A  NYOLC  BOLDOGSÁG

 

 

 

Figyelmeztetés az önlegyőzésre, szelídségre, és békességre.

 

A szívet, mint Isten templomát meg kell tisztítani.

 

Boldogok a szellemben szegények.

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

El akarom küldeni nektek „ a Vigasztalót” 1

Senki sem éri el a Mennyországot, aki a világnak hódol… 1

Boldogok a szomorúak, mert vigasztalást nyernek. 1

Halál az Úrban….Szomorúság … Szegény lelkek … Ima 1

Figyelmeztetés önlegyőzésre … szelídségre és … békességre 1

Szelídség és türelem … az emberekre gyakorolt hatás 1

Türelem és alázat 1

Lakások az Atyai Házban … Örök Haza … 1

Igazságérzet … az embertárs elítélése 1

Helyes gondolkodás és cselekvés … ellenségszeretet 1

Igazságosság 1

Ahogy ti mértek másnak, majd nektek is úgy mérnek 1

Boldogok akik irgalmasságot gyakorolnak 1

Irgalom … betegek és gyengék 1

Segítség a tévelygő lelkeken …-   A legnagyobb szeretet és irgalmasság munkája 1

Irgalmasság 1

Irgalmasság … Ne keményítsétek el szíveteket … 1

Isten irgalmassága 1

Akik tiszta szívűek … igazság 1

A szívet, mint Isten templomát meg kell tisztítani. 1

Felebaráti szeretet 1

Szeretetgyakorlat az ellenséggel szemben 1

A békesség világa … a nép vezetője. 1

Békesség a jóakaratú embereknek 1

Békesség Istenben … erőátvitel 1

Az igazak szorongattatása 1

Nyilvános megvallás … eleven hit 1

Utolsó harc … Krisztus nyílt megvallása a világ előtt 1

Jézus elismerése …. Az utolsó hitbeli döntés 1

A szeretetben élés jutalma: boldog túlvilági sors 1

Váljatok kegyelemből üdvözültté 1

Vigasztaló és szeretetteljes atyai szavak 1

Szellemi vigasz 1

Kegyelem, hogy mint emberek élhetünk a Földön 1

Azt akarom, hogy boldogok legyetek 1

 Boldogok a szellemben szegények 1

Szellemi szegénység 1

A szellemben szegény … alázat … kegyelem 1

Szellemben szegény … szellemben gazdag … földi lemondás 1

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr..7247                                                                                                            1959. 04. 06

El akarom küldeni nektek „ a Vigasztalót”

Kapjatok mindannyian vigasztalást, akik szomorúan vagy aggódva mentek át a földi életen. Szeretetem állandóan követ, és szeretetem nem akarja hogy szenvedjetek. Ezért küldöm hozzátok igazi vigasztalómat, Szellememet, aki a szeretet szavait közvetíti, a vigasztalás szavait és az erő szavait. Megígértem Szellememet, hogy az majd megvigasztal, amikor én már nem leszek test szerint a Földön. És ez az ígéret mindenkinek szól, akik a Földön élnek…

Szellememben magam akarok mindig náluk lenni és beszélni velük, hogy ne érezzék magukat magányosnak és elhagyatottnak, hogy ne szomorkodjanak, ne aggódjanak, ne legyenek elkeseredettek. Mert mindenkinél, akik vigasztalást, erőt és szeretetet kérnek tőlem, magam vagyok. Szellemem valóban vígasztal, mert ember tud-e szeretetteljesebb lenni mint amilyen az örök Szeretet maga ?

És az örök Szeretet a Szellemén keresztül nyilvánul meg, ahogy megígérte: „Elküldöm nektek a Vigasztalót, az Igazság szellemét” - És ez a Szellem, aki az én kisugárzásom, valóban felbátorít és megvigasztal, nem hagy meg az erőtlenségben, felerősít és mindig újból megajándékoz bátorsággal és erővel: a földi életet állandóan mesteri módon élitek, mert rám támaszkodtok, amikor szellemi szikrátok összekapcsolódik az örök Atyaszellemmel, hogy az megvigasztalja.

Ezért csak egy út van amikor a szív szomorú, amikor az ember el van keseredve földi, vagy szellemi nyomorában….a hozzám vezető út, hogy Szellemem tevékeny legyen bennetek, hogy megnyilvánulhasson és valóban véghezvigye a maga módján, hogy ti megerősödve és megvigasztalva menjetek tovább utatokon igazi célotok felé. – Ekkor magam beszélek hozzátok, és szavam balzsamként érinti szíveteket, megenyhít minden szenvedést és eltöröl minden titkos szükséget. Szavam behatol szívetekbe és vigasztalást hoz mindenkinek, akinek szenvedéseiben vigasztalásra van szüksége.

Azért mondtam e szavakat: „Elküldöm nektek a Vigasztalót”… Mert tudtam a sokfajta szükségről amibe gyermekeim jutnak, amikor Jézus követésének útját akarják járni. Ezen az úton a szenvedést nem lehet távol tartani tőlük, és ebben a szenvedésben akartam biztosítani vigasztalásomat…és mert tisztán testileg már nem tartózkodom a Földön, az enyémeknek megígértem a Vigasztalót, Szellememet, tehát magamat, csak nem láthatóan mint ember, de mindenkinek jelenvaló formában, akinek erőre és vigasztalásra van szüksége, és ebben a szükségben hozzám kiált segítségért.

De nem nyúlhatok közbe vigasztalóan ott, ahol nem kérik Szellememet, ahol nincs kapcsolat az emberben lévő Szellemszikra és az örök Atyaszellem között. Meg kell várnom amíg kiáltása a fülemig ér, amikor szükséghelyzetbe jut az ember és tőlem vár segítséget. Ekkor valóban kész vagyok a segítségre, mert a Vigasztalót mindenkinek megígértem akik hisznek bennem és vágyódnak rá.

Ezért nem kell egy embernek sem elkeseredni, akármi is nyomasztja, mert nálam állandó vigasztalást és segítséget talál, és én nyilvánvalóan megengedem, hogy „Szellemem” és hatása kinyilvánulhasson.

„Elküldöm nektek a Vigasztalót, az Igazság szellemét…”

És ti tarthatjátok magatokat ehhez az ígéretemhez amikor csüggedtek vagy nyomottak vagytok, mert szavam igazság és senkinek sem kell vigasztalás nélkül elmennie tőlem, aki szükséghelyzetében hozzám fordult.

                                                                                        Ámen.

B.D. Nr. 5825                                                                                                           1953. 12. 13.

Senki sem éri el a Mennyországot, aki a világnak hódol…

Aki a világnak vámot fizet, az eltékozolja a Mennyországot, mert az ember nem nyerheti el egyszerre mindkettőt. És aki a világnak hódol, az nem fáradozik, hogy a Mennyországot is elnyerje, mert számára a maga ingereivel csak a földi világ létezik és nem hisz egy olyan világban, ami ezen kívül van.

A Mennyországhoz mégis ezen a földi világon keresztül vezet az út, ezt nem lehet kikapcsolni, mert az ember ebben a világban él, fejlődése utolsó stádiumát itt kell megtennie, Isten ellenfelének a birodalmában. De legyőzheti ezt a birodalmat, átmehet a földi világon anélkül, hogy az szokatlanul nagy hatást gyakorolna rá, vagy érzékszervei vágyódnának utána…átélheti a földi világot, és mégis megmaradhat a dolgok urának.

És ez a feladatotok, hogy legyőzzétek a világot, mert erre a célra kaptátok, hogy lelketek itt érlelődjön, hogy szabad akaratból el tudjon oldódni mindentől ami a világé; mert ez az eloldódás egyúttal az attól való eloldódás is, akié ez a világ – és a szellemi világ, és annak az Ura felé való odafordulás.

Ezért érthető, hogy aki a világ rabszolgája lesz, az soha nem veheti tulajdonába a Szellem Birodalmát, sem a földi életben, sem a halála után. Érthető az is, hogy a világ ura megbilincselve tartja, mert az ember maga ad rá jogot, ugyanis a hatalmától való megszabadulást, az anyagi világtól való eloldódást az embernek magának kell végbevinni, és erre törekedni.

Meg kell küzdenie önmagával, le kell mondania valamiről ahhoz, hogy másfajta értéket nyerhessen. A rövid földi életben minden kísértésnek ellen kell állnia, hogy a Szellem Birodalmát minden dicsőségével magáévá tehesse, ami majd ezerszeresen kárpótolja a lemondásokért. Az ember ezt csak akkor tudja megtenni, ha felismeri annak értéktelenségét és mulandóságát ami a Földön kívánatosnak tűnik. Csak ez a felismerés ad erőt ahhoz, hogy akaratát a helyes irányba fordítsa. Ez a felismerés a sajátja lesz, ha elgondolkodik az anyagi világon. Viszont akarata megváltoztatására senkit sem lehet kényszeríteni … csak élmények által lehet belső szemlélődésre indítani, … ám hogy milyen lesz az eredmény, azt az ember maga határozza meg.

Isten ebben csak annyiban tud segíteni, hogy ismételten bebizonyítja neki a dolgok múlandóságát. Bebizonyítja hogy elenyészik minden, ami az ember földi boldogságát, földi szeretetét jelenti, ehhez az ember életébe a legfájdalmasabb módon nyúl bele, és mindig azt veszi el tőle amin a szíve csügg, de csak azért teszi ezt, hogy rámutasson hogy mennyire értéktelen törekvésének a célja. És akik az ilyen élményből tanulnak boldognak mondhatják magukat, mert lassan akaratuk iránya megváltozik, feladják a világot, hogy egykor a Szellembirodalmat elfoglalhassák. – De senki ne gondolja, hogy majd kompromisszumokat köt, senki ne gondolja, hogy a világnak büntetlenül hódolhat.

Halála után minden törekvése hatást gyakorol, és ha az a világnak szólt, akkor az neki szellemi halált okoz. Akkor földi nyereségért odaadta a Szellembirodalmat, és a világ halált hozott neki. Akkor ismételten annak a hatalmába adta magát aki a mélységben van, és a magasba vezető út ismét vég nélküli hosszú ideig tart majd.

                                                                                       Ámen

B.D. Nr. 1402                                                                                                           1940. 04. 30

Boldogok a szomorúak, mert vigasztalást nyernek.

Szomorúság az elhunyt miatt.

 

Az élők miatt, és ne azok után sírjatok, akiket az Úr elhívott mert eljött az idejük. Tehát bele kell törődnötök az isteni akaratba, és meg kell vigasztalódnotok az Úrban. Mert Isten a szeretet, és nem bánatot és szomorúságot küld hogy szenvedjetek, hanem a lelketek miatt küldi a dolgokat, hogy az kiérlelődjön.

Ezért ha elvesztetek egy embert, aki kedves és drága volt nektek, fájdalmatokat csökkenti, ha Jézus szenvedésére és kereszthalálára gondoltok. Ti is vállatokra veszitek a szenvedést, ha az Úr miatt hordjátok…Az Úr az emberiség miatt hordozta a keresztet, de ti azért hordozzátok akit szerettek, ha megadással és az Úr iránti szeretetből hordozzátok.

Azért ne panaszkodjatok, és ne hívjátok a lelket vissza a Földre ha már elhagyta, mert ütött neki a szabadulás órája, és leesett róla a földi élet nehézsége. Legyen vigasztalásotokra Isten végtelen szeretete, és hogy ez a szeretet lezárta az életet amikor eljött az ideje, hogy magához hívja Országába.

A földi út nem volt könnyű, most a lélek elvált a földtől, és nektek nem szabad szomorkodnotok, mivel a földi életet becserélte egy békés életre az Örökkévalóságban.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr. 470                                                                                                              1938. 06. 17.

Halál az Úrban….Szomorúság … Szegény lelkek … Ima

Boldog halál, ha valaki elalszik az Úrban és felébred a világossággal telített túlvilágon. Ami ki van osztva rátok az életben, az sokkal könnyebben elviselhető, ha azt az örökkévalóságra való tekintettel fogadjátok el, mert ekkor mintegy ezért éltek … és azt ti is tudjátok, hogy rövid időn belül minden szenvedésnek vége van ha azt az örökkévalósághoz méritek … de ti ennek a szenvedésnek a termését majd élvezhetitek. Ezért mindig szolgáljon vigasztalásotokra, hogy a halálotok boldog halál lehet, és még ennél is boldogabb a Mennyei Birodalomba való bemeneteletek.

Temessétek el halottaitokat és sírjatok értük; de ennek a napnak a belső öröm napjának kellene lennie számotokra, ha meggondoljátok, hogy a lélek ezt a földi életet csak egy sokkal szebb élettel cserélte el, hogy az ember lesöpört magáról minden szenvedést, és most megszabadulva minden nehézség nélkül egy új életet kezd, ami szépségben és boldogságban felülmúl minden földit…

Miért akartok hát szomorkodni ?

Ezért küzdjetek ki a magatok számára már itt a Földön egy ilyen szép és boldog sorsot a túlvilágon, ami azt jelenti, hogy megpróbáltok eloldódni mindentől ami a világhoz bilincsel, így könnyen el tudtok majd válni a Földtől… De aki túlságosan is nagyon szereti a Földet, az nehezen válik meg tőle… nem akar a világ javaitól elválni, szíve még nagyon függ a földi dolgokon. Az ilyen ember odaát sem talál neki készített helyet, ahol a földi jólétet folytathatná. Földi életében elhanyagolta a felkészülést az Örökkévalóságra, és most hosszú ideig kell szolgálnia, mielőtt a túlvilági boldogságra méltó lesz. És most jogában áll hogy szomorkodjon a lelkéért… de nem azért mert elvált a Földtől, hanem azért, mert a lelke mondhatatlanul kínlódik, hogy részesülhessen mindabban amit a Földön kellett volna megszereznie.

Imádkozzatok ezekért a lelkekért … adjatok nekik erőt az ima által amire oly sürgős szükségük lenne. Aki őszintén szereti az ilyen lelket, ezzel a szeretettel meg tudja menteni, mert a szeretet megállás nélkül tevékeny a szegény lelkekért, akik nem ismerték fel igazán életüket, és most szenvedniük kell, amíg meg nem szabadulnak vétküktől.

Az Úr gondoskodása megállás nélkül a tietek, ezért hagyjátok azokon érvényesülni a magatok gondoskodását, akik szívből hálásak minden segítségért... Gondoljatok arra, hogy azok is tévelygők voltak, akik most a helyes útra vezetve küzdenek és harcolnak, hogy végre eljussanak a Világosság Országába.

Ám ti, akik még a Földön vándoroltok, használjátok ki ezeket időnként, és vágyódjatok mindig az Úr után, hogy ne kelljen megízlelni a halált, hanem majd az Örökkévalóságban éljetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr. 1003                                                                                                            1939. 07. 12.

Figyelmeztetés önlegyőzésre … szelídségre és … békességre

„Boldogok a szelídek, mert övék lesz a Föld.”

 

Tanuljátok fegyelmezni magatokat, váljatok szelíddé, türelmessé, és békességessé, mert a végidőt próbaidőnek adtam, hogy alatta kiérlelődjetek, és formáljátok, képezzétek magatokat lelketek hasznára. Aligha teljesítitek a földi feladatot, ha nem erre törekedtek elsősorban, mert lelketek minden hátránya lelketek fegyelmezetlenségéből származik. Ezért vegyétek figyelembe amit az Úr közöl nektek :

Ti, Földön élő gyermekeim legyetek szorgalmasak abban, hogy szeretetben találkozzatok egymással … Magatok választottátok a földi tartózkodást annak ismeretében, hogy miben van hiányotok. A gyengeség és hiba leküzdésére sok alkalmatok van, de jóakaratnak is kell lenni bennetek, hogy a nyújtott lehetőségeket felhasználjátok, és hibáitokat legyőzzétek, valamint az állandó önlegyőzésben megerősödjetek.

Gondoljátok meg gyermekeim, micsoda türelemmel kell újból és újból elnézni gyengeségeiteket, és szeretetem mégsem lesz kevesebb irántatok. …Gondoljátok meg, mennyivel több okom lenne nekem hogy türelmetlen legyek, és én mégis a legmesszebbmenő türelemmel és igalommal szorítom újra a szívemre gyermekeimet, és ha hibáztak, szeretettel megbocsátok . Gondoljátok meg, hogy földi vándorlásom túlméretezett türelmet követelt a bűnös emberiség iránt, és ők mégsem ismerték fel szeretetemet, és mindazt, amit értük tettem hálátlansággal fizették meg, és a végén mondhatatlan szenvedésnek tettek ki. Mennyire megaláztak, és kigondoltak mindenféle kínzást, majd minden vétek nélkül kiszolgáltattak a kereszthalálnak.

Magam ezt a keserű jogtalanságot türelmesen a vállaimra vettem, és mégsem vontam meg irgalmamat azoktól, akik ilyen szenvedést okoztak …

Mennyei Atyámtól bűneik bocsánatát kértem, és nem fordultam el az emberiségtől, hanem szeretettel és türelemmel igyekeztem megnyerni őket, hogy ezáltal megváltást vihessek nekik.

Ezért a Földön gyakoroljátok ti is az önlegyőzés erényét, az egyik éljen a másikért, és csak azon fáradozzatok, hogy kölcsönösen enyhítsétek egymás szenvedéseit. Ezzel váltok tökéletessé, így nem töltitek hiába a Földön időtöket.

Ajánljátok fel minden gondotokat és fájdalmatokat nekem, ezáltal szelíddé váltok mint a galambok ; türelemben és szeretetben értsétek meg kölcsönösen egymást, és belső béke vonul be a szívetekbe, és én mellétek állok ha olyan veszély fenyegetne, hogy elvesznétek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr. 1910                                                                                                            1941. 05. 10.

Szelídség és türelem … az emberekre gyakorolt hatás

Hogy az ember szelídségre és türelemre nevelje magát, képzelje maga elé annak az embertársának a lelkét, aki az ember fordított akarata következtében mindenféle szükségbe jutott; és most legyen kész rá, hogy segítsen rajta.

Képzeljétek el azt is, hogy a lélek ilyenkor mindig fogságban van. Ilyenkor segítő együttérzéssel álltok hozzá ehhez az emberhez, és teljes szeretettel és türelemmel próbáltok rá hatni, hogy akaratát a bilincsek lazítására indítsátok, tehát hogy nagyobb szabadságot adjatok neki.

A türelmetlenség és heves kirohanás csak erősíti a fordított akaratot, és a lélek mindig nagyobb szükségbe jut. Mert a jó és szeretetteljes hozzáállás jó indíttatást ad az embertársnak, és csak ezzel lehet segíteni a lélek szükséghelyzetén. A lélek megköszöni mindenkinek a bilincsei lazításához a segítséget, mert egyre könnyebb lesz most már az akaratot jóra bíztatni, míg a lélek körüli burok megvastagszik mihelyt az embertárs szeretetlenséggel találkozik, és az csak konokságot és szintén szeretetlenséget hoz létre.

Amint a lélek kötöttsége könnyű lazulását érzi, csökken a jóval szembeni ellenállása. Mert ez a kötöttség, ez a bilincs az, ami az ellenfél ereje, amit a jóra való akarattal lehet gyöngíteni. Ha az ember most szeretetet és türelmet kap, akarata is a jó felé fordul, mert minden jól esik neki amit a szeretet hoz, de ezt a szeretetet fel is kell ismernie, mint ilyent.

A heveskedés és türelmetlenség sohasem a szeretet megnyilvánulása, tehát az embertársnál is izgatott állapotot okoz. Ez nagy szükségállapotot hoz létre. De nektek adva van a lehetőség hogy ezt megszüntessétek, és lényeteken keresztül szeretetet, jóságot, türelmet és szelídséget, tehát lágy indíttatásokat tudtok kioldani belőle, és ennek következtében hozzájárultok ahhoz, hogy a lélek kiszabaduljon a gonosz kötöttségéből.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 2879                                                                                                           1943. 09. 12.

Türelem és alázat

A legnagyobb türelmet és alázatot követeli az, hogy valaki elnyerje szeretetemet és kegyelmemet, hogy magam taníthassam … hogy szívében szavaimat meghallhassa.

Az emberek legyenek türelmesek és alázatosak ha a Földön értem akarnak tevékenykedni. Azzal mutatják meg hozzám való szeretetüket ha embertársaik iránt szeretettel vannak, és nem nézik le őket gőgösen, mivel ők szintén az én teremtményeim. Csak ekkor tudok munkálkodni általuk, mert magam is fölöttébb türelmes vagyok, és mert én is a legmélyebb alázatban tettem meg a földi utat, amelyen nektek követnetek kell. Tehát hozzám hasonlóan türelmesek legyetek, és szívetekben alázattal lépjetek hozzájuk. Mintegy meg kell szereznetek szeretetüket, hogy megnyerjétek őket magatoknak. Barátaitoknak kell tekintenetek őket akiket megtévesztettek, és ezért ahol lehet nagy türelemmel tanítsátok őket. Emellett maradjatok meg alázatban, és amíg tévedésben vannak, nehogy gőgős legyen a szívetek.

De ne feledkezzetek meg róla, hogy az igazságért léptek fel. Amint az igazságot egyszer felismertétek és tőlem közvetlenül elfogadtátok, tartsatok ki mellette, és ellene való beszéddel ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni. Szeretetemre kell gondolnotok, hogy embertársatoknak azt próbáljátok meg közvetíteni amit lelke számára üdvösnek tartotok, mert akkor ti is szeretetet gyakoroltok. Ha így hűségesek maradtok meggyőződésetekhez, és nem hajoltok meg a tévedés előtt, ennek ellenére is szívetekben megmaradtatok az alázatban.

Azért hogy az odaadásotokat próbára tegye, senki sem követelheti a meggyőződéseteket … senki sem vitathatja el türelmeteket, ha az igazságot újból és újból érvényre juttatjátok. De ahol nem fogadják el az igazságot, ahol túl nagy a szellemi ellenállás, ott ne akarjátok kikényszeríteni … Az igazságnak önmagáért kell beszélnie – és az igazság beszél is önmagáért, amint az ember az igazság utáni komoly vággyal vizsgálódik.

Ezért szükséges a szív mély alázata, a teremtmény mély meghajlása a Teremtő előtt, a támogatásáért való ima, - és ez újból az alázatot igazolja. Ekkor őt is megragadja a kegyelem, és felismeri … hogy Isten kegyelmeit az alázatosoknak adja, és csak az alázatos ember jut el az igazsághoz. Ám az igazság kötelességévé teszi, hogy megvédje. Az irántam való alázat nem lesz azzal megsértve, ha az igazsághordozó nem hajlik meg az embertárs előtt, aki tévedésben él. Megállás nélkül gyakoroljátok a türelmet, és mindig földi utamat állítsátok magatok elé, amelyet állandóan végtelen türelemmel és igen nagy szeretettel jártam. Legyetek szelídek és türelmesek, így mindenkinél eredményt értek el, azoknál is, akik kezdetben ellenálltak.

Mert a szelídség és türelem a szeretet jele, és a szeretet, az erő. A szeretet legyőz minden ellenállást, mert nincs hatalom ami ellenállhatna neki.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 3808                                                                                                          1946. 06. 22.

Lakások az Atyai Házban … Örök Haza …

Atyám házába akarlak vezetni benneteket. Mivel ilyen ígéretet adtam, boldogok lehettek abban a tudatban, hogy egykor, mint Isten gyermekei az örökélet boldogságait élvezhetitek, mert szavam igazság, és ígéretem beteljesül, ha teljesítitek akaratomat.

Számotokra akkor vége lesz minden szükségnek, elmúlik minden földi gondotok, és ti a szellem szabadságában, minden földi anyagtól mentesen tartózkodhattok azokon a csodálatos tájakon, melyek az üdvözült szellemeké.

A Földön még nem tudjátok felfogni azt a boldogságot, ami abban a birodalomban a lelkeké ; és mégis adjatok hitelt szavaimnak és éljetek úgy, hogy az Atya mennyei lakásai a tiétek legyenek a földi halál után … azok a lakások, amelyeket az Atya szeretete az övéinek készített, és amelyek valóban azoknak a tartózkodási helye lesz akik az enyémek lettek akaratuk és a szeretetben való élésük által.

Akkor meg miért aggódtok amiatt, hogy testetek jól érzi e magát, amikor tudjátok, hogy a földi élet csak rövid átmenet az igazi, az örökkévalóságbeli élethez ?

A földi életet használjátok csak lelketek alakítására, és túlvilági sorsotok összehasonlíthatatlanul boldog lesz, mert mindent megkaptok amit a szívetek kíván. De törekedjetek arra, nehogy a szív kívánsága a testre irányuljon, mert a test elmúlik, de ami megmarad, az a szellemi érték, erre viszont teljes szívvel vágyódjatok.

Ekkor lelketek csodaszép tájon lehet, olyan teremtésekben mozog majd, amilyenről a Földön sejtelme sem lehetett. Itt lesz hazájában a lélek, itt, az Atyai Házban ; ahol az Atya közelsége és mindent megadó szeretete növeli a végtelenségig a lélek boldogságát.

Mert gyermekeim a Földön, igen nagy a szeretetem irántatok, amiért is mindenkinek aki szabad akaratból visszatér hozzám, boldog életet készítek. Mert házamban sok lakás van, és mind tirátok vár hogy birtokba vegyétek, és lássátok dicsőségemet amit számotokra készítettem.

Éljetek szeretetben a Földön, és a Szellembirodalomban tietek lesz szeretetem … Forduljatok szeretettel embertársaitokhoz szellemben vagy testi dolgokban, amire szüksége van, és hasonló mértékben fordul felétek szeretetem, mert ahogyan ti mértek, Birodalmamban nektek is úgy mérnek.

Higgyetek ígéretemben, és a rövid földi élet ami még osztályrészetek, minden szükség ellenére elviselhető lesz, mert amit el is vesztetek a Földön, Birodalmamban ezerszeresen visszakapjátok; mert ha szabad akaratból adtátok oda, akkor eloldódtatok az anyagtól, hogy szellemi javakat kapjatok cserébe.

Mert a földi szükség ideje rövid, de örökké tart az élet az Örökkévalóságban, és Atyám Háza boldogságainak sohasem lesz vége.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 1869                                                                                                            1941. 03. 30.

Igazságérzet … az embertárs elítélése

„ Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot mert majd eltelnek vele ”

 

Az igazságérzetnek benne kell lenni az emberben, különben nem tudna ítéletet mondani egy szeretetlennek tűnő cselekedetről. Aki annyira minden fölött állónak érzi magát, hogy nem tűr semmi ellentmondást, mert tévedhetetlennek hiszi magát, az soha nem fog helyesen gondolkodni, mivel az emberek számára nem adja meg ugyanazt a jogot mint magának.

Az emberek ítélkezésében nagy különbségek vannak. Aki szigorú kritikának veti alá magát és tetteit, az állandóan másoknál is a helyes megítélésre is törekszik. De aki csak az embertársánál keresi a hibákat, és magát hibától mentesnek hiszi, az mindenfajta cselekvést csak a saját szemszögéből néz, tehát az ítélete hamis.

Minden ember tévedhet … De ha megismeri önmagát, akkor tud is küzdeni a saját hibái ellen, tehát nemesedik … De aki egy hibáját sem ismeri fel, az nem is törekszik a tökéletességre. Amikor szeretetlenül cselekszik, az nem tudatos benne, nem ad számot magának róla, és képtelen is tettei helyes megítélésére. Hiányzik az igazságérzete, a saját eljárását mindig helyesnek tartja, de embertársát csekélyebb hibáért is elmarasztalja. Az ember legyen vele tisztában, nincs joga addig szemrehányást tenni embertársának a helytelen cselekvése miatt, míg maga nem áll egy erkölcsileg magas fokon. Gondoljon mindig a saját hiányosságaira, amikor embertársa fölött akar pálcát törni.

De akiben van igazságérzet, nem is fog mások fölött olyan hamar ítélkezni, mert megpróbálja magát ugyanabban a helyzetben elképzelni, és majd megérti a másik gyengeségét.

De hogy ezt meg tudja tenni, valóban őszintének kell lennie, és úgy kell látnia a dolgokat, amilyenek … nem szabad magát túl magasra értékelni, embertársát pedig túl alacsonyra, mert akkor saját hibáját más mértékkel méri mint a másik emberét, és ez kizár minden igaz gondolkodást és ítélethozatalt.

Ily módon rendkívüli értékkel bír az a tulajdonság, ha valaki önmagával szemben is szigorúan ítélkezik, mert az ember ekkor hűséges önmagához, és önszeretet által nem cselekszik jogtalanul, ha elítéli a másik cselekvési módját, és vele szemben magát igazságosabbnak érzi.

És az ember szemlélje először így magát és tetteit, mielőtt embertársát kritizálja és megjátssza magát, mint annak bírája.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 5432                                                                                                          1952. 07. 08.

Helyes gondolkodás és cselekvés … ellenségszeretet

Helyesen kell gondolkodni és cselekedni. Ehhez hozzátartozik hogy minden embert szerettek, hogy senkit sem zártok ki szeretetetekből, mert mindenki az én gyermekem, akik csak legyenek szeretettel egymás iránt. Tehát nem szabad egyik embertől sem megvonni a szeretetet, míg a másikat megajándékozzátok vele. Ne ítélkezzetek ha egyik testvéretek hibázott, az ítélkezést adjátok át nekem, aki valóban igazságos bíró vagyok. Bár számotokra nehéz egyforma szeretetet érezni minden ember iránt, de képzeljétek el, hogy mindnyájatoknak egy Atyja van, képzeljétek el, hogy mindnyájatokat annak a szeretete teremtett, hogy valamennyi teremtménye mindig és örökké az ő szeretetéhez tartozik akkor is, ha elfordulnak tőle.

Ha megragad benneteket az ő szeretete, szerető gondoskodása, és magatokat állandóan e szerető gondoskodás alatt lévőnek érzitek, akkor Atyátok szeretetét ti sem csorbíthatjátok, de ezt tennétek ha szeretetlenül tesztek és gondolkodtok embertársaitokról, aki szintén az én gyermekeim, és én szeretem őket.

Azokban is lélek lakik, akikről azt hiszitek hogy nem tudnátok őket szeretni, pedig gyakran igen nagy irgalomra szorulnak, mert a legnagyobb szellemi szükségben vannak … épp azáltal, mert az ember nem jó, ezért is nem ébreszt szeretetet bennetek.

De ha egy lelket a maga szükséghelyzetében látnátok, ha csak egy szikra szeretet is van bennetek, a legmélyebb irgalommal akarnátok neki segíteni, és nem találnátok nyugalomra többé, míg a lélek szükségét nem csökkentettétek.

Ekkor csak a lelket látnátok, és az ember mint olyan, már nem adna lenézésre okot, hanem melléállnátok, mint egy teljesen vaknak, és elfelejtenétek mindent amit egyszer ellenetek vétett. Mindig csak az ember lelkére gondoljatok, ha nem tud bennetek szeretetet ébreszteni … A lélek kínjai elképzelhetetlenek, és engem sajnálatra indít minden lélek, és szeretnék nekik segíteni.

Ám a szabad akaratot nem érinthetem, hagynom kell hogy menjen a maga útján. De ti adhattok neki szeretetet, és ezzel gyakran hatni tudtok rá oly módon, hogy annak is felgyullad a szeretete, és ezáltal csökken nagy szellemi szüksége.

Tehát ti segíteni tudtok ott, ahol én bizonyos mértékben tehetetlen vagyok, nehogy az ember szabad akaratát veszélyeztessem. Helyesen akkor gondolkodtok, mikor a bűnben még megkötött embert felemelitek arra a lépcsőfokra amelyen álltok, mert kegyelmem nektek is segített amikor még gyengék voltatok, és kegyelmem azokon is segíteni akar, akik még lent vannak, ám ellenfelem még kötve tartja őket.

Segítsétek leoldani a láncaikat, és nekem, örök Atyátoknak hozzátok vissza szeretetben a gyermekeket, akik eltévedtek, és segítsétek feljutni őket arra a fokra amelyen magatok is vagytok, szeretetem és kegyelmem által.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 7326                                                                                                          1959. 04. 05.

Igazságosság

Aki igazságos, az Birodalmamban is igazságosságot tapasztal. Mert aki a Földön igazságosan gondolkodik és cselekszik, az a maga számára is olyan ítéletet vár tőlem, ami teljesen kielégíti.

Minden ember adjon teljes igazságosságot embertársának, ez azt jelenti, hogy bánjon vele mint testvérével, akivel megoszt mindent amit az Atya neki adott. Gondoskodjon igazságosan róla, úgy, ahogyan az Atya azt felfogja, mert Ő egyformán szereti minden gyermekét, és soha nem helyezi egyiket sem a másik elé. Ez különösen a szellemi javakra érvényes, amelyekre az embernek lelke kiérlelődéséhez van szüksége.

Az embertársak élvezzenek igazságosságot a földi dolgokban is, amennyiben egyik se kapjon túlzott előnyt, vagy ne legyen igazságtalan módon megkárosítva. Ám a földi lét alatt nem lehet elkerülni hogy a földi javakkal ne legyenek különféleképpen ellátva. Ugyanis örök Üdvösség Tervem alapja, hogy az egyes ember a maga különböző élethelyzete révén is a kölcsönös segélynyújtást gyakorolja, mert a szabad akaratú adakozás-és segítségnyújtás munkája az önzetlen felebaráti szeretet munkája, amit a Földön a saját tökéletesedés miatt gyakorolni kell.

Az embertárs felé nyújtott szellemi segítségnyújtás a még mélyebb hozzá való szeretet jele, aminek célja, hogy mindenki legyen visszavezetve az Atyához, és találja meg mindenki a hozzám vezető utat. Ezért tekintse minden ember testvérének a másikat, akinek ugyanolyan joga van hogy mint az Atya gyermekét elfogadják, és egy ember se higgye, hogy ilyen joga csak neki van.

Testvérét mindenki arra segítse, hogy szellemben kiérlelődjön … noha először az akaratának kell készenlétben lenni. Viszont ekkor az ember igazságosságot bizonyított embertársa felé, amikor először eszközt adott a kezébe, hogy eljusson a tökéletességre. Arról az ember maga felel, hogy a szeretet eme bizonyítékát hogyan használja fel, de a jogos bér biztos … én is hasonló módon gondoskodom, és annyit kap, amennyit maga kiosztott.

Ily módon az igazságosság a felebaráti szeretet tevékenysége, és álljon minden ember rendelkezésére, hogy amivel nem rendelkezik, de lelke üdvösségére szükséges, azt megkapja. Az az ember aki ezt megkapta és ennek örülhet, az igazságosan gondoljon testvéreire, akik nincsenek ugyanebben a helyzetben, és ő anyagban és szellemben vezesse hozzájuk amit tőlem is úgy vezettek hozzá. Nekem az igazságosságban örömem telik, és megáldok mindenkit, akinek gondolkodása és tette igaz – ahogyan azt a helyes felebaráti szeretet parancsolja.

Ezért gondoskodom róla, és megáldom azt az embert a Szellembirodalmamban is, mert az igazságosság Őslényemhez tartozik, amit ti emberek is tegyetek magatokévá. Az igazság a szeretet lényegéhez tartozik.

A Földön ti is alakítsátok újból igazzá magatokat, olyan erény ez, ami már a kezdetben is a sajátotok volt, és most újból azzá kell válnotok, ha tökéletesen akartok visszatérni hozzám az Atyai Házba.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 8786                                                                                                           1964. 03. 21.

Ahogy ti mértek másnak, majd nektek is úgy mérnek

Akármilyen lehetetlennek tűnik, szokatlan módon tevékenykedek rajtatok amikor eljön annak az ideje, mert nekem semmi sem lehetetlen … Csak emeljétek szeretetetek fokát, éljetek akaratom szerint, fogadjátok el felebarátotokat a maga szükségében, és általa bizonyítsátok be nekem hogy szerettek, hogy a felebarátban testvért láttok aki egykor kiindult tőlem, hogy boldogságot szerezzen.

Higgyétek el, a szeretet elegendő a legnagyobb csoda végbevitelére, hogy olyan dolgok történjenek, amit emberileg lehetetlennek tartotok. Ám én a szeretet, bölcsesség és hatalom Istene vagyok … mindent megtehetek, és csak szeretetem és bölcsességem határozza meg, hogy mikor nyilvánuljon meg hatalmam. És ti valóban meghatározhatjátok akaratotokkal és szeretetetekkel az én akaratomat és szeretetemet, kényszeríthettek, amit fölöttébb szívesen megengedek, mert a szeretet sohasem terhes, hanem mindig csak boldogító.

Amikor szeretetet ajándékoztok nekem, akkor az én szeretetem is úgy nyilvánul meg felétek, hogy az boldoggá tesz benneteket.

Az embereknek a legkülönfélébb feladatot adom, tudom milyen módon és hogyan tud minden ember segíteni, azt is tudom, segítőkész-e és mikor, és elvezetem hozzá az embereket, akiket segítőkészségével boldoggá tehet, akiknek azt tudja adni amire szükségük van, legyen az földi, vagy szellemi érték … A földi érték kiosztásával állandóan a hozzám való szeretetet bizonyítjátok, mert amit a legkisebb testvéreteknek tesztek, azt nekem teszitek. Ezzel azt is bizonyítjátok, hogy legyőztétek már az anyagot, és szellemben is fölfelé léptek. Ha pedig szellemi értéket adtok, úgy az is az én tevékenységem, mert olyan embereket vezetek hozzátok akikről szellemben kell gondoskodni, akik éheznek és szomjaznak a lelkükben, és sürgős segítségre várnak lelkük megerősödéséhez és egészségessé válásához. Ezt a segítőkészséget különösképpen megjutalmazom, mert ez olyan szellemi érték kiosztását jelenti, ami magát az életet jelenti a léleknek. Aki így szolgál nekem – amennyiben továbbadja amit tőlem kap – akinek szívén fekszik a felebarát lelkének üdvössége – az egészen biztos lehet hogy támogatom, mert a szeretet olyan munkáját végzi, amit annál is magasabbra kell értékelni, mert előtte neki magának is hozzám és felebarátjához kell bensőséges szeretettel kapcsolódnia, hogy azokhoz a szellemi értékekhez juthasson, amiket ismét kioszt. És én állandóan mint szerető Atya ismertetem fel magamat, vezetem a Földön és megáldom minden útját … Teljesül ígéretem, hogy szokatlanul tevékenykedem, amikor eljön az ideje.

Minden ember a felebarátotok aki anyagi vagy szellemi szükségben van, és adjátok nekik azt, amire szükségük van. A segíteni akarás legyen bennetek komoly akarat, és valóban, akkor állandóan olyan dolgokat kaptok, amiket ismét ki kell osztanotok, akár anyagi, akár szellemi formában. Azért ne spóroljatok, hanem tele kézzel adjatok, mert ahogyan ti mértek, úgy mérnek vissza nektek is.

Amit szeretetből adtok, azt ezerszeresen fizetik vissza, mindig a titeket hajtó szeretet fokának megfelelően.

Ezért ne aggódjatok, mert én gondoskodom rólatok. Mindig csak magatokon dolgozzatok, hogy a kísértéseknek ellen tudjatok állni, nehogy veszélyeztessétek érettségetek fokát. Ne essetek szeretetlenségbe, így majd szeretetemet is mindig megtapasztalhatjátok olyan mértékben, hogy érzitek jelenlétemet és boldogok lesztek … Szeretlek benneteket, és mindenható vagyok … tehát boldoggá akarlak és boldoggá is tudlak tenni. Bölcsességem ismeri csak föl mikor van itt az ideje, hogy szokatlan módon legyek tevékeny rajtatok, hogy nyilvánvaló módon tapasztaljátok meg szeretetemet, és én megszabadíthassalak a test és lélek minden szükségéből.

Mert az én segítő akaratom messzemenően nagyobb mint a tiétek, és kegyelmem adományai amit kimérek, szintén mérhetetlenek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 3460                                                                                                          1945. 03. 09.

Boldogok akik irgalmasságot gyakorolnak

„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak”

 

Boldogok akik irgalmasságot gyakorolnak, akik szükség és szorongattatás esetén segítenek felebarátjuknak. Kegyelmem láthatóan észlelhető rajtuk, mert parancsomat teljesítik, szeretnek engem, és felebarátjuknak, az én teremtményemnek szeretetet adnak.

Aki tehetetlen és elhagyatott, az a szeretetet, amit kap, hálával fogadja, és viszontszeretetet ébreszt benne. Hogy a viszontszeretet mit jelent, a Földön még nem tudjátok lemérni. A szeretet minden szikrája az ellenféltől való szabadulást jelenti, egy változást, ami elindítja a hozzám való visszatérést, mert az csak a szeretetben mehet végbe.

Az ember minden földi és szellemi szükségállapotban jólesően érzi a szerető segítséget. A szeretet mint erő tevékenykedik, hiszen tőlem, az örök Szeretetből indul, és csak életet ébresztően tud hatni. A segítségnyújtás jó gondolatokat és jó érzéseket szül, a felebarát lelkét megérinti, és hasonló cselekedetekre ösztönzi. Minden szeretetből induló tevékenység az ellenféltől való távolodást, tehát a tőlem való távolság csökkentését jelenti. Az irgalmasság tetteinek a gyakorlását megköveteli az, hogy ahol beteg a test és a lélek, ahol a testi szenvedések a lelki szükség eredményei, hogy ott az emberek elgondolkodjanak, és időben megtalálják hozzám az utat. Ezt az utat mutatjátok meg nekik ti, amikor irgalmasságot gyakoroltok velük, amikor önzetlen felebaráti szeretetben felegyenesítitek embertársatokat testben és lélekben a jócselekedetekkel, vigasztaló bátorítással és szeretetteljes gondoskodással.

Ekkor a test és a lélek gyógyul, a lélek érzi a szeretet erejét, erős és engedelmes lesz, hogy hozzám törekedjen. A szeretet viszontszeretetet ébreszt, és ahol a szeretetszikra lángra lobban, ott már magam is dolgozhatok, mert mindenhol ott lehetek, ahol szeretet van. És ahol én vagyok, ott a szeretetetek fokának mértékében már nem olyan nagy a szükség. Ezért igyekezzetek, hogy szeretettel viszontszeretetet ébresszetek, és az irgalmasság cselekedeteivel megváltsátok a lelkeket.

A lelkek megváltása szerencsés sorsot eredményez a túlvilágon, ahol állandóan csak a szeretetet értékelik, és a lelkek örökké hálásak, hogy a helyes útra vittétek őket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 1032                                                                                                           1939. 07. 31.

Irgalom … betegek és gyengék

Fogadjátok el a betegeket és a gyengéket, gondoljatok arra hogy szenvedniük kell, és szükségük van segítségetekre. Gyakoroljatok irgalmasságot és gondoljatok állandóan ezekre a szegényekre, akiknek testi szenvedésük elviselhetetlenné teszi a földi életet. Próbáljátok enyhíteni ezt a szenvedést, áldozzatok rá minden időt, hogy segíthessetek. Ez Istennek tetsző cselekedet, és mert mindannyian Isten gyermekei vagytok, az egyik gondoskodjon a másikról, és ne engedjetek szeretetlenséget vagy közömbösséget létrejönni magatokban a másik szenvedése iránt.

Milyen gyakran elmennek az emberek a betegek és gyöngék mellett anélkül, hogy egy bíztató szót mondanának, és mennyire nyomasztja ez a szenvedőt. Ebben az állapotban tehetetlenek, és hálásak minden szóért, amit nekik a szeretet ad. Hányszor kell nélkülözniük, mert nem jut hozzájuk szeretetteljes szó. Magányosak, és lelkük mély szomorúságba merül, mert éheznek a szeretetre. És az Úr irgalmasságra tanít … és örök boldogságot ígér, mert az irgalom szeretetet feltételez, és csak a szeretetből induló tett hoz a léleknek megváltást. Az irgalmasság a legtisztább felebaráti szeretet, mert segítséget akar adni, és nem vár viszonzásra.

Az ember lehet beteg testben és lelkében is … és mindig kimondhatatlanul értékes dolog, ha segítséget adtok neki … a testben gyengét vigasztaló szavakkal, és a lélekben beteget és gyengét irgalmas felebaráti szeretettel kell ellátni, a helyes gyógyító szerek nyújtásával.

Mert a test szenvedésének egyszer vége lesz, de a lélek szenvedésének nem lesz vége, ha a tevékeny felebaráti szeretet nem tesz eleget, és nem hoz segítséget szükségében.

Aki irgalmasságot gyakorol, elmondhatatlanul nagy áldást hoz, mert a földi gyermek ezt szellemben és testben is érzi. Akiről így gondoskodnak az megkönnyebbül, és a szellemi erő által amit minden szeretetből induló tett kisugároz, tekintetét a magasba irányítja, ezért a beteg és gyönge emberen a szeretet és irgalom duplán áldásos hatású.

A beteg és gyenge testi állapotát feljavítja, egyúttal nagyon hasznos a lelki állapotának is, ezért ne felejtsetek el nekik segítséget és szeretetteljes együttérzést ajándékozni; így testileg és szellemileg felbátorodnak és szenvedésük ideje így a szellemi érlelődés idejévé lesz … és az Úr megáldja, akik tele irgalommal hajolnak szenvedő embertársukhoz.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 4697                                                                                                          1949. 07. 25.

Segítség a tévelygő lelkeken …-   A legnagyobb szeretet és irgalmasság munkája

Sokfajta áldásban részesültök, amikor a tévelygő lelkekért fáradoztok, akik nem találják meg a helyes utat, mert szellemben vakok. A felebaráti szeretet és irgalom munkája ha világosságot adtok nekik, ha a helyes útra vezetitek és ezzel lehetővé teszitek, hogy célhoz érjenek. Ez jelentős az örökkévalóság számára, ezért magasra értékelem én, aki szeretem teremtményeimet, és általatok akarok nekik menekülést hozni.

Bár a szeretet munkája az is, ha testi mivoltában álltok a felebarát mellé, és én azt megjutalmazom. Viszont amikor egy lelket olyan állapotba helyeztek hogy helyzetét felismeri, és ezt követően megváltozik, tehát a helyes útra lép, ami az én Birodalmamba vezet, ez az egyedüli törekvésre méltó cél, és messzemenően nagyobb szolgálat; mert egyúttal a legmélyebb hit bizonyítéka, amikor egy ember közli ismereteit a másikkal amely csak szellemi, tehát nem bizonyítható módon szerezte. Ehhez járul, hogy egy ilyen szeretet – tett kihat az egész Örökkévalóságra.

Ezért ha elgondoljátok, hogy fáradozásaitokkal egy tudatlan embernek világosságot adtok, az lelkét világossággal telített állapotba helyezi amit már sohasem veszít el, úgy számotokra ez a tudat már a legnagyobb jutalom, mert a léleknek mondhatatlanul sok szenvedést megtakarított, viszont a túlvilágon ez lett volna a sorsa, ha sötét állapotban ment volna oda.

Világosságot vinni egy embernek a legnagyobb szeretet cselekedet, mert őszinte és igaz felebaráti szereteten alapul.

Gyakori, hogy a tévelygő lélekért való fáradozás látszólag eredménytelen, ám amit a lélek egyszer elfogadott, az újból napvilágra kerül nagy földi szükségben, és akkor még mindig lehetséges, hogy az ember ahhoz tartja magát. Ez mindig a ti szolgálatotok volt és marad, mert az egyszer már megmentett lélek örökké hálás a megmentőjének amikor már a világosságban áll, és felismerte, hogy általa, az ő segítségével milyen sorstól menekült meg.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr : 5943                                                                                                          1954. 04. 27.

Irgalmasság

Gyakoroljatok irgalmasságot, és állandóan arra gondoljatok, hogy az én irgalmam nélkül mindörökre elvesztek. Az irgalom alapja a szeretet, ami a fájdalmat nem tűri, és ezért segíteni akar. Ha az ember irgalmat érez felebarátja iránt, akkor szeretetet is érez, különben nem érintené a sorsa.

Az irgalom, a szeretetnek egy másik formája … mert a szeretet boldoggá akar tenni, míg az irgalom először a szenvedést akarja elfordítani. Az embertárs szenvedése minden érzékeny emberben irgalmat vált ki, mintegy együtt érez vele, az a legbensőjéig érinti, és ezért kész, hogy segítsen.

Szeretetet minden kézzelfogható szükséghelyzet nélkül is lehet gyakorolni, az ember teljes önzetlenséggel adhat, és a másikat boldoggá teheti.

De egy hidegebb szívű embert is megragadhatja embertársa szükségállapota, és ekkor lép elő az irgalom, az emberben megsokszorozódik a szeretet, a másik nyomorúsága szeretet- tettre indítja, és az irgalom műve meghozza az én irgalmamat is annak, aki szükségben van. Látom összes bűnötöket és gyengeségeteket, és ez az állapot könyörületre indít, még ha magatok vagytok is hibásak benne …Ezért irgalmatok szóljon azoknak, akik saját hibából jutottak idáig. Az irgalom ne lépjen föl bírói módon, érvényesüljön méltatlanokon is, mert az embertárs szükségállapota valóban kiegyenlíti a hibáját, de ennek ellenére kincs, és irgalomra méltó.

Milyen sorsotok lenne, ha én nem lennék hozzátok irgalmas, és szeretetem által magát a nagy bűnötöket el nem törlöm … bár sorsotok jogos volt, mert szabad akarattal magatok választottátok. Láttam gyengeségeiteket, a szellemi mélypontot és a bilincseket, amelyeket ellenfelem rakott rátok. Láttam tehetetlenségeteket, hogy sohasem tudtok kiszabadulni saját erőből ezekből a bilincsekből. Ezért küldtem a Megváltót, Jézus Krisztust a Földre – akiben magam öltöttem testet – hogy küzdjön az ellen, aki a fogságában tartott benneteket.

Irgalmam nem tudott és nem is akart már tovább benneteket ellenfelem bilincseiben tartani. Tehát az irgalom a magatok bűnét nem vette figyelembe, hanem segített, hogy megszabaduljatok a bilincsektől. Úgy gyakoroljátok ti is az irgalmat, hogy segítséget adtok, (04.28-án) mert hajt benneteket a szeretet, hogy embertársatok szükséghelyzetének véget vessetek; legyetek irgalmasok azokhoz, akik vétkeztek, és tulajdonképpen eljátszották jogukat a ti segítségetekre.

Ne gondoljatok a vétkükre, de a nyomorukra igen … Az irgalmas szeretet igazolja, hogy szívetek még nem keményedett el, hogy mintegy együtt szenvedtek velük és testvériesen együtt éreztek a nyomorultakkal.

Tehát ne fordítsátok el szemeteket amikor nagy szükséghelyzetet láttok.

Gondoskodjatok szeretettel azokról, akik a mélységben vannak, vegyétek példának az én irgalmamat, mert az minden bűnösre érvényes, és az én Megváltó Művem véghezvitelét hozta létre … mert mindannyian bűnösök voltatok, de ezt az adósságot én magamra vettem, és a kereszten halállal fizettem érte.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 6025                                                                                                           1954. 08. 16.

Irgalmasság … Ne keményítsétek el szíveteket …

Amit akartok hogy az emberek megtegyék nektek, azt tegyétek meg ti is őnekik. Mindig éljétek bele magatokat a felebarát helyzetébe aki szükségben van, és arra gondoljatok, ti milyen hálásak lennétek, ha ebből a szükség-helyzetből kisegítenének, majd cselekedjetek ahogy erőtök engedi, és az helyes lesz szemeim előtt. De ha a testvér baja hidegen hagy, akkor szívetek már elkeményedett, és ekkor már nehéz lesz bejutni a Mennyországba, mert akkor szeretet nélkül vagytok, nem teljesítitek parancsaimat, és lelketek nem tud kiérlelődni … lényetek átalakulása nem halad, pedig földi léteteknek ez az oka és célja.

Az embertárs szükséghelyzetét maga is okozhatja, de ti ennek ellenére segítsetek, mert magatok is bűnbe eshettek, és általa szükségállapotba juthattok, és ti az én szeretetemet és irgalmamat igénybe veszitek, mert boldogtalannak érzitek magatokat.

Amikor szívetek elkeményedett, amikor részvétlenül elmentek egy ilyen szükséghelyzetben lévő ember mellett, akkor gondolatban helyezzétek magatokat hasonló helyzetbe … és a jég megolvad, az irgalom egy hulláma átmegy rajtatok, ha egyáltalán még képesek vagytok megváltozni. Mert tudnotok kell, hogy hasonló helyzetbe juthattok valamennyien; tudnotok kell hogy sorsotokat nem egyedül határozzátok meg, és ezért nem vagytok képesek semmit magatoktól elfordítani, amit én juttatok hozzátok nevelésetek céljából.

Ami ma felebarátodat érinti, az holnap már lehet hogy a saját sorsotok; és ha ekkor segítségre vártok, akkor ajándékozzátok meg vele ti is a felebarátot, és a javatokra tesztek vele. Ne gondolkodjatok öntelten, ne érezzétek fennköltnek magatokat, ne nézzétek le felebarátotokat, ha földi helyzetetek jobb, vagy sorsotokat látszólag jobban intézitek … mert akkor ez arra indít engem hogy hasonló helyzetbe juttassalak, hogy most érezzétek, amit az előbb nem akartatok megérteni.

Ne keményítsétek meg szíveteket, hanem engedjétek, hogy minden szükségállapot megérintsen, és nyújtsatok hozzá segítséget. Mert ha ti adtok, gazdagon kapjátok vissza, amit kiosztottatok. Ezenkívül megkapjátok a megajándékozott szívét is, és ez a legnagyobb nyereségetek, mert jó gondolatok követnek benneteket, szeretettel gondolnak rátok, és ezt lelketek az érlelődéséhez szükséges erőnek érzi.

Szavaimra mindig gondoljatok : „ Amit testvéretek közül a legkisebbnek tesztek,- nekem teszitek …” Ekkor könnyűvé lesz a szükség enyhítése. És ha így  Istent mindenek fölött szeretitek, nem fogtok kudarcot vallani a felebarát iránt sem … és így teljesítitek parancsaimat, és lelketek kiérlelődik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr :6352                                                                                                           1955. 09. 11.

Isten irgalmassága

Isten jóságát és irgalmasságát mindannyian megtapasztaljátok, mert szeretete végtelen és azt mind szükségben lévő teremtményeinek adja, habár azok még ellenállnak neki. Tulajdonképpen emiatt nem is volna joguk a szeretetére … és Isten irgalma ezért gondol rájuk. Mert Isten nem tud haragudni, hanem csak szeretni, megbocsátani, és segíteni.

Egy bűn sem akkora, hogy szeretete ne akarná megbocsátani, s csak az igazságosságának kell megtartani bizonyos rendet. Emiatt Isten nem tudja addig teremtményeit boldogítani, amíg azok ellenállnak. De mindent megtesz hogy ellenállásukat megtörje, hogy aztán teljesen odaadhassa magát.

Tehát Isten nem kárhoztat el senkit, akármekkora a bűneinek a terhe, hanem teljes szeretettel néz a bűnösre, és kegyelmet kegyelemre halmoz azért hogy megtérjen, és szabad akarattal forduljon hozzá, és teljes megbocsátásra találjon nála.

Mert Isten maga a szeretet, és a szeretet nem tud haragudni, hanem mindig csak a boldogítást keresi. Isten minden lélek irgalmas bírája, azaz mindig lehet tőle megbocsátást várni … mert szeretete végtelen. Csak amikor a lélek maga védekezik, akkor kiköveteli ezzel Isten igazságosságát … mert az az örök rend parancsa, hogy ami Isten szeretetének ellenáll, azzal azt hatástalanítja, és ekkor hiábavaló már minden irgalmasság.

Ezért Isten legnagyobb gondja mindig az ember akaratának megváltozása, amely megengedi hogy irgalmassága közbenyúlhasson, amikor egy lélek elbukott, és egyedül már nem tud felemelkedni. Ekkor segítséget tapasztal, amit bár nem érdemelt meg, de amit nem is utasít vissza … Ekkor kegyelemből üdvözülhet, mert az irgalmas szeretet lehajol a szerencsétlenhez.

De irgalmat csak az tud gyakorolni, aki tud annak határtalan nyomorúságáról, aki a mélységben szenved. Ezért az az ember is érezhet irgalmat, aki tud az elbukott sorsáról, akkor is, ha érzés szerint nem is tudja felmérni, így az elbukott szerencsétlensége benne is mély irgalmat ébreszthet.

Ha valaki irgalmas szeretettel az Istentől távoli lélekért könyörög, ha Istent hívja segítségért a szerencsétlen lelkekért, akkor irgalmas segélykérése megtöri a lelkekben az ellenállást, mert érzik a kérő szeretetét, és engedékenyek lesznek. Isten részéről az irgalmas szeretet magasan lesz értékelve, mert az a magasabb lelki érettség, az igazi szeretet jele, ami soha nem marad hatás nélkül.

Isten minden lélekhez irgalmas, és valóban, a mélységből már mindenki megváltott lenne, ha irgalmas szeretetét minden ember ellenállás nélkül elfogadná. De hatástalan lesz, amint ellenállást talál. Tehát nem Isten helyezte a szükségállapotokat és bajokat az emberre, hanem szabad akarattal az ember törekedett rá, és ez ellen Isten irgalma nem tehet mást, mint hogy mindig csak szelíd szeretettel hat a lény akaratára, hogy változzon meg, tegye szabaddá az utat az irgalmas szeretet számára, hogy az megragadhassa, és magasba húzhassa a lényt.

A megváltás minden munkája az irgalmasság műve, mert a bűnös maga készítette magának azt, amitől meg kell szabadítani. Az igazságosságnak büntetést kellene kiróni rá, ha előtte az irgalmasság nem nyilvánulna meg, és egy utolsó próbálkozást nem tenne, hogy megtörje ellenállását. Ellenállásnál azonban az irgalmasság nem tehet semmit … és az igazságosság az ellenállás mértékének megfelelően dolgozik.

Isten szeretetének soha nincs vége, és ez a szeretet minden szerencsétlent meg akar menteni. Irgalma újra-és újra a Földre hajlik, és összegyűjti azokat, akik engedik magukat megragadni. Túlságosan nagy szeretetének egy lény sem tud hosszan ellenállni, mert nagy az ereje, és ez alatt a szereteterő alatt egyszer a legkeményebb szív is szétolvad, szabad akaratból megadja magát, és mindörökké boldog lesz.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr :2046                                                                                                           1941. 08. 28.

Akik tiszta szívűek … igazság

„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent”

 

A szív tisztasága adja meg a biztosítékot, hogy az ember az igazságban van. Aki rosszat tesz, annak a gondolkodása is rossz. De aki azon fáradozik hogy Istenért megmaradjon tisztán, annak a gondolkodása is tiszta marad. A tiszta szívű ember állandóan undorodik attól, ami ellene van az isteninek, szíve mélyét kikutathatja, mert tekintetének semmi piszok nem állja az útját, éppúgy a bölcsesség is a tulajdona, mert nem talál akadályra.

Mindenki tiszta szívű lesz, aki Istennel él, aki kapcsolatban marad vele, aki életét tudatosan éli, azaz, aki felismeri földi feladatát, átadja magát Istennek, és mindig azon fáradozik, hogy Isten akaratát teljesítse. Isten nélkül már nem akar és nem tud élni, távol marad tőle minden tisztátalan gondolat; és ha elgyöngül, bensőségesen kéri Isten bocsánatát, mert szíve felismeri azt ami helytelen, és nem akar helytelenül cselekedni. Azon fáradozik hogy a helyes utat járja, és ehhez Istentől erőt és kegyelmet kér.

Ezek szerint a tiszta szív következménye, hogy az ember helyesen gondolkodik, mert ha az Istenből való igazság felvevő-edénye a szív—amint az ember azon fáradozik hogy tisztán és befogadásra méltó módon alakítsa és megtartsa, már nem tűri, utálja azt ami nem igaz, és mint minden tisztátalant elutasítja,--mert a tiszta szívű ember vágyódik az igazság után.

Az igazság utáni vágy egyúttal a beteljesülés is. Az igazságra való vágyódás tulajdonképpen az Isten utáni vágy, aki maga az Igazság. Ez a vágy hatástalanítja az ellenfél tevékenységét, megsemmisíti a hatalmát.

Akiknek tiszta a szíve, azok felismerik a hazugságot, és ennek alapján már nem lehet megtéveszteni őket. Tudatlanság folytán már nem fogadják el igazságnak azt, ami annak ellentmond, és akkor is visszautasítják, ha értelmükkel nem tudják megokolni. Azért tiltakoznak ellene, mert szívük tisztasága egy mimózaszerű érzékenységet és megítélő képességet hívott bennük életre, amely tiltakozik minden hamis szellemi érték elfogadásától.

A tisztátalan gondolatok és tettek letompítják a szív megérző képességét, és ezért nem áll az igazságban az, aki a világhoz és annak barátaihoz tartozónak vallja magát, mert az ezek utáni vágy olyan gondolatokat és ösztönöket érlel, amelyek nem egyedül Istennek szólnak, hanem annak, akié a világ birodalma.

Ezek a gondolatok pedig sem nem becsületesek, sem nem tiszták, mivel olyan ösztönöket ébresztenek és részesítenek előnyben, amelyeket az embernek le kellene győzni, tehát veszélyesek a szív tisztaságára, és az Istenből való tiszta igazság befogadására. Következésképpen, akikben hiányos az igazság, azokban hiányos a világosság is, és nem találják meg az Istenhez vezető utat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 5515                                                                                                            1952. 10. 24.

A szívet, mint Isten templomát meg kell tisztítani.

Bennetek akarok lakni. Szívetek azért legyen olyan minőségű, hogy tartózkodhassak benne, tehát távolítsatok el belőle mindent, ami Isten nélkül van. Én csak a szeretet templomában tudok lenni, egy olyan edényben, amely méltó rá, hogy benne legyek. Nagyon sokat kell dolgozni önmagán annak, aki a szívét olyanra akarja alakítani, hogy abban én tartózkodhassam … mert amint egy gyomnövénytől megtisztítják a talajt, az ismét szétterjed. Így fáradhatatlanul dolgozni kell, addig, amíg a szív erényekkel nincs feldíszítve, amelyek tartózkodásomat lehetővé teszik.

Én szeretettel és türelemmel vagyok telítve, tehát nektek is ilyennek kell lennetek. Szelíd és békességes vagyok, ezért nektek is ennek elérésén kell fáradoznotok. Minden gyengeség iránt teljes elnézéssel és megértéssel vagyok, és tőletek is csak ezt kérem, ha nem is éritek el a Földön azt a fokot, ami isteni lénnyé tesz benneteket. Megbocsátom ha valaki megsért, és mindenféle kegyelmi ajándékkal viszonzom, ezért ti se tartsatok magatokban semmi rosszat másról, legyetek higgadtak és barátságosak azokhoz akik megsértenek, és adjatok szeretetet nekik, tehát nyerjétek meg szeretetüket.

Vegyetek állandóan példát földi vándorlásomról, ahol mint ember ugyanilyen ellenállásokkal küzdöttem, és mégis győztes maradtam, mert a szeretet erőt adott. Ezt az erőt ti is megkaphatjátok, különösen akkor, ha sok szeretetet adtok. Az így megtisztított szív hamar rájön arra, hogy mi van benne, mert a szeretet hatalmas vonzást gyakorol, feldíszíti a szívet, és nem marad meg állva mellette semmi, ami jelenlétemet megakadályozhatná.

Ne bíráskodjatok. Ezt adjátok át nekem, és én valóban igaz módon teszem, de mégis másképpen, mert én a tőlem távolállót is szeretem, és egyszer meg akarom nyerni.

Próbáljatok egyszer példám szerint élni a Földön, és a próba jutalmat kap. Mert aki komolyan akar, az a teljes erőmet megkapja, hogy akaratát kivitelezhesse. Aki komolyan törekszik a belső tökéletességre az el is éri, mert mint segítőt érez majd magában, és velem közösen minden könnyebb lesz, annak az érettségi foknak az elérése is, ami mindnyájatok célja és törekvése kell hogy legyen.

Szívetek az én lakásom lesz és marad, és én magam állandóan jelenvaló leszek nektek minden örökkévalóságokon át.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 4706                                                                                                           1949. 08. 07.

Felebaráti szeretet

„Boldogok, aki békességben élnek, mert Isten fiainak hívatnak”

 

A keresztény felebaráti szeretet megalapozottan tartalmazza a békét és egyetértést úgy a nagyban mint a kicsiben, egyforma mértékben. Ez azt jelenti, hogy az államok és népek majd békében élnek egymással, ugyanúgy az emberek is egyetértésben élnek egymás között. Ezért ha a felebaráti szeretet elvéből indulnak ki, egymásnak csak jót tesznek, és a gondot és szenvedést távol tartják felebarátjuktól. Ekkor valóságos béke lesz a Földön, de milyen messze vannak még az emberek ettől …Az emberek bántják egymást, és nincsenek tekintettel egymásra, még ha nem akarnak tudatosan kárt okozni, akkor is. Semmit sem lehet érezni az egymás iránti szeretetből, ezért annyira nyilvánvaló a nagy szellemi hanyatlás. Szeretet nélkül az ember szellemileg sem tud törekedni, szeretet nélkül nincs szellemi előrelépés … az emberek nem érik el céljukat. A szeretet törvényét csak kevesen érvényesítik, pedig teljesítése nélkül nincs békesség.

Ezért minden ember kérdezze meg magát, hogyan viselkedik a paranccsal szemben … kérdezze meg, hogy mindent megtesz-e, amire lehetősége van, hogy örömet adjon, hogy szenvedést csillapítson, hogy a szükséghelyzet fölött úrrá legyen amikor szükség van a segítségére. Az ember gondoljon többet másra mint magára, és akkor meglátja azt is, mi hiányzik ahhoz, hogy segítséget nyújthasson. Az ember kerüljön el mindent ami embertársának bánatot okoz, és tegyen meg mindent, ami örömöt okoz neki. Kérdezzétek meg komolyan magatokat, tudjátok-e igazolni, ha ennek igazolását kérik tőletek. És sok mulasztást találtok, ami bűnné válik, ha általuk az embertárs szenved, vagy testileg vagy lelkileg nélkülöz valamit.

Segítsetek, ha tudtok segíteni, és ahol képesek vagytok, mentsétek meg a szenvedéstől. Soha ne az önszeretet vigye el a pálmát, ne engedjétek éhezni a felebarátot, amikor magatoknak jól megy a sora.

Mindezt értsétek szó szerint és képi beszéddel is, mert az embertársakat felüdítheti és megerősítheti egy barátságos szó, egy bátorító pillantás, egy segítőkész beszéd … ezért ne is hiányozzanak ezek. Gyakoroljátok a felebaráti szeretetet és földi éltetek harmonikus lesz, béke lesz és egyetértés bennetek és körülöttetek. Ha minden ember ennek a parancsnak megfelelően él, valóban Paradicsom lesz a Földön. És hogyan áll ez a dolog a világban?

Az embereken uralkodnak a rossz tulajdonságok, kapzsi mohóság, gyűlölet, irigység, viszály, őszinteség-hiány, önzés; egymásnak nem barátai, hanem ellenségei, nincsenek tekintettel egymásra, hanem megpróbálják magukat kiemelni; a sebeket nem gyógyítják enyhítő kézzel, hanem új sebeket ütnek, így a rossz állandóan nagyobb lesz, és ez az embert a pusztulásba viszi. Elhidegült a szeretet az emberek között, és ez a vég.

Mert ahol már nincs szeretet, ott minden szubsztancia elkeményül; ahol a szív már nem tud szeretetet érezni, ott elvész minden ismeret; tehát minden élet elhal, mert mindenben a szeretet az élet.

Ezért, ti emberek bár testileg még élhettek, de szellemben halottak vagytok, ha minden szeretet hiányzik belőletek. A szeretetet ismételten újra és újra prédikálják, ezeket a figyelmeztetéseket ne engedjétek el a fületek mellett.

Hanem kell hogy tudjátok, ezek az utolsó figyelmeztetések a magasból; tudnotok kell, a vég bekövetkeztéig nincs már sok idő hátra, és ti a szeretetetek szerint lesztek megítélve.

Gondoskodjatok, hogy ne kelljen félnetek az ítélettől. Gyakoroljátok a felebaráti szeretetet, és általa szerezzétek meg az örök békét.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 605                                                                                                             1938. 10. 06.

Szeretetgyakorlat az ellenséggel szemben

Viseljétek a szíveteken, hogy jót tegyetek ellenségeitekkel. Tartsátok fontosnak, hogy a szeretet mégoly kicsi gyakorlása is irányukban, háromszorosan áldott. Ez segíti az ellenségeskedés tüskéjének az eltávolítását, magatoknak kegyelmet hoz, és viszontszeretetet ébreszt azoknál, akikkel jót tesztek. Ezáltal az önlegyőzés áldozatát is meghozzátok. Van elég időtök és nyugalmatok hogy egy ilyen tettre felkészüljetek, bármiben is vagytok ellenségeskedésben velük. Bár kezdetben nehezetekre esik, de a belső hang lassan megkönnyíti elhatározásotokat. Majd rábeszél benneteket, és mindaddig nem hallgat el, míg a szeretetgyakorlatot végbe nem viszitek. Ekkor az egyetlen veszély csak az, hogy nem ébredtek abban az esetben tudatára, hogy milyen mondhatatlan jótéteményű hatásában az ilyen szeretetgyakorlat, amikor az ellenfél nem akarja bevallani, hogy jólesik neki a ti szeretetetek … mert ilyenkor könnyen elbátortalanodtok, és hajlandók vagytok lemondani a további szeretetgyakorlatokról … és el sem hiszitek, milyen téves az ilyen nézet. Mert a szellemi áldást ugyan nem lehet olyan határozottan felismerni, ám a lélek számára kimondhatatlanul értékes, és egykor keserűen megbántok minden lanyhaságot, amit ezen a téren elkövettek.

A Szellemvilágban mindig arra törekszenek, hogy a lényeket békeszeretőkké alakítsák, az ellenségeskedést megszüntessék, és az egymással szemben megmutatkozó gyűlöletet és szeretetlenséget jóságra és szeretetre változtassák. Amilyen értékes az egymásért végzett tevékenység, annyira mondhatatlanul káros a gyűlölettel és ellenségeskedéssel teli szembenállás egymással. Minden szellemi közösséget megbont mind az emberek, mind a lelkek között, akik így fordulnak el egymástól, és mindig arra törekszenek, hogy kárt okozzanak egymásnak. Az ellenfél hálójába oly mélyen belegabalyodnak, hogy mindig nehezebb őket attól megszabadítani. Szabadulást is csak a kölcsönös, egymás iránti szeretetgyakorlat hozhat. Ellenségeskedéssel a szívben nem lehet fölfelé törekedni, ezt előtte gyökerestül ki kell irtani. Az embernek meg kell próbálnia, hogy minden gyűlöletet és haragot eltávolítson szívéből, majd hasonló mértékben állítsa helyre a jó viszonyt. Ekkor megkap minden támogatást, és földi életére biztosított neki a jó szellemerők segítsége, akik megvédik az újabb ellenségeskedéstől, és ezzel a lelket is védik az önmagán végzett munka minden visszaesésétől.

Ezért mindenkor vegyétek figyelembe ezt a parancsot, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót velük, akkor mérhetetlen nyereségetek lesz szellemi értékben az Örökkévalóság számára.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:892                                                                                                              1939. 04. 30.

A békesség világa … a nép vezetője.

A békesség világában csak egy törvény van, a szeretet. Aki engedelmesen meghajlik ez előtt a parancs előtt, az Istenben van, és Isten őbenne.

Aki a békesség világában akar élni, annak szeretetben kell élnie, azaz folyton fáradozzon, hogy segíteni és vigasztalni tudjon, bajokat enyhítsen, az elnyomók ellen fellépjen, és mindent megtegyen, hogy az emberekben újra felébredjen a szeretet. Mert ez szükséges a legnagyobb mértékben ahhoz, hogy az embereknek visszaadja az igazi életet, mert csak a szeretetben található meg a szellemi felismerés gyökere.

Csak aki szeret, az képes felfogni, amit Isten, az Úr mint szellemi ételt nyújt. Tehát az embereknek először szeretetben kell élniük, mielőtt méltók lesznek a befogadásra … és először szeretetet kell gyakorolniuk, hogy ennek az igazságát is felismerjék.

Aki most a nép vezetőjeként szolgál, mintegy példaként kell előttük élnie a helyes életet, szeretetben kell tevékenykednie, és minden tettének ez legyen a mozgató ereje. Mert egy tettének sem, - akármit is csinál, - nem lehet ellentétes a hatása, azaz nem válthat ki sem gyűlöletet, sem szeretetlenséget, mert veszélybe jutna annak lelki élete, aki kitart a gyűlöletben. Cselekedeteit az őszinteség és igazságosság vezesse, mindezek pedig szeretetet feltételeznek.

Aki állandó fenyegetettségben él, annak nem hozzáférhető a szíve, az elkeseredetten megy át az életen, és ez nem hasznos a léleknek.

De aki ad valamit az embernek, és azt folyamatosan; aki mindent megtesz hogy kiküzdje az ember igazi szeretetét, az folyamatosan szeretetet ébreszt, és legyőz minden gyűlöletet és minden sértődöttséget, és a béke világa veszi körül, amely valóban szeretetre kész és örömmel ad.

Ezek alapján az embernek joga van az egyes ember cselekvési módjára mértéket alkalmazni, hogy az szeretetet hoz-e létre és mennyit, vagy csak földi vonatkozásban keres bizonyos előnyöket.

Aki teljesíti minden feladatát és nem keresi mellette a maga előnyét … ha mindig a szeretet hajtja a néphez, hogy annak javára legyen tevékeny, annak tettei olyan kihatásúak, hogy egy nyugalmi állapot, egy mély belső boldogság veszi hatalmába az embert, amikor szíve szeretetében gondol vezetőjére, és a legbensőségesebb szemlélődéssel tudja benső élete ápolását átadni neki, anélkül, hogy félni kellene attól, hogy állandó veszélyben van a nyereségvágytól, az irigységtől és szeretetlenségtől, amelynek épp a minden szellemi elsüllyedése a következménye.

Ezekről felismerhetitek, hogy a békesség világa bennetek és körülöttetek van-e, és milyen a benső életetek; majd megítélhetitek, hogy a vezető feladatai helyesen lettek-e teljesítve, a nép áldására és lelki üdvösségére.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 8704                                                                                                           1963. 12. 20.

Békesség a jóakaratú embereknek

Amikor magam szálltam le a Földre és ott vándoroltam, békét akartam vinni az embereknek. Ma is békét akarok vinni azoknak, akiknek jóakaratuk van. Mert valóban, ha a szívükben elhelyezkedek, akkor ezt a szívet betölti a béke. Ezt a békét csak én adhatom nekik, mert érzik jelenlétemet, amitől boldogok és védettek lesznek, külső ellenségtől nem félnek, mert tudnak szeretetemről és hatalmamról, ami minden őket fenyegető rosszat el tud hárítani.

Az igazi békét csak bennem találjátok meg, mert amikor bensőséges kapcsolatban vagytok velem, az atyai szeretetet is érzitek, és tudjátok, hogy egy Atya megvédi gyermekeit és gondoskodik róluk, és nem engedi őket szükségállapotba jutni. A lélek békéjét akarom adni, hogy biztosak legyetek abban hogy a helyes úton jártok, ami elvezet ellenfelemtől. Tőle elmenekültök és hozzám jöttök, Teremtőtök-és Istenetekhez mint gyermekeim, hogy átöleljen atyai karom, és biztosan vezessen a magassághoz vivő úton.

Ám amíg még nem találtok meg, nyugtalanul vándoroltok, és nem ismeritek az igazi békét, mert ellenfelem még nagyon nyomaszt bensőleg, és nem enged békéhez jutni. Ő mindig csak arra gondol, hogy nyugtalanságot, türelmetlenséget, idegességet idézzen elő nálatok, izgat és kerget, belehelyez a világi hajszába, nehogy benső békére találjatok. Megakadályoz velem minden kapcsolatot, pedig nálam nélkül nem tudtok igazi belső békéhez jutni.

De én lejöttem a Földre, hogy a jóakaratú embereknek békét hozzak; magam köré gyűjtöttem őket, felismertettem velük magamat, mint aki megment a legmélyebb lelki szükségből. Bennem és missziómban csak kevesen hittek, de azok általam meg is találták a békét, megtalálták hozzám, Istenükhöz és Atyjukhoz az utat, azon tudatosan jártak, amennyiben megvallottak Jézusban, és elsőként elfogadták Megváltó Művem kegyelmeit, és így mint elsők és megváltottak ismét bemehettek testi haláluk után örök hazájukba.

Nekik valóságosan is meghoztam lelkük békéjét, megélték a tőlem való elbukás hosszú küzdelmét, és az az ellenfél feletti győzelemmel végződött, mert tudatosan hozzám fordultak, és engedték, hogy a minden emberért kiontott vérem által megváltsam őket. Tehát én legyőztem ellenfelemet, és senkinek sem kell félni tőle. Aki hozzám csatlakozik, belső békével megy át az életen, ugyanígy halála után is a Túlvilági birodalomba, mert én kereszthalálommal vásároltam meg ezt a békét.

Ám kell, hogy jóakaratú ember legyen … különben még ellenfelemhez tapad.

Ez annyit jelent hogy ha nem ismeri el a Megváltás Művét, tehát engem magamat sem, addig viselnie kell az ellenfelem láncaitól megkötött békétlen életét, legyen az a Földön vagy a Túlvilágon – amíg meg nem szabadítja magát, amíg felém nem veszi az utat, és tőlem megváltást nem kap, tehát amíg belső békét nem kér, ami boldoggá teszi.

Mindig a földi világ volt az a harctér, ahol az embereknek küzdeniük kellett az őket fogva tartó ellen, és nem jutottak el előbb az igazi békéhez, amíg azt le nem győzték és hozzám nem találtak, mert egyedül én adhatok békét nekik. De ti emberek csak akkor lesztek üdvözültek, ha ez a béke betölti szíveteket, mert akkor találtok haza, akkor is, ha még a Földön éltek. Ez azt jelenti, hogy helyes volt az utatok hozzám, bensőségesen kapcsolódtatok velem befogadtátok szereteterőmet, és velem együtt a lélek békéjét is megtaláltátok.

Ekkor lettetek az enyémek örökre, és elmenekültetek attól, aki egykor a mélységbe buktatott. Ekkor sikeresen megtettétek a mélyből a magasba az utat, és számotokra már nincs elzárva az örök haza kapuja. Magam várlak benneteket és vezetlek Birodalmamba, ahol mindörökké világosság, boldogság és béke van.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 7943                                                                                                           1961. 07. 16.

Békesség Istenben … erőátvitel

Lépjetek bensőséges kapcsolatba velem és békét találtok, amit a világ nem tud megadni nektek. Amint megengeditek jelenlétemet, amennyiben bensőségesen imádkoztok hozzám, körülöttetek megtisztul a szféra, mert a szellemnélküli menekül a világosságtól, bennetek pedig, amikor nálatok vagyok, világosság van. A velem való kapcsolat valóban olyan tett, amit magatok hoztok létre, és aminek láthatóan áldás a következménye. Ha ezt testileg nem is érzitek, de érzi a lelketek, ami lépésről lépésre magasabbra lép, és a tökéletességig érlelődik.

Valóban nem tudtok jobbat tenni, mint hogy gondolataitokat engeditek hozzám jönni … újból és újból csendes imát küldtök felém, szereteteteknek így adva kifejezést. Mert a szeretet eltölt benneteket, különben nem keresnétek a jelenlétemet, hanem távol tartanátok tőlem magatokat, és gondolataitokat a világ felé fordítanátok. De amint bensőséges gondolatokkal helyreállítjátok a kapcsolatot velem, magatokhoz húztok, mert ezek a gondolatok érintenek engem, ugyanis élet és szellem az, ha nekem szól. Ilyenkor bensőtökben egy vallomást tesztek nekem … éppúgy elismertek újra, ahogyan azt egykor megtagadtátok tőlem. Pedig ez a tőlem való elbukástok nem hozott nektek boldogságot. És mindaddig boldogtalanságban is maradtok, ameddig szabad akaratotokból kifolyólag a tőlem való távolságot nem szüntetitek meg.

Ez érthető is, mert csak a hozzám való visszatérés, a szabad akaratú bensőséges kapcsolat hozza meg a boldogságot. Ezért mondom nektek, azt a békességet találjátok meg, amit a világ nem tud megadni. A lélek békéje megadja azt az embernek, hogy mindenfajta testi kellemetlenséget elviseljen, azokat alig érzi, és harmonikus lesz gondolkodásában és cselekvésében is, mert békében él velem, többé már nem ellenfelem, mert bensőséges kapcsolatban áll velem.

Bennem a barátját, testvérét, az Atyját látja … és ezzel tudja, hogy hűséges védelem alatt áll, a világtól már nem kell félnie, és semmi mástól sem, ami a világhoz tartozik. Földi élete már csak a lélek tisztulásának ideje; neki tisztán és salakmentesen kell bemenni a túlvilági birodalomba amikor eljön az óra hogy testét elhagyja, és visszatérjen hozzám az Atyai Házba. Valóban, lelketek tisztulása jó és eredményes lesz és gyorsan bekövetkezik, ha ismételten nálam kerestek menedéket, és gondolataitokból nem hagytok ki.

Ha azt akarjátok hogy nálatok legyek, és bensőséges imával komolyan a közelségemet keresitek, akkor hagyom hogy megtaláljatok, mert magam is kapcsolatban akarok lenni gyermekeimmel. Magam akarom kinyilatkoztatni magamat, és ez csak akkor lehetséges, ha egy ember csendes, bensőséges imával erre indít.

Ha rám gondoltok, ezáltal sokat elértek nálam, örök Istenetek és Atyátoknál, és akkor is, ha nincs is semmi kérésetek, mégis nagyon sok erő ömlik hozzátok, amit jól fel is tudtok használni a Földön való vándorláskor. A kísértőtök újra és újra közel lép hozzátok, hogy tőlem eltérítsen. De ha van tőlem kapott erőtök, úgy visszaszoríthatjátok magatoktól, és akkor nincs több ereje, mert ki kell térnie erőm elől, és el kell hagynia titeket.

Ezért ne szalasszátok el az alkalmakat, amelyek erő – átvitelt eredményeznek. Zárkózzatok ismételten össze velem, és vágyódjatok jelenlétemre. Állandóan maradjatok velem kapcsolatban gondolatban. Akarjatok az enyémek lenni és maradni, és áldott lesz ez az akarat. Eléritek amire törekedtek, megkapjátok amit kértek; mindig közel leszek hozzátok és vezetlek, és ti minden úton gondolkodás nélkül vándorolhattok.

Amíg oldalatok mellett engedtek járni gondolataitok és tetteitek által, addig oltalmam alatt álltok, és biztosan eléritek a célt. Mindig bensőségesebb lesz a velem való egyesülésetek, míg majd összeolvadtok velem, és így maradtok mindörökké.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr:5949                                                                                                            1954. 05. 05.

Az igazak szorongattatása

 

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,

 mert övék a Mennyek Országa”

 

„Boldogok vagytok, ha miattam rátok fognak minden rosszat.

 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a Mennyekben.

 Így üldözték előttetek a prófétákat is”

 

Az igazak sorsa gyakran azért elviselhetetlen, mert rajtuk a sötétség erői különösen kitombolják magukat. Azért, mert felismerik hogy az ellenfelük, aki soha nem csatlakozik hozzájuk. Ezért el akarják venni tőle a hitét, hogy ne legyen tartása, és ellenállás nélkül adja meg magát nekik.

A sötét erők és azok urai gyűlölik azokat, akik átadják magukat Istennek, akik Isten akarata szerint élnek. Ezt a gyűlöletet kiengedik magukból, és eltöltik vele a nekik engedelmes embereket, és a szeretetlenség legnagyobb tetteire hajtják őket … és a ti kiérlelődésetekhez Isten ezt megengedi.

Ti emberek ezt nem tudjátok megérteni, és ezek miatt az igaz embereken végbevitt tettek miatt gyakran hajlandók vagytok kételkedni Isten szeretetében és irgalmában. A vég ideje van, a pokol erői szabadjára vannak engedve, és azok ijesztő módon dühöngnek. Nem gátolja ebben semmi őket, ám semmi nem marad büntetés nélkül … és ami ezeket az emberbőrbe bújt ördögöket illeti, valóban igazi kiegyenlítést kapnak, mert fogságba jutnak. Akik eddig szabadon és akadály nélkül tudtak cselekedni, most majd megkötözött állapotban és végtelen időre elvesztik szabadságukat, sorsuk pedig az elképzelhetetlen kín lesz.

Az ember csak rövid ideig szenved, míg a halál meg nem váltja … de amit lelke mint nyereséget visz magával, az az embereknek fölfoghatatlan. Értsétek meg miért engedi meg Isten, hogy a rossz túlerőben legyen a jó fölött. A rossz, a gonosz csak a testet kínozhatja és veheti el az életét, de az ember lelke fölött nincs hatalma. Ebből haszna is van a léleknek, ugyanis az Istenhez vezető út így lerövidül, míg az e nélkül jelentékenyen hosszabb lenne. Egy különösen nehéz földi sorsnak megvan az oka, ezt az emberek maguk nem tudják, de Istennek nyilvánvaló.

Isten Megváltó Terve jól ki van gondolva, mert a szeretet és bölcsesség hozta létre. Minden helytelenséggel és bűnnel számolt, minden érlelődési lehetőséget előre látott és elhatározott. Ezért minden, amit egy ember megél, az a lelke számára jó, és gyógyító erőként hat, még ha az emberi értelem ezt másképpen is ítéli meg. De a lelkek megváltásának ára volt, Jézus kereszthalála, ami felbecsülhetetlen, és egyszer minden ember megköszöni ezt Istenének és örök Atyjának, aki nehéz fájdalmakon ment át, ami által az örök életre megtalálta az utat … megköszöni Istennek hogy magára vette bűneit, szenvedett érte, és így megszabadulhatott minden vétkétől.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 5169                                                                                                            1951. 07. 12.

Nyilvános megvallás … eleven hit

Aki rólam csak a szájával tesz vallomást, az nem marad állhatatos, amint engemet meg kell vallania a világ előtt, mert az illető nem tartozik azokhoz, akik szilárdan meg vannak győződve rólam és tanításomról. És sokan vannak akik nem lesznek állhatatosak, mert eddig az igazsággal csak felszínesen foglalkoztak tehát azzal a szellemi gondolati értékkel, ami rólam tanúskodik.

Amit könnyedén használnak amikor vallásos nézetekről van szó, az csak egy beszédforma, ám ha komolyan állást kell foglalni, csődbe jutnak, mert hiányzik minden ismeretük, mert hitük csak forma szerinti hit, és földi életük is, ha az jónak is látszik, szintén csak egy látszat élet. Az isteni szikrát még nem ébresztették fel magukban, még el van ásva bennük, emiatt nem is tud érvényre jutni. Mindez tudatlanságot, szellemi vakságot, tehát erőtlenséget is jelent éppen akkor, amikor erőre volna szükség.

Maguk az emberek nem tudják, hogy milyen szellemi szükségállapotban vannak, amikor nincs erejük az ellenállásra amikor ez a követelmény, amikor a hozzám és tanításomhoz való nyilvános megvallásról van szó, mert nincsenek meggyőződve róla. Ehhez a meggyőződéshez könnyen hozzájuthatnának, csak ismeretet kellene szerezniük arról, hogy mi az én akaratom, és hogyan kell azt teljesíteni. Mert akaratom teljesítésétől függ a hit is, az a belső meggyőződés, amit aztán az ember szilárdan tud és fog is képviselni.

Aki helyesen, tehát akaratomnak megfelelően él, az az igazság ismeretében is él, és hite is eleven. Egy ilyen hitet minden szégyen nélkül megvall a világ előtt, egy ilyen hitet nem lehet elvenni tőle, mélyen bele van ívódva, és kiáll minden kívülről jövő veszélyt.

Mostanában számtalan ember van, aki magát hívőnek nevezi, ám egy valláspróbát nem állna ki. Számtalan az olyan ember, aki még nem vett magának ahhoz fáradtságot, hogy azon gondolkodjon hogy mit is kell hinnie. Kitérnek minden vallásos tárgyú megbeszélés elől, mert nem tudnak semmit, és hiányos ismeretüket nem akarják bevallani. Számtalan ember van, aki ha komolyan gondolkodna róla, minden vallásos ismeretet félredobna, mint az értelem számára felfoghatatlant, de a szívük sem részesedik belőle, mivel nem ösztönzik szeretet indíttatású cselekvésekre, holott ez utóbbi az egyetlen eszköz, hogy valaki megértse azt, ami érthetetlennek látszik.

Ám mindenki hívőnek vallja magát felebarátjával szemben addig, amíg hitbeli döntésre nem kényszerítik, arra, hogy nyilvánosan kitartson hite mellett vagy megtagadja azt. Akkor sokan eldobják majd hitüket ami mellett eddig kitartottak, minden gondolkodás nélkül arra nézve hogy helytelen-e vagy sem amit tesznek.

Mások gondolkodnak majd, de téves eredményre jutnak, mert azt hiszik, értelem szerint megmagyarázhatnak mindent, amihez a Szellem tevékenysége szükséges.

Csak kevés embernek lesz bátorsága hogy nyilvánosan megvalljon engem és tanításomat; azoknak, akik saját Szellemükön keresztül nyerték az ismereteiket, és amely Szellem a helyes szeretetben való élésen keresztül lett tevékeny bennük. Őbennük szilárd a hit, bátran és félelem nélkül megvallják nevemet; a szeretet által hitük eleven lett, és minden támadás kivédésére van elég erejük. Végig hűségesek maradnak, mert aki engem megvall a világ előtt, az állandóan erőt kap tőlem és úgy történik majd, ahogyan hiszi … örök életet kap a boldogságban.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 4433                                                                                                           1948. 09. 15.

Utolsó harc … Krisztus nyílt megvallása a világ előtt

A vég előtti utolsó időben küzdelem indul a szellemi ellen. Erről felismerhetitek, a világóra mennyit ütött, és a napok a vég felé hajlanak. Ekkor nagy izgalmakat éltek át, amelyeket a világi hatalom szigorú intézkedései hívnak életre. Kérdésekkel és fenyegetésekkel szorongatnak a Krisztushoz való beállítottság és általában a valláshoz való viszonyotokról. Nem szégyellnek titokban megfigyelni, beszélgetéseiteket kihallgatni, büntető bíróság elé állítani, hogy beszédeitek és tetteitek felől felelősségre vonjanak. Ekkor jött el az idő, amikor nyíltan és minden félelem nélkül meg kell vallanotok engem, hogy hogyan gondolkodtok, és milyen viszonyban vagytok velem. Ezt a világ előtti nyílt megvallást én követelem meg tőletek, mint hozzám tartozástok igazolását. Bár én jól tudom hogy szívetekben hogyan éreztek és gondolkodtok, de ez az utolsó harc, ahol végbemegy az elválás a juhok és a bakok között. Ezt az utolsó küzdelmet nyíltan kell végbevinni, hogy maga a küzdelem is nyilvánvaló legyen. Azért is, hogy az ellenfél vétke világossá váljon a világ számára, hogy a még határozatlanok is döntésre jussanak, részben a hívők magatartása, részben azok viselkedése által, akik az ellenségeik. A harc csak rövid ideig tart, és mindenhol végbemegy, csak különböző formában. Mindig a szeretetlenség harcol majd a szeretet ellen, az anyagi világ kicsúfolja és sanyargatja a szellemi világot. A két tábor határozottan felismerhető lesz mindenhol, ahová Jézus tanítása eljutott, és ahol az isteni szeretettanítás az alapja annak, amit az embereknek prédikáltak, és aminek a hitelét megkövetelték. Ezért lesz az egész világon határozottan felismerhető a tőlem való elbukás; de ahol a keresztény szeretettanítás elterjedt, ott a vallási küzdelem a legnagyobb élességgel megy végbe, és ez lesz a vég. Az embereknek még nincs fogalmuk az eljövendő események menetéről, ezért tűnik az még hihetetlennek. Ám az úgy érkezik, ahogy Szellemem által megmondtam; és olyan közel van az idő, hogy megijednétek, ha a pusztulás napját és óráját tudnátok.

Ennek ellenére ne aggódjatok miatta, mert a hozzám való hűségetek a legteljesebb oltalmamat és minden erő hozzátok vezetését biztosítja, hogy állhatatosak tudjatok lenni. Az ezekről való tudás bizakodóvá és erős hitűvé tesz, úgy hogy túlélitek ezt az időt, főképpen mert megrövidítem a napokat, hogy üdvözüljetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 8866                                                                                                           1964. 10. 11

Jézus elismerése …. Az utolsó hitbeli döntés

Hogy testi halálotok után megnyílik-e a világossággal teljes örökélet kapuja, az a magatok szabad akaratától függ, és attól is, hogy olyan szorosan állítjátok-e helyre velem a kapcsolatot, hogy felismeritek bennem Isteneteket és Megváltótokat, aki megment a bűntől és a haláltól, és magatokat teljesen átadjátok neki. Tehát engemet többé nem tudtok Jézustól elválasztani, hogy minden bűnötöket elhozzátok hozzám a kereszt alá, és tőlem ezeknek a bűnöknek a bocsánatát kéritek. Valóban, nem kérek sokat tőletek cserébe, hogy felvehesselek a világossággal átsugárzott Birodalomba. Csak Jézus elismerését akarom, aki mint Isten fia szállt alá a földre, és az én külső burkom lett, hogy számotokra látható lehessek.

Nem kérek sokat, és mégis nehezetekre esik megszerezni a Mennyországot, mert küzdenetek kell a saját önszeretet és a minden erény hiánya ellen, mert ezeknek a megléte még az ellenfélhez való tartozást jelzi. Ő ezeket a bűnöket és erkölcstelenségeket átvitte rátok, hogy az ő felfogása szerinti emberek legyetek, és tőlem szakadék mélységű távolságba kerüljetek.

Ezek az erkölcstelenségek nagyrészt még bennetek vannak, amikor mint emberek éltek a Földön. De Jézus segítségével könnyen megszabadulhattok tőlük, mert Ő megszerezte az akarat erejét, aminek a segítségével már nem lehetetlen a megszabadulás a bűnöktől és erkölcstelenségektől.

Másrészt döntő fontosságú, hogy kinek adjátok a szabad akaratotokat, mert egyedül ez határozza meg túlvilági sorsotokat. Még nagyon gyenge a Jézus Megváltó Művéről való ismeret, még kevesen vannak, akik hisznek benne. Kevesen vannak akik teljesen átadják magukat nekem, akik a kereszten megszerzett kegyelmeket felhasználják, és megszabadulnak vétkeik adósságától. Ők biztosan megtalálják a megváltottságukat, és a legsugárzóbb világosságban mennek be Birodalmam kapuján.

Ismételten, és újra megszólítom az embereket, és a legfontosabbról magyarázatot adok, arról, hogy mit kell tudniuk Jézus Krisztus Megváltó Művéről … ámbár a legtöbb ember zárva tartja a füleit, annyira, hogy alig lehet velük egyetlen szellemi szót is váltani. Ez ellenfelem munkája, aki a végidőben mindent megpróbál, hogy még eltérítse a gyengehitűeket, legendának állítva oda mindent, aminek már nincs hitele.

Ismét csak arra tudlak benneteket figyelmeztetni, hogy bensőséges kapcsolatot hozzatok létre Istenetek-és Teremtőtökkel, és magatokban keressétek a világosságot, amit én minden egyesben felgyújtok, csak legyen kívánságotok komoly, hogy eljuthassatok az igazság alapjaihoz.

Akkor majd Jézusról és Megváltó Művéről is világosságot kaptok, és többé nem lesztek hitetlenek. De ezt a világosságot igyekezzetek megtalálni, mielőtt a vallásháború kitör, mert akkor döntést követelnek tőletek mellettem, vagy ellenem … Ekkor szilárdan kell állnotok, és annyi ismeretnek kell lenni bennetek, hogy már ne kelljen semmi ellenérvtől félnetek, hogy már teljes meggyőződéssel tudjatok fellépni Jézusért és Megváltó Művéért.

Ettől az időtől mindazoknak félnie kell, akiknek még olyan gyenge a hite, hogy csak egy kicsi lökéstől is mindent odaadnak. Ez lesz majd az utolsó hitbeli döntés, de ezt még a vég előtt végbe kell vinni … Akkor megmutatkozik hányan tagadják meg a hitüket, hogy mennyien vesznek el, akiknek egy új száműzetést kell megtenniük, mert nincs már más kiút.

Ezért szólítalak meg mindig újból, hogy közöljem, mi vár rátok. Egy mélyebb kapcsolatra szólítok fel minden embert, aki engem még nem adott fel teljesen, tehát még nem teljesen buktak el mellőlem, és akik még tudnak az isteni Megváltóról, még ha hiányzik is belőlük a beléje vetett hit. Őket akarom elvezetni a hithez, és komoly törekvésem, hogy a Megváltás Művét a szemük elé tárjam, és figyelmeztessem őket, szerezzenek erről helyes világosságot, amit szívesen meggyújtok bennük, hogy ők is megváltást találjanak a bűntől és haláltól.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 4890                                                                                                           1950. 05. 05.

A szeretetben élés jutalma: boldog túlvilági sors

Ti, akik akaratomat a Földön teljesítitek, boldog sorsot kaptok a túlvilágon. Semmi mást nem kérek tőletek, mint hogy a Földön úgy mozogjatok, mint mennyei Atyátok gyermekei, szeressétek egymást, szolgáljatok egymásnak, ahogyan egy Atya rendes gyermekei teszik. Más parancsot nem is adok, mert a helyes szeretet mindent magába zár, belőle indul minden, ami a velem való egyesüléshez vezet. Ezért a helyes szeretet az egyetlen dolog a Földön, amire törekedni kell.

Lényeteknek szeretetté kell alakulnia, újból olyanná, amilyen egykor volt, amikor tőlem, az Örök Szeretettől kiindult … Akkor újból ott tartózkodhattok ahol igazi hazátok van, a Világosság Birodalmában, a közelemben, és erőmtől átjárva … nektek ez örök boldogságot jelent. Boldog sors vár rátok, ha figyelembe veszitek akaratomat. Ezért tegyétek azt magatokévá, éljetek bennem és velem, és akaratom majd a ti akaratotok is lesz. Hogy az én akaratom szerint éljetek, az minden, amit tőletek kérek. Aki akaratom szerint él, az nem tud más lenni, mint hogy jó legyen. Tehát a szív jósága szintén arra bizonyíték, hogy az ember akaratom szerint él, hogy az Atya igazi gyermeke. Én az összes gyermekemnek minden szeretetemmel és támogatásommal gondját viselem, ezért tudnak teljesen gond nélkül élni a Földön, amint gyermekeimnek érzik magukat, és a szeretet által bensőségesen kapcsolódnak hozzám, mert ez jelzi hogy az ember a gyermekem lett. Legyetek jók egymáshoz, támogassátok egymást minden szükségben, tartsatok távol magatoktól minden fájdalmat, és segítsetek ahol csak lehet. Bizonyítsátok be hogy gyermekeim vagytok, és Atyátok szeretete örökké megjutalmaz benneteket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 8527                                                                                                           1963. 06. 13.

Váljatok kegyelemből üdvözültté

Maradjatok meg a legmélyebb kapcsolatban velem, és én határtalanul kiöntöm rátok kegyelmeimet. Csak fogadjátok hálásan, és akkor szeretetem adományait sem utasítjátok vissza, ha magatokat hozzám kapcsoltátok, ha imádkoztok hozzám, vagy szeretetgyakorlatot végeztek, mert ezek által szoros kapcsolatban vagytok velem. Mindent megadok, ami a fölfelé meneteleteket segíti, és azok egyben kegyelmek is, mert a szeretetem ajándékai, és nem a magatok szolgálataiért kapjátok. Ugyanis ti egykor visszautasítottátok szeretetemet, tehát többé nincs rá jogotok.

Túlságosan is nagy a szeretetem, és azt el akarom ajándékozni, ezért követ benneteket, és ajánlja kegyelmi adományait. Ezek valóban jelentősek, mert ezek a kiérlelődéseteket lehetővé tevő eszközök. Életeteket úgy kormányzom, hogy minden esemény a lehető legjobban szolgáljon. Tehát amivel az életben találkoztok, az mind kegyelem, mert felfelé fejlődéseteket támogatja. De hogy ezeket a kegyelmeket hogyan értékesítitek, az a ti dolgotok, mert nálam a kényszerítés ki van zárva. Megajándékozlak benneteket, de nem kényszerítelek hogy ajándékaimat elfogadjátok, erről a ti szabad akaratotok dönt.

Segítségem nélkül még itt a Földön teljesen képtelenek lennétek a kiérlelődésre, de ha a hozzám való csatlakozást magatok keresitek, akkor biztos hogy a nyújtott kegyelmi adományokat kiértékeltétek, mert a velem való kapcsolódásotok a hozzám való akarat bizonyítéka. Ez majd alárendeli magát az én akaratomnak, tehát mindenben amivel találkozik, felismeri az én akaratomat is … és majd kegyelemből boldog üdvözült lesz.

Az ember egész élete kegyelem, mert megadom neki az utolsó lehetőséget is, hogy mint tökéletes szellemlény térjen vissza Országomba, amit egykor szabad akaratból elhagyott. Ami részemről megtörténhet a földi életben, az meg is történik, hogy az embert tökéletességre segítse.

Minden kegyelem, amit szeretetem teremtményeimnek ad, és azt egy lény sem követelheti meg, mert egykor szabad akaratból elhagytak. Ez a kegyelem-ajándék viszont nagy szeretetem bizonyítéka, amit mint Atya érzek gyermekeim iránt. Meg akarom szüntetni az ember gyengeségét és hiányosságát, és annyi kegyelmet és erőt fordítok feléje, hogy a hozzám való visszatérést maga meg tudja tenni. Az akaratát is erősíteni akarom, mert az átalakulás folyamatát magának kell elindítani. Nem mulasztok el semmit, ami hozzájárulhat a lélek hozzám való felemelkedéséhez … csak azt az egyet nem tehetem meg, hogy szabad akarat nélkül, erőszakkal a magasba húzzalak.

Így aztán az emberek maguk is határt tudnak szabni kegyelmeimnek, amikor azokat nem értékelik ki szabad akaratból, és így azok eredménytelenek maradnak, akármennyire mély is az én szeretetem, és szeretne megnyerni magának. Ám én nem csinálok a szabadból függőt, tehát egy ember szabad akaratát sem nyírom meg. És ez az oka a szellemi mélypontnak az embereknél … akik nem használják ki, és nem fordítanak figyelmet kegyelmeimre, ezért egy lépéssel sem jutnak előbbre a fejlődésükben. Ezért kell az utolsó vallási küzdelemben döntés elé állítani őket … mert ott a szemük elé lesz állítva a saját felelősségük. Ugyanis akkor ismét tőlük függ, hogyan viszonyulnak hozzám,

Istenük-és Teremtőjükhöz, akit egykor nem akartak elismerni, és ezért szerencsétlenekké lettek. Most is csak a helyes akarati döntésre volna szükség, hogy az emberek nagymértékben kapják a segítséget … hogy a kegyelem ismét vég nélkül álljon rendelkezésre, és hogy valóban el tudják érni a célt, helyreállítsák velem az egyesülést, ami ismét gyermekeimmé teszi őket, olyan őslénnyé, mint akik kezdetben voltak.

A még velem szembehelyezkedő ember akaratát minden módon megpróbálom megváltoztatni. Szeretetemet minden módon felajánlom neki, neki csak az érintésemet kell megéreznie ahhoz, hogy egész akaratát nekem adja. De szabad akaratból kell történnie mindennek.

Ehhez segítsék hozzá a szavaim, melyek a magasból hangzanak a Földre.

Szavam arra indítsa az embert, hogy élje szeretetparancsomat, és valóban, az ember majd szabad akaratból fordul felém, mert a szeretet minden cselekedete helyreállítja velem is a kapcsolatot, és most én is megragadom őt, hogy már soha el ne engedjem. Ezért föntről érkező szavam a legnagyobb és a leghatásosabb kegyelem, amit kaphattok; csak szíveteket kell megnyitni ha nektek rólam beszélnek. Ekkor nekem adjátok szíveteket, és én többé már nem engedlek el magamtól; minden utatokon kísérlek, és ti mindig gyakrabban kapcsolódtok össze velem, mert engem többé már nem engedtek ki gondolataitokból.

Akkor már minden kegyelmet helyesen értékeltek, észrevesztek minden alkalmat ahol szeretetben dolgozhattok, mert kegyelmem megadása erőátvitelt is jelent, amit mindig a szeretetben való munkálkodásra használtok.

Ekkor valóban kegyelemből üdvözültök, és majd mint gyermekeim tértek vissza az Atyai Házba.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 5827                                                                                                           1953. 12. 15.

Vigasztaló és szeretetteljes atyai szavak

Szavaim által vigasztalódjatok meg mindannyian, akik szomorúak és bánatosak vagytok, és akik a földi szorongatottság-és szükséghelyzetben el vagytok keseredve. Merítsetek szavaimból bátorságot, amit a magasból vezetek hozzátok, amit a gyermekeim állapotának ismeretében adok, ami a gyengeség és a magány állapota, amikor nem hordoznak engem a szívükben. Mindenkit meg akarok vigasztalni, mindenkinek vissza akarom adni a bizalmát, hogy amikor mennyei Atyjukat hívják, segítségre találjanak. A magasból beszélek hozzátok, mert nem hisztek már a nektek hagyományozott szavaimban, mert hihetetlennek tűnik, hogy gondoskodom földi gyermekeimről, hogy tudok minden szenvedésükről és szükségeikről, és állandóan kész vagyok segíteni.

Újból biztosítani akarom ezeket, és csak a feltételét akarom tudatni, mit tegyetek, amikor engem akartok hívni, hogy segítsek. Muszáj feltételeket szabnom, különben segítségem nem hoz áldást lelketeknek. Kérnetek kell, mert ha én a ti kérésetek nélkül segítenék, ti soha nem állítanátok helyre velem azt a kapcsolatot, ami a földi lét oka és célja, és ekkor magam is hozzájárulnék, hogyha célotokat nem éritek el.

Azt akarom hogy higgyetek bennem, mint Istenetekben és örök Atyátokban, aki állandóan kapcsolatban áll az általa létrehozottakkal, aki ezt a kapcsolatot soha fel nem bontja. Csak azt kérem tőletek, hogy ti is legyetek ennek a kapcsolatnak a tudatában, hogy őt elismerjétek Atyátoknak, és teljes bizalommal forduljatok hozzá minden földi és szellemi szükségben. De mert erről elvesztettétek minden hiteteket, azért szavaim által próbálok közeletekbe jutni, és újból felébreszteni bennetek ezt a hitet.

Beszélek hozzátok, és direkt megszólítok minden embert, még ha ez a magát nekem odaadott szolgám szája által történik is. Ám ő csak azt mondja, amit magam is szükségesnek tartok, csak mint eszközöm beszél értem és helyettem. Amit ti hallotok azok az én szavaim, amelyek teljes erővel kellene hogy megérintsenek, és arra kellene hogy csábítsanak, hogy karjaimba meneküljetek a lélek és a test minden szükségében.

Ti, akik elkeseredettek és bánatosak vagytok, legyetek megvigasztalva, a test és lélekben gyöngék kapjanak erőt, a szellemben vakok lássanak. Mindezt a magasból hozzátok vezetett szeretetteljes szavaim által akarom bebizonyítani.

Mert mint gyermekeim Atyja hajlok hozzátok, akiknek meg kell tanulnotok, hogy szeressetek és felismerjetek, hogy majd boldogok lehessetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 7378                                                                                                            1959. 06. 30.

Szellemi vigasz

Minden szellemi vigasztalás felüdülés a szellem számára, és fogékony rá, amint a vigaszt nyerő szeretete azt megérzi. Mert a lélek mindig szükséghelyzetben van, amikor szellemi vigasztalásra van szüksége. Ilyenkor az ember felebarátja számára szeretetben tevékeny lesz, amit esetleg magasabbra kell értékelni mint földi adomány nyújtását, ami csak a testnek használ. A lélek, amelynek szellemi vigaszra van szüksége, szeretetre vágyik, és neki messze jobban lehet segíteni … feltéve természetesen, hogy a vigasztalást igazi szeretettel adják. Mert akkor ezt a szeretetet érezve maga is szeretni akar, és a szeretet mindig megváltást eredményez.

A szellemi vigasztalás adása azonban mindig helyes beállítottságot követel, tehát velem, Atyjával igaz viszonyban álljon az adakozó, és akkor embertársát is mindig hozzám utalja. Megmondja kinél várhat vigasztalást és segítséget, bátorságot önt beléje, hogy maga forduljon hozzám, és hozza létre velem ugyanazt a kapcsolatot, amiben maga is van. Ezáltal szavai elevenen hatnak embertársára, aki szellemi vigasztalást keres. Éppen ez a kapcsolat lesz az, ami majd megvigasztalja, és az a remény, hogy van EGY VALAKI, aki őt meghallja, figyel kiáltására, és így egyesülhet velem a test és lélek minden szükséghelyzetében.

Embertársát senki ne engedje elmenni vigasztalás nélkül. De igazi vigaszt csak mindig rám való hivatkozással tud adni, mert én megváltoztathatok minden szenvedést, és ezt akarom is, ha az ember bízik bennem és segítségemet kéri. Mert akkor elismer engem Istenének és Atyjának, és a földi létnek ez az egyetlen oka és célja, hogy velem újból belépjen abba a viszonyba, amelyben a lény kezdetben állt; a szétválást, amelyre szabad akarattal egykor törekedett, semmisítse meg, és hogy újból egyesüljön velem és boldog legyen.

Ezért minden rám való utalás egy szellemi vigasztalás, amire minden embernek szüksége van addig, amíg még távol van tőlem, és mintegy magányosan és elhagyatva van kitéve az ellenfél támadásainak. Ő ekkor szellemi szükségben van, ahol vigasztalásra szorul. Vegyétek mind gondozásba őket, teljesen mindegy, hogy még a Földön vagy a túlvilágon tartózkodnak, és ajándékozzatok vigasztalást nekik, amennyiben hozzám külditek őket, hogy hívjanak engem, és nevem hívása által lelkük üdvösségét is megtalálják. Emlékezzetek rájuk imában és gondolatban, és ne hagyjátok őket ebben a szükségben. Ők örökké hálásak lesznek ha segítettetek nekik hogy hozzám találjanak, mert az üdvösségükhöz a velem való kapcsolat elkerülhetetlen.

Ti is megvigasztalódok majd, ha lelketek hasonló szükségben lesz. Elfogadlak benneteket, és majd azzal fordulok hozzátok amire szükségetek lesz hogy üdvözüljetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 7958                                                                                                           1961. 08. 05.

Kegyelem, hogy mint emberek élhetünk a Földön

Minden ember lélek, egy bukott ősszellem, aki röviddel a beteljesülése előtt áll, azaz, akinek már csak rövid útja van hátra a velem való egyesülésig; feltételezve, hogy mint ember a fejlődés utolsó szakaszában áll, és felém fordítja akaratát. Tehát megvallja hozzám tartozását az, aki egykor nem akart elismerni. Minden emberléleknek végtelen hosszú fejlődési menet van a háta mögött, mert ez követelmény, hogy kijuthasson a feneketlen mélységből a magasságra, ahol kezdetben tartózkodott.

Az emberlétnek ebben a stádiumában a lélek ismét képes felfogni a világosságot, azaz a tőlem való elbukás alkalmával elveszett világosság egy fokát visszanyerheti … mert a léleknek van én-tudata, ismét tud gondolkodni és akarni mint kezdetben; mindezt ugyan alacsony fokon, de a földi lét folyamán ezt megemelheti.

A lélek számára döntő a felismerés foka, amikor az emberi létet befejezte és bemegy a Szellembirodalomba, mert a felismerés mind magasabb foka mind több világosságot jelent, világosság nélkül pedig a lélek sohasem tud boldog lenni. Földi léte alatt az ember magas fokú világosságot szerezhet, ha kihasználja a földi életidőt, és lényét szeretetté alakítja; amely ősállapota volt, és amit feltétlenül el kell érnie, hogy a Szellembirodalomban boldog kapcsolatban lehessen velem.

A szeretetté való átalakulás az a munka, amit az embernek magának kell végbevinni, és amit meg is tud csinálni, mert minden módon segítséget kap hozzá. Mert bűnbeesése következményeképpen – ami a Szellembirodalomban ment végbe, majd az újabb bűnbeesés miatt az első emberpárnál – az ember lénye megtestesülése kezdetén még fordított szeretetben van. Az én szeretet uralkodik fölötte, és ezt kell önzetlen felebaráti szeretetre változtatni. Ezért van az ember a Földön; vagy másképpen: az elbukott ősszellemnek magának kell szeretetté változni, hogy megistenülését elérje. Ez azt jelenti, hogy most már velem egyesülve szabadon alkothasson, és világosságban és erőben munkálkodhasson.

Ez a szeretetté való változás a földi élet célja, és egy lény sem takaríthatja meg magának, mert ez egyúttal a lény akaratpróbája is, amit megállt. Ez a tőlem elindult és tökéletesnek teremtett lény megistenülésének az igazolása. Erre a tökéletességre szabad akarattal magának kell törekedni, hogy mint isteni lény megállhasson mellettem, hogy mint „gyermekem” nálam tartózkodhasson, akitől egykor mint „teremtmény” indult el.

A tőlem teremtett lény megistenítése volt és marad is a célom, amit biztosan el is érek, de az időtartamát maga a lény határozza meg. Amikor az emberi fokot elérte, akkor már röviddel a cél előtt áll, és az embernek mindent bele kellene fektetnie hogy ezt az utolsó rövid időt jól kihasználja a maga tökéletesítésére.

A földi élet céljáról, minden összefüggésről és az én akaratomról magának kellene megszerezni az ismeretet, mert akaratom beteljesítése a szeretetben való élés, és a szeretetben való élés világosságot hoz neki. A világosság olyan ismeret ami megfelel az igazságnak, olyan ismeret ami felismerést ad, ami arra hajtja hogy kövesse a célt, ami az, hogy legyen tökéletessé a Földön, alakítsa életét szeretetté, és ezáltal mindig kapcsolatban legyen velem, ami aztán már eloldhatatlan, és a cél elérése is biztosítva van.

Az embernek ki kell elemezni az én-tudatát; azaz gondolkodjon önmagán, és akkor én is mindig az oldala mellett leszek, gondolatait a helyes útra kormányozom, és minden módon támogatom, hogy célját elérje.

Ám keserű lesz egykor a bánata, ha a földi életidőt minden haszon nélkül engedi elfolyni, és ismerete lesz az előtte lévő végtelenül hosszú fejlődési élet- szakaszról. Ez utóbbiról, a végtelenül hosszú fejlődési életszakaszról mint ember nem kaphatja meg a visszaemlékezést, mert akkor kizárt dolog lenne a szabad akaratból végbevitt életút. Mert akkor félelemben, tehát bizonyos kényszer hatása alatt élne, és akaratát és tetteit nem lehetne mint szabad akarati döntést elkönyvelni.

El ne felejtsétek soha, mekkora kegyelem az ember számára a földi életút, amit csak helyesen kell kihasználni, hogy valaki üdvözült emberré váljon.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 4307                                                                                                           1948. 05. 20.

Azt akarom, hogy boldogok legyetek

Azt akarom hogy boldogok legyetek … nem földi boldogság a célom, mert a földi élet rövidre van mérve az örökkévalósághoz képest. De a boldogságban eltöltött örökélet legyen a tiétek, és ez az örökélet legyen földi kitartástok ára.

A földön ne legyen már semmi sem kívánatos, pillantásotokat a halál utáni életre irányítsátok. Ha könnyű szívvel mindent oda tudtok adni, akkor megérlelődtetek már az Örökkévalóság számára. A szív tudjon elválni a földi dolgoktól; ne legyen kényszerítve, hanem tudja szabad akaratból feláldozni azt, amit a Földön szeret. Teljes szívvel arra kell törekedni, ami a Szellemi Birodalomhoz tartozik; azokra a javakra, melyeket a földi világ nem ad meg, amit rajtam kívül senki más nem képes nyújtani, és amit fel is ajánlok, mert boldoggá akarlak tenni benneteket.

Tanuljátok meg értékelni a szellemi javakat, és vessétek meg a földit. Legyetek biztosak abban, hogy amire szükségetek lesz a földi javakból, azt megadom, hogy a földi életet be tudjátok tölteni. Adjátok át magatokat teljesen nekem, és én minden módon gondoskodom rólatok. Földi és szellemi módon is gondoskodom rólatok, semmiben nem lesz hiányotok. Ám azért, hogy boldoggá válhassatok, lelketeknek elsősorban szellemi táplálékra van szüksége, ami biztosítja az életet az Örökkévalóságban.

Ti emberek, első helyre az anyagi igényeket helyezitek, és azt hiszitek, hogy nem maradhattok fönn, ha nagy anyagi gondok gyötörnek. De én tudom, hogy sokkal jobban hiányzik a szellemi gondoskodás, amire magatoknak kell törekednetek, mert én a szabad akarat miatt nem kényszeríthetlek rá. A földi étel és ital mindig csak rövid időre tart meg benneteket, és a földi életet sem tudjátok sohasem meghosszabbítani amikor elhívlak a Földről. Ezzel szemben a szellemi táplálék örökéletet biztosít nektek. Amit már mint szellemi táplálékot magatokhoz vettetek, az már soha el nem múlik, és nem lesz hatástalan; magatokkal viszitek az Örökkévalóságba, és erre építitek fel az életet. Hogy örökké boldogan élhessetek, ahhoz boldogító tevékenységet kell gyakorolnotok, és ehhez tőke kell, amivel dolgoztok, hogy kioszthassátok a rászorulóknak. Ez a tőke a szellemi gazdagság, amire szükségetek van, és ami nem lesz kevesebb, hanem állandóan növekszik, minél többet adtok át belőle.

Ezt a szellemi gazdagságot én meg akarom adni nektek, hogy mindörökké boldogok legyetek. De csak akkor kaphatjátok meg, ha szívetek teljesen üres, és az én kincseim kiterjedhetnek. Mert a szellemi kincsek nem tudnak meglenni a földi kincsek mellett, a kettőt együtt a szív nem tudja magába fogadni. Nektek szabadságotokban áll, hogy szíveteket melyiknek adjátok. Mivel szeretlek benneteket, és boldoggá akarlak tenni, mint bölcs Atya, gyermekeimnek tanácsot adok. Segítek megtisztogatni szívetek kamráját az alkalmatlan javaktól amelyek elnyomják az igazi kincseket, és a többi befogadását lehetetlenné teszik. Segítségetekre akarok lenni, hogy el tudjatok oldódni attól amit a világ nyújt, amire szívetek még vágyódik … viszont nektek akadályt jelent az örökélethez. Ezért tekintsetek minden földi balsikerre úgy, mint az én segítségemre, amelynek az a célja, hogy el tudjatok oldódni a világtól és látszólagos javaitól. Ismerjétek fel benne csak a gondoskodásomat a magatok utolsó idejére, hogy szabad, boldog lény váljon belőletek, akik az Örökkévalóságban már nem ismernek aggódást és gondot, hanem állandóan csak boldogan élnek … azaz a szeretetgyakorlásban megállás nélkül tevékenyek.

Azt akarom hogy boldogok legyetek, hogy elláthassalak szellemi táplálékkal, mert az örökélethez erre van szükségetek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 2465                                                                                                           1942. 09. 02.

Boldogok a szellemben szegények

Nem ismerik fel az isteni adományokat.

 

Milyen kicsi az ember, és milyen bölcsnek és hatalmasnak hiszi magát. Azt hiszi, hogy az isteni adományokat eldobhatja, és a maga bölcsességét emelheti föléje. De arra nem gondol, hogy a saját értelmi gondolkodása is Isten adománya, amivel viszont visszaél, mikor nem arra használja amire kellene, arra, hogy Istent megismerje vele. Isten az eredet. Az ember magasra értékeli önmagát, és nem enged maga fölött semmit sem érvényesülni, különben bölcsességét csekélyebbnek ítélné, mint ahogy teszi. Fennhéjázva mosolyog, amint olyan tudást nyújtanak neki ami ismereteit messze meghaladja. Azért mosolyog, mert magát okosnak tartja, tehát képesnek arra, hogy ítélkezhessen. Ezért nem gyarapszik a tudása, mert az igazi tudásra nem vágyódik. Isten ezért azoknak osztja ki a bölcsességet, akik csekélynek és tudatlannak érzik magukat, akik a tudásukat szeretnék megnövelni, és akik elismernek maguk fölött egy Lényt aki mindent tud, tehát tud teremtményei szellemi szegénységéről is, amit meg is szüntethet.

Így boldogok akik szellemben szegénynek érzik magukat, akik nem mondhatják magukénak a világ tudását, ami gőgős szellemmé tenné őket. Boldogok, akik éheznek a fönti bölcsességekre, akik a forrásból akarnak meríteni, amit Isten maga nyitott meg. Ez a forrás minden ember számára hozzáférhető, ám az ember elmegy mellette, és semmibe sem veszi.

Ám az élő eleven víz, ami ebből a forrásból ered, a legdrágább, ami az ember rendelkezésére áll. Olyan kincset ad neki, ami messze meghalad minden földi értéket. Mert az Istentől való bölcsesség kegyelmi ajándék is, amit az ember nem akar többé hiányolni, amint már egyszer megkapta. Az Istenből való bölcsességnek örök értéke van, leírhatatlanul boldogító, és erőt ad, hogy az ember felfelé tudjon törekedni.

Ezzel szemben a világi ismeretek elhalványulnak, és értéktelenekké válnak; azaz csak a földi vándorlás idején jelentenek előnyt. A szellemi ismeret a földi élet számára hoz kevés eredményt, de az ember mégsem mond le róla, amint egyszer megtalálta. Akik visszautasítják, ezáltal csak a világi beállítottságukat igazolják, valamint az igazság utáni csekély vágyukat, különben fel kellene ismerniük mint drága ajándékot, és akkor ők is törekednének a megszerzésére.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 5014                                                                                                            1950. 12. 04.

Szellemi szegénység

Aki szellemben és igazságban akar hozzám imádkozni, annak igazi gyermeki jámborságban kell azt tennie. Ilyen gyermeki jámborsága csak az alázatos embernek van, aki kicsinek és jelentéktelennek érzi magát, akiben tudatos a tőlem való távolsága, és ennek ellenére van gyermeki hite, amit én elfogadok, ha kérve jön hozzám.

Nincs mása, csak a szeretetembe vetett hite, ami nem engedi elbukni, és ez a szellemi szegénysége alázatossá teszi. Az alázatosoknak viszont én kegyelmet adok, és a kegyelem által boldog lesz.

A szellemi szegénység tehát csak az ember méltatlanságának elfogadása, és a kegyelem és irgalom utáni vágy, amit mindenki megtapasztal majd, aki ilyen alázattal emeli fel szemeit hozzám.

Mindazok akik szellemben szegénynek érzik magukat, akikben tudatos a hiányos állapotuk, segítséget kérnek, és ezt ott keresik, ahol szeretetet és kegyelmet remélnek. Én boldognak nevezem őket, hogy szellemi szegénységükben rám bízzák magukat, hogy felismernek magukban, és ezért hozzám fordulnak kérésükkel, mert az ilyen ima mindig alázatos lesz, és én mindig meghallgatom.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 5502                                                                                                           1952. 10. 08.

A szellemben szegény … alázat … kegyelem

Akik szellemben szegénynek érzik magukat, engem magukhoz húznak, mert alázatosak és segítségre szorulnak. Gyengének és méltatlannak érzik magukat, és tőlem irgalmat kérnek … alázatosak, és ezért kegyelmet találnak nálam. Odahajlok minden gyengéhez ha hozzám kiált, mert nekem semmi sem kicsi és csekély, és irgalmas szeretetem megvédi és erősíti a gyengét és segítségre szorulót; és én felhúzom magamhoz, hogy többé már el ne eresszem.

De ki az aki szellemben szegény, ki az aki olyan mélyen alázatos, hogy szemeim előtt kegyelmet talál? Az aki felismeri hogy messze van tőlem, aki ezért szellemben meghajtja előttem térdeit, aki teljes egészében aláveti magát nekem hogy kegyelemben elfogadjam … aki mindig keresi szeretetemet, ám mégis méltatlannak érzi magát szeretetemre.

A földi gyermek alázata hatalmasam magához húz, mert a hozzám való alázatban szeretet is rejtőzik, szeretet, amely nem mer hívás nélkül hozzám jönni. Ennek ellenére a lélek öntudatlanul is magához húz alázatával. Mert szelíd világosságot áraszt ami vonz engem, mert már valami isteni sugárzik rám, mert a szellem szegénysége annak a jele hogy a lélek felismert, és e felismerésnek a következménye a hozzám való fordulása.

Aki szellemben szegény, az örökre megnyerte szeretetemet, és kegyelmem feltartóztathatatlanul árad rá; mert az alázatosat megajándékozom kegyelmemmel … Az emberi szívet pontosan ismerem. Nem hagyom magam megtéveszteni megnyilatkozásokkal, mindenről tudok amit a lélek gondol és akar. Semmi sem marad rejtve előttem, akkor sem, ha nem kerül kimondásra, de mégis megmozgatja a gondolatokat, amelyek nekem mindenkor láthatóak.

Ezért oszthatok kegyelmeket, de vissza is tarthatom. Az előttem térdelő gyermeket felemelhetem, és el is buktathatom azt, akit gőgős szelleme bár alázatosként állítja a világ elé, de aki soha nem mutat igazi alázatot.

Ezért árad mérhetetlen kegyelem jó néhány emberhez, míg mások szegények benne. Ám én nagyon sok kegyelmet szeretnék ajándékozni minden embernek, szeretném, ha szellemi szegénységét mindenki felismerné, hogy valamennyien éreznék a tőlem való távolságukat, és szívük mélyéből nyújtanák felém könyörgő kezüket. Mert akkor én is boldoggá tehetném őket kegyelmeimmel. Aki kegyelmem birtokában van, az hamarosan engem is birtokol, mert többé már el nem engedem azt aki igazi gyermeki viszonyban áll velem, aki mint egy gyermek kéri az Atyját, és erőért és segítségért kiált hozzá.

Aki magát nagynak és mások fölött állónak érzi az lezuhan; aki a mélyben hiszi magát, mert felismeri hogy gyenge és bűnös, azt felemelem szeretetemmel és mindenkor az enyém lesz. Gazdag kegyelmeket kaphat kezeimből, és ezért biztosan lépked a magasba.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr: 998                                                                                                             1939. 07. 07.

Szellemben szegény … szellemben gazdag … földi lemondás

Elmondhatatlanul szerencsés dolog, amikor az ember felfogása az örökké múlhatatlanra irányul. A jelenlegi idő minden szelleme csak a földit keresi, és már majdnem felülmúlhatatlan lett világi vágyaiban. Önmaga szemlélésébe majdnem soha be nem lép, lénye felszínes, tele van sóvárgással, földi felfogással, holott szellemi szegénységét kellene állandóan jelenvalóvá tenni, a maga üres benső életét és fölöttébb veszélyes lelki állapotát. A léleknek állhatatosan kellene törekedni, hogy ebből a fájdalmas helyzetből megszabaduljon.

Csak aki Istenre és Országára vágyódik, az vehető fel a tudással bírók körébe, és meríthet az örök forrásból. Ez a szellemi ismeret rendkívül értékes, és a lelket fokozottan magasabb fejlődésre készteti. Az ember a földi élet értéktelenségét felismeri. Ha a földi életben nem is kap testi élvezeteket és örömöket, de hisz a lélek hallhatatlanságában, az örökéletben és annak dicsőségében, ezért messzemenően gazdagabbnak és szerencsésebbnek mondható, mint bármikor a földi örömök között lenne.

A világ semmilyen hatalma nem tudja megadni azt, amit Isten, az Úr megígért az övéinek, mert a világ önmagától nem tud magának adni semmit, amit ne az Úr adna meg, vagy nem volna meg öröktől fogva az akaratában. Az Úr a világ javaival szemben övéinek belső boldogságot és szellemi adományokat ad, sőt a földi javakat is mérhetetlenül adja, amint az ember szellemi gazdagságot kérve kitart az Úr és felebarátja mellett. És a világ milyen szegényesen gondol rá … Milyen megsemmisítően szegényesek lesznek az eredmények amit egy ember napjai végén felmutat. A szellemi javak micsoda hiánya jellemzi a földi élet haszontalanságát, micsoda fájdalmas bánatot éreztet ez a tökéletlen lélekkel … Ám a Menny nyitva lesz a földi gyermek számára akinek nem volt földi öröme, és az Örökkévalóság felé fordult. A földi élet valóban rövid … és ami ebben hiányzott, azt gazdagon megkapja a túlvilágon, és felbecsülhetetlen értékű javakra talál, ha a későbbi életre gondolva már a Földön is ilyenre gyűjtött.

Az ember a még számára érthetetlen dolgokról kérdéseket tesz fel az Istenből való Szellemnek, és az megértést hoz neki. De amikor a talaj még nincs ezekre előkészítve, úgy választ sem kaphat rá. Mert hogy a választ megkaphassa, ahhoz a földi élvezetek lemondására van szükség, és csak szellemi építkezést kereshet. Ez a lemondás ezerszeresen pótolja azt amiről lemondott, mert a földi boldogság csak olyan mint a hab, megsemmisül, és nem hagy hátra semmit, ami az Örökkévalóságnak hasznos lenne. Ám a szellemi törekvés szellemi gazdagságot gyűjt, és az embert mindig a szellemi, isteni tudás bővebb, alaposabb megismerésére indítja. Az isteni áldás pedig nem marad el, az ilyen gyermekre mértéken felül gondolnak, nehogy nélkülöznie kelljen, mikor elhagyja a földi életet. Mert az Úr a saját szeretetének gazdagságából osztogat annak, aki szeretetére vágyódik.

 

                                                                                       Ámen.