A BELSŐ HANG

 

 

 

Hogyan beszél Isten az emberhez?

 

Ki hallhatja meg hangját?

 

Feltételei és a kegyelem

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Isten Atyaként beszél a gyermekével

A zengő hang

A  "belső szó"  -  ról

Aki parancsaimat megtartja, ahhoz elmegyek, és kinyilatkoztatom magamat

A valódi prófétálás

Isten megszólítását mindenki észlelheti gondolat formájában

A szellemi adományok - Feltételek

A "Szellem kiömlésének" feltétele

Isten hangja hallásának feltétele - Eloldódni a világtól

Isten a szíven keresztül minden kérdésre választ ad  I.

Isten a szíven keresztül minden kérdésre választ ad  II.

Isten szava meghallására a képesség fejlődik

Az anyag legyőzése - A szellem ébresztése

Szellemi koncentráció a szó befogadása előtt  - Szigorú önkritika

A szóátvétel szabad akarati tevékenység

A szavak átvételének lefolyása

A közvetítő önvizsgálata

A szavak átvételének kegyelme kötelez

A kérdések megválaszolása - Az eredet legkomolyabb vizsgálata

Magyarázat a különféle szóátvételről

A szóátvevő különféle sajátosságának magyarázata

Prófétai képesség - Szellemi adomány, amit vállalni kell

A szellemi ismeret anyagi eredmény nélkül

Nincs kétféle kinyilatkoztatás

Van garancia az átvétel igazságára?

"Szellem-tevékenység" és a szellemvilág tevékenysége

"Veletek maradok a világ végéig"

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.: 6615                                                                                                           1956. 08. 07.

Isten Atyaként beszél a gyermekével

Ahogyan földön jártomban tanitványaimmal beszéltem, ma is úgy akarok beszélgetni gyermekeimmel - azokkal, akik szeretnének meghallani. Ahol egy ember ezt hittel hiszi, ott hangom is felhangzik. Csak ritka az ilyen hit. Ezért ritka dolog, hogy direkt az emberhez tudjak beszélni. Még akkor is ritka, ha minden egyéb feltételt teljesített. Van, hogy szeretetből fakadó tetteivel úgy formálódik, hogy jelenvaló tudok lenni nála - szívét megtisztította, és felkínálta lakásul - de még nincs meg benne a hit, hogy engem direkt hallhat. Így aztán az ember elmellőzi a legfontosabbat - hogy befelé figyeljen a hangomra, szeretetem és jelenlétem megnyilvánulására - a szavamra.

Az emberek szellemi állapotára jellemző, hogy ebbeli hitüket elvesztették. Hihetetlennek tűnik nekik, hogy engem direkt hallhassanak. Ez azt bizonyítja, hogy "szellemem munkálkodása" már ismeretlen fogalom, hogy már az Irás szavaít sem értik.

Ennek továbbí bizonyítéka, hogy elmarad a "szellemi adományok" iránti törekvésük. Tehát a szeretetben való élés kihatásáról ,az előttem helyes úton való járásról már nem tudnak. Különben fáradoznának, hogy megkapják a Szentlélek erejét, a szellemi adományokat, és be is hatolnának ebbe a tudományba. Nagyon elgondolkodtató az is, hogy az emberek bennem már nem látják az Atyát - ha ugyan van még hitük - hanem csak Istenüket és Teremtőjüket. Idegen számukra az apa-gyermek viszony, tehát a legtermészetesebb dolgot, hogy egy apa beszélget a gyermekével - lehetetlennek tartják.

Nagyon ritkán található meg ez a hit. Pedig minden embert be kellene töltenie, mert csak akkor fáradozna, hogy az állított feltételeket teljesítve én megszólítsam. Mert ha nem előzi meg a tudatos befele hallgatás, én nem szólíthatom meg, mert az hitre való kényszerítés lenne. Közben olykor, ugyis hallatom hangomat azoknál, kiknek szíve felém dobog, akik szeretetben odaadók irányomban, hogy ezután többször figyeljenek magukba, és lehetőséget adjanak megszólításomra.

Akiben ez a hit nincs meg, még nincs megfelelő viszonyban velem, mégha úgy érzi és gondolja, hivatott értem és Birodalmamért tevékenykedni. De, amíg kételkedik direkt beszédemben, addig még nem annyira eleven a hite, hogy mint gyeremek fordulna atyjához, és vágyódna hangja hallására. Ez hiányosság, amely most a vég előtt azt is igazolja, hogy a jelenlegi emberiség milyen szellemi ínségállapotban van. Az emberek távol vannak tőlem, holott, én mindenki számára szeretnék jelenlévő lenni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 4313                                                                                                           1948. 05. 26.

A zengő hang

Ján.14,21: " Aki ismeri parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem, és kijelentem /kinyilatkoztatom/ magam annak."

A földi élet legmagasztosabb pillanata, amikor az ember mint kimondott szót hallja önmagában felcsendülni szeretetem kifejeződését. Közelségem, mint egy fényáradat érzékelhető, amely betölti a szívet, és érzékelhető az ember érzékszerveivel is.

A belső hang felhangzásának módjára az is befolyást gyakorol, hogy az illető milyen lelki érettségű. Ha a lélek már messze előrehaladott állapotban van, most minden nehézség nélkül átadja magát a boldogság-érzetnek. De lehet hogy akadályokkal küzd, ha alacsony az érettsége. De egy bizonyos, fejlettséget feltétlenül elért már, különben nem kapta volna meg a "zengő hang" kegyelmét. Ez tehát a világosság, és erő-átvitel direkt formája. Az ember annyira bensőséges viszonyban van velem, hogy megnyilvánulhatok neki, és ő megért. Ez az éretlen lelkeknél nincs így. De szeretetem erejét mindig le kell csökkentenem, ha azt akarom, hogy az ember alkalmas maradjon a földi élet számára, és a túláradó boldogságtól el ne veszitse minden földi kapcsolatát.

Ezért, amig földi élete le nem zárúl, mindig csak rövid percek lesznek amikor szavam zengve hallatszik valakinek, aki annyira közel áll hozzám, hogy megszólításomra méltónak tartom.

De a végidőben értem buzgón tevékenykedő földi szolgákra van szükségem. Buzgalmukat megjutalmazom, amennyiben olymódon nyilvánulok meg náluk, hogy szívükben már nem kételkednek. Hűségesek hozzám, mert anélkül is hisznek hogy láttak volna, és ebben a hitükben dolgoznak értem. Mindig buzgóbb tevékenységre indítom őket, de zengő hanggal csak akkor beszélhetek hozzájuk, amikor hitük olyan szilárd, hogy feltétel nélkül hisznek már munkálkodásomban. Mert a szellem hangját már előzőleg is hallották magukban, és felismerték, mint az én hangomat. Mert a "zengő hang" nem jelenthet soha senkinek hitre való kényszert.

Az erős hit megkoronázása ez, és a földi életben leginkább törekvésre méltó, mert az embert mondhatatlanul boldoggá teszi, és ha rágondol, érzéketlenné válik a földi szenvedések és szükségek iránt. Meggyőző hite, és boldogsága embertársaira is átmegy, és hitbeli erőt ad. Ezért áldásos az emberek közti munkálkodása, és minden tevékenységet befejez, amít elkezd.

Lehet, hogy az emberek hitetlenek iránta, de aki szavamat zengve hallja önmagában - az már nem kételkedik. Szolgáim hűségét és szeretetét - akik bevetik magukat értem - így jutalmazom meg. Már a földön olyan boldogságot adok, amilyent a világ nem képes adni.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7304                                                                                                          1959. 03. 11.

A  "belső szó"  -  ról

Hangomat mindenki meghallja, aki vágyódik rá, és szívében kapcsolatba lép velem. Tehát nem csak ajakimát küld felém - amit nem hallgatok meg. Viszont sok gyermekem imádkozik bensőségesen. Tehát meghallgatom imájukat, különösen amikor olyan a kérésük, hogy mint apa beszélhetek gyermekemhez.

Mert kérése azt bizonyitja, hogy szeret. És az ilyen gyermek számára én minden vagyok: Isten és Atya, Barát és Testvér. És meg is nyilvánulok, mint Atya, mint Barát, mint Testvér: a kérést és kivánságot amit gyermekem terjeszt elém, mindig meghallgatom.

Ezért minden ember megszólítva érezheti magát, ha a velem való bensőséges beszélgetés után türelmesen várakozik, amig válaszom tudatossá nem válik benne. Mert épp ezt a türelmes várakozást nem szabad elhagyni, amikor válaszomra vár. De ez feltételezi azt a mély hitet, amellyel hiszi, hogy beszélek gyermekeimhez.

Ha minden embernek ilyen mély hite lenne, nem volna annyira szokatlan, hogy Isten a teremtményeivel beszél, hogy az Atya szól a gyermekeihez.

De mert ez a hit csak keveseknél létezik, azért annyira szokatlan az ilyen megnyilatkozás - hogy az embertársak is tudomást szereznek róla. Ehhez járul, hogy teljesen különböző módon fogadják magukba az emberek beszédemet. LEGTÖBBNYIRE A NEKIK SAJÁT0S BESZÉDBEN. Ezért tartják sokszor az apa-gyermek közti bizalmas párbeszéd eredményét az illető saját gondolatának. Ha csak fel nem bosszantja őket a szokatlan tartalom, vagy arra tanitja, hogy másképpen gondolkodjanak.

Mondom nektek: sokkal jobban szeretek gyermekeimmel beszélgetni, mintsem hogy elmulasszak egy alkalmat, amikor beszélhetek. Bár mindenkor az érettségi foknak megfelelően nyilatkozom meg, és annak a feladatnak megfelelően, amit az teljesit, aki szavaimat kapja. Amint szavaim egy feladathoz kapcsolódnak, a feltételek is mások lesznek amít az illetőnek teljesíteni kell, hogy feladatára alkalmas legyen.

Ilyenkor a velem való bensőséges viszony eredménye, a közvetlen beszédem tartalma is a maga módján más lesz, mert helyt kell állnia az értelmi emberek kritkájának - mert tananyagnak kell tekinteni, amit terjeszteni kell. Mint Evangéliumot kell az emberekhez vinni, mert nagy szellemi szükségben vannak. De gyermekeimhez intézett beszédem - épp a rendeltetése miatt - semmi módon nem mond ellent egymásnak, mégha különféle formában vannak is tartva.

Gyermekeimhez a felvevőképességük szerint kell beszélnem. Ha beszédemet szó szerint adják vissza, úgy semmiképpen sem tévednek soha. De ha saját nézetük szerint átalakítják, akkor társulhatnak, és beszövődhetnek tévedések azokhoz a szavakhoz, amelyek pedig a legtisztább igazság szerint érkeztek.

Hagyjatok mindent változtatás nélkül, ami felülről hangzik hozzátok. Ujra és ujra ezzel óvlak bennetek - mert ekkor garantált az igazság. Senki nem ütközhet meg rajta - kivéve, aki még nem mozog az igazságban. Ha aztán elötte az ember gondolkodása el is tér az igazságtól - szavaim által helyes irányt kaphat. Vagy állítsa addig az ember félre a vitás kérdéseket, amig a téves tanítások által létrejött belső ellenállását feladva el nem fogadja beszédemet, és tisztázza az ellentmondásokat.

De minden gyermekemhez beszélek, aki bensőséges kapcsolat révén engedi hogy beszéljek, és él benne az akarat, hogy engem hallhasson. A nagy szellemi ínség, és a közeli vég miatt ismét a földre vezetem szavaímat - a tanítást, amelyet Jézus hirdetett meg a földön. Hogy elterjedésével érintse mindazokat, akik az igazság utáni keresésükben megnyilnak, amikor küldötteim által közvetítem beszédemet.

Tehát szavam mindenkihez szól, de benyomást azokban kelt, akik ELLENÁLLÁS nélkül hallgatják. Ezek az elkövetkező időben szavaim szerint élnek, és cselekszenek. Szavaim hatását megtapasztalják, mert növekszenek erőben és világosságban, akaraterőben és bölcsességben.

Mert mindennek hatása van, ami tőlem indul - feltéve, hogy az ember nem gyakorol ellenállást. Tehát akarja Isten megszólítását, és köszönettel fogadja amit szeretetem nyújt - és még nyujtani fog a vég bekövetkeztéig.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 4107                                                                                                           1947. 08. 19.

Aki parancsaimat megtartja, ahhoz elmegyek, és kinyilatkoztatom magamat

Amennyiben felém fordulva, szavaimat hallani kívánjátok - engedjétek meg, hogy minden helyen, minden időben, és minden élethelyzetben: örömben és bánatban, szükségben és a test és lélek minden gondjában beszéljek hozzátok. Én beszélni akarok hozzátok, és hallja meg mindenki, aki várja beszédemet. Mert azt az ígéretet adtam, hogy kinyilatkoztatom magamat annak aki szeret, és parancsaimat megtartja. Tehát aki törekszik felém, és szeretetben él.

Aki parancsaimat teljesíti - az beszédemet is felismeri, elfogadja kinyilatkoztatásaimat, és boldog lesz ha beszélek hozzá. Boldoggá teszi a tudat, hogy a szeretet szavait hallja tőlem, bensőségesebben törekszik, és a csöndben mindig kérőbben figyel szavaimra. Szívét kinyítja, magam megyek el hozzá, és lakást veszek szívében, összekapcsolódok vele, és állandóan érintkezésben leszünk.

És ti emberek, akik a földön éltek, erre az állapotra törekedjetek: A szó által állandó kapcsolatban legyetek velem, és ezt a kapcsolatot gondolatban hozzátok létre, és boldog egyesülésben élvezzétek, hogy részesültök testemben és véremben. Azaz, szavaimat a maguk erejével vegyétek át. Ha ezt az állapotot elértétek a földön, nyugodtan érezhetitek magatokat az én gyermekeimnek, és minden ügyetekkel hozzám jöhettek - mint gyermek az atyjához. Tudnotok kell, hogy szeretlek, semmiféle földi nyomoruságban ne féljetek. Ne érezzétek magatokat elhagyatva, mert én állandóan veletek vagyok. Minden lépéstekre vigyázok, vezetlek és óvlak, és teljesítem minden kérésteket, amit szellemben és igazságban küldtök felém. Mert hallom hívástokat, akármilyen titokban külditek is felém. Mert szeretlek titeket, kik azt az akaratot hordozzátok magatokban, hogy hozzám érkezzetek. Szeretetem tulságosan is nagy, és nem engedem meg, hogy tévedésbe jussatok amikor a keresztutnál nem tudjátok, hogy merre forduljatok. Egész szeliden a helyes útra terellek. Fogom kezeteket nehogy megbotoljatok, megvilágítom utatokat, amint a sötétségben már nem ismerítek fel Hangomat, mindig újra megkapjátok, és ez adjon bizonyosságot, hogy nálatok vagyok. A földet csak átmeneti állomásnak tekintsétek, hogy rajta azt a fokot elérjétek, ami lehetővé teszi közelségemet. Ha ezt elértétek, földi vonatkozásban már ne féljetek semmítől, célotokat visszavonhatatlanul eléritek, mert előjegyzést kaptatok szellemi Birodalmamba való belépésre.

Ne ijesszen meg ami földi vonatkozásban még rátok terhelődik, mert az csak rövid átmeneti idő, amit nem egyedül tesztek meg, hanem az én állandó kíséretemben, és épp ezért védve vagytok minden rossz ellen. Feltétlenül enyém az a szív, ahol lakást vettem magamnak. És ami átment az én birtokomba, azt már örökké nem engedem el magamtól.

Élteteket tegye könnyebbé ez a biztosíték, higgyétek, hogy így van, és érezzétel magatokat állandóan gyermekemnek, aki vezetésem alatt biztosan visszatér az atyai házba.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7392                                                                                                          1959. 08. 19.

A valódi prófétálás

A jövendölés adománya, a valódi prófétálás "Isten Szellemének munkálkodása" az emberben. Aki tudja ezt, az a jövendöléseket helyesen értékeli. Ez arra kötelezi, hogy a jövendölést terjessze, mert Isten akarata, hogy az emberek ismeretet szerezzenek róla. Különben nem adta volna hírül az ember szellemén keresztül.

A próféciákat nem azért kapják, hogy az emberek féljenek, vagy hogy megmondják az eljövendőt. Az a céljuk, hogy felelősség tudattal az emberek úgy rendezzék át életüket, ami megfelel a jövendölésnek. Minden ember tudja, hogy képes önmagát megváltoztatni. És csak javára szolgál, ha lényét megváltoztatja. Azaz, életét Isten akaratának megfelelően átrendezi, majd nyugodtan engedi, hogy minden elérje, amit Isten küld neki.

A jövendölés adománya kötelezettséget jelent. Tehát nem kell attól tartania, hogy magától hirdet meg valamit, mert - ahol egyszer a Szellem munkálkodása látható - ott az ember állandóan a befolyása alatt áll, mert szellemi tudásról van szó. Az eljövendő események is ide tartoznak, mert szellemi okuk van. Világias felfogású embernél nem kapott volna említést, mert úgysem hinné el.

Aki az eljövendőt szellemi kihatásával együtt meghirdeti, az Isten megbízásából beszél, mert minden világi felfogású ember vonakodna ilyen jövendölés kimondásától, és terjesztésétől. A dolog lényegéhez tartozik, hogy csak szellemben felébredt ember mond Isten megbizásából jövendölést. Egyuttal - amennyiben lehetősége van - gondoskodik a terjesztéséről is. Istentől állandó vezetést kap, hogy hogyan lesz a legjobb, csak figyeljen a legkisebb jelzésre is, amít a belső hangon keresztül kap, mert azt mindig a szellem megnyilvánulásának kell tekinteni.

A jövendölés adománya nem sokaknak adatott meg. De az a kevés, akiknek Isten Szelleme megmondja a jövőt, dolgozzon hivatásból, és amit kapott, annak a terjesztéséről is gondoskodjon. Félniök nem kell, hogy Isten akarata ellen cselekesznek, mert az eljövendőre figyelmeztetni kell az embereket - hogy a hozzáállásuk megfelelő legyen. És Isten Szelleme gondoskodik az alkalmakról. Az embereket egymáshoz vezeti.

A prófétát belülről szorongatja, hogy mikor beszéljen - vagy halkan arra figyelmezteti mikor legyen óvatos, és ne beszéljen. Az embernek csak a belsejében megszólaló halk hangra kell figyelnie, mert ahol egyszer Isten Szelleme munkálkodik, ott munkálkodását nem szakítja meg, és az embert Isten akaratának megfelelően kormányozza.

Mégegyszer mondom, hogy nagy események előtt álltok, és jó, ha az emberiség előre tud róla - még akkor is, ha hitetlen a dolog iránt. De egyszer tudatossá válik bennük, hogy ezt már meghirdették, és az eseménynek nagyobb lesz a lélekre gyakorolt hatása. A közeli vég meghirdetését is elhiszik. Ennek igen nagy jelentősége van, mert marad még egy kis idejük, és ha van bennük jóakarat - azt lelkük javára jól felhasználhatják.

Isten a figyelmeztetéseket nem hagyja abba - és így ismételten a Szellem hangján keresztül is folyton utal majd az eljövendő eseményekre. Nem hallgat el a végső nap elérkeztéig. Az a nap nagy megütközést kelt, mert csak kevesen menekülnek meg, és csak azok az emberek, akiknek helyes volt az Isten iránti beállítottságuk. Őket átvezeti minden szükségen és veszélyen. Vagy ha oda kell adni életüket - a túlvilágon szebb életük lesz.

Nem lehet elégszer utalni arra, ami elérkezik. És ti - akiket betölt a Szellem, mondjátok ki mindig, amit a Szellem meghirdet. Isten akaratát teljesítitek vele. Szellemén keresztül ő beszél hozzátok, és beszélni akar minden emberhez.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 5469                                                                                                          1952. 08. 23.

Isten megszólítását mindenki észlelheti gondolat formájában

A szeretet, a biztatás, a vigasztalás szavait közvetítem nektek, és mindenkor adok magyarázatot, ha ismeretetek hiányos. De a kapcsolatot nektek, kell létrehozni, mert e nélkül én nem beszélhetek.

Beszédem nem lesz mindig zengő hang, hanem gondolataitok észrevehetően úgy formálódnak, mintha én beszélnék hozzátok. Csak figyelmesek legyetek, és várakozzatok addig, amíg ilyen formában válaszomat meg nem kaptátok. Egyet viszont mondok: amint csak rám gondoltok - imában velem beszéltek vagy segítségül hívtok - szeretetem már nálatok van. Nem beszéltek az üres levegőbe, mert minden gondolatot észlelek, és választ is adok.

De a választ kevesen várják meg. Kevesen vannak, akik olyan mélyen hisznek, hogy válaszadásomról meg lennének győződve. Ezért közölhetem csak ritkán úgy magamat az emberekkel, hogy érzéseikben és gondolataikban világos válaszomat felismerjék. Egyetlen szó sem veszik el, amelyet mély hittel küldtök felém - és egyetlen szó sem marad válasz nélkül.

De lelketek igen sokszor hagyja, hogy szavaim elmenjenek mellette, amelyek pedig igen boldoggá tennék. Nem iskolázzátok szellemi füleiteket, és ezért nem ismeritek fel szeretetem megnyilvánulását, és viszonzását. Mindannyian érezhetitek megszólításaimat, akik bensőségesen kapcsolódtok hozzám. Ha a hozzátok intézett beszédemet - amely után valamennyien vágyódtok - meg is akarjátok érteni, akkor szellemi fületeket kell iskolázni. Ez olyan feladat, amit gyakorolnotok kellene, mert a földi életet nagyon megkönnyítené. Mert valóban boldogító érzés megérteni beszédemet, amely kivétel nélkül mindenkinek szól, aki bensőséges párbeszédet folytat velem.

Beszédemből sok erőt és vigasztalást meríthettek, melyeket mindig mint érzéseket, és gondolatokat észlelhettek. Ez belső nyugalmat, és a védettség érzetét adhatná. Tehát valóban megvigasztalna, és megerősítene atyai szeretetem. A szeretet pedig megállás nélkül érvényes minden gyermekre.

Tehát amikor szellemben és igazságban imádkoztok hozzám - felém forditott gondolatokkal várakozzatok még egy ideig, és érzitek jelenlétemet, lelketek pedig befogadja amít atyai szeretetem nektek szánt. Mert mindenkihez lehajlok, aki hív, aki párbeszédet folytat velem, és megadom neki azt ami boldoggá teszi.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 6241                                                                                                           1955. 04. 18.

A szellemi adományok - Feltételek

A szellemi adományokat minden ember megkapja, aki komolyan törekszik rá. Ajándékba nem kapható. Parancsaim megtartásával, az Isten és emberszeretet gyakorlásával, és az akaratom szerinti élettel kell megszereznetek. Amint akaratom teljesül, az ember az öröktől való rend szerint él, átjárja a fény és az erő, épp úgy mint kezdetben, amikor örök rendem szerint lett megteremtve. Tökéletes volt - azaz, velem azonos Lény.

Ezt a lényt Szellemem átjárta. És most újra átsugározhatja, amint örök rendem alapjain él. Legyen természetes dolog számotokra, hogy Szellemem nem munkálkodhat abban az emberben, aki az isteni törvényen kivül él. Tehát a Szentlélek ajándékait sem kaphatja meg. Szellemem munkálkodása tehát feltétel azoknál, akik szavaimat felfogják.

Mert szavaimat megkapni annyit jelent, hogy bevezetést kap a legteljesebb igazságba - ismernie kell, hogy nektek embereknek mi teszi lényemet érthetővé - ismernie kell minden okot és célt amiért munkálkodom, és mindazt, amít képesek az emberek belátni. Hogy bevezetlek benneteket az igazságba, annyit jelent, hogy abba az ismeretbe vezetlek be, ami valamikor a tulajdonotok volt, de saját hibátokból elvesztettétek.

Hogy Szellemem által, a szavaim által bevezetlek az igazságba, az ajándék, adomány. És mindenki megszerezheti, aki saját akarata által olyan érettségi fokra jut, amely lehetővé teszi, hogy szellemi adományokat kaphasson.

Mindenki megszerezheti, és senki nincs kizárva belőle. De az nem kapja meg, aki magától nem tesz semmít, aki nem alakítja át lényét szeretetté.

Egyedül ez teszi lehetővé, hogy a benne szunnyadó szellem kapcsolatba kerüljön az Atya Szellemével, és így Szellemem által magam munkálkodhatom benne. Ebből következik, hogy mindig helyre kell állítani velem a kapcsolatot, és ez tudatos törekvést igényel. Aki velem kapcsolatot létesített, az lábát szabad akaratból már Birodalmamba helyezte, feladta ellenállását, és akaratát teljesen felém fordította. Tehát részesül erőből és világosságból, amit Birodalmamból kap.

Ha én vagyok a célja, Birodalmamba akadálytalanul beléphet mindenki. Amig törekvéséből és gondolataiból engem kizár - nem kap rá engedélyt. Ekkor ellenfelem vezeti be a maga Birodalmába. És mert pontosan tudja, hogy mi az ember célja - elhiteti vele, hogy megérkezett a célhoz, és kívánságának megfelelően megkapja, amít keres.

Ez olyan embereknek szól, akik tele vannak tudásvággyal - de nem az igazság keresése, hanem a saját előnyük miatt. Tudást akarnak, hogy érvényesülhessenek - és nem azért, hogy rólam, és értem tanuskodhassanak. Ők is kapnak, de attól, aki az igazság ellen, és ezzel ellenem van.

A Szellem valódi javait csak a teljesen odaadó földi gyermekem kaphatja - mert tőlem kér, és ezért világosan látja hol a tévedés, és mi az igazság. Az ő igazságérzete ellenfelemet visszaútasítja. Ellenfelem a földi gyermek és a köztem lévő kapcsolatot egy világító sugárnak látja, amít megkerül - nehogy őt is éríntse. Sokkal inkább ott dolgozik, ahol magához hasonló gondolkodásra, és törekvésre talál. Mindig annak a világosságnak az elsötétítésén fáradozik, amít az ember azért kap, hogy az útját lássa. Folyton ellenem dolgozik, de álarc mögé rejti valódi arculatát, mert itt a vég ideje, és tudja, már nincs sok ideje.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.: 7822                                                                                                          1961. 02. 10.

A "Szellem kiömlésének" feltétele

A Szellem kiömlésének feltételei vannak. Ezeket teljesíteni kell, mert Szellemem csak nyitott edénybe ömölhet, amely úgy van előkészítve, hogy Szellemem beleáradhat. Az előkészítés önmagán végzett lelki munkát követel. Más szóval lakást kell készítenie számomra, mert jelenlétem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Szellemem a szellemi-szikrán keresztül megnyilvánulhasson.

Bár minden emberben benne van a szellemi-szikra, de azt életre kell kelteni - azaz, az Örök Atyával a kapcsolatot létre kell hozni ahhoz, hogy megnyilatkozhasson.

A kapcsolat akkor áll helyre, és a szellemi-szikra akkor kel életre, amikor az ember szeretetben él. Tehát amikor szeretetből induló tettei által magához von engem - mert én vagyok a Szeretet.

A szeretet által az ember szabaduljon meg minden fényt át nem eresztő tartalmától - és akkor fel van készülve. Így lesz belőle edény az Isteni Szellem számára. Így teljesíti a feltételt, amelynek következtében kiárad rá a Szellem. Hinnie kell, hogy Szellemem kiömlik rá, hogy az Atya meg tud, és meg akar nyilatkozni számára. Ebben hinni megint csak akkor tud, ha szeretetté alakítja magát. Mert csak ekkor hisz Szellemem benne való munkálkodásában, és fog befelé önmagába figyelni, hogy ez a Szellem mit mond neki. Addig soha nem beszélhet a Szellem adományairól, amíg ez a hit nincs meg benne, mert egyszerűen nem ébreszti fel az önmagában rejlő erőket, tehát azok bár benne vannak, de nem nyilvánulhatnak meg.

Bár a szeretet majd hamarosan világossá teszi gondolkodását, ezért a szerető szívű ember hamarosan el is jut ebbeli hitéhez ha szellemi törekvései vannak, és akaratom szerinti életre törekszik. De Szellemem nem nyomakszik előre. Ember soha nem hallja meg Szellemem szavát, amíg tudatosan nem lép kapcsolatba velem, hogy engem halljon. A befelé figyelés követelmény ahhoz, hogy engem meghalljon, és bölcsességgel telített tanításokat kapjon, amelyeket csak a belőlem való Szellem tud közvetíteni. Az ember pontosan azt a hitét vesztette el, hogy Szent Szellemem benne dolgozik, így az ember teljesen értetlenül nézi azt az egészen természetes folyamatot, amely hivatva van, hogy az emberek iránti hatalmas szeretetemet bizonyítsa - holott azt az ígéretet adtam nekik, hogy az embereknél maradok, és bevezetem őket minden igazságba.

Nem értik ezt az ígéretemet - különben hinnének benne, és nagyobb jelentőséget tulajdonítanának szavaimnak amelyek föntről hangzanak hozzájuk, vagy követeim utján kapnak. Szellememnek csak előkészített edényre van szüksége - és már igazolja is magát, beszél hozzátok, ahogy apa beszél a gyermekeihez, és amikor felvilágosítást kértek, mindig megadja a magyarázatot.

De ő Szellem - felvilágosítást szellemi dolgokról ad. De nem nyilvánulhat meg ott, ahol hiányzik a szeretet és a hit, ahol az ember még nem vitte végbe magán a szükséges lelki munkát, hogy szeretetté alakulhasson, és lelke megszabaduljon minden hibájától. Mert lakást csak tiszta szívben vehetek magamnak, amely tele van szeretettel, és képes jelenlétemet elviselni. Ahol ezek a feltételek megvannak, ott jelen vagyok, és ott tartózkodásomat igazolom. Szentlelkemet minden testre kiöntöm. Tanítok, vigasztalok, az embereket bevezetem az igazságba. Náluk maradok a világ végéíg.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7258                                                                                                          1959. 01. 17.

Isten hangja hallásának feltétele - Eloldódni a világtól

Ha az én hangomat hallani akarjátok -bele kell hallgatnotok a bensőtökbe. Ez azt kivánja, hogy a földi világ számára teljesen lezárjátok magatokat, és szellemi gondolatokba merültök. Megkövetelí, hogy szíveteket a földi gondolatoktól kiüresítsétek, hogy tisztán szellemi gondolat-áramlatokkal telhessen meg.

A világtól való teljes eloldódás mindig nehéz lesz az ember számára, de hangom annál határozottabban hangzik, minél kevesebb világból eredő gondolati benyomás terheli a szívet. Amikor a szív teljesen kiüresített, akkor szellemáramlatom akadálytalanul bele tud folyni. Ezt ugy érzitek, mint megszakítás nélküli beszéd, mint Szellemem túlfolyása, mint direkt megszólításom, amit olyan tisztán észleltek, mint egy kiejtett szót. Minél jobban védekeztek a földi gondolatok ellen, hangomat annál tisztábban halljátok. Ez a külvilággal folytatott állandó küzdelmet jelent, mert ellenfelem ösztönzésére az mindig újra közbe szertne keveredni, hogy Atya és gyermeke között megzavarja a bizalmas beszélgetést.

Ezt meg kell akadélyozni - hogy nem engedtek neki, hogy minden anyagi világból érkező gondolatot visszautasítotok. Gondolatban azonnal beszéljetek hozzám, hogy akadályozzam meg ezt a törekvést. És akaratotok teljesül, mert ez az akarat egyedül felém akar fordulni.

Hangom hallása tehát azoknak az igénye - akik a világtól el tudnak oldódni, akik számára én olyan fogalom lettem, amelyet a világ nem képes pótolni. Mert úgy ismertek meg, mint öröktől létező Atyjukat - aki gyermekévé akar tenni mindenkit, és mindaddig nem enged ebből, amíg célját el nem érte.

Amint ez az eloldódás végbemnet, a világ már nem tud visszanyerni, mert direkt beszédem olyan világosságot adott, amelyet már nem akar nélkülözni. Ennek ellenére állandóan küzdenie kell a világ ellen - mert még benne él, és az minden módon hatni akar rá. Ellenfelem ahol és ahogyan csak lehet, meg akarja zavarni a bizalmas beszélgetést. Azért erős akarat kell hozzá, hogy a velem való kapcsolat olyan bensőséges legyen, hogy az én hangom átnyomulva, a világ hangját elnyomhassa. Ezt az ember akaratával létre tudja hozni. Ezután már csak dicsér és magasztal engem, mert megszólitottam, és ezzel felbecsülhetetlen ajándékot adtam neki.

Szavam hallható és látható kifejezése a hozzátok való végtelen szeretetemnek. Bebizonyítja - a saját kezetekben van, hogy milyen szoros kapcsolatot akartok a legmagasztosabb és legtökéletesebb Lénnyel létrehozni. Mert a hangját halljátok, és ha leírjátok úgy, ahogyan kaptátok legszentebb szavait - akkor kézzelfogható módon beigazolódik, hogy beszél hozzátok. Én a magasból szólok hozzátok, ti halljátok a hangomat, megértitek amit mondok, és ebből fel tudjátok ismerni - ez az Atya hangja, aki szeret benneteket, és azt akarja, hogy örökké az övé legyetek. Azért beszélek hozzátok, hogy jöjjetek hozzám szabadakaratból, hogy lépjetek rá az atyai házba való visszatérés útjára. Megszólításommal ezt akarom elérni. De szilárd és erős akaratra van szükségtek hogy beszédemet hallhassátok. A velem való bensőséges kapcsolatot folyton keresni kell, mert a világ felszinén nem vagyok megtalálható - hanem csak távol a világtól.

Tehát vissza kell szorítani a világi gondolatokat, és szívetekre a magányos csöndben kell figyelnetek. És valóban - akkor hangomat egész tisztaságában hallhatjátok. Mert szellemben mindenkihez elmegyek - különösen azokhoz, akik arra törekszenek, hogy elérjenek, hogy hangomat hallhassák, és akiknek ígéretem szerint megnyílvánulok, és náluk maradok egészen a világ végéíg.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7858                                                                                                          1961. 03. 26.

Isten a szíven keresztül minden kérdésre választ ad  I.

Ha nekem akar szolgálni - szőlőskertemben mindenki tevékeny lehet. Sokféle a tevékenység, amít végezhet, mert nekem csak mélyenhivő szívre van szükségem, aki szeretetet sugároz embertestvéreíre.

Ezzel ismét szeretet ébreszt - az elterjed, és segítséget nyújt az Egy Isten és Teremtőben való eleven hithez. Mindenki, aki meggyőződésesen hisz - Jézus Krisztust, az Isteni Megváltót is hirdetheti. Benne magam vittem végbe a Megváltás Művét. És nekem szolgál és hű szolgám lesz, ha arra törekszik, hogy ehhez a hithez embertársait is hozzásegítse. Megáldom ezt az akaratát, és kinyilvánítom magamat neki - a szívén keresztül beszélek hozzá. Úgy érzi majd, hogy benseje ösztönzi erre a szőlőskerti munkára, és benseje ösztönzi hogy beszéljen, amikor jóakaratú embertársaival találkozik.

Valamennyien szolgálhattok így ha akarjátok, és részesedhettek a megváltás munkájában. Én - aki ismerem akaratotokat, és megáldom - erőt is közvetítek hozzá, mert igen nagy a szellemi ínség, az emberekben már nincs hit. Ezt a hitet kell szolgáimnak meggyőződéssel képviselniök, ha azt akarják, hogy embertársaik elfogadják. De a megváltó munkának nem kell feltétlenül szokatlan dolgokkal kapcsolódni. Mindenki végbeviheti, ha elevenen hisz bennem, és szeretete a szellemi ínségben lévő embertársai felé fordul. Mert Szellemem mindenkiben tevékeny, ha kifelé felismerhetően nem is észlelhető.

Ez a csöndes megváltó munka olykor értékesebb, és kedvesebb nekem, mint a külsőben fellépő, amelynek könnyen vannak földi mellékjelenségei. Ez befolyásolja a megváltó munkát. Ilyen veszély akkor van, amikor túlbuzgó emberek szellemi adományt akarnak a külsőbe kivinni. Amikor - akárhol is vannak, direkt beszédet várnak tőlem, amelynek személyes kívánságok a rugói. Akkor már nem engedik, hogy én kormányozzam őket, hanem ők akarnak kormányozni engem, hogy vegyem számításba kívánságaikat.

És ekkor Szellemem csöndben marad. Ilyenkor mint emberek beszélnek csak, és az én hatásomat veszélynek teszik ki magukban.

Minden emberhez emberszájon keresztül beszélek amikor Evangéliumomat a legtisztább formában kívánom megértetni velük. És ha az emberek teljesítik akaratomat, és élik az Evangéliumot - akkor minden egyest megszólithatok a szívén keresztül, hogy valóban választ kapjon minden kérdés, ami belülről feltör.

Aki a szeretet által nem formálódott ki annyira hogy engem hallhasson azon a módon, hogy ÉRZI a válaszomat, annak nem is szabad választ várnia olyan közvetítők által, akik nem az én szavaimat adják át. Mert az én akaratom mégis csak az, hogy mindenki maga állítsa helyre velem a szoros kapcsolatot.

Az az akaratom, hogy közvetlenül hozzám forduljatok, hogy mindenki olyanra alakuljon, hogy én választ adhassak neki, amikor kérdez. Amikor az akarat csöndesen arról biztosít, hogy szolgál nekem, és megváltó munkát végez - akkor biztosak lehettek, hogy elfogadlak benneteket.

És valóban, nincs szükségetek olyan megbízatásra, amit külsőben kaptok. Mert magatok állítanátok ki magatokról szegénységi bizonyítványt az irántam való szűkös szeretetről és bizalomról. Hiszen én ismerek minden kérdést amit feltesztek, és ha megkértek, magam adok rá választ.

Valóban, kedvesebb nekem a csöndes megváltó munka amelyet minden egyes elvégezhet, mint az olyan, amit emberi befolyásolás alatt végeznek. Tudjátok, hogy mindannyian kedvesek vagytok nekem, és ha magatok ajánlkoztok, és akaratomat teljesíteni akarjátok - elfogadlak szolgáimnak.

Mihez kellene tehát igazolást kérnetek, amit más ember száján keresztül mondassak el nektek? Csak ellenfeleteknek nyitnátok ki az ajtót, aki most kívánsága szerint nyilvánulhatna meg, mert ezzel azt igazoljátolk, hogy nem hisztek a hozzátok vezetett közvetlen szavaimnak. Nem hiszitek el, hogy válaszomat szívetekbe helyezem - ha imában hozzám fordultok. Az ilyen hitetlenség hatására ellenfelem befolyást nyer - ettől pedig meneküljetek. Mert szép szavakat ő is használ, és nektek komoly vizsgálódást jelent, hogy a szavak honnan erednek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7859                                                                                                          1961. 03. 27.

Isten a szíven keresztül minden kérdésre választ ad  II.

Hogy az emberek olyan könnyen tévednek azon múlik, hogy nem egészen helyes a hozzám való beállitottsá-guk. Még akkor sem, ha megvan bennük a jóakarat, hogy engem szolgáljanak. A velem való állandó bensőséges kapcsolódás valóban megóvná őket a tévedéstől, azaz felismernék, hogy mi nem igaz.

De hozzám való kötődésük még mindig nem elég mély, ezért a földi gondolatok még mindig előtérbe kerülnek, mert az értelem elfogadta, és mozgatja. Az értelem viszont gyakran segítségül hivja a másik embert, aki téves tanácsot is adhat, ha nincs elég bensőséges kapcsolatban velem. Ezért tudom csak ritkán az igazságot a Földre vezetni, mert annak a legbensőségesebb kapcsolat a feltétele, mert az megakadályozza, hogy más erők is bekapcsolódhassanak. Azért csak az az ember tudja magát a téves befolyásoktól, vagy tévedésektől megőrizni, aki ilyen bensőséges kapcsolatban van velem, visszautasít minden külső befolyást, és csak arra hallgat amít a szívén keresztül én magam mondok neki.

Bár az én akaratom, hogy az emberek szeretettel kapcsolódjanak egymáshoz, hogy hitében az egyik védje és erősítse a másikat, hogy egymás között mint testvérek legyenek, és hozzám, Atyjukhoz közösen törekedjenek - de minden eqyes ember külön hozzám kapcsolódását is akarom. Azt akarom, hogy tőlem kérjetek tanácsot, hogy minden szellemi és földi dolgotokkal, kéréstekkel magatok jöjjetek hozzám, hogy teljesítsem.

Amikor személyes kérésekről és kérdésekről van szó, akkor ilyen közvetlen kapcsolatra vágyódom. Másrészt küldötteim és közvetítőim mennek hozzátok, amikor szellemi tanítást kaptok, és Evangéliumom lesz elvezetve hozzátok. Értsétek meg, hogy eszközeimen át szólok, és fogok ott szólni, ahol szellemi ismeretet kell adni, mert magatok még képtelenek vagytok, hogy ilyen tanítást vagy bölcsességet közvetlenül felfogjatok.

Ilyenkor mindig azt mondom: hallgassatok küldötteimre, és teljesítsétek akaratomat.

Embertársatok száján keresztül soha nem közvetítek egyéb javakat, csak amelyeknek kimondottan "szellemi" tartalmuk van, mert minden más személyes gondotokkal magatoknak kell hozzám jönnötök. Tanuljátok megkülönböztetni: a "szavam hozzátok vezetése" és a "személyes megszólítás" közti különbséget. Ez utóbbit mindenki megkaphatja, aki bensőségesen hozzám kapcsolódik, míg a "hozzátok vezetés" számára különleges közvetítő, vagy edény szükséges, hogy a Szellem áramlata ebbe folyhasson.

De vigyázzatok, és tudnotok kell, könnyen tévedésbe eshettek, mert ahol ellenfelem felismer még valami emberi gyengeséget, oda könnyedén bemegy, és hasznosítja magának. De biztosak lehettek, hogy én védem a tévedéstől "szavaimat", az ellenfél befolyásától, mert az embereket az igazságban akarom vezetni. De minden szónak ne higgyetek könnyelmüen, amivel úgy találkoztok, mint szellemi közvetítés. Vizsgáljátok meg komolyan, hogy csak s z e l l e m i  tartalma van-e, meg hogy szolgálja-e lelketek érlelődését - nevezhető-e olyannak, amit lelketek üdvösségére én adtam. De saját ügyetekben bízzátok rám magatokat, és én szíveteken keresztül nektek magatoknak adom meg a választ. Akkor majd tudjátok, hogy mit tegyetek - vagy mit hagyjatok el.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7104                                                                                                           1958. 04. 27.

Isten szava meghallására a képesség fejlődik

Amit tőlem kaptok mint tiszta igazságot, nyugodtan megvédelmezhetitek, és meggyőződéssel képviselhetitek. Hihetitek, hogy minden teljesül, amit a jövőről mondtam. Ráhagyatkozhattok a Szellem hangjára, mert az én hangom hangzik fel bennetek. Azt akarom, hogy az igazság el legyen vezetve az emberekhez - és ti, akik engem hallani tudtok, terjesszétek el az emberek között.

Ha hisztek bennem akkor megértitek, hogy bizonyos összefüggésben vagytok velem, hogy izoláltságtok ellenére mint teremtmények kapcsolatban vagytok velem - és ezt megszólításom is igazolja. Hallhattok engem a bennetek felmerülő gondolat formájában is, mert a gondolat eredete nem ti vagytok, az tőlem áramlik hozzátok. De erre világosan csak akkor ébredtek rá, amikor lelketek képes már szellemi fülekkel hallani, amikor annyira felkészült, hogy megérti a gondolatban kimondott szavaimat, és képes a tudathoz elvezetni azokat.

Bár szavam folyton hangzik, de meghallása bizonyos képességet követel, amit csak az akaratom szerinti élettel tud megszerezni. Szavaim nem észlelhetők ott, ahol nem is törekednek rá, és nem hisznek abban a lehetőségben, hogy az ember engem meghallhat. Az ember alakítsa magát halló-készülékké, és teljesítsen minden feltételt, amelyek lehetővé teszik, hogy felfogja a végtelenségbe folytonosan kiáramló gondolataimat, és azokat meg is értse. Ekkor úgy érzi, mintha őt magát szólítottam volna meg, és lelkének olyan minden szavam, mint egy szeretettel neki nyújtott étel. Utána már mindig ezt a mennyei kenyeret keresi.

Ezért nem lehet azt mondani, hogy én csak ezekhez, vagy azokhoz az emberekhez szólok, mert a Szellemi Birodalomban szavam folyton és mindig felhangzik, és teljesen függetlenül, hogy a Szellemi Birodalomban, vagy a Földön tartózkodik - mindenki meghallhatja. De csak a szellemi fül hallja. Tehát előtte iskolázni kell ezt a szellemi fület. Ennek feltétele mindig, hogy megtartsa parancsaimat, és szeretetben éljen. Aki az istenszeretet és emberszeretet könnyű parancsait teljesíti, annak kinyilvánítom magamat. Azaz, észleli hangomat, mert szíve felkészült Szellemem befogadására.

Értsétek helyesen szavaimat: Szellemem megállás nélkül munkálkodik, de nem hatol át sehol erőszakkal ahol ellenállást kap. Tehát ha ellenállása megtört - azaz előzőleg szeretetlen volt, és az én szeretetemet visszautasította - majd megnyilt, hogy szeretetem átjárhassa, tehát világosság lett benne, és már látja amit eddig nem látott meg, és hallja amit eddig nem tudott meghallani - tehát engem, és szavaimat. De ezek most újból felhangzanak benne - mint kezdetben.

A végidőben különösen nagy a belső ellenállás, és ez a szeretetlen felfogásban nyilvánul meg. Ritka dolog lesz tehát, hogy ebben az időben szavaimat valaki magában észlelje. Ennek az a következménye, hogy csak kevesen hisznek majd a Szellemem általi direkt megszólításban. Egy teljesen felfoghatatlan valamivé vált az ős-kezdetben egészen természetes folyamat, amit minden lény ismert. Pedig minden emberben le kellene ennek játszódnia, mert a képessége megvan rá. De nem képezik ki, nem iskolázzák, vagy tudatlanságukban és hitetlenségükben nem tesznek semmit, hogy a régi állapotukba vissza jussanak, és Atyjukkal olyan viszonyba kerüljenek mint egy gyermek, tehát hogy méltóvá tegye magát a megszólitására. Hogy szavaim meghallására a feltételek meglegyenek, az embereket csak tanítani lehet, és nem kényszerrel formálni. Aztán minden ember maga döntse el, hogyan viszonyúl ehhez a tanításhoz. Szavaimat az embereknek csak indirekt lehet odaadni. De hogy az ember szavaim igazságát megtapasztalhassa önmagán, ahhoz azt élni kell.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 5072                                                                                                          1951. 02. 24.

Az anyag legyőzése - A szellem ébresztése

Aki az anyagban él, és tulságos hatalmat tulajdonít neki, az a szellemi dolgokat nehezen érti meg, mert az teljesen ellentétes az anyaggal. Tehát aki szeretné a szellemet felébreszteni magában - annak elsősorban az anyagot kell legyőzni. Ez azt jelenti, többé nem lehet az anyag rabszolgája, hanem az ura. Az anyag már nem uralkodhat fölötte. Könnyedén el kell válni tőle, amennyiben meglévő anyagi javait megossza szükséget szenvedő embertársaival, akin segíteni tud a Föld anyagi javaival.

Szükség van a felebarát iránti szeretetből induló cselekedetekre, hogy életet adhasson az önmagában lévő Szellemnek, hogy Szellemem hatóképessé váljon benne. Mert a benne lévő szellem-szikra eloldhatatlan kapcsolatban van velem - az örök Atyaszellemmel. Érthető, hogy az emberben lévő isteninek ahhoz, hogy megnyilvánulhasson - az istenihez kell fordulni, mert az isteni nem tud kapcsolódni a tökéletlennel. Viszont a szeretet a tökéletlent isteni lénnyé alakitja.

Szeretet nélkül - Szellemem nem nyilvánulhat meg az emberben. De amikor felebarátjával szemben az ember szeretete tevékeny, akkor igazolja hogy van szeretete, és ezért szeretetem megnyilvánulásainál gondolhatok rá. Erőm át tud ömleni rá, ami aztán szellemi munkálkodásban kifejezésre is jut. Önzetlen felebaráti szeretetet csak az képes gyakorolni, aki urrá lett az anyag fölött. Ekkor Szelleme is tevékenykedhet benne. Ezzel bensőséges kapcsolatba lépek az emberrel, mert szelleme az ÉN szellememnek egy része.

Emberek - felismeritek-e már, mit nyertek azzal, ha urrá lesztek az anyag fölött? Felismeritek-e mennyire értéktelen? Keveset adtok - és végtelenül sokat kaptok érte vissza. A legértékesebb: az én szeretetem kerül vele birtokotokba, az kiömlik szívetekben, és felmérhetetlen szellemi javakat ad.

Az anyagot az akarat próbatételére kaptátok. De áldásos tevékenységre is fordíthatjátok. Sok nyomort lehet vele enyhíteni, tehát a Földön szeretetet gyakorolhattok vele. Ilyenkor az anyag szellemi javakat termel, mert jót tesztek vele. Most eszköz a kezetekben, hogy általa szellemi kincsekhez jussatok. De csak akkor, ha eközben magatok is elváltok, elidegenedtek tőle, mert amig az ember szíve az anyag fogságában van, addig soha nem lehet az anyagi és szellemi javakat egyszerre megszerezni.

Az anyagot le kell győzni. Ez a feladat a Földön, ha a szellem-szikrát fel akarjátok magatokban ébreszteni, ha jogot akartok adni, hogy szívetekben lakhassam, hogy a kapcsolatot helyreállítsátok velem. Viszont ekkor már mindent megnyertetek, már mindent a Szellemi Birodalom számára tesztek, és megálltátok a földi próbát. Mert amint én lakást vettem bennetek - én már nem távozom el. Betölt az én Szellemem, és Birodalmam örökösei vagytok - amely birodalom nem ebből a világból való. Akkor visszatértetek hozzám az Atyai házba, ahonnan egykor elindultatok. És az Atya addig nem nyugszik, amig mindörökké az övéi nem vagytok.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 4624                                                                                                          1949. 04. 28.

Szellemi koncentráció a szó befogadása előtt  - Szigorú önkritika

Mielőtt szavaimat magatokba fogadnátok, szellemi koncentrációt kell létrehoznotok. Ezt figyelembe kell vennetek, különben a földi gondolatok megszakítják a szellemi áramlatot. Tehát azok nyomulnak előre, és ti felfogjátok. Bár komoly törekvésnél csak rövid időre zavarnak, mert a világossággal telített erők érvényesülnek, és meggátolják a földi világ erős befolyását. Azaz,gondolatait ismét visszakormányozzák a Szellemi Birodalomhoz. Tehát ezért adódhatnak kisebb eltérések, pontatlan adatok, vagy nem tiszta, kevéssé érthető mondatok. De ezek nem jelentősek, a szellemi ismeretet nem teszik kétségessé, és nem alacsonyítják le.

Mégis, állandóan vigyázni kell, hogy a közlést csak akkor tekintse közlésnek, amikor a szellemi kapcsolat létrejött - tehát a befogadó a földi átélésektől már teljesen eloldódott. Ha még nagyon a világ befolyása alatt álltok, gondolataitok az anyaggal foglalkoznak. Világilag még nagyon igénybe vagytok véve, és azért nem tudtok mindig megszabadulni az egyes szokásoktól és elképzelésektől, pedig szellemben semmi mondanivalójuk nincs. Tehát kezdetkor mindig át kell törnötök egy korláton - azaz mindent vissza kell hagynotok, hogy a Szellemi Birodalomban időzhessetek. És minél könnyebben és szabadabban léptek be ide, annál befogadóképesebbek vagytok a nektek nyújtott kincsek iránt.

Nektek a szellemi ismeret, és földi elképzelés szétválasztása könnyű lesz, azért azt az igazságot, amit közvetítés által kaptok, gondolkodás nélkül képviselhetitek, és nem kell olyanon megbotránkoznotok, aminek szellemben semmi jelentősége nincs. Ezzel nem terjesztetek tévedéseket. De magatok fölött gyakoroljatok mindig kritikát, hogy szavaim befogadására mikor, és hogyan voltatok felkészülve. Ez azt jelenti, hogy kérdezzetek rá magatokra, fenn áll e köztem és köztetek a benső kapcsolat, hogy most engem hallatok. Az akaratotokat ismerem, és ezt számításba veszem. Ezért védelmem alatt van mindenki, aki szolgálni akar nekem, és vágyódással kér engem. Ezért gondolkodás nélkül elfogadhatjátok, amit ebben a formában kaptok.

                                                                                        Ámen.

B.D.Nr.: 8121                                                                                                           1962. 03. 10.

A szóátvétel szabad akarati tevékenység

Szükségem van rátok földi szolgáim, mert szokatlan hatásokkal nem kényszeríthetem az embereket, hogy Egy Istenben higgyenek, ha ezt a hitet eddig még nem fogadták el. Ha az emberekhez hallhatóan szólnék a magasból, akkor az a szabadakaratukat befolyásolná. Folyton ennek a ténynek a befolyása alatt lennének - kénytelenek lennének hinni, és akaratomat kényszerhatás alatt tennék. Viszont olyan nagy a szellemi nyomorúságuk, hogy meg kell szólítanom őket. Ezért kell emberi szájon keresztül beszélnem, és döntsék el maguk, elfogadják-e szavaimat, vagy nem.

Szükségem van rátok - ezt magatok is megértitek. Majd érzitek jelenlétemet. És tudjátok, Mennyei Atyátok az aki szól, és mindig arra indít, hogy közöljétek és ismertessétek az emberekkel a szokatlan munkálkodást, amit általatok végez. Igaz - munkálkodásom csak azoknak szokatlan, akik még semmit sem tudnak szeretetemről, és irgalmamról. Pedig az mindenkinek szól, azoknak is, akik lényemet és engem nem ismernek - így nem is keresnek velem kapcsolatot.

Mint Atya akarok megnyilvánulni, akinek szívügye, hogy gyermekei boldogok legyenek. Mint a szeretet, a bölcsesség és hatalom Istene akarok megnyilvánulni. És rátok szolgáim szükségem van, hogy gyermekeimet általatok megszólíthassam. Nincs sok ilyen eszközöm, mert szavaim befogadása szabadakarati tevékenység, amelynek feltételei vannak - és az emberekben ezeket nemigen lehet felfedezni. A mély hitnek kell létrehozni - hogy befelé figyeljenek. Kegyelmemre tudatosan kell várakozniok, majd fel kell fogniok amit kaptak, és mindig készenlétben kell lenniök, hogy továbbítsák.

Csak a mély hit képes arra, hogy valaki befelé figyeljen. És én csak akkor nyilvánulhatok meg, ha valaki ezzel a hittel kapcsolódik hozzám, és engedi hogy beszéljek. Hogy annyira sürgetem a hozzátok érkezett beszédem terjesztését, annak oka, hogy a földi emberek nagyon tudatlanok. Gondolatuk csak földi dolgokra irányúl. Semmít - de egyáltalán semmít nem tudnak, és nem hisznek arról a Birodalomról ami a Földön kívűl létezik, ahova egyszer mindenki belép, amikor a testi léte megszünik.

Ezek az emberek a legnagyobb szellemi ínségben vannak. Hiszen nem szünnek meg, mert lelkük tovább él a testi halál után is. És nem vár valami szép sors a lelkükre, mert teljes lelki sötétséggel lépnek a túlvilági Birodalomba. És sokat kell szenvedniök, és kínokat kell elviselniök, mielőtt észrevesznek egy kis fényt. Ezt a kis fénysugarat szeretném megadni ezeknek az embereknek, mielőtt a vég elérkezik. Legalább annyira szeretném felsegíteni őket, hogy Istenükkel és Teremtőjükkel maguk állítsák helyre kapcsolatukat, hogy gondolatban foglalkozzanak velem, és ezáltal gondolataikra magam gyakorolhassak hatást.

Ezért próbálkozom a megszólításukkal, és ti szolgálatomra vagytok, hogy embertársaitok tudomást szerezzenek rólam, és készségteknek megfelelően beszélhessek hozzájuk. Engedjétek tehát, hogy taníthassalak - majd tudástokat adjátok tovább. De mindig változtatás nélkül! Mert ami tőlem indul, az mindig tiszta igazság. És azt torzítás nélkül kell továbbadni, hogy hatóképes lehessen a szívekben, ahol még kevés a világosság. Ezzel valóban jó szolgálatot tesztek nekem - amiért megáldalak. Mert nekem minden teremtményem kedves, és ne vesszen el egy sem végtelen hosszú időkre.

Ezért amig csak szolgálni akartok, szeretet-erőm ismételten hozzátok áramlik. Jelenlétemet bebizonyítom - amennyiben benneteket is szokatlan módon érintenek kinyilatkoztatásaim. De nálatok már nem kell félnem, hogy hitre kényszerítelek. Hiszen ti naponta bebizonyítjátok hiteteket, amikor beszédemet várjátok, és tevékenyek vagytok értem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 8482                                                                                                          1963. 04. 29.

A szavak átvételének lefolyása

Igazságom képviseletében ne fáradjatok el. Ismételten azoknak mondom ezt, akik a tiszta igazságot kapják tőlem. Magam választottam őket, hogy mint edények szolgáljanak amelybe Szellemem áramlásait beleönthetem. Egyszerű, szerény életmód, természetes viselkedés és alázatos odaadás jellemzi őket az iránt a túlságosan is nagy kegyelem iránt, amit kapnak. Mert a tiszta igazság nem visel el szokatlan kisérő jelenségeket. A belőlem érkező igazság befogadójának is olyan áttetszőnek, és tisztának kell lennie, mint amilyen áttetsző és tiszta a belőlem érkező igazság. Nem is kell szentnek lenni ahhoz, hogy valaki nekem mint edény szolgáljon. A Földön az ember csak ritkán éri el azt a tökéletességet, hogy szentnek lehessen mondani. De vannak bizonyos feltételek, amelyeket teljesít, és ezek lehetővé teszik a rajta, és benne végbemenő szokatlan munkálkodásomat.

Szavaim befogadója mindig a legtermészetesebb módon viselkedik - minden rendkívüli jel és történés nélkül, és nem észlelhető rajta semmiféle elragadtatás, vagy extázis. Egyszerüen hallja szavaimat, és leírja az utókor számára. Minden ami józanul és tisztán jelenik meg az emberek szeme előtt alkalmas, hogy megindítsa az embereket, akik még a világ nyüzsgésében állnak. És épp ezeket kell megnyerni, hogy szemüket a szellemi dolgokra irányítsák.

Visszautasítanak minden természetfölöttit, de amit ilymódon nyújtanak nekik azzal szemben állást kell foglalniok, mert az eredmények által el kell ismerniök azt a szokatlan erőt, amely a szigorú vizsgálatot megállja. És aki kész rá, hogy ezt a dolgot komolyan kivizsgálja, az nagy áldást kap, mert a legpompásabb valaminek jut a birtokába, amit a világon neki nyújthatnak: az igazság birtokába jut, amely csak belőlem, az Örök Igazságból indulhatott ki. Hogy ez a természetes folyamat minden magyarázat ellenére mégis kevés hitelt kap, nem zárja ki hogy ne irányítsa sok ember szemét olyan szellemi közlésre, amelynek szokatlan kísérő-jelenségei vannak. Tehát engedik elvakítani magukat a kerettől, amely fényével eltakarja a tartalom szegényességét.

Pedig egyedül a tartalom a fontos. És a legfénytelenebb, legjelentéktelenebb edényeket keresem, hogy az igazságot - amely egy edény legpompásabb tartalma - elvezethessem a Földre. De egy feltételnek mindenképpen meg kell lenni: az erős akaratnak. Mert a szellemi kincset meg kell védeni az ellenfél minden támadásával szemben. Ezért kell annyira odaadónak lennie, hogy feladatához állandóan erőt kaphasson tőlem. Mivel az igazsággal egyidőben az itélőképességet is megkapják, mindig képesek a téves tanítás felismerésére, és szembe állítják vele a tiszta igazságot. A Földön csak így képes elterjedni az a szellemi kincs, amely közvetlenül tőlem indult ki.

Az utolsó időben ellenfelem hasonló módon tevékenykedik. Ennek következménye, hogy Ő is kiképez magának edényeket - amennyiben arra indítja az embereket, hogy figyeljenek a szellemi befolyásokra, amelyek a természetfölötti világból érkeznek. Ezeket az embereket úgy nyeri meg magának, hogy a világosság angyalának álcázza magát. Ezzel ringatja abba a biztonságba az embereket, hogy a megszólítást a legmagasabb szellemi szférából kapják. Ez nem is jelentene veszélyt a jóindulatú embereknek, akik hajlandók a jó tanítás befogadására. De neki csak az a szándéka, hogy az embereket visszatartsa tőle, hogy magukat Jézus Krisztusnak átadják, holott lelkük üdvösségét csak Ő adhatja meg nekik.

A Sátán meg akarja akadályozni az embereket abban, hogy megszabaduljanak vétkük nagy adósságától. Ennek a célnak elérésére minden eszköz jó neki. Szavaimat is felhasználja, hogy az embereket megtévessze. Nem riad vissza semmítől. Irántam, és az emberek iránti igen nagy szeretet kell ahhoz, hogy valaki a hatása alá ne kerüljön.

És nekem ismét be kell vetnem ellenhatásomat, amenyiben világosságom hordozóínak megbízatást adok, hogy lépjenek elő a tiszta igazsággal mindenütt, és ahol csak lehetséges adjanak magyarázatot, hogy a tévedésbe jutott embereket megmentsék ellenfelem hálójától. Nehogy Jézus Krisztus mellett elmenjenek - mert Ő az emberiség egyetlen Megmentője, és Megváltója. Őt kell hívni, Őt kell kérni, hogy a bűnöket megbocsássa - mert enélkül hiábavaló a földi vándorút. De Jézussal még a Földön megtalálják megváltásukat. Ismételten eléjük kell tárni - mennyire fontos Jézus Krisztus, és megváltó munkája. Ezt pedig csak a tiszta igazság elmondásával lehet elérni - amit én vezetek a Földre.

Valóban - a világosság hordozójának legfontosabb munkája, hogy hírt adjon, és mindent megtegyen az igazság terjesztésére. Részemről minden megtörténik, hogy támogassam az értem, és birodalmamért végzett munkátokat. Mert az emberiség még a legmélyebb sötétségben vándorol, és mindenkinek világosságot kell ajándékozni, aki vágyódik rá, és kívánja az igazságot.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 8783                                                                                                          1964. 03. 18

A közvetítő önvizsgálata

Egyszer majd az is áldást hoz rátok, hogy helyt álltok a kísértésekben, hogy minden szorongattatásban és szükségtekben hozzám menekültök. Ezzel ismét egy akarati próbát tesztek, hogy ki az, akit magatok fölött uralkodni engedtek.

Meg kell engednem minden kísértést, mert győzelmet csak küzdelmek árán nyerhettek. És minden kísértés az akaraterő megpróbálása, hogy azt teszitek-e, amit igaznak tudtok. Szemeteket majd ismételten vakfények gyengítik, ismételten belső kételyekbe és kérdésekbe zuhantok - de rajtatok múlik kihez fordultok, hogy megszünjön minden kétely, és minden kérdésre választ kapjatok. És áldottak vagytok, ha mindig hozzám fordultok - Örök Atyátok és Istenetekhez, aki az Igazság, és mindenkit megajándékoz vele, aki csak akarja.

És azt is meg kell ismételten mondanom, hogy mindennek a magyarázata az ember szabad-akarata. Mert nem kap akadályoztatást ha olyan irányba fordul, amely nem felel meg az igazságnak. A maga szellemi állapotának megfelelően minden embert a Szellemi Birodalomból befolyásolnak. Ennek alapján gondolkodása is vagy jobban, vagy kevésbé jobban felel meg az igazságnak. Az ember szellemi javait a gondolkodásával építi fel, de nem biztos, hogy az megfelel az Örök Igazságnak. Minden egyes ember akarata értékelést kap arranézve, hogy akar-e valamit embertársainak ajándékozni, akar-e segíteni nekik, hogy tetteinek jók-e a szándékai. Tehát hogy ő maga szeretetteljes-e, és szeretné-e boldoggá tenni embertársait. Ezeknek megfelelően mozog ő maga a helyes gondolkodásmódban. Csak ne teremtsen alapot önmaga számára - amelyre most majd épít.

Különösen fontos megállapítani, hogy mi az eredete gondolati javainak. Mert ha mindjárt az elején számtani hiba van - nem jó az egész számítás. A tiszta igazság csak akkor garantált, ha az üres edénybe ömölhet, ha a forrás én magam vagyok, és szeretet-erőm áramlatát olyan edénybe önthetem, amely teljesen kiürült. Ekkor az embert alapjaitól kezdve taníthatom, és ki vannak zárva a téves gondolatok, mert nem tudnak megállni a magam tiszta igazsága mellett. Azonnal felismerhetők mint tévedés, és nem találnak elfogadásra. És az ilyen önvizsgálatot meg kell tenni minden embernek, aki köztem és az emberek között akar közvetiteni, hogy az igazságot továbbitsa.

A szellemvilágnak megvan minden lehetősége, hogy egy embert tulajdonába vegyen, hogy akaratát rákényszerítse - majd hogy ezen az emberen keresztül munkálkodjon. De hogy jó vagy rossz értelmű lesz-e ez a megnyilvánulás, azt az ember maga határozza meg, aki magát átadta, hogy rajta keresztül munkálkodjanak.

A szellemvilág pedig teljesen különféle érettségi fokon áll - és ennek megfelelően közléseik is igen különféle fokot képviselnek. Nektek embereknek viszont nincs meg mindig az a megkülönböztető adományotok, amely szükséges lenne, hogy mindig garantáltan az igazság mellé álljatok. A világosság szellemei ezért utalnak mindig arra, alakítsátok magatokat, hogy lehetséges legyen bennetek a szellem működése. Tehát, hogy én, az Örök Atyaszellem megnyilvánulhassak a szellemi szikrán keresztül. Akkor biztosak lehettek, hogy csak a tiszta igazságot kapjátok.

Én magam mindig megadom közlésem "isteni jegyét", amikor magyarázatot adok Jézus Krisztusról, és a Megváltás Művéről. Mert az ember hiába éli földi életét - ha nem talál el hozzá. Egyedül Ő szabadíthat meg mindenkit ellenfelem hatalmától.

Ő az egyetlen, aki megszüntetheti az ősbűnt, amelyet akkor követtetek el, amikor tőlem elszakadva a mélységbe zuhantatok. A kereszten megszerzett kegyelmekkel egyedül Ő adhat erőt, hogy megerősítve akaratotokat - megszabaduljatok. Egy vitt benneteket a bukásba - és Egy válthat meg, és emelhet magához. Ezt az Egyet kell felismerni - és el kell ismernetek - mint a Világ Megváltóját. Benne én testesültem meg, és vittem végbe az emberekért a megváltás munkáját.

Ha erről egyértelmüen és világosan nincs tudomástok, akkor nem én oktattalak. És addig jártok a szellem sötétjében, amig rá nem találtok arra a világosságra, ami direkt tőlem sugárzott ki, és ami betölt mindenkit, aki szívét megnyitja, és elfogadja amit akár közvetlenül, akár áttételesen magam közlök. De szíve legmélyéből neki is az igazság után kell vágyódnia - és akkor meg is kapja. Azonkívül még teljes megértést kap mindarra, amit a Szellemi Birodalom nyújt neki.

Nem tehetek mást, mint hogy közvetlenül tőlem vezetem hozzátok szavaimat, mert az a legtisztább igazság. Viszont ti szabadon dönthettek, hogy elfogadjátok-e, vagy inkább idegen szellemi javakat tesztek magatokévá. Az is vonzó lesz számotokra, de mindig vakfény marad, amelynek a lélekre semmi hatása nincs. De ha komoly kéréssel fordultok felém, hogy világosítsam meg szellemeteket, és helyes megérzést adjak arra, mi az igaz, és mi a téves, kérésteket nem terjesztitek hiába elém, mert minden tévedéstől megvédem, aki komolyan kéri az igazságot.

De nem akadályozom meg ellenfelemet sem, aki majd mindent megtesz, hogy megzavarja gondolkodástokat, és olyan szellemi javakat terjeszt elétek, amely ellentétes az igazsággal. Mert a vég bekövetkeztéíg küzd az igazság ellen - de világosságomat én is a vég bekövetkezéséig vezetem hozzátok, hogy hiteteket megszilárdítsa, és boldogítson titeket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7878.                                                                                                         1961. 04. 25

A szavak átvételének kegyelme kötelez

A szavak befogadásának kegyelme először arra kötelez, hogy tovább adjátok amit föntről kaptatok - másodszor, hogy amit mint igazságot felismertetek, azt képviseljétek az emberek előtt. Semmit sem ér nektek, ha csak magatoknak elkönyvelitek azt az ismeretet, amit kaptatok. Ezt az ismeretet teljes meggyőződéssel tovább kell vinnetek embertársaitokhoz, mert nekik ezekben hiányuk van. Az ellenvetések ne tévesszenek meg - mert azok embertől származnak. Viszont tőlem a tiszta igazságot kaptátok, amely mindig megállja helyét az ellenvetésekkel szemben. Tehát akaraterős szolgákra van szükségem, akik kiállnak azért, amit kaptak. Majd világosan megitélik hol a tévedés, és fellépnek ellene, mert az én szolgálatomban állnak mint hű szolgák a szőlőmben, és ez a kötelességük.

Az igazságot azért vezetem a Földre, mert nektek embereknek világosságra van szükségtek, mert sötétségben vándoroltok, mert sok tévedést közöltek, és közölnek még most is veletek. Az üdvösségre egyedül az igazság vezet el. A tévedés meghosszabbítja az utat a célhoz. Ellenfelem folyton elsötétíti az utat, ezért tévutakra mentek, és sok időbe telik, amig a helyes úton - az igazság útján - a magasba értek. Ott világít az a fény ami tőlem sugárzik a Földre, hogy üdvözüljetek.

Örüljetek hát, hogy világos fényt kaphattok, és használjátok is ezt a világosságot. Járjátok azt az utat, amelyet mutat, tartsátok magatokat föntről érkezett szavaimhoz, amelyet szolgáím az én megbízatásomból visznek hozzátok, és amelyet mint igazságot jogosan képviselnek, mert tőlem érkezett.

És emberek, ahol szemmel láthatóan szellemi munkálkodást tudtok megállapítani - ott a belőlem való tiszta igazság van. Ezt fogadjátok el, de ne keverjétek meg olyan szllemi javakkal, amelynek kétséges az eredete. Azt akarom, hogy tisztán megmaradjon a belőlem érkező igazság. Ezért azoknak, akik az igazságot tőlem kapják kötelességükké teszem, hogy ami tőlem érkezett, teljes állhatatossággal képviseljék. Ezek azt is tudják, hogy nekem szolgálnak ezzel, mert felismerték milyen hatalmas értéke van annak, amit Szellemem által kaptak.

Ezért - amikor fennáll a veszély, hogy a teljes igazság eltorzulhat - óvó szemmel vigyázzatok, mert ellenfelem minden adódó alkalmat felhasznál, hogy a tőlem eredő igazságot hatástalanná tegye, és ez sikerül is neki amint idegen szellemi javakat társitanak hozzá, amelyeket emberi értelem hozott létre. Mert azt már nem lehet a Szellem munkálkodásának nevezni.

Igaz, szavaimat az emberek között terjeszteni kell. De ennek a legnagyobb tisztasággal kell végbemenni - úgy, ahogyan tőlem elindult. És hogy a szó tisztán megmaradjon, arról szolgáimnak úgy kell gondoskodniok, amennyire csak hatalmukban áll. Mert a vetőmag ne váljon tisztátalanná, annak jó termést kell hoznia.

Akinek hivatalt adok - annak erőt is adok, hogy kormányozza. Ezért mindig olyan vezetést kaptok, hogy oda irányúljon szemetek, ahol munkálkodástok szükségessé vált, ahol tevékenykednetek kell, és ahol gondolataitokat úgy vezérlem, hogy akaratomnak megfelelően dolgozzon. Mert szavaim befogadása a legnagyobb kegyelem, és aki nekem szolgálni akar, az támogatásomat is mindig megtapasztalja, és útját mindig akaratomnak megfelelően járja. Magam vezetem, gondolatait magam irányítom. És erőt adok neki, hogy akaratomnak megfelelően dolgozzon.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7311                                                                                                            1959. 03. 18.

A kérdések megválaszolása - Az eredet legkomolyabb vizsgálata

Ha képesek vagytok teljesen eloldódni a világtól és benyomásaitól, minden kérdéstekre választ adok. Tehát ha szívetek teljesen kiürül, és csak reám vágyódtok. Ekkor minden homály nélkül megkapjátok szavaimat, mert ahhoz az kell, hogy minden földit teljesen vissza állítsatok. Ennek hiánya okozza, hogy sok mindent úgy képviselnek, mint az "én szavaim"-at, holott az ember gondolatai még nagyon erősen részesedtek benne. Az "Istenben való csend" még nem jött létre, és válaszomat még nem várták meg.

A szeretet, és a hozzám való kapcsolat foka mindig mérvadó abban, hogy megszólítsam az embert, és hogyan szólítom meg. Annak, aki magát teljesen átadta, nem kell félnie, hogy téved a neki szóló közlés megértésében. Mint kegyelemteljes kijelentést gondolkodás nélkül tud mindent képviselni, és gondolkodás nélkül tesz föl kérdéseket is, amelyek túlnyomóan szellemi tartalmuak lesznek, mert az a gyermek, aki magát hiánytalanul átadja, messzemenően szellemi érdeklődésű, és a földi kérdések nem érdeklik annyira.

De az emberek még nagyon kötődnek a világhoz, és gyakran tisztán világi dolgokat tárnak elém abban a reményben, hogy kívánságuknak megfelelő választ kapnak. Ez megszólításom értékét veszélyezteti. Mert még nem elég érett az az enmer, akinél a világi érdek áll előtérben, ezért arra sem lenne képes, hogy a külvilágtól teljesen lezárja magát, és velem titkos párbeszédet folytasson. Gondolatai elkalandoznak, és visszatérnek a világi dolgokhoz, amelyektől még nem kívánnak elszakadni teljesen. Ekkor kérdésessé válik a tisztán isteni beszéd, sőt lehetetlen. Ezért vizsgáljátok meg magatokat teljes komolysággal, mielőtt valamit úgy képviseltek, hogy az "tőlem származik", és embertársaitoktól azt a hitet követelitek, hogy annak "én vagyok az eredete". Dolgában biztos csak az lehet, és a bensőséges párbeszéd eredményét - mint teljesen tévedésmenteset - csak az képviselheti, aki ezt a bensőséges kapcsolatot teljes egybeforrottsággal tudja létrehozni, és semmiféle módon nem enged helyet a világi gondolatoknak a velem való szívbeli kapcsolat ideje alatt. Aki így tesz, az feltehet minden kérdést, és választ is kap rá, mert az akarata folyton az, nehogy tévedésbe essen, és az igazság minden fölött áll.

Én mindenkivel beszélek - de hogy az én szavam, vagy a saját gondolata jut-e a tudatába, azt az ember a saját akarati komolyságával határozza meg, amint olyan kérdés megválaszolásáról van szó, amelyek nemcsak szellemi tartalmuak. Tehát ahol fennállhat a veszély, hogy világi gondolatok surrannak be, mert az könnyen veszélyeztetheti az igazságot. Míg a tisztán szellemi kérdések biztosítják a belső összeszedettséget, tehát a válasz is ennek megfelelően világos, és az igazságnak megfelelő lesz.

Tehát ha velem beszélni akartok, megkövetelem irányomban az osztatlan odaadást. Ekkor teljesen birtokba veszlek, és szívetekben minden gondolati eredmény az én szeretetem kifejeződése lesz. De ha az utánam való vágyat még megosztjátok a világgal, akkor nem várhatjátok, hogy hallható legyek. És ezért teljes komolysággal vizsgáljátok meg magatokat, végezzetek önkritikát. Ez mindig hasznotokra lesz, ha azt akarjátok, hogy beszéljek veletek. A tiszta igazság után kell vágyódnotok - mert a tiszta igazságot e nélkül sohasem kaphatjátok meg.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.: 7787.                                                                                                          1961. 01. 03.

Magyarázat a különféle szóátvételről

Biztos, hogy szavaimat nem én tagadom meg tőletek, amikor azt akarjátok, hogy beszéljek hozzátok. Mindig vizsgáljátok magatokat, és kérdezzétek meg, mit szeretnétek tudni. Válaszolok minden kérdésre, ha szellemi gondolati kincsre vonatkozik, és a válasz - áldásos nektek. Mert valóban akarom, hogy az igazságot éljétek, de visszatartom válaszomat, ha a kérdés nem tiszta szándékú. Ilyesmi lehetséges, amikor embertársaitok előtt tündökölni akartok, vagy embertársaitokat rá akarjátok venni erre vagy arra.

Én az emberi szívben minden szándékot felismerek. És ha párbeszédet tart is velem, maga nincs úgy felkészülve, hogy válaszolhatnék neki. A szellemi csere nem jön létre, az ember értelme dolgozik, és készít választ magának, majd ezt adja tovább, mint szellemben kapott adományt. Minden emberrel beszélek, aki feltételemet teljesíti: ha bensőségesen fordul hozzám, és kéri szavaimat. És én úgy beszélek hozzá, ahogyan érettségi foka megengedi. Válaszomat szívébe helyezem, gondolatait irányítom, nehogy tévedések között mozogjon. De vissza is élnek ezzel a biztosításommal, amennyiben földi ügyekben kérik válaszomat, mert nem képesek szellemi ügyeiket földi ügyeiktől elválasztani.

Gyermekeimtől igazán nem akarom visszavonni magamat - de feltételeimtől sem válok meg, amelyekhez Szellemem munkálkodását kötöttem. Azt akarom, hogy mély igazságvágy hajtsa őket a kérdések megtételére, és ez szellemi tudásra vonatkozzék. És amínt elértétek azt a fokot - hogy Szellemem munkálkodhat bennetek -akkor azt is tudjátok, hogy a földi sorsot Atyátok kormányozza, és úgy, ahogyan az a legjobb nektek. Majd magatok bíztok meg, hogy vezesselek, és azt is tudjátok, hogy mindent a legjobban irányítok.

Tehát nem vártok személyes oktatásra vagy utasitásokra, és Atyátokat sem kéritek erre. Mert földi kérdéseknél állandóan abban a veszélyben vagytok, hogy magatok adtok olyan választ, amilyent kívántok. Hagyjátok, hogy én gondoskodjam rólatok, és a vezetésteket engedjétek át teljesen nekem. Csak arról gondoskodjatok, hogy lelketek kiérlelődjön, és Szellemem felvevő edénye lehessen. Majd tartsatok titkos párbeszédet Atyátokkal, és hagyjátok, hogy oktassalak, azaz szellemi ismereteket adjak.

 

Az én birodalmam mindig a szellemi világ marad, és a szellemi oktatások ebből a világból indulnak. Ezek növelik lelki érettségteket, ha megfelelő módon éltek a Földön. És aki értem akar tevékenykedni, annak valóban helyes irányban kormányzom gondolataít, és nem lesz szüksége embertársai utalásaira, akiknél nincs kizárva, hogy rossz tanácsot, vagy téves közvetítést adnak. Örök Atyátokhoz magatok kapcsolódjatok, kérjétek a helyes vezetést - és akaratomat megérzitek szívetekben, és követitek. Vizsgáljatok meg mindent, és a legjobbat tartsátok meg. Senki el ne mulassza a hozzá vezetett szellemi javak vizsgálatát. Legyen tudatos mindenkiben, hogy a végidőben ellenfelem ott munkálkodik ahol csak lehetséges, hogy a gondolatokat összezavarja. De nincs befolyása azoknál, akik bensőségesen kapcsolódnak hozzám, és vezetésemet kiimádkozták. Ellenfelem jól álcázza magát, és a világosság angyalaként lép fel. De aki a világosságot, és az igazságot keresi, az mindig felismeri, mert őket nem hagyom, hogy a sötétségben vándoroljanak. Magam ajándékozok nekik világosságot, mert erre vágyódnak.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 5061                                                                                                           1951. 02. 12.

A szóátvevő különféle sajátosságának magyarázata

Gyermekem, minden ellenállás nélkül fogadd szavaimat, és add át magadat hatásuknak. Olyan feladatot kaptál, amit csak az képes végbevinni, aki szívvel és értelemmel viszi végbe a Szellemi Birodalomhoz való kapcsolatát. Tehát aki a földi emberek érzelmi állapotát számításba veszi, de emellett maga a Szellemi Birodalom után vágyódik. A vég előtti utolsó időkben szükség van erre. Az emberek már majdnem minden kapcsolatukat elvesztették velem, és a hit arra nézve, hogy van szellemi élet, és van szellemi jövőjük - már majdnem teljesen kiveszett.

Ismerem az emberiség nyomorát, és segítenem kell rajtuk. Olyan eszközhöz kell nyúlnom, amely anélkül ígér eredményt, hogy szabadakaratukat beszűkíteném. Ilyen eszköz, hogy befogadóképes közvetitők révén föntről tiszta igazsáqot vezetek hozzájuk. Ők olyan értelemben is közvetítők, hogy a maguk személyes módján könnyebben megtalálják az utat az emberek szívéhez.

Azokat kell megnyerniök nekik, akik még távol vannak tőlem. Gondoljátok meg - a hozzám törekvő emberek már egy bizonyos körben élnek, ahol munkálkodásomat könnyű felismerni. De a tőlem távol állók kívül vannak ezen a körön, és ezért szükséges, hogy olyan valaki legyen, akinek mindkét területben van bejárása, hogy úgy beszéljen, ahogyan azoknak érthető - és mégis úgy, ahogyan tőlem kiíndult. Tudom, hogy miért választottalak téged erre a misszióra, mert ismerem azokat az embereket, akik először mindent értelemszerűen megvizsgálnak, mielőtt magukba fogadják. Tehát értelmüket nem szabad átejteni, hogy lelkükre sikeresen lehessen hatást gyakorolni.

Az ilyen emberek megváltása sokkal nehezebb, de nem kilátástalan, mert kegyelmem ott hat, ahol megnyílik a fül, és a kegyelmi adomány a szívet is érintheti. Most az az akaratom, hogy tevékenységem ott is említést kapjon, ahol még erős a világi befolyás. A végidőben kevés eredményt hoz az Evangélium megszokott módon való hirdetése. Sőt majdnem lehetetlen. Az a világban élő ember, akinek a többi világi emberrel kapcsolata van - ha az én megbízatásomból beszél - nem kap olyan gyorsan visszautasítást, mint az, akinek kevés a kapcsolata hozzájuk, mert más a szellemi szférája. Ebbe a szférába a világi emberek nem tudnak belehelyezkedni - és ezért inkább félrelökést éreznek, és nem magukhoz vonzást. Ezek a szférák érzelmi rezdülésekből állnak, amelyek tehát lehetnek jók vagy rosszak, szeretetteljesek vagy szeretetben szegények. Minden lény képez magának szférát, amelyben a lelke mozog.

Amikor egy embert misszióra rendelek, mert nekem akar szolgálni, én határozom meg körülötte a szférát, és az megfelel missziójának, abban sikeresen tevékenykedhet értem és birodalmamért. Ez nem jelenti azt, hogy olyan embert veszek szolgálatomba, aki a szellemi szférákon teljesen kívül állna. Az ilyen nem lehetne tevékeny Nevemben. Csak annyit jelent, hogy fátyolt terítek világosságomra, amely túl világosan, és ragyogva jelenne meg, és zavart okozhatna a világi emberek között, és hátráltatná, hogy egyet is meg lehessen nyerni közülük. Erre a misszióra olyan embereket választok, akik az akaratukkal az enyémek lettek, megértették szeretetemet, és a vég előtti utolsó időben felhasználhatók. Bennük és általuk magam munkálkodom.

Ez arra a kérdésedre válasz, hogy miért nincs minden embernek azonos érzelmi rezdülése - és ennek ellenére a szeretet-erő hatalmas mennyisége válik hatékonnyá, de mégsem lesz teljesen nyilvánvalóvá. Mert belelátok az emberi szívekbe, és ismerem az emberek akaratát, hogy mekkora fokon fordulnak felém. Ennek az akaratnak megfelelő fokú lesz a Birodalmamba való meghívása is.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 6587                                                                                                          1956. 07. 03.

Prófétai képesség - Szellemi adomány, amit vállalni kell

A prófétai képesség is a Szellem adománya, de nem embert boldogító képesség. Mert Isten abból a célból adja az embernek, hogy az komolyan odafigyeljen az eljövendő ítéletre, és következményeire. Mert mindig csak az ember szellemi javáról van szó - a lelki üdvéről, amit el kell nyernie, de tunyasága miatt sokszor elhanyagolja, téves úton jár - amely pusztuláshoz vezet. Pedig a lélekre minden téves gondolat, és minden rossz tett hatást gyakorol - és az isteni rend elleni élet bukást von maga után.

Törvényszerű, hogy egyszer minden bűn életre kelti a hatását. Az össz-emberiség bűnös, elsötétült állapota is ilyen hatást von maga után, és ítélet a következménye. Az isteni rendet ez állitja újra vissza. Az emberek nem gondolnak ilyesmire a maguk vakságában, ezért kell utalni rá, és figyelmeztetni őket az életmódjuk megváltoztatására. Rossz beállítottságuk következményeit eléjük kell tárni, és ezek alapján kell a figyelmeztetéseket adni. És ez a próféták és látnokok feladata.

Meghirdetik az eljövendő ítéletet, mindent megmondanak ami bekövetkezik az isteni rend alapján. Maguk ezt Szellemük megvilágosultsága által tudják - a jövendő dolgok előrelátása által. Ezek az emberek szellemi fejlődésére, vogy Isten kinyilatkoztatásaira vonatkoznak, amelyeket a benső hangon keresztül nyertek. Az ilyen események meghirdetése nem tartozik az embereket boldogító missziókhoz. De nagy szükség van rá. Erre az illető ember meghívást kap, amelynek eleget kell tenni, ha Istent szolgálni, és az embereket lelkük megmentésére akarja segíteni.

Isten nem enged ítéletet az emberekre anélkül, hogy előtte ne adna ismeretet róla. Az embereknek legyen még idejük önmaguk megváltoztatására. Azért van sok próféta és látnok az utolsó időben is. Ők szellemi szemeik előtt tisztán látják az eljövendő ítéletet, és nem tehetnek mást, mint közlik az emberekkel, hogy mi vár rájuk. Tudják, hogy nekik erről beszélni kell, tudják, hogy Isten Szelleme azért mutatta meg nekik, mert félő, hogy az ítélet bekövetkezik. És ha nem is hallgatják meg szívesen a prófétát, az mégsem hagyja abba, és hangosan hirdeti amít tud - hogy figyelmeztesse és óvja az embereket. Neki ebből a képességéből nincs semmi haszna, csak eszköz Isten kezében, aki arra használja, hogy akarati kényszerítés nélkül hatást gyakorolhasson az emberekre. Általa maga Isten beszélhet az emberekhez, hogy mindenki felkészülhessen, akiben van még jóakarat.

Az utolsó idők prófétái kevés hitelt kapnak, holott hangjuk ismételten felhangzik. Gyakran kinevetik őket, mint hamis prófétákat, vagy ellenséges érzületet váltanak ki, mert ugyanakkor Isten ellenfele is fellép - és az ellenkezőjét hirdeti. Anyagi felemelkedést helyez kilátásba, megígéri az emberiség virágkorát, és minden jórafordulását. Ezekből igyekszik hasznot szerezni magának, a hamis próféták nem önzetlenek. Erről lehet felismerni őket. Szolgálataikat megfizettetik, és az értelem szerint beszélnek. Viszont Isten Szelleme csak abban az emberben munkálkodhat, aki magát teljesen átadta Istennek, és neki önzetlenül akar szolgálni. Ti emberek ezért minden prófétát kivizsgálhattok, hogy valódi-e. Mert a valódi próféta csak az emberek lelkéért küzd. És intve és figyelmeztetve csak azokat az eseményeket tárja szemetek elé, amelyeket Isten akarata alapján hirdet. Ezekre hallgassatok, mert a közeli vég ismeretében Isten megbizatásából beszélnek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 6391                                                                                                           1955. 11. 04.

A szellemi ismeret anyagi eredmény nélkül

Amit mint kegyelmi adanányt kaptok, csak szellemi tökéletesedésteket szolgálhatja, Szellemi kincs, amely semmiféle formában nem hozhat anyagi hasznot. Minden magasba törekvésteket érvénytelenné tenné, ha földi előny miatt fogadnátok magatokba kegyelmemet, vagy adnátok tovább ezt a szellemi kincset.

Igaz szolgámmá csak az válik, aki minden anyagi vágytól szabadon tevékenykedik, és adja tovább embertársainak. Földi célokkal a tisztán szellemit nem szabad összekeverni, mert ez a szellemi lealacsonyítását jelentené. A megváltó munkát szeretetből kell megtenni. Szerető szív kapja a szellemi kincset - és a szerető segítőkészség adja tovább. Csak ekkor lesz az emberekre hatása. Minden szellemi tudás, és anyagi előny kapcsolatának hátrányos kihatása van. Semmi magasból érkező nem viseli el az anyagiakra való törekvést, mert elveszíti szellemi kihatását.

De meg kell mondanom, én mindig tudom, ha egy embernek hiánya van valamiben. És valóban nem hagyok senkit inségben, aki önzetlenül tevékenykedik értem. Segítségemmel mindig közbenyúlok, ahol anyagiakra van szükség, hogy az ember megkaphassa a szellemi javakat. De ez nem a ti dolgotok, hanem az enyém, ti azért akadálytalanul tevékenykedhettek, míg akarat van bennetek, hogy nekem, és a Megváltás Művének szolgáljatok. Ilyenkor mindig a helyes útat járjátok, mindig a helyes munkát teszitek. Ráhagyatkozhattok gondolataitokra, mert azokat buzgalmatok szerint irányítom. Ahol arról van szó, hogy be kell fogadni a magasból érkező szavaimat, és el kell terjeszteni - ott csak önzetlen, a földi dolgokról lemondó embereket tudok használni.

Minden anyagiakra vesztegetett gondolat veszélyezteti ezt a munkát. De a segítségembe vetett erős bizalom támogatja - emellett gondtalan földi életet biztosít. A hiánytalan bizalmatok révén ezt magam biztosítom nektek. Tudnotok kell, hogy a szeretetre irányuló akarat igen erős tényező, amely megszüntet minden akadályt. Tudnotok kell, hogy szellemi munkátok valami olyant képes létrehozni, amire hatalmas anyagi kincs nem képes. Ezért földi ellátástokért ne legyenek aggódó gondolataitok, és ez ne gyengítse bennetek a szeretetre irányuló akaratot, mert szellemi vonatkozásban mérhetetlenül sok függ ettől.

Mi az a rövidke földi élet azokkal a rettenetes kínokkal szemben, amelyektől a lényeket megszabadíthatjátok! Ha ezeknek a lényeknek az állapotát segítségért könyörgő taglejtéseit látnátok - szívesen meghoznátok ezt az áldozatot. Nem érintene a legszegényebb földi élet sem, hanem csak folyton szolgálni és segíteni szeretnétek. És most segíthettek szeretetetek által. Nekem pedig örömet okoztok, amiért megjutalmazlak. Megoldást csak a szeretet hoz. Az irántam való szeretet adja a világosságot és az erőt - és a megváltatlanok iránti szeretet tovább adja a világosságot, és a szeretetet, azonkívül számtalan lelket segít, hogy kiemelkedjen a mélységből. Tudatos megváltó munka amit tesztek, és ezért soha nem marad eredménytelen. Boldogitson benneteket ennek bizonyossága, és ösztönözzön mindig buzgóbb munkára. Vessetek el magatoktól minden földi gondot, és munkátoktól soha ne reméljetek földi sikert. Amire szükségtek van azt megadom nektek. Hogy határtalanul vezetem hozzátok a szellemi ismeretet, az bizonyíték legyen arra, hogy nektek erre szükségetek van, mert áldásosan kell dolgoznotok azokért, akik megváltatlanul mentek be a túlvilágí birodalomba.

Használjátok fel ami birtokotokban van, és ne aggódjatok azért ami még hiányzik, mert tőlem mindent megkaptok, amire a testnek és léleknek szüksége van.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 8460                                                                                                          1963. 04. 06.

Nincs kétféle kinyilatkoztatás

Nem tehetek engedményeket ott, ahol a tiszta igazság Földre való vezetéséről van szó. Értsétek meg - csak egy igazság van, és lehet. És ez tőlem indul - mert egyedül én tudok mindent, és én közölhetem a tudást azokkal, akikben mélységes igazságszomj van, és velem bensőséges kapcsolatban állnak. Tehát alkalmassá tették magukat, hogy áttetsző világosságot kapjanak. És én nem beszélek kétféleképpen az emberekhez, amennyiben az egyiknek ezt mondom, a másiknak azt. Mert az igazság mindörökké változatlan, és nem hagy korlátokat tenni magára az emberi gondolkodással - amelyet előtte már tévedésekbe vittek.

Az embereket folyton megvilágosítom, ha tévedésekbe estek. Ugyanúgy ki kell pellengéreznem azokat a gondolatokat, ahol ellenfelem már áttörésre jutott. Nekem a téves gondolatkörre nyíltan rá kell mutatnom. És ezt meg is teszem, amint isteni kinyilatkoztatások lesznek vezetve a földre. Csak a teljes azonosság hozhatja meg az ilyen kinyilatkoztatás eredetének a vizsgálatát. De bölcsességemnek is teljesen ellent mondana, ha most másképpen tanítanám az embereket - tehát ha az én tanításaimat hozzáidomítanák az emberek eddigi - téves gondolkodásához.

A tévedéseket kíméletlenül fel kell tárnia az igazságnak, mert a lelkek üdvösségét csak az igazság szolgálja. Egyedül az igazság az az út, amely hozzám vezet. És a szeretet által velem bensőséges kapcsolatban lévő emberek állandóan boldogok a tiszta igazságban, és a tévedéseket szívesen átadják. Tehát a szeretetben élő emberre az igazság mindig nagy benyomást tesz, és könnyedén felismeri, ha eddig tévesen tanították. Mert sem a tévedés, sem ellenfelem nem képes azt lebilincselni, aki magát nekem átadta. Tehát a téves gondolatkörtől könnyen eloldódik, és gondolkodás nélkül elfogadja az igazságot.

De mit kell az olyan kinyilatkoztatásokról tartani, amelyek nyilvánvalóan emberek által kitűzött határok között mozognak?

Bár én mindenüvé el akarom juttatni szavaimat, mindenkinek meg akarok nyilvánulni - viszont ehhez teljesen üres edényekre van szükségem. Olyanokra, akik nincsenek úgy a téves gondolatkörbe lehorgonyozva, hogy szabadon nem mondanak le róla, és nincsenek kételyeik.

Mikor kinyilatkoztatom magamat egy embernek, akkor azt a birtokában lévő igazságban való kételkedésnek kell hozzám hajtani, hogy a szellemi világosságot én adjam meg neki. Felvilágosítani csak ezután tudom - de addig soha, amíg kötött állapotban van, és nem akar megszabadulni a téves tanításoktól.

Az én kinyilatkoztatásaim üres edényt kívánnak, amit én betölthetek. Akkor majd világosan kifejezem, hogy mi nem felel meg a belőlem való tiszta igazságnak. Én nem adok kétféle szellemi kincset, és az igazságot sem fátyolozom el - hanem mindent leleplezek, mert az embereknek világosságra van szükségük, hogy rátaláljanak a helyes útra, és azon menjenek vissza az Atyai Házba. Tehát ami megegyezik az is tőlem jutott az emberekhez amint megvannak a feltételek, melyek lehetővé teszik kinyilatkoztatásaimat. És ha ellentmondások találhatók, úgy vigyáznotok kell, és komolyan kell vizsgálni - mert én nem tehetek engedményeket amelyek az igazságnak ellentmondanak. Viszont még a vég előtt meg akarok nyerni minden embert, ezért a helyes utat azoknak is meg akarom mutatni, akiket még félrevezetnek. És valóban - aki teljes egészében magát átadja, annál helyes világosság világít, és kitalál a bozótból, amely a langyos, és közömbös ember számára kibogozhatatlan.

Ellenfelem annyira hatalmában tartja az embereket, hogy fanatikusokká tette őket - akik már semmit nem engednek érvényre jutni, csak a magukét. Legyenek ezek egyházi szervezet tagjai, vagy szektáké, vagy különféle szellemi irányzatoké. Éppen a tény, hogy taníthatatlanok, amikor követeim a tiszta igazságot akarják hozzájuk vezetni - mutatja, hogy ahhoz kötődnek, aki nem enged feltörni bennük tiszta gondolatot, hanem arra ösztönöz, hogy a téves tanítást teljes fanatizmussal képviseljék. Nehéz lesz megnyerni ezeket a tiszta igazság számára, mert még azok is engedik elvakítani magukat, akikben jóakarat van. Mert ugyanakkor az ellenfél is fellép, és mint isteni munkálkodást, elrendeli a téves szellemi javak terjesztését. De azokat, akik teljes tudatukkal átadják magukat nekem, és tőlem mindig csak az igazságot kérik, mindig meg tudom védeni a tévtanok elfogadásától. De vigyázzatok valamennyien, mert sok trükkje van ellenfelemnek, hogy magát és követőit fenntarthassa. És a vég bekövetkeztéig mindig az igazság ellen lesz. Míg aztán én munkálkodásának véget nem vetek, és újból láncokba nem verem, mert elérkezett a vég órája.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 8546                                                                                                          1963. 07. 02.

Van garancia az átvétel igazságára?

Azt kérdezitek, miképpen lehetséges, hogy ellenfelem olyan gyakran bekapcsolódik az emberek gondolatvilágába - holott azok készek rá, hogy nekem szolgáljanak? Gondoljátok meg - hogy ti emberek tökéletlenek vagytok, hogy még nagyon sok megváltatlan szellemi rejtőzik bennetek, és azok ellenfelem hatására reagálnak. Ez így lesz, amig annyira bensőségesen nem kapcsolódtok hozzám, hogy védőfal keletkezzen, amelyen ellenfelem nem tud átlépni, és nem is lép át, mert tudja, hogy én állok a fal előtt.

Gondoljátok meg továbbá, hogy milyen gyakran tévedtek amikor hangomat vélitek hallani, pedig a magatok véleményét öltöztetitek szavakba, és adjátok vissza. Vagy ha a magatok akarata gyenge, a túlvilági erők hajtanak szavak kimondására, és ti engeditek tulajdonba venni magatokat azoktól, akik - "szellemi vezető"-ként adják ki magukat.

A túlvilági birodalommal ti magatok hozzátok létre a kapcsolatot azzal az akarattal, hogy megtudjatok tőlük valamit. Közben biztosan azt kivánjátok, hogy bár én lennék, aki ad valamit. De gyakran hiányosak a feltételek amelyek közvetlen megszólításomat lehetővé tennék.

Ki ad jogot, és ki engedi meg a feltételezést, hogy én, Istenetek és Atyátok hallhatóan megnyilatkozom? Nem gondoljátok, hogy igen nagy visszaélés történik a fogalommal: "az Atya hallhatóan beszél"!

Igaz, hogy mindenkihez beszélek, akik vágyódnak beszédemre. De ezt a beszédemet az ember önmagában érzi - ez a lelkiismeret szava, amely állandóan tanácsot ad neki, óvja és figyelmezteti, hogy ismert akaratomat teljesítse, és hagyjon fel mindennel, ami Isten törvénye ellen van. Igaz az is, hogy közvetlenül megszólítok egy embert, ha annak nagy feladatot kell teljesíteni - ekkor direkt hallhat. Viszont ettől az embertől megkövetelem minden feltételem teljesítését, amelyek hangom felzendülését garantálják. Mert ezeknek a feltételeknek a teljesítése hozza létre azt a falat, amelyen ellenfelem képtelen áthatolni. Tehát nem kapcsolódhat be, és ekkor garantált a belőlem származó tiszta igazság befogadása, amit terjeszteni lehet. Ez az a nagy feladat, amivel az igazság befogadása össze van kapcsolva.

Folyton a tiszta igazságot akarom a Földre vezetni, de az igazság hozzájuk vezetését maguk az emberek akadályozzák meg, amig nem járta át őket teljesen az igazság utáni vágy, és amig nem szabadulnak meg attól a szellemiségtől, ami birtokukban van. Ez akadályozza meg a belőlem való tiszta igazság hozzájuk áramlását. Én Szellemem által soha nem nyilatkozhatom meg ott, ahol még nem üres teljesen a szív, hogy aztán magam betölthessem. Viszont ellenfelem pont azon a helyen fog behatolni, és a világosság angyalának álcázva - közlést tesz. És nehéz lesz nektek embereknek kivizsgálni azt a szellemi értéket, amelyet eközben adott.

Azt kérditek, miért kapcsolódik be ellenfelem ott, ahol én beszélek? És én azt mondom:"Én nem beszélek ott, ahol ellenfelemnek alkalma van a besurranásra, és megnyilatkozásra." Téves hiedelem ott feltételezni munkálkodásomat, ahol ő besurranhatna.

Ahol én tevékenykedem, ott a fal áll. Ott megvannak a feltételek, amelyek lehetővé teszik a védőfal felépítését. És ellenfelem hiába fut neki, mert megszámlálhatatlan védőszellem áll készenlétben, hogy belépését megakadályozzák, és fényükkel visszaszorítják. Ezért csak olyan területet keres, ahol belépése nem ütközik akadályba - ahol joga van belépni, mert hozzá hasonló készségű a kör, ahova belép.

Már az emberek negatív gondolatai elégségesek, hogy őt megtévesztő gondolatokra indítsák, amit aztán megpróbál átvinni azokra, akik hajlandók ezen szellemi gondolatok átvételére. És ez az eset mindig fennáll, amikor olyan emberek találkoznak össze a szellemi kijelentések felvételére, akik nincsenek valamennyien azonos szellemi felfogáson, és a tisztátalan erők visszautasítása nincs garantálva. Amikor folyton azt mondom, hogy minden emberhez beszélek - aki beszédem meghallására vágyódik - úgy ebből ne azt következtessétek le, hogy isteni hangomat hallhatóan észlelitek. Hanem azt, hogy beszélek minden ember szívéhez, és neki csak önmagába kell figyelnie, hogy engem megérthessen. Hangom zengő észlelése nagyon magas érettségi fokot kíván, és az csak nagyon ritka eset - és ha igen, akkor ahhoz igen nagy szellemi misszió kapcsolódik. Tehát amikor magatokban egy embert hallotok beszélni, és azt hiszitek, az én vagyok - azaz hangomat közvetlenül halljátok - akkor többnyire tévedtek, habár ilyen dolog lehetséges.

De nagy tömegben ez soha nem lehetséges, mert valamennyien nincsenek azonos érettségi fokon, ami pedig hangom felhangzásának feltétele. És azt is elhihetitek, hogy mindenkit másképpen kell megérinteni ahhoz, hogy lelkének áldást hozzon. Hacsak nincsenek ketten-hárman együtt, és én köztük lehetek. Ekkor - ahogyan megígértem - megnyilatkozom azokon keresztül, akik a maguk módján beszélnek, és mégis a legtisztább igazságot mondják.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7829                                                                                                          1961. 02. 18.

"Szellem-tevékenység" és a szellemvilág tevékenysége

Be lesztek vezetve az igazságba. Fel tudjátok mérni ennek jelentőségét? Arra adtam garanciát, hogy teljesen az igazság talaján álltok, mert magam tanítalak benneteket. És ha egyesek ellenvetéseket tesznek - nem lehettek biztos abban, hogy én vagyok az, aki beszél hozzátok - akkor ne engedjétek megtéveszteni magatokat. Mert mindent félretehettek - még a Könyvek Könyvét is - amely világos utalásaimat tartalmazza "Szellemem munkálkodásáról".

De az emberek már annyira eltávolodtak tőlem, hogy az emberben munkálkodó Szellememről már nem is tudnak. Egyesek ugyan keresik a kapcsolatot a szellem-világgal, de teljesen tudatlanok, hogy ezzel kiteszik magukat a veszélynek, és olyan közléseket kapnak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Mert odaát is csak kevesen tudnak "Szellemem munkálkodásáról" azok közül, akik még nem mentek be a Világosság Birodalmába.

Szellemi területekkel, a szellemvilággal létesítetek kapcsolatot. Bár azok is kontaktust keresnek az emberekkel, de csak azért, hogy maguk beszélhessenek, és a maguk téves, zűrzavaros gondolatait átvihessék az emberekre - ahogyan a Földön is tették. Mert amig a lélek nincs a világosság világában, addig nem helyes a gondolkodása. Még elsötétült szellem, és csak téves gondolatanyagot tud közvetíteni az embereknek.

Ezeket a szellemvilágból érkező közléseket az emberek túl nagyra értékelik, viszont a velem való helyes kapcsolatra nem törekednek - pedig az garantálná nekik az igazságot. "Szellemem" bevezet benneteket az igazságba. Magam tanítalak, és bár világosságom küldöttei által beszélek, az mégis ugyanaz, mert az igazság tőlem származik, csak világosságom küldöttei viszik hozzátok. És ők soha nem képesek, és nem fognak másképpen beszélni, mint ami az én akaratom. Mert tőlem kapták a szellemi értéket, hogy adják tovább.

Magam a Szellememen keresztül tanítok. Értsétek meg emberek, hogy maga Isten beszél hozzátok, és ne alacsonyítsátok le azzal, hogy ezt lehetetlennek mondjátok. Ti a teremtményeim, a gyermekeim vagytok, tehát közvetlen kapcsolatban álltok velem, és örökké hozzám tartoztok. És az Atya állandóan beszél a gyermekeivel, ha azok akarják és teljesítik a feltételeket, miket hozzá kapcsoltam hogy a gyermek megérthesse az Atya szavát.

Hinnetek kell, hogy beszélek hozzátok  és mint felvevő-edény kászítsétek fel magatokat szellemáramlatom befogadására, figyeljetek befelé, hogy hinni tudjatok, Szeretetben kell élnetek, és ezáltal arra is felkészítelek, hogy lakást vehessek nálatok. Most már jelenvaló lehetek számotokra, és ha figyelmesen befelé hallgatóztok, úgy meghallhattok. És amit mondok az igazság, mert maga az Örök Igazság beszél hozzátok, tanit, és mindent megtapasztaltok ami lelketek üdvösségéhez szükséges.

Szükséges ehhez a szellemvilág hangja? Fogadjátok el komoly figyelmeztetésemet, és ne tekintsétek igaznak azokat a közléseket, amely nem "Szellemem munkálkodása" által jutott hozzátok. Tartsátok távol magatokat azoktól, akik azt mondják, hogy kapcsolatuk van a szellemvilággal.

Veszélyt jelentenek számotokra, mert megzavarják gondolataitokat, és távol tartanak a tiszta igazságtól. Igaz, hogy azok az emberek akiknek már kiérlelődött a lelkük, olykor szellemben betekintést kapnak ezekbe a világokba, és befolyást gyakorolnak a sötétség lelkeire. De a földi ember soha nem nyer semmit, ha kapcsolatot keres azzal a világgal, ahol nincs világosság. Kerüljétek az ilyen kapcsolatokat, mert a végidőben ez is az ellenfél eszköze, hogy az emberek gondolkodását megzavarhassa, és az emberek "Szellemem munkálkodását" se érthessék meg. Visszautasítják az igazságot, vagy kevéssé veszik figyelembe közléseit, és elmennek a legnagyobb értékű kegyelmi adomány mellett.

Az igazság belőlem indul ki, és ha az emberek vágyódnak rá - megkapják. De ha kielégít benneteket az a közlés, ami nem tőlem ered, és ha figyelmet szenteltek az efajta közléseknek - akkor nem vágyódtok az igazságra, és nem is juttok el soha a birtoklására. De ahol "Szellemem munkálkodik" ott az igazság van. Mert én csak ott munkálkodom, ahol teljesítik a feltételeket. De ekkor távol tartok minden tévedést - mert ez a hatalom valóban rendelkezésemre áll.

Azt akarom, hogy az igazságot a Földre lehessen vezetni. Hatalmam van rá, hogy akaratomat megvalósítsam. Ti emberek tévedésekben éltek, és ezért veszélyben vagytok. Az ember csak az igazság által üdvözülhet, ezért ezt komolyan kérnie kell tőlem. Utána biztosak lehettek, hogy meg is kapjátok, hogy magam tanítalak - ahogyan megigértem.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.: 7681                                                                                                           1960. 08. 24.

"Veletek maradok a világ végéig"

"Elküldöm a Vigasztalót, az Igazság Szellemét".

Mindnyájatoknak van képessége, hogy Szellemem hangját meghallja. Mert Szeretet-szellememből egy szellemi szikra, lényem egy része - bennetek van. És az állandóan kapcsolatban tud lenni velem. Szavam általa sugárzik belétek, mert a szellem-szikra lényem kisugárzása - amely hatással tud érinteni, ha felkészültök rá. Amig elkülönültök tőlem, ez a szellem-szikra csöndben megvan bennetek. De amikor kapcsolatba léptek velem, ez a szellem-szikra is kapcsolatba lép velem, és mindent közvetít, ami mint világosság, vagy erő indul el tőlem. A tiszta igazságot közvetíti, és ti az igazság közvetitése által gyarapodhattok - tehát az éjszaka sötétjéből kiléphettek a nappal világosságába.

Magam ígértem meg ezt nektek, amikor a földön vándoroltam, hogy már nem hagylak magatokra a világ végéig. Ekkor a bennetek lévő Szellemem munkálkodására utaltam - aki bevezet minden igazságba. De ez csak kereszthalálom után vált lehetővé - mert előtte a lélek még az ősbűnnel volt megterhelve. Az pedig lehetetlenné tette, hogy az ember kapcsolata olyan bensőséges legyen velem, hogy önmagában meghallhassa hangomat. Előtte létre kellett jönni Jézus Krisztus által a megváltásnak. Az törölte el a tőlem való nagy szétválástokat. Azóta az embernek teljes tudatossággal el kell ismernie engem Jézus Krisztusban. Tehát akarattal kell rálépni a visszatérés útjára, és az meghozza neki a kegyelmet, hogy szeretet-erőm rásugározzon. Ez biztosítja, hogy felhangozhat benne szavam - ha ez az akarata. Tehát ha tudatosan megnyílik számomra, mert ez adja meg a lehetőséget, hogy a szellem-szikra összekapcsolódhasson az Örök Atyaszellemmel.

Csak egy kezdő akarati tett kell mely elfogadja akaratomat. Az ÉN LÉNYEM elismerése kell hozzá, akitől egykor megtagadta az elismerést. És kell hozzá, hogy szeretetben éljen, hogy Szellemem megnyilatkozhasson - ahogyan azt megigértem.

Testben nem maradhattam nálatok, de megvigasztaltalak, hogy Szellememet küldöm - tehát hogy "veletek maradok a világ végéig". És ezt az ígéretet komolyan kell venni. Jelenlétemben mindig biztosak lehettek, és azok is maradhattok. Jelenvalóságomat csak akarnotok kell, mert gondolatban, szellemben, vagy szeretet-cselekvésben kell megteremteni a kapcsolatot. Akkor állandóan észlelhettek - mert bennetek vagyok, és a szellem-szikra soha nem veszti el kapcsolatát az Örök Atyaszellemmel. De nem tud megnyilvánulni, amikor az ember szabad akarattal nem nyílik meg, ha nem hallgatódzik befelé, hogy meghallja a szellem-szikrán keresztül a belőlem való Szellem mit közvetít.

Tehát az emberen múlik, hogy lángra lobbantsa magában a szikrát, és ezzel lehetőséget adjon neki a megnyilatkozásra. Engem arra kér, hogy legyek jelenvaló nála - tanítsam és vezessem be az igazságba - ahogy megígértem. És valóban, mint Vigasztaló állok majd oldala mellett. Bevezetem az igazságba, és beszédem által igazolom magamat. Nála leszek, és mindvégig nála maradok.

                                                                                       Ámen.