Jézus édesanyjához való beállítottság

Ha valami szellemi kérdést forgattok magatokban, mindig kész vagyok arra, hogy válaszoljak rá. Aki a tőlem kapott igazságot terjeszti, annak magának is az igazságban kell állnia, és legyen képes az igazságot elválasztani a tévedéstől. Ezért világosságot gyújtok ott, ahol még sötét a szellem, és tisztázatlan dolgok vannak.

Meg kell mondanom, hogy a téves tanítás újabb tévedéseket von maga után. Az embereknek Máriához, testem földi édesanyjához való beállítottságáról mindig is olyan értelmű magyarázat jutott el hozzátok, hogy bár Ő Birodalmam legtisztább lényének nevezhető, akit az emberek megajándékozhatnak szeretetükkel, de mindig azzal a korláttal, hogy "Isten gyermekének" tekintsék, aki magas szellemi érettsége miatt tartózkodik a Mennyországomban - ott, ahol mint Isten és Teremtő, mint Atya vagyok, aki a világosság és erő ősforrása, és mint a legmagasabb és legtökéletesebb szellem kormányozom a Végtelenséget.

Ő tehát mint gyermekem, mint teremtmény tért vissza hozzám -  míg MAGAM A TEREMTŐ vagyok,  és  ezért tőletek emberektől korlátlan szeretetet várok. Ezt majd meg is adjátok, amint teljesen akaratom szerint éltek, és teljes szeretetből a velem való egyesülésre vágyódtok. Ezt a minden korlát nélküli szeretetet akarom tőletek, és Birodalmam minden lényétől, akik ilyen bensőségesen szeretnek, és csak azon vannak, úgy tudjanak hatást gyakorolni az emberekre, hogy felém forduljanak.

De ahhoz soha nem járulok hozzá, hogy az emberek szeretete más célt keressen magának, és ne engem. Viszont ez megy végbe, amikor egy világosságbeli szellem az emberek részéről olyan szokatlanul nagy tiszteletet élvez, ami csak engem illet. Ezért egy világosság-beli lény soha nem jelenik meg úgy az emberek előtt, hogy az nagyobb tiszteletre adna okot. Az ilyen jelenés mindig is csak valami hamis tanítást erősítene meg - mint amilyen az "Istenanya Mária" kifejezés - és látható lett, hogy mit eredményezett az embereknél.

A saját szavaimmal soha nem támogatok és részesítek előnybe téves tanítást. A világosság-beli lények teljesen az én akaratomat támogatják, tudnak az ilyen téves tanítás emberi lélekre gyakorolt hátrányáról - ezért a világosság-beli lények részéről soha nem történik ilyen kísérlet. De annál inkább felhasználja ellenfelem az ilyen téves útra jutott hitet, amit aztán olyan jelenésekkel támaszt alá, aminek Ő maga az előidézője.

Amint sikerül neki az emberek figyelmét "idegen istenekre" irányítani, ezzel félretol engem - aki pedig az emberek vágyának egyedüli célja kell hogy legyek.

Ellenfelem csalással és furfanggal mindent megpróbál, hogy az emberek gondolatait tévedésekbe vezesse, és érthető, ott tud leginkább hatni, ahol a téves tanításokkal a talaj már elő van készítve mérgezett vetőmagja számára. Szeretetem, bölcsességem és hatalmam újból és újból megnyilvánul, amikor szavam hozzátok vezetésével az embereket bevezetem az igazságba.

De ellenfelem is ugyanígy gyakorol hatást, amikor meghirdeti az eseményeket - amelyekről van ismerete -  és az emberek hitét ezzel próbálja megnyerni. Mivel nem lehetek közvetlen módon tevékeny ott, ahol az emberek az Ő alapjaira építenek - elvakítja őket káprázatokkal. Az emberek ezt nem ismerik fel szemfényvesztésnek, mert ellenfelem nem szégyenli, hogy a legmagasabb világosság-beli lény maszkját vegye magára, és ilyen álarcban férkőzzön közel az emberekhez.

Azt a tényt, hogy szellemben kiérlelődött emberlélek különös esetben képes arra, hogy felnyíljanak szellemi szemei, és lásson - ezt nem lehet vitatni. De amint olyan közvetítésről van szó, amit én teszek az emberek felé - lelkük üdvössége érdekében - az a Szellemem által KÖZVETLEN kinyilatkoztatás útján megy végbe. Ehhez mindig az a feladat is tartozik, hogy a kinyilatkoztatás tartalmát EL KELL VEZETNI az embertársakhoz! Ilyen kinyilatkoztatást kiskorú gyermekek soha nem kaphatnak, és olyan megkötést sem, hogy tilos nekik beszélni róla! Az emberek már ebből is következtethetnének az ilyen jelenések előidézőjére!

A vég idején ellenfelemnek nagy a hatalma, és ezt ki is használja. Ahol már tévedés van, ott gyökeret ver tevékenysége, és a tévedés mindig erősebb lesz. Hogy tévedést nyújtanak az embereknek, abból is meglátszik, hogy ismételten az a világosság-beli lény kerül előtérbe, aki arra szeretné felhasználni minden befolyását, hogy az embereket hozzám, Isteni Megváltójukhoz vezesse, mert tudja, milyen bilincsekben szenvednek, és megváltásukat csak Jézus Krisztus által nyerhetik el.

Ezeknek a jelenéseknek mindig az a következményük, hogy az "Istenanya tisztelete" mindig nagyobb lesz. Pontosan ezt akarja ellenfelem: hogy az emberek idegen istent teremtsenek maguknak, és azt imádhassák.[1] Hatalmas hazugságokból összeállt épület készült, amelynek a falait folyton erősítik. Ezt csak tiszta igazsággal lehet szétrombolni, azzal az igazsággal, amit én vezetek a Földre. És aki szeretne az igazságban élni, az tisztán felismeri a helyzetet, és szét tudja választani a hazugságot az igazságtól. Engem kér fel magyarázónak, és én valóban nem titkolom el előle az igazságot.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:8693.                                                                                                           1963. 12. 05.

Téves tanítások kihatása a túlvilágon

Még sok tévedést helyesbítenem kell, ha azt akarom, hogy az emberek az igazságban éljenek. Az emberek gondolkodása teljesen félre van vezetve, az egyik téves tanítás sok másikat von maga után, és az embereket nem lehet eltántorítani tőlük. Mint igazságot képviselik azt, amit olyan emberektől kaptak, akik maguk sem tudtak az igazságban élni, mert Szellemük még nem volt felébresztve.

Megszámlálhatatlan azoknak a lelkeknek a száma, akik ilyen világosság nélküli állapotban jutnak a túlvilágra. Felfogásukat még akkor is védik, és nem hagyják meggyőzni magukat hogy tévesen gondolkodtak, és gondolkodnak. Mindaddig fennáll ez, amíg el nem fogadnak egy olyan világosságot ami odaát is világít, de szükséges, hogy ezt szabad akarattal tegyék.

A túlvilágon is küzdelem folyik a világosság és sötétség között. A fényben élő lények folytonosan azon fáradoznak, hogy világosságot gyújtsanak azoknak, akiknek még elsötétült a szellemük. De igen gyakran eredménytelen minden fáradozásuk, mert a lelkek kitartanak tévedéseik mellett.

Viszont azt mégsem tudják megérteni, hogy miért nem éreznek semmi boldogságot - habár úgy gondolták, mindent megtettek, hogy majd ideát boldogok lehessenek!

De amíg nem kapnak kellő világosságot arról, hogy az én akaratom valóban nem az, hanem más mint amit a Földön mondtak nekik; míg nem tanulják meg felismerni annak értéktelenségét amit tőlük kértek; amíg rá nem jönnek, hogy más követelményeim vannak az emberrel szemben, mint hogy egyházi szokásoknak, és külsőségeknek eleget tegyenek; amíg rá nem jönnek, hogy én csak szeretetet követelek az embertől, és egyedül szeretetének foka szerint értékelem - és boldogságának foka is csak szeretet-fokának megfelelője lehet - addig ezeknek a lelkeknek nincs irigylésre méltó sorsuk, ha nem is jutnak a külső sötétségre.

De ők vitatkoznak, veszekszenek, és nem értik boldogtalan állapotuk okát! Igen, sokszor szemrehányást tesznek maguknak, hogy nem tettek megfelelően eleget ezeknek a külsőségeknek és emberi parancsoknak, és ezért nem jutottak még el a boldogsághoz!

Pedig rövid időn belül részük lehetne a boldogságban, csak el kellene fogadniuk a világosság-beli lények oktatását, vagy onnan kellene egy kis világosságot hozni maguknak, ahol szeretet-sugarakat vezetnek a Földre, ahol a legtisztább igazságot osztják ki mindenkinek - és minden éhező lélek mohón kap utána.

De éppúgy mint a Földön, a túlvilágon is vannak makacs lelkek, és visszautasítanak mindent, ami nem felel meg nézeteiknek, és épp ezeknél a fanatikusoknál ellenfelemnek még igen nagy hatalma van. Mert a túlvilágon is elmulasztják azt amit a Földön: hogy segítsenek egymáson. Ezzel nagyobb szeretetük lenne, és csökkenne az ellenállásuk a világossággal szemben.

A Szellemvilágban egy lépéssel sem jutnak előbbre, mert a szeretet itt is az az erő, amely a lelket a feljebbjutáshoz segíti. De a szeretet az világosságot ad - és szeretetet a túlvilági lelkek is tudnak egymásnak ajándékozni. Ahol még nincs boldogság, ott szükség és nyomorúság van - de mindig van lehetőség, hogy az egyik a másik mellé állhasson. Ilyenkor válik mindig világosabbá a lélek gondolkodása, kérdezgetik egymást - és biztos, hogy valahonnan választ kapnak. De mindig a szeretet az első lépés.

Ezeknek a lelkeknek az a nagy szellemi tévedésük, hogy a szeretet elé helyezték az emberi értetlenség által magasra emelt "isteni tanítást", ezáltal mindig azt követték amit az emberek követeltek - és figyelmen kívül hagyták az isteni követeléseket!

Állapotukban nem történik változás, amíg előtérbe nem helyezik a szeretetet, tehát amíg szerető segítőkészséggel nincsenek mások iránt. Ezzel jutnak el a tiszta igazság felismerésére, és az már korlátlanul készíti nekik a boldogságokat.

Így aztán minden ember akinek félrevezetett gondolkodása van a Földön - de szeretni-akarása és tevékenysége magas fokon van már - a túlvilágon hirtelen felismerésre jut, készségesen odaadja tévedését, majd azon fáradozik, hogy ismereteit továbbadja a többi léleknek. Felismeri azt a nagy szerencsétlenséget, amit a téves tanítás végbevisz. Szeretné a szellemi vakságot megszüntetni, mert a szeretete segítségadásra készteti.

Befolyása mindenképpen nagyon áldásos, mert bár a Földön ugyanolyan volt a gondolkodása mint társának, de most meg tudja okolni, hogy az téves volt. Ezért eredményt ér el a lelkeknél, akik meghallgatják.

A téves tanítás a legrosszabb méreg az ember lelkének, és ezért olyan elkeseredett a küzdelem a fény részéről a sötétség ellen - de egyszer majd győz a világosság.

Az embernek viszont a szabad akaratától függ, hogy a világosságot vagy a sötétséget választja. Nem kényszeríti senki, szabadon dönthet. De minden megtörténik, hogy még a Földön az igazság felismerésére jusson. A világosság-beli lények a túlvilágon szintén nem hagyják abba fáradozásukat - mert csak az a lélek lehet boldog, aki az igazságban él.

                                                                                       Ámen.

 

 [1]Mária csak Jézus földi testének anyja, nem az Isten-Szellem szülője, tehát nem nevezhető "Istenanyának", nincs isteni hatalma, és tévedés ha az Istenhez vezető utat rajta keresztül keresik az emberek./Fordító/