HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES?

 

 

 

Jézus Krisztus akar orvosod lenni

 

Gyógyulás orvosság nélkül

Gyógyulás hit által

 

Van csoda általi gyógyulás?

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A betegség és a szenvedés áldása

Sorscsapások - Gyógymódok

Test és lélek harmóniája

Az igazi orvos - és az igazi orvosság

A test és lélek Üdvözítője

A Mennyei Atya komoly szavai - Orvosság

Isteni erő testi egészséget is ajándékozhat

A beteggyógyítás adománya

Beteggyógyítás Jézus nevében

Beteggyógyítás - Jelek és csodák – Hit bizonyítékok

A hit ereje – Beteggyógyítás - Csodák

Az isteni szó hatalma. - A fájdalom ellenszere.

Isten szeretete. - Szenvedés vagy öröm - Imameghallgatás

Istennek semmi sem lehetetlen

A szeretet ereje - Csodatétel

A sorsot viseljétek megadással

Jézus Krisztus mint Megváltó, orvos és megmentő

Beteggyógyítás - Jézus Krisztus előrejelzése

A gyermek imája Atyjához

Betegségek és gyógyulás

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr: 687                                                                                                              1938. 11. 27.

A betegség és a szenvedés áldása

A szenvedés állapota gyakran arra készteti az embereket, hogy közelebbről megvizsgálják egész földi létüket. Ez egyformán kedvező a testnek és léleknek, mivel az ember a saját - többnyire helytelen tetteinek és gondolatainak megismerésekor - létének megváltoztatására törekszik. Ez előnyös a testre is, amennyiben a kifinomult életmód jelentékenyen hozzájárul az egészséges test megőrzéséhez, vagy a beteg test felgyógyulásához.

A testet gyakran kell betegségnek, vagy valami kórnak sújtania, hogy az ember felismerje: teljesen helytelen életmódja az Isteni Rendbe ütközik. A sok figyelmeztetés és intés, amit Isten eljuttat az emberekhez, nem eredményezi azt, amit egy betegség létrehoz. - Bizonyos tekintetben az ember rákényszerül, hogy elforduljon a világtól és a barátaitól, és ekkor a földi életet egészen más fényben látja. Meglátja a test gyarlóságát, esendőségét, és a saját gyengeségének, tehetetlenségének az érzése - mert ebből az állapotból magától nem tud kilábalni - önkéntelenül magasabb szellemi gondolatok felé irányítják. Inkább azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek az egészséges embertől távol állnak, ezek a gondolatok viszont változtatásra bíztatnak, de csak akkor, ha nem szegül szembe velük.

Ennek az embernek a lelkében a szellemi lét megkezdheti munkáját, miközben folyton kérdéseket tesz föl. Ez már a szellemi lények munkálkodása rajta, mert kérdéseire világos gondolatok formájában választ is kap. Így lassan, lassan a szellemi atmoszféra felé kormányozzák, ami megfelel neki, és bensőségessé teszi. Igen hosszú időt vett volna igénybe, amíg a világesemények forgatagában eljutott volna erre az eredményre. Ez haszontalan idő lett volna, de így rövid idő is elég, hogy meglehetősen előbbre jusson. A szenvedés ezért ne tegye szerencsétlenné az embert, hanem tekintse az Örök Istenség szeretete megnyilvánulásának. Ezt az ember hamarosan be is látja, mert szenvedése által rákerült a helyes útra, és már ezen haladhat, és serényen dolgozhat lelke üdvösségén.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 6290                                                                                                           1955. 06. 21.

Sorscsapások - Gyógymódok

Azok a sebek, amelyekkel sújtanom kell benneteket - ha nem akarom, hogy az örök halálba jussatok - valójában nem a harag, vagy a szeretetlenség kifejezései, nem is mulasztásokért adott fenyítés jele, ezek csak gyógyszerek, hogy elhagyjon benneteket a magatok okozta betegség. Arra szükséges, hogy lelketek újból egészséges legyen.

Az én Rendemből a saját vétkeitek által kiléptetek – e nélkül csak boldogság és üdvösség lenne sorsotok. Higgyétek el, hogy én sokkal szívesebben nyújtanék üdvösséget nektek, de magatok tettétek ezt nekem lehetetlenné azzal, hogy megbontottátok a Rendet. Én most mindent megteszek, hogy visszavezesselek az isteni Rendhez, hogy aztán határtalanul boldoggá tehesselek. Minél több az ínség és a gond, a nyomor és a betegség - ami szemmel látható már a Földön - annál gonoszabbak a vétkek, amit Rendem ellen elkövettek.

Ebből a nyomorúságból magatok is megláthatjátok, hogy milyen mélypontra jutottatok. Én valóban jobban szeretném az embereket üdvösségben tudni, mint alaptalannak látszó kemény csapásokkal észre téríteni, hogy újra helyreálljon örök Rendem.

És ha úgy is látják többen, nem olyan nagy bűnösök, hogy ilyen nagy szerencsétlenségekre lenne szükség, mint ami őket érte - erre azt mondom: Ti emberek nem ismeritek az összefüggéseket, és teljes egészében azt sem, hogy mi annak a kihatása, nem tudjátok, hogy sorsotok kinek szolgált érlelődésére. - Nem tudjátok, hogy elvétetett tőletek a visszaemlékezés mindarra, amit mint ember szabad akarattal tettetek és felajánlottatok. - De én minderről tudok, és valóban nem teszek rátok nagyobb terhet, mint amekkorát hordani tudtok. Ezenkívül felajánlom önmagamat mint kereszthordozót, ha keresztetek túl nehéznek tűnik. Sajnos nem gyakran veszitek igénybe segítségemet és ezért panaszkodtok és morgolódtok, hogy nehéz számotokra. - Egykor a szeretet arra indított benneteket, hogy a kereszt terhét felajánljátok nekem, és most a földi életben nem tudjátok, hogy miért kell szenvednetek. Ezt különösen azoknak mondom, akik hiszik, hogy a maguk akarata által tartoznak hozzám. - De én azt akarom, hogy az okok ismerete nélkül is csendben és panasz-szó nélkül menjetek az úton, és alázatosan vegyétek magatokra a keresztet. Az én akaratom, hogy akaratom alatt mindig abban az ismeretben hajoljatok meg, hogy akinek magatokat alárendelitek, AZ A SZERETET ISTENE, és minden áldást hoz, ami tőle érkezik.

Ne lázadjatok tehát sorsotok ellen, akármit is hoz. Ha hozzám akartok tartozni, akkor ne panaszkodjatok, ne morogjatok, hanem legyetek biztosak abban, hogy üdvösségeteket szolgálja, hogy mindig segítséget, és örök Rendem visszaállítását jelenti. Legyetek biztosak, hogy egyszer ezt felismeritek, és nekem hálásak lesztek, hogy ezen a földi úton engedtelek járni. Ezen az úton a maga nehézségeivel, sorscsapásaival - de a szeretetemmel is, ami mindent megokol ami benneteket ér, mert mindig csak azt akarja, hogy boldogok legyetek.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 4326                                                                                                           1948. 06. 08.

Test és lélek harmóniája

Gondozni kell a testet is, hogy erejét megőrizze és alkalmas maradjon a feladatra, amivel a lélek felfelé való fejlődését segítheti. Tehát a testet sem szabad teljesen elhanyagolni, mert a Rend is egyik törvényem, és a Rendhez hozzátartozik minden, aminek támogató és építő következményei vannak.

Az emberek elé feladatul tűztem, hogy oldódjanak el az anyagiaktól, hogy győzzék le azt, és szívüket tegyék szabaddá tőle - tehát hogy már ne uralja őket az anyagias felfogás. Ennek ellenére a léleknek bizonyos harmóniában kell lennie a testtel: a testnek belső nyugalmat kell teremtenie a lélek számára.

Ezt akkor teheti meg, ha maga is nyugalomhoz jut, ha igényei fedezve vannak, és magát csak a lélek követelményeinek szentelheti.

Bár a test állíthat követelményeket, amelyek anyagi dolgokra vonatkoznak, és anyagias gondolkodást árul el, de ezek soha nem felelnek meg Rendem törvényeinek - és nem is áll harmóniában a lélekkel. Ilyen esetben a lélek - akinek már ismeretei vannak - tiltakozik az ilyen kívánság ellen. Nem teljesíti a test ilyen irányú kívánságát, még ha az nem is akar vágyából engedni. Ilyenkor a test és a lélek csöndes küzdelemben vannak egymással. A lélek nem látja el jól a testet, amíg meg nem elégszik azzal, hogy a kicsi kérései teljesülhetnek. Végre a test teljesen csatlakozik a lélekhez, és teljesen belép a helyes Rendbe. Majd már jól is érzi magát ebben az állapotban, mert felismeri magát mint a lélek támogatója és fejlesztője. Ezután már megengedhetők a nagyobb igények is, mert már nincs veszély rá, hogy a test leszavazza a lelket, és a földi világ felé fordul, és teljesen elhanyagolja a lelket.

A test soha nem uralkodhat a lélek fölött, az anyagi világ soha nem kerülhet előtérbe. A lélek a meghatározó, vágyait és törekvéseit a testnek kell támogatni. Ekkor a testnek is meg lehet adni minden könnyítést, vágyai teljesülését, mert akkor a test már nem állít igényeket, amelyek a lélek kárára lennének. Az ilyen lélek kiérlelődik, mert rendületlenül arra törekszik, hogy velem harmóniában éljen, kivívja tetszésemet, hogy mindig közelebb jusson hozzám, de nem veszi figyelembe a világ örömeit.

Én is akarok már a Földön örömet adni az embernek, de csak akkor, ha az a léleknek már nem okoz kárt és veszélyt. De egyedül én tudom megítélni, hogy mikor lép be ez az állapot. Ezért gyakran szegényesen látom el testeteket, másrészt a hozzám hűségben megmaradtaknak csöndes örömöket készítek, hogy megmutassam szeretetemet, amely állandóan boldogítani akar.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 6844                                                                                                           1957. 06. 03.

Az igazi orvos - és az igazi orvosság

Mindig az nyújtom nektek, ami lelketek gyógyulásához vezet - de csak fölajánlom és nem erőszakolom rátok. Azért marad annyi lélek beteg és gyönge, mert elmennek szavaim mellett, AMI A HALÁLOSAN BETEG LÉLEKNEK A LEGJOBB ORVOSSÁG, és amit szeretetem állandóan nyújt.

Lelketek már akkor beteg, amikor elkezdi földi életét, azért kell neki a Földön lenni, hogy teljesen meggyógyuljon. De ugyanabban a gyönge állapotban hagyhatja el ismét a Földet - és akkor még végtelen hosszú ideig kínlódhat, míg ismét eléri azt, amit a Földön könnyen elérhetett volna: a teljes egészséget, a világosság és erő teljességét, ami leírhatatlanul boldoggá tenné.

Magam mint ember éltem a Földön, hogy példát mutassak a helyes földi életről. Tudtam az emberek minden gyöngeségéről és hiányáról, ezért mutattam meg az utat mindenkinek, amit hiányosságaitok és gyöngeségetek ellenére is végig tudtok járni, hogy célotokat elérjétek. Tanítottalak benneteket, tehát beszéltem hozzátok: átadtam nektek a Földön azt a gyógyszert, amely által egészségesek lesztek.

Bár én visszatértem Birodalmamba, de szavamat közel viszik hozzátok, mert magam beszélek a tanítványaim és szolgáim száján keresztül, akik megbízásomból hozzátok szólnak. Szavaim által magam szálltam le emberek hozzátok, mert megindít, amikor beteg lelketeket a maga gyengeségében vándorolni látom. Tudom, hogy orvosra van szükségetek, aki ismeri milyen állapotban vagytok, és az igazi gyógyszert készenlétben tartja.

De ezt az orvost csak nagyon ritkán keresitek fel, azért gyengék maradtok, és nem tudtok meggyógyulni. És bár ismételten mindig és mindig beszélek hozzátok, mégsem hallgattok rám, így a rövid földi élet elmúlik anélkül, hogy szellemi haladást hozott volna lelketeknek. Ezért hangomat szokatlanul hangosan kell használnom, és mint lelkiismeretes orvos fájdalmas közbenyúlásokat is kell tennem, hogy megmentsem lelketeket a biztos haláltól.

Amikor átélitek az eljövendő eseményeket gondoljatok erre, bár azok kegyetlennek tűnnek, és ti nem tudjátok összhangba hozni az Isten Szeretetével.

Arra gondoljatok, hogy én nem kényszerítlek rá, hogy meghallgassatok. De ha vonakodtok, úgy kell beszélnem, hogy meg KELLJEN hallanotok. Viszont azt se feledjétek, hogy fájdalmas közbelépésem szeretetből történik.

Ha csak alkalmat adtok rá, hogy hozzátok szóljak - azáltal hogy gondolatban azzal foglalkoztok, AKI a leghatalmasabb, AKI sorsotokat irányítja - úgy már elhárult felőletek egy nagy veszély. Akkor mintegy a helyes orvoshoz és segítőhöz fordultatok, és ő az igazi orvosságot is felétek tudja nyújtani - amennyiben beszél hozzátok, útmutatást ad, amit ha követtek, kiszakít a biztos halálból.

Azt akarom elérni, hogy gondolatban foglalkozzatok velem, mert akkor utat találok szívetekhez, akkor ajtót nyittok nekem, amelyen keresztül beléphetek, hogy megadjam amire nagy szükségetek van. - És mert nem használok kényszert, azért egyéb eszközöket veszek igénybe, amelyek felém irányíthatják gondolataitokat.

Azoknak a teremtményeimnek, akik a földi életben keveset gondolnak rám, és ezért feladatukat nem is ismerik, minden fájdalmas esemény - legyen az sorscsapás, akármilyen betegség vagy természeti katasztrófa - egy ilyen eszköz. Sajnálom ezeket az embereket, mert beteg lelküknek még sok szenvedést kell elviselni, ha még a Földön nem törekszenek a gyógyulásra.

Igaz, hogy én a Szeretet Istene vagyok, aki minden teremtményét boldoggá akarja tenni, de aki mindig figyelembe veszi teremtményei szabad akaratát - és ezért átengedi nekik, hogy a távolabbi sorsukat a lélek határozza meg, és alakítsa ki.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 4626                                                                                                           1949. 05. 01.

A test és lélek Üdvözítője

Amit tennetek kell: csak hozzám forduljatok minden gondotokkal, aki valóban a legjobb orvos és üdvösséghozó vagyok, és aki el tud venni minden betegséget. Aki testben, lélekben egészségesebbé tehet benneteket, és mindörökké egy el nem múló életet akar adni. Gyakran még földi módon kötelesnek érzitek magatokat, hogy gyógyszereket vegyetek magatokhoz. Viszont ha én nem áldalak meg, ha nem kéritek áldásomat hozzá, eltévesztik hatásukat, sőt árthatnak is.

Én minden beteget megáldhatok minden külső eszköz nélkül is, hogy meggyógyuljon - és meg is teszem, ha a szenvedést a továbbiakban szükségtelennek tartom, ha elérte a célt, és hozzájárult a lélek tisztulásához. Mert a lélek betegsége a test betegségével együtt lépked, és az embereknek fogalmuk sincs, hogy a lélek felfelé-fejlődésében mekkora tényező a test betegsége, és mennyire hálásak a lelkek, akik az izomtestnek eme útját járhatták, ami rövid idő alatt fokozott érlelődést hozott. Azért akik szenvedtek, mindig csak így imádkozzatok: "ATYÁM, LEGYEN MEG AZ AKARATOD." Ekkor megteszem a magam részét úgy, ahogyan ti a magatokét, mint a test és lélek megváltója jövök, és gyó­gyulástok biztosítva van. Ha a test nem szegül ellen a léleknek - amit pedig megtesz egészséges állapotban - ha lelkierőtök elviseli beteg és gyönge testeteket, tudhatjátok, hogy lelketek sokkal könnyebben tud fölfelé fejlődni, és sokkal jobban vágyódik a Szellemi birodalommal való kapcsolatra. Ennek következtében lelketek a szenvedés által szebbre alakul, amikor a földi burkát elhagyja.

A test és lélek üdvösségfolyamata gyorsan végbemegy, ha mindig tudatában vagytok közelségemnek és tevékenységemnek. Tele hittel már csak a csodára kell várnotok, mert tudjátok, hogy erőmnek és hatalmamnak semmi sem lehetetlen, és szeretetem folyton adni és segíteni akar. A legjobb gyógyszer tehát a szilárd hit, mert az soha nem vall kudarcot. Ezért minden gondot hozzatok el hozzám - és megszabadultok tőle. De erős és rendíthetetlen hittel gyertek, mert nem hagyom, hogy az erős hit megszégyenüljön.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 6084                                                                                                           1954. 10. 20.

A Mennyei Atya komoly szavai - Orvosság

Amit nektek nyújtok, az valójában üdvös orvosság a lelketek számára, amelytől gyógyulni lehet, ami által örök életet vívtok ki magatoknak. De mit használ ez a gyógyszer, ha nem használjátok, ha tudtok ugyan gyógyerejéről, de nem veszitek igénybe? - Mit használ az nektek, ha meghallgatjátok ugyan szavaimat, de nem éltek szerinte, tehát szavam ereje nem tud hatással lenni rátok?

Nagyon hatásos gyógyszer birtokában vagytok, de nem próbáljátok ki hatásosságát. Hagyjátok, hogy én - lelki orvosotok - tanácsot adjak, de utasításaimat nem követitek, és így nem is tudtok meggyógyulni, habár a legjobb orvos kezeiben vagytok. A bennetek lévő akarat nem viszi végbe amit tanácsolok, és azért csak maradtok nyomorúságos helyzetetekben. Lelketek ínséges állapota ezáltal nem csökken, továbbra is szenvednie kell, mert ti megvonjátok tőle segítségeteket. Lelketeknek ez a szenvedése kihat azaz következményekkel jár a földi szükségekre is, mert ezekkel akarlak meggondolásra bírni, hogy észrevegyétek: nem helyes az életmódotok, hogy veszélyezteti lelketeket, és neki résen kell lennie, nehogy életét elveszítse. Én mindig azt nyújtom, ami lelketeken segít, de ha nem fogadjátok el eszközeimet, akkor lelketek megmarad betegségekben és rossz helyzetekben - és szellemi életnek soha nem örvendezhet. Tehát nem segít sokat rajtatok, ha szavaimat meghallgatjátok, de nem fáradoztok, hogy szerinte éljetek. Csak amikor szavaim szerint vagytok tevékenyek - amennyiben teljesítitek a szeretet parancsait - erőmet is csak azután kaphatjátok. Csak amikor már szeretetből cselekszetek, akkor tölt el benneteket szeretetem ereje. Ez lelketek egészségét jelenti, a világosságban és erőben élt élet állapotát jelenti. Mindenkit hozzá szeretnék ehhez segíteni, ezért nyomatékosan figyelmeztetek mindenkit, hogy szavaimat fontolgassátok szívetekben, és éljetek szerinte.

Figyelmeztetlek, lelketek életével ne könnyelműsködjetek, hanem haladéktalanul juttassatok erőt  hozzá, hogy gyógyulását elősegítsétek. Jöjjetek hozzám és tőlem kérjetek segítséget, ha gyöngék vagytok, és nem akar sikerülni hogy kivitelezzétek akaratotokat. Csak forduljatok bizalommal hozzám, és én közvetítem nektek a szükséges erőt, ha szívetekben hozzám kiáltotok, és elismeritek gyengeségeteket. Hiszen én vagyok orvosotok, én vagyok a segítőtök, aki soha nem hagy magára sorsotokkal, hanem menteni igyekszik mindenkit, aki testében, lelkében beteg.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 7980                                                                                                           1961. 08. 31.

Isteni erő testi egészséget is ajándékozhat

Valóban felséges dolgot kínálok nektek, amikor MAGAM beszélek hozzátok, és mindig meríthettek erőt, ha tudatosan megnyíltok erőkisugárzásomnak; ha tudatosan akarjátok, hogy belőlem erő menjen hozzátok, amikor kéritek, hogy erő töltsön el benneteket; ha akarjátok, hogy ezzel a táplálékkal amit tőlem kaptok éhetek és szomjatok kielégüljön.

Ha készségesen meg is hallgattok engem, ha azokhoz tartoztok is, akik belőlem akarnak enni és inni - mégsem vagytok képesek rá, hogy kegyelmi ajándékom teljes értékét felismerjétek. Ha fel tudnátok mérni irántatok való túlságosan is nagy szeretetemet, amely állandóan ajándékozni és boldogítani akar, akkor azt is tudnátok, hogy én csak olyan adományokat kínálok, amelyek számotokra rendkívüli módon támogató hatásúak lennének. Tudnátok, hogy csak az kínálom, ami lelketek tökéletességét és kiérlelődését szolgálná. És ti azon igyekeznétek, nehogy szeretet-adományaim korlátozást szenvedjenek. Akkor minden órában tudatosan megnyitnátok magatokat, hogy befogadjátok kegyelmi ajándékomat. Ekkor az erő teljességének juthatnátok a birtokába, ami folyton felétek áramlik, ha felfogására készek vagytok.

Ezért ha mély hitetek volna, szavaim ereje által testileg pillanatok alatt meggyógyulhatnátok.

Viszont ilyen szilárd hitetek még nincs, ezért csak arra törekedjetek, hogy szeretetben való cselekvéssel emeljétek szeretetetek fokát, és ezzel a hitet is szilárdítsátok. Amikor a szeretet teljesen betölt, akkor szívetekben csak szeretetem ereje számára van hely, minden más kiszorul onnan, és olyan közel vagytok hozzám, hogy érzitek jelenlétemet. Ez teszi tudatossá erőátadásomat - és ti testben és lélekben gyógyultok.

Ezért újra és újra nyíljatok meg a belőlem való szeretet-erőnek, gondolataitokat fordítsátok újra és újra felém, és ezáltal állítsátok föl a kapcsolatot velem, ami lehetővé teszi szereteterőm hozzátok való áramlását. És legyen tudatos: hogyha megszólíthatlak benneteket, ezzel jelenlétem bizonyítékát kaptátok. Ez az összeköttetés már nem oldódik fel, hanem mindig bensőségesebb lesz. Valóban meg lesz az érzésetek, hogy erőhiányotok már többé nem lesz. Csak higgyetek nekem, és nem engedem megszégyenülni hiteteket. Nyissátok meg szíveteket, fogadjatok be - és észreveszitek jelenlétemet, a belőlem hozzátok áradó erőt, halljátok beszédemet és fölismeritek, hogy az különleges kegyelmi ajándék.

Észlelitek szavaim erejét magatokon, és lelkileg kiérlelődtök. Az érettség megnövekedett foka olymódon hat, hogy hitetek mindig erősebb lesz. Az erős hittel pedig minden elérhető, a testet is gyógyulásra segítheti, mert semmi sem lehetetlen annak aki hisz bennem, szeretetemben és hatalmamban...

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 7032                                                                                                           1958. 02. 03.

A beteggyógyítás adománya

A beteggyógyítás adományát azoknak adományozom, akik erősek hitben és szeretetben. Csak általuk tudok munkálkodni, mert nem cselekszem Örök Rendem törvénye ellen. Ezért csak kevés emberbe áramlik át ez a gyógyító erő, ami tőlem származik, és a betegeknek teljes gyógyulást hoz. Érthető tehát, hogy ezek a mélyen hívő gyógyítók mindig engem és az én nevemet hirdetik, mert Szellemük felébredt, így tudnak Megváltó Művem jelentőségéről, és folyton embertársaik felvilágosításán fáradoznak.

Gyógyító erő ezért mindig csak nevem igazi megvallójánál és hirdetőjénél van. Ezt meg kell gondolnotok jól, mert látszat-gyógyulások is történnek, de azokat nem az ÉN ERŐM viszi végbe, hanem ellenfelem hatásaként jönnek létre. A beteggyógyításnak tehát MINDIG az én NEVEMBEN kell végbemenni, mert a SZELLEM ajándékáról csak akkor lehet beszélni, akkor lehet szó a fölöttébb erős hitről, így szavam közvetlen hatásáról, ami ezeket a gyógyítókat jellemzi.

A továbbiakban még azt mondom, hogy a gyógyulást kereső betegeknél is szükség van egy bizonyos fokú hitre, ne utasítson vissza engem, hanem legyen kész átadni magát hatásomnak. Ekkor a gyógyulása még megerősíti hitében, és lehet hogy ezzel hitetlen embereknek is okot szolgátat, hogy más magatartással viseltessenek a hit iránt. Bár ők is csak a szeretetben való élés által juthatnak el az élő hitig.

Ilyen esetben nem lehet rákényszerített hitről  beszélni, hanem csak a vélemény megváltozásáról, de mindez a gyógyuláshoz kapcsolódik. Gondolatilag ugyanis olyasmivel foglalkozik, amit azelőtt figyelmen kívül hagyott. Ez ugyan hitre való ösztönzés számára, viszont a helyes hitre csak az önzetlen felebaráti szeretet útján juthat el. Amint már mondtam, aki már hisz, annak ez a gyógyítás óriási hitbeli megszilárdulást hoz, hogy teljes egészében megismerje Istene hatalmát. Tekintettel a közeli végre még sokszor felismertetem magamat ily módon - de mindig csak ott, ahol fennállnak az előfeltételek, ahol egy ember teljes egészében átadja magát, hogy Szellemem ereje átjárhassa. Akkor engem és nevemet megvallja a világ előtt, és a rajta átáramló erőt embertársai boldogulására, mindenfajta betegség és fogyatékosság gyógyítására használja.

Ehhez egy élő és szeretet által elnyert hit a feltétel. Boldognak nevezheti magát mindenki, akinek a körében egy ilyen testvér van, mert az mintegy közvetít köztem és az emberek között. Közvetlenül birtokba veszi erőmet, és ismét kisugározza szenvedő testvéreire, akiknek azután engem és Megváltásom Művét is meggyőződéssel hirdeti. Az ilyen ember Krisztus igaz bajnoka, alkalmas szolga szőlőmben, képes hogy a végidőkben Szellemeket fölébresszen, és embereket vezessen hozzám Jézus Krisztusban. Tehát megváltó munkát végez, amiért megáldom. Mert az elsötétült világban tiszta fényeknek kell gyulladni, hogy az emberek látókká váljanak.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 5889                                                                                                           1954. 02. 27.

Beteggyógyítás Jézus nevében

Tegyétek kezeteket az én nevemben a betegekre, és áldjátok meg őket. A ti hitetek ereje meggyógyítja őket, mert én vagyok az, akire a beteget rábíztátok, és az én erőm határtalan - és ha sziklaszilárdan hisztek, határtalanul is működik. Mindennek sikerülni kell, amit a velem való egyesüléssel tesztek. Érzitek-e magatokat ilyen bensőséges szövetségben lévőnek?

Fel kell tennem ezt a kérdést, mert egyedül ettől függ a beteggyógyításhoz szükséges erő megléte, mert tőletek függ, lehetővé teszitek-e embertársatok gyógyulását. Hiteteknek olyan erősnek kell lenni, hogy engem elevenen magatok mellett érezzetek, és már velem egyesülve működjetek, és így ejtsétek ki nevemet, így áldják meg nevemben a betegeket. Az emberek számára olyan távoli Isten lettem, hogy  már  semmi megértésük nincs az iránt, hogy egy ember olyan bensőséges kapcsolatban lehet velem, amely által erőmet akarata szerint képes használni. Még akik hisznek is bennem, csak ritkán teremtenek elő olyan hitet, hogy egy pillanatra sem kételkednek támogatásomban, amikor embertársaikon akarnak segíteni. Ezért csak kevesen  rendelkeznek a beteggyógyítás adományával, mert ekkor velem és erőmmel rendelkeznek a szilárd hitükön keresztül.

A végidőben az emberek belém vetett hite olyan gyenge és kicsi lett, hogy rögtön feltűnő lesz az olyan mélyen hívő ember, aki szokatlan erővel rendelkezik. Ekkor vagy nagy szellemi sikereket ér el, mert embertársait a bennem és nevem erejébe való hitre vezeti, vagy azok áskálódnak ellene, akik bár a hit ereje nincs meg bennük, mégis jogosnak érzik, hogy szavaimat és nevemet hirdessék. Ez utóbbiak jobban elmarasztalhatók, mint a teljes hitetlenek, mert ismernek, sőt el is ismernek, de hiányzik belőlük az élő, eleven hit, csak szavakat képviselnek, amelyek bennük még nem váltak elevenné, különben felismernék szavam hatását. Maguk még nem próbálták ki mire képes az élő hit, és ha valaki példát ad nekik, akkor áskálódnak ellene, mert érzik szellemi fölényét, tele irigységgel ismerik föl, hogy én segítek neki, és ezt ők eddig még nem vették igénybe.

Bár a vég előtti utolsó időben megszaporodnak azok az emberek, akikben a Szellem adományai kifejezésre jutnak, olyan emberek, akik annyira bensőségesen kapcsolódnak hozzám, hogy mindent velem tesznek, az én akaratommal és nevem hívásával. Többféle módon is küldötteimnek bizonyulnak, mert rám és Szellememre utal minden, amit egy Szellemmel betöltött ember tesz. Mindez különleges erőt bizonyít, amely fölött csak azért rendelkezik, mert magán keresztül engem enged tevékenykedni, és belém és szeretetem erejébe vetett hite olyan erős, hogy az megállás nélkül ömlik beléje, és így embertársainak is megállás nélkül tud segíteni. Betölti az embertársai iránti szeretet, és ez az erő egyenes úton közvetíti belőlem az erőt - tehát minden lehetséges lesz számára.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 5966                                                                                                           1954. 05. 25.

Beteggyógyítás - Jelek és csodák – Hit bizonyítékok

Ismerem az enyéimet, és ismerem akaratukat, ennek az akaratnak megfelelően adok nekik megbízatást, hogy legyenek tevékenyek értem és Országomért. Azért olyan különfélék a tevékenységek és a szolgák lényei is szőlőskertemben, mert mindenkinek olyan a tevékenysége, amilyen a lényének megfelel. Mindenki képességének megfelelő módon szolgál, és én minden szolgálatot elfogadok, ahol az akarat jó, és felém törekvő.

Ezenkívül a tanításra szoruló emberszívek is különfélék, tehát szőlőm eme szántóföldjeinek is különféle megmunkálás kell - de ennek megítélése egyedül csak nekem lehetséges. Én a szív legkisebb rezdülését is ismerem, amelyeket a sikeres megváltói munkához felhasználhatok.

Engem a viharban éppúgy fel lehet ismerni, mint a szél leghalkabb susogásában; engem bizonyít a legerősebb elem, és a lélegzet legkisebb rezdülése. Mindennek én vagyok az eredete, a forrása, a kiindulása. Ezért lépek fel olykor gyengén, majd határozottan felismerhető módon, de mindig felismerhetően annak, aki engem keres, és engem akar felismerni. Azonkívül mindig úgy nyilvánulok meg, ahogyan az emberek számára szükséges, mindig a nyomoruk és önmaguk változóképessége szerint. Mert ami az egyiknél olyan eredményt hoz, hogy akarata teljesen megváltozik, az a másiknál teljesen eredménytelen lehet, és ezért létemnek nagyobb igazolására szorul, amit szeretetem majd megad neki, hogy megmentse. De ott is jelen vagyok, ahol ezt külső jelek nem igazolják. Ugyanúgy jelenvaló vagyok annak az embernek a szívében is, aki nekem ajándékozta szeretetét és akaratát, bár csak gyengén és finoman gyakorlok rá hatást, mert az ilyennek nincs szüksége jelenlétem nyilvánvaló bizonyítékára. Az tudatában van ennek, határozottan érzi közellétemet, hogy bensőséges gyermeki kapcsolatban van velem - Atyjával - és ezáltal mindene megvan, ami földi életútjához szükséges.

Rendíthetetlen a belém és szeretetembe vetett hite, és ez lehetővé teszi, hogy teljesen akaratom szerint cselekedjen. Ahol a hitetlenség annyira erős, hogy a szavak egymagukban nem elégségesek, ott még jelekkel és csodákkal is segítek - bár ez az embernek ítéletére lehet, ha hiányzik belőle az önmaga megváltoztatására irányuló akarat. De a betegek és nyomorékok hitének gyakran csak egy kezdő lökésre van szüksége, hogy eljusson arra az erőre, ami megvall engem a világ előtt.

Sok betegnek és szerencsétlennek megnyilvánulhatok ezért dicsőségemben, mert betegségük által már többnyire fölvilágosultak, és lelkük hamar fölismer, ahogy közel lépek hozzájuk. Ezek a beteg emberek nem tiltják meg hogy közeledjek szívükhöz, és ha szavaimat közlik velük, az olyan erővel érinti őket, hogy szavaim erejének már gyógyító hatása van, és ha hisznek, akár gyógyulást is kaphatnak. De akik hitetlenek, és ilyent látnak, azoknak az így nyert hitet először a szeretetben végzett tettek által még elevenné, élővé kell tenniük. Majd szeretetük foka szerint az ő hitüknek is lesz hatása. Viszont megnövekszik felelősségük, amikor benyomás nélkül mennek el munkálkodásom nyilvánvaló bizonyítékai mellett, az átéltek után hinniük kellene - de életvitelüket mégsem változtatják meg.

Tehát ne kívánjatok túlságosan is határozott hitbeli bizonyítást, mert általa rendkívüli kegyelmet kaptok, és az rendkívüli kötelezettséget is ró rátok. De ha ajándékba kaptátok, úgy értékesítsétek, és használjátok ki ezt a kegyelmet, hogy magasabb lelki érettségre jussatok. Hogy a világ előtt képviselni tudjatok engem és nevemet, hogy hűséges szolgáim lehessetek a szőlőmben, amit munkátokért megáldhatok.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 5843                                                                                                           1954. 01. 02.

A hit ereje – Beteggyógyítás - Csodák

Nem sejtett erővel munkálkodhattok, ha mély hittel kéritek támogatásomat hogy legyek segítségetekre. De a szeretet késztessen benneteket, hogy erőmet kérjétek, és hiteteknek olyan erősnek kell lennie, hogy egy pillanatra se vonakodjatok, amikor a gondolat felmerül bennetek, hogy a szükségben lévőnek segítsetek.

Az én nevemben akarjatok hatni, és erre a Szellemem ösztönöz benneteket. Tehát ne higgyétek, hogy ennél a cselekvésnél arcátlanul olyan valamire merészkedtek, ami nem felel meg akaratomnak. Amihez ösztönzést éreztek, azt minden kétkedés nélkül vigyétek végbe, és sikerülni fog! Hiszen biztosítottalak erőmről, ha erős a hitetek. És én akarom, hogy a vég előtti utolsó időben meggyőzzétek embertársaitokat a hit erejéről - tehát nem ér benneteket szégyen, ha nekem és egyúttal embertársaitoknak szolgálni akartok. De áldásomat soha nem adom az önzés, a rombolás, vagy szeretetlenség tetteihez. - Tehát értsétek meg, kell és szükséges, hogy a szeretet legyen a hajtóerő, annak kell ösztönözni benneteket, hogy erőmet kérjétek, és sohasem gyűlölet vagy bosszúállás. SZELLEMEMET CSAK A SZERETET BÍRJA CSELEKVÉSRE. Csak a szeretet köthet úgy össze bennünket, hogy erőm részesei lehessetek. Ez a szeretet engedi annyira elevenné válni hiteteket, hogy hisztek annak sikerében, amit kivitelezni szeretnétek.

Ezzel magyarázható a sok beteggyógyulás, amelyek mind az én nevemben mennek végbe. Amikor engem segítségül hívtok, akkor szavaimra hivatkoztok: „Kérjetek és adatik nektek - kopogjatok, és ajtót nyitnak”. Az a gyógyító, aki szavam igazságának teljes hitével a szívébe zár engem, AZ MEGGYÓGYÍT, mert a beteget átadta nekem, és én valóban nála vagyok erőben. Tud gyógyítani, mert korlátlanul használhatja erőmet. A mélyen hívő emberek tehát embertársaik javára élnek a Földön - és ezt megtehetik, amint az eleven bizonyságot összekötik nevemmel, amint ezzel megdicsőítik nevemet, amint ez azért történik, hogy a hozzám törekvő emberek szilárd, kételkedéstől mentes hitre jussanak, és nem azért, hogy a hitetlen embereket hitre kényszerítsék.

A teljes hitetlenség akadályt jelent Szellemem tevékenységéhez, ezért nevem megvallóját Szellemem visszatartja, hogy hitetlen ember szeme előtt csodát vigyen végbe. Ha pedig ez a segítség életmentést szolgál, úgy a segítség olyanná formálódik, hogy a hitetlen természetes magyarázatot talál, és ezzel okolja meg a gyógyulást.

A végidőkben még sok gyenge embert meg kell nyerni, akiknek az ellenállását meg lehet törni az enyémek hitének erejével. Ezért a végidőkben az én nevemben még sok csoda történi, hogy megerősödjenek rajta azok, akiknek a hite még gyenge, hogy ők is meggyőződéssel tudjanak hinni, és ezen a Földön az utolsó küzdelmet is megállják.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 4468                                                                                                           1948. 10. 24.

Az isteni szó hatalma. - A fájdalom ellenszere.

Határtalan a szeretetem irántatok, és ezért minden kéréseteket teljesítem, bár ezt nem ismeritek fel azonnal, de egyszer majd tudatosul bennetek, hogyan gondoskodtam rólatok. A végidők mindenféle szükséget és szenvedést hoznak, mert rövid idő alatt kell kiérlelődnötök, különben nem állnátok meg az utolsó nehéz megpróbáltatást. Ezért állandó gondban éltek. De mindig gondoljatok arra,  hogy én vagyok az, aki mindezt megengedem és rátok küldöm, minden szükségről és bánatról tudok, de mindez áldásos rátok nézve.

Ezért ne féljetek és ne panaszkodjatok, hanem szeretetben maradjatok hűségesek hozzám, amint az én örök szeretetem is a tietek és boldogítani akar. Viszont próbáljátok ki a szavam erejét, és felismeritek majd benne minden fájdalom, félelem és bánat ellenszerét - mert szavaim erőmmel áldottak. Miért nem használjátok? Miért nem veszitek erőmet igénybe, amikor a földi harcban erőtlenség fenyeget és elcsüggedtek? Miért nem adjátok át magatokat elevenítő hatásának? Szüntelenül kapjátok tőlem szeretetem bizonyítékát, nagy kegyelemben részesültök - és mégis kishitűek és álhatatlanok, félénkek és gyengék vagytok.

Adhatnék-e jobbat amikor bajban és szükségben vagytok, mint szavamat, ami örök üdvösségre vezet? Ha nem lennétek földi szükségben és gondban, képtelenek lennétek a szavamat meghallani, mert a világ fogva tartana, és megakadályozná a meghitt kapcsolatot velem. Ezért vegyétek magatokra megadással a szükséget, hogy megkaphassátok kiegyenlítésül szavamat, mert szavammal nagy kincset bírtok, amit még nem tudtok felszínre hozni.

Mindig hagyjatok beszélni hozzátok, keressetek menedéket szavamban, merüljetek el szeretetem e megnyilvánulásában, így érezhetően megnövekedik erőtök, és nem éreztek többé gyengeséget, félelmet, csüggedést és kétséget. Így teljes erőnlétben birkóztok meg a földi élettel, és dicsőítést adtok nekem  szeretetemért és kegyelmemért - s majd tetterős munkásaim lesztek az utolsó földi csatában.

Megáldom akaratotokat, ha szolgálni akartok nekem, azonban akaratotok cselekedjen is, azzal hogy véghez viszi, amit kérek tőle. Folyton arra intelek, hogy fogadjátok magatokba szavaimat, mert el akarom juttatni hozzátok szavaim erejét, mivel segíteni akarok rajtatok. De szükségem van az akaratotokra, hogy megkaphassátok segítségem igaz áldását.

De magatoknak kell küzdenetek, mert csak így juthattok olyan erős hithez, ami szükséges, hogy hű szolgáim lehessetek a Földön. Tehát mindazt amit tőlem kaptok és amit leírtok, a szívetekben mérlegelnetek kell, elevenné kell tennetek, hogy meggyőződéssel képviselhessétek szavaimat úgy, hogy téveszthetetlenül hatást gyakoroljanak embertársaitokra, és ők is megérezhessék szavaim erejét. Mindig, minden szükségben segítséget kaptok, és annál inkább, minél jobban teljesítitek az akaratomat. Azt akarom, hogy minél gyakrabban merüljetek szavaimba, hogy jelenlétem tudatossá váljon bennetek, és rendíthetetlenül higgyetek bennem. És mihelyt erős a hitetek, minden kérésetek teljesül.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 3382                                                                                                           1944. 12. 28.

Isten szeretete. - Szenvedés vagy öröm - Imameghallgatás

Ti emberek fel nem tudjátok fogni, milyen bensőséges szeretettel gondoskodom rólatok, különben nem tekintenétek félelemmel és szorongással a jövőbe. Mindig oltalmam alatt álltok, nem hagylak magatokra. Ha mégis elhagyatva érzitek magatokat ez azért van, mert nem nyitjátok meg magatokat annak az erőáramlásnak, amelyik állandóan belőlem árad felétek. Ekkor azért kell küzdenetek, hogy képesek legyetek engem érezni. Fordítsátok felém  szíveteket, és akarjatok engem befogadni. Mint a gyerekek, meneküljetek karjaimba gondjaitokkal, szükségetekkel, és kérjétek hogy vegyem le ezeket rólatok, vagy segítsek viselni - és szeretetem erre mindig kész lesz.

Szeretetemből jöttetek létre, és ez a szeretet soha nem csökken. Ha tudnátok mekkora a szeretetem, teljesen gondtalanul mennétek át a földi életen, mert biztonságban éreznétek magatokat, mivel az igazi szeretet - hatalommal és erővel párosítva - minden jót meg tud és meg akar tenni, és áldására válik annak, akinek szól. Szeretetem minden teremtményemnek szól, és én mindig csak azt akarom, ami áldásos teremtményeimre nézve.

Teremtményeimet örökre boldoggá akarom tenni. Azt akarom, hogy képesek legyenek szeretetemet érezni, mert számukra ez boldogságot jelent. És ha ti emberek hiszitek, hogy én MAGAM vagyok a SZERETET, csak jót akarok és csak jót tehetek veletek, akkor minden gondotokat elejthetitek, mert annál gazdagabban gondoskodom rólatok - mind szellemiekben, mind testiekben - minél inkább dolgozni hagytok magatokban, és minél kevésbé álltok ellen nekem.

Ha tehát lelketek aggodalommal van tele, akkor még fogva tartja a világ, és el kell oldódnia tőle. Mindent rám kell bíznia, és rám kell hagynia földi élete irányítását. Legyen kész áldozatokat hozni, ha áldozatot kérek, mert ez csakis szellemi javát szolgálja. Én valóban tudom mire van szüksége a léleknek, tudom mikor forog veszélyben, és mi a megfelelő eszköz, ami megóvja. Azonban kész vagyok földi kívánságaitok teljesítésére is, ha bensőségesen kéritek, és hittel várjátok kérésetek teljesülését. Mert szeretetem nem hagy benneteket nélkülözni, és amíg ATYÁTOKAT látjátok bennem, gyermeki szeretettel fordultok hozzám, és hisztek szeretetemben, addig mindig kész adni és teljesíteni. Mert a szeretet senkitől sem tagadja meg magát, mindig adakozó. Amit olykor fájdalomnak tekintetek, az gyakran híd egy olyan öröm felé, ami tartós és elpusztíthatatlan.

Hogy a nagy célt elérjétek, gyakran nehéz utat kell megtennetek. De ne csüggedjetek, mert a cél kívánatos, és minden csalódást és nehézséget előre kárpótol. Aki viszont az úton elerőtlenedik, az nem ér célba. De én bátorságot és erőt akarok neki adni, mert szeretetem nem tagadhatja meg tőle a segítséget - csak hinnie kell a szeretetemben még akkor is, ha nem tudja azt teljességében felfogni.

Higgyetek szeretetemben, és hozzám hasonlóan igyekezzetek szeretetté válni. Osszátok ti is szét amitek van, és adjátok meg nekem ezáltal a jogot, hogy munkálkodhassam bennetek és általatok. Akkor megerősítlek életutatokon és minden akadállyal megbirkóztok. Akkor mindent - szenvedést és örömet egyaránt - hálásan és megadással fogadtok, mert mindkettőt én küldöm, hogy szellemi fejlődéseteket elősegítse. És ha mindig kapcsolatban maradtok velem, ha a szívetek állandóan felém törekszik, ha rám bízzátok bánatotokat, akkor megvigasztallak és elveszem tőletek a szenvedést. Mert szeretetem nem hagy szorultságban titeket, akik az enyéim akartok lenni, és mindörökké hozzám akartok tartozni.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 4082                                                                                                           1947. 11. 07.

Istennek semmi sem lehetetlen

Ahol nem lehetséges már a földi segítség, ott gyakran világosan felismerhető Isten szeretete, amely hagyja a lehetetlent is megtörténni azért, hogy az emberek megtanuljanak hinni benne, és aztán őt mindenek felett szeressék. Isten hatalmának nincs határa, amit akar, az megtörténik. Tehát számára teljesíthetetlen sincs, Istennek minden lehetséges.

Az emberek gyakran fölöslegesen kínlódnak a földi életben, mert ha rendkívüli dolgokat akarnak véghezvinni, vagy át akarnak ilyet élni, csupán Isten segítségéhez kellene folyamodniuk. Ő mindig tud segíteni, és mindig segíteni is fog. Ezt a hitet viszont az emberek csak a felebaráti szeretet gyakorlása által érhetik el, mert csak a jótettek hozzák létre a kapcsolatot Istennel, és csak ezáltal biztosított az az erőátvitel, amely Isten kiáramlásaként feltétlenül visszavezet hozzá. Az embernek tehát meg kell tanulnia hinni, és ezt meg is teszi, ha komolyan törekszik felfelé. A vég előtti utolsó időben a legcsodálatosabb dolgok történnek majd, melyek természetfölöttinek tűnnek, de az emberek akaratával és a hit erejével magyarázhatók. Ez a magyarázata mindannak, ami érthetetlennek tűnik számotokra, de valójában nem más, mint az Istennek tetsző helyes életvitel következménye. Nem elég, ha az emberek formálisan kereszténynek vallják magukat és egy valláshoz tartoznak. Élniük kell a kereszténységet - életvitelükkel kell bizonyítaniuk, hogy egy olyan hitközösséghez tartoznak, amelyik Krisztus igaz egyháza. A követelmény tehát az eleven hit, amely a felebaráti szeretetből jön létre, és a szellemi erőt hatáshoz juttatja.

Ezután az ember rendkívüli erővel rendelkezik. Isten ereje ez, ami őt átjárja, és nem ütközik akadályba. Tehát az ember a hit által Isten erejével rendkívüli dolgokat vihet véghez. Ha a hit megvan, Isten maga is megmutatkozhat olyan segítség által, ami természetfelettinek tűnik, mert akkor érkezik, amikor már nincs remény segítségre. Istennek semmi sem lehetetlen - ezt ismételgesse az ember magának minden nehéz élethelyzetben, és akkor hite annyira megerősödik, hogy többé már nem ismer szükséghelyzetet. Isten iránti beállítottsága és Isten segítségébe vetett mély és rendíthetetlen hite által minden nehézségnek véget vet, így minden szorongattatásnak gondtalanul és bizakodón néz elébe - és akkor Isten is megsegíti, mert az erős hitet nem hagyja cserben.

Istennek semmi sem lehetetlen. Mindent teljesíthet ha akar, és ő mindent teljesíteni akar, ha gyerekei szerető ATYJUKKÉNT szólítják, és feltétel nélkül megbíznak benne. Akkor gyermekei minden szükségletét fedezi, és segít nekik minden földi nehézségben és szorultságban. Mert ő a SZERETET ISTENE, és a szeretet mindig ad és segít, mert boldogítani akar.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 5358                                                                                                            1952. 04. 09.

A szeretet ereje - Csodatétel

Akiben szeretet van, abban erő is van, ezért ha nem hiányzik belőle az erős hit, minden képességgel rendelkezik. A szeretet teszi elevenné a hitet, de ezt előbb fel kell ébreszteni, ugyanis az embernek foglalkoznia kell azzal amit hinni akar, és akkor a szeretet megadja neki az erőt is, úgyhogy már semmiben sem kételkedik, és így mindenre képessé válik. A legértékesebb tehát a szeretet, mert általa minden lehetséges.

De ti emberek már nem is tudjatok értékelni a szeretet erejét. Csodákat vihetnétek végbe, betegeket gyógyíthatnátok, minden gondot száműzhetnétek, valóban semmi nem lehetne lehetetlen számotokra, ha a szeretetet teljesen kifejlesztenétek magatokban, és hinnétek az erejében. Így nem annyira tőlem kapott adomány az, amely által mindenre képesek lesztek, hanem a szereteterőtök kihatása, sokkal inkább természetes következménye annak, hogy a szeretet által erőmet magatokévá tettétek.

Következésképpen ne törekedjetek az ilyen képességek - mint a beteggyógyítás, csodatétel stb. - tervszerű kifejlesztésére, mert ezek nem kialakítható tehetségek. Csak a szeretetet kell megerősítenetek magatokban, a szellemi tökéletesedésre kell törekednetek, és az majd ilyen képességekben mutatkozik. Mert csak a szeretet képes mindent létrehozni. Aki tehát teljesen szeretetté válik, és ezáltal teljes meggyőződéssel hisz, az belőlem merít, gyermekemnek, részemnek érzi magát, és nem is gondol mást, mint hogy minden tette sikerülni fog, mert én mellette állok. A szeretetnek viszont fel kell lángolnia, az embert teljesen el kell töltenie, boldoggá tennie, és mindent odaadnia, amiben embertársai hiányt szenvednek.

Az igazi szeretet teljesen önzetlen, magának semmit sem kíván, rendületlenül mindent szétoszt, az adás elve uralja, és mégis leírhatatlanul boldog. Az ilyen szeretet mindent meg tud tenni, amit akar - ez mélységének a következménye, és az emberi szív megmozdulásában nyilvánul meg, hogy megvalósuljon, amit óhajt.

Egy erős, eleven hit nem fog hiába imádkozni - reménykedhet kérése teljesítésében. Tehát minden ember használhatná erőmet, és véghezvihetné ugyanazt, amit én vittem véghez a Földön, de ezt csakis úgy teheti, ha eltölti a szeretet. Akkor nem én adok erőt neki, hanem magáévá tette azt szeretetteljes tevékenysége által, és az felhatalmazást ad. Akkor már visszatér az ős-állapotba, tehát nem jogtalanul vett el valamit, hanem ismét azzá vált, ami a kezdetben volt, teli fénnyel és erővel - mivel a szeretet  nem más, mint fény és erő, így az embert is ha szeretetben él fénynek és erőnek kell áthatnia. Tehát csak szeretetté kell válnotok ahhoz, hogy ti emberek, Istenhez hasonlóan, mindent véghez tudjatok vinni. És mivel a szeretet egyben a bölcsesség forrása is,  érthető, hogy csak azt akarjátok, ami az én akaratom is, és ennek megfelelően cselekedtek.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 4518                                                                                                            948. 12. 19.

A sorsot viseljétek megadással

Az idők megkövetelik, hogy az emberek az igaz utat keressék, hogy megmeneküljenek a fenyegető szerencsétlenségtől. Mivel gyengék és lusták, segítek nekik. És mert sokan nem ismerik fel a sürgősséget, megparancsoltam angyalaimnak, hogy ott avatkozzanak be, ahol az emberi akarat kudarcot vall. Ezért látszólag „véletlen események” következnek be, amelyek valójában az én művem, vagyis az egyes ember sorsát akaratom szerint befolyásolják.

De az emberek többsége nem tudja, hogy állandóan azon lények oltalma alatt állnak, amelyek gondoskodására rá lettek bízva, amelyek Isten akaratát követve az egyes emberek életét igazgatják, tehát megbízásomból beavatkoznak az emberek életébe. Mindazonáltal szabad akaratukat érintetlenül hagyom, hogy kényszerítés nélkül, szabadon dönthessenek a jó mellett. Ehhez nem kell egyebet tenniük, csak ellenállás, panasz, zokszó nélkül fogadják el sorsukat. Mert én tudom mi válik javukra, és milyen viszonyok között érlelődhet ki lelkük a legjobban, és erre tekintettel vagyok.

Így kapcsolódnak össze életetekben mind az események, és mintha magától jönne létre egy helyzet, amelyik kívül áll minden emberi számításon, de amelyik csak a javatokat szolgálja.

És mivel ezt most már tudjátok, igyekezzetek mindenütt munkálkodásomat felismerni és hálát adni, hogy így gondotokat viselem, és fénylényeket állítok mellétek, akik gondoskodnak rólatok, mert különben minden szellemire alkalmatlanok lennétek. Ez azokra is vonatkozik, akik nekem akarnak dolgozni - mert fénylényeim segítsége nélkül alkalmatlanok lennétek szellemi munkátokra, és nem tudnátok szolgálni embertársaitoknak.

Akár örömben, akár szenvedésben vagytok, mindig tudtok ÉRTEM tevékenykedni, mindig teljesíthetitek küldetéseteket, és elvezethetitek embertársaitokat hozzám. Ezért angyalaim oltalma alá helyeztelek, akik mindent megtesznek értetek amíg értem cselekedtek. Egyedül az én akaratom dönt és mindig úgy, ahogyan az nektek jó. Így minden gondot elejthettek, nyugodtan és derűsen haladva életutatokon, amely mindig napsütést hoz majd, és soha nem nehezen járható, amíg teljesen rám bízzátok magatokat, felém törekedtek, értem és birodalmamért tevékenykedtek.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 6508                                                                                                           1956. 03. 22.

Jézus Krisztus mint Megváltó, orvos és megmentő

Egykor elfordultatok tőlem, és e rátok nehezedő bűn miatt tökéletlen és boldogtalan lényekké váltatok. Csak akkor lehettek újra teljesen boldogok, ha megszabadultok bűnadósságotok nagy terhétől. Még ha bűnötök egy részét törlesztitek is emberi megtestesülésetek során, csak akkor szabadulhattok meg minden tartozástól, ha emberként hagyjátok magatokat Jézus Krisztus által megváltani. Csak úgy törölhetem el minden bűnötöket, ha átadjátok magatokat az isteni Megváltónak, Jézus Krisztusnak, kiben magam testesültem meg. Csak Jézus Krisztus által juttok vissza hozzám, akitől egykor szabad akarattal eltávolodtatok, és ŐBENNE ENGEM ÖRÖK ISTENETEKNEK ÉS ATYÁTOKNAK is elismertek.

Tehát azt kérem tőletek, hogy adjátok oda magatokat Jézus Krisztusnak, mert ezzel az átadással tanúsítjátok, hogy újra hozzám akartok tartozni. De eltökélt szándékotok legyen a kereszt alá menekülni, hogy bűneitek megbocsátását Jézus Krisztustól megkapjátok. Teljes hittel mentek-e HOZZÁ, aki Megváltótok, Megmentőtök és Testvéretek? Akarjátok-e egész komolyan igénybe venni a kegyelmet, amit a kereszten szerzett meg nektek? Szellemben és igazságban beszéltek-e, amikor mellette tesztek hitet? Vagy ezek csak üres szavak? Gondolkozzatok ezen, mert ez határozza meg sorsotokat az örökkévalóságban!

Jézus Krisztus valóban a Megváltótok és Orvosotok. Ő ment meg a haláltól és betegségektől. Ő a burok, aki engem hordozott, így hatalma és ereje határtalan. Ő most látható ISTEN, és mindörökre az is marad, mert őt választottam, hogy számotokra látható ISTEN lehessek, mivel én örökkévalóságtól örökkévalóságig SZELLEM vagyok. Ezért, ha őt hívjátok, úgy engem hívtok, mert megígértem nektek Jézus Krisztus által: „Ha nevemben kértek valamit ATYÁMTÓL, ő azt megadja néktek”.

Bízzatok ezekben a szavakban igaz hittel, és ne habozzatok magatokat átadni Üdvözítőtöknek és Megváltótoknak, Jézus Krisztusnak, hogy bizonyíthassam, állom a szavamat. Mindig arra gondoljatok, hogy én késztetlek a hitbeli és igazságbeli imára, tehát én akarom, hogy a test és a lélek minden gondjával hozzám jöjjetek. Ezért lépjetek a hozzám vezető útra, gondoljatok szavaimra, fogadjatok mélyen a szívetekbe, és higgyetek minden kétség nélkül, mert az ígéretem valóság, de ti magatok határozzátok meg a beteljesülését.

Tehát magam viseltem értetek minden bűnt, minden szenvedést és szükséget, magamra vettem mindazt, amit nektek kellett volna viselnetek kiengesztelésként az ősbűnért. Ekképpen minden ember élete gondtalan és fájdalommentes lehet, ha teljesen átadja magát nekem, ha akarja, bár az ő bűnét is hordoztam volna. Azonban imájának eleven hitből kell fakadnia, tudnia kell, hogy nem akarom az ember szenvedését - de a szenvedését nem háríthatom el örök Rendem ellenére, ha a hite még túl gyenge.

Tudjátok tehát, hogy a kiáltás nem jut el a fülemhez, amíg az ember még kételkedik szeretetemben és hatalmamban. ÉN minden emberen tudok segíteni, és minden emberen segíteni akarok. Ha a hitetek eleven, használjátok ki ezt az ígéretemet, és adjátok át magatokat nekem.  A legfontosabb tehát a szeretetembe vetett eleven hit, mert szeretetemet Megváltó Művemmel  bebizonyítottam. Ha meg vagytok győződve, hogy minden bűnötöket elviseltem, hogy minden szenvedéseteket magamra vettem, és meghaltam a kereszten hogy szabadok lehessetek, akkor minden kétségetek elmúlik. Akkor levehetem rólatok a szenvedést, és megválthatlak a bűntől és a haláltól. Csakis akkor ment végbe a visszatérésetek hozzám, csakis akkor ismertek el szellemben és igazságban, ha mindez hitetek szerint történik.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 7042                                                                                                           1958. 02. 14.

Beteggyógyítás - Jézus Krisztus előrejelzése

Ha valaki már meggyőződéssel hisz bennem, az hitét soha többé nem veszíti el, még akkor sem, ha újra és újra támadások - hitgyengeségek - érik. Ezeknek mindegyikőtök ki van téve, amíg a Földön él. Viszont újra felém veszi útját, ha elismert örök ISTENÉNEK és ATYJÁNAK.

De léteznek emberek - és ez a többség - akik még nem hisznek, és még messze vannak a felismeréstől, mert még messze vannak tőlem. Hozzájuk néha rendkívüli módon közeledek, hogy segítsem hitre térésüket. Mert ők azok, akiket rendkívüli cselekedetek, beteggyógyítások és egyéb csodák által elgondolkodásra késztetek. De ez mindig csak hitben erős emberek által történhet, vagyis magamat és erőmet mindenekelőtt azokban tudom bizonyítani, akik már hisznek. Ezáltal embertársaik is késztetést kapnak rá, hogy keressék velem a kapcsolatot - velem, Teremtőjükkel, akit felismerhetnek minden rendkívüli történésben. Így némelyik beteg csak kiválasztott eszköz, aki hite által megengedi hogy munkálkodjam benne, és ezáltal egyben embertársait is hitre segíti. Mert soha nem hagyom munkálkodni erőmet egy teljesen hitetlen emberen. Ezért az általam választott gyógyítók szellemi látásuk által képesek felismerni lehetséges-e a gyógyítás a hit által, vagy nem. Így nem mindig jön létre gyógyulás, még akkor sem, ha általam támasztott gyógyítók tevékenykednek, mert fontosabb a lélek gyógyulása - és egy teljesen hitetlen embernél az ilyen gyógyulás lelkének inkább halált, mint életet hozna.

Ezért a hit által gyógyítókat gyakran támadják a világi emberek, akik elutasító beállítottságukat azzal vélik indokolni, hogy nem mindegyik gyógyítás sikerül, hogy néha kudarcok is előfordulnak. De ezek oka a fent említettekben rejlik. Így a csodálatos gyógyulások területe továbbra is vitatott, és a csodagyógyítás nem válik hitbeli kényszerré - az emberek tehát hihetnek a csodában, de nincsenek hitre kényszerítve. Minden hívő ember rám bízza a sikert, mert a belém vetett hite megadja neki a bizonyosságot, hogy azt teszem majd, ami az emberi léleknek jó. A vég előtti időkben megsokasodnak a jelek és csodák, mert arról van szó, hogy bizonyítsam  JÉZUS isteni nevének erejét, hogy figyelembe vegyék Megváltó Művemet, és a hitetlenek eltaláljanak hozzám még mielőtt túl késő lenne. És ezért ahol Jézus Krisztust, az Isteni Megváltót hirdetik, ott sok csoda fog történni. Aki hisz, annak tanúbizonyságot is kell szolgálnia arról, hogy erőm munkálkodik benne. Aki hisz, az bízza magát élete földi gondjaival Jézus Krisztus hirdetőire, hogy bizonyíthassam általuk hatalmamat  és erőmet - és így azok segítségére legyek, akiknek a hite még gyenge, vagy velem - Jézus Krisztussal, Isteni Megváltójukkal - még teljesen hitetlenül állnak szemben. Mert tudnotok kell, hogy tekintettel a közeli végre egészen szokatlanul munkálkodom, és ehhez azokat veszem igénybe, akiknek erős a hite és a szeretete.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 7071                                                                                                            1958. 03. 22.

A gyermek imája Atyjához

Kérelmeteket a legegyszerűbben fogalmazzátok meg és meghallgatásra találtok. A szív alázata mindig megtalálja a helyes gondolatokat és a helyes szavakat, és ezáltal imátok atyjához szóló gyermeki ima lesz, amelyik biztosan eljut a fülemig, és én valóban megsegítlek. De rám kell bíznotok, hogyan teszem ezt, mert olyan nagy a szeretetem irántatok, hogy mindig a legjobbat szándékozom veletek tenni és nektek - gyermekeim gyanánt - mindig többet akarok adni, mint amennyit kértek. És mivel bölcsességem felismeri mi az, ami a legjobban boldogít titeket, ennek megfelelően cselekszem. Ezért imádkoznotok kell hozzám, mert csak akkor munkálkodhatom bennetek, ha ti magatok kapcsolódtok hozzám. Egy bensőséges, szellemben és igazságban mondott ima után mindent rám kell bíznotok - és minden úgy fog történni, ahogyan az jó nektek. Egy imával sem fordultok hiába hozzám, még ha nem is teljesül azonnal. És ezért mindig keressétek velem  a kapcsolatot imádság által, és valóban nagy áldás származik majd belőle.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr: 8653                                                                                                           1963. 10. 29.

Betegségek és gyógyulás

Ha ismernétek a betegség áldásait, ha tudnátok róla mennyire hozzájárul a lélek salaktalanításához, hogy a betegség megadásra és türelemre segít - akkor már nem ellenkeznétek akaratommal. Mindent elfogadnátok ami bennetek ér - mert az a jó nektek! Azt is tudnotok kell, én ismerem az időpontot, mikor gyógyultok meg. Szabad akaratotok miatt nem akarom hogy hirtelen gyógyuljatok meg, mert akkor kénytelenek lennétek hinni bennem és hatalmamban - holott erre kényszerítés nélkül kell eljutnotok. Azt is tudjátok, minden ember földi életcélja, hogy szeretetben szolgáljon. Az egyik legyen mindig tevékeny a másikért, hogy szolgáló feladatát teljesíthesse.

Megáldom azokat, akik mindig készek akár testi, akár lelki nehézségben segítséget adni. Ezt megtehetik ha felismerik a betegség okát, és a gyógyulás igazi eszközét. Segítőkészségük és szeretetük fokának megfelelő eredményt fognak elérni a gyenge szenvedő embernél.

Végső soron minden gyógyulás alapja az én akaratom. Ez szab határt az emberi tevékenységnek, amikor egy hosszú betegség kihatását tartom értékesnek a lélek számára.

Az emberi sorsot akaratom határozza meg. Ehhez hozzátartoznak azok a betegségek is, ahol a felhasznált eszközök ellenére sem tud elérni semmit az emberi akarat. Soha nem ítélem el, ha az emberek olyan szereket igyekeznek feltalálni, amelyekkel segítséget tudnak adni a szenvedőknek. Mert amíg a kutatást szeretetteljes segítőkészség vezérli - az áldásom van rajta. De amint az ilyen szerek előállításának hajtóereje a pénzvágy, a földi javak megszerzése - akkor azok még látszólagos javulásuk ellenére is többnyire hatástalanok, vagy károsak az emberi testre. Éppígy teljesen jámbor szerek képesek javulást hozni - ha én úgy akarom, és elérkezettnek láttam a gyógyulás időpontját.

A betegség elsősorban a hozzám való kapcsolódást segítse elő. Az ember meneküljön hozzám, és tőlem kérje a gyógyulást. Ekkor utatokba küldöm azt az embert, aki a legjobbat akarja nektek, és akinek gondolatait én kormányozom. Ezek az emberek gondolatilag szoros kapcsolatban vannak velem, vagy akaratommal - azáltal hogy szeretetben élnek. De ritka dolog rátalálni az ilyen gyógyítóra, és az emberek mindinkább olyan szerekhez nyúlnak, amelyek áldásom nélkül vannak. Ettől sem a lélek, sem a test nem gyógyul - mert nem engedem meg. Számomra a lélek megsegítése a fontos - ha kell az ember akarata nélkül is - mert akaratom az, hogy elforduljon a világtól, és ez könnyebben megy, ha nem tud a világ kívánalmainak eleget tenni. Az orvos segítségét az emberek bármikor segítségül vehetik - de a gyógyulást én határozom meg. Az orvos fáradozását csak akkor áldom meg, ha tevékenységük indítéka elsősorban a felebaráti szeretet. Viszont szerezzetek magatoknak előnyt minden betegségből. Legyetek alázatosak irántam és akaratom iránt, viseljétek türelemmel a fájdalmakat, és mondjatok köszönetet érte - mert ha lelketek igaznak bizonyult, nagy nyereséget kaptatok a betegség alatt. De ha sziklaszilárd hitetek van, megszabadulhattok minden betegségtől olymódon, ahogy a földi vándorlásom alatt én is gyógyítottam a betegeket, azokat, akikre érvényes volt: "menj, a te hited meggyógyított téged!" Mert számomra nincs lehetetlen, és amikor olyan mély a szeretetetek, hogy eleven, erős hitet szül - akkor egy pillanatig sem kételkedtek már hatalmamban és szeretetemben. Akkor már hirtelen is meggyógyulhattok, mert ez a gyógyulás már nem kényszerít benneteket hitre, mert már sziklaszilárd hitetek van.

De közületek ki mutat be olyan erős hitet, amely hatalmamat kételkedés nélkül igénybe veszi, amely teljes egészében átadja magát azzal a kéréssel: engedjem meg a gyógyulását - és telve van meggyőződéssel, hogy kérése meghallgatásra talál?

Akkor valóban minden csoda megtörténhet, akár magatokon, vagy embertársatokon, akiért ezt a kérést elmondtátok. Aki velem a legbensőségesebb kapcsolatban van, az már akaratom szerint él - akaratomban van. Engedi hogy én kormányozzak, és nem nyúl közbe a maga akaratával. Akaratomban megnyugodva elviseli a legnagyobb szenvedést is - és ezzel lelkének nagyobb szolgálatot tesz, mintha teste meggyógyulna. Én mindig úgy munkálkodom, hogy sorsotok elviselhető legyen.

És ahol az embernek nagyon sok fájdalmon kell keresztülmennie - ott lelke iránti szeretetem is kifejezésre jut. A Szellemi Birodalomban egykor majd megköszöni, hogy a Földön már annyi salaktól megszabadulhatott, hogy már a Földön csökkenthette vétkei terhét - és sokkal kevesebb teherrel mehetett be a Világosság birodalmába. Ezt egészséges testtel soha el nem érhette volna.

                                                                                       Ámen.