AZ IGAZI IMA

 

 

 

Milyen legyen a meghallgatásra találó ima?

 

Hangosan vagy csendesen imádkozzunk?

 

Az ima   -   kegyelmi eszköz

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Isten áldását ki kell imádkozni 1

Az ima kegyelmi eszköz 1

Szükségben hívjatok - A hit mélysége 1

Isten - Aty 1a

Helyes ima - Gyermek  1viszony

Imameghallgatás.-. 1Igazi gyermek viszony

Milyen legyen az ima, mely meghallgatásra talál? 1

Ima szellemben és igazságban  I. 1

Ima szellemben és igazságban  II. 1

Ima csendben – Megvallás a világ előtt 1

A bensőséges ima megerősíti a hitet 1

Egyszerű imaforma 1

Bocsásd meg a mi vétkeinket 1

Könyörgés az Istentől távol élő emberekért 1

Ima a túlvilági lelkekért, akik a Földön semmi szeretetet sem tudtak szerezni 1

Atyai szavak - A hívő ima és könyörgés 1

A világosság-beli lények hívása - Előtte kapcsolat Istennel 1

Imameghallgatás - hit 1

Ima kegyelemért és erőért 1

Az alázatos ima 1

A helyes ima: "Legyen meg a te akaratod" 1

A gonosz munkálkodása ellen csak az  ima nyújt védelmet 1

Menedék az Atyánál

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2006. j

 

B.D.Nr.7603                                                                                                            1960. 05. 20.

Isten áldását ki kell imádkozni

Mikor valamihez hozzákezdtek, el ne mulasszátok, hogy kérjétek hozzá segítségemet és áldásomat. Ezzel azt bizonyítjátok, hogy vezetőtöknek engem választottatok, hogy nálam nélkül nem akartok semmit tenni, tehát, hogy velem kapcsolatban akartok lenni. Ez biztosítja minden utatokon áldásomat és vezetésemet.

Azt is higgyétek, nem kell semmi hibától tartanotok, ha előtte áldásomért imádkoztatok, hogy a kérés valóban megóv a kudarctól. Mert amit talán kudarcnak néztek, a valóságban lelketek előnyére válik. Állandóan reám gondoljatok, többet nem kívánok tőletek. De gondolataitokból sokszor kikapcsoltok, és ilyenkor mindig abban a veszélyben vagytok, hogy ellenfelem nyomakszik oda, és rossz irányba befolyásol benneteket.

Ettől pedig óvni szeretnélek bennetek, mert ez megnehezíti földi utatokat. Az utat sokkal könnyebben megteszitek, ha én vagyok útitársatok, és az is maradok. De támogatásomat ismételten, és mindig újból kérnetek kell. Szükségetek van a velem való kapcsolatra, hogy ellenfelemtől megóvhassalak, aki nem hagyja abba, hogy szorongasson benneteket.

Ebben az utolsó időben nagy a hatalma, amit csak ti magatok tudtok megnyirbálni. A vele való küzdelemben erős pajzsot jelent akaratotok és felém fordított gondolatvilágotok. Ez a legjobb fegyver, amit ellene használni tudtok, ekkor ugyanis engem hívtok a magatok közelébe, amitől ő menekül, és rólatok is lemond. Sok zűrzavart kever az enyémek közt, mert aki hozzá tartozott azt ostromolja. Ostromlásai akképpen folynak, hogy egymás ellen heccel, majd maga nyomul közéjük.

Ekkor csak a velem való kapcsolat lehet a menekülésetek, így megszabadultok tőle. Mert az akaratotok, és ezáltal magatok adjátok meg a döntést, hogy a tulajdonába kerültök-e. Azért nem kell félnetek tőle, teljesen tehetetlen, ha akaratotokat átadjátok nekem, ha teljes bizalommal nekem Jézus Krisztusnak adjátok át magatokat, és védelmet tőlem kértek. De nagy hatalmat gyakorol fölöttetek, ha a földi utat egyedül teszitek, nélkülem, és szeretetteljes vezetésem nélkül. Azért ismételten mondom: ne kezdjetek hozzá semmihez, amíg áldásomat ki nem könyörögtétek rá, amivel bizonyítjátok, akaratotok az enyémhez kapcsolódik, és ti a napszámot tényleg áldásom segítségével viszitek végbe, és az eredményes lesz. Nyugalomban és belső békében jártok utatokon, az ellenfélnek nem nyújtotok már támadási felületet és célt, mert oldalatok mellett lépkedek - tőlem pedig menekül, mert világosságomat nem képes elviselni, melynek világos fényében akkor ti is benne vagytok.

                                                                                       Ámen.

B.D. Nr.6321                                                                                                            1955. 07. 29.

Az ima kegyelmi eszköz

Kevéssé használjátok ki a kegyelmeket, melyek hozzátok folynak, állandóan kegyelmi adományokkal lépek elétek. Felajánlom, de ti elmentek mellette. Mikor szükségben vagytok miért nem hívtok, miért nem használjátok az imát? És fületeket miért zárjátok el szavaim elől, miket földi szolgáim föntről vezetnek hozzátok? Higgyétek, hogy minden szükség egy tőlem felhasznált eszköz, mely segít nektek, tehát részemről kegyelem. Higgyétek, hogy az ima is egy meg nem érdemelt kegyelem, melyet meghallgatok, amikor mondjátok. Az ima után a szívetekben felhangzó szavam is a legértékesebb kegyelmi adomány, mert számotokra az a legnagyobb segítség, amikor meghallgattok hogy mi a mondanivalóm, és az az örök boldogságra segít benneteket.

Minden eszköz kegyelmi ajándék melyet arra használok, hogy segítselek a mélyből a világosságra jutni - habár visszautasító magatartástok nem érdemli meg, hogy szeretetem állandóan ápolgasson. Az utolsó időben valóban mértéken túl ömlenek felétek a kegyelmi adományok, senkinek sem kell üresen maradni, mindenki annyit kérhet belőle, amennyit csak kíván, és csak akarnia kell, hogy szellemi szükségében segítséget kapjon.

Viszont semmiféle kegyelmi adomány nem hat, ha nincs bennetek készség, hogy értékeljétek. Azért én nem változtathatlak meg benneteket - ezt magatoknak kell megtennetek. A ti akaratotok törekedjen szellemi emelkedésre, és mindenfelé láthatók lesznek a segítőkészség rügyei, melyek felhasználhatók az emelkedéshez. Nektek embereknek a "kegyelem" szóról hamis fogalmatok van. Azt hiszitek, hogy ezen "eszköz" által már erő és lelki érettség van birtokotokban. Azt hiszitek, hogy a formális szokások már kegyelmi eszközök, és nem tudjátok, hogy tulajdonképpen mit kell érteni a kegyelem alatt.

Minden esetre szeretem azokat is, akik még távol vannak tőlem. Én minden embert a magasba akarok vinni. Gondoskodásom elsősorban azoknak szól, kiknek semmiféle kapcsolatuk nincs még hozzám - hogy elsősorban kapcsolatba jussanak velem. Ezért olyan élethelyzetbe juttatom őket, ahol szükségben és szenvedésben hozzám kiáltanak, mert a hozzám való kiáltásnak eredményes hatása van. Így hát szeretetem állandóan új eszközt gondol és talál ki, hogy a tőlem elváltakat újból hozzám fordítsa. Mindazok az eszközök, melyek alkalmasak rá, hogy helyreállítsák a kapcsolatot köztem és az ember között, kegyelmi eszközök, mert meg nem érdemelt adományok. Amint az ember az imához menekül, kiköveteli kegyelmemet, és utána korlátlanul meg is kapja. Életében annyira nyilvánvalóan megjelenek, hogy meggyőződéses hitet kap, mert imájával igazolta, kész, hogy kegyelmeimet felhasználja. Ezért korlátlanul folyhatnak hozzá a kegyelmek, és hatásossá válhatnak, de ez mindig feltételezi az ember szabad akaratból való tevékenységét. Az utolsó időben egész nyilvánvaló utalást kapnak Istenükre és Teremtőjükre, Kormányzójukra és Segítőjükre. Saját ösztönzésből fordulhat mindenki Istenhez, a segítőjéhez. Mindenki maga léphet kapcsolatba velem, és hallatlan hasznot húzhat ebből a kapcsolatból. Viszont készségesnek és szófogadónak kell lennie, különben hatástalan marad minden kegyelmi adomány, akkor viszont az ember is menthetetlenül elvész mikor az utolsó nap elérkezik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3681                                                                                                             1946. 02. 09.

Szükségben hívjatok - A hit mélysége

A szükség órájában csak kiáltsatok hozzám bizalommal, és közelebb vagyok hozzátok, mint bármikor máskor. Minden gondolati kapcsolat a közelembe hoz, mert én szellem vagyok, melyet a legkisebb egységben magatokban hordoztok. Ezért, ha szívetek mélyéből hozzám kiáltatok, az a szellemi szikra hangja bennetek, mely hozzám, az örök Atya-szellemhez törekszik, mely elválaszthatatlan tőlem — és aki így von magához engem.

Mindig közel vagyok hozzátok, de csak akkor érezhető, mikor akaratotok tudatosan tör felém, és jelenlétemet kéri. Úgy éreztek engem, hogy bensőtökből kiindulva nyugalom áraszt el, melynek alapja a bennem és segítségemben való szilárd hit. Szükségben kiáltsatok hozzám, és meghallgatlak benneteket. Ha hiszitek, hogy én létezem, hogy szeretlek benneteket, hogy hatalmam és akaratom számára semmi sem lehetetlen, akkor kiáltástok is szívből érkezik. Minden kételkedés nélkül várjatok segítségemre, mert kérésteket teljesítem, és segítséget kaptok.

Viszont minden kételkedés gyengíti a hit erejét, és ekkor lehetetlenné teszitek, hogy a szellem bennetek működhessen — magatok gátoljátok magatokat, hogy az Atya-szellemhez törekedjetek. Ilyenkor nem is közvetíthető az erő, mely tőlem a szellemi szikra által átömlene hozzátok.

A valóban hívő gyermekeket a magaménak mondom, ők korlátlanul bíznak az Atya szavában: átadják magukat minden szükségben és veszélyben, nem aggódnak, és nem kicsinyhitűek, mert a szerető Atya védelmében levőnek tudják magukat. A hitnek ilyen mélysége igen erőssé tesz szellemben benneteket, minden földi és szellemi szükségnek gátat vet. A rendíthetetlen hit lehetővé teszi az állandó, érezhető jelenlétemet, és akadálytalan munkálkodásomat. Akkor nyilvánvaló lehet a működésem, létrehozhatom a lehetetlent, mert a mély hit az erő olyan teljességét hozza magával, mely által az ember maga, vagy a szellemi erő legyőz mindent, ami gondot okoz. Higgyetek a segítségemben, és mindig megkapjátok a segítséget, hitetek által engedjétek magatokba ömleni erőmet, hogy a bennetek lévő szellem nyugalmat és biztonságot adhasson. Mert a ti megszaporodott erőtök tőlem van, a lényemből folyik, így tehát hitetek ereje és kiáltástok bensőségessége szerint vagyok bennetek és nálatok.

Soha nem értitek meg a Földön, hogy én vagyok ez a szellemi szikra bennetek, a szeretet, erő, világosság. Mindez egy, tehát én folyton jelenlevő vagyok, ahol bennetek a szellem működni tud, ahol szeretetet gyakoroltok, és én mint erő és világosság felismerhető vagyok. Mert ha mindezt megértenétek, már nem tudnátok kételkedni. Azért fáradozzatok, hogy megértsétek: kérjétek ki a bennetek levő szellem tanácsát, hogy oktasson és magyarázatot adjon dolgokról, melyek még nem világosak, amit nem értetek.

A bennetek lévő szellem megtanít titeket. Újra csak én vagyok aki tanít, aki magához akar vonni benneteket, és az igazságot hozza, hogy hozzám találjatok, hogy érzékszerveiteket a szellemire irányítsátok, és vágyakozzatok rá, hogy kapcsolatot teremtsetek az Atya-szellemmel. Ekkor hitetek mindig mélyebb és erősebb lesz, állandóan és folyton felismertek, állandó jelenlétemet érzitek, és teljes nyugalommal átengeditek magatokat nekem és vezetésemnek. Ekkor valóban helyes vezetést kaptok ezen a Földön, a helyes úton jártok majd, mely elvezet az örök hazához, és célotokat biztosan eléritek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5481                                                                                                             1952. 09. 06.

Isten - Atya

Ne engedjétek, hogy számotokra a távoli Isten legyek, akit csak bizonyos időközben hívtok segítségül — ahogyan az emberek adta előírások követelik. Minden időben hívjatok magatokhoz, engedjétek, hogy folyton a közeletekben lehessek. Az Atyát lássátok bennem, aki bensőséges szeretettel kívánkozik gyermekeihez, és úgy beszéljetek hozzá, ahogyan egy gyerek beszél az édesapjával: félelem nélkül, bizakodva és egyszerűen, hogy a szívem örvendhessen dadogástokon. Csak amikor már nem a távolban kerestek, csak amikor már közelségemet érzitek, akkor állt helyre az igazi kapcsolat velem, mely azután magával hozza következményeit is: szeretetem hatást gyakorol rátok, gyermekeimre.

Használjátok fel ezt a gyermekséget, és akkor már nem vándoroltok magánosan ezen a Földön, akkor a legdrágább barát és segítő lesz már oldalatok mellett, akkor megtanuljátok a helyes gondolkodásmódot, és földi léteteket is jól kihasználjátok. Mert utasításokat adok, melyeket gondolatilag felfogtok, szerinte cselekedtek, mert az igazi jó gyerek megteszi amit Atyja kér tőle. Csak az Atyát tanuljátok felismerni bennem. Mert én azt akarom, hogy szeressetek, és ne féljetek tőlem mint Istentől. Akkor imátok is olyan lesz, hogy meghallgathatom, mert hit és szeretet fejeződik ki benne. Ha Istenhez nem beszéltek olyan bensőségesen és bizalmasan, ahogy édesapátokhoz beszéltek, akkor csak úgy beszéltek, ahogyan a hagyománynak megfelelően megtanítottak, ahogy az egyház hite előírja. Ez igen könnyen csak formális marad, olyan ima, melyet nem lélekben és igazságban küldenek felém. Nem hallgatok az ajakimára, azt akarom, hogy a gyermekeim mint atyjukat szólítsanak meg és beszéljenek hozzám. A szív beszédét akarom hallani, melyhez szeretettel odahajlok, és engedélyezem a kérést.

Igaz, hogy nektek embereknek először el kell ismernetek az örökkévaló Istent és Teremtőt, hogy felébredjen bennetek a hit, de utána ennek a hitnek meg kell elevenedni a szeretet által. Istent mint Atyátokat kell megtanulnotok szeretni, és akkor már nem lesz köztünk csak halott, formális viszony. Akkor bensőséges viszonyt hoztok létre velem, amit kívánok hogy megtegyetek, mert akkor teljes szeretettel átölelhetlek benneteket. Ezzel nagy lépést tettetek a tökéletesedésetek felé, ekkor én már nem engedlek el, és hűségesen szorgoskodó atyai szívem a célotok felé vezet. Mint igazi gyermekeim vonultok be az örök hazába, az Atyai Házba, tulajdonotokba veszitek atyátok örökségét, hozzám és akaratomhoz hasonlóan tudtok majd teremteni és alkotni, és leírhatatlanul boldogok lesztek.

                                                                                       Ámen.

B.D. Nr.5720                                                                                                           1953. 07. 1o.

Helyes ima - Gyermek viszony

Higgyétek el emberek, nálam mindent elértek, ha helyes módon imádkoztok hozzám. A földi atya sem zárkózik el gyermeke elől, amikor az bizakodva kér valamit tőle. A földi atya sem tud gyermekétől semmit megtagadni, mert az bensőségesen kéri, és a gyermek szeretetét meg akarja tartani. De a földi apa ember, kinek gyengéi és hibái vannak a Mennyei Atyához mérve. A Mennyei Atya szeretete messzemenőn mélyebb gyermekeihez, kiknek szeretetére kezdet óta vágyódik. Gyermekeimet az akaratuk választja el tőlem, ezt az akaratot kívánom én, ami egykor az ellenfelem felé fordult. Ezt az akaratot akkor ismerem el hogy nekem szóló, mikor egy ember imában engem hív. Az ima igaz, ha igazolja, hogy a gyermek atyja után kiált. Ekkor az ember a hozzám való visszatérés útján van, akkor újra megkaptam gyermekemet, és szeretetem mindenre képes, hogy a gyermek szeretetét megnyerjem, hogy most már mindörökké el ne forduljon tőlem.

De az emberek imái ritkán olyanok, amilyennek lenniük kellene. Talán még Istenükhöz imádkoznak, de Atyjukhoz nem, imájuknak nincs ereje, mert hiányzik belőle a gyermeki bizakodás és a hit, hogy meghallgatom. Így ez nem alkalmas rá, hogy a helyes gyermeki viszonyt jelezze. Még túl távol állnak tőlem, még csak próbálkoznak, hogy aztán annál hitetlenebbek legyenek, ha imájuk hiábavaló volt. Tanuljátok meg először, hogy bennem az Atyát lássátok, és beszéljetek hozzám, majd magatok is megtapasztaljátok, mennyivel hatásosabb lesz imátok. Szükségetekben legyen tudatossá, hogy saját erőből semmire sem mentek, és tehetetlenségetekben ahhoz kell mennetek, és ahhoz mehettek, aki hatalmas. Aki mindnyájatok Atyja. Aki tud, és akar is segíteni, mert szeret benneteket. Ebben a tudatban magatok is gyermekének érzitek magatokat, aki alázatosan és bensőségesen eléje tartja szükséghelyzetét. Ő ígéretéhez hűségesen segíteni fog: „Kérjetek, és adatik nektek, kopogjatok, és ajtót nyitnak nektek!"

                                                                                       Ámen.

B.D. Nr.8073                                                                                                           1962. 01. 06.

Imameghallgatás - Igazi gyermek viszony

Ó, hát ismerjétek fel Atyátok szeretetét! Aki a legjobbat akarja veletek. Engedjétek meg neki, hogy visszatartson azon az úton, mely a pusztulásba vezet. Hallgassatok pásztorotok csalogató szavára, és forduljatok feléje. Térjetek vissza hozzám, engedjétek általam vezetni magatokat, mert ha távol tartjátok tőlem magatokat, akkor ki vagytok szolgáltatva az ellenségnek, aki irgalom nélkül leránt a mélybe. Ő szétkergeti a nyájamat, és könnyedén hajtja a maga területére, ha nem állnak a védelmem alatt, mert oda nem követhetem őket.

Nektek embereknek tudnotok kell, hogy állandóan kémkedik körülöttetek, hogy egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy hálójába vonjon. Sok sikere van, mert ti a saját erőtökre hagyatkoztok, holott győzni csak támogatásommal tudtok. Látom sorsotokat, látom a veszélyt melyben vagytok. Ha segíteni akarok — nem fogadjátok el. Elfordultok tőlem, mert akaratotok még nem irányul rám. Kényszerrel nem lehet gondolkodásotokat megváltoztatni, mert szabad akarattal kell felém fordulnotok, csak akkor foghatlak kézen, nyilvánvalóan csak akkor tapasztalhatjátok meg segítségemet.

Hogy elérhessem ezt a szabad akaratból való hozzámfordulást, valamilyen szükségbe kell juttatnom benneteket — de ekkor újra nehezetekre esik hogy elhiggyétek: az Isten a szeretet. De a szükség arra indítson benneteket, hogy az utat felém vegyétek, és engem kérjetek, hogy segítsek. Csak ennyit akarok elérni vele, hogy hozzám találjatok, hogy hallgassátok pásztorotok csalogató szavát, hogy hozzám meneküljetek, mikor szükségben vagytok. Valóban segítséget kaptok, csak kiáltástok szívből fakadjon.

Sokszor csodálkoztok, hogy semmi imameghallgatásban nem részesedtek. De arról nem adtok számot magatoknak, milyen ez az ima, amit hozzám küldtök. Ha nem érzem benne a bensőséges kérést, amit szellemben és igazságban küldtök felém, nem hallak benneteket, mert ilyen ima naponta ezrével száll fel, de lélektelenül van elmondva, és nem igazolják a velem való kapcsolatot, a kérő gyermek kapcsolatát Atyjával, aki valóban segít bármi legyen is az. Mert nálam semmi sem lehetetlen.

Ha a bensőségesség hiányzik az imából, nem éri el fülemet, és teljesítés nélkül marad. De sohasem azért mert belőlem hiányozna a szeretet — hanem mert belőletek hiányzik a gyermeki bizakodás irántam, mely pedig biztos szavatosságot ad mindenféle dolog teljesülésére. Csak tudnátok hinni a hozzátok való mérhetetlen szeretetemben, mely folyton szétosztani akarná magát, és amely nem akarja hogy szenvedjetek. Viszont viselkedésetek arra kényszerít, hogy olyan eszközöket használjak, mely arra késztet bennetek, hogy kételkedjetek szeretetemben. Ennek ellenére mégis csak segíteni akarok.

Boldog, aki ezt a végső segédeszközt igénybe veszi a maga számára, aki megtalálja hozzám az utat, és szükségében felém kiált. Mert valóban megtapasztalja segítségemet, nyilvánvaló módon átélhet engem, és hisz bennem, és nem veszik el.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8738                                                                                                             1964. 01. 28.

Milyen legyen az ima, mely meghallgatásra talál?

Számotokra mindig jelen vagyok, bármikor is hívtok. Minden bensőséges, kérő gondolat eljut hozzám. Minden hangot hallok, mit szívetek mond ki, és mindig felétek fordulok, mert a gyermek hangja keresztüljut mindenen, és eléri az Atya fülét. Segítségre is mindig készen vagyok, mikor szükségtek van rá, szellemi erővel látlak el, ha erre kértek. Felétek hajlok és hagyom, hogy elém terjesszétek kéréseteket, mert nekem az a boldogság, ha teremtményeimet boldogíthatom. Ha megadhatom gyerekeimnek amit kérnek, vagy kívánnak tőlem. Soha nem megy el a fülem mellett, és nem marad meghallgatatlan a kiáltás, mit lélekben és igazságban küldenek felém. Minden hozzám intézett bensőséges ima áldást hoz nektek, és lelketek megérlelődik rajta.

Csak a kiáltástok ne legyen pusztán ajakima. Épp ez a feltétel hiányzik olyan gyakran, mert az embereket olyanfajta imára tanították, mely soha nem hatolhat el fülemig. Sokszor imádkoznak közösen, és szavakat mondanak maguk elé, miket megtanultak — de amelyek soha nem fejezik ki lelkük érzelmeit! Üres szavak, és azok is maradnak — jobb lenne ha nem ejtenék ki őket!

A bensőséges ima a szívből emelkedik föl, és a velem való bensőséges kapcsolat eredménye, és akkor ez a gyermek úgy beszél velem, mint az atyjával. Ha csak dadogni tud, és nem használ helyénvaló szavakat, mégis megértem ezt a dadogását, és úgy értékelem, mint a gyermek szeretetből induló kiáltását atyjához, és meghallgatom, és válaszolok rá. Az ima egy híd mire minden pillanatban ráléphettek. Mégis, kevésbe használt út ez nálatok, mert "az imából" csak a forma maradt meg, szavak ledarálása, melynek értelme nincs átgondolva, és mely többnyire megnehezíti a felém fordulás bensőséges gondolatát és áhítatát. Ilyenkor az ember önmagát nagy kegyelemtől fosztja meg, mert az ima erejét nem használja fel, mert nem ömölhet erő feléje, ha nem találta meg a bensőséges kontaktust hozzám. Pedig nincs sok szóra szükség, hanem csak egy számomra teljesen megnyílt szívre.

Szívetek ajtaja legyen teljesen kitárva amikor imádkoztok, hogy beléphessek, hogy világossággal és kegyelemmel betölthesselek. Ezért gondolataitok a legteljesebb szeretettel legyenek nálam. A szív maradjon szabad minden más gondolattól, és ekkor halk párbeszédet folytassatok velem. Mondjátok el minden gondotokat és kívánságotokat — vagy ha nem gondjaitokkal jöttök hozzám, akkor mutassátok ki szereteteteket. Ehhez valóban nincs szükségetek ima-rendezvényekre, általános akciókra, tömegimára. Hacsak nem az a helyzet, hogy valami különleges kérelem indít több embert arra, hogy közösen kérjenek segítséget tőlem. De akkor ez is csöndben, és magatokba mélyedten menjen végbe, mert a bensőséges kapcsolatot minden hangos megnyilvánulás megzavarja.

A zajban az ember nem képes annyira elmerülni, hogy engem egészen, jelenlétemmel érezzen. Mindig újból megismétlem és utalok rá, hogy szokásos imáitokkal nem értek el sokat nálam. Én csak arra figyelek, hogy a szív mit érez, nem arra hogy mit mond a száj. Pedig sok ember vesz részt az ilyen imákban, és ez mindig is borzalom lesz nekem, mert csak azt bizonyítja, mennyire nem veszitek komolyan, hogy Mennyei Atyátokkal beszéltek. Még segítséget is reméltek az ilyen imától — amit viszont soha meg nem tapasztaltok. Ti meg erre újból elkeseredtek, kételkedni kezdtek Istenetek hatalmában és szeretetében, mert segítséget nem tapasztaltok. Pedig a csendes, komoly, szívből feltörő imával sokat elérhetnétek, mert az ilyen imát soha el nem engedem magam mellett. Inkább örülök neki és mindig kész vagyok válaszolni. Ezzel igazolom, hogy Atyátok szeret, boldogítani akar, és van hozzá hatalma.

Bensőséges odaadásotokat semmi sem bizonyítja jobban, mint a halk párbeszéd, amit szívetek folytat velem, mert ezt gondolkodás nélküli formasággal nem végezhetitek el. Ekkor minden felém irányított szó gyermekien és bizalmasan hangzik. Ekkor valóban helyreállítjátok a gyermek viszonyát az apához, és a gyermek mindent elér, mert az Atya szeretete nem vonja vissza magát, és a gyermeket megállás nélkül boldogítani akarja.

De míg az emberek azt hiszik, hogy forma-imákkal meghatározhatják hogyan segítsek rajtuk, addig kevés eredményt könyvelhetnek el, és ezért kételkednek ismételten abban az Istenben, akinek szeretete állandóan kész segíteni, és hatalma is meglenne hozzá. Pedig ez a hit előfeltétel, hogy minden ember fölé kiöntsem bőségszarumat. Ez a hit megköveteli az eleven kapcsolatot velem, azt, hogy mindig csak szeressen — ezért ér el mindent nálam a szeretőszívű ember. 

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4872                                                                                                            1950. 04. 01.

Ima szellemben és igazságban  I.

Szellemben és igazságban kellene imádkoznotok. Ez feltételezi az igaz hitet irántam, akit imában hívtok, és aki majd segít. Tehát hinnetek kell, hogy ÉN VAGYOK. Hogy hatalmam van segíteni, és szeretetem akar segíteni rajtatok. Ez a szilárd hit megtaláltatja veletek a helyes szavakat vagy gondolatokat, amivel kapcsolatba léphettek velem. Ti aztán szívetek szerint beszéltek hozzám, ez nem ajakima, ez az igazi párbeszéd velem, mert rám bízzátok gondjaitokat és szükségleteiteket, és tettben várjátok a választ. Tehát bíztok benne, hogy meghallgatlak. Mikor a bizalomnak ezt az állapotát létrehoztátok, hogy biztosan segítek rajtatok, akkor nem is tehettek mást, mint szellemben és igazságban imádkoztok — és én hallgatlak titeket.

Hogyan imádkozhat azonban egy ember szellemben és igazságban, aki a megtanult szavakat használja? Akik közösségben a többiekkel hosszú imákat végeznek, akik sem bensőségességet, sem áhítatot nem jeleznek, mert a szív nem is veszi észre hogy mit mond a száj. Hogyan is várhatnátok ti emberek, hogy az ilyen ima tetszésemre legyen, mely minden más, csak éppen nem a gyermek bizalmas beszélgetése az atyjával! Mint egy gyermek szava, olyan egyszerű és szerény legyen az imátok, hogy jelenvaló lehessek nálatok, és megérezzétek kegyelmemet.

Aki így beszél hozzám, azt hallom és meghallgatom, mert azt az ígéretet adtam: kérjetek és adatik nektek, kopogtassatok, és ajtót nyitnak nektek. De nekem nincs tetszésemre az ajak tisztelet, egyedül a szívet nézem, mit senki sem rejthet el előlem. Ahol a szív néma, onnan elmegyek, és sem szeretetem, sem hatalmam nem ad neki bizonyítékot arra, hogy hallottam. Elfordulok azoktól kik folyton imádkoznak, de gondolataikkal egy részét sem érintik mindannak, amit mondanak. Akik így imádkoznak, azok nem ismernek fel engem, mert ha felismernének akkor elnémulnának, tiszteletteljessé válnának, és mély alázatukban bensőséges szavakat dadognának. Ezeket jól megértem, mert a szív mondja ki, a szív, mely a kapcsolatot tartja, és amely mindig vonzást gyakorol rám.

Szellemben és igazságban végzett ima csak ritkán száll hozzám, és ezért ritkán tudom a kéréseket teljesíteni — holott sok a kérő és szükségben lévő ember a Földön. Igazi gyermekeim a szívükkel imádkoznak, és ezért eredményes is az imájuk, mert az igazi hit biztosítja számukra a kérés teljesítését. Az igazi hitet soha nem hagyom, hogy megszégyenüljön.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5069                                                                                                            1951. 02. 22.

Ima szellemben és igazságban  II.

A buzgó külsőségekre nem figyelek, nem más mint a külső pompa ruhája, arra hivatott hogy eltakarja a betekintést a szívbe. Aki valóban bensőségesen gondol rám, és egyszerű, dísztelen szavakkal beszél, annak idegen minden ceremónia, minden külső mozgás és taglejtés. A szívnek nincs ilyesmire szüksége, egyenes úton fordul felém, és elmondja szükségét, vagy talán szeretetét és tiszteletét. Én megértem és felfogom gondolatait, amely a szívéből felém száll. Ahol egy belső érzésnek kifelé is meg kell mutatkoznia, ott nagy súlyt helyeznek az embertársak véleményére. Nekem viszont nincs szükségem ilyen igazolásra, ezek nélkül is nyitott előttem az emberek szíve.

Ti tehát csak embertársaitokat akarjátok meggyőzni egy látszólagosan Istenhez való bizalmas viszonyról, és ezért nem jöttök hozzá osztatlan felfogással, hanem sokat adtok az embertársak ítéletére. Ehhez járul, hogy imátok eközben veszít bensőségességéből, mert a velem való bensőséges kapcsolat esetén mindent elfelejtenétek magatok körül, és a külső megnyilvánulásokat is értelmetlennek, és lenézésre méltónak tartanátok.

Tehát amíg még kifelé mutatjátok azt, ami bensőleg kellene hogy megmozgasson, addig még nem találtátok meg a gondolati bensőséges kapcsolatot, mely nem enged meg külsőségeket. Akkor annyira át vagytok hatva tőlem, hogy magatok körül elfelejtitek a világot. Akkor Atyátoknak annyira igaz gyermekei vagytok, hogy iránta való szeretetek semmi másnak nem hagy teret.

Embertársatokat nem szabad elfelejtenetek, és mindenkor legyen nyitott szívetek és fületek szüksége számára. Nem mehettek el figyelmetlenül mellette, mikor tele szenvedéssel jön hozzátok. Ne nézzetek keresztül rajta, vagy nehogy gőgösek legyetek vele szemben, hanem alázattal, türelemmel és irgalommal álljatok oldala mellé, erőtök szerint szolgáljátok szeretettel.

De amikor velem akartok bensőséges kapcsolatba jutni, gondolatotok csak az enyém legyen, és semmi külső ne zavarja, és ne jelezze ezt a bensőséges kapcsolatot.

Szellemben és igazságban akarom hogy imádjatok, és ez a csendes kamrácskában menjen végbe, ahol senki ne legyen tanúja az Atya és gyermek párbeszédének. Hulljon le minden rólatok, ami látszat, mert én az örök Igazság vagyok, és a teljes igazságban akarom, hogy beszéljetek velem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6012                                                                                                             1954. 07. 30.

Ima csendben – Megvallás a világ előtt

Akik imádnak, tegyék azt lélekben és igazságban. Tetszésemre egyedül az van, ami a szív legmélyebb alapjaiból érkezik, ez a füleimet is eléri. Tehát én csak az emberek szívét nézem, és nem figyelek a szavakra amit a száj mond, ha a szív nem részesedik azok rezgésében.

Ha teljesen el tudtok zárkózni a világtól, hogy velem bensőséges párbeszédet folytassatok, akkor szavak nélkül csak akaratotokkal is már magasztaltok. Akkor gondolattal már néma imát végeztek, igazi imádást, mely bő áldást hoz lelketeknek — mert a velem való kapcsolat erőhöz és kegyelemhez juttat, amit a lélek mint az érlelődéséhez nyújtott segítséget érez.

Ez a bensőséges imamód a helyes ima, mely nekem tetszik, mert ilyenkor ti magatok léptek közelebb hozzám, olyan közel, hogy megérinthet szeretetem ereje, és az mindig bensőségesebben von majd hozzám. Ha velem beszélni akartok, valóban fölöslegesek a szavak miket a száj mond, mert az könnyen el akar rejteni valamit, vagy látszatot akar kelteni. Bár ezt én felismerem, de az embertársnál nem biztos, hogy ez nyilvánvalóvá válik, és így könnyű elvakítani azt, aki a maga részéről is felhasználja ugyanezt az imaformát. Ha imádkozni akartok, menjetek kamrátokba. Vonuljatok vissza a legnagyobb csöndbe. Ott majd könnyen megtaláltok engem, és beszélhettek velem, ahogy gyermek beszél az apjával. Félelem nélkül mindent elmondhattok nekem gyermeki bizalmatokban. Kérésetek meghallgatásra talál, imátok eljut fülemig, mert ezt biztosítottam nektek ezekkel a szavakkal: "Jöjjetek hozzám, kik fáradtak és terheltek vagytok, és én felüdítelek titeket!" Aki tehát hozzám jön, annál beteljesítem ígéretemet, és ezt annál nyilvánvalóbban, minél bizalmasabban közeledik, minél bensőségesebben csatlakozik, és bensőséges, csöndes beszélgetésben bízza rám magát. A száj beszéde szolgáljon az egymás közötti megértésre. De nekem nincs szükségem szavakra, én mindent tudok, belenézek szívetekbe, és olvasom gondolataitokat. Tehát engem nem tudtok megtéveszteni mégolyan szép szavakkal sem. Éppígy nincs szavakra szükség akkor sem, ha magasztalni és dicsőíteni akartok engem.

Egy csendes köszönöm, egy alázatos szó, egy akaratom szerinti élet, egy a szeretet által megelevenedett és belém vetett hit valóban megörvendeztet, és magasztalást és dicsőítést zár magába. Viszont embertestvéreitek előtt szátokkal valljatok meg engem. Ha arról van szó, hogy milyen beállítottságúak vagytok, szabadon és nyíltan valljátok meg hozzámtartozástokat, és ne féljetek vallomástok következményeitől.

Ez a vallomás legyen biztatás a hitben gyenge embertárs felé. Ez egyúttal azt is igazolja, hogy kiálltok az igazság mellé, hogy nem akartok olyan látszatot kelteni kifelé, ami belső gondolkodástokkal nem összeegyeztethető. Állandóan igazak legyetek, engem és nevemet minden fölé helyezzetek, ha tőletek ilyen vallomást követelnek. De amit nekem akartok mondani, azt csöndben és titokban terjesszétek elém. A szív hangját akarom hallani, nem csak a szavakat miket a száj mond, mikor nincs része a szív érzelmeiben.

Viszont óriási erejű az olyan ima, mely egyesülten hangzik, mikor emberek azért találkoznak össze, hogy bizonyos ügyüket közösen terjesszék elém. Mikor szívük mélyéből valamennyien ugyanazt kérik, mikor ugyanazt a kérést küldik felém — mégha csak egy rövid kérés is az. Meghallom, és meghallgatást kapnak amennyiben szellemben és igazságban kértek.

                                                                                       Ámen.

B.Nr.3778                                                                                                                 1946. 05. 23.

A bensőséges ima megerősíti a hitet

A bensőséges ima növeli a felvevő-képességeteket, hogy szavaimat magatokévá tudjátok tenni. Minden időben erő és kegyelem jut hozzátok, ha szellemben és igazságban imádkoztok. Ha a világ gyakran szétválasztó módon akar közénk állni, nem lesz képes a kapcsolatot feloldani közöttünk. Engem sem akadályozhat meg soha, hogy szavaimmal közel lépjek hozzátok, amíg ti magatok segítségül hívtok. A hozzám szóló imát addig kell megkövetelnem tőletek, míg hitetek annyira meg nem erősödik, hogy még a legerősebb világi veszély se legyen képes jelenlétem tudatát gyengíteni bennetek. Ekkor vagytok elszakíthatatlanul hozzám kötve. A gyenge hit lazítja a köteléket, és az imával ezt kell ismét összekapcsolni. Mégis, biztosítalak benneteket, hogy sohasem szakad meg a kapcsolat, mert ismerem enyéimet, és magamhoz vonom őket, míg örökre elválaszthatatlanul nem kapcsolódnak hozzám. Ami még bekövetkezik a Földön, az annyira hatalmas, hogy erős hitet követel, ha az ember lelke károsodás nélkül akarja átélni. Minden földi szükséghelyzet előkészület erre az időre, mely visszavonhatatlanul, bejelentésemnek megfelelően megérkezik.

Az emberiségre nagy terheket rakok, hogy hordozza sok szenvedést megengedek. De azt is tudom, hogy ezeknek mi a kihatása, és csak az emberek lelki üdvösségére gondolok, kiknek lelki szükségén segíteni akarok. Viszont nyugalom és béke árad szét bennetek, ha mély a hitetek, és a legnagyobb szükség sem ijeszt meg már, és nem tesz gyengehitűvé. Próbáljátok elérni ezt a hitet, próbáljatok állandóan és folytonosan fenntartani velem a kapcsolatot. Ne legyetek annyira tekintettel a világ követeléseire, hanem mindig jobban és jobban merüljetek bele szavaimba.

Szavaim által közvetlenül tőlem vegyetek erőt, engedjétek hogy etesselek és itassalak benneteket, hogy az erő átjárjon, hogy ne ismerjetek többé félelmet. A jelenlétem tudatában éljetek, és magatokat gondtalanul ajánljátok szeretetembe és kegyelmembe.

Ismerem szükségeiteket, ismerem lelketek elkeseredettségét, szívetek félelmét, és akaratotok alapján értékelek mindent, hogy mindez mennyire vonatkozik rám. Minden történést aszerint kormányzok, hogy lelketek javát szolgálja. Soha el ne felejtsétek, hogy az ima bensőséges legyen, keressetek a szükségben és veszélyben, és én meghallom hívásotokat és segítek. Mert szívetek minden rostjával enyémnek kell lennetek, bensőséges egyesülésre kell törekednetek, hogy hitetek elérje azt az erősséget, mely már nem fél semmitől, akármi is következik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3734                                                                                                             1946. 01. 03.

Egyszerű imaforma

Az egyszerű ima van tetszésemre. Mikor valaki művészien összeállított szavakkal és mondatokkal beszél velem, nem képes a bensőségesség mélységét létrehozni, mely pedig az egyedüli út, hogy az ima a szívemhez jusson. De ha az ima szívből jövő, azonos a legbensőbb érzelmekkel. Az egyszerűségében nem téveszti el hatását, mert az ilyen imát mindenkor meghallgatom, és el is intézem. A gyermek bizalmas imáját kérem, mely kendőzetlen és dísztelen, és ami az Atyát így örvendezteti meg. A díszes beszéd inkább az értelmi gondolkodásból fakad, és kevésbé a szívből, és nem befolyásolja az apa-gyermek viszonyt. Az áhítatos ima alázatból és szeretetből kifolyó csendes párbeszéd, mely bízik mindenkori támogatásomban, és szeretetteljes válaszra vár. Az ilyen imában kedvemet találom. A formális imákra nem vagyok tekintettel, azok nem a ti szívetekből fakadtak, és ezért nem is érzitek úgy át, mint a saját imát. Az ima hosszúsága nem emeli meg hatásosságát, csak a bensőséges mivolta. Bár megállás nélkül imádkozni akarnátok! De ez nem úgy értelmezendő, hogy hosszú formai imákat gyakoroljatok, melyeknek előttem a legkisebb értéke sincs.

Ezzel szemben megállás nélkül gondoljatok rám, és folytassatok párbeszédet velem. Ez tetszésemre lesz, mert mérhetetlen kegyelmeket merítetek belőle, mert a tartós kapcsolat megnyit benneteket kegyelmeim befogadására. Ezért kezdjétek napi munkátokat velem, minden tevékenységnél kérjétek ki tanácsomat, így ezzel a kívánságtokkal — amit gondolatilag tanúsítotok — állandóan közeletekben engedtek tartózkodnom, így mindig újból imával kapcsolódtok hozzám. A szíveteknek tevékenynek kell lennie, amikor magam akarok tevékenykedni rajtatok és bennetek.

Viszont az ajakimával semmiféle hatást nem értek el, akármennyi időt is áldoztok rá. Akkor ugyanis nem gyermekem hangját hallom ki belőle, aki egyedül Atyjától akarja elérni amit kíván. Ahogyan gyermekeimnek érzitek magatokat, úgy lesz imátok is gyermeki, és nem lesz formaimákra szükségtek. Az nem ad nektek erőt és vigasztalást, magatoknak is úgy tűnik, hogy üres beszéd. Mert a hozzám való igazi viszony, igazi szavakra is késztet benneteket, amilyeneket a gyermek mond Atyjának, és akkor tetszésemre lesz imátok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5428                                                                                                            1952. 07. 04.

Bocsásd meg a mi vétkeinket

Bocsássatok meg egymásnak, ahogy én is megbocsátok nektek. Ti emberek még nagyon gyakran hagyjátok, hogy ellenségeskedés uralkodjék köztetek. Ellenségeiteknek még nem tudtok szeretetet adni, megbocsátani, még tele vagytok haraggal irántuk. Nem kívántok nekik semmi jót, mégha tartózkodtok is a gonosz kívánságok kimondásától. Nem gyakoroltok elég türelmet, és felfortyantok amint sértés ér. Így még messze vagytok, hogy Jézus követésében éljetek. A szeretet még nem vált olyan hatalmassá bennetek, hogy már nem enged teret ellenséges gondolatoknak. Embertársatokban még nem látjátok a testvért, mert különben megbocsátanátok, és nem esne annyira nehezetekre, ha megbántanak.

Én viszont bocsássam meg bűneiteket, pedig ellenségesek vagytok velem szemben, és úgy is cselekszetek, különben nem volna bűnötök. Szeretetem igen nagy irántatok, és ha bűneitek miatt komolyan bocsánatot kértek, elveszem adósságotokat. Ennek ellenére egy feltételt kell hozzá kötnöm: nektek is meg kell bocsátanotok, ha bocsánatomat el akarjátok érni. Ezt azért kell megtennem, mert nektek szilárd elhatározást kell tennetek, hogy a bűnt többé nem követitek el, és ebben benne foglaltatik az is, hogy szeretet van bennetek embertársatok iránt, aki ellenetek vétkezett. Úgy szeresd felebarátodat, mint önmagadat, ne hordozz neheztelést magadban, mert egyetlen ellenséges gondolat sem alkalmas, hogy szeretetet ébresszen. Ezzel szemben az a szeretet, amit ellenséged iránt mutatsz, benne is érzelmeket kelt, miket pozitívan kell értékelni.

Az embertárs iránt érzett minden rossz gondolatot átveszik a gonosz erők, és továbbítják neki. Ennek nem lehet jó kihatása, mert gonoszság gonoszságot szül, ezért állandóan gonoszság lökődik vissza, ami a gonosz erejét gyorsan megszaporítja, és ezért hat annyira negatív módon. Jót állítsatok szembe a gonosszal, hogy elgyengíthessétek, és ami rossz, az jóra változzon. Ezért csak jó gondolatokat sugározzatok magatokból, és ellenségeiteknek is csak jót kívánjatok, mert a gonosz erőket ezzel kergetitek el. A jó gondolatok megváltóan hatnak, tehát szelídítik a haragot és gyűlöletet, ismét jó érzelmeket keltenek és ébresztenek az emberben, sőt képesek baráttá változtatni az ellenséget, mert a szeretet erejének állandóan jó a kihatása.

Azért kell, hogy csak akkor kapjatok megbocsátást tőlem, ha ti is megbocsátotok az ellenetek vétőknek. Mert hogyan lehetek én enyhe hozzátok — kik még szigorúan ítéltek, és ellenségeitek vannak — ha magatok tartjátok fenn ezt az ellenséges állapotot! Ha szeretetem megbocsátja bűneiteket, akkor uralkodjon bennetek is a szeretet és elnézés, jóindulattal gondoljatok ellenségeitekre, bocsássatok meg azoknak, akik megsértettek.

Mindig a szeretet ítélkezzen bennetek, és az biztos hogy bocsánatot akar adni, mert ahol szeretet van, ott nem állhat fenn a gyűlölet és bosszúállás. Magam vagyok ott, ahol szeretet van, és én valóban nem ítélek szeretetlenül. Megbocsátom bűneiteket, ha ti is bocsánatot gyakoroltok, ahogyan ti megbocsátotok az ellenetek vétkezőknek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.2172                                                                                                             1941. 02. 02.

Könyörgés az Istentől távol élő emberekért

Istentől legtávolabb azok az emberek vannak, kik fölötte állónak képzelik magukat, hogy Istent segítségül hívják, kik nem tudnak hinni a hatalomban, amely segítőkész és mindenható. Az imában nem látnak hidat, mely az örök Istenséghez vezet, ezért nem is kapcsolódnak Istenhez. Teljesen egyedül állnak, mikor valami nehézség éri őket, mikor földi segítség már nem létezik. Mikor az ember ilyen szükségben sem talál Istenhez, az arra bizonyság, hogy nyersen ellenáll Istennek. A földi élet még nem hozott neki szellemi fejlődést, és ennek következtében nagyon szegényes állapotban lesz, mikor a földi életet el kell hagynia. Tudatosan még semmit sem javított önmagán, hogy magasabb lépcsőfokra jusson. Az erő is hiányzik, mert imában még nem kérte.

Mégis, érezzék ezek az emberek is az ima áldását, mert lényükön észlelhető engedékenységet tapasztalnak, ha egy embertársuk könyörög érettük. Ez a könyörgés sokra képes, és az emberiség nagy része meg lenne váltva, ha az egyik ember Istenhez könyörögne a másikért, számukra szeretetet és kegyelmet kérve. A visszautasításuk már nem lenne olyan nagy, mert Isten meghallgatná a kérést. Önzetlenséget árul el, ha valaki embertársa számára a megismerés kegyelméért imádkozik. Isten végtelen szeretete azonnal kész, hogy az ilyen imát teljesítse, mert az embertárs iránti szeretet bizonyítéka. Az Istentől való távolságot csak a szeretet képes csökkenteni. Mikor maga a személy kudarcot vall ezen a Földön, a könyörgés még segíthet rajta, hogy az igazi utat megtalálja. Minél távolabb van egy ember Istentől, annál kevésbé tudja felfogni, hogy segítségre van szüksége. Azért is nem fordul imában Istenhez. De mert a gondolkodás megváltoztatását csak bensőséges imával lehet elérni, az ember ne mulassza el az alkalmat, hogy az embertársáért — aki még gyenge a hitében — bensőségesen imádkozzon.

Az ima ereje hatalmas, és az ember mindent elérhet, ha erős hittel imádkozik. Különösen a szellemi állapotra van jó hatással, azaz az illető ember feladja ellenállását minden szellemi dologgal szemben. Elkezd gondolkodni a dolgokon, és átgondolja azt amit eddig állandóan elutasított, majd más eredményre jut.

Annak az embernek, aki embertársáért, annak szellemi megvilágosulásáért imádkozott, rendkívüli befolyása lesz az illetőre. Ez abban nyilvánul meg, hogy az illető engedelmesen meghallgatja amit közöl vele, akkor is, ha kezdetben ellenálló beállítottsága van. Később majd újból tudatába jut, átgondolja, és szívesen, örömmel elfogadja. Ezzel csökken az Istentől való távolság. A bensőséges imának nagy az ereje, és ez azon az embertárson mutatkozik meg, akiért a könyörgés szólt.

Nem lehet elveszettnek tekinteni az Istentől távol élő embert, ha van valaki, aki felismeri a nagy lelki szükséghelyzetét, és szeretné abból kiszabadítani. Ilyenkor hatásos és kéznél levő eszköz: bensőséges könyörgés Istenhez. Az előtte még taníthatatlan ember ezt jólesően érzi, és nem tud elzárkózni eme szeretet elől. Így terelődik a helyes útra, és ha hosszú idő múlva is, mégiscsak felismerésre jut. Nincs reménytelenül kiszolgáltatva az ellenség befolyásának, a jóért küzdő lények viszik el a győzelmi pálmát, és segítenek az embert megváltani az Istentől távol élő állapotából.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.2165                                                                                                             1941. 11. 24.

Ima a túlvilági lelkekért, akik a Földön semmi szeretetet sem tudtak szerezni

Az emberek számára leírhatatlan az a szenvedésteli út, amit egy megváltatlan léleknek meg kell tenni, ezért tudniok kell, mennyire elképzelhetetlenül vigasztalan ez az állapot. Ösztönözze ez a tudás az embereket, hogy segítőkész módon álljanak az ilyen lelkek mellé. Azért is kapnak annyi figyelmeztetést, ne feledkezzenek meg ezekről a lelkekről. Ezerszeresen megköszönik ezt annak az embernek, aki kínjaik közepette imával segítségükre siet.

Azok a túlvilági lelkek, akik távozásukkor olyan embereket hagynak vissza a Földön, aki szerette őket — és ők is viszont — nagy előnyben vannak azokkal szemben, akik a Földön nem szereztek szeretetet maguknak. Az előzőket szerető gondolatok és buzgó kívánságok — talán bensőséges imák kísérik. A lelkek erőt kapnak általa, és helyzetük jócskán javul. A lélek minden szerető gondolatot jólesően érez, és ez újból szeretetet ébreszt benne, mely megnyilvánul a hozzá hasonló szenvedő lelkek iránt, akik egykor a Földön szeretet nélkül éltek. Ezeket gyorsan elfelejtették, vagy csak szeretetlenül gondolnak rájuk, és ez rettenetes kihatással van a túlvilági állapotukra. A földi ember minden túlvilágra küldött jóindulatú gondolata enyhíti a kínjaikat, minden rossz gondolat emeli azt! A lelkek maguk nem képesek védekezni ellene, és nem képesek kikényszeríteni az emberek szeretetét. Tehát a szeretet, vagy szeretetlenség érezhető hatást gyakorol rájuk, és vagy megkönnyíti a túlvilági lélek küzdelmét, hogy magasabbra jusson, vagy megnehezíti.

Azok a lelkek, akik teljes egészében nélkülözik az emberek szeretetét, egyedül vannak a sötét környezetben, önmagukra utalva és mondhatatlanul nagy a szükséghelyzetük. A Földön egész különösen sokat kellene gondolni ezekre imával, hogy ők is érezzék a könyörgés áldásait, hogy magukon érezzék a szeretet erejét, és ezáltal változás menjen bennük végbe. Mert amint az ilyen magános lelkeket szerető gondolat érinti, felkapják fejüket, és a gondolat kiinduló helye felé fordulnak. Azon ember közelébe jönnek, aki irgalommal gondolt rájuk, megfigyelik lényét, cselekvéseit, és gondolatmenetét.

Soha nem gyötrik meg azt az embert, aki jót tesz velük, még ha maguk csak kevés jó érzelemmel bírnak is. Agyuk azon gondolkodik, miért enyhül szenvedésük az illető ember közelében, és a küzdő lélekért mondott könyörgés miért hoz érezhető megkönnyebbülést. Felismerik, hogy a szeretet az egyetlen eszköz, ami helyzetükön segít. Amint a lélek megkapta ezt a felismerést, meglágyul, segítőkész lesz a többi lélekkel szemben — és ezzel már el is múlt fölüle a legkeservesebb szükség.

A földi ember végtelen sok lelket megválthat szükségéből, ha megpróbálja elképzelni azok tehetetlenségét. Mert ha csak egy szikra szeretet is van bennük, kell hogy szívüket érintse a nagy szenvedés, és megindítja akaratukat is, hogy segítsenek rajtuk. Zárjátok imáitokba ezeket a szegény lelkeket, kikből hiányzik az erő, hogy önmagukon segíteni tudjanak. Kérjétek Isten irgalmát és kegyelmét rájuk, forduljatok szeretettel feléjük. Soha sem gondoljatok szeretetlenül egy meghalt emberre, nehogy növeljétek kínjait. Mert a lélek abba a veszélybe kerülhet ilyenkor, hogy teljesen elkeményül, és meghal benne minden jó érzelem. Pedig a lelkeknek odaát is megváltást kell kapniok, és ehhez mondhatatlanul sokat tehetnek az emberek a Földön.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1862                                                                                                             1941. 03. 24.

Atyai szavak - A hívő ima és könyörgés

Aki teljes hittel rám bízza magát, annak imáját meghallgatom. Küzdelem nélkül az élet nem hozza létre a lélek érettségét, az embernek küzdenie kell, és a küzdelem csak akkor maradhat el, ha saját ösztönzéséből kifolyólag egész életét kezeimbe helyezi. Mikor magát rám bízza, és hittel épít segítségemre, ekkor olyanná lett, amilyennek gyermekeimet akarom. Elismer Atyjának, kinek akkora a szeretete és mindenhatósága, hogy gyermekét nem engedi szükségben élni. Ezután már soha nem járja az életét egyedül, engem hív állandóan oldala mellé. Nem aggódik, nem kételkedik, hanem tele van bizakodással. Nem fél hanem hisz, és a hívőnek nem okozok csalódást. Aki hisz bennem, az nem küld téves kéréseket felém. Melléje állok, reményeit teljesítem, mely által hite folytonosan mélyül, rendíthetetlen lesz. Béke lakik benne, mert már semmitől sem fél, tudja, hogy soha nincs egyedül, és nincs elhagyva. Az ima erejét az érzi meg, akiért mondják. Szellemi világosságot, és a hit erősségét hozza magával. Az emberek érzik, hogy erő ömlik beléjük, és a szellem tekintetét felfelé irányítja.

Magam küldöm a felismerés villámfényét azok szívébe, akikért gyermekeim imádkoznak. Amit ők kérnek, arra engedélyt adok, és szeretetem fog őrködni a gyengék és segélyre szorulók felett, nehogy elessenek vagy tévútra jussanak. Mert akik a Földön imádkoznak kedveseikért, könyörögnek azok lelki üdvéért, átviszik az ima erejét rájuk, tehát kaphatnak a kegyelemből. Mert a másokért való könyörgés a felebaráti szeretet munkája. Leghatásosabb eszköz, hogy segítséget kapjanak. Szellemem keresi a velük való egyesülést, és az ismeret felé kormányozza őket.

Amit az ember saját erejéből nem tud megtenni, azt megteszi az érte hozzám küldött hívő ima. Különösen gondot viselek ezekre a lelkekre, nem hagyom tudatlanságban őket. Beárnyékolom őket kegyelmeimmel, szellememmel, mert az embergyermek szeretete nem hiába könyörög a támogatásomért.

Ezért ne legyen gondotok, mindenki azon az úton jár, melyen járnia kell, hogy tökéletessé váljon. Ahogy a dolgok adódnak, úgy lesz helyes a lelki továbbfejlődéséhez. Ha hívő lélekkel bíztok bennem, minden szükségen átvezetlek az örök haza felé.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5675                                                                                                             1953. 05. 13.

A világosság-beli lények hívása – Előtte kapcsolat Istennel

Lépjetek kapcsolatba a szellemvilág minden jó erejével, kérjétek oltalmukat, gondoskodásukat és segítségüket minden földi szükségetekben. Szeretettel vannak irántatok, és mindig segíteni akarnak — de kötve vannak az örök Rend törvényeihez. Ezért nem segíthetnek addig, míg ti magatok nem hívjátok őket, mert a ti akaratotok határozza meg a jó, vagy gonosz erők beleszólását. Tehát minden gondolkodás nélkül fordulhattok a szellemi világosság világa felé — csak egyet nem felejthettek el: EMGEM. Szívetekben én akarok a király lenni, azt akarom, hogy velem tartsátok a kapcsolatot, hogy engem kérjetek, hogy küldjem segítőimet nektek, hogy áldásomat adjam, hogy akaratom nélkül semmi ne történjen.

Földi életetek célja, hogy hozzám kapcsolódjatok. Tehát ha engem kikapcsoltok, és kizárólag a Világosság-beli lénynek adjátok át magatokat, úgy célotokat nehezen éritek el. Egyvalami hiányozni fog ugyanis, a gyermeki bizalom az Atyához, mely egyenesen megtaláltatja az utat hozzám. Én  akarom megszerezni szereteteteket, a gyermek szeretetét az Atyjához, és ez a szeretet hiányzik akkor, mikor nem engem hívtok segítségül minden testi és lelki szükségben. Ha engem szerettek, akkor a szívetek felém hajt. Ezért a szeretetet leginkább az egyenesen felém irányított út igazolja. Minden angyal, minden küldött a Világosságból, minden segítőm örül nektek, mikor szereteteteket kimutatjátok irántam, és megbízatásomból értetek és rajtatok munkálkodnak. Ezért ha gondolatban átadjátok magatokat gondoskodásuknak, az erőáram soha nem marad hatás nélkül. Bizalommal rájuk bízhatjátok magatokat — de ezt állandóan meg kell hogy előzze a velem való kapcsolat, mert kiáltásotokat akarom hallani, mielőtt utasítom erőimet, hogy segítséget vigyenek. Ők mind az Úr akaratának a teljesítői, és ez a saját akaratuk is. Az Úr cselekvő tevékenységgel bízza meg őket, de kell, hogy akiknek segítségére sietnek, azok maguk is kérjék. Ahol pedig egy gyermek szeretete kéri az Atya segítségét, az Atya a Menny összes erőit megmozgatja, hogy megadják a gyermeknek, amit kér. Mert a szeretet mindent elér, és ezt a szeretetet akarom megkapni gyermekeimtől.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6569                                                                                                            1956. 06. 11.

Imameghallgatás - Hit

Hitetek ereje létrehozza kérésetek teljesedését. Mert állom szavamat: Kérjetek, és adatik nektek, kopogjatok, és ajtót nyitnak. Mindig gondoljatok rá, hogy szavam az igazság, hogy nem teszek ígéretet anélkül, hogy ne teljesíteném. Azt is gondoljátok át, hogy kérésetek teljesítése számomra mindig lehetséges, és szeretetem szívesen meg is teszi. De azt is gondoljátok át, csak akkor lehet a teljesülésre számítani, ha szilárd a hitetek, ha nem merül fel bennetek kétely szeretetem, vagy hatalmam felől. A legkisebb kétely már meggátol, hogy igazoljam előttetek hatalmamat és szeretetemet, mert akkor még nem kapcsolódtok olyan szorosan hozzám, akkor még nem az Atyát látjátok bennem, hanem még mindig a távoli Istent. Azt, aki a háttérben marad mindaddig, amíg a gyermeki szeretetetek magához nem vonja. Ezt viszont a szilárd hit teszi.

Ezért marad földi gyermekeim sok imája teljesülés nélkül, és ez még erősíti kételkedésüket az ima erejében. A hit erejének a hiánya okozza, hogy hiába vártok a teljesedésre. Mint gyermek jöjjetek Atyátokhoz, és igazi alázattal és gyermeki szeretettel beszéljetek. Ügyeteket a meghallgattatás szilárd bizonyosságával tárjátok elém.

Szükségeteket meghallom, megértem, és elfordítom tőletek. Akkor meggyőződhettek majd, hogy fülemet nem zárom el, és engedek kéréseiteknek.

Mert mindig szilárdabban akarlak magamhoz vonni benneteket, és nem hagyom, hogy a szilárd hit megszégyenüljön. Az igazi gyermek csak olyan dolgot kér, ami nem okozza lelke kárát, az igazi gyermek reám bízza magát, és én úgy irányítom gondolatait, hogy ismerete legyen, és minden kívánság ellen tiltakozzon, mely szellemi fejlődését gátolná.

Az igazi gyermeki viszony garantálja a megvilágosult szellemet. Azt akarom, hogy a test és lélek minden szükségében reám bízzátok magatokat, és én segítelek benneteket ahogyan megígértem — ha hitetek eleven. De az eleven hitet nem adhatom meg, azt magatoknak kell megszereznetek a szeretet által. Ezért azt is tudhatjátok, miért marad teljesítetlen olyan sok ima: mert a hiányos szeretet gyenge hitre utal, és mert soha nem várhatja tőlem szeretetem teljes megnyilvánulását az, akinek magának kevés a szeretete, és így meggátolja az én szeretetem munkálkodását. A szavam igazság, de ígéreteim kikötik az előzetes feltételek teljesítését. Akkor beteljesedik rajtatok minden ígéretem. Ezért igyekezzetek hiteteket megszilárdítani, hogy szeretetből fakadó tettek által elevenen maradjon. Akkor a hit ereje is bennetek lesz, és nyilvánvaló lesz előttetek szeretetem és hatalmam.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3714                                                                                                             1946. 03. 15.

Ima kegyelemért és erőért

Mikor bensőségesen fordultok hozzám kegyelemért és erőért, mértéktelenül sokat kaptok. De mint ilyent nem ismeritek fel azonnal, mert a kegyelem és erő inkább a lelket érinti, mint a testet. Ilyenkor szorongattatásoknak is ki lehet téve az ember, de a lélek ezt nem érzi annyira keménynek, és ezért az ember nyugodt és meggondolt marad, mert lelke erős, viszont le kell győzni a testi bajokat. Tehát ezeket nem veszem el mindig az emberről, de megadom az erőt annak hordozásához, amit rátettem. Nem érzi olyan súlyosnak, mint aki nem kéri az erőt, akinek nincs hite. Nem a szerencsétlenség nagysága adja meg a súlyosságot, hanem az ember állapota, aki ha erőtlen, minden szükséget kétszeresen nehéznek érez. Kegyelmem és erőm mindig rendelkezésetekre áll. Ha igénybe veszitek, a legnehezebb földi élet is elviselhetővé válik, és lelketeknek is mindig használ. Mert a lélek burka lassan feloldódik, és ezt erőm és kegyelmem teszi. Ahogy az ember hozzám csatlakozik, ahogy kegyelemért és erőért való imával kapcsolatot teremt velem, erő formájában magam is közölhetem magamat vele. Amilyen mértékben csökkennek materiális törekvései, olyan mértékben tevékeny lehetek a lelkében. Mert kegyelmi erőm a lelket a benne lévő szellem irányába készteti, és mindig elfelé az anyagi javaktól, a földi kívánságoktól. Kegyelmem és erőm abban jut kifejezésre, hogy az embert belülről megszilárdítja, hogy eloldja a külvilágtól, és a benne lévő szellemmel keres érintkezést.

Mikor földi szükségben van a lélek, akkor szellemi erőt keres magának — kegyelmem és erőm támogatásával. Az ilyen kérés soha nem marad meghallgatatlanul, az ember soha nem megy el üres kézzel, ha ilyen kéréssel közeledik. Állandóan fel is ismeri, hogy a hozzám küldött bensőséges ima után mennyivel erőteljesebb, habár a testi szükséglete még nem múlt el. Ennek egyrészt az a célja, hogy az ember elismerje gyengeségét és erőtlenséget, és ahhoz forduljon, aki képes ezt megszüntetni, másrészt erősíti a hitet mikor nyilvánvaló, hogy a bensőséges kérés után megérkezik a segítség. Egy felém törekvő lélek mindig szellemi hasznot húz a testi szükséghelyzetből, mert állandóan hozzám menekül. Minden bensőséges ima erőt és kegyelmet hoz számára, mely érettségi foka szerint jut kifejezésre. Vagy érezhető és látható a testen, vagy csak a lélek érzi — ahogyan szeretetem jónak ítéli. Nem hagyok senkit erő nélkül, aki kéri tőlem. Mert meghallgatok minden imát, mely szellemi javakat kér, és ha áldást hoz nektek, úgy a földi segítségre vonatkozót is. Így aztán a legnagyobb szükségben is megérezhettek, nem kell elbátortalanodnotok és elkeserednetek, ha magatokat bizalommal szeretetembe és kegyelmembe ajánljátok, ha bensőséges imával erőmet kéritek. Tehát ismerem szükségeiteket, gyengéiteket, kételyeiteket. De azt akarom, hogy ezt imában fejezzétek ki előttem, és akkor is egyek legyetek velem, ha szeretetem, erőm, és kegyelmem által ezek megszűnnek. Hogy mindenben felismerjetek engem, ami érint benneteket. A szükséghelyzet által beszélek hozzátok, majd a segítségem által magamat felismerhetővé teszem!

Ha bensőséges kapcsolatba maradtok velem, nem tud semmiféle szükség megijeszteni, ha mégakkorának tűnik is, mert szeretetem által az erő minden mértéke rendelkezésetekre áll. Életetek végéig testileg, lelkileg gondozlak benneteket. Ha ezt minden kételkedés nélkül hiszitek, eltűnik belőletek minden nagy szerencsétlenségtől való félelmetek, mert kegyelmemmel és erőmmel minden időben le tudjátok azt győzni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3682                                                                                                            1946. 02. 10.

Az alázatos ima

Az igazi imához hozzátartozik a szív alázata, csak ekkor van tetszésemre. Az irántam való alázat is a hozzám való szeretet bizonyítéka, mert a szeretet soha nem akar uralkodni, hanem szolgálni. Tehát aki szívében szeretettel lép elém kérésével, az alázattal lép elém, és én viszonzom szeretetét, kegyelmemet adom neki. Akiből az igazi alázat hiányzik, annak az imája a félelem kiáltása. Szívében elismer, de nem szeret, mert maga még nem vált tiszta szeretetté. Maga nem visz szeretetet felebarátja felé, ezért tőlem sem kaphat szeretetet és kegyelmet. Gyakori oka ez annak, hogy az ima nem kap meghallgattatást. Mert a szív alázatát kérem tőletek, ez a hozzám való szeretet bizonyítéka. A szív alázata kikapcsol minden gőgös gondolatot, szeretetlen cselekedetet, mert a szeretet és alázat egymás mellett van, és nem egymással szemben. Azért van tetszésemre az alázatos szív, és elárasztom kegyelemmel és szeretettel.

A mély alázat azonban nem használ semmi külső megjelenítési formát, az mindenkor gyűlölt előttem. Az irántam érzett alázat az imában jut kifejezésre, azonkívül a felebaráti szeretetben, tehát alázat az embertárs iránt.

A külső jelzések csak színlelik az alázatot, miközben a szív nem érez ilyesmit. Én a lélek mélyére látok. A látszat engem nem téveszt meg. Azért kegyelmem jelét ritkán látjátok ott ahol külső látszat van, ahol az embertársaknak ezt taglejtésben, viselkedésben, vagy alázatosan hangzó szavakban kellene észlelni.

Csak a szív alázatára vagyok tekintettel. Ezekre az emberekre gondot viselek, akkor is ha kifelé érvényesülnek, és semmiféle alávetettséget nem mutatnak. Aki szolgáló felebaráti szeretetben tevékenykedik, az nem lesz gőgös. Mindenkor az Úr szolgája marad, mert parancsomat teljesíti, azt teszi amit az Úr ajánlott, akaratomnak rendeli alá magát anélkül, hogy erre kényszerítenék.

Tehát ha hozzám imádkozik, az ugyancsak az Úr szolgájának az imája lesz, vagy a gyermek imája Atyjához, akinek a gyermek alárendeli magát. Alázatban tárja elé gondjait, nem követel, hanem kér, ami az alázat jele. Elismeri, hogy aki kérését teljesíti, annak elismeri hatalmát és szeretetét, és kérése nem marad meghallgatás nélkül.

Helyesen imádkozzatok, és mindenkor teljesülést kaptok. Kérjetek, de ne követeljetek. Szívetekben maradjatok mélyen alázatosak, hogy kegyelmem eláraszthasson. Nekem soha nincs szükségem külső jelre, nekem a külső jelek soha nincsenek tetszésemre. Mert az könnyen csak fedőkabátka azok számára, kik szívük mélyéből nem őszinték, akik megtéveszteni akarnak, és akiknek a szíve másképpen érez, mint ahogyan látszik. Ezért ne is figyeljetek rájuk, és ne igyekezzetek követni őket, helyette szeretettel szolgáljátok embertársaitokat, és az igazi alázat díszíti majd szíveteket, amely megnyeri tetszésemet, és amit gazdag kegyelemmel megjutalmazhatok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4372                                                                                                             1948. 07. 11.

A helyes ima: "Legyen meg a te akaratod"

Egyetlen ima sem hiábavaló, mely segítségemben való teljes bizakodással száll fel hozzám. Mert ez a bizalom a szeretetem és hatalmamba vetett hitet tanúsítja. Az ilyen ima által az ember helyreállította a hozzám való helyes viszonyt, úgy közeledik hozzám, mint gyermek az Atyjához.

Egy atya soha nem tagad meg semmit gyermekétől — kivéve, ha a gyermek valami nem neki való dolgot kér. Ilyenkor az apa megóvja és meg is tanítja a helyesre, nehogy a gyermek csalódjon a belé vetett bizalomban. A tanítás oly módon történik, hogy magában az emberben jöjjön fel a gondolat, vajon imája helyénvaló volt-e? Hogy maga kételkedik, van-e joga ilyen kérést kimondani. Azonkívül az igazi gyermek állandóan hozzáfűzi: Atyám legyen meg a te akaratod!

Én engedélyezem neki ami megfelelő a számára, és kérését más formában is teljesítem, mert szeretetem teljesíteni és boldogítani akar, ha helyes módon szóltok hozzám. Ezért igyekezzetek állandóan emelni hitetek szilárdságát, mert akkor minden kéréseteket teljesítem. Az erős hitnek magas fokú szeretet a kísérőjelensége, a magas fokú szeretet magasabb fokú tudást biztosít. Így az ember már tudásban és igazságban él, és nem kér semmi olyant, ami ártalmára van, és ezért állandóan teljesedésre talál, mert hisz.

Tudnotok kell azt is, hogy nem lehet másképp: helyes gondolatkörben éltek ha a szeretet által igaz hittel rendelkeztek, és ebben az állapotban küldtök imát felém. Gondoljatok ígéretemre: Kérjetek, és adatik nektek, kopogjatok, és ajtót nyitnak. Ezért minden időben elém tárhatjátok ügyeteket, és igazi gyermekeim hite soha nem fog megszégyenülni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8955                                                                                                             1965. 03. 15.

A gonosz munkálkodása ellen csak az ima nyújt védelmet

Minél inkább közeledünk a véghez, annál hevesebb lesz ellenfelem munkálkodása. Ezt valamennyien érzitek majd, mert nem lesz nap, hogy ne hozzon valami nyugtalanítót, vagy másképpen éreztek valami alattomosságot. Nem segít más, csak az, ha imádkoztok. Ha velem léptek kapcsolatba, aki a gonosz felett is Úr, aki legyőzte a kereszthalál által. A bensőséges ima újra visszaadja benső békéteket, amitől meg akar rabolni.

Ilyenkor forduljatok hozzám, és akkor hatalma megtörik, akármennyire fáradozik is, hogy nyugtalanságba taszítson. Mindig hevesebbek lesznek a küzdelmek vele, mert nem hagyja abba, hogy szorongasson benneteket, és ismételten csak azt tudom mondani, hogy egyedül az ima véd meg tőle. Mert az imával azt tanúsítjátok, hogy engem kerestek, és tőle meg akartok szabadulni. Ekkor hatalmamat felhasználhatom ellene, megakadályozhatom, hogy folytassa szorongattatásotokat, mert akaratotok kinyilvánításával nekem erre jogot adtok.

Az utolsó időben dühöngése mindig erősebb lesz, de az enyémeknél mégsem lesz eredménye — azoknál, kik bensőségesen hívnak, és oltalmamat kérik. Kiket védenék meg szívesebben, mint az enyémeket, kik mindig velem akarnak kapcsolatban lenni, és akik felajánlották szolgálataikat? Csak hinnetek kell, nekem fölötte is hatalmam van. Nem vagytok védelem nélkül kiszolgáltatva neki, és lesz erőtök hogy támadását mindig kivédjétek.

Ezt az erőt szavaimból szerezzétek meg magatoknak, folyton mélyedjetek el szavaimban, és világosság lesz körülöttetek, mitől ő menekül, és ti megszabadultok tőle. Többé ne engedjétek, hogy a világ fogságába jussatok, mert akkor nyílást talál, ahol be tud férkőzni, és a saját javaival csalogat. Akkor bizonyos hatalma is van fölöttetek, de ti ezt nem ismeritek fel, mert elámít benneteket.

Én pedig ekkor nem jöhetek segítségetekre, mert magatok adtátok kezébe magatokat, és engem elfeledtetek. Ekkor már küzdenetek kell a benső kapcsolatért, csak ekkor tapasztaljátok majd meg, mit jelent ha valaki eloldódik tőlem, mert ő szilárdan megtartja ami egyszer tulajdonába került. Mégse ejtek el senkit aki komolyan kívánkozik utánam, csak erős küzdelme lesz majd, hogy újra elérje azt a fokot, ahol már egyszer állt. Elővigyázatosak legyetek, hogy az ellenfél ne kaphasson hatalmat fölöttetek, hívjatok mikor szükséghelyzetben vagytok, mert én mindig kész vagyok segíteni, ha ez a kérés szívetekből érkezik. Csak ne engedjétek, hogy a világ úrrá legyen fölöttetek, mert akkor az szolgál ki benneteket, aki ennek a világnak az ura, és én már csak arra várhatok, amíg ti újra megtaláljátok visszafelé az utat hozzám.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5804                                                                                                            1953. 11. 13.

Menedék az Atyánál

Aki nálam keres menedéket, az nem jár téves úton, állandóan segítem, még ha maga nem is ismeri fel ezt a segítséget úgy, mint ahogyan szeretné.

Aki nálam keres menedéket, az az igazi helyre érkezett, mert egyedül én tudok és akarok segíteni neki ott, ahol az emberi segítség már lehetetlennek látszik. Aki nálam keres menedéket, az gyermekemnek érzi magát, és teljes bizalommal várhatja Atyja megértését. Nem kiált hiába hozzám. Ha magától nem találja meg az utat hozzám, földi gondok és szükségek hajtják hozzám. Ha nem beszél velem, ha magától nem folytat párbeszédet velem, abban az esetben gondot és szenvedést kell küldenem, hogy gondoljon rám, és arrafelé forduljon, ahonnan a segítség érkezik.

Viszont boldog, aki magától keresi a kapcsolatot az Atyával. Boldogok, kik gyakran felkeresnek gondolataikkal, és várják Atyjuk beszédét, mely gondolataiknak felfelé ad irányt. Boldogok, kiknek nem kell földi szükséget és fájdalmat elszenvedniük ahhoz, hogy hozzám jöjjenek.

Boldogok, kik nélkülem nem tudnak meglenni, akik állandóan és folyton mint a gyermekek beszélnek Atyjukhoz. Akik tehát már felismerték magukat, mint belőlem való részt, és próbálnak elérni. Nekik szétajándékozhatom magamat, azaz mérhetetlen kegyelmet oszthatok nekik, mert mindig készek, hogy ezt felhasználják, és általa mindig nagyobb közelségbe jussanak.

De milyen gyakori, hogy az ember szükségében és gondjaiban sem talál hozzám, mert nem hisznek abban az Egyben, aki segíteni tud és akar. Ájultak és erőtlenek, és nincs vége szomorúságuknak, pedig még megnyerhetők a számomra. Vagy pedig alulról kapják az erőt, az ellenfelemtől, akihez engedelmesebben társulnak mint hozzám, mert a világ javait értékelik, és így azt is, aki az anyagi világ ura. Ekkor örök időkre elvesztek, a hozzám való távolság mindig nagyobb lesz, és visszautasítanak minden gondolatot, mely által segítséget adhatnék, hogy felismerésre jussanak.

Tehát emberek, ahol szükséget és szenvedést láttok, ott felismerhető gondoskodásom, ott még küzdök a lelkekért, ellenfelem ott még nem jutott uralomra, és azért még van remény, hogy a szükség által hozzám találnak. Minden szükséghelyzetben lévő embernél rá kell mutatni az Egyre, aki még tud segíteni rajta, ha földi módon segítség már nem remélhető. Reménykedjen ebben az Egyben, kérje bizalommal, meneküljön hozzá, és én megnyilatkozok, megmutatom, hogy én vagyok az Úr életen és halálon.

A nagy szükségben lévő emberek néha elfogadják az oktatást, és megfogják a mentőhorgonyt. Ahhoz fordulnak, akit mint segítőt és megmentőt tanácsolnak nekik. Én valóban segítségükre leszek, hogy erősítsem az igen gyenge hitüket. Előlépek ott, ahol különben rejtve szoktam tartózkodni, mert nem hívnak. Valóban nem hagyom szükségben teremtményemet, aki kérve jön hozzám.

                                                                                       Ámen.