A kérdés: KI AZ ISTEN?

 

 

 

Önmaga nyilvánítja ki magát nekünk

 

Téves tanítások

 

A Szentháromság

 

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

 

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Isten kinyilatkoztatásainak megokolása

Az isteni ígéret teljesülése - Igazság

Bevezetés a szellemi tudásba

A felismerés jelentősége

A „tudás” és „felismerés” különbözősége.

A helyes Isten-fogalom

„Minden dolog kezdete én vagyok”

Isten kifürkészhetetlen

Az Istenség kifürkészhetetlensége

Bizonyítható Isten léte?

Isten szellem, aki Jézus Krisztusban lett látható

A Jézus Krisztusban való istenhit

Isten megszólítja az ész emberét - Az istentagadó

Különféle Isten-bizonyíték

Istenhit – Világbölcsesség – Szív és értelem

Istenhit szabad akaratból

Torzkép Istenről – Tévtanítások

A Szentháromság tana

A vakhit értéktelen

Az igazság utáni vágy garantálja az igazságot

Mi az emberélet célja?

Jézus Krisztus Megváltó Műve

Vizsgáljátok meg a szellemeket

A Szellem-tevékenység megértése

Eleven hit - Ébredés az életre

Az élet üresjárata

Isten akarata: a szeretet parancs teljesítése

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.6848                                                                                                            1957. 06. 09.

Isten kinyilatkoztatásainak megokolása

Mindenkinek kinyilvánítom magamat aki meghallgat, mint a szeretet, a bölcsesség és a mindenhatóság Istene. Kinyilatkoztatásaim megértéséhez csak nyitott szív és készséges fül szükséges, amely figyel amint hangom felhangzik. A kinyilatkoztatás állandóan szeretetem jele, mert úgy beszélek hozzátok, mint Atya gyermekéhez: figyelmeztetően, tanítva, vigasztalóan és szeretetet ígérőn. Meg akarom érinteni mindenkinek a szívét, aki meghallgat. Boldoggá akarlak tenni beszédemmel, adni akarok valamit ami arra segít, hogy fölfelé jussatok: világosságot és erőt. Erre minden lénynek szüksége van, ha közelebb akar jutni hozzám. Ezért szólítalak meg ismételten.

De lényemet is fel akarom tárni. Azt akarom, hogy felismerjetek mint a szeretet, bölcsesség és mindenhatóság Istenét. És miután megismertetek, lássátok bennem Atyátokat, és mint gyermekeim törekedjetek hozzám. Ha hiszitek szeretetemet, bölcsességemet és mindenhatóságomat, akkor szeretetben és alázatban magatokat is átadjátok nekem, és megszűnik minden ellenállástok, amely még elválaszt tőlem. Ezért nyilatkoztatom ki magamat. Tudja meg mindenki, hogy Teremtőtök és Atyátok határtalan szeretettel át akar ölelni - de az ellenállást nem tűri. Azért beszélek, hogy ellenállástok megtörjön, de nem kényszerítelek, hogy meghallgassatok. Amint felhangzik hangom érezzétek szeretetemet, érintsen erőáram, amely igazolja, hogy én vagyok az aki szól hozzátok. De az erőáram azonnal elveszti hatását, ha ellenállástokban továbbra is meg maradtok. Viszont hatása állandóan fokozódik, amikor készek vagytok elfogadni szavaimat.

Világosságot akarok hozni mindenkinek, akinek szelleme még elsötétült állapotban van. Fel akarlak készíteni, hogy a világosság szférája magába fogadhasson. De ez csak úgy lehetséges, ha belém vetett hittel a szeretetből induló cselekedetekre határozzátok el magatokat. Amikor engem szerettek - akkor benső ösztönzésből teszitek a szeretet cselekedeteit. És hogy engem megtanuljatok szeretni - azért kinyilatkoztatom magamat nektek.

Ti, földi emberek, egy Istenről beszéltek, akitől féltek, mert hatalma van fölöttetek, ki vagytok szolgáltatva neki, aki elpusztíthat és elítélhet - ha egyáltalán még hiszitek a létét. De ti szeretetet nem adtok Istennek - pedig szeretné, ha kapna tőletek. Azt akarom, hogy szeressetek, mert az sokkal jobb viszonyt teremt, mint amit a félelem hoz létre.

Szeretetet akarok kapni tőletek, és megállás nélkül dolgozom ezért a szeretetért. De csak azt a lényt tudjátok szeretni akinek a tökéletességét felismertétek, akinek a szeretetéről, bölcsességéről és mindenhatóságáról meggyőződtetek. Amikor beszélhetek hozzátok, akkor hamarosan arra a meggyőződésre juttok, hogy szeretetem irántatok végtelen, bölcsességem felülmúlhatatlan, és mindenhatóságom határtalan. És majd azzal a kéréssel adjátok át magatokat, hogy örökre egyesülhessetek velem. Ezért hangzanak fel ismételten szavaim, és keresnek szívetekbe bejáratot, és aki készségesen megnyílik, azt megszólításommal boldogítom, és kinyítom neki az üdvösség kapuját. Mert beszédem világosságot hoz, és amint ez felragyog neki - minden sötétsége eltűnik. Akkor mint Örök Világosságot felismer, teljes bensőségességgel szeret, és már nálam is marad.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.7767                                                                                                             1960. 12. 09.

Az isteni ígéret teljesülése - Igazság

Az igazságba Szellemem által kaptok bevezetést. Ha ezeket a szavakat Földön jártomban magam mondtam, akkor biztos lehetséges hogy ti az igazságban mozogjatok, tehát nem mondhatjátok: senki nem tudja hol van és mi az igazság. Csak komolyan meg kell vitatni, hogyan juthattok el az igazságra. Van igazság: az ami belőlem az "Örök Igazságból" indul, ami megtámadhatatlan, és soha meg nem változik. Magatoknak kell az igazságnak ezt az ősforrását megközelítenetek. Onnan akarjatok igazságot, ahol az eredete van - TŐLEM! Én mindent tudok, ismerek minden összefüggést, nekem semmi sincs elrejtve - és azt akarom, hogy ugyanabban a világosságban éljetek mint én, hogy tudjátok honnan indultatok, és célotokat is ismerjétek.

De embertársatok ezt nem tudja megmondani - hacsak nem tőlem kapta az ismeretet. Sokan akarnak tudók lenni, akik arról akarják meggyőzni embertársukat, amit értelmük használatával szereztek. De ezek az értelmi eredmények nem felelnek meg az igazságnak, amíg hozzám nem fordulnak, hogy gondolkodásukat világosítsam meg. Mert míg csak az értelmük tevékeny, addig joggal lehet mondani: egy ember sem tudja, hol van és mi az igazság.

De én, a ti Istenetek, tudom. És tudja az az ember is, akinek én megmondom. Megmondtam nektek, hogy Szellemem majd bevezet minden igazságba, szavam pedig igaz - és az is marad. De szavaimat alig veszitek figyelembe, nem ismeritek föl, milyen nagy ígéreteket adtam általuk az embereknek. Az emberekben nincs is kívánság az igazság megismerésére. Amit eléjük terjesztenek, azt gondolkodás nélkül elfogadják igazságnak. Vagy alapvetően visszautasítanak mindent, ami számukra hihetetlennek tűnik. Mindkét eset szellemi visszafejlődést jelent, mert minden embernek kell, hogy legyen szellemi ismerete. Ezért mindenkinek akarnia kell, hogy a helyes szellemi ismeret birtokába jusson. Már maga ez a helyes ismeretre vágyódó akarat is közelebb viszi az igazsághoz, mert a világosságra vágyódó embert nem hagyom hogy sötétségben élje le életét. Magam lépek közbe, és gondolatait úgy kormányzom, hogy keresésbe kezd, és útját az igazi forrás felé irányítja.

Magam nyújtom neki az igazságot, ha nem is közvetlenül, de követeim útján - akiket ő is követeimnek tekint. Mert én csak az igazság utáni vágyat kérem tőletek, hogy már osszam is az igazságot. Azt akarom, hogy az emberek az igazságban éljenek, és amennyire jóakaratúak, annyira kapnak tanítást Szellemem által. Az ember ekkor már nem kételkedik annak igazságában amit Szellemem közvetít neki. És szavaimra is gondol: "Elküldöm a Vigasztalót, az igazság Szellemét, az bevezet minden igazságba, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek". Van tehát egy próbakövetek, amennyiben ugyanazokat a szavakat halljátok a Szellemen keresztül, mint amelyeket a Földön mondtam az embereknek, amikor köztetek vándoroltam. És erről felismerhetitek ki az, aki szól hozzátok. És meggyőződéssel hihetitek hogy én vagyok az, aki ígéreteit teljesíti, aki Szellemén keresztül tanít - és eszetekbe jut jó néhány szavam, amelyeket az embereknek mondtam.

Ekkor fontoljátok meg komolyan minden egyes szavamat, mert azok ISTEN-SZAVAK, amelyek soha el nem múlnak, habár az ég és Föld elmúlik. És amikor meggyőződéssel hisztek szavaimnak, akkor mindjobban behatoltok az igazságba, mert akkor szerintük éltek - és érzitek a kihatását is. Ekkor szavaimnak nem csak hallói, hanem cselekvői is lesztek. A szeretet kihatásait is érzitek amit folyton prédikálok, és ami helyes világosságot ad. Ezzel fokozódik felismerésetek - és ismét eléritek azt a tudást, amit egykor elvesztettetek. Ismét teljes egészében az igazságban éltek, mert most már magam vezetlek, ahogyan megígértem.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8341                                                                                                             1962. 11. 28.

Bevezetés a szellemi tudásba

Könnyen felfogható tanítást akarok adni az emberek számára. Ha még teljesen ismeretek nélkül vannak, és a helyes magyarázatot elfogadják - a legegyszerűbb módon kapnak felvilágosítást. Gondolhatjátok, hogy az embereket nem ilyennek teremtettem, mint amilyenek most ti vagytok. Sok hiányosság van az emberek körében. És ha erről gondolkodtok, kétségesnek látszik, hogy egy tökéletes lény - akit ti Istennek mondatok - ilyen tökéletlen emberiséget teremtett volna. De mert sem ti magatok, sem a körülöttetek észlelhető teremtmények nem hozták létre önmagukat, azt kell feltételeznetek, hogy egy "erő" hozott létre, aki megköveteli, hogy ti ezt elhiggyétek.

Kell hogy legyen egy Isten, mindennek a Teremtője, aki titeket is megteremtett. És ez a Teremtő tökéletes - erre a földi életben sok bizonyságot találtok. Tehát titeket embereket is ő teremtett - de nem ebben az állapotban, amiben most vagytok. Ti is tökéletesek voltatok. A legnagyobb teremtő erő produktumai vagytok. Ez a teremtő-erő egy gondolkodásra képes lény - hasonló hozzátok - csak hogy a legvégtelenebb tökéletesség. Tehát tökéletesnek lettetek teremtve, de nem maradtatok tökéletesek. Van szabad akaratotok, amely kibontakozhat minden irányban. És épp ezért - minden tökéletességet odaadva - az ellenkezőjére is fordulhat.

És ti ezt megtettétek. Elhagytátok az Atyai Házat, eltávoztatok tőlem, Istenetektől és Teremtőtöktől. Visszautasítottátok atyai szeretetemet, és ezzel szerencsétlen teremtményekké lettetek, mert a boldogsághoz hozzátartozik az én határtalan szeretetem is.

De szeretetem végtelen, abba a mélységbe is követ, ahova szabad akaratból törekedtetek. Szeretetem egyszer majd eléri, hogy visszatértek hozzám, ezért nem hagy meg boldogtalan állapototokban. Segít, hogy a mélyből újra a magasba léphessetek, hogy a Sötétség Birodalmából újra a Világosság Birodalmába jussatok, és visszanyerjétek egykori boldogságotokat. Mert a szeretet mindig boldogítani akar. Ezért szeretetem nem nyugszik addig, míg be nem fejeztétek a hozzám való visszatérés útját. Ennek a visszatérésnek egy egészen rövid állomása a földi élet. Értelmesek vagytok, van értelmetek és szabad akaratotok. Tudtok gondolkodni, érezni és akarni, és ezeknek megfelelően cselekedni. Ha helyes irányú a gondolkodástok és akaratotok, akkor az mindig a szeretet körében mozog. A szeretet határozza meg a gondolkodást és akaratot, mert a helyes irányú akarat engedi, hogy én irányítsam a szeretetből kiinduló tettekre. És a szeretetből kiinduló munkálkodás egyet jelent a hozzám való közeledéssel - aki az örök Szeretet vagyok. Ez azt jelenti, hogy visszájára fordult lényetek megint visszaváltozhat azzá az ős-lénnyé, aki egykor teljes tökéletességben indult ki tőlem.

Ezek alapján nektek, földi embereknek egyetlenegy feladatotok van, az, hogy szeretetből induló tetteitek legyenek! Ezzel véghezviszitek földi célotokat, mert csatlakoztok az örök Szeretethez. És az örök Szeretet  teljesen boldoggá tehet, újra üdvözült lények lesztek - ahogyan kezdetben is azok voltatok. Ez az egyetlen cél, amire itt a Földön törekedni kell. És hogy idáig  eljussatok, magam tanítalak a lelkiismeret szaván át, a Szellem hangján át, amely mint szikra izzik minden ember szívében - és amelyet csak a szeretetből induló tettek lobbanthatnak lángra. És ha lángra lobbant a szellemetek, mindent megmond mit tegyetek, mit hagyjatok el - és mindig újabb szeretet-tettre ad indítást. Lényetek ősszubsztanciája a szeretet. Ha tökéletessé akartok válni - és abban meg is akartok maradni,  akkor kell hogy a szeretet teljesen betöltsön. Ha a szeretet tetteit elhanyagoljátok, megmaradtok tökéletlen lényeknek, egy olyan nemzedéknek, mint amilyenek most is körülvesznek benneteket. Szeretet nélküli, csak önmagukat szerető emberek, akik csak magukra gondolnak - de az embertársra, aki ott él szükségben mellettük, arra nem.

Hiányos szeretet - hiányos boldogságot jelent. Elsötétült szellemet, ismerethiányt, gyengeséget - a saját gyengeségben való fogva tartottságot. Mert ilyen állapotban az ember engem, Teremtőjét sem ismeri föl, és nem lép rá a hozzám vezető útra. Pedig a boldogságot csak a velem való újbóli egyesülés hozhatja meg. És ezért vagytok a Földön, hogy velem egyesüljetek. Hogy szeretetté váljatok. Tökéletességeteket újból el kell érnetek, mert egykor szabad akaratból adtátok oda. Újból szeretetté kell válnotok, mert ez az ősszubsztanciátok, és ezzel a változástokkal újból helyreállíthatjátok a velem való egyesülést. Akkor magatok adtok szeretet, és határtalan szeretetet kaphattok érte. Bemehettek az örökéletre, amely az egyedüli igazi élet, tökéletesek és határtalanul boldogok lesztek.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.8034                                                                                                            1961. 11. 06.

A felismerés jelentősége

Gyermekeim, újból és újból megszólítalak, mert tudom, szavaimra szükség van, hogy erőt adjon az életúton. Mindig legyetek tudatában: én jelenlévő vagyok amint részetekről csak egy gondolat is érint, és kívánjátok, hogy kapcsolatban legyek veletek. És amikor én nálatok jelen vagyok - akkor erőm is átáramlik rátok.

Lelketeknek erre az erőre szüksége van, hogy kiérlelődhessen. Ezért haladásnak minősíthetitek, amikor engeditek, hogy beszélhessek hozzátok. Ilyenkor világosságtok mindig tisztul, és ez mélyebb megismerést jelent. Jelenti a fokozódó tudást, a világos gondolkodást, és a helyes irányú akaratot. Veletek való beszédem ezeket garantálja nektek - mert a hozzátok átáramló erő hatóképes, tehát fokozódó bölcsességben jelentkezik.

Nektek embereknek a legnagyobb világosságra kell vágyódnotok, meneküljetek a szellem sötétségétől, és kérjétek tőlem a szellemi tudást. Mert milyen tudatlan állapotban kezditek a földi életet? És ha értelmetek tevékenykedni is kezd - be tudtok-e hatolni vele a szellemi területekre? Sűrű sötétség marad bennetek. Minden szellemi fogalom tisztázatlan és megoldatlan számotokra, amíg vágyat nem éreztek magatokban, hogy szeretnétek magyarázatot róla. Ugyanakkor ismeretlen előttetek a földi élet célja is - halottak vagytok szellemben, habár éltek a Földön.

Lehettek-e elégedettek a világosság nélküli földi lét csak a Földre irányuló céljaival? A világosság nélküliség nem boldog állapot, hiányát magatok is felismeritek, és belső világosság megszerzésére törekedtek. Mert a hiányos állapot csak akkor változik meg, amikor már érzitek a belső boldogságot, amikor az ismeret megnyílik, és fölvilágosítást kaptok földi életetek céljáról.

Kívánkozzatok az ilyen világosságra, és megszólításaimra is figyeljetek, amelyeket követeimen keresztül kaptok, ha magatok még nem vagytok képesek, hogy közvetlenül meghallhassatok. Szellemi tudásotokat igyekezzetek kibővíteni, mert ez az ismeret az a világosság, amely hiányzott a testet öltésetek kezdetén, de amit fel lehet lobbantani, és akkor fényesen világít szívetekben.

Mert a kicsi szeretet-szikrának a világosságot Szellemem sugározza. Az mint az én részem nyugszik bennetek, és nektek a szeretet gyakorlásával kell fellobbantani. Tehát szívetek szeretete feltétlenül tudást hoz számotokra. A mélyebb tudás elérése kimondottan a szeretetben való élet megcáfolhatatlan hatása, mert a szeretet tüze a bölcsesség világosságát sugározza magából.

A szellemi állapototoknak meg kell világosodni. A szellemi sötétségnek el kell tűnni, és képessé kell válnotok, a szellemi összefüggések felismerésére. Meg kell értenetek engem - a kormányzásomat, munkálkodásomat. Ekkor képesek lesztek magyarázatok adására, mert most már én vagyok aki cselekszik bennetek - tehát ti az én akaratom szerint gondolkodtok, beszéltek és cselekedtek. A megismerés foka meghatározza a lelki érettség fokát. Mert én nem halott ismeretekről beszélek nektek, amely iskolaszerűen átvivődik rátok. Eleven, élő ismeretről beszélek, és a FELISMERÉS fogalma alatt egyedül ezt kell érteni. Én a magamból, az istenetekből való bölcsességből beszélek - amely nem érhető el semmi mással, csak SZERETETTEL, amely csak szellemi hatással jut a Földre, és amit csak olyan szív képes felfogni, amelyik a fényt is engedi magába sugározni, mert maga is tele van szeretettel.

Ezt csak a szeretet adja - és a szeretet fogadja be, míg ugyanez az ismeret halott tudás marad annál, akiben nincs szeretet. Igyekezzetek valamennyien, hogy felragyogjon a FELISMERÉS világossága bennetek, mert csak ekkor közeledtek újból a legvilágosabb fény állapotához, amely kezdetben boldoggá tett - és hogy boldogok lehessetek, újból el kell érnetek.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8025                                                                                                            1961. 1o. 24.

A „tudás” és „felismerés” különbözősége.

A felismerés foka megfelel a lelki érettség fokának. A felismerést nem cserélhetitek össze a tudással, mert az utóbbit az értelmetekkel is elérhetitek. Ez a tudás az igazságnak is megfelelhet, ha azoktól veszitek át, akik már felismerésre jutottak - de ez nem jelent felismerést a számotokra. Csak amikor a magatok szeretetét egy bizonyos pontig felerősítitek, csak akkor hatoltok be a "megértésbe" és így az eleven lesz a számotokra is. Ez belső fényt közvetít - és ezzel visszanyeritek azt az állapotot, amit szabad akaratból odaadtatok. Mert egykor elcseréltétek a fényt a sötétséggel, és elvesztettetek minden világosságot, és minden felismerést.

Tehát nem elég a rólam, lényemről, az ember földi életének az okáról, és a bukott szellemek visszavezetését célzó Megváltó Tervemről való iskolaszerűen megszerzett tudás, mert mindezt addig nem értitek meg, amíg a szeretet bizonyos fokát el nem értétek. Ugyanis az garantálja a belső világosságot, és Szent Szellemem bennetek való működését.

A felismerés annak jele, hogy az isteni tulajdonságok - amelyek míg szeretet nélkül vagytok, be vannak temetve bennetek - újból előtörtek. A felismerés az a világosság, amit vissza kell nyernetek, hogy boldogok lehessetek feltéve, hogy a földi élet alatt magatok is világosságra törekedtek. Mert lehetséges, hogy szeretetben eltöltött életet éltek - de nincs bennetek tudásszomj. A felismerés világossága így majd akkor áraszt el benneteket, amikor leteszitek a földi testet, és bementek a túlvilági Birodalomba.

A szellemben felébredt ember különbséget tud tenni a felismerés és a tudás között. Az értelmi tudást nem azonosítja a felismeréssel, és tudja, hogy a helyes felismerés magas fokú szeretetet kíván. Mindez azt bizonyítja, hogy ti emberek sikert értetek el, ha a szeretet által mélyebb "megértésre" jutottatok, és általa "felismerést" kaptok. Mert ez már az ős-állapotba való visszajutást jelenti, abba, amikor még átsugárzott rajtatok a szeretet és világosság, amikor még nem buktatok bele a sötétségbe - abba a sötétségbe amelyben mint emberek mindaddig benne maradtok, amíg lelketek éretlen, azaz szellemetek még nem ébredt fel.

Addig soha nem boldogíthatom az embert a felismerés világosságával, amíg nem teljesítette azt a feltételt, amely megengedi, hogy Szellemem benne munkálkodjon. Mert Szellemem, tehát egy részem az, amely az embereknek a felismerést közvetíti. Olyan tudást nyit amit megértetek, ami boldogít, ami világossá teszi szellemi állapototokat, ami világosan felismerteti az összefüggéseket - és amit ezek alapján az előrehaladt lelki érettség bizonyítékának lehet nevezni.

Az igazi felismerés mindig boldogító, és soha nem téveszthető össze az ismeret tömegével, amit még nem értettek meg, ha Szellemem még nem tevékenykedhet bennetek, bár az értelem az ismeretet fölvette magába. Ez halott tudás valamiről, amely a lelki kiérlelődés szempontjából értéktelen. Igen - az ilyen ismeret megszerzésétől csak óvni lehet, mert hogy a tudás elevenné válhasson, előtte szeretetben eltöltött életútra van szükség.

Szeretetre van szükség, mert az emberben a szellemet ez ébreszti életre, és az igazi világosságot majd csak ez gyújtja meg. A tudásból majd ekkor lesz felismerés, a lélek csak ekkor éri el azt a fokú érettséget, amely a szellemi sötétséget megszünteti. Csak ekkor lehet olyan világosságról beszélni, ami az embert belülről világosítja meg, és felismerést nyújt minden szellemi folyamatról, az ős-kezdettől minden létező végcéljáig, és a Földön töltött emberi lét okáról és értelméről.

Amint ez az ismeret megvan az emberben, mindent meg tud érteni, megérti a lényemet is, teljes megértést tanúsít örök Megváltó Tervem iránt, mert most ismeri csak föl az összefüggéseket - mindent tisztán és világosan lát. Nincs más célja, mint hogy ős-állapotát újra elérje, mert akkor boldog volt. Minden érzékszervével a velem való egyesülés felé törekszik - oda ahonnan egykor elindult.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.7816.                                                                                                            1961. 02. 04.

A helyes Isten-fogalom

Szellemem kinyilatkoztatja nektek, hogy csak egy Isten van, és hogy én - a ti Istenetek - Jézus Krisztusban testet öltöttem, mert szellem vagyok. Mint egy lehatárolt lény, nem voltam látható az általam teremtett lényeknek - de Jézus Krisztusban minden lény számára látható Isten lettem. Ezek alapján nem beszélhettek külön Jézus Krisztusról, és az Atyáról, mert én azonos vagyok vele. Ha tehát Jézus Krisztusról beszéltek - rólam, Istenetekről és Teremtőtökről, öröktől fogva Atyátokról beszéltek. Szellemem már benne volt a kicsi Jézusban, és születése után hamarosan szokatlan dolgokat vittem végbe benne, hogy az embereknek és környezetének felismerhetővé tegyem: Szellemem ebben a gyermekben van.

Az ember Jézus a kereszten kilehelte lelkét, de Jézus  teste át volt szellemülve, és feltámadt a halálból, mert minden kis szubsztanciája egyesült velem. Szellemem testét és lelkét teljesen átjárta, tehát már nem volt benne semmi emberi. Én - az örök Atya-szellem voltam az, aki harmadnapra feltámadtam. Tehát az az Isten, akinek látására az emberek vágyódtak, és aki Jézus Krisztus formájában manifesztálódott. Most Jézus Krisztus az Istenetek, mert én SZELLEM vagyok, és Jézus Krisztus emberi formájában lettem minden lényem számára látható. Tehát nem lehet rólam más elképzelésetek, mint Jézus Krisztus, az Isteni Megváltó.

És ha engem hívtok, ha kapcsolatot akartok teremteni velem, úgy Jézus Krisztust kell hívnotok, vele kell párbeszédet folytatnotok, őt kell elismernetek öröktől való Atyátoknak - és akkor helyes Isten-fogalmatok lesz.

De ez a fogalom nem lesz helyes, ha külön imádkoztok hozzám mint "Istenhez", és külön Jézus Krisztushoz, mint az "Isten Fiához". Az ember Jézusban egy olyan lélek foglalt helyet, aki az én "fiam" volt. Egy általam teremtett, és magas fokon tökéletes lény, aki megmaradt nálam, amikor a szellemek nagy bukása végbement. És ez az "Isten fia" tette nekem lehetővé, hogy magamra öltsem az emberi burkot. Így volt lehetséges, hogy az öröktől létező Atya-szellem egyesüljön Jézus Krisztussal. Utána viszont már nincs két különálló lény - hanem csak EGY ISTEN. Mert az én őslényem, az isteni Szellem egészen és teljesen átsugározta, és átszellemítette ezt az emberi burkot.

Következésképpen: isteni Szellem volt az a Szellem, aki az egész végtelenséget átsugározta, és az emberek egyikében látható formában is testet öltött. Így elképzelésük lehet az embereknek, ki az a lény akihez kapcsolódnak, mert a szellemek egykori eltávolodásának, szabad elválásuknak az volt az oka, hogy nem láthattak engem. Így megint lehetőséget teremtettem, hogy szabad akaratból hozzám kapcsolódhassanak - az által, hogy Jézus Krisztusban láthatóvá tettem magamat.

Tehát sohasem szabad "Jézus Krisztust" és "az Atyát" egymástól szétválasztanotok. Mert ő és én egy vagyunk. Aki beszél vele - az velem beszél; aki Jézust látja - az engem lát; aki vagyok, öröktől fogva voltam, és mindörökké leszek.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.75o                                                                                                               1939. 01. 21.

„Minden dolog kezdete én vagyok

Minden dolog kezdete én vagyok. Jól jegyezzétek ezt meg - ha netán a leghalványabb kétely felmerülne arról, ki teremtette mindazt, ami körülöttetek és fölöttetek van. Ha tehát nekem hatalmam van, hogy önmagamból hívjak életre mindent, milyen fajta erő lehetne az, amely ugyanolyan pusztító hatalmat tudna szembeállítani teremtő akaratommal? Akkor mellettem létezni kellene egy második Istenségnek, amelynek az ereje ellenkezik az enyémmel.

Aki az Istenséget tökéletlen lénynek képzeli el, az valóban még sok Istent csatolhatna az egy Istenség oldala mellé - viszont az egy igaz Istenségről nincs helyes elképzelése, mert az minden fölött uralkodik, mert mindent ő teremtett. Aki engem fel akar ismerni, annak hinni kell, és mint teremtmény rendelje alá magát nekem, a teremtőnek - és majd  világosságot kap, és ebben a világosságban engem, mint a Mindenség Uralkodóját lát. Akkor felismeri, hogy ellenerő - amely ott pusztítana ahol én teremtek - nem tud cselekedni ellenem.

Csak a Föld materiális átformálását engedtem át az ember szabad akaratának, hogy az emberek teremtő ösztöne munkálkodhasson - mert azt szintén a szívükbe helyeztem. Cselekedhetnek a saját döntéseik szerint, de folyton fel kell majd ismerniük elégtelenségüket, így mindig rá lesznek utalva a Teremtő mindenhatóságára, és a természeti erők munkálkodására. Mindennek önhatalmúan nem tudnak ellenállni. Semmi sem érthetőbb, mint hogy a mindenható Teremtőt ki akarják kutatni - viszont ennél semmi sem lehetetlenebb. Az emberi értelem messzemenőn nem elég arra, hogy teljes őserőmben felfogjon engem. És még kevésbé sikerül, hogy engem specializáljanak, azaz hogy valamilyen forma szerint lényemet és létemet kialakítsák, amely az emberi értelem számára teljesen elfogadhatónak tűnik.

Reménytelen ügy, amely soha nem hoz kielégítő eredményt. Kivételt Jézus Krisztusban való létem képez. Mert én voltam, vagyok, és örökké kikutathatatlan SZELLEM leszek, akiben mindaz benne rejlik amit az össz-univerzum felmutat, és akinek alá van rendelve minden ami teremtve lett, mert minden belőle indult, aki minden dolgok kezdete és vége - a mindöröktől-örökké létező SZERETET-SZELLEM.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8275                                                                                                             1962. 09. 17.

Isten kifürkészhetetlen

Soha nem válik lehetővé, hogy engem ti - a teremtmények - kikutassatok, még akkor sem, ha mint a legtökéletesebb gyermekeim, mellettem teremthettek és munkálkodhattok. Ti örök teremtő-erőm által jöttetek létre. Én viszont az erő-forrása vagyok, amely kimeríthetetlen, amely nem ismer határokat, amely erő-folyamait megállás nélkül a végtelenségbe önti. De én lény is vagyok, azaz a legmagasabb bölcsességgel gondolkodó Szellem, aki felfoghatatlanul mély szeretetében a maga akarata szerint munkálkodik, és végtelenül boldoggá tesz mindent amit teremt. Gondolkodó lény vagyok, aki állandóan új teremtést hoz létre, mert a belőle áradó erő nem maradhat tétlen - mert élet, és életet hoz létre. Amikor ti, teremtményeim a legmagasabb tökéletességet szabad akarattal eléritek - hogy mint gyermekeim teremthessetek és munkálkodhassatok mellettem - akkor biztos, hogy már behatoltatok a legmélyebb bölcsességbe. Ekkor magatok is rendelkeztek világossággal és erővel - ami mértéktelenül boldoggá tesz, és korlátlanul felhasználhatjátok, hogy saját boldogságtokra alkotó módon tevékenykedjetek. Ez az erő az örökkévalóság ős-forrásából folyton árad felétek, de ő maga kifürkészhetetlen marad.

De a legnagyobb boldogsága a tudat, hogy állandóan táplál benneteket. Ezért majd szerettek, az irántam való szeretetetek folyton növekszik, vágyakoztok utánam, majd állandóan a közeletekben éreztek, és Jézus Krisztusban láthattok is engem.

Ennek ellenére is titok maradok a számotokra. Mert a teremtett lény számára nem lehetséges, hogy lényemet maradéktalanul kikutassa. Mert ő csak egy kis szikra, amely szeretetem tűz-tengeréből szikrázott ki. Én viszont öröktől fogva vagyok, és megmaradok minden örökkévalóságokon át. De mert a teremtett lény tudja, hogy szeretetem ereje örökké táplálja, tudja, hogy kapcsolatban áll velem, tudja, hogy velem mindig úgy viselkedhet, mint gyermek az atyjával, hogy beszélhet, velem boldog közösségben munkálkodhat - ez boldogságát állandóan növeli, és ezáltal szeretete mindig mélyebb lesz irányomban. A szeretet boldogság, a szeretet világosság, a szeretet erő, a szeretet az isteni, amely minden lényt Istenné tesz - mert a szeretet mindig nagyobb tökéletességet hoz.

És hogy mindennek nincs határa - az egy nem sejtett boldogság, amit teremtményeimnek készítek. Mindezt csak a tökéletesség állapotában lehet fölfogni, amikor a tőlem kisugárzott lény istenivé válik és gyermekemmé lesz. Akkor azt is tudja már, hogy én kifürkészhetetlen vagyok mindörökké. De ennek ellenére feltartóztathatatlanul törekszik hozzám, mert érzi a hozzám közelebb jutás boldogságát. Boldog, hogy viszonozhatja szeretetemet. Ezt ti emberek még nem értitek meg tökéletlenségetek miatt. De azért csak alakuljon ki bennetek is az örökkévalóság fogalma, mert egykor számotokra is érthető lesz. Azért már ma tudjatok róla, hogy ez a magasan tökéletes lény egykor eléri célját, és mindent amit teremtett végtelenül boldoggá tesz. Lelkesítsen ez, és feltartóztathatatlanul készítsétek tökéletességeteket, mert az majd mérhetetlen boldogságokat jelent.

Mindezek ellenére érthetetlen lesz és az is marad számotokra, hogy ennyire lehajlok teremtményeimhez, hogy megszólítalak, hogy beszélek veletek. Örökké elérhetetlen vagyok, és maradok, mégis a legmélyebb szeretetben átölelek és magamhoz vonok minden teremtményt. Keresem a lehetőséget, hogy magamat és lényemet érthetővé tegyem, hogy megnyerjem szereteteteket - mert én csak a szeretettel kapcsolódhatok össze, a szeretet kapcsolatra pedig szükség van, hogy majdan boldogok lehessetek.

A legtökéletesebb lény, a végtelenség legnagyobb Szelleme, az örök erő és fény forrása maga keresi veletek, a teremtményeivel a kapcsolatot, és ezért megszólít benneteket. Lehajol a legkisebbhez, hogy a magasba segítse. És ez a nagy Szellem nem más mint én, a ti Mennyei Atyátok. Meg tudjátok érteni a szeretetet? És az én szeretetem soha nem lesz kisebb, mert a szeretet nem ismer határokat, és mert boldoggá akarok tenni mindenkit, aki egykor belőlem indult.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8622                                                                                                            1963. 09. 21.

Az Istenség kifürkészhetetlensége

Higgyétek el emberek, hogy lényemet örökké nem tudjátok kikutatni. Hogy ősi tulajdonképpeniségemben ki vagyok, az nektek nem fogható fel, nem lehet felfoghatóvá tenni. A ti gondolkodástoknak határa van, és ezért a határ nélkülit nem tudjátok megérteni. A SZELLEM - akinek ti az Isten nevet adtátok - viszont határok nélküli.

Hogy ez a Szellem önmagában mi, megint nem magyarázható meg, mert nincs benne semmi ami forma - nektek pedig minden csak formában képzelhető el, különösen ha az lény, tehát gondolkodó, akarata van. Mint ős-szellem én létező vagyok - de semmiféle formában nem lehet elgondolni. Erő vagyok amely határtalan, és határtalan a hatóképességem is. És ez az erő betölti az egész világmindenséget. Betölt minden anyagi és szellemi teremtményt - és mindig és örökké a törvényes Rend alapján cselekszik, mert ezt a szellemi erőt tervszerűen, bölcsen és szeretettel gondolkodó akarat kormányozza. Ez a "gondolkodó akarat" arra jogosít, hogy egy LÉNYT képzeljetek el - de ennek a lénynek nem adhattok formát. Úgy kell elgondolnotok, hogy szereteterőm - a Szellemem - betölt minden látható és minden szellemi teremtményt, és velük gondolati kapcsolatba léphettek, mert én magam gondolkodó lény vagyok.

Minden azonos: a lényem, a Szellemem, a szeretetem, az erőm. A mindent betöltő erő: Isten; a szeretet önmagában Isten; a Szellemem: Isten. Ennek ellenére ez az Isten egy LÉNY, mert gondolkodó akarat határozza meg, hogy a szeretet, az erő, a Szellem hogyan nyilvánuljon meg, minden kormányzásomat és munkálkodásomat az végzi. És ha szeretet-erőm szét is szóródik számtalan kis szikrába, minden kis szikra ismét ugyanaz mint én magam: egy szellem. És ugyanazzal a minőséggel, mint én, csak a legminimálisabbra lekicsinyítve. Ennek ellenére erőteljes, mert ugyanúgy az örök Istenség hordozója - különben nem tudna fönn maradni, ha szeretet-erőmmel nem lenne átitatva.

Az ember el tud képzelni engem mint hozzá hasonlót, mert mind az én képmásaim vagytok. Ennek ellenére, lehatárolt lények vagytok még, csak egy rész belőlem, amelyet addig kell lehatároltnak látni, amíg még tökéletlenek vagytok. Ha ismét tökéletesek lesztek - mint kezdetben voltatok - újból összeolvadtok velem, és akkor hamarabb rájöttök, hogy mit jelent az Istenség fogalma. Bár fennmarad a tény, hogy legmélyebb lényemben kifürkészhetetlen vagyok, és maradok számotokra. De akkor már nem lesznek lehatárolt mértékeitek, ahogyan az embereknek, és amiért gyakran téves a gondolkodásuk.

Szellem vagyok - és ez azt jelenti, hogy az emberi érzékszervek számára nem észlelhető lény, amely azonban mégis létezik. És azért LÉNY, mert mindenben amit megengedtem hogy létrejöhessen, felismeritek annak értelmét és rendeltetését - tehát gondolkodó és akaró hatalomra következtethettek. Tehát lépjetek kapcsolatba ezzel a hatalommal, amelyet nem tudtok letagadni. Mert a kapcsolat, és még inkább az egyesülés felismerteti veletek, hogy ős-szubsztanciátokban ti is ugyanazok vagytok. És amikor most ez a hatalom szólít benneteket, úgy nem a külső hüvelyhez - a testhez -  beszél, hanem ahhoz, ami ebben a burkolatban van, ami megjelöl benneteket mint Isten hasonmását, és ez a SZELLEMETEK - aki tőlem társult hozzátok, aki az én részem, akit egykor visszautasítottatok, de aki mint parányi szikra ismét belétek lett rejtve emberlétetek miatt. Vagy más szavakkal kifejezve: a bennetek örökké meg nem szűnőhöz beszélek - ahhoz, aki bennetek az enyém, és ami mint tőlem kisugárzott kis szikra most emberi testetekben van elrejtve.

Ez újból azt igazolja, hogy magamat a teremtményeimben újra meg akarom találni, ezért maradtok elválaszthatatlan kapcsolatban velem. Szellemem oszthatatlan. Szeretet-erőm fennmaradásotokat biztosítja, és soha meg nem szűnhettek, mert tőlem kisugárzott erő vagytok, és az örök törvény szerint vissza kell térnetek az erő forrásához. Mindezt majd csak a tökéletesség állapotában értitek meg jobban. Akkor már nem gondolkodtok szűk határok között, és akkor már azt is tudjátok, hogy egy LÉNY vagyok, akinek odaadtátok nagy szereteteteket. Tudjátok, hogy én a SZERETET vagyok - és hogy mindezt az emberek miért nem tudják megérteni.

Mindaddig, amíg nem vagytok tökéletesek, én, tehát Szellemem és szeretetem nem tud teljesen tulajdonába venni, addig nem tudlak úgy átitatni, hogy a legtisztább világosság legyen bennetek. Ennek ellenére amennyire csak lehet munkálkodom bennetek - ahogyan azt érettségi állapototok megengedi. Mindig több világosságot ajándékozok, hogy egyszer eljussatok a tökéletességre.

                                                                                                            Amen.

 

 

B.D.Nr.8265                                                                                                            1962. 09. 06.

Bizonyítható Isten léte?

Létemet bizonyító okokkal soha nem lehet alátámasztani, mert az hitbeli kényszert jelentene az emberek számára - de szabad akaratból jussatok el a felismerésre és világosságra, mert az lehetséges. Erről a dologról csak gondolkodnotok kell - mert Isten, a Teremtő létére minden bizonyíték, ami körülvesz benneteket. Ha kezdetben még meg is próbáljátok tagadni Istent mint ISTENLÉNYT, de el kell ismernetek az ERŐT, amely az egész teremtésben megnyilvánul. Ezt az erőt tehát nem tagadhatjátok le, de nem tagadhatjátok le a törvényszerűségeket sem, a titeket körülvevő teremtett dolgok célszerűségét sem. Ezek pedig egy akarattól irányított erőt bizonyítnak - amely viszont gondolkodó lényre enged következtetni.

Ezen a Földön az a célotok, hogy kapcsolatot hozzatok létre ezzel a gondolkodó lénnyel. E cél nélkül mindegy volna léte, és úgy is jelölhetnétek Istent, mint egy általatok is elismert erőt. Mégis - egy "erőt" nem fogtok megszólítani, hogy kapcsolatot teremtsetek vele. De amint komolyan és erős akarattal azon vagytok, hogy az igazságot megtudjátok, kinyilatkoztatom nektek magamat mint lény, aki Istenetek és Teremtőtök. De ha közömbös nektek, hogy mint ember kinek köszönhetitek az életet, akkor a komoly akarat hiányos, és akarat nélkül a belső világosságra sohasem juttok el.

Ezenkívül a saját ember-lényetek is gondolkodásra indíthatna. Mert senki sem képes gondolkodó képességgel, én-tudattal és szabad akarattal ellátott lény teremtésére, tehát magatoknak is egy ilyen lényből kellett elindulnotok - aki veletek ellentétben azonban a legnagyobb tökéletességgel bír. De akkor ennek a lénynek is kell hogy akarata, én-tudata, és gondolkodó képessége legyen - ezenkívül ez a "LÉNY" szeretettel, felülmúlhatatlan bölcsességben és hatalomban munkálkodik.

Tehát soha nem tekinthetitek magatokat egy erő véletlen eredményének, mert akkor ezt az erőt nem kormányozná akarat, akkor állandóan elementárisan, azaz pusztító módon nyilvánulna meg, és soha nem építő módon. Ezt pedig megcáfolja a teremtésben megnyilvánuló törvényszerűség és célszerűség. Létemet nem lehet bizonyítani, de maga a teremtés minden gondolkodó ember számára egy mindenható LÉNYRE utaló meggyőző bizonyíték - még ha ezt a lényt nem is tudjátok elképzelni, nem is tudtok helyes fogalmat alkotni magatoknak róla. Ez a mélybe zuhanástok következménye, ami elrabolt tőletek minden világosságot, és a teljesen elsötétült szellemetek messze távol van még tőlem.

Ha most egy ilyen embernek ismereteket adtok rólam - hogy a Végtelenség legmagasabb és legtökéletesebb szelleme vagyok - úgy kitör belőle az irántam való ellenállása, és tagadni akarja létemet, ahogy valamikor is tette, amikor szeretet-fényemet visszautasította, és szelleme elsötétült.

Viszont a földi életben menekülni kell a sötétségtől. Erősen akarnia kell, hogy önmagáról és kiindulási helyzetéről tiszta képet kapjon. Jóindulatú engedelmességgel a helyeset kell tennie, tehát el kell fogadnia, hogy azoktól kapjon tanítást, akik képesek világosságot adni.

A teljesen elsötétült szellemnél az akarat is hiányzik, hogy elismerje az igazságot, ezért minden felvilágosítást visszautasít. Mégpedig abból az érzésből kifolyólag, hogy mindig bűntudatot idéz föl benne, amint Istenéről és Teremtőjéről hall - és ez ellen tiltakozik. Ezért csak akkor van értelme, hogy egy embert a hatalommal teli Isten létéről meggyőzzenek, ha ezt maga kéri, és szeretne valamit megtudni róla. Kár erőt pazarolni arra az emberre, aki Isten létét állandóan tagadni akarja, és ezért taníthatatlan - mert a saját akarata a döntő, hogy a sötétből valamikor kitaláljon.

Az ember Istene és Teremtője ismeretére bizonyíték nélkül is eljuthat, ha azon fáradozik, hogy szeretetben éljen. Mert ekkor a szereteten keresztül már van velem kapcsolata, és majd az igazság utáni vágy is megérkezik. Gondolkodása irányt kap - azaz a világosság ama lényei, akiknek át van adva tanításra majd gondolatilag befolyásolják, és ellenállása lassan eltűnik. Ehhez a folyamathoz az emberek részéről hozzásegíthet az ima-könyörgés, mert ennek hatása a fokozódó akaraterő által mérhető le.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.7828                                                                                                            1961. 02. 17.

Isten szellem, aki Jézus Krisztusban lett látható

Isteneteket és Teremtőtöket nem képzelhetitek el szűk határok között, ne próbáljatok valamilyen formát adni neki, mert az hamis elképzelés lenne. Lényemnek - amely maga a legmagasabb tökéletesség - lehatárolt forma sohasem felelne meg, így én határok nélküli SZELLEM vagyok, amely mindent betölt, és mindent átsugároz.

Teremtményeim számára lényem örökké kikutathatatlan marad. Habár a legnagyobb tökéletességgel kerültek ki belőlem - hisz örök szeretetem tűztengeréből kisugárzott szeretet-szikrák ezek az egyedi lények - de mégis, ha teljes világosságommal mutatkoznék nekik, nem bírnák nézni az öröktől való fény és erő-forrását, mert a rájuk ható fény hatására elpusztulnának.

Viszont nektek embereknek nem is szükséges más képet formálni rólam, mint Jézus Krisztust - az Isteni Megváltót. Benne én "látható Isten" lettem számotokra. Benne az örök, végtelen Szellem manifesztálódott, benne én vagyok, és szemtől szembe láthattok és nézhettek.

Tehát magam adtam magamnak formát - a számotokra. Ezt a formát szeretetemből és erőmből bocsátottam el magamból - mint teremtményeimet. Az egész végtelenséget betöltő örök Szellem sugározta át ezt a formát, és így látható Isten lett számotokra. Az egész végtelenségben én kormányzok és dolgozok, ezért nem is tudnék egy lehatárolt lény lenni. Számotokra, akik még lehatároltak vagytok, akik a legnagyobb tökéletességet még nem értétek el, Jézus formájában egy elképzelhető fogalom lettem, mert állapototokhoz mérten kell gondoskodnom rólatok, akik még messze vagytok a beteljesedéstől.

De kifürkészhetetlen vagyok a legmagasabb tökéletességre jutott szellem számára is, és az is maradok. Ez egy magasabb fokú boldogság okává lesz, amikor gyermekeim állandóan törekednek felém, és én állandóan boldogíthatom őket, mert vágyukat teljesíthetem, de engem örökké el nem érnek - viszont Jézus Krisztusban mégis szemtől-szembe láthatnak.

Nektek ez is misztérium marad, és majd csak a fény állapotában kezditek megérteni - de lényemet örökké mégsem kutatjátok ki. Végtelen távolságban jelenek meg - és mégis, annyira közel vagyok, mint apa a gyermekéhez. Ez a tudat boldoggá tesz bennetek, szeretetetek állandóan fokozódik, és egyúttal boldogságtok oka is, mert szeretetetek állandó teljesülésre talál.

Bennetek a szeretet mindig forróbban lángoljon Jézus Krisztus iránt, akiben örök Atyátokat ismerhetitek meg, és akiben mértéktelen boldogságot készítek nektek. Most benne közel lehetek gyermekeimhez, ha nem is vagyok formához kötve lényemmel - amely kifürkészhetetlen, és az is marad - és az egész végtelenséget betöltöm erőmmel és fényemmel.

Ti, teremtményeim pedig keressetek és találjatok meg Jézus Krisztusban, mert őt mint formát választottam hogy magába fogadjon. És ez az egykori emberi forma teljesen szellemi lett, mégis látható maradt minden lelki érettséget elért lény számára, hogy engem szellemben láthasson. Tehát amikor Jézus Krisztust szemlélitek - öröktől való Szellememet látjátok. Mert Ő és ÉN egy vagyunk. Amikor őt szemlélitek, az Atyát látjátok, mert teremtett lényeim számára látható akartam lenni, hogy teljes szeretetüket elnyerjem. De teljes értékű erőmben és világosságomban soha nem láthattak volna anélkül, hogy el ne pusztuljanak. Én gyermekeimmel együtt akarok teremteni és munkálkodni - és meg akarom mutatni magamat nekik, hogy boldogságukat megemeljem. Magam is meg akarom szeretetüket tapasztalni, és ezért állandóan a közelükben akarok lenni.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8541                                                                                                             1963.6.26.

A Jézus Krisztusban való istenhit

Egyre van csak szükségetek: hogy higgyetek bennem, és amikor szükségben vagytok, felém vegyétek utatokat. Hogy mint egy gyermek meneküljetek Atyátokhoz, aki - mert rábíztátok magatokat - minden szellemi és földi szükségben megvéd. Folyton azt hangsúlyozom: kapcsolódjatok hozzám gondolattal, imával, szeretetből jövő cselekedetekkel. És valóban - már nem veszhettek el, mert segítségem garantálja hogy kapcsolatban álltok velem, hogy megszabaduljatok ellenfelemtől, hogy újból visszatérjetek hozzám, akiből kiindultatok.

Bár Isten és a Teremtő léte nem bizonyítható, de higgyétek, hogy van - és ha hiszitek, akkor mindabban ami körülvesz magatoktól is meglátjátok az engem tanúsító bizonyítékokat. És ha ezeken elgondolkodtok, eljuthattok a belém vetett hithez. Egyedül azt akarom, hogy ne menjetek át az életen minden gondolkodás nélkül, hogy ne csak a világra figyeljetek, és ne higgyétek, hogy a földi élet öncélú.

Mindig tegyétek föl magatoknak a kérdést: MIÉRT, MI CÉLBÓL VAGYOK A VILÁGON? - Hogy aztán megragadjátok a gondolatot Istenről, a TEREMTŐRŐL, mert ezek a gondolatok mint hullámok köröznek mellettetek.

Mert a földi élet oka és célja az hogy megismerjétek az egy Istent és Teremtőt - és kívánjatok kapcsolatot teremteni vele. Akkor ez az egy Isten és Teremtő is megragad, hogy már el se engedjen. Elvezeti hozzátok a Megváltóról, Jézus Krisztusról való ismeretet. Mert el kell találnotok hozzá, hogy megszabaduljatok gyengeségeitektől, hogy felemelkedésetek biztosítva legyen. Mert ha engem el is ismertek, az akaraterőtök mégis kevés lesz, hogy komolyan tudjatok törekedni felém. Erre gyengék vagytok az egykori bűn miatt - hogy tőlem eltávoztatok. És hogy akaratotok megerősödjön - az ember Jézus meghalt a kereszten, hogy megszerezze nektek az erős akarat kegyelmét.

Nagy szellemi szükségetekben - ami az ősbűn következménye volt - magam jöttem segítségetekre. A Megváltás Művét magam vittem végbe az ember Jézusban, hogy bűneiteket eltöröljem. Most már lehetséges hogy hozzám visszatérjetek ha Jézus Krisztustól erőt kértek hozzá, ha bűn-adósságotokat leteszitek lábaihoz, és komoly akarattal vissza akartok az Atyához térni, aki lakást vett Jézus Krisztusban, és mindörökre egyesült vele. Ha hisztek Istenben, akár mint aki megteremtett, vagy aki megváltott - soha nem lehet Istent Jézus Krisztustól szétválasztva elgondolnotok. Mert ISTEN ÉS JÉZUS - EGY. Isten egy emberi külső burkot vett igénybe, akit ti "Jézusnak" neveztek, de aki minden teljességemmel engem zár magában.

Mindent én teremtettem. Belőlem jött elő Jézus emberi formája is - akit magam választottam mint burkot, hogy az az emberek között tartózkodhassak. Ti emberek is az én akaratomból léptetek elő, de egykor szabad akaratból elváltatok tőlem. Mert velem csak a szeretet tud kapcsolatot teremteni - és azt ti egykor szabadon elhagytátok. Viszont az ember Jézus át és át volt sugározva szeretettel, tehát az ős-szubsztanciám - a szeretet - benne volt. Tehát lényét tekintve Isten volt - csak a külső burok volt emberi. Míg aztán ezt is átszellemítette, a test csatlakozott isteni lelkéhez, és így már semmi emberi nem maradt vissza benne, amikor Jézus a Megváltás Művét végbevitte.

Tehát aki engem fölismer Jézusban, az kimenekült a sötétségből - mert most már "maga a Világosság" vonja föl a magasba. A Világosság én MAGAM vagyok, és mert ez teljes egészében betöltötte az ember Jézust - rajta keresztül a Világosság a Földre sugárzott.

Ezt a fénysugarat akarom odaadni mindenkinek de, előtte szíveteknek meg kell nyílni felém.  Ahhoz kell irányítanotok gondolataitokat, aki megteremtett, és ezt az akaratot önmagatoktól kell létrehoznotok - utána irgalmas szeretetem megragad és minden megtörténik, hogy Jézus Krisztusról helyes ismeretet szerezzetek. És amikor elismeritek őt mint ISTEN FIÁT és mint A VILÁG MEGVÁLTÓJÁT, aki EGGYÉ VÁLT VELEM - akkor már soha el nem veszhettek.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.5744                                                                                                             1953. 08. 11.

Isten megszólítja az ész emberét - Az istentagadó

Azokhoz akarok most beszélni, akik még nem tudtak úgy igaziból dönteni, akik ugyan nem ellenkeznek a gondolattal hogy higgyenek - de nem tudnak meggyőződéssel elfogadni. Azokhoz, akiknek értelmi tudásuk még ellenáll annak az ismeretnek, amit földi képviselőim szeretnének megismertetni velük. Azokhoz, akik úgy gondolják, először mindent látni akarnak, éles logikus gondolkodással bizonyítani, az értelemmel mindent megmagyarázni - vagy mindent visszautasítani. De az ő tudományuk megöli a szellemet, mert minden, ami mint magasabb igazság kap jelölést, az földi szinten nem bizonyítható - mert a FÖLDI ÉLETBEN HITRE KÉNYSZERÍTÉS NEM LÉTEZHET, azt tudományosan sem lehet megmagyarázni, és az ember éles értelmi tudása nem garantálja szellemi területen a helyes gondolkodást.

Emberek - elétek teszem a kérdést, hogy a Teremtés művének melyik kategóriájába soroljátok magatokat? Nem ismeritek föl, egyedül ti vagytok gondolkodó és következtetést levonó lények - míg a Teremtés többi tagja nem mutat ilyen képességet? Már ebből is arra következtethettetek volna, hogy olyan hatalom teremtett, aki szintén gondolkodóképes - azonkívül felfoghatatlan mértékben hatalmas. Ti magatok gondolkodó képességetek ellenére sem tudtok gondolkodó képességgel ellátott alkotást létrehozni. Utódaitokat nem állíthatjátok oda mint bizonyíték, hogy őket teremtettétek, mert nem alkottátok őket, hanem egy fennálló természeti törvénynek engedelmeskedtetek. Ez megint azt bizonyítja, hogy a törvénynek törvényhozója van.

Gondoljátok meg továbbá: a természeterő gondolkodóképes? Létrehozhat gondolkodóképes lényeket, melyeknek a szervezete a legmagasabb bölcsességet bizonyítja? Nem kell-e magát a természeterőt mint LÉNYT felismerni és elismerni, amely a legmagasabb bölcsességgel gondolkodik és akar - tehát a célnak megfelelő formát teremt, amit meg is elevenít? Így nézve, a teremtés műve nem elég bizonyíték-e még a legélesebben gondolkodó számára is - vagy talán be tudjátok bizonyítani, hogy ilyen mindenható lény nincs? Vagy csak megközelítő hasonlattal tudtok-e olyant bizonyítani, hogy egy "erő" rendezett teremtményt hoz létre? Hacsak ez az erő nem talál mesterére egy ember akaratában. Hagyjatok csak egy erőt minden fegyelmezettség nélkül tevékenykedni - rettenetes dolgokat tapasztaltok, ahelyett hogy olyan alkotásokat hozna létre, amilyeneket ti célszerűségük, és a felismert rendjük miatt megcsodáltok!

Tehát értelmetek erejével már felismerhettek egy magasan álló lényt, akit öröktől való Teremtőnek kell látnotok. Valóban nem szolgál megtiszteltetésetekre, ha ezt a lényt tagadjátok, ha a teremtésben látható munkálkodását egy kormányzás nélküli erő kihatásának tüntetitek fel - tehát ha a teremtés keletkezését egy vak, öntudatlan valamire alapozzátok.

Az ilyen magyarázat valóban nem bizonyítja a helyesen használt értelmet. Sokkal inkább egy dacos kiút, amit azért kerestek, mert Istent nem akarjátok elismerni. Mert ahol a legcsekélyebb akarat is létezik, ott mérlegelik mindkét lehetőséget. Utána az ember többnyire inkább elfogadja, és nem utasítja vissza a gondolatot, hogy lény-szerű erő az, amely a Teremtés művében hírt ad magáról.

Ha ti emberek tudnátok hogy visszautasításotoknak - a lényszerű Istenség tagadásának - milyen súlyos kihatása van a lelketekre, akkor megértenétek, miért akarok felvilágosítást adni, hogy ti magatok adjatok helyes irányt téves gondolataitoknak, és el tudjátok hinni, ami elfogadhatatlannak tűnik. Mert amíg egyoldalúan ítélkeztek, amíg azt hiszitek, értelmetek ki tudja nyomozni az igazságot - addig nem hisztek.

Pedig szükséges, hogy az egy Istenben és Teremtőben higgyetek, hogy vele kapcsolatba lépjetek. A földi élet tulajdonképpeni oka és célja, hogy Istennel kapcsolatot létesítsetek. E nélkül valóban nem szabadna testbe öltöznötök a Földön. Mert a Föld azért lett teremtve, hogy rajta az ember újból visszaállítsa egyesülését Istennel, mert azt egykor szabad akaratból feladta. Ha Isten létét tagadjátok, az a legmesszebbre való eltávolodást jelenti tőlem. A túlvilágon ez rettenetes sorsot jelent, sőt lehet, hogy magával hozza az anyagba való száműzetést, amint a Föld-periódus vége bekövetkezik.

Azért akarlak megszólítani és elgondolkodásra indítani - mielőtt késő lenne. Akármekkora is a földi tudományotok, garantáltan sokkal mélyebb ismeretekbe hatolhattok, ha rábízzátok magatokat arra, aki megteremtett. Ismerjetek el Isteneteknek és Teremtőtöknek, hogy segítőkészen mellettetek állhassak.

 

                                                                                                            Amen.

 

 

 

B.D.Nr.7624                                                                                                            196o. 06. 17.

Különféle Isten-bizonyíték

A magam részéről könnyűvé teszem hogy higgyetek, csak váljatok engedelmessé - és teljesen nyilvánvaló bizonyítékokat adok magamról és tevékenységemről, hogy felismerhessetek, és hitetek meggyőződéses hit legyen. Bizonyítom magamat a Teremtés művével, mindennel ami körülvesz benneteket. Magamat bizonyítom amikor beszélek hozzátok a föntről felhangzó szavaimmal, ami elkerül minden emberhez, aki kész hinni.

Elsősorban akarat kell - és akkor az ember tud hinni. A jóakarat kinyitja a szemét, fülét és szívét, és akkor bizonyítékot bizonyíték után vesz észre létemről, lát, hall és érez - mert a jóindulatú embernek kinyilvánítom magamat, közeledem hozzá, és felismertetem magamat.

Tehát majd egy ember sem mondhatja, neki lehetetlen hogy higgyen, mert nem hiányzik más belőle, csak a jóindulatú készség - kényszerítve pedig egy ember sem lesz. Az ő akarata még teljes egészében ellenáll nekem. Mert az Istenség tagadása annak bizonyítéka, hogy az illető még teljesen az ős-bűn kényszere alatt áll, egykori ellenállását még mindig nem adta föl, és ezért akaratát nem kell erőszakkal megtörni. Ennek ellenére megállás nélkül arra törekszem, hogy még a Földön megszerezzem akaratát.

Ezért mindig újra és újra a legkülönfélébb módon nyilvánulok meg neki. Tehát bármikor felismerhetne - csak akaratát meg kellene változtatni. Minden ember elnyerhetné a bennem való hitet, hiszen ott áll a Teremtés közepén, és a Teremtés dolgai minduntalan megszólítják - neki csak el kellene gondolkodni ezeken. Bár a tőlem elfordult akarata mindig talál magyarázatot magának a Teremtés csodáira - és nem fordul az örök lényszerű Teremtőhöz. De ha a saját akarata visszalépne, más gondolatok is felszállhatnának benne. Ezek által lehetségesnek tarthatná, hogy mindennek egy magasan álló hatalom az előidézője és kormányzója. Én pedig majd mindig úgy hatok erre az emberre, hogy eljusson erre a belátásra.

A vég előtti utolsó időben majdnem kiveszett a hit az emberekből, és Új-kinyilatkoztatásom sem hoz sok eredményt éppen az emberek akarata miatt, amelyet nem lehet kényszeríteni. Ennek ellenére nem tágítok, hogy az embereket fölülről megszólítsam. Mert szavaimnak olyan ereje van, hogy ha hatni engedik magukban - megváltoztatja az emberek gondolkodását. Mert az is előfordul, hogy egy teljesen hitetlen, aki szavaimat hallja, vagy olvassa - érintve érzi magát. De ez ritka eset. Viszont nekem minden lélek fontos, és azért nem tágítok hogy megszerezzem. És aki nem akar hinni, sorsszerűen is az útjába lépek, amennyiben szükséghelyzetbe hozom, ahol természetfeletti lényhez kell fordulnia segítségért. Mégis, akaratuk szabadságát meg kell hagynom, csak hatást próbálhatok gyakorolni rá, amit szeretetem és irgalmam megállás nélkül meg is tesz, amíg az ember a Földön él.

                                                                                                            Amen

 

 

 

B.D.Nr.4541                                                                                                             1949. 01. 15.

Istenhit – Világbölcsesség – Szív és értelem

A világ tudósainak nehezükre esik olykor, hogy higgyenek az Istenségben, mert tudásuk alapján értelmük más következtetéseket von le. De ez az igazságnak nem felel meg egészen. Egy téves nézet a Föld fejlődésére vonatkozóan a továbbiakban már téves elképzeléseket von maga után. Ilyenkor nehéz egy örök Teremtőt érvényre juttatni - azt a lényt, akit az embereknek ismerniük kellene már erő-megnyilvánulásai miatt is. De az emberek többnyire nem akarják ezt az elismerést.

A tudomány mindent bizonyítani akar, és ahol erre képtelen, ott nem vallja be, hanem egyszerűen tagadja a létét amit nem tud megközelíteni. Tehát hamis nézetekre épít, és végül már az örök Istenséghez nehéz megtalálni az utat - még akkor is, ha megvan hozzá az akarat. Minden kutatásnak azzal kellene kezdődni, hogy tisztázzák Isten létét. Ezt ugyan bizonyítékokkal nem lehet alátámasztani, de mégis lehet benne hinni, és pedig teljes meggyőződéssel. Ezután már minden kutatás gyors és sikeres lesz. De hogy az ember eljusson erre a meggyőződéses hitre, elsősorban az éles értelmét kell kikapcsolni, és át kell adni magát a szív érzéseinek. Minden tudományt mellőzni kell, és egy gyermekhez hasonlóan hagyni kell, hogy belülről tanítsák. Azaz - elfogadja igazságnak, amit érzése szerint elképzel vagy kíván. Bizonyos mértékben ébren kell álmodni. Akkor majd mindig olyan ISTENSÉG lebeg szemei előtt, aki mindent kormányoz és vezet - és akiről tudja, hogy őt is hordozza.

Az ember legbensőbb kívánsága mindig az - és az is marad - hogy Isten erős hatalmat gyakoroljon fölötte. Csak a világi értelem próbálja elfojtani ezt a kívánságot, mert ő is beszél az ember értelméhez, az Istenséget ki akarja szorítani onnan. De az emberek szívéhez nem tud szólni - és ezért akarja az ember értelmét befolyásolni. A szíven keresztül Isten nyilvánul meg, az értelmen keresztül az ellenfele - hacsak a szív nem lesz erősebb, és az értelmet a maga oldalára vonja.

Ez utóbbi esetben lehetséges, hogy valaki Istent az értelmén keresztül ismeri föl. Ekkor a szív és az értelem közösen törekedik az örök Istenség felé, és a tudomány is más alapokra épít. Más következtetéseket von le, amelyek már valóban nem lesznek hibás következtetések. Mert amikor a kutatás az egy Istenségben való hittel kezdődik, nem marad eredmény nélkül, és mindegy hogy milyen területen, de megközelíti az igazságot. Akkor már nem lesz ellentétben egymással a hit és a tudomány, hanem kiegészítik egymást. Mert a tudomány csak akkor mentes a tévedésektől, amikor harmóniában van az Istenbe vetett hittel. Isten mindenható, bölcs és szeretetteljes lény, aki az élén áll mindannak, ami igaz, és mindörökké létezik.

                                                                                                            Amen.

 

 

 

B.D.Nr.7665                                                                                                             196o. 08. 04.

Istenhit szabad akaratból

Szeretet-erőm belefolyik minden emberszívbe - ha az megnyílik hogy befogadja. Szeretet-erőm hatására fellobban az emberben lévő szellem-szikra, majd lángra lobban irántam, az örök Atya-szellem iránt. És ekkor szabaddá lett az út hozzám. Az utat egyedül az akarat teszi szabaddá, hogy szeretetem ereje rásugározhasson. Vagy másképpen: akinek irántam pozitív beállítottsága van, aki hisz bennem, és kapcsolatba akar lépni velem - az meg is kapja isteni szeretet-erőmet, és fejlődése ezután már felfelé ível. Tehát az embernek először hinni kell az egy Istenben és Teremtőben, és magáról el kell ismernie hogy teremtmény. Csak ezután ébredhet föl benne a kívánság, hogy velem kapcsolatba lépjen, és megnyíljon nekem, hogy szeretet-erőmet rásugározzam. Csak a készség kell hozzá, hogy ezek végbemenjenek.

Nehéz, sőt majdnem lehetetlen, hogy szeretetem sugara olyan embert érjen, aki nem hisz bennem, aki magát csak a természeterő produktumának tekinti, ezért soha nem teremt velem kapcsolatot, mert nem ismer el olyan lényt aki őt teremtette volna. Hogy a belém vetett hitet mégis elnyerje, azt valami szokatlan történés hozhatja létre. De ezzel sem szabad soha kényszerítően hatni, mert a kényszer hatására hite értéktelen. Létemre vonatkozóan minden bizonyíték kényszerítő hatású. Így kényszerítő bizonyíték lenne szavam is, ha közvetlenül a magasból szólítanám meg az embereket. Kénytelen volna hinni bennem, hiszen szavamat mindenki hallotta. De ennek a hitnek nincs értéke.

Ennek ellenére az emberek megkapják megszólításomat, csak éppen egy emberi formát választok hozzá, akin keresztül közvetve beszélhetek. Megadom minden embernek a szabad döntés lehetőségét, hogy hiszi-e szavaimat vagy nem, hiszi- e hogy ez a beszéd a legtökéletesebb lénytől származik. Mindig a szabad akarat a döntő, és a hitet soha nem lehet kikényszeríteni.

Ezen - a közvetlen szó útján - a legmélyebb bölcsesség is hozzáférhetővé válik az emberek számára. De ezek sem indítják az embert a bennem való hitre, ha az ember ellenáll és nem akarja. Ugyanakkor egy másik ember számára elégséges bizonyság, hogy létezem. Igen, szavam által az ember meggyőződéses hitet kaphat, amit a pokol semmiféle hatalma sem tud elvenni tőle. Mert szavam szeretetem sugárzása, amely megérinti az emberek szívét, és képes szeretetet kiváltani belőlük, és képes megadni nekik a megvilágosulást. Ekkor a SZERETET szeretetre ösztönöz, világosság

gyullad a szívekben, és ebben a sugárzásban felolvad minden sötétség. Ez olyan világosság amely elűzi a sötétséget, és az embernek eleven hitet ad. Ez a hit megtámadhatatlan, ellenáll minden megrázkódtatásnak, amelyek az ellenséges oldalról ismételten megjelennek.

Mindig az emberen múlik, hogy engedi-e érinteni magát szeretetem sugárzásától. Mert hogy magát nekem megnyissa, annak szabad akaratból kell megtörténnie. Neki magának kell akarni, hogy velem, Istenével és Teremtőjével kapcsolatba lépjen. Hinnie kell, hogy egy tökéletes lény kezeiből került ki, és hogy ezzel a lénnyel való egyűvé tartozását nem tudja feloldani. Ekkor ismer el engem, és csak ezután kezd el keresni - és én egész biztos hogy engedem megtalálni magamat.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.8o35                                                                                                             1961. 11. 07.

Torzkép Istenről – Tévtanítások

Micsoda torzképet kaptok lényemről, amikor úgy állítanak szemetek elé mint a harag és bosszúállás Istenét, mint irgalmat nem ismerő szigorú bírót, aki mindig csak büntet és elítél - de kegyelmet nem gyakorol. Az ilyen Istentől csak féltek, és félelemből engedelmeskedtek neki, parancsait csak a büntetéstől való félelemből teljesítitek - de soha nem szeretitek úgy, ahogyan akarja hogy szeressétek. Tehát amíg ilyen képet alkottok rólam - nem jártok az igazságban. Még a szellem sötétjében vagytok, célotokat nehezen éritek el, és nem találjátok meg az egyesülést velem. Egyesülést csak a szeretet tud létrehozni, és aligha éreztek szeretetet az iránt, akit ilyennek állítanak elétek. Pedig én a szereteteteket, a legteljesebb bizalmatokat akarom megnyerni. Azt akarom, hogy hűséges Atyátoknak ismerjetek meg, aki a szeretet által akar szoros kapcsolatban lenni gyermekeivel. És ezért helyes képet kell kapnotok rólam. Lényemről az igazságot kell megtudnotok - azt, hogy önmagamban vagyok a szeretet, a bölcsesség és hatalom. Magam a legnagyobb tökéletesség vagyok, és amikor érzitek hogy szeretetem - ami teljesen a tietek - átölel, akkor szeretni is tudtok.

Féltek attól az Istentől aki büntet benneteket amikor vétkeztek ellene - de szeretni nem tudjátok. Én viszont nem büntetek, hanem mindig csak segítek, hogy kikerüljetek a magatok bűnös állapotából. Adok erőt és kegyelmet hogy meg tudjátok tenni. Soha nem taszítom a mélységbe, soha nem küldöm kárhozatra aki vétkezett és bűnös lett, sőt, azon próbálkozom, hogy felhúzzam a mélyből. Szánom - mert maga vette útját a mélység felé.

Szeretetem tanúbizonysága minden eszköz, amit arra használok, hogy a bukottat, a bűnössé váltat a magasba emeljem. De ez sohasem büntetési akció. Az szeretetemmel összeegyezhetetlen lenne. Ne adjatok soha az olyan tanításnak hitelt, amely engem bosszúálló és büntető Istennek állít elétek. Ezért, mint téves tanítást visszautasíthatjátok az örök kárhozatról szóló tanítást. Teremtményeimet nem én vetem kárhozatra, a maga szabad akaratából törekszik a mélységbe.

Én mindig a szabadulásán dolgozom. De igazságosságomat nem lehet félretenni. Ez annyit jelent, hogy az örök boldogsággal nem ajándékozhatom meg azt, aki eközben szabad akaratból eltávozik tőlem, és a mélység felé törekszik.

Reám gondolva csak jóságos és nagyon szeretetteljes Atyát képzeljetek el, aki mindig kész hogy szeretetét nektek adja, de aki - mert tökéletes - nem teheti meg hogy az örök Rendet ne vegye figyelembe. A hozzám vezető út minden időben és mindenki számára nyitva áll. Még a legmélyebbre zuhant bűnösnek sem kell mást tenni, mint hogy karjait kérőn felém nyújtja. Én kezeit azonnal megragadom, és a magasba húzom. Szeretetem és irgalmam annyira nagy, hogy minden bűnétől eltekintek, ha a lény szabad akaratból odaadja magát nekem. Akkor eltörölhetem minden vétkét, mert az ember Jézusban ezért ontottam véremet. Tehát a bűnadósság eltörlődött, ahogyan azt az igazságosság megköveteli.

Most a legnagyobb őszinteséggel bemutattam lényemet, nektek sem eshet nehezetekre, hogy szabad akarattal vegyétek felém utatokat. Kevés szeretetet ajándékoztok annak az Istennek, akitől félnetek kell, ezért az embereknek meg kell tudni az egész igazságot. Olyan szellemi ismeretet kell kapnotok, amely tiszta értesülést ad Istenetekről és Teremtőtökről - aki ATYÁTOK AKAR LENNI, mert a téves tanítások nem vezetnek el az üdvösségre.

Ezeket meg kell bélyegezni, mert ellenfelemtől indulnak ki - aki sötétségben akar tartani benneteket. Mindent megtesz, nehogy megtaláljátok a hozzám vezető utat. Az irántam való félelmet ő plántálja az emberek szívébe, nehogy felnőjön az a szeretet, amely a gyermeket összekapcsolja Atyjával. Én viszont el akarom nyerni ezt a szeretetet, ezért elvezetlek bennetek az igazsághoz.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.4484                                                                                                            1948. 11. 11.

A Szentháromság tana

Képességetek van, hogy értelmeteket használjátok. És csak használjátok ezt a képességeteket! Földi viszonylatban rákényszerít az élet, és ti minden ellenállás nélkül helyt adtok ennek. Magától értetendő, hogy amivel találkoztok, arról gondolkodjatok, hogy kutassátok, fontolgassátok. Ezáltal értelem szerint gazdagodtok.

De értelmeteket egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevéssé használjátok hogy belső ösztönzésből szellemi ismeretet szerezzetek vele. Viszont hagyjátok, hogy kívülről érkezzen hozzátok. Gyakran el is fogadjátok, de többnyire anélkül, hogy az értelmeteket használnátok, anélkül hogy vizsgálnátok, vagy elgondolkodnátok róla. Értelmetekkel nem dolgozzátok föl - tehát nem használjátok hozzá, vagy visszaéltek vele, mert arra használjátok, hogy teljesen hamis következtetéseket vonjatok le. Hiszen már előzőleg is elfogadtátok a szellemi javakat anélkül, hogy kivizsgáltátok volna.  Aki az értelmet adta - az számadást is kér róla, hogyan használtátok. Hatalmas embertömeg vándorol tévedések között, mert nem gondolkodnak a tanításon, amit kaptak. Pedig azok okot adhatnak a vizsgálatra, mert egyszerűen elfogadhatatlanok úgy, ahogyan adják.

Minden vizsgálódást azzal utasítotok vissza, hogy ti emberek nem vagytok képesek a helyes ítélet alkotásra, és annyiban igazatok is van, hogy egyedül az értelem nem elég hozzá. Ezzel az érvvel mindenkor szembeállítható, hogy a Szellem általi megvilágosulást kérni lehet - és kérni is kell - hogy a súlyos probléma az igazságnak megfelelő megoldást kapjon. Isten soha nem tagadja meg támogatását attól, aki komolyan kér. Az ember számára ily módon lehetséges, hogy olyan kérdésekre is magyarázatot kapjon, amelyre az értelem egyedül nem képes választ adni. Az isteni támogatást annál jobban kell kérni, minél jobban érzi az ember, hogy képtelen megítélni valamit.

Tanácsosabb így eljárni, mint olyan tanítást elfogadni, ami nehezen elfogadhatónak tűnik. Mert az ember csak úgy képviselhet valamit mint igazságot, ha annak magyarázatát teljes egészében megkapta. Ezért érkeznek a Földre folyamatosan föntről tanítások, hogy a szellem sötétjébe világosságot vigyenek. És sötétség van még mindenhol, ahol az igazságot elnyomják vagy elködösítik, ahol téves tanítások terjednek, és az emberek azt mint igazságot képviselik.

Ezt a sötétséget kell a világosságnak áttörni, az igazság szorítsa ki helyéről a tévedést és hazugságot! Fel kell tárni, mely pontokon kaptak az emberek téves tanítást, mert az örök élethez csak az igazság vezet. Csak az igazság isteni - a téves tanítás pedig istenellenes. Ezek alapján meg kell világítani a tanítást, amit a lelkek ellensége teljesen eltorzított és zavarossá tett. De létre tudta hozni, hogy az emberek elfogadják - és pedig azért, mert az emberek nem használták értelmi képességüket, hanem minden vizsgálat nélkül elfogadták, amit nekik nyújtottak: és ez a Szentháromság tana.

Ez a tanítás teljesen érthetetlen - illetve értelem szerint nem fogható föl, nem érthető meg. Ennek kellene az örök Istenség magyarázatának lenni, de elfogadhatatlan, mert képtelenség. Tehát az az ember, aki a tanítást magáénak vallja, az már nem gondolkodik rajta - vagy ha elgondolkodik, már nem vallja magáénak.

Az emberi tökéletlenség jele, ha elfogadja a tanítást, hogy az örök Istenség bezárható egy szorosan lehatárolt formába. Isten lénye határtalan - mert valami egészen tökéletes, és az egészen tökéletes nem osztható szét, mert a tökéletesség egy szellemi állapot, és valami szellemi soha nem osztható három részre.

Tehát soha nem lehet szó "háromszemélyű Istenségről", mert az egy elképzelhetetlen fogalom, és teljesen téves nézetet ad az Istenség lényéről. Atyaisten, Fiúisten, Szentlélek-isten - ezek a fogalmak arra a feltételezésre utalnak, hogy az örök Istenséget ez a három személy alkotja. Összezárkóznak, és a három egy Istent képez. De ez téves elképzelés! Ha Isten lényét ennek a három fogalomnak kell az emberek számára érthetővé tenni, akkor ez csak úgy történhet, ha az Atya mint a szeretet, a Fiú mint a bölcsesség, és a Szent Szellem mint erő kap magyarázatot. Ez egyúttal az egyetlen helyes magyarázat, amely ennek a tanításnak az alapját képezi. De mindenképpen azoknak a félreértését jelzi, akik utána téves magyarázattal téves tanítást hoztak létre azt állítva, hogy az Istenség három személyt tartalmazna.

Isten szelleme - Isten lényének összessége - soha nem személyesíthető meg. Nem önthető formába - mert az emberi fogalmat adna. Ő a FÉNY és ERŐ végtelen teljessége, amit szerető akarat kormányoz és használ. A FÉNY azaz Világosság - ISTEN, az ERŐ - ISTEN, és a SZERETETNYILVÁNÍTÁS - ISTEN, egyik nincs a másik nélkül. Ez a háromság minden istenit magába zár, és ez a háromság egyúttal a tökéletesség jele. Ezért az Istentől teremtett lény is szeretetet, bölcsességet és erőt kapott, ami által Isten KÉPMÁSA lett. Viszont Isten csak lény, és nem forma! Valami szellemi, aminek nincs szüksége formára ahhoz hogy létezzen. És minden formát szétrobbantana a találkozáskor, ha azok előtte szellemivé nem tették volna magukat azáltal, hogy a szeretetet, bölcsességet és erőt a maga teljességében magukba zárták.

Jézus Krisztus - akit Isten kiválasztott - emberi mivoltában ilyen forma volt. A szeretet, bölcsesség és erő egész teljességét hordozta magában, hogy az embereknek mint elképzelhető istenség szolgáljon, hogy hinni tudjanak egy LÉNYBEN, aki maga a legnagyobb tökéletesség - és mégis összefüggésben van a tökéletlen teremtménnyel, az emberrel. De ez csak egy földi forma volt! Bizonyos mértékben csak a testi szemekkel nézőknek szolgált vele - mert a szellemnek nincs formára szüksége hogy szellemit lásson.

Megtévesztő az az elképzelés, hogy  ATYA,  FIÚ és SZENT SZELLEM mint három szétválasztott lény létezik. Akkor is ha mellé kerül hogy "EGY ISTEN". Az emberek abba a veszélybe jutnak, hogy szétválasszák őket, amennyiben külön szólítják az egyes személyeket, és ezzel megerősítik magukban a három-személy tudatot. Viszont elvesztik az igazságnak megfelelő igazi érzésüket az EGY ISTEN iránt - holott egyedül hozzá kell fordulniuk minden földi és szellemi szükségben. Az ember Jézus volt az egyedüli lény a Földön, aki Istent a maga teljességében magába fogadta, mert eggyé vált Istennel - ezt mennybemenetele igazolja. Teste teljesen átszellemült, minden szubsztanciájával csatlakozni tudott az örök Istenséghez, így már nem két különálló lény létezett akik tökéletesek voltak, hanem csak EGY ISTENSÉG, aki a legteljesebb tökéletességben SZERETET, BÖLCSESSÉG ÉS ERŐ, az ATYA-ISTEN, A FIÚ-ISTEN és SZELLEME. A Szellem betölti az egész végtelenséget, és általa jut kivitelezésre minden, amit az akarat meghatároz.

Amit ezek a fogalmak: ATYA, FIÚ, Szent SZELLEM jeleznek, az az örök Istenség lénye. A Bölcsesség a "A Fiú" az Atyától indul, aki a Szeretet. A mindent átjáró „Erő” abban tevékeny, amit az Atya és Fiú elhatároz. Vagy más szavakkal: Isten mindenható, fölöttébb bölcs és szeretetreméltó. Ez érthető, és a legegyszerűbb módon megoldja az Istenség problémáját. Ezt az egyszerű fogalmazást csak a szellemben vakok nem tudják megérteni és elismerni - mert szellemben vak vezetők félrevezették, még nincsenek megvilágosulva, és tanítani sem engedik magukat.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.7834                                                                                                             1961. 02. 23.

A vakhit értéktelen

Az embereknek hinni kell - de ez ne legyen vakhit. Az ember gondolatban állást foglalhat mindenben, amit elé állítanak mint hit-tételt. Majd döntsön a szíve, hogy elfogad, vagy visszautasít valamit. Ezt követelem az emberektől, és nem elégszem meg a vakhittel, mert az akarati kényszerítést jelent - pedig tőlem eredően az emberi akarat szabad. Mindig gondoljatok arra, hogy az embernek szabad akarata van. Ekkor felismeritek, hogy valamilyen tanításnak nálam van-e az eredete. Mert tőlem eredően a legnagyobb szabadságban vagytok. Tőlem eredően - kivéve az egyetlen szeretetparancsot - nincs semmiféle parancs. De annak teljesítése is a szabad elhatározástól függ.

És mert üdvösségre akarlak vezetni benneteket - azért adom ismételten szavaimat. Oktatlak, és közel hozom a szellemi javakat. De mindig szabadságtokban áll, hogy hiszitek-e vagy nem. Ezekben magatoknak kell állást foglalnotok, gondolkodni kell rajta, és legyen jóakarat bennetek, hogy a helyeset elismerjétek és elfogadjátok.

Azt sem kérem, hogy vakon elhiggyétek amit szavaim közvetítenek. Viszont arra kérlek, hogy mielőtt visszautasítanátok - először vizsgáljátok meg. És ha komolyan kivizsgáltátok, és elfogadjátok igazságnak, akkor már nem a vakhit dolgozik bennetek. Sok-sok embert nem tudok felmenteni, mert kivizsgálás nélkül fogadott el szellemi javakat és most ragaszkodik hozzá. Holott ha komolyan megfontolja, felismeri, hogy az nem lehet igaz. Sok embernek elég, hogy mint hagyományt közvetítenek neki valamit. Sőt, jogtalannak tartja hogy gondolkodjon rajta - mert ezt így tanították neki.

De hogyan adnak majd egykor számot róla? Tőlem minden ember mint adományt, gondolkodó-képességet kapott. De használja? Miért vizsgálja meg a földi dolgokat, hogy mit érnek? És a szellemi javaknál ezt miért hanyagolja el?  Az egyes embernek miért jelent olyan keveset a lelki üdve, hogy aggódva meg sem kérdezi ráhagyatkozhat-e a neki mondottakra - amikor azt mint igazságot elé tárják? Miért annyira közömbös neki az igazság?

Mert valóban, aki a világosság után vágyódik az nem jár majd sötétségben. És a közöny állapotát mindig ott lehet megtalálni, ahol gondolkodás és kivizsgálás nélkül fogadják el a szellemi javakat. Ezt is csak azért, mert egy bizonyos forrásból érkezik. De ezt a forrást nem én tártam föl, különben az ember az igazságban élne. Mert amint állást foglalna vele kapcsolatban, világosan felismerné a tévedéseket.

Ti viszont minden gondolkodás nélkül, vakon mindent elhisztek. Ezzel csak annak hatalmát erősítitek, aki az ellenfelem, aki bele akar kényszeríteni a sötétségbe, vagy meg akar benne tartani. Ti egy szervezetnek kötelezitek el magatokat - de nem nekem, aki valóban a világosságra akar vezetni. De az akaratotok szabad, és ezért nem is léptem föl soha erőszakkal, hanem rátok bíztam a döntést. Viszont ha teljes komolysággal kerestek engem - akkor engedem, hogy megtaláljatok, és fényt gyújtok, amely megvilágítja ellenfelem tevékenységét.

Ebbe a világosságba minden ember bejuthat, mindenki, aki a világosságra vágyódik. De hozzá tartozik a komoly akarat, hogy ellenfelemtől megszabaduljon - és ez megköveteli, hogy szoros kapcsolatban álljon velem. Azért ti, akik vakon hisztek - ahogyan azt előírták - kérdezzétek meg, valóban én vagyok-e akinek szükségét érzitek?

Senki se ment még el üres kézzel, aki szoros kapcsolatot keresett velem! Mert kinyilvánítom magamat mindenkinek, és megajándékozom világossággal a további útját. Mert ha engem keres, akkor szeretet van benne, és az hamarosan megadja a helyes ismeretet. Ezzel képes lesz elválasztani a tévedést az igazságtól, és többé már nem hisz vakon. A velem való kapcsolata megszabadítja ellenfelemtől, és az már nem tudja sötétségben tartani. Mert akinek felvillan a világosság, és az boldoggá tette, annak már csak növekszik a világosság utáni vágya. Ez az ember majd megszabadítja magát azok befolyásától, akik a Földön "igaz képviselőimnek" mondják magukat, de nem állnak az igazságban, azért nem is képesek azt kiosztani. Szellemi kényszert gyakorolnak követőikre - az pedig soha nem az én akaratom. Mert a Földön az ember szabad akaratú döntése a fontos - azt pedig minden oldalról elnyomják.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.7629                                                                                                            1960. 06. 22.

Az igazság utáni vágy garantálja az igazságot

Értsétek meg: hogy megkaphassátok az igazságot, erős akaratú vágyra van szükség. De ritka az ilyen irányú komoly akarat, holott minden ember azt feltételezi, hogy ő maga az igazságra törekszik. De ez csak amolyan szólás-mondás, anélkül hogy komolyan gondolnák. Az igazság utáni vágynak a szív mélyében kell felébredni, hogy az embert már soha el ne eressze. Semmitől sem fél már annyira, mint hogy a tévedésbe el ne bukjon, és ezért szívében hozzám fordulva kell kérnie, hogy az igazságot megkaphassa. És akkor elvezetik hozzá azt.

Amikor az ember ragaszkodik kívülről jött ismeretéhez, anélkül hogy maga kivizsgálta volna annak igazságértékét - akkor nehéz elvinni az igazságra, különösen ha az nem egyezik a saját ismereteivel. Ha nem hajlandó ismeretéről lemondani, és tiszta igazságra becserélni azt - akkor tiltakozik ellene. Ilyenkor hiányzik belőle a tiszta igazság utáni vágy, és képtelen lesz a kivizsgálására is, mert nem lép kapcsolatba velem, nem kéri szelleme megvilágosulását, hogy helyesen tudjon ítélni.

Ezért a tiszta igazság Földre vezetése nem mindig lehetséges. Így aztán sok szellemi dolgot igazságnak tartanak - holott nincs rá joguk. Ennek ellenére úgy tartják számon mint igazságot - különösen ha szellemi területről érkezik - mert feltételezik, hogy onnan a tiszta igazságot kapják. De mert az igazság közvetítésének  feltétele a kérő igazság utáni komoly vágya, ezért nem garantáltan igazság minden, aminek "az eredete a Szellemi Birodalomban van". Itt még inkább szükséges a komoly kivizsgálás, és azt az én támogatásommal kell végbevinni. Mert a Szellemi Birodalomban is vannak sötétséghez tartozó lények. Vagy - mint még tökéletlen lények - erősen ragaszkodnak a téves nézeteikhez, amit a Földről vittek magukkal. Ezt a túlvilágon épp oly buzgón képviselik, mint tették a Földön. Mert amit az ember szeret, attól nem akar  megválni a túlvilágon sem. A tévedés az örökkévalóságban kihat a lélek fejlődésére, mert mérhetetlen hosszú ideig eltarthat, amíg megszabadul tőlük, és kezdi felfogni az igazságot.

De a Föld embereire is káros hatást gyakorol a túlvilág, amikor a maga sötétségét gondolati átvitellel átadja az engedelmes embereknek, vagy mediális képességű emberek tudatos kapcsolatba lépnek a szellem-világgal. Az ilyen túlvilági kapcsolat csak akkor lehet és lesz áldásos, ha az emberben komoly vágy van az igazságra, és folyamatosan Isten Szent Szellemének segítségét kéri hozzá. Akkor nincs veszély, akkor az ember erős falat épít magának, amelyet az ismeret nélküli lény nem lépheti át. Ilyenkor csak a világosság lényeinek van bejárásuk hozzá - mert azok az én megbízásomból tevékenyek, és az én akaratom hogy oktatást kapjatok a tiszta igazságból.

Végezze el magán mindenki az önvizsgálatot, mennyi az igazság utáni vágya. Féljen a tévedésektől, és mindig kérje védelmemet. Kérése meghallgatásra talál, mert akarom, hogy az igazságban éljetek. Tehát lehetőséget teremtek rá - de mindig azzal a feltétellel, hogy ti komolyan akarjátok az igazságot, és abban meg is maradtok. Ez adja meg a biztos védelmet a téves szellemi javak, a téves gondolkodás, és a nektek nyújtott eszmék hamis magyarázata ellen.

Az igazság után vágyódó embernek helyes ítélőképessége is lesz, mert az igazsággal együtt ezt is megkapja tőlem, így képes lesz, hogy a hozzá érkező szellemi javakat azok értékére vonatkozóan kivizsgálja. ÉN MAGAM VAGYOK AZ IGAZSÁG. Teremtményeimmel kapcsolatba akarok lépni, és ezért akarom azt, hogy teremtményeim is az igazság talaján álljanak. A tévedést terjesztő lények befolyásától akarom megvédeni őket, akik a világosság lényének mutatják magukat, hogy az embereket megtévesszék.

A velem szoros kapcsolatban való együttélés garantálja a helyes gondolkodást, garantálja hogy igazi oktatást - és a Szellem által igazságot kapjon. Mert a bennetek lévő szellem-szikra az én részem, és valóban helyesen tanít benneteket. Mindenkinek arra kellene törekedni, hogy saját szellemetek tanítson, és ne legyetek rászorulva a szellem-világból érkező közvetítésekre. Azt nem tudjátok ellenőrizni, mert előttetek ismeretlen azok szellemi állapota, akik a közvetítést mediális úton kapták.

Fennáll a veszély, hogy hiányos ismerettel bíró lények  kapcsolódnak be a közvetítésbe. Viszont, ahol a Szellem dolgozik, ott tudjátok hogy magam beszélek, hogy valóban csak a tiszta igazat kapjátok - mert az az akaratom, hogy teremtményeim a Földön az igazságban éljenek. Hozzám - és így az örök boldogságukhoz is - csak  az igazság által juthatnak el.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.7797                                                                                                             1961. 01. 14.

Mi az emberélet célja?

Ha azt akarjátok hogy földi tartózkodástok eredményes legyen, ha azt akarjátok hogy célhoz érjetek, ha újra azok akartok lenni akik kezdetben voltatok - akkor tudnotok kell a földi élet céljáról. Egykor mint magas tökéletességű lényt a képmásomra teremtettelek, és felruháztalak minden isteni tulajdonsággal bennetek. Erővel és világossággal teljesek voltatok. Ezt Istenetektől és Teremtőtöktől folyamatosan kaptátok, és általa kimondhatatlan boldogok voltatok.

De a lény tökéletességéhez hozzá tartozik, hogy szabadon rendelkezzen akaratával - mert e nélkül nem isteni teremtmény. A szabad akarat két lehetőséget zárt magában: vagy megmaradtok abban a tökéletességben, amelyben teremtve lettetek - vagy lemondotok a tökéletességről, és lényeteket az ellenkezőjére fordítjátok. Tehát ISTENSÉGETEKET bizonyítani kellett. Akaratotok teljesen olyan mint az enyém, ezért teljesen beleolvad az enyémbe - akkor is, ha tökéletesen szabad. De mert szabad, képes az ellentétes viselkedésre is. Tehát a szabad akarat jeleként el is távolodhat tőlem - ha akarata az enyémmel ellentétes irányú. Ezt az akarati döntést kívántam meg az elsőként teremtett lénytől, a Fény-szellemétől. Őt túlságosan nagy szeretetem teremtette, és mint képmásomnak kellett volna mellettem és velem teremteni, és munkálkodnia a Szellemi Birodalomban. A legnagyobb tökéletességben helyeztem ki magamból, a képmásom volt. Egy különbség mégis volt köztünk: ő az erejét tőlem kapta - én viszont maga az erőforrás vagyok. Ezt ő is tudta, mert a legmagasabb ismeretek birtokában volt. Ezért akarati próbát kellett tennie. Ez abban állt, hogy elismerjen engem mint az erő forrását, amelyből ő is folytonosan táplálkozott.

Időközben az ő akarata és az én erőm következtében megszámlálhatatlan lény keletkezett, amelyek mind magasan tökéletesek voltak, szabad akarattal és minden képességgel felruházva, ami mind istenségüket igazolta. De az elsőnek teremtett lényt - a Fényhordozót - gőgössé tette az a tudat, hogy ennek a sok lénynek ő a létrehozója, és gőgjében ellenem támadt. Tehát a próbát nem állta meg. Akarata az volt, hogy elválik tőlem. Ez valóságosan soha nem mehetett végbe, mert akkor elpusztult volna minden teremtett lényszerű. Hiszen nélkülem - az erőm nélkül - nem maradhatott fönn semmi. De a Fényhordozó - Lucifer - ezt az elszakadást akaratával megtette, és azért a mélységbe zuhant. A teremtett lények nagy számát vitte magával, akik úgy döntöttek mint ő, és így elváltak tőlem. Ez az esemény, ami a Szellemi Birodalomban ment végbe, lett az oka az anyagi VILÁG TEREMTÉSÉNEK. Az anyagi világot azért teremtettem, hogy legyen szellemi visszaútja a legkülönlegesebb fajtájú lényeknek. Hogy visszavezethessem őket magamhoz, mert csak akkor lehet boldog, ha megint kapcsolatban van velem, míg a tőlem való távolság a legnagyobb boldogtalanság állapota.

Mindig megpróbálom, hogy ezt az emberek megtudják, hiszen ti vagytok azok a bukott szellemek, akik visszaúton vagytok felém, és már röviddel a cél elérése előtt álltok. Az egykori tökéletes lényeteket az ellentétesre fordítottátok, és tökéletlenné váltatok. Még mint ember is tökéletlenek vagytok - de a földi lét alatt tökéletessé válhattok. Csak akaratomat kell teljesíteni, és alkalmazkodni kell isteni törvényemhez. Csak éljetek szeretetben, lényeteket változtassátok vissza újból szeretetté - ahogyan kezdetben volt.

A szeretet újból egyesít velem. De MAGATOKTÓL KELL MEGNYÍLNOTOK SZÁMOMRA! Ne tiltakozzatok amikor rátok sugárzom szeretetemet! Mindent meg kell tennetek, hogy a földi feladatot teljesítsétek. Ez csak annyi, hogy akaratotok felém fordul, hogy átadjátok magatokat, és szeretetből törekedtek felém. Akkor a mélyebb tudás is megnyílik, és eltávozik a sötétség. Világos ismereteket nyertek, megértitek az összefüggéseket, és kiléptek a boldogtalanság állapotából. Összekapcsolódtok velem, és ebben a kapcsolatban ráismertek egykori boldogságtokra, amit szabadon odaadtatok. A boldogság minden lény része, aki egykor mint sugárzó képmásom indult ki belőlem. És visszavonhatatlanul ismét azzá kell válnia, mert teremtésekor ez volt vele a célom: hogy gyermekeket képezzek magamnak, akik a legnagyobb boldogságban teremtenek és munkálkodnak velem.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.7781                                                                                                             196o. 12. 25.

Jézus Krisztus Megváltó Műve

Megváltó munkám lehetővé tette a visszatéréseteket. Egyszer majd nálam tartózkodhat minden szellem, egyszer majd minden tőlem kiindult lényt ismét átsugároz szeretetem - amint kezdetben volt. Mert áldozati halálom a kereszten hidat épített a világosság és boldogság honába. Kereszthalálommal eltörlődött a nagy bűn-adósság, amely elválasztotta tőlem azokat, akik ellenfelemet követték a mélybe. Földre jövetelem előtt áthidalhatatlan szakadék állt köztem és az emberek között. A szakadékot maguk teremtették, de áthidalni már nem tudták, mert gyengék voltak, a bűn terhe a földre nyomta őket, és ellenfelem megakadályozta, hogy bármit is kezdeményezzenek.

Ezért én építettem meg a hidat azáltal, hogy leszálltam a Földre, és adósságukat eltöröltem. Vállaimra vettem a bűnök terhét, és ezzel tettem meg az utat a keresztig. És ami eddig lehetetlen volt - most lehetővé vált: hogy hozzám csatlakozzanak a jóindulatú emberek, és megjárják a keresztutat, hogy csak hozzám igazodjanak, és már soha el ne engedjenek, hogy azokhoz akarjanak tartozni akikért meghaltam a kereszten - és akik most megkapják minden bűnük bocsánatát, és újból visszatérhetnek hozzám a Világosság Birodalmába.

Szükségükben az embereket nem hagytam magukra, segítségükre siettem. Emberi burokba takaróztam, és az ember Jézusban végbevittem a Megváltás munkáját - megmutatva az utat amely a mélyből a magasba vezet. Földi utam egészen halálomig a szeretetben való élés példája volt - mert az emberekből hiányzott a szeretet, és ezért éltem így előttük. Mert egyedül a szeretet tud megváltást létrehozni. A szeretet az örök Rend törvénye, és aki vissza akar térni hozzám, annak lényét visszavonhatatlanul át kell változtatnia szeretetté, hogy velem egyesülni tudjon, aki magam vagyok a szeretet. Tehát amikor leszálltam az emberekhez, felépült a Világosság Birodalmából a híd a Földre, és minden embernek ezen az úton kell járni, hogy hozzám jusson. Eddig bűnötök miatt elérhetetlen voltam. De szeretetem nagyobb a bűnötöknél.

Szeretetem kiutat keresett. Szeretetem igyekezett visszaállítani a megszakított kapcsolatot köztem és köztetek. És megtaláltam a kiutat: Maga a szeretetem törölte el a bűnt, és tette szabaddá hozzám az utat. Létrejött a kapcsolat a Világosság Birodalmából a Földre, mert a világosságból egy lélek leszállt a Földre, és benne testet ölthettem. Ez a lélek izom-testet öltött, megszületett az ember Jézus, aki megjárta azt az utat, amelyen járva ti is eléritek a Világosság Birodalmát, és ezzel végbemegy a visszatérésetek. Szeretetem építette ezt a hidat, szeretetem vette magára az emberi burkot, és járta végig értetek az utat a keresztig. Azaz eltörölte a mérhetetlen bűnt, amit a tőlem való elpártolásotok okozott, és amely áthidalhatatlan szakadékot képezett a fény-birodalom és a sötétség között.

Az irántatok érzett szeretetem nem ismer határt, és újra vissza akar nyerni benneteket, teremtményeimet. De igazságosságom nem engedi, hogy a bűnök eltörlése nélkül visszafogadjalak, ezért magamra vettem a bűnök eltörlését. Az engesztelő áldozat egy "ember" volt, és ebben az emberben ÉN MAGAM éltem. Ami lehetetlen volt kereszthalálom előtt - az most lehetővé vált. Ti újból közeledhettek, és visszatérhettek eredeti hazátokba, a Világosság honába. Ott újból fényben, erőben és szabadságban munkálkodhattok - úgy ahogyan kezdetben volt. Szabad lett az út felém, bűneiteket visszahagyhatjátok a kereszt alatt. Átadhatjátok magatokat Jézus szeretetének és kegyelmének. Ő a Megváltótok, mert a boldogság kapuját ő nyitja meg nektek, hogy bemehessetek Birodalmamba.

De ez a megváltás is függ a szabad akaratotoktól. Ha nem így lenne, már minden szellemi ismét a Világosságban lehetne. Ugyanakkor viszont nem éretem volna el célomat, hogy kiképezzelek GYERMEKEIMMÉ. Szabad akaratból kell a kereszt felé venni az utat, szabad akaratból kell bűneitek bocsánatát kérni, szabad akaratból kell a megváltásra vágyódnotok, és Jézus Krisztusban hozzám fordulnotok. Ekkor megkapjátok megváltásotokat, visszatértek, és én örömmel fogadlak - én, az Atyátok, aki maga ment le a Földre, hogy megváltson.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.8228                                                                                                            1962. 07. 3o.

Vizsgáljátok meg a szellemeket

Emberek - higgyétek el, hogy Jézus Krisztusról és megváltó munkájáról mindig és ismételten csak a valóságnak megfelelő ismeretet engedtem eljutni hozzátok. Mert őt - az Isteni Megváltót - fel kell ismernetek, és el kell ismernetek, hogy ő az Isten Fia, és a világ Megváltója, akiben ÉN tartózkodtam. De bizonyítani, hogy a Földön mi volt a missziója - nem lehet. Szellemem által én vezetem hozzátok róla a helyes ismereteket. Az pedig tanúbizonyság. És amit történelmileg nem lehet bizonyítani, arról Szellemem oktat benneteket.

Tehát tudjátok, magam vagyok az, aki ezeket kinyilatkoztatja - tehát hogy a "szellemeket" meg tudjátok vizsgálni. Mert ha Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről magyarázatot kaptok, akkor az Istenből való Szellem az, aki nektek ezt az igazságot közvetíti. Jogotok van rá, hogy a szellemi javak eredetét megvizsgáljátok. Ehhez magam adtam meg a próbakövet - mert egy ellentétes szellem soha nem hirdeti nektek, hogy JÉZUS KRISZTUSBAN ISTEN JÖTT EL MEGVÁLTÁSTOKRA. Amikor így igazolást teremtettetek magatoknak - hogy bennetek Isten "Szelleme" tevékeny - akkor mindent igazságnak tekinthettek, amit ez a Szellem közöl veletek.

Az emberben való munkálkodásomat - amely annyira határozottan jut kifejezésre amikor hozzátok vezetem szavaimat - nem lehet úgy magyarázni, vagy kijelenteni róla, hogy az az ember gondolkodó tevékenységének az eredménye.

Még kevésbé lehet kijelenteni róla, hogy ellenfelem munkálkodása, mert ezzel az ember azt bizonyítja, hogy nem tudja felismerni Atyja szavát - hogy nem tartozik az enyémek közé, akik átadták magukat nekem. Gondolatilag még másfelé tevékeny - különben megérezné, hogy örök Atyja szólította meg. Mert az emberszívbe vezetett szavam nem téveszti el hatását - jusson az közvetlenül, vagy küldöttem által hozzá. Amint a szív kinyílik, és kész hogy meghallgasson - szavam megérinti a szívet. Ennek következménye, hogy az ember előítélet nélkül hallgat rám, tehát kész hogy szellemem - ezzel szeretetem - világossága átsugározhasson rajta.

De ha az ember az általam közvetített szellemi javak vizsgálatához tisztán ÉRTELEM SZERINT közelít, akkor aligha ismeri fel benne Atyja hangját, mert az így nem érinti meg szívét - pedig vizsgálatra egyedül a szív képes. Ne higgyetek vakon, ne fogadjatok el semmit amit bensőtök visszautasít. Amikor eljut hozzátok kinyilatkoztatásom, soha nem lesz visszautasító érzés bennetek. Feltéve, ha volt bennetek vágy, hogy megszólítsalak. Sőt, szavaim annyira érintenek, hogy többé már nem akarjátok nélkülözni - és az igazságról teljes meggyőződést szereztek, mert megéreztek benne engem.

Az isteni kinyilatkoztatások mindig Isten Jézusban való emberré válását, és megváltó munkáját tartalmazzák. Az igazságra mindig ez a legtisztább bizonyíték. Mert ellenfelem soha nem ismertetné meg veletek, hogy Jézus Krisztus értetek áldozta fel magát a kereszten, és benne én MAGAM vittem végbe a megváltó munkát. Ellenfelem soha nem törekszik arra, hogy terjessze a Jézusba vetett hitet. És szeretetet sem fog soha prédikálni nektek, pedig az szintén folyamatos tartalma kinyilatkoztatásaimnak. Egyedül a szeretet kapcsol eggyé velem - ő pedig mindent meg akar akadályozni, ami ezt létrehozhatná.

Ismernetek kell lényét. Az csupa gyűlölet, ami titeket akar elpusztítani. Arról is felismerhetitek munkálkodását, hogy megtesz mindent az isteni kinyilatkoztatások lealacsonyítására, szellemetek elsötétítésére, nehogy felismerjetek engem. Nektek elég ha hozzám fordultok, hogy szellemetek megvilágosuljon - és valóban, mellétek állok, hogy amit nem láttok tisztán, az a legvilágosabb ismeretté váljon. Csak a kívánságtok legyen komoly! Ellenfelem folyton zűrzavart kíván terjeszteni, de sikere csak ott lesz, ahol a lélekben nem uralkodik a tiszta igazság utáni vágy. De ahol ez megvan, minden hatalmát elvesztette. Mert a világosságot magam sugárzom, és az mindenkit jólesően érint, aki akar is a világosságban élni.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.8254                                                                                                            1962. 08. 27.

A Szellem-tevékenység megértése

Az erre kiválasztott eszközön keresztül belőlem, az örök Igazságból indul ki az az ismeret, amit az emberek kapnak - ezért kell, hogy az az IGAZSÁG legyen. Ezt a jóindulatú akarat fel is ismeri, mint tőlem való közvetlen kinyilatkoztatást. Mert szellemi javaknak ekkora terjedelemben való közvetítése szokatlan képességekre utal. Olyanra, amiket ember képtelen megszerezni. Ezért olyan hatalom munkálkodásáról árulkodik, akinek mindez a sajátja, és ezt képes eljuttatni az emberekhez is.

Az Istenből való Szellem az, aki az embert megszólítja, azaz, az embert a benne lévő szellem oktatja, aki az ATYA-SZELLEMMEL állandó kapcsolatban áll. A tanítás tehát nem embertől emberhez történik, hanem kinyilatkozatás a magam részéről - ahogy az embereknek a Földön jártamban megígértem. Egyetlen ember sem állíthatja magáról, hogy az igazságba értelemszerűen be tud hatolni, ezért meg is kérdőjelezik a tőlem érkezett szellemi javakat. És amíg az ember szelleme nem ébredt fel - addig nincs megértése az olyan szellemhatás iránt, ami engem bizonyítana. Azért nyilatkoztatom ki magamat, hogy tiszta igazságot adjak. Csak maga az örök igazság lehet az igazság adója. És csak rajtatok, embereken múlik, hogy kivizsgáljátok: Istenből való igazság-e a tartalma szellemi javaknak. Hogy mennyi szellemi ismerete van valakinek, azt nem lehet bebizonyítani. De ha az ember belülről kap oktatást, nincs szüksége külső segédeszközre, nincs szüksége az embertárs oktatására - egyedül a belső tanítás által mégis világos fényt kap. Az ismeretet amit így kap felismeri mint igazságot. Mert minden eszközöm, akin keresztül igazságot akarok közvetíteni a Földre, megkapja az ítélőképességet is, és teljes megértést minden iránt, ami belenyúlik a szellemi területbe, tehát amit földi módon sem megmagyarázni, sem bizonyítani nem lehet. Tehát amit hinni kell - és ami el is hihető - mert bölcsességet, és ezzel világos felismerést sugároz. Egyúttal azt, aki ezeket a kinyilatkoztatásokat magába befogadja, átfogó ismerettel is megajándékozza.

Amikor emberek kicserélik egymással nézeteiket, nincsenek megvédve a tévedésektől, mert ahol emberi értelem tevékenykedik, ott az ellenfél hatása folytán tévedés is beférkőzhet, és ezeknél az embereknél mindig hiányos lesz az igazságról való teljes meggyőződés. Én pedig azt akarom, hogy az emberek az igazság talaján mozogjanak, mert csak az igazság által lesznek boldogok.

De hogy az igazság eljusson hozzátok, ahhoz egy szolgálatomba álló földi gyermekre van szükségem, aki szabad akaratból edényemmé válik, amelybe Szellemem beléömölhet. Ekkor ti emberek biztosak lehettek, hogy az örök Igazság beszél hozzátok, és terjedelmes tudást ad. Ezt  másképpen soha nem kaphatjátok meg, csak Szellemem munkálkodásával.

Hogy ebben ismételten kételkednek, hogy valóban én vagyok-e aki megnyilatkozik, az csak azt bizonyítja, hogy az emberek még nagyon távol tartják tőlem magukat, hogy nincs kapcsolatuk velem, és szellemük még elsötétült. Ellenfelem akarja őket ebben az állapotban tartani, nehogy felismerjenek, és útjukat felém irányítsák. Én viszont tudom, hogy az embereknek nagy szükségük van az igazságra, tudom, hogy téves úton járnak mindaddig, amíg nem magam oktatom őket, aki minden tudományban oktatást adhatok, és megmagyarázhatom nekik földi életük értelmét és célját. És mert vágyódom a hozzám való visszatérésükre, arra az útra vezetem őket, amely visszavezet hozzám, és amely által kivezethetem őket az éjszaka sötétjéből a nappal világosságába.

Az igazság csak tőlem, Istenetektől indulhat. Az igazságot kérnetek kell, mert akkor tevékeny lesz a szabad akarat, kívánja az igazságot, és ezzel engem kíván. Nincs egyetlen ember, akitől megvonnám magamat, egyetlen egytől sem vonom meg az igazságot, senkitől sem aki komolyan vágyódik rá. Amint az emberek ki akarnak jutni a sötétségből, amint szeretnének az igazság talaján állni - azt is felismerik amikor kinyilvánítom magamat nekik. És akkor már azt is tudják, hogy én csakis a tiszta igazságot viszem hozzájuk.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.7597                                                                                                             1960. 05. 08.

Eleven hit - Ébredés az életre

Az ember igazi élete akkor kezd ébredezni, amikor tudatosan kapcsolatba lép Istennel. Amikor elismer maga fölött egy magasabb lényt, amikor ebben a lényben hisz, és keresi, hogyan csatlakozzon hozzá - azaz érzi, hogy van kapcsolat közte és a magasabb lény között, és ezt a kapcsolatot fönn akarja tartani. Ekkor életre ébred benne a szellem-szikra, és belülről arra igyekszik befolyásolni, hogy az örök Atya-szellem felé törekedjen. Így belülről folyton szeretet gyakorlására érez késztetést, még ha ez kezdetben csak abból áll, hogy jó a többi emberhez. De a szeretet mindig felismerhető, különben nem ébredt volna föl benne az élet.

És most kezd észrevehetővé válni ez az élet. Ez mintegy második élet benne, amely független a tulajdonképpeni testi élettől, amelyben az ember él ugyan, de a szellem-szikra még csak nyugszik benne - tehát szellemben még halott. És ez a második élet adja meg az embernek az igazi kielégülést, mert Istennel beszél a feléje irányított gondolataival és imájával. Ez az ember Istenét többé már nem felejti el, mert Isten az aki megtartja, és megakadályozza, hogy az illető ember újból a szellem halálába bukjon.

Az Istenről MEGTANULT ISMERET és a vele való ELEVEN TALÁLKOZÁS közt meg kell tenni a különbséget. Mert amit valaki megtanult, azt újra elfelejtheti, vagy később visszautasíthatja. Ez a lelket még nem keltette életre. Viszont a megtanult hit is eljuthat az eleven hitre, ha az emberben jóakarat van - és ő sem veszti el az életet, ha az egyszer felébredt benne. És ez az élet már felébredhet benne attól az időponttól, hogy gondolkodásra képes. És mihelyt szeretet-készség van benne, gondolkodását is helyesen irányítják, és keresi a kapcsolatot Istennel, egy lénnyel, akinek bizalommal átadhatja magát. Az ember érzi, hogy maga hiányos, hogy vezetőre és oltalmazóra van szüksége. És mert gyenge, KERES egy lényt, akitől élete minden helyzetében segítséget remél.

Kezdetben öntudatlan vágy ez, de boldog lesz amikor hinni tud, és kapcsolatot teremtett ezzel a lénnyel. Ez az egyszerű, sima hit, amit elnyerhet minden kisgyermek. Ez az a hit, ami a tanítás hatására eleven, amit a gyermek elfogadott - de benső meggyőződést nem ajándékozott neki. Mert a meggyőződéses hithez hozzá tartozik, hogy szeretni akarjon, mert a szellem-szikrát ez kelti életre benne. Minden továbbit most már a szellem-szikra visz végbe, ismételten felkelti vágyát az Atya-szellem iránt - míg aztán az ember egyszer egész tudatosan, bensőséges imával felveszi vele a kapcsolatot. Ez egyúttal a legbiztosabb mód arra, hogy az Atya elfogadja gyermekét, és többé nem engedi visszasüllyedni a szellemi vakságba - a szellemi halálba.

Ezért nem elég csak a hit tanítása. Habár nem kell elutasítani, de "életet" még nem ajándékoz. Igazi életet csak a szeretet hoz létre, és a gyermeket arra készteti, hogy gondolkodjon a hit tanításain. Csak ekkor keresi az ATYÁT, aki aztán engedi magát megtalálni. Az embert a szellem-szikra mindjobban az Atyához hajtja, benső késztetést érez a vele való kapcsolatra, belülről valami a szeretetből való cselekvésre, és az imára hajtja. Ez a kettő eredményezi az egyesülést - és ez az ember földi életének a célja és oka. Ez a kettő ébreszti az embert arra az életre, amely örökké tart, életre, amely már nem veszhet el, mert az már szellemi élet - aminek a földi élettel semmi közössége nincs. Az ember ekkor megtalálta Istenét, a gyermek megtalálta ATYJÁT, és örökre átadta magát neki. És az ilyen ember már nem halhat meg - mert örökké él.

                                                                                                            Amen

B.D.Nr.7533                                                                                                             1960. 02. 27.

Az élet üresjárata

Úgy léptek a Földre, hogy a földi élet céljáról tájékozatlanok vagytok. Csak lassan juttok el a magatok megismerésére, létetek értelméről és céljáról oktatni kell benneteket. De ezt az oktatást legtöbbször csak a testi jólét elérésére kapjátok. Nagyon sokáig eltarthat amíg rájöttök, hogy van szellemi élet is. Tehát amikor rádöbbentek, hogy lelketeknek is vannak igényei. Ha helyes oktatást kaptatok, azaz a szellemi életre is ráirányították tekinteteteket, akkor lelketek is rááll, és megvalósítja lelki kívánságait. A tisztán testi élet mellett lehet szellemi életet is élni, és az szellemi nyereséget hoz a léleknek.

De aki csak a földi életére figyel, az kevés szellemi sikert könyvelhet el. Csak testi igényeit elégíti ki, és nem figyel a lelkére. Csak ha rájön, hogy a földi élet célja más is lehetne, nem csak a testi jóérzés elérése - csak akkor lehet a szellemi élet kezdetéről beszélni. Előtte a földi élete üresjárat volt. Élete minden haszon nélküli a lélek és szellem fejlődése szempontjából.

Minden embernek van alkalma, hogy felvilágosítást szerezzen az élet céljáról és okáról, csak éppen nem hiszi el ezeket a felvilágosításokat. Ez lelkének igen hátrányos, és olykor igen sokáig tart, amíg kezdi belátni, mennyire értéktelenek a földi törekvések. Ekkor kezd más cél felé törekedni. Viszont szabadságában áll, hogy gondolata és akarata milyen irányba fordul. De oktatást mindig kap, és rajta múlik ezek az oktatások segítik-e a felismerésben - hogy hasznot húz-e a hozzá vezetett ismeretekből.

Az ismeretet szabad akaratból kell sajátjává tenni egyszerűen AKARNI kell, hogy betöltse az élet igazi célját. Ekkor saját elhatározásból fordul támogatásért a fölötte álló hatalomhoz. Ekkor meg is kapja a segítséget, hogy eljusson a helyes felismerésre, és a földi életet már tudatosan élje. Mert az ember értelmet kapott és gondolkodhat, gondolkodásával ellene mondhat valaminek - vagy állást foglalhat mellette. Tehát döntést tesz. És egyedül ettől a döntéstől függ, hogy csak a földi életet kívánja-e, vagy szellemileg is törekszik. Tehát a saját akaratától függ, hogy helyesen gondolkodik-e. De ismételten kap lehetőséget, hogy helyes ismeretekhez jusson. Nem marad támogatás nélkül, és mindig lesz lehetősége, hogy megtalálja a helyes utat. Nem szükséges, hogy élete a Földön üresjárat legyen. Teljes szellemi fejlettséget szerezhet magának.

De végső soron mindig a maga akarata lesz a döntő, mert az szabad, irányát senki, semmiféle módon nem szabja meg. Viszont Isten részéről minden megtörténik, hogy akarata Isten felé forduljon. És a támogatást is megkapja, hogy elérje az igazi célt.

                                                                                                            Amen.

B.D.Nr.4932                                                                                                            1950. 07. 12.

Isten akarata: a szeretet parancs teljesítése

Az akaratom az Isten és felebarát iránti szeretet-parancsolatomból oly tisztán világos. Minden benne található, amit tesztek és tehettek, tehát ezt a parancsolatot teljesítsétek, vigyétek tökélyre. Mert ekkor nem tudtok újra vétkezni, sem a régi bűnben megmaradni, ami abban állt, hogy szabad akaratotokból eltávolodtatok tőlem, tehát megtagadtátok tőlem a szeretetet, és azután szeretetlenségbe került minden tőlem származott teremtmény is. Amilyen a hozzám való szeretetetek, olyan a parancsom teljesítése, az újbóli egyesülés velem. Átjár a szereteterőm, úgy hogy ismét az egykori világosság- és erőállapotba kerültök, tehát a legteljesebb felismerésben álltok és alkottok, megvalósíthatjátok saját akaratotokat, hogy ismét tökéletesek legyetek - azaz ismét isteni lénnyé alakítsátok magatokat, amik eredetileg voltatok.

Ezért kell nektek embereknek először tisztában lenni akaratommal, hogy ennek megfelelően élhessetek és boldogok legyetek. Meg kell ismertetni veletek akaratomat, és emiatt meg kell hallanotok szavamat, hogy tisztán és világosan feltáruljon akaratom. Szavam megismertet szeretet-parancsommal, minden velem és felebaráttal szembeni kötelességetekkel. Szavam felvilágosít a tőlem való távolságotokról, amit egyedül nem igyekeztek csökkenteni. Szavam ismertet ad szereteterőmről, kegyelmemről és irgalmasságomról, bölcsességemről és mindenhatóságomról, úgy hogy felgyulladhat bennetek a szeretet lángja, amint csak szeretetkész szívetek van.

Szavam embertársaitokat is gyermekeimként mutatja meg, akikkel ezért mint testvérrel viselkedjetek, akiknek szereteteteket is ajándékozzátok, ha akaratomat teljesíteni akarjátok. Szavam óv és figyelmeztet benneteket, és felhívja figyelmeteket a fordított életút, a szeretetnélküli, a parancsaimat figyelembe nem vevő életút következményeire. Szavamat figyelembe kell vennetek, ha boldogok akartok lenni. De hogy szavam milyen formában jut el hozzátok, az legyen az én gondom, csak jóindulatúan fogadjátok el, amikor azt felajánlom, mivel csak szavam által tudtok akaratomról értesülni, és csak akaratom teljesítése által lesztek boldogok

                                                                                                            Amen.